Sermons

【Chapter 2-3】 < Khaûi huyeàn 2:8-11 > Thö Gôûi Cho Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô< Khaûi huyeàn 2:8-11 >

“Haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng tröôùc heát vaø Ñaáng sau cuøng, Ñaáng cheát roài maø ñaõ soáng laïi: Ta bieát söï khoán khoù ngheøo khoå cuûa ngöôi (daàu ngöôi giaøu coù maëc loøng), vaø nhöõng lôøi gieøm pha cuûa keû xöng mình laø ngöôøi Giu-ña, maø kyø thöïc khoâng phaûi, chuùng noù voán thuoäc veà hoäi quæ Sa-tan. Ngöôi chôù ngaïi ñieàu mình seõ chòu khoå. Naày, ma quæ seõ quaêng nhieàu keû trong caùc ngöôi vaøo nguïc, haàu cho caùc ngöôi bò thöû thaùch; caùc ngöôi seõ bò hoaïn naïn trong möôøi ngaøy. Khaù giöõ trung tín cho ñeán cheát, roài ta seõ ban cho ngöôi muõ trieàu thieân cuûa söï soáng. Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh raèng: Keû naøo thaéng, seõ chaúng bò haïi gì veà laàn cheát thöù hai.”Giaûi thích 


Caâu 8: “Haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng tröôùc heát vaø Ñaáng sau cuøng, Ñaáng cheát roài maø ñaõ soáng laïi:”

Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô ñöôïc tìm thaáy trong khi Phao-loâ ñang chuû toïa hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ. Döïa theo phaân ñoaïn ôû treân, tín ñoà cuûa hoäi thaùnh naøy thaät ngheøo khoù, trong xaõ hoäi hoï laø nhöõng ngöôøi vì ñöùc tin maø bò ngöôøi Giu-ña choáng ñoái. Söï chòu khoå cuûa hoäi thaùnh naøy bôûi ngöôøi Giu-ña coù theå ñöôïc xem nhö söï töû ñaïo cuûa Polycarp, moät tröôûng laõo trong thôøi ñaïi Giaùo phuï cuûa Hoäi thaùnh. Nhöõng tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân ñaõ ñoái dieän vôùi söï ngöôïc ñaõi khoâng ngöøng cuûa nhöõng tín ñoà Giu-ña, laø nhöõng ngöôøi töø choái Ñaáng Christ laø Ñaáng Meâ-si-a cuûa hoï. 

Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô laø do söù ñoà Phao-loâ tìm thaáy. Bôûi “Ñaáng tröôùc heát vaø Ñaáng sau cuøng, Ñaáng ñaõ cheát maø ñaõ soáng laïi,” Giaêng ñang noùi ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ taïo döïng neân vuõ truï. Chuùa chuùng ta ñöôïc sanh bôûi nöõ ñoàng trinh Ma-ri, ñaõ gaùnh toäi loãi cuûa theá gian qua Baùp-tem cuûa Ngaøi ñöôïc thöïc hieän bôûi Giaêng vaø chòu ñoaùn xeùt vì toäi loãi naøy baèng caùch ñoå huyeát Ngaøi ra treân Thaäp töï giaù. Sau ñoù 3 ngaøy, Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát vaø hieän ñang ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Jeâsus phaùn vôùi nhöõng thieân söù cuûa hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chæ laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta maø cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng. 


Caâu 9: “Ta bieát söï khoán khoù ngheøo khoå cuûa ngöôi (daàu ngöôi giaøu coù maëc loøng), vaø nhöõng lôøi gieøm pha cuûa keû xöng mình laø ngöôøi Giu-ña, maø kyø thöïc khoâng phaûi, chuùng noù voán thuoäc veà hoäi quæ Sa-tan.”

