Sermons

【Chapter 2-2】 < Khaûi huyeàn 2:1-7 > Ñöùc Tin Coù Theå Chòu Tuaän Ñaïo< Khaûi huyeàn 2:1-7 >


Haàu heát trong chuùng ta, tuaän ñaïo laø moät töø khoâng quen thuoäc, nhöng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc lôùn leân trong moät neàn vaên minh khoâng coù Cô ñoác giaùo, thì ñaây thaäm chí coøn laø moät ngoaïi ngöõ. Dó nhieân töø “töû vì ñaïo” khoâng phaûi laø moät töø maø chuùng ta thöôøng gaëp trong cuoäc soáng haøng ngaøy; chuùng ta caûm thaáy xa laï vôùi töø naøy, vì thaät khoù ñeå chuùng ta coù theå töôûng töôïng söï töû ñaïo cuûa chuùng ta treân thöïc teá laø theá naøo. Tuy nhieân, ñoaïn 2 vaø 3 cuûa Saùch Khaûi huyeàn baøn veà vieäc töû ñaïo, vaø töø Lôøi naøy chuùng ta phaûi thaønh laäp ñöùc tin cuûa söï töû ñaïo trong loøng chuùng ta – ñoù laø ñöùc tin maø qua ñoù chuùng ta coù theå chòu töû ñaïo. 

Nhöõng hoaøng ñeá La-maõ laø nhöõng ngöôøi cai trò caû Ñeá quoác, hoï naém giöõ moïi quyeàn löïc treân toaøn laõnh thoå, hoï coù theå laøm baát cöù ñieàu gì hoï muoán. Hoï ñaõ ñaùnh vaø chieán thaéng nhieàu cuoäc chieán tranh, Ñeá quoác La-maõ ñaõ chinh phuïc raát nhieàu quoác gia vaø ñaët chuùng döôùi söï cai trò cuûa noù. Noù giaøu coù hôn bôûi nhöõng coáng vaät cuûa nhöõng quoác gia ñaõ bò noù chinh phuïc. Chöa bao giôø thua moät cuoäc chieán naøo, quoác gia nhoû naøy ñaõ bieán thaønh moät ñeá quoác lôùn nhaát treân theá giôùi. Chæ coù baàu trôøi laø bò giôùi haïn bôûi söï cai trò cuûa nhöõng hoaøng ñeá La-maõ. Quyeàn löïc naøy thaät maïnh meõ ñeán noãi trôû thaønh nhöõng thaàn töôïng soáng ñeå ngöôøi ta thôø laïy. 

Thí duï, nhieàu hoaøng ñeá ñuùc töôïng cuûa hoï ñeå cho ngöôøi ta quyø laïy laø ñieàu bình thöôøng. Vì nhöõng hoaøng ñeá naøy töï cho raèng mình laø chuùa. Vieäc truyeàn baù cuûa nhöõng ngöôøi tin Chuùa Jeâsus khoâng gì hôn laø moät söï ñe doïa lôùn ñoái vôùi quyeàn löïc cuûa hoï. Cô-ñoác-nhaân nhoùm hoïp baát hôïp phaùp, hoï ñaõ duøng nhöõng chính saùch ñaøn aùp ñeå khuûng boá nhöõng ngöôøi tin, baét boû tuø vaø ngay caû haønh hình hoï vì ñöùc tin cuûa hoï. Ñeå choáng laïi quaù trình lòch söû naøy, nhöõng Cô-ñoác-nhaân ñaàu tieân ñaõ bí maät ñeán nhöõng nôi nhö Haàm moä ñeå troán söï baét bôù. Söï baét bôù naøy laø vieäc chuaån bò cho hoï chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin coâng chính.

Ñoù laø caùch phaùt sinh ra nhöõng ngöôøi tuaän ñaïo trong thôøi Hoäi thaùnh ñaàu tieân. Dó nhieân nhöõng tín ñoà cuûa thôøi kyø ñoù chòu töû ñaïo khoâng phaûi chæ vì ñôn giaûn töø choái tieáp nhaän quyeàn löïc cuûa nhöõng hoaøng ñeá. Hoï chòu khuaát phuïc döôùi quyeàn löïc cuûa theá gian, nhöng hoï khoâng khuaát phuïc döôùi quyeàn löïc khi quyeàn löïc ñoù eùp buoäc hoï phaûi thôø phöôïng con ngöôøi nhö laø chuùa vaø töø boû Chuùa Jeâsus ra khoûi loøng hoï. Hoï phaûi traû giaù baèng chính söï soáng cuûa hoï. Caùc hoaøng ñeá La-maõ ra leänh Cô-ñoác-nhaân phaûi choái boû Chuùa Jeâsus vaø thôø phöôïng hoï nhö laø nhöõng hoaøng ñeá duy nhaát vaø cuõng nhö laø chuùa cuûa hoï. Khoâng theå vaø khoâng chòu khuaát phuïc tröôùc nhöõng saéc leänh nhö theá, caùc Cô-ñoác-nhaân ñaàu tieân tieáp tuïc ñoái dieän vôùi söï baét bôù vaø chòu töû ñaïo ñeå baûo veä nieàm tin cuûa hoï, cuoái cuøng Saéc leänh Milan vaøo naêm 313 SC ñaõ ñem ñeán cho hoï söï töï do toân giaùo. Cuõng nhö nhöõng oâng toå ñöùc tin ñi tröôùc chuùng ta, chuùng ta thaø ñoái dieän vôùi söï cheát coâng chính hôn laø töø boû ñöùc tin cuûa chuùng ta. 

Phaân ñoaïn noùi veà baûy hoäi thaùnh xöù A-si khoâng chæ mieâu taû veà hoaøn caûnh vaø tình traïng cuûa thôøi baáy giôø, nhöng cuõng maëc khaûi veà theá giôùi saép ñeán. Nôi naøy söï maëc khaûi baøy toû raèng caùc ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tín ñoà cuûa Ngaøi seõ bò töû ñaïo ñeå baûo veä nieàm tin cuûa hoï. Cuõng nhö trong thôøi Ñeá quoác La-maõ, seõ coù luùc moät ngöôøi caàm quyeàn xuaát hieän nhö moät hoaøng ñeá La-maõ thôøi ñaïi ñaët moïi ngöôøi döôùi söï cai trò chuyeân cheá cuûa oâng ta, laøm töôïng theo hình aûnh haén ta, vaø ra leänh raèng haén phaûi ñöôïc thôø laïy nhö moät chuùa. Ñieàu naøy khoâng coøn xa vôùi thôøi cuûa chuùng ta, khi thôøi ñaïi naøy ñeán, nhieàu tín ñoà seõ noi theo daáu chaân cuûa nhöõng tín ñoà Hoäi thaùnh ñaàu tieân maø chòu töû ñaïo. 

Vì theá chuùng ta phaûi ghi nhôù trong loøng Lôøi caûnh caùo maø Chuùa ñaõ ban cho baûy hoäi thaùnh xöù A-si. Trong lôøi chaøo thaêm, ñoäng vieân vaø khuyeân baûo baûy hoäi thaùnh xöù A-si, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi hoï raèng “ngöôøi naøo chieán thaéng” seõ “ñöôïc aên traùi cuûa caây söï soáng, laø caây trong Pa-ra-ñi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” vaø nhaän ñöôïc “maõo trieàu thieân söï soáng,” “ñöôïc aên ma-na ñang giaáu kín”, “ngoâi sao mai”, vaø nhieàu thöù nöõa! Ñoù laø lôøi höùa thaønh tín cho nhöõng ngöôøi chieán thaéng qua söï töû ñaïo cuûa hoï, Ngaøi seõ ban nhöõng ôn phöôùc Thieân ñaøng ñôøi ñôøi cho hoï. 

Nhö vaäy, caùc tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân ñoái dieän vôùi söï töû ñaïo cuûa hoï ra sao? Ñieàu ñaàu tieân maø chuùng ta phaûi nhôù laø nhöõng ngöôøi coù theå chòu töû ñaïo laø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø thaùnh ñoà cuûa Ngaøi. Khoâng phaûi ai cuõng coù theå chòu töû ñaïo. Chæ coù nhöõng ngöôøi tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, khoâng chòu khuaát phuïc tröôùc söï baét bôù, giöõ vöõng ñöùc tin vaø tin nôi Chuùa môùi coù theå ñoái dieän vôùi söï tuaän ñaïo. 

Söù ñoà Giaêng ñang quôû traùch Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ trong thôøi gian oâng bò löu ñaøy taïi ñaûo Baùt-moâ, vaø oâng laø ngöôøi cuoái cuøng coøn soáng trong voøng 12 söù ñoà cuûa Chuùa Jeâsus. Taát caû nhöõng söù ñoà khaùc ñaõ bò töû ñaïo, cuøng vôùi nhöõng tín ñoà. Theo lòch söû, chæ coù moät vaøi ngöôøi trong soá raát nhieàu Cô-ñoác-nhaân cuûa 7 hoäi thaùnh xöù A-si khoâng tuaän ñaïo cho ñeán naêm 313 sau coâng nguyeân. Ñeå troán chaïy söï baét bôù cuûa quyeàn löïc La-maõ, hoï ñaõ ôû döôùi loøng ñaát, ñaøo nhöõng caùi haàm ñeå traùnh khoûi söï saên ñuoåi vaø nhoùm hoïp döôùi nhöõng nghóa trang trong loøng ñaát ñöôïc goïi laø Haàm moä ñeå thôø phöôïng. 

Nhöõng ñaày tôù Chuùa vaø tín ñoà cuûa baûy hoäi thaùnh xöù A-si, bao goàm caû Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ, maëc duø ñang chòu söï khieån traùch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng hoï cuõng chòu töû ñaïo. Ñieàu khieán hoï coù theå chòu töû ñaïo laø ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa. Hoï hoaøn toaøn tin raèng Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa hoï, vaø Ngaøi laø Ñaáng Chaên Chieân seõ daãn hoï ñeán Vöông Quoác Ngaøn Naêm vôùi Trôøi Môùi Ñaát Môùi. Chính ñöùc tin vaø söï tin chaéc naøy ñaõ khieán hoï coù theå vöôït qua moïi söï sôï haõi vaø ñau ñôùn cuûa söï cheát bôûi vieäc tuaän ñaïo cuûa hoï. 

Hieän nay chuùng ta ñang soáng trong thôøi kyø cuoái cuøng. Khoâng coøn bao laâu nöõa thì theá giôùi seõ lieân keát döôùi moät quyeàn löïc vaø moät ngöôøi naém giöõ moïi quyeàn löïc seõ xuaát hieän. Nhaø laõnh ñaïo naøy, nhö ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn ñoaïn 13, seõ ñe doïa söï soáng cuûa nhöõng tín ñoà vaø ra leänh hoï phaûi töø boû ñöùc tin cuûa hoï. Nhöng chuùng ta, nhöõng tín ñoà cuûa thôøi kyø cuoái cuøng, seõ coù theå vöôït qua ñöôïc nhöõng söï ñe doïa, aùp böùc cuûa haén ta vaø baûo veä nieàm tin cuûa chuùng ta qua vieäc tuaän ñaïo, vì chuùng ta coù cuøng ñöùc tin maø caùc tín ñoà Hoäi thaùnh ñaàu tieân ñaõ coù. 

Trong caâu 4-5, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieån traùch Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ raèng, “Vaäy haõy nhôù laïi ngöôi ñaõ sa suùt töø ñaâu, haõy aên naên vaø laøm laïi nhöõng coâng vieäc ban ñaàu cuûa mình; baèng chaúng vaäy, ta seõ ñeán cuøng ngöôi, neáu ngöôi khoâng aên naên thì ta seõ caát chaân ñeøn cuûa ngöôi khoûi choã noù.” Ñieàu naøy coù nghóa laø gì? Noù coù nghóa laø Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ ñaõ xa rôøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Taát caû caùc tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân, bao goàm caû Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ, ñaõ tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ñoù laø vì caùc moân ñoà cuûa Chuùa Jeâsus ñaõ rao giaûng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Vì theá Phuùc aâm maø caùc tín ñoà ôû thôøi ñoù nhaän ñöôïc töø caùc söù ñoà laø Phuùc aâm troïn veïn, chöù khoâng phaûi laø Phuùc aâm sai laïc, laø Phuùc aâm chæ tin nôi huyeát treân Thaäp töï giaù do con ngöôøi taïo ra. 

Nhö ñöôïc cheùp caùc ñaày tôù Chuùa trong Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ ñaõ rôøi boû tình yeâu ban ñaàu cuûa hoï. Ñieàu naøy coù nghóa laø caùc ñaày tôù Chuùa trong Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ ñaõ töø boû Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong chöùc vuï cuûa hoï. Ñoù laø lí do taïi sao Chuùa noùi raèng Ngaøi seõ caát chaân ñeøn khoûi choã cuûa noù tröø khi hoï aên naên. Caát chaân ñeøn khoûi choã cuûa noù coù nghóa laø rôøi khoûi hoäi thaùnh, coù nghóa laø Ñöùc Thaùnh Linh seõ khoâng coøn laøm vieäc trong Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ nöõa.

Ñeå ñaày tôù Chuùa trong hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ trôû laïi vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh thöïc ra khoâng phaûi laø moät ñieàu khoù laøm. Nhöng ñieàu naøy laø ñieàu nhoû nhaát trong nhöõng nan ñeà. Ñieàu daãn ñeán nan ñeà cuûa hoï laø trong khi hoï tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong loøng nhöng hoï ñaõ khoâng giaûng daïy caùch roõ raøng ñieàu maø hoï ñaõ tin. Hoï ñaõ nhaän vaøo trong hoäi thaùnh cuûa hoï taát caû nhöõng ngöôøi chæ nhaän tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, maëc duø hoï ñaõ khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vì treân thöïc teá khi hoï xöng nhaän ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh coù nghóa laø nhöõng tín ñoà chuaån bò chòu töû ñaïo. 

Vì lí do ñoù, noùi caùch khaùc hoï ñaõ chaøo ñoùn taát caû nhöõng ai ñeán vôùi hoäi thaùnh cuûa hoï baát keå hoï coù cuøng ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuûa Ngaøi hay khoâng. Vì böôùc vaøo hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoøi hoûi raát nhieàu söï hi sinh, vaø bôûi vì ñaày tôù Chuùa trong Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ sôï raèng nhöõng söï hi sinh naøy seõ ngaên trôû nhieàu ngöôøi tham gia vaøo hoäi thaùnh, neân oâng ñaõ khoâng giaûng daïy leõ thaät ñuùng ñaén vôùi nhöõng lôøi leõ chính xaùc. 

Vì Ñöùc Thaùnh Linh khoâng theå ngöï vaøo nhöõng nôi khoâng coù leõ thaät, neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi raèng Ngaøi seõ caát chaân ñeøn ñi. Khoâng phaûi vì ñaày tôù Chuùa vaø tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ thieáu laøm vieäc neân Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng Ngaøi seõ caát hoäi thaùnh ñi, ngöôïc laïi, yù cuûa Ngaøi laø Ngaøi seõ khoâng ngöï trong hoäi thaùnh vì ôû ñoù khoâng coøn tìm thaáy leõ thaät nöõa. 

Moät ñoøi hoûi maø baét buoäc moät hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi theo laø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Nhöõng ñaày tôù vaø tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chæ phaûi tin nôi Phuùc aâm naøy maø cuõng phaûi giaûng daïy noù baèng lôøi leõ chính xaùc vaø ñuùng ñaén, vì chæ trong Phuùc aâm naøy chuùng ta môùi tìm thaáy tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, aân ñieån vaø moïi ôn phöôùc cuûa Ngaøi cho chuùng ta. 

Thay vì giaûng daïy Phuùc aâm naøy, ñaày tôù Chuùa trong Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ tieáp nhaän vaøo hoäi thaùnh cuûa hoï nhöõng ngöôøi chæ tin nôi huyeát treân Thaäp töï giaù. Nhöng ngay caû ñoái vôùi moät ñaày tôù, tín ñoà taùi sanh hay moät hoäi thaùnh coù nieàm tin nhöng khoâng giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø Phuùc aâm ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù thì seõ laøm cho moïi coâng vieäc cuûa Chuùa chuùng ta trôû neân voâ ích. 

Maëc duø chuùng ta coù theå baát toaøn tröôùc maét Chuùa, nhöng neáu chuùng ta tin nôi Phuùc aâm naøy vaø giaûng daïy noù, thì Chuùa coù theå ngöï vaø laøm vieäc trong chuùng ta qua Ñöùc Thaùnh Linh. Ngay caû neáu nhöõng ñaày tôù hay tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaày söï baát toaøn, Chuùa coù theå daïy doã vaø höôùng daãn hoï qua Lôøi cuûa Ngaøi. Ñöùc Thaùnh Linh ñöôïc tìm thaáy trong Hoäi thaùnh cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vaø vôùi söï hieän dieän cuûa Ñöùc Thaùnh Linh ôû nôi ñoù thì coù nghóa laø Hoäi thaùnh naøy thaùnh.

Khoâng theå coù söï thaùnh khieát ñoái vôùi nhöõng ñaày tôù hoaëc tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi neáu hoï khoâng giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh nöõa. Hoï coù theå noùi raèng hoï khoâng coøn toäi loãi nöõa, nhöng söï thaùnh khieát khoâng theå ñöôïc tìm thaáy nôi maø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh khoâng ñöôïc giaûng daïy. 

Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh naøy laø Phuùc aâm maø caùc tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân tin, laø Phuùc aâm noùi raèng Chuùa ñaõ ñeán theá gian naøy ñeå cöùu loaøi ngöôøi baèng caùch gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi vaø caát chuùng ñi vôùi söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Ngaøi ñaõ caát ñi moïi söï yeáu ñuoái vaø baát toaøn cuûa chuùng ta, vaø Ngaøi ñaõ trôû thaønh Ñaáng Chaên Chieân ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta.

Ñaõ töøng ñöôïc phöôùc caùch doài daøo, thì laøm theá naøo ai ñoù coù theå ñoåi Chuùa laáy moät hoaøng ñeá La-maõ vaø thôø phöôïng moät con ngöôøi nhö laø chuùa cuûa ngöôøi aáy? Vì aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaät lôùn lao vaø dö daät neân khoâng coù söï ñe doïa hay loâi keùo naøo cuûa moät hoaøng ñeá La-maõ coù theå khieán caùc tín ñoà choái töø tình yeâu cuûa Ngaøi, vaø hoï saün saøng vaø vui loøng chòu töû ñaïo ñeå baûo veä nieàm tin cuûa hoï. Hoï thaùch ñoá söï ñe doïa eùp hoï phaûi töø boû nieàm tin vaø caû söï coá gaéng boå nhieäm hoï thaønh nhöõng chöùc vieân ñeå duï doã hoï töø boû ñöùc tin vì lôïi ích vaät chaát. Khoâng gì coù theå khieán hoï töø boû ñöùc tin vaø töø boû Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï. Ñöùc tin khoâng heà cheát cuûa hoï laø ñieàu khieán hoï coù theå chòu cheát vì ñaïo. 

Loøng cuûa nhöõng ngöôøi töû ñaïo ñöôïc ñaày daãy söï caûm taï vì aân ñieån vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi cöùu hoï khoûi toäi loãi cuûa hoï qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin naøy khoâng theå phaûn boäi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø tình yeâu ñaõ giaûi thoaùt hoï ra khoûi toäi loãi ñôøi ñôøi. Neân thaø chòu cheát coøn hôn boû ñaïo. Cuõng nhö nhöõng hoaøng ñeá La-maõ ra leänh nhöõng tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Ñaàu tieân phaûi nhaän hoï laø thaàn vaø thôø laïy hoï nhö laø chuùa, thì khi thôøi ñieåm ñeán chuùng ta cuõng seõ bò böùc eùp töø boû ñöùc tin cuûa chuùng ta. Khi ñieàu naøy xaûy ra, chuùng ta phaûi ñi theo daáu chaân cuûa nhöõng oâng toå ñöùc tin vaø baûo veä nieàm tin cuûa chuùng ta baèng vieäc tuaän ñaïo. 

Maëc duø chuùng ta ñaày söï thieáu soùt, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông chuùng ta voâ cuøng ñeán noãi Ngaøi ñaõ gaùnh moïi söï baát toaøn vaø toäi loãi cuûa chuùng ta treân Ngaøi. Baát keå chuùng ta baát toaøn nhö theá naøo tröôùc söï vinh hieån cuûa Ngaøi, Ngaøi cuõng tieáp nhaän chuùng ta vaøo trong voøng tay cuûa Ngaøi. Khoâng chæ Ngaøi oâm laáy chuùng ta, nhöng Ngaøi cuõng giaûi quyeát moïi vaán ñeà toäi loãi vaø söï huûy dieät, vaø Ngaøi cuõng seõ laøm cho chuùng ta trôû thaønh nhöõng con caùi, nhöõng coâ daâu cuûa Ngaøi ñôøi ñôøi. Ñoù laø lí do taïi sao chuùng ta khoâng bao giôø coù theå phaûn boäi ñöùc tin nôi Ngaøi vaø taïi sao chuùng ta seõ saün saøng vui loøng chòu töû ñaïo vì danh Ngaøi. Söï töû ñaïo laø ñeå baûo veä tình yeâu ban ñaàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta. Noù khoâng phaûi laø keát quaû bôûi xuùc caûm cuûa con ngöôøi chuùng ta, nhöng ñoù laø keát quaû ñöùc tin nôi vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta moïi ôn phöôùc cuûa Ngaøi maëc duø chuùng ta yeáu ñuoái vaø baát toaøn. Khoâng phaûi bôûi söùc maïnh yù muoán cuûa chuùng ta maø chuùng ta coù theå chòu töû ñaïo, nhöng bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi söï vó ñaïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta.

Dó nhieân, coù nhöõng ngöôøi cheát vì ñaát nöôùc hay thaàn töôïng cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng chòu khuaát phuïc tröôùc nhöõng pheâ phaùn veà nhöõng ñieàu maø hoï tin laø ñuùng vaø hoï saün saøng töø boû söï soáng cuûa hoï vì noù. Nhöng chuùng ta thì sao? Laøm sao con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh qua ñöùc tin cuûa hoï nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ coù theå chòu töû ñaïo? Chuùng ta coù theå chòu töû ñaïo vì chuùng ta voâ cuøng mang ôn Phuùc aâm vaø bôûi ñoù Chuùa chuùng ta ñaõ yeâu vaø cöùu chuùng ta. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tieáp nhaän chuùng ta baát chaáp voâ soá baát toaøn cuûa chuùng ta, vì Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta Ñöùc Thaùnh Linh, vaø vì Ngaøi ñaõ khieán chuùng ta trôû neân con caùi Ngaøi, ban phöôùc cho chuùng ta ñeå soáng ñôøi ñôøi trong söï hieän dieän cuûa Ngaøi, neân chuùng ta khoâng bao giôø coù theå choái boû Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng ñaõ höùa ban cho chuùng ta Trôøi môùi Ñaát môùi, vaø chæ vì hi voïng naøy maø chuùng ta khoâng theå töø boû ñöùc tin cuûa chuùng ta. Khoâng caàn bieát ñieàu gì xaûy ra – ngay caû neáu Anti-christ ñe doïa vaø baét bôù chuùng ta cho ñeán cheát trong thôøi kyø cuoái cuøng – chuùng ta cuõng khoâng bao giôø choái boû Chuùa chuùng ta vaø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuûa Ngaøi. Duø chuùng ta bò loâi ñeán chaân cuûa Anti-christ ñeå chòu cheát, chuùng ta cuõng khoâng bao giôø phaûn boäi aân ñieån vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta. Nhö coù caâu, “ngay caû söï cheát cuõng khoâng theå laøm cho chuùng ta choái boû Chuùa” Chuùng ta coù theå bò duï doã ñeå laøm nhöõng ñieàu khaùc, nhöng coù moät ñieàu maø chuùng ta seõ khoâng bao giôø chòu thua, ñoù laø: chuùng ta seõ khoâng bao giôø rôøi boû cuõng nhö phaûn boäi tình yeâu cöùu chuoäc cuûa Ñaáng Christ. 

Baïn coù nghó raèng Anti-christ seõ thöông xoùt chuùng ta vì chuùng ta baát toaøn khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Haén khoâng heà quan taâm! Nhöng Chuùa chuùng ta ñaõ khieán chuùng ta trôû neân troïn veïn vaø hoaøn toaøn bôûi gaùnh moïi nan ñeà cuûa chuùng ta vaø chòu hình phaït thay cho chuùng ta, duø chuùng ta yeáu ñuoái vaø baát toaøn nhö theá naøo ñi nöõa. Ñoù laø lí do taïi sao chuùng ta khoâng theå rôøi boû tình yeâu cöùu roãi cuûa Chuùa, laø tình yeâu ñaõ giaûi cöùu chuùng ta qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vaø taïi sao chuùng ta khoâng theå töø boû ñöùc tin nôi tình yeâu ban ñaàu naøy. Khoâng gì coù theå bò töø boû tröø khi chuùng ta töø boû noù trong loøng chuùng ta tröôùc. 

Cuõng vaäy, neáu chuùng ta giöõ ñöùc tin cuûa chuùng ta saâu kín trong loøng, thì cho duø chuùng ta bò ñe doïa, duï doã, aùp böùc nhieàu nhö theá naøo ñi nöõa, chuùng ta cuõng coù theå baûo veä ñöùc tin ñoù cho ñeán cuoái cuøng. Neáu trong loøng chuùng ta bieát veà tình yeâu quyù baùu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta, vaø neáu chuùng ta gìn giöõ tình yeâu ñoù cho ñeán cuoái cuøng, thì chuùng ta coù theå baûo veä Phuùc aâm cho ñeán nhöõng ngaøy cuoái cuøng. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi böôùc ñi trong ñöùc tin, chòu töû ñaïo khoâng bao giôø laø ñieàu khoù khaên. 

Taát caû chuùng ta phaûi coù moät soá suy nghó nghieâm chænh veà vieãn caûnh tuaän ñaïo cuûa chính chuùng ta. Tuaän ñaïo khoâng phaûi chæ laø chòu söï ñau ñôùn vaø thoáng khoå. Moät muõi kim nhoû nhaát ñaâm vaøo thaân xaùc cuûa chuùng ta cuõng coù theå ñem ñeán söï ñau ñôùn khoâng theå chòu ñöôïc. Söï tuaän ñaïo khoâng phaûi laø chòu nhöõng söï ñau ñôùn theå xaùc nhö theá. Ngöôïc laïi, tuaän ñaïo laø hi sinh söï soáng cuûa chuùng ta. Khoâng chæ chòu nhöõng ñau ñôùn veà theå xaùc, nhöng maát ñi söï soáng cuûa moät ngöôøi môùi laø töû ñaïo. Khi Anti-christ ra leänh cho chuùng ta phaûi goïi haén laø chuùa vaø thôø phöôïng haén, chuùng ta seõ choáng laïi cho ñeán cheát. Bôûi vì chæ coù Chuùa môùi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta vaø chæ mình Ngaøi môùi ñaùng cho chuùng ta thôø phöôïng, chæ coù moät ñieàu thích hôïp laø chuùng ta seõ töû ñaïo ñeå baûo veä danh Ngaøi. Chuùng ta khoâng theå ñaùnh ñoåi ñöùc tin naøy vôùi baát cöù ñieàu gì. 

Anti-christ, laø keû töø choái Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñoøi ñöôïc thôø phöôïng nhö laø moät chuùa, noù coù thaät söï ñaùng ñöôïc thôø phöôïng nhö vaäy khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Chæ Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù quyeàn taïo döïng theá giôùi vaø vuõ truï. Chæ mình Ngaøi môùi coù quyeàn treân söï soáng vaø söï cheát, chæ mình Ngaøi môùi khoâng coù tì vít, voâ toäi vaø hoaøn toaøn coâng chính tröôùc moïi taïo vaät, vaø chæ mình Ngaøi môùi coù quyeàn caát ñi moïi toäi loãi cuûa theá gian. Coøn Anti-christ thì sao? Moät ñieàu maø Anti-christ coù, laø quyeàn löïc theá gian. Ñoù laø lí do taïi sao chuùng ta khoâng theå ñaùnh ñoåi Chuùa chuùng ta vôùi haén, vaø ñoù cuõng laø lí do taïi sao chuùng ta khoâng bao giôø phaûn boäi ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng cuûa chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng chaéc chaén seõ khieán chuùng ta haïnh phuùc ñôøi ñôøi. Ngaøi seõ phuïc sinh nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc thaùnh hoùa bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trong thaân theå vinh hieån vaø môû caùnh cöûa Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi cho hoï. Nhöng nhöõng ngöôøi quyø laïy tröôùc Anti-christ seõ ñoái dieän vôùi hình phaït ñôøi ñôøi vaø bò quaêng vaøo hoûa nguïc cuøng vôùi Sa-tan. Noù seõ laø moät ñieàu ngu ngoác nhaát neáu chuùng ta quaêng boû ñi haïnh phuùc ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta baèng caùch ñöùng chung vôùi Anti-christ chæ vì sôï bò ñau ñôùn vaø khoán khoå nhaát thôøi. Hieåu bieát leõ thaät naøy, nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong loøng hoï seõ can ñaûm choáng laïi Anti-christ, chòu töû ñaïo, vaø nhaän ñöôïc haïnh phuùc ñôøi ñôøi nhö laø phaàn thöôûng cho söï hi sinh cuûa hoï. 

Baïn vaø toâi, chuùng ta ñeàu seõ chòu töû ñaïo. Ñöøng laàm laãn ñieàu naøy: khi thôøi cuûa ngöïa oâ keát thuùc, thôøi ngöïa vaøng seõ ñeán, vaø sau ñoù Anti-christ seõ noåi leân, vaø tai hoïa cuûa 7 tieáng keøn seõ baét ñaàu. Anti-christ chaéc chaén seõ xuaát hieän, vaø tín ñoà chuùng ta chaéc chaéc seõ chòu töû ñaïo, vaø vôùi söï phuïc sinh cuûa chuùng ta chaéc chaén chuùng ta seõ ñöôïc caát leân. Chuùng ta chaéc chaén seõ ñöôïc vaøo Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Ñoù laø lí do taïi sao chuùng ta ñeàu seõ chòu töû ñaïo caùch vui loøng khi Anti-christ baét bôù chuùng ta vaø baét chuùng ta phaûi cheát. 

Quo Vadis, moät trong nhöõng boä phim coå ñieån, mieâu taû nhieàu Cô ñoác nhaân boû söï soáng cuûa hoï ñeå baûo veä nieàm tin cuûa hoï vaø ñaõ haùt toân vinh ngay caû khi hoï bò ñöa ñeán söï cheát. Boä phim laø moät ñieàu hö caáu, nhöng theo lòch söû thì noù hoaøn toaøn laø söï thaät – ñoù laø, coù nhieàu Cô ñoác nhaân ñaõ hi sinh söï soáng ñeå baûo veä nieàm tin cuûa hoï. Taïi sao hoï laïi laøm nhö theá? Vì ñieàu maø chính quyeàn La-maõ ñoøi hoûi hoï – laø choái boû Ñöùc Chuùa Trôøi, thay vaøo ñoù laø thôø phöôïng hoï, vaø rôøi boû ñöùc tin cuûa hoï – laø nhöõng ñieàu maø hoï khoâng theå chaáp nhaän. 

Neáu hoï ñaùnh ñoåi Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï nhö nhöõng hoaøng ñeá La-maõ ra leänh, thì hoï coù theå ñaùnh ñoåi moïi thöù. Hoaøng ñeá seõ trôû thaønh chuùa cuûa hoï, hoï noâ dòch döôùi söï chuyeân cheá cuûa oâng ta, vaø hoï seõ cheát trong cuoäc chieán nhö laø nhöõng con côø thí cuûa oâng ta. Hoï seõ khoâng ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuõng nhö khoâng theå vaøo ñöôïc Trôøi môùi Ñaát môùi. Ñoù laø lí do taïi sao hoï khoâng theå phaûn boäi nieàm tin cuûa hoï vaø chaáp nhaän ñoái dieän vôùi söï cheát chaéc chaén trong söï vui möøng vaø ngôïi khen. Hoï coù theå haùt toân vinh Chuùa ngay caû luùc hoï ñang cheát vì hi voïng cuûa hoï to lôùn hôn söï cheát ñau ñôùn cuûa hoï raát nhieàu. 

Baûo veä Phuùc aâm laø ñieàu thaät nghieâm troïng ñoái vôùi chuùng ta. Soáng trong hi voïng, tin raèng sau söï cheát cuûa chuùng ta laø söï soáng nôi theá giôùi môùi ñaày haïnh phöôùc vaø vinh hieån ñang chôø ñôïi chuùng ta cuõng laø ñieàu caàn thieát cho chuùng ta.

Baïn coù bao giôø chòu khoå vì Chuùa chöa? Coù bao giôø baïn thöïc söï ñau khoå, khoâng phaûi vì söï thieáu soùt hay laàm loãi cuûa baïn, nhöng vì Chuùa chöa? Neáu söï ñau khoå cuûa chuùng ta laø vì Chuùa, thì moïi söï ñau ñôùn cuûa chuùng ta seõ trôû thaønh söï vui möøng lôùn hôn. Söù ñoà Phao-loâ mieâu taû nieàm vui naøy, “Vaû, toâi töôûng raèng nhöõng söï ñau ñôùn baây giôø chaúng ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån haàu ñeán, laø söï seõ ñöôïc baøy ra trong chuùng ta.” (Roâ-ma 8:18). Vì nieàm vui vinh hieån baøy toû trong chuùng ta seõ to lôùn hôn söï ñau khoå cuûa chuùng ta vì Chuùa raát nhieàu, moïi söï ñau ñôùn hieän taïi cuûa chuùng ta seõ ñöôïc choân döôùi söï vui möøng vaø nieàm haïnh phuùc lôùn trong ñöùc tin chuùng ta. 

Noùi caùch khaùc, tín ñoà vaø nhöõng ngöôøi töû ñaïo cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân coù theå vöôït qua ñöôïc söï ñau ñôùn cuûa hoï vaø hi sinh söï soáng cuûa hoï vì Chuùa, laø do hoï bieát raèng söï vui möøng ñang chôø ñôïi hoï to lôùn hôn nhieàu so vôùi söï chòu khoå nhaát thôøi cuûa hoï. Söï töû ñaïo cuûa hoï khoâng phaûi laø moät keát quaû do hoï coù khaû naêng chòu ñau ñôùn vaø khoå sôû, nhöng vì hi voïng cuûa hoï nôi söï vinh hieån ñang chôø ñôïi hoï.

Noùi chung, ngöôøi ta chòu ñöôïc söï ñau ñôùn cuûa hoï vì nghó raèng hoï chæ phaûi chòu ñöïng noù. Ñaây laø moät cuoäc chieán khoù khaên vaø meät moûi. Khi söï chòu ñöïng cuûa hoï mang söï thaát voïng ñeán, thì khaû naêng thaát baïi cuûa hoï caøng lôùn hôn – moïi khoán khoå ñoù seõ trôû thaønh voâ ích! Nhöng ñoái vôùi Cô-ñoác-nhaân chuùng ta, ñieàu trôû neân toát hôn laø söï vui möøng vaø haïnh phuùc vì söï beàn chí cuûa chuùng ta, vì chuùng ta tin chaéc nôi hi voïng vaø phaàn thöôûng cuûa chuùng ta. Neáu chuùng ta nghó raèng chuùng ta phuïc vuï Chuùa vôùi caû taám loøng cuûa chuùng ta nhö laø nhöõng ñaày tôù trung tín cuûa Ngaøi, thì chuùng ta bieát raèng nieàm vui vaø söï an uûi ñang chôø ñôïi chuùng ta laø to lôùn hôn nhieàu so vôùi söï ñau ñôùn hi sinh hieän taïi cuûa chuùng ta. Vì moïi ñieàu khoù khaên bò choân vuøi trong nieàm vui naøy, neân chuùng ta coù theå soáng vì Chuùa vaø thaäm chí coøn coù theå chòu töû ñaïo vì Ngaøi nöõa. 

Con ngöôøi coù linh hoàn, caûm xuùc, taâm trí vaø nieàm tin. Ñoái vôùi nhöõng linh hoàn taùi sanh, vì Thaùnh Linh cuûa Chuùa chuùng ta ôû trong hoï, chòu khoå naïn vì söï coâng chính cuûa hoï chæ mang ñeán cho hoï nieàm vui vaø haïnh phuùc khoâng theå taû trong söï vinh hieån ñang chôø ñôïi hoï. Nhöng neáu hoï rôøi boû tình yeâu ban ñaàu, Chuùa seõ khoâng ngaàn ngaïi caát chaân ñeøn khoûi hoï. 

Neáu nhöõng ngöôøi ñaõ töøng phuïc vuï Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong söï vui möøng vôùi caû taám loøng vaø cuoäc soáng cuûa hoï khoâng laøm ñieàu ñoù nöõa, thì noù chæ coù nghóa laø hoï ñaõ hoaøn toaøn töø boû nieàm vui phuïc vuï Phuùc aâm, tình yeâu ñaàu tieân cuûa hoï, cho duø hoï ñaõ khoâng hoaøn toaøn quaêng boû Phuùc aâm naøy ñi. Hoï coù theå vaãn giöõ ñöùc tin caù nhaân cuûa hoï, nhöng neáu hoï khoâng coøn töï haøo trong söï giaûng daïy Phuùc aâm vaø khoâng coù moät söï hieåu bieát roõ raøng veà vieäc caàn nhaän gì ñeå ñöôïc cöùu – huyeát treân Thaäp töï giaù khoâng ñuû cho söï cöùu roãi – thì ñöùc tin cuûa hoï seõ bò phai nhaït ñi, vaø hoï khoâng theå ñaït ñeán söï töû ñaïo. Sau ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caát boû chaân ñeøn cuûa hoï khoûi choã cuûa noù. 

Nhöõng ngöôøi phuïc vuï Phuùc aâm vôùi söï vui möøng vaø seõ coù theå chòu söï töû ñaïo caùch vui loøng vì hoï khoâng bao giôø rôøi boû tình yeâu ban ñaàu cuûa hoï. Vì nhöõng ngöôøi naøy ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc do hoï tin vaø giaûng daïy tình yeâu cuûa Ñaáng Christ, hoï coù theå chòu töû ñaïo. Duø baïn coù ôn nhö theá naøo, nhöng neáu baïn khoâng rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, thì hoäi thaùnh seõ bò caát khoûi chaân ñeøn cuûa noù. Ñaây laø moät thoâng ñieäp quan troïng maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta hieåu thaáu. Neáu chuùng ta nhaän bieát vaø tin nôi leõ thaät naøy, chuùng ta coù theå ñoåi môùi loøng chuùng ta trong thôøi kyø cuoái cuøng, vaø coù theå chòu töû ñaïo vì danh Chuùa. 

Thöïc chaát cô baûn ñeå giöõ vöõng ñöôïc ñöùc tin cuûa chuùng ta laø gì? Ñoù laø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Neáu khoâng vì Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, nhöõng coâng vieäc ñöùc tin cuûa chuùng ta coù ích gì? Lí do chuùng ta coù theå giöõ ñöùc tin cuûa chuùng ta laø vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ yeâu chuùng ta vaø oâm chuùng ta trong voøng tay Ngaøi bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Vì tình yeâu naøy laø moät tình yeâu khoâng heà thay ñoåi ñaõ laøm vinh hieån chuùng ta, neân chuùng ta coù theå giöõ ñöùc tin cuûa chuùng ta vaø tieáp tuïc rao giaûng Phuùc aâm. 

Duø chuùng ta yeáu ñuoái theá naøo, chuùng ta coù theå böôùc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán cuoái cuøng, vì Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñaõ cöùu chuùng ta, vaø vì nôi Phuùc aâm naøy tình yeâu cuûa Ñaáng Christ ñöôïc tìm thaáy. Chuùng ta ñaày söï baát toaøn, nhöng vì chuùng ta ñaõ ñöôïc maëc laáy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, laø Phuùc aâm ñöôïc laøm troïn bôûi tình yeâu cuûa Chuùa chuùng ta, neân chuùng ta coù theå thöông yeâu anh chò em cuûa chuùng ta, laø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø moïi linh hoàn treân theá gian. Noùi caùch cô baûn, tình yeâu troïn veïn ôû ngoaøi taàm tay vôùi cuûa con ngöôøi. Vì khoâng coù tình yeâu ôû giöõa chuùng ta, chuùng ta khoâng theå yeâu ai khaùc ngoaøi baûn thaân chuùng ta trong söï ích kyû. Nhieàu ngöôøi bò caùm doã bôûi daùng veû beân ngoaøi, bò quyeán ruõ bôûi beà ngoaøi loäng laãy. Hoï ñoaùn xeùt ngöôøi ta theo nhöõng vaät chaát vaø cuûa caûi maø ngöôøi ta coù. Nhöng nhöõng ngöôøi coù nieàm tin tin thaät söï thì tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø trung taâm. Ñaây laø ñieàu coù theå khieán chuùng ta rao truyeàn Phuùc aâm, tình yeâu troïn veïn cuûa Chuùa chuùng ta. 

Chuùa chuùng ta ñaõ ñeán theá gian naøy, chòu baùp tem ñeå tieáp nhaän moïi söï baát toaøn cuûa chuùng ta, vaø taåy saïch chuùng ta khoûi moïi toäi loãi ñeå cöùu chuùng ta. Vaäy thì, laøm sao chuùng ta coù theå rôøi boû tình yeâu ban ñaàu cuûa Ngaøi, laø tình yeâu ñaõ khieán chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Coù theå chuùng ta thieáu nhieàu maët trong ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi leõ thaät naøy. Chuùng ta phaûi giaûng daïy Phuùc aâm naøy vôùi ñöùc tin chaéc chaén cuûa chuùng ta. Ñieàu caàn thieát nhaát trong thôøi gian khoå naïn chính laø ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Khi chuùng ta ñoái dieän vôùi söï thöû thaùch vaø khoå naïn, söùc maïnh ñeå baûo veä ñöùc tin vaø chieán thaéng moïi söï khoù khaên seõ ñeán chæ töø ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Chính bôûi quyeàn naêng cuûa Phuùc aâm naøy maø maët chuùng ta coù theå raïng rôõ trong söï vui möøng cho duø chuùng ta bò meät moûi töø voâ soá nhöõng cuoäc chieán maø chuùng ta ñoái dieän trong cuoäc soáng moãi ngaøy cuûa chuùng ta. Ñaáy laø tình yeâu cuûa Chuùa chuùng ta. 

Ñoâi khi ngöôøi ta coù xu höôùng rôi vaøo trong nhöõng caùi baãy cuûa luaät phaùp. Hoï nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban phöôùc cho hoï vì nhöõng ñieàu hoï ñaõ laøm. Dó nhieân, toâi khoâng ñöa ra giaû thuyeát raèng ñieàu naøy laø hoaøn toaøn sai, vì Chuùa noùi raèng Ngaøi seõ yeâu nhöõng ai yeâu Ngaøi. Nhöng khoâng phaûi vì nhöõng ñieàu maø chuùng ta ñaõ laøm neân Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu chuùng ta nhieàu ñeán noãi laøm cho chuùng ta trôû neân voâ toäi. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi bieát moïi lôøi höùa maø Ngaøi ñaõ laøm vôùi chuùng ta, vaø vì Ngaøi bieát moïi toäi loãi cuûa chuùng ta, neân trong yù muoán troïn veïn vaø tình yeâu cuûa Ngaøi, Ngaøi ñaõ oâm aáp chuùng ta vaø khieán chuùng ta trôû neân troïn veïn. Chæ vì nhöõng ôn phöôùc cuûa Ngaøi maø chuùng ta coù theå soáng trong söï vui möøng. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán chuùng ta trôû neân daân söï vaø ñaày tôù Ngaøi neân chuùng ta coù theå laøm vieäc vì Chuùa, ñöôïc maëc laáy söï vinh hieån Ngaøi, truyeàn giaûng Phuùc aâm cho nhöõng ngöôøi khaùc, vaø khi thôøi ñieåm ñeán, chòu töû ñaïo vì danh Ngaøi. 

Nhöõng phuï nöõ töû ñaïo trong thôøi kyø ñaàu tieân ñaõ tìm söùc maïnh ôû ñaâu ñeå haùt ngôïi khen Chuùa maëc duø hoï ñang ñoái dieän vôùi söï cheát? Hoï ñaõ tìm thaáy söùc maïnh trong tình yeâu cuûa Chuùa chuùng ta. Vì tình yeâu cuûa Ñaáng Christ voâ cuøng vó ñaïi, neân hoï coù theå chòu töû ñaïo trong ngôïi khen. 

Nguyeân lí naøy cuõng aùp duïng cho ñôøi soáng cuûa chuùng ta. Chuùng ta soáng vì Chuùa ñaõ khieán chuùng ta nhö theá; khoâng phaûi do nhöõng coâng vieäc cuûa chuùng ta maø chuùng ta soáng nhö con caùi vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñaõ chaúng laøm ñieàu gì ñeå ñöôïc höôûng ñieàu ñoù. Bôûi vì tình yeâu troïn veïn vaø khoâng thay ñoåi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta vaø ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi tình yeâu naøy maø chuùng ta coù theå ñi theo Ngaøi cho ñeán cuoái cuøng, ngay caû ñoâi khi chuùng ta vaáp ngaõ. Söùc maïnh naøy laø söùc maïnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng phaûi cuûa chuùng ta. Vieäc töû ñaïo xaûy ra chæ bôûi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán chuùng ta trôû neân troïn veïn – chæ bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta coù theå chòu töû ñaïo. Haõy ghi nhôù leõ thaät naøy, ñoù laø Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng khieán chuùng ta coù theå chòu töû ñaïo, vaø ñöøng toán thôøi gian coá gaéng töï mình chuaån bò cho vieäc töû ñaïo, nhö theå laø baïn coù theå laøm baát cöù gì veà ñieàu ñoù. Chæ ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh seõ khieán cho chuùng ta coù theå ca ngôïi Chuùa cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng cuûa chuùng ta. 

Chuùa ñaõ noùi vôùi 7 hoäi thaùnh xöù A-si raèng: “Keû naøo thaéng, ta seõ cho aên traùi caây söï soáng ôû trong Ba-ra-ñi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Caây söï soáng ñöôïc tìm thaáy trong Trôøi môùi Ñaát môùi. ÔÛ ñoù coù maõo trieàu thieân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng ngoâi nhaø ñöôïc xaây baèng ñaù quyù, vaø traøn ñaày nöôùc söï soáng. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chieán thaéng, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa ban cho hoï Ba-ra-ñi, laø nôi hoï seõ soáng ñôøi ñôøi vôùi Ngaøi trong söï troïn veïn. 

Nhöõng ngöôøi chieán thaéng naøy laøm ñieàu ñoù bôûi ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Baát cöù ñieàu gì ngoaøi Phuùc aâm naøy khoâng theå taïo neân söï chieán thaéng, laø ñieàu chæ coù theå ñaït ñöôïc bôûi söùc maïnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng phaûi do söùc maïnh cuûa con ngöôøi. Söùc maïnh khieán chuùng ta coù theå chieán thaéng chæ ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi nhaän bieát vaø traân troïng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø tuyeät vôøi nhö theá naøo, tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï cöùu roãi cuûa Ngaøi laø vó ñaïi ra sao, vì Phuùc aâm naøy seõ ban cho chuùng ta ñöùc tin ñeå chòu töû ñaïo. Taát caû chuùng ta coù theå bò yeáu ñuoái, khoâng coù ôn, khoâng coù naêng khieáu, khoâng coù trình ñoä, daïi doät vaø ngu doát, nhöng chuùng ta vaãn coù naêng löïc, vì chuùng ta coù Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong loøng chuùng ta. 

Teân cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. Maët khaùc, nhöõng ngöôøi khoâng coù teân cheùp trong Saùch Söï Soáng seõ ñaàu haøng Sa-tan. Chæ coù nhöõng ngöôøi coù teân ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh seõ khoâng quyø tröôùc Ma-quyû. Baïn phaûi baûo ñaûm raèng teân cuûa baïn ñöôïc cheùp roõ raøng vaø chaéc chaén trong Saùch Söï Soáng naøy. 

Khi chuùng ta chòu töû ñaïo, ñoù laø bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta, tình yeâu cuûa Ñaáng Christ maø Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta. Chuùng ta coù theå chôø ñôïi söï töû ñaïo cuûa chuùng ta maø khoâng phaûi lo laéng hay sôï haõi vì chuùng ta tin raèng Ñöùc Thaùnh Linh, Ñaáng ngöï trong chuùng ta seõ ban cho chuùng ta söùc maïnh ñeå ñoái dieän vôùi söï töû ñaïo cuûa chuùng ta. Vì ñau ñôùn cuûa söï töû ñaïo khoâng theå so saùnh vôùi söï vinh hieån cuûa thieân ñaøng ñang chôø ñôïi chuùng ta, chuùng ta khoâng co ro tröôùc söï cheát cuûa chuùng ta nhöng chòu töû ñaïo caùch maïnh daïn ñeå baûo veä Phuùc aâm quyù baùu cuûa chuùng ta. Hieän nay chuùng ta phaûi boû laïi phía sau baát cöù nhöõng thaéc maéc naøo veà vieäc chuùng ta seõ chòu töû ñaïo, vì ñoù khoâng phaûi bôûi nhöõng noå löïc cuûa chuùng ta maø bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta chòu töû ñaïo. 

Toâi chaéc raèng moät ngaøy naøo ñoù nhöõng caùi loa seõ lôùn tieáng thoâng baùo ñieàu sau ñaây: “Caùc coâng daân thaân meán, ñaây laø ngaøy cuoái cuøng ñeå nhaän ñöôïc daáu hieäu. Chæ coù moät vaøi coâng daân phaûi nhaän daáu hieäu hoâm nay. Chuùng toâi raát mang ôn söï hôïp taùc cuûa caùc baïn cho ñeán baây giôø. Nhaän ñöôïc daáu hieäu naøy laø ñieàu raát toát vaø raát caàn thieát cho baïn. Vì theá, xin vui loøng ñeán hoäi tröôøng thaønh phoá vaø nhaän daáu hieäu caøng sôùm caøng toát. Laàn nöõa, toâi noùi vôùi caùc baïn, ñaây laø ngaøy cuoái cuøng ñeå baïn nhaän ñuôïc daáu hieäu. Heát ngaøy hoâm nay maø baïn khoâng nhaän daáu hieäu thì seõ bò hình phaït caùch nghieâm khaéc. Baây giôø ñeå cho roõ raøng, toâi seõ goïi teân nhöõng ngöôøi chöa nhaän ñöôïc daáu hieäu.” Dó nhieân, ñaây chæ laø giaû töôûng, nhöng nhöõng ñieàu nhö theá chaéc chaén seõ xaûy ra trong töông lai. 

Nhöõng tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân nhaän ra nhau baèng daáu hieäu con caù. Ñaây laø khaåu leänh ôû giöõa hoï. Chuùng ta cuõng seõ taïo neân moät daáu hieäu ñeå chuùng ta coù theå nhaän ra anh chò em cuûa chuùng ta, ñeå nhôø ñoù chuùng ta coù theå ñoäng vieân ñöùc tin cuûa nhau ñeå chòu töû ñaïo. 

Bôûi vì töû ñaïo khoâng phaûi laø ñieàu maø chuùng ta coù theå laøm bôûi noå löïc cuûa chuùng ta, chuùng ta coù theå boû qua söï lo laéng cuûa chuùng ta vaø ñoái dieän vôùi noù caùch vöõng vaøng. Chaúng coù gì phaûi sôï haõi tröôùc söï cheát coâng chính cuûa chuùng ta. Moïi ñieàu chuùng ta phaûi laøm laø soáng vì Chuùa trong khi chuùng ta ñang ôû treân ñaát naøy. Chuùng ta coù theå daâng mình cho Chuùa vì chuùng ta bieát raèng chuùng ta ñöôïc ñònh phaûi chòu töû ñaïo vì Danh Chuùa chuùng ta. Baïn phaûi nhaän bieát raèng neáu baïn coá traùnh vieäc töû ñaïo vì sôï phaûi maát ñi cuûa caûi cuûa baïn, thì baïn seõ ñoái dieän vôùi nhöõng söï ñau khoå vaø thaûm hoïa lôùn hôn nöõa. Baïn phaûi trôû thaønh daân söï cuûa ñöùc tin, laø nhöõng ngöôøi bieát raèng hoï seõ chòu töû ñaïo vì Ñaáng Christ, soáng cuoäc soáng vì Chuùa cho ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa hoï. 

Khi chuùng ta nhaän bieát raèng chuùng ta seõ chòu töû ñaïo, chuùng ta seõ trôû neân khoân ngoan hôn trong ñöùc tin, taâm trí vaø trong cuoäc soáng thöïc teá cuûa chuùng ta. Söï hieåu bieát naøy laø phöông thuoác chöõa trò söï daïi doät cuûa chuùng ta, cho pheùp chuùng ta boû laïi phía sau moïi söï raøng buoäc coøn laïi cuûa theá gian. Noù khoâng coù nghóa raèng chuùng ta phaûi hi sinh söï soáng cuûa chuùng ta, nhöng coù nghóa raèng chuùng ta seõ soáng vì Chuùa. Töø giôø cho ñeán khi Ñöùc Chuùa Trôøi quaêng Sa-tan vaøo trong caùi hoá khoâng ñaùy bôûi quyeàn löïc cuûa Ngaøi, thì chuùng ta soáng vì Chuùa, Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta, choáng laïi vaø chieán thaéng Sa-tan vaø Anti-christ, vaø daâng moïi söï chieán thaéng cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chæ cho moät mình Ngaøi maø thoâi. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán ñöôïc vinh hieån bôûi chuùng ta. Toâi caûm taï Chuùa vì ñaõ cho pheùp chuùng ta daâng söï vinh hieån cho Ngaøi vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta, Vì Ngaøi laø Ñaáng ñaõ ban cho chuùng ta thaät nhieàu. 

Chuùng ta tin raèng Chuùa seõ sôùm trôû laïi ñeå ñem chuùng ta ñi. Khi coù nhieàu linh hoàn trôû laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi trong thôøi kyø cuoái cuøng, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nhaän hoï vaøo trong voøng tay cuûa Ngaøi vaø ñem hoï ñi. Nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi-a trong Khaûi huyeàn 3:10, “Vì ngöôi ñaõ giöõ lôøi nhòn nhuïc ta, ta cuõng seõ giöõ ngöôi khoûi giôø thöû thaùch, laø giôø seõ ñeán trong khaép theá gian, ñaëng thöû nhöõng ngöôøi ôû treân ñaát.” Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm troïn Lôøi höùa chaén chaén cuûa Ngaøi. 

Bôûi “ngöôi ñaõ giöõ lôøi nhòn nhuïc Ta” Ñöùc Chuùa Trôøi ñang noùi ñeán ñôøi soáng trung tín cuûa caùc tín ñoà. Noù coù nghóa raèng hoï ñaõ giöõ vöõng ñöùc tin cuûa hoï duø nhöõng ngöôøi khaùc noùi gì hay laøm gì vôùi hoï. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi “seõ giöõ baïn khoûi giôø thöû thaùch” Ngaøi ñang noùi raèng nhöõng ngöôøi gìn giöõ ñieàu raên nhòn nhuïc cuûa Ngaøi seõ ñöôïc ra khoûi giôø thöû thaùch cuûa ñöùc tin. 

Noùi caùch khaùc, khi giôø khoå naïn vaø töû ñaïo ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caát chuùng ta ñi vì chuùng ta ñaõ böôùc ñi caùch trung tín trong cuoäc soáng phuïc vuï vaø caàu nguyeän moãi ngaøy cuûa chuùng ta. Khi chuùng ta ñaët ñeå trong ñaàu raèng chuùng ta seõ chòu töû naïn, thì loøng chuùng ta seõ ñöôïc thoaùt khoûi moïi söï ngaõ loøng, vaø keát quaû laø ñöùc tin cuûa chuùng ta seõ trôû neân maïnh meõ hôn. Chuùng ta phaûi soáng cuoäc soáng ñöùc tin hieän taïi cuûa chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ghi nhôù lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi raèng, vôùi söï töû ñaïo cuûa chuùng ta, chuùng ta seõ ñöôïc giöõ khoûi giôø thöû thaùch. Toùm laïi, chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta. 

Thôøi ñaïi hieän nay laø thôøi ñaïi Khaûi huyeàn. Coù nhieàu Cô ñoác nhaân daïi doät, laø nhöõng ngöôøi boû Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, cöùng loøng baùm laáy nieàm tin sai laïc cuûa hoï nôi hoïc thuyeát caát leân tröôùc thôøi kyø khoå naïn. Khi ngaøy cuoái cuøng ñeán, chuùng ta seõ thaáy hoï ñaõ sai nhö theá naøo. Nhöõng ngaøy maø uy theá vaø quyeàn löïc cuûa hoï bò giôùi haïn; ñieàu chuùng ta phaûi laøm laø soáng trong hi voïng chaéc chaén cuûa chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm troøn Lôøi höùa cuûa Ngaøi.

Khi chuùng ta ñeán giöõa thôøi kyø Ñaïi Naïn, chuùng ta seõ chòu töû naïn ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta, vaø ngay tröôùc khi nhöõng taïi hoïa cuûa 7 caùi baùt baét ñaàu, chuùng ta seõ ñöôïc caát leân khoâng trung bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tieán vaøo Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Khi chuùng ta coù hi voïng ñoàng cai trò vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, moïi söï ñau khoå cuûa chuùng ta treân theá giôùi naøy seõ ñöôïc ñeàn buø bôûi nhöõng phaàn thöôûng ñang chôø ñôïi chuùng ta, vaø söï tieán vaøo Trôøi môùi Ñaát môùi ñôøi ñôøi, thì khi ñoù chuùng ta seõ traøn ngaäp nhöõng vui möøng voâ taû. Hoâm nay, chuùng ta soáng bôûi ñöùc tin, trong hi voïng vì Chuùa seõ laøm troøn lôøi höùa naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tin vaøo vieäc hoaøn thaønh lôøi höùa cuûa Ngaøi, chuùng ta soáng trong söï hôùn hôû vì chuùng ta bieát tröôùc laø chuùng ta coù theå ñöôïc soáng vôùi Ngaøi ñôøi ñôøi trong thaân theå vinh hieån. 

Toâi caûm taï Chuùa vì ñaõ ban cho chuùng ta Phuùc aâm cuûa söï tha toäi troïn veïn, vì ñaõ cho chuùng ta coù theå chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Ngaøi, vaø cho chuùng ta ôû trong nhöõng ôn phöôùc cuûa Ngaøi.Tieåu Söû Cuûa Hoäi Thaùnh EÂ-Pheâ-Soâ 


EÂ-pheâ-soâ, moät thaønh phoá caûng lôùn trong xöù A-si thuoäc laõnh thoå cuûa Ñeá quoác La-maõ, laø moät trung taâm hoaït ñoäng thöông maïi vaø toân giaùo. Vaøo thôøi cuûa Hoäi thaùnh Ñaàu tieân, noù laø moät thaønh phoá quoác teá phaùt trieån, phía baéc cuûa noù laø Sy-mieäc-nô, vaø phía nam cuûa noù laø Mi-leâ. Döïa theo thaàn thoaïi A-ma-zon, nöõ thaàn anh duõng cuûa chieán tranh, ñaàu tieân xaây döïng thaønh phoá trong theá kyû 12 sau coâng nguyeân khi baø ta ban cho Androclus, moät caùi maõo hoaøng töû cuûa thaønh A-theân. 

Noùi caùch cuï theå, EÂ-pheâ-soâ laø moät thaønh phoá phoàn vinh, cuõng coù nghóa raèng noù cuõng laø moät thaønh phoá raát theá gian. Ñoù laø lí do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ phaûi chieán ñaáu cho ñeán cuoái cuøng vaø chieán thaéng Sa-tan ñeå bôûi ñoù Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuûa Ngaøi khoâng bò maát ñi. Chuùng ta phaûi nhaän bieát Lôøi leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø quan troïng nhö theá naøo, vaø chuùng ta phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta baèng moïi caùch. 

Qua söù ñoà Giaêng, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ vieát cho Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ raèng: “Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng caàm baûy ngoâi sao trong tay höõu vaø ñi chính giöõa baûy chaân ñeøn vaøng: Ta bieát coâng vieäc ngöôi, söï khoù nhoïc ngöôi, söï nhòn nhuïc ngöôi; ta bieát ngöôi khoâng theå dung ñöôïc nhöõng keû aùc, laïi bieát ngöôi ñaõ thöû nhöõng keû töï xöng laø söù ñoà maø khoâng phaûi laø söù ñoà, ngöôi ñaõ roõ raèng chuùng noù giaû doái. Ngöôi hay nhòn nhuïc vaø chòu khoù vì danh ta, khoâng meät nhoïc chuùt naøo.’” Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi khen ngôïi veà coâng vieäc, söï nhòn nhuïc cuûa hoï, vì ñaõ khoâng khoan dung toäi loãi, ñaõ thöû vaø vaïch ra nhöõng söù ñoà giaû, veà coâng khoù vì danh cuûa Ngaøi trong söï nhòn nhuïc vaø kieân nhaãn. 

Nhöng Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ cuõng bò khieån traùch vì nhöõng vieäc laøm sai cuûa hoï. Nhö phaân ñoaïn tieáp theo: “Nhöng ñieàu ta traùch ngöôi, laø ngöôi ñaõ boû loøng kính meán ban ñaàu. Vaäy haõy nhôù laïi ngöôi ñaõ sa suùt töø ñaâu, haõy aên naên vaø laøm laïi nhöõng coâng vieäc ban ñaàu cuûa mình; baèng chaúng vaäy, ta seõ ñeán cuøng ngöôi, neáu ngöôi khoâng aên naên thì ta seõ caát chaân ñeøn cuûa ngöôi khoûi choã noù. Song ngöôi coù ñieàu naày khaù, laø ngöôi gheùt nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la, maø ta, ta cuõng gheùt nöõa.Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh raèng: Keû naøo thaéng, ta seõ cho aên traùi caây söï soáng ôû trong Ba-ra-ñi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.”

Trong phaân ñoaïn treân cheùp raèng Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt ñaûng Ni-coâ-la. Ñaûng Ni-coâ-la ôû ñaây töôïng tröng cho moät nhoùm tín ñoà choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, hoäi thaùnh vaø leõ thaät cuûa Ngaøi. Cuõng y nhö ñieàu maø ñaûng Ni-coâ-la ñaõ laøm ñöôïc noùi chi tieát hôn trong phaân ñoaïn vieát cho Hoäi thaùnh Beït-gaêm. 

Nhöõng Vieäc Laøm Sai Cuûa Ñaûng Ni-Coâ-La


Khaûi huyeàn 2:14 noùi, “Nhöng, vôùi caùc ngöôi laø keû khaùc ôû taïi Thi-a-ti-rô, chöa töøng nhaän laáy ñaïo ñoù vaø chöa bieát ñieàu saâu hieåm cuûa quæ Sa-tan, nhö chuùng vaãn noùi, thì ta phaùn daën raèng ta khoâng gaùn cho caùc ngöôi gaùnh naëng khaùc.” Lôøi chæ daãn tham khaûo cho phaân ñoaïn naøy coù theå tìm thaáy trong ñoaïn 22 cuûa Saùch Daân-soá-kyù, laø choã cheùp veà caâu chuyeân cuûa Ba-laùc, Vua cuûa daân Moâ-aùp. 

Vaøo luùc daân Y-sô-ra-eân chaïm ñeán vuøng ñaát cuûa daân Moâ-aùp taïi Ca-na-an sau khi ra khoûi xöù Ai-caäp, hoï ñaõ xaâm chieám ñöôïc 7 boä laïc cuûa vuøng ñaát naøy “khaùc naøo con boø aên coû trong ñoàng vaäy.” Nghe veà söï xaâm chieám naøy, Ba-laùt sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, oâng sôï raèng soá phaän cuûa daân Moâ-aùp cuõng seõ theo sau nhöõng boä toäc ñaõ bò chieám cuûa xöù Ca-na-an. Coá nghó ra moät caùch ñeå choáng laïi söï chieám ñoùng cuûa hoï, Ba-laùt ñaõ goïi Ba-la-am, moät tieân tri giaû, ñeå oâng coù theå nguyeàn ruûa daân Y-sô-ra-eân. 

Ba-la-am laø moät tieân tri giaû, nhöng daân Ngoaïi bang nghó raèng oâng laø moät ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. OÂng khoâng phaûi laø con chaùu cuûa Thaày Teá Leã Caû A-roân, cuõng khoâng phaûi laø moät ngöôøi Leâ-vi. Nhöng vua cuûa daân Moâ-aùp, Ba-laùc, tin raèng nhöõng ngöôøi maø Ba-la-am chuùc phöôùc seõ ñöôïc phöôùc vaø nhöõng ngöôøi maø oâng ruûa saû seõ bò nguyeàn ruûa. Vaøo luùc ñoù, Ba-la-am, maëc duø laø moät tieân tri giaû, ñaõ noåi tieáng treân caû vuøng nhö moät phuø thuûy tröù danh. 

Nhöng Ba-la-am khoâng theå laøm ñieàu maø vua Ba-laùc yeâu caàu oâng laøm. Lí do laø vì daân Y-sô-ra-eân laø daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng phaûi chæ coù Ba-la-am laø khoâng coù pheùp töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ruûa saû daân Y-sô-ra-eân, nhöng baát cöù ai coá laøm ñieàu ñoù thì cuoái cuøng chæ laø moät söï ruûa saû treân chính hoï. Bò aùp ñaûo bôûi quyeàn naêng thuoäc linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ba-la-am khoâng theå laøm gì ngoaøi vieäc chuùc phöôùc cho daân Y-sô-ra-eân. Töùc giaän bôûi ñieàu naøy, sau ñoù Ba-laùc ra leänh Ba-la-am ruûa saû daân Y-sô-ra-eân töø nôi maø oâng khoâng theå nhìn thaáy hoï. 

Ba-la-am nhaän ñöôïc moät soá lôùn chaâu baùu töø Ba-laùc vaø ñeå ñeàn ñaùp laïi ñieàu ñoù oâng phaûi daïy Ba-laùc caùch ñem söï nguyeàn ruûa ñeán daân Y-sô-ra-eân. Keá hoaïch cuûa hoï laø duï daân Y-sô-ra-eân phaïm toäi taø daâm baèng caùch môøi hoï ñeán nhöõng buoåi tieäc cuûa ngöôøi Moâ-aùp vaø ñöa ñaøn baø ñeán cho hoï, ñeå vì ñoù maø daân Y-sô-ra-eân bò Ñöùc Chuùa Trôøi tröøng phaït vì toäi loãi cuûa hoï. Ñaây laø caùch maø tieân tri giaû Ba-la-am daïy Ba-laùc ñeå ñem söï huûy dieät ñeán cho daân Y-sô-ra-eân. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi gheùt Ba-la-am vì oâng laø moät ngöôøi yeâu tieàn. Coù nhieàu ngöôøi trong coäng ñoàng Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay cuõng gioáng nhö Ba-la-am. Hoï thaät laø nhöõng tieân tri giaû, nhöng nhieàu ngöôøi trong soá hoï vaãn ñöôïc toân troïng vaø suøng kính. Nhöng ñieàu Ba-la-am theo ñuoåi chæ laø nhöõng cuûa caûi vaät chaát. Khi oâng ñöôïc tieàn thì oâng chuùc phöôùc, khi oâng khoâng coù tieàn thì oâng nguyeàn ruûa. Thaät ñaùng buoàn laø hieän nay trong voøng Cô-ñoác-nhaân coù nhieàu ngöôøi laø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng cuõng gioáng nhö Ba-la-am. Ngöôøi ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi cuoái cuøng chæ laø ñeå theo ñuoåi vieäc laøm giaøu veà vaät chaát, keát quaû hoï laø nhöõng tieân tri giaû. Ñoù laø lí do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt ñaûng Ni-coâ-la. 

Baïn coù bieát ñieàu gì ñem laïi söï huûy dieät hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñaày tôù cuûa Ngaøi khoâng? Loøng yeâu tieàn. Nhöõng ngöôøi theo ñuoåi vieäc gia taêng vaät chaát tröôùc maét thì hoï seõ ñoái dieän vôùi söï huûy dieät tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng Hoäi Thaùnh ñi theo Ba-la-am 


Ngaøy nay, nhö trong thôøi cuûa caùc söù ñoà, coù nhieàu hoäi thaùnh theá gian vaø nhöõng ñaày tôù giaû ñi theo con ñöôøng cuûa Ba-la-am. Hoï duøng heát moïi khaû naêng ñeå ñaøo bôùi tieàn cuûa tín ñoà hoï. Thí duï, coù moät haønh ñoäng kyø laï laø ngöôøi ta baûo hoäi thaùnh thi ñua vôùi nhau ñeå chöùng minh ñöùc tin cuûa hoï khoâng phaûi bôûi ñôøi soáng thuoäc linh cuûa hoï nhöng bôûi söï daâng hieán vaät chaát, nhö theå söï ñoùng goùp cuûa moät tín ñoà laø thöôùc ño cho ñöùc tin cuûa hoï. Nguï yù raèng ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi daâng hieán nhieàu cho hoäi thaùnh thì lôùn hôn ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi daâng ít, muïc ñích duy nhaát trong vieäc nuoâi döôõng haønh ñoäng ñoài baïi naøy laø söï laøm giaøu cuûa hoäi thaùnh. 

Dó nhieân ñoù laø moät ñieàu tuyeät vôøi neáu tín ñoà quyeát ñònh phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Phuùc aâm cuûa Ngaøi baèng taám loøng thaønh thaät cuûa hoï. Nhöng nhöõng tieân tri giaû nhö Ba-la-am cöôùp boùc treân tín ñoà cuûa hoï ñeå laøm ñaày caùi buïng hoï. Hoï khuyeán khích tín ñoà tranh nhau khoe khoang vaät chaát nhö, “Toâi ñaõ daâng moät phaàn möôøi caùch trung tín, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thöôûng möôøi laàn ôn phöôùc qua vieäc laøm aên cuûa toâi.” Bò Ba-la-am duï doã, tín ñoà khoâng nghi ngôø nghó raèng ñaây laø caùch ñöa hoï ñeán ñöùc tin thaät, nhöng thöïc ra noù laø con ñöôøng ñem ñeán söï ngheøo khoå, caû veà thuoäc theå laãn thuoäc linh, tính ngaïo maïn vaø cuoái cuøng laø söï huûy dieät. 

“Nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la” khoâng khaùc gì hôn nhöõng vieäc laøm cuûa Ba-la-am. Cuõng nhö Ba-la-am, bôûi loøng tham lam cuûa oâng ta, ñaõ daïy Ba-laùc ñaët moät hoøn ñaù vaáp chaân tröôùc daân Y-sô-ra-eân, nhieàu ngöôøi cho raèng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong coäng ñoàng Cô-ñoác-giaùo hieän nay chæ thích thuù vôùi tuùi tieàn cuûa tín ñoà hoï. Nhöõng ngöôøi bò daãn ñi sai laïc bôûi nhöõng tieân tri giaû naøy cuoái cuøng traéng tay sau khi daâng moïi cuûa caûi cuûa hoï cho nhöõng ngöôøi chaên giaû naøy, vaø ñieàu teä hôn nöõa laø tröôùc hay sau gì thì hoï seõ coù caûm giaùc vaø nhaän bieát raèng ñieàu hoï tin hoaøn toaøn laø sai laïc. Cuoái cuøng, hoï seõ traùch hoäi thaùnh giaû vaø keát quaû laø töø boû ñöùc tin. Baát haïnh thay söï thaät ñaùng buoàn naøy, tình traïng ñaùng tieác naøy khoâng phaûi laø ñieàu baát thöôøng, noù xaûy ra ngay caû trong nhöõng hoäi thaùnh ñöôïc goïi laø hoäi thaùnh chính thoáng. Bò Ba-la-am caùm doã, nhieàu tín ñoà bò daãn ñeán choã sai laïc bôûi söï giaû maïo naøy vaø cuoái cuøng rôøi boû Hoäi thaùnh. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la. Neáu chuùng ta ñi theo ñaûng Ni-coâ-la, chuùng ta seõ ñaùnh maát ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta coù raát nhieàu baèng chöùng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta, vaø nhöõng ñieàu naøy laø nhöõng chaâu baùu thuoäc linh. Nhöng theo ñuoåi vieäc laøm taêng theâm vaät chaát laø ñieàu maø chuùng ta phaûi traùnh xa, vì ñoù laø caùch maø ñaûng Ni-coâ-la ñaõ laøm vaø bò Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt. Ñöùc-tin vôùi nghò löïc


Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ caûnh baùo nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la cho taát caû 7 hoäi thaùnh xöù A-si. Hôn nöõa, Ngaøi cuõng ñaõ höùa vôùi hoï raèng nhöõng ai chieán thaéng seõ ñöôïc aên traùi caây söï soáng. Khi chuùng ta phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta laøm ñieàu ñoù bôûi ñöùc tin, do loøng bieát ôn cuûa chuùng ta ñoái vôùi söï cöùu chuoäc cuûa Ngaøi, vaø vì bieát raèng truyeàn rao Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø vieäc laøm ñuùng ñaén. Chuùng ta khoâng phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå khoe khoang vôùi ngöôøi khaùc, hay ñeå thaáy raèng chuùng ta toát ñeïp. Laøm nhö theá khoâng phaûi laø söï phuïc vuï thaät cuõng nhö khoâng phaûi laø ñöùc tin thaät. Trong hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta phaûi caån thaän nhaát veà nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la. Ñoù laø lí do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi caûnh baùo 7 hoäi thaùnh xöù A-si veà ñaûng Ni-coâ-la. 

Baïn coù bieát taïi sao nhieàu hoäi thaùnh chöa ñöôïc taùi sanh ñaõ phaùt trieån thaät lôùn vaø thaät nhanh choùng khoâng? Hoï phaùt trieån vì hoï ñeàu xaây döïng hoäi thaùnh bôûi ñöùc tin vaø chöùng côù sai laïc. Ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø ñöôïc lôïi duïng tín ñoà ñeå laøm ñaày tuùi tieàn cuûa mình. 

Ñöùc tin thaät laø tin vaøo söï cöùu roãi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta qua Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus, huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù vaø söï ñoaùn phaït maø Ngaøi ñaõ chòu thay cho chuùng ta. Nhöng nhieàu hoäi thaùnh, taùi sanh hay khoâng taùi sanh, duøng nhieàu lí côù ñeå moi moùc tuùi tieàn cuûa tín ñoà hoï. Baïn phaûi caån thaän vaø ñuû khoân ngoan ñeå nhaän bieát raèng lí côù thaät ñang soi saùng cho ñöùc tin cuûa baïn vaø laøm vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi, coøn nhöõng lí côù giaû seõ laø caùi baãy cuûa chính baïn. 

Nhöõng hoäi thaùnh giaøu coù nhaát treân theá giôùi ngaøy nay laø do nhöõng muïc sö nhö Ba-la-am höôùng daãn. Nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa hoäi thaùnh laø nhöõng ngöôøi theo ñuoåi con ñöôøng cuûa Ba-la-am, duøng Hoäi thaùnh cuûa hoï ñeå lôïi duïng tín ñoà haàu coù lôïi cho vaät chaát cuûa hoï maø thoâi. Nhöõng laõnh ñaïo Cô-ñoác nhö Ba-la-am giaät laáy tieàn töø tín ñoà cuûa hoï baèng caùch xuùi giuïc hoï vaøo moät cuoäc tranh ñua coáng hieán vaät chaát. Toâi voâ cuøng gheâ tôûm nhöõng vieäc laøm cuûa hoï. 

Ñôøi soáng ñöùc tin thaät ñöôïc baét ñaàu vôùi khoâng gì khaùc hôn laø ñöùc tin. Chuùng ta phaûi khoân ngoan ñeå traùnh nhöõng caïm baãy cuûa ñaûng Ni-coâ-la maø Sa-tan ñaõ saép ñaët. Moïi ngöôøi phaûi bieát raèng nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la laø gì vaø ñöøng bao giôø bò nhöõng ñaày tôù cuûa Sa-tan, laø nhöõng ngöôøi coù loøng tham khoâng ñaùy caùm doã. Ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi ñaëc bieät heát söùc caån thaän trong vieäc naøy. Ñieàu naøy bao goàm caû nhöõng muïc sö. Khi nhöõng muïc söï quan taâm quaù möùc ñoái vôùi cuûa caûi vaät chaát cuûa hoï – hoï laùi xe gì, nhaø cuûa hoï lôùn ra sao, hoï coù bao nhieâu baát ñoäng saûn, tieàn trong ngaân haøng cuûa hoï nhieàu bao nhieâu – thì cuoái cuøng hoï seõ laøm thoái naùt Hoäi thaùnh, daãn Hoäi thaùnh ñeán con ñöôøng cuûa ñaûng Ni-coâ-la. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi 6 hoäi thaùnh xöù A-si chuù yù ñaëc bieät ñeán vaán ñeà naøy. Ngöôøi coù ñöùc tin cuûa Ba-la-am, chæ muoán laøm taêng theâm vaät chaát, töï naâng cao mình, vaø thaäm chí coøn muoán trôû thaønh ngöôøi saùng laäp moät giaùo phaùi taø giaùo. Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñöôïc tìm kieám cuûa caûi vaät chaát ñôøi naøy. Nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ ban phöôùc cho nhöõng ai theo ñuoåi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, chuùng ta phaûi duøng cuûa caûi vaät chaát cuûa chuùng ta ñeå rao giaûng Phuùc aâm, khoâng phaûi ñeå döï tröõ noù cho theá gian naøy.Loaïi Boû Nhöõng Tieân Tri Giaû 


Ngay caû nhöõng tín ñoà taùi sanh seõ bò dieät vong neáu hoï bò vöôùng vaøo nhöõng caùi baãy cuûa ñaûng Ni-coâ-la. Ban ñaàu hoï coù theå nghó raèng nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ñöùc tin cuûa hoï laø tuyeät vôøi vaø maïnh meõ, nhöng söï doái traù cuûa nhöõng ngöôøi chaên giaû hình cuoái cuøng seõ daãn hoï ñeâán söï huûy dieät. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi raèng thieân söù cuûa Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ gheùt nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la. Ngöôøi naøo bò maéc baãy cuûa ñaûng Ni-coâ-la seõ ñoái dieän vôùi söï dieät vong chaéc chaén. Cho duø anh hay chò ta laø moät tín ñoà taùi sanh, moät ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, hay baát cöù ai khaùc, söï huûy dieät laø moät ñieàu taát nhieân neáu hoï bò maéc baãy cuûa ñaûng Ni-coâ-la. Nhö moät ngöôøi chaên xaáu xa daãn ñaøn chieân ñeán söï cheát, nhöõng tieân tri giaû seõ mang ñeán nhöõng söï ruûa saû. 

Ñoù laø lí do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi laø “haõy chaên chieân Ta.” Nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi chaêm nom tín ñoà cuûa hoï nhö nhöõng ngöôøi chaên chaêm soùc chieân mình vaäy, baûo veä hoï khoûi söï nguy hieåm vaø quan taâm ñeán nhöõng nhu caàu cuûa hoï. Nhö ngöôøi chaên phaûi baûo ñaûm raèng chieân cuûa hoï khoâng ñi sai ñöôøng, tìm bieát ñieàu nguy hieåm coù theå laãn quaån tröôùc maët hoï, vaø ngaên ngöøa hoï khoûi nhöõng nguy hieåm keá beân nhö theá. 

Toâi coù nghe töø nhöõng ngöôøi nuoâi chieân raèng chuùng laø moät trong nhöõng ñoäng vaät cöùng coå nhaát. Chaúng phaûi chuùng ta cuõng gioáng nhö nhöõng con chieân cöùng coå naøy tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Ñöùc Chuùa Trôøi coù moät lí do ñuùng ñaén khi Ngaøi duøng pheùp aån duï veà nhöõng con chieân ñeå mieâu taû chuùng ta, vì Ngaøi bieát raát roõ chuùng ta cöùng loøng nhö theá naøo trong baûn chaát cô baûn cuûa chuùng ta. 

Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi laäp ñi laäp laïi nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la, Gieâ-sa-beân vaø Ba-la-am vôùi 7 hoäi thaùnh xöù A-si? Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi höùa vôùi nhöõng ngöôøi chieán thaéng raèng Ngaøi seõ ban cho hoï traùi caây söï soáng ñeå aên? Ngaøi laøm nhö vaäy laø ñeå daïy chuùng ta saün saøng choáng laïi möu meïo cuûa nhöõng tieân tri giaû. Chuùng ta phaûi suy gaãm Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töï hoûi mình raèng, “Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Phuùc aâm laø gì?” Phuùc aâm khoâng coù nghóa laø troän laãn Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi moät soá baøi hoïc cuûa con ngöôøi vaø heä thoáng hoùa noù caùch hôïp lí. Coù thöøa nhöõng baøi giaûng trau chuoát ñeïp ñeõ trong Cô-ñoác-giaùo ngaøy nay chaúng lieân quan gì ñeán Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Nhieàu thaày giaûng noåi tieáng thaäm chí coøn coù nhöõng ngöôøi chuyeân nghieäp cheùp laïi nhöõng baøi giaûng thuyeát cuûa hoï thay cho hoï, vaø moïi ñieàu hoï laøm chæ laø ñoïc nhöõng baøi vieát ñaõ ñöôïc ngöôøi khaùc chuaån bò. 

Chuùng ta ñöøng bao giôø bò maéc baãy cuûa ñaûng Ni-coâ-la. Hoäi thaùnh taùi sanh phaûi voâ cuøng caån thaän khoâng ñeå bò theo ñuoåi vieäc laøm giaøu vaät chaát; ñaëc bieät caùc muïc sö phaûi ñeà phoøng caùch kieân ñònh, ngoaøi ra moïi ngöôøi khaùc trong Hoäi thaùnh cuõng vaäy. Tìm caùch boøn ruùt tieàn cuûa nhöõng tín ñoà trong Hoäi thaùnh, trang hoaøng Hoäi thaùnh veà vaät chaát quaù möùc, vaø xaây döïng nhaø thôø nhìn gioáng nhö nhöõng bieät thöï hôn laø moät ñeàn thôø ñeå thôø phöôïng - laøm moïi ñieàu ñoù trong khi giaûng daïy raèng söï trôû laïi cuûa Chuùa saép ñeán! – laø nhöõng vieäc laøm cuûa ngöôøi coù ñöùc tin giaû, chính laø nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la. 

Chuùng ta phaûi ñaëc bieät löu yù ñeán nhöõng ngöôøi chaên giaû hình, vaø phaûi chaéc raèng chuùng ta khoâng bao giôø bò caùm doã ñi theo nieàm tin cuûa hoï. Tín ñoà khoâng ñöôïc yeâu tieàn. Ngöôïc laïi, ñieàu chuùng ta phaûi yeâu vaø gìn giöõ laø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, tình yeâu ban ñaàu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi soáng cuoäc soáng ñöùc tin, naém giöõ leõ thaät raèng Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta bôûi nöôùc vaø huyeát cuûa Ñaáng Christ cho ñeán ngaøy chuùng ta gaëp Ngaøi. Chuùng ta phaûi tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi raèng Chuùa Jeâsus ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Baùp-tem vaø söï cheát treân Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi. 

Nhöõng ngöôøi ñi theo ñaûng Ni-coâ-la khoâng bao giôø giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Hoï khoâng thích thuù trong nhöõng coâng vieäc cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, nhöng chæ thích thuù trong vieäc kieám tieàn. Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng Ba-la-am ngaøy nay, hoï ñaët moät hoøn ñaù vaáp chaân tröôùc daân Y-sô-ra-eân vaø daãn daân Y-sô-ra-eân ñeán söï huûy dieät. Baïn phaûi nhôù ñieàu naøy. 

Ba-la-am ñaõ bò Gioâ-sueâ gieát. Nhö Saùch Gioâ-sueâ cheùp, tieân tri giaû naøy bò gieát döôùi löôõi kieám cuûa Gioâ-sueâ khi daân Y-sô-ra-eân chieám ñoùng Ca-na-an. Ba-la-am bò gieát bôûi vì oâng khoâng phaûi laø moät ñaày tôù thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû nhöõng ngöôøi duøng danh cuûa Ñaáng Christ ñeå lôïi duïng nhöõng ngöôøi tín ñoà voâ toäi vaø cung caáp cho caùi buïng cuûa hoï laø nhöõng Ba-la-am ngaøy nay. Chuùng ta phaûi nhôù raèng Ba-la-am duøng moïi phöông phaùp saün coù ñeå ñoå vaøo loøng tham cuûa oâng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi ñaày tôù Chuùa trong Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ raèng, “Keû naøo thaéng, ta seõ cho aên traùi caây söï soáng ôû trong Ba-ra-ñi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Noùi caùch khaùc hôn, phaân ñoaïn naøy cuõng coù nghóa laø nhöõng ngöôøi naûn chí vaø thaát baïi seõ cheát. Theo con ñöôøng cuûa Ba-la-am laø thaát baïi, laø con ñöôøng cheát. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Lôøi caûnh caùo cuûa Ngaøi cho chuùng ta ñeå chuùng ta khoâng bò rôi vaøo trong caùi baãy cuûa ñaûng Ni-coâ-la, vaø toâi caûm taï Ngaøi vì ñieàu ñoù. Toâi heát loøng mong muoán vaø caàu nguyeän raèng caùc baïn seõ khoâng chòu thua söï caùm doã vaät chaát ñeå roài cuoái cuøng bò Ñöùc Chuùa Trôøi töø boû vì loøng tham cuûa caùc baïn.