Sermons

【Chapter 2-1】 < Khaûi huyeàn 2:1-7 > Thö Gôûi Cho Hoäi Thaùnh EÂ-pheâ-soâ< Khaûi huyeàn 2:1-7 >

“Haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng caàm baûy ngoâi sao trong tay höõu vaø ñi chính giöõa baûy chaân ñeøn vaøng: Ta bieát coâng vieäc ngöôi, söï khoù nhoïc ngöôi, söï nhòn nhuïc ngöôi; ta bieát ngöôi khoâng theå dung ñöôïc nhöõng keû aùc, laïi bieát ngöôi ñaõ thöû nhöõng keû töï xöng laø söù ñoà maø khoâng phaûi laø söù ñoà, ngöôi ñaõ roõ raèng chuùng noù giaû doái. Ngöôi hay nhòn nhuïc vaø chòu khoù vì danh ta, khoâng meät nhoïc chuùt naøo. Nhöng ñieàu ta traùch ngöôi, laø ngöôi ñaõ boû loøng kính meán ban ñaàu. Vaäy haõy nhôù laïi ngöôi ñaõ sa suùt töø ñaâu, haõy aên naên vaø laøm laïi nhöõng coâng vieäc ban ñaàu cuûa mình; baèng chaúng vaäy, ta seõ ñeán cuøng ngöôi, neáu ngöôi khoâng aên naên thì ta seõ caát chaân ñeøn cuûa ngöôi khoûi choã noù. Song ngöôi coù ñieàu naày khaù, laø ngöôi gheùt nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la, maø ta, ta cuõng gheùt nöõa. Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh raèng: Keû naøo thaéng, ta seõ cho aên traùi caây söï soáng ôû trong Ba-ra-ñi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.”Giaûi thích


Caâu 1: “Haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng caàm baûy ngoâi sao trong tay höõu vaø ñi chính giöõa baûy chaân ñeøn vaøng:”

Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ laø moät hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh laäp bôûi ñöùc tin trong Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Phao-loâ ñaõ giaûng daïy. “Baûy chaân ñeøn vaøng” trong phaân ñoaïn naøy töôïng tröng cho nhöõng hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nôi nhoùm hoïp cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø “baûy ngoâi sao” töôïng tröng cho nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû ñoù. Noùi caùch khaùc, caâu “Ngaøi laø Ñaáng caàm 7 ngoâi sao trong tay höõu Ngaøi” coù nghóa laø chính Ñöùc Chuùa Trôøi caàm giöõ vaø söû duïng nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi baûy hoäi thaùnh trong xöù A-si qua Giaêng, ñaày tôù cuûa Ngaøi cuõng aùp duïng cho taát caû caùc hoäi thaùnh cuûa Ngaøi trong thôøi hieän taïi, laø nhöõng hoäi thaùnh ñang ñoái dieän vôùi thôøi kyø cuoái cuøng gaàn ñeán. Qua nhöõng hoäi thaùnh vaø ñaày tôù cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta vaø daïy chuùng ta laøm theá naøo ñeå chieán thaéng ñöôïc nhöõng thöû thaùch vaø khoå naïn ñang chôø ñôïi chuùng ta. Chuùng ta phaûi chieán thaéng Sa-tan baèng caùch nghe vaø tin Lôøi cuûa Khaûi huyeàn. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi moãi ngöôøi trong hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. 


Caâu 2: “Ta bieát coâng vieäc ngöôi, söï khoù nhoïc ngöôi, söï nhòn nhuïc ngöôi; ta bieát ngöôi khoâng theå dung ñöôïc nhöõng keû aùc, laïi bieát ngöôi ñaõ thöû nhöõng keû töï xöng laø söù ñoà maø khoâng phaûi laø söù ñoà, ngöôi ñaõ roõ raèng chuùng noù giaû doái.”

Chuùa phaùn baûo Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ veà nhöõng coâng vieäc, coâng khoù, söï nhòn nhuïc, söï khoâng khoan dung keû aùc, söï thöû thaùch vaø chæ ra nhöõng tín ñoà giaû maïo cuûa hoäi thaùnh naøy. Chuùng ta coù theå thaáy trong phaân ñoaïn naøy ñöùc tin vaø söï taän tuïy cuûa hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ laø toát ñeïp theá naøo. Nhöng chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng duø ñöùc tin baét ñaàu toát nhö theá naøo ñi nöõa, nhöng neáu sau ñoù ñi laïc loái, thì noù seõ trôû neân voâ ích. Ñöùc tin cuûa chuùng ta phaûi laø ñöùc tin thaät, laø ñöùc tin luoân ñöùng vöõng töø ñaàu cho ñeán cuoái. 

Nhöng ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi phuïc vuï cuûa Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ khoâng phaûi nhö vaäy, vaø vì ñieàu naøy hoï ñaõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi quôû traùch vaø caûnh caùo caùch naëng neà raèng Ngaøi coù theå dôøi chaân ñeøn cuûa Ngaøi khoûi choã cuûa noù. Nhö lòch söû cuûa hoäi thaùnh baøy toû, baûy hoäi thaùnh xöù A-si thaät ñaõ ruûi thay bò dôøi nhöõng chaân ñeøn cuûa hoï. Chuùng ta phaûi hoïc töø nhöõng baøi hoïc cuûa hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ vaø nhôù raèng nhöõng hoäi thaùnh cuûa chuùng ta phaûi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp thuaän laø thuoäc veà Ngaøi baèng caùch ñaët neàn cuûa chuùng trong ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø chuùng ta phaûi trôû thaønh nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi baûo veä hoäi thaùnh baèng ñöùc tin naøy. 


Caâu 3: “Ngöôi hay nhòn nhuïc vaø chòu khoù vì danh ta, khoâng meät nhoïc chuùt naøo.”

Chuùa chuùng ta chaêm xem taát caû hoäi thaùnh cuûa Ngaøi vaø bieát roõ nhöõng coâng khoù cuûa tín ñoà vì danh cuûa Ngaøi nhö theá naøo. Nhöng caùc tín ñoà cuûa hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ ñaõ rôøi boû ñöùc tin ban ñaàu cuûa hoï vaø baét ñaàu rôi vaøo trong moät con ñöôøng sai laïc baèng caùch pha troän Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vôùi nhöõng nieàm tin khaùc. 


Caâu 4: “Nhöng ñieàu ta traùch ngöôi, laø ngöôi ñaõ boû loøng kính meán ban ñaàu.”

Nhöõng coâng vieäc ñöùc tin cuûa ñaày tôù Chuùa vaø tín ñoà trong hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ thaät toát ñeïp neân Chuùa khen ngôïi vieäc laøm, coâng khoù vaø söï nhòn nhuïc cuûa hoï. Hoï ñaõ thöû vaø chæ ra nhöõng tín ñoà giaû, hoï ñaõ kieân nhaãn vaø chòu khoù vì danh cuûa Chuùa, vaø hoï khoâng heà bò meät moõi. Nhöng giöõa nhöõng coâng vieäc ñaùng khen naøy, hoï khoâng ngôø raèng hoï ñaõ maát ñieàu quan troïng hôn taát caû moïi thöù laø hoï ñaõ rôøi boû tình yeâu ñaàu tieân maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho hoï. 

Ñieàu naøy coù nghóa laø gì? Noù coù nghóa raèng hoï ñaõ khoâng giöõ ñöôïc Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm ñaõ cho pheùp hoï ñöôïc giaûi cöùu ngay laäp töùc khoûi nhöõng toäi loãi cuûa hoï bôûi söï tieáp nhaän vaø ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa. Maët khaùc, söï töø boû Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh coù nghóa laø hoï ñaõ cho pheùp nhöõng söï daïy doã sai laïc vaø phuùc aâm khaùc len loûi vaøo trong hoäi thaùnh cuûa hoï.

Vaäy thì, nhöõng phuùc aâm khaùc vaø nhöõng söï daïy doã naøy laø gì? Ñoù laø nhöõng trieát hoïc theá gian vaø nhöõng tö töôûng con ngöôøi. Nhöõng ñieàu naøy vaãn ñang choáng nghòch laïi leõ thaät cöùu roãi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho con ngöôøi. Chuùng coù theå coù lôïi cho xaùc thòt con ngöôøi, hoaëc ngay caû coù theå coù lôïi ích ñem laïi söï lieân keát vaø hoøa bình giöõa con ngöôøi, nhöng chuùng khoâng theå laøm cho loøng con ngöôøi hieäp nhaát vôùi nhöõng ñieàu thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø nhöõng gì maø caùc ñaày tôù Chuùa vaø nhöõng tín ñoà cuûa hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ ñaõ bieán ñöùc tin cuûa hoï thaønh nhö nhöõng ngöôøi boäi ñaïo, ñaùng nguyeàn ruûa tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø ñoù laø lyù do taïi sao hoï bò Chuùa quôû traùch. 

Khi chuùng ta nhìn vaøo lòch söû cuûa hoäi thaùnh, chuùng ta coù theå thaáy raèng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh baét ñaàu thoaùi hoùa ngay töø thôøi Hoäi thaùnh Ñaàu tieân. Hoïc hoûi töø baøi hoïc naøy, chuùng ta phaûi naém vöõng treân Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laøm vui loøng Chuùa vôùi ñöùc tin khoâng lung lai cuûa chuùng ta, chieán thaéng Sa-tan vaø theá gian trong cuoäc chieán cuûa chuùng ta vôùi chuùng. 

Vaäy thì, “tình yeâu ban ñaàu” cho ñaày tôù vaø tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ laø gì? Tình yeâu ban ñaàu cuûa hoï khoâng gì khaùc hôn laø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï. Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø Lôøi cöùu roãi coù quyeàn naêng giaûi cöùu moïi ngöôøi khoûi taát caû toäi loãi cuûa theá gian. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû vôùi Phao-loâ, Giaêng vaø nhöõng ñaày tôù cuûa baûy hoäi thaùnh xöù A-si. Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø gì maø cho pheùp hoï hieåu ñöôïc Phuùc aâm ñoù. Vì theá maø hoï coù theå tin nôi Phuùc aâm naøy, vaø laøm sao nhöõng ngöôøi nghe vaø tin nôi Phuùc aâm do hoï giaûng daïy ñeå ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa theá gian. 

Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa chuùng ta ban cho ñöôïc tìm thaáy trong Lôøi Baùp-tem cuûa Ñaáng Christ vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Caùc ñaày tôù Chuùa trong Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ, maëc duø hoï ñaõ gaëp ñöôïc Chuùa qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø ban ñaàu giaûng daïy noù trong söï caûm taï, nhöng sau ñoù thì hoï töø boû Phuùc aâm naøy. Vì theá, Chuùa ñaõ quôû traùch hoï vì söï sai laïc cuûa hoï qua phaân ñoaïn Kinh-thaùnh naøy. 


Caâu 5: “Vaäy haõy nhôù laïi ngöôi ñaõ sa suùt töø ñaâu, haõy aên naên vaø laøm laïi nhöõng coâng vieäc ban ñaàu cuûa mình; baèng chaúng vaäy, ta seõ ñeán cuøng ngöôi, neáu ngöôi khoâng aên naên thì ta seõ caát chaân ñeøn cuûa ngöôi khoûi choã noù.”

Vieäc ñaày tôù Chuùa trong Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ ñaõ rôøi khoûi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù nghóa laø hoäi thaùnh ñaõ rôøi boû Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa ñaõ baûo hoï phaûi nhôù laïi hoï ñaõ sa suùt töø ñaâu, aên naên vaø laøm laïi töø ñaàu. 

Vaäy thì, ñieàu gì ñaõ coù theå khieán cho Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ maát ñi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh? Söï yeáu ñuoái ñöùc tin cuûa Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ, theo con ñöôøng suy nghó cuûa xaùc thòt, laø ñieàu daãn hoäi thaùnh ñi sai ñöôøng. Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø töø Ñöùc Chuùa Trôøi, leõ thaät chaéc chaén ñaõ baøy ra moïi söï giaû doái cuûa nhöõng hoïc thuyeát vaø nhöõng söï daïy doã giaû cuûa moïi toân giaùo cuûa theá gian naøy. Ñieàu naøy coù nghóa laø khi Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ giaûng daïy vaø rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, va chaïm vôùi ngöôøi theá gian chaéc chaén laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. 

Ngay sau ñoù söï va chaïm naøy taïo theâm söï khoù khaên cho nhöõng ngöôøi tin cuûa hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ ñeå ñoái xöû vôùi ngöôøi theá gian, ngay caû daãn ñeán vieäc hoï bò ngöôïc ñaûi ñöùc tin. Ñeå traùnh ñieàu naøy, vaø ñeå khieán deã daøng hôn cho ngöôøi ta böôùc vaøo hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaày tôù Chuùa trong hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ ñaõ sao laõng ñi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø cho pheùp daïy moät phuùc aâm coù tính trieát hoïc hôn. 

“Phuùc aâm coù tính trieát hoïc” laø moät phuùc aâm sai laïc coù nguoàn goác töø nhöõng yù nghó cuûa con ngöôøi, laø phuùc aâm tìm kieám khoâng chæ phuïc hoài moái quan heä giöõa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø con ngöôøi nhöng cuõng mang hoøa bình trong moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi nhau. Loaïi ñöùc tin vuoâng goùc naøy khoâng phaûi laø loaïi ñöùc tin maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán töø chuùng ta. Ñöùc tin maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta coù laø moät ñöùc tin maø qua moái quan heä vaâng phuïc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, phuïc hoài hoøa bình cuûa chuùng ta vôùi Ngaøi. 

Lyù do ñaày tôù Chuùa trong hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ maát Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø vì hoï coá tieáp nhaän ñieàu khoâng theå tieáp nhaän vaøo trong hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi – ñoù laø, ngöôøi theá gian, laø ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh – vaø ñaët söï daïy doã cuûa hoï theo yù nghó rieângï. Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ coù theå ñöôïc xaây döïng treân neàn taûng Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Nhöng coù nhieàu ngöôøi, trong thôøi ñaïi ngaøy nay nhö trong thôøi Hoäi thaùnh ñaàu tieân, laø nhöõng ngöôøi nghó raèng tin Chuùa Jeâsus laø ñuû ñeå ñöôïc cöùu, vaø laø nhöõng ngöôøi khoâng nhaän bieát taïi sao hoï phaûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöng tin nôi Chuùa Jeâsus trong khi khoâng bieát ñeán Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho laø moät ñöùc tin sai laàm lôùn. Nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa chæ nhö laø moät vaán ñeà toân giaùo, mieãn cöôõng cuûa nöûa taám loøng thoâng qua caûm xuùc, seõ trôû thaønh keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa quôû traùch vaø raên baûo ñaày tôù Chuùa trong Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ phaûi aên naên veà ñöùc tin sai laïc cuûa hoï vaø trôû laïi vôùi ñöùc tin tröôùc kia, ñöùc tin thaät vaø soát saéng, ñöùc tin ñaàu tieân maø hoï ñaõ coù khi hoï nghe Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laàn ñaàu tieân. 

Coù moät baøi hoïc quan troïng cho chuùng ta ôû ñaây laø: neáu moät hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xa rôøi ñöùc tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng goïi ñoù laø hoäi thaùnh cuûa Ngaøi nöõa. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa ñaõ noùi raèng Ngaøi seõ caát chaân ñeøn khoûi choã cuûa noù vaø ban noù cho nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Moät hoäi thaùnh ñaõ töø boû vaø khoâng giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh thì khoâng phaûi laø moät hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chaéc chaén thaät khoù cho chuùng ta ñeå nhaän bieát raèng tin, baûo veä, vaø giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh thì quan troïng hôn baát cöù vieäc laøm naøo. 

Xöù A-si laø nôi maø baûy hoäi thaùnh trong phaân ñoaïn treân toïa laïc hieän nay laø laõnh thoå cuûa ñaïo Hoài giaùo. Vì theá Chuùa ñaõ caát chaân ñeøn, hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeán ñaây ñeå chuùng ta giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho toaøn caû theá giôùi. Nhöng trong hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå toàn taïi maø khoâng coù noù. Möôøi hai moân ñoà cuûa Chuùa Jeâsus coù ñöùc tin kieân ñònh nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh suoát trong thôøi ñaïi giaùo hoaøng (I Phi-e-rô 3:21, Roâ-ma 6; 1 Giaêng 5). 

Tuy nhieân, ñieàu thaät khoâng may laø nhöõng hoäi thaùnh xöù A-si ñaõ ñaùnh maát Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh töø thôøi Hoäi thaùnh Ñaàu tieân, vaø keát quaû laø nhöõng nôi naøy hieän nay ñaõ trôû thaønh laõnh thoå cuûa Hoài giaùo. Hôn nöõa, ngay caû Hoäi thaùnh La-maõ cuõng bò taán coâng bôûi bò kòch maát ñi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh bôûi Saéc lònh Mi-lan do Ñeá quoác La-maõ ñeà ra. 

Caâu 6: “Song ngöôi coù ñieàu naày khaù, laø ngöôi gheùt nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la, maø ta, ta cuõng gheùt nöõa.”

Nhöõng ngöôøi cuûa ñaûng Ni-coâ-la laø nhöõng ngöôøi ñaõ duøng danh Chuùa Jeâsus ñeå möu caàu gia taêng vaät chaát vaø nhöõng ñieàu thuoäc veà theá gian cuûa hoï. Nhöng Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ gheùt nhöõng hoïc thuyeát vaø vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la. Ñoái vôùi Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ, ñaây laø moät ñieàu ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùnh giaù coù giaù trò lôùn. 


Caâu 7: “Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh raèng: Keû naøo thaéng, ta seõ cho aên traùi caây söï soáng ôû trong Ba-ra-ñi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.”

Nhöõng ñaày tôù vaø tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi nghe ñieàu maø Ñöùc Thaùnh Linh phaùn vôùi hoï. Ñieàu maø Ñöùc Thaùnh Linh phaùn vôùi hoï laø gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï vaø rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho ñeán cuoái cuøng. Ñeå laøm theá, hoï phaûi tranh ñaáu vaø chieán thaéng nhöõng ngöôøi giaûng daïy ñieàu khoâng ñuùng. Thaát baïi trong cuoäc chieán choáng laïi ñieàu sai laïc coù nghóa laø huûy dieät. Nhöõng tín ñoà vaø caùc ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi chieán ñaáu vaø thaéng keû thuø baèng ñoâi tai cuûa hoï – ñoù laø, vôùi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn, “Keû naøo thaéng, ta seõ cho aên traùi caây söï soáng ôû trong Ba-ra-ñi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chæ ban traùi cuûa caây söï soáng cho “ngöôøi chieán thaéng.” Nhöng thaéng ai vaø ñieàu gì? Vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta, chuùng ta chieán thaéng nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi tin phaûi cam keát beàn loøng trong cuoäc chieán thuoäc linh vôùi nhöõng ngöôøi thuoäc veà leõ giaû, vaø hoï phaûi noåi baät leân nhö ngöôøi chieán thaéng trong nhöõng cuoäc chieán naøy bôûi ñöùc tin cuûa hoï. Hoï cuõng phaûi daâng moïi söï vinh hieån leân Ñöùc Chuùa Trôøi vaø soáng cuoäc soáng chieán thaéng vôùi ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Chæ coù nhöõng ngöôøi, vôùi ñöùc tin cuûa hoï nôi leõ thaät, chieán thaéng keû thuø cuûa hoï trong cuoäc chieán thì môùi coù theå soáng trong Trôøi môùi Ñaát môùi do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. 

Trong thôøi kyø Hoäi thaùnh Ñaàu tieân, nhöõng ngöôøi muoán tin vaø baûo veä Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh phaûi ñoái dieän vôùi söï töû ñaïo. Nhö vaäy, khi ñeán kyø Anti-christ hieän ra, seõ coù nhieàu ngöôøi töû vì ñaïo hôn.