Chuùa bieát moïi söï khoù khaên vaø khoå nhoïc maø Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô phaûi ñoái dieän. Maëc duø ñoù laø moät hoäi thaùnh ngheøo veà vaät chaát, Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô giaøu coù veà thuoäc linh. Taïi Si-mieäc-nô coù nhieàu ngöôøi Giu-ña sinh soáng, laø nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi mieâu taû nhö “nhöõng ngöôøi noùi raèng hoï laø ngöôøi Giu-ña, nhöng hoï khoâng phaûi, maø hoï laø moät hoäi Sa-tan.” Nhöõng ngöôøi Giu-da naøy daâng noäp hoï nhö nhöõng coâng cuï cuûa Sa-tan duøng ñeå thöïc hieän nhöõng muïc ñích cuûa haén, vaø vì theá trôû thaønh söï caûn trôû cho vieäc giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, baét bôù hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï tin raèng chæ hoï môùi laø ngöôøi Giu-ña chính thoáng, vaø chæ hoï môùi laø con chaùu cuûa AÙp-ra-ham. Nhöng thöïc teá hoï khoâng chæ khoâng ñi theo ñöùc tin cuûa AÙp-ra-ham maø teä hôn hoï coøn töø choái chính Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa cha oâng hoï. Bò baét bôù naëng neà bôûi nhöõng ngöôøi Giu-ña naøy, Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô bò ngheøo khoù, nhöng hoï vaãn laø moät hoäi thaùnh giaøu coù trong thuoäc linh cuûa hoï. 


Caâu 10: “Ngöôi chôù ngaïi ñieàu mình seõ chòu khoå. Naày, ma quæ seõ quaêng nhieàu keû trong caùc ngöôi vaøo nguïc, haàu cho caùc ngöôi bò thöû thaùch; caùc ngöôi seõ bò hoaïn naïn trong möôøi ngaøy. Khaù giöõ trung tín cho ñeán cheát, roài ta seõ ban cho ngöôi muõ trieàu thieân cuûa söï soáng.” 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô raèng, “chôù ngaïi ñieàu mình seõ chòu khoå.” Ngaøi cuõng baûo hoï “haõy trung tín cho ñeán cheát,” vaø höùa raèng Ngaøi seõ ban cho hoï “maõo trieàu thieân söï soáng.” Chuùa bieát tröôùc raèng Sa-tan seõ ñe doïa moät soá tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô vaø tìm caùch phaù vôõ ñöùc tin cuûa hoï. Ñoù laø lyù do taïi sao Ngaøi ñaõ höùa raèng neáu hoï vaãn trung tín vôùi Ngaøi cho ñeán cheát thì Ngaøi seõ ban cho hoï maõo trieàu thieân söï soáng. 

Ñieàu Chuùa ñang noùi vôùi chuùng ta qua phaân ñoaïn naøy laø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tín ñoà cuûa Ngaøi, laø nhöõng ngöôøi ñang soáng trong thôøi kyø cuoái cuøng cuõng seõ bò baét bôù bôûi Sa-tan vaø nhöõng tín ñoà cuûa haén. Nhöng chuùng ta seõ coù söùc maïnh ñeå trung tín vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán cheát, vì söùc maïnh naøy ñeán vôùi chuùng ta caùch dö daät töø ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø hi voïng cuûa chuùng ta veà Trôøi môùi Ñaát môùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta. 


Caâu 11: “Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh raèng: Keû naøo thaéng, seõ chaúng bò haïi gì veà laàn cheát thöù hai.”

Nhöõng tín ñoà trong thôøi kyø cuoái cuøng seõ chieán ñaáu trong moät cuoäc chieán choáng laïi Anti-christ vaø nhöõng ngöôøi choáng nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi coù hi voïng nôi Phuùc aâm thaät vaø Thieân ñaøng seõ chieán thaéng vôùi ñöùc tin cuûa hoï. Bôûi ban cho chuùng ta Lôøi leõ thaät cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi khieán cho moïi tín ñoà coù theå chieán thaéng keû thuø cuûa Ngaøi. Caâu hoûi duy nhaát coøn laïi ôû ñaây laø chuùng ta coù seõ ôû beân phía Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi hay khoâng. 

Roâ-ma 8:18 noùi vôùi chuùng ta raèng “Vaû, toâi töôûng raèng nhöõng söï ñau ñôùn baây giôø chaúng ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån haàu ñeán, laø söï seõ ñöôïc baøy ra trong chuùng ta.” Söï baét bôù cuûa chuùng ta bôûi Anti-christ vaø ñaày tôù cuûa haén seõ chæ toàn taïi ngaén nguõi trong 10 ngaøy. Tin caäy nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta coù theå chòu ñöïng ñöôïc söï chòu khoå ngaén haïn naøy, chieán thaéng Anti-christ, vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän ñöôïc Nöôùc ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi nhö laø moät phaàn thöôûng cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho nhöõng tín ñoà söùc maïnh ñeå chieán thaéng cuoäc chieán cuûa hoï choáng laïi Anti-christ. 

Taát caû chuùng ta haõy chieán thaéng Anti-christ bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø taát caû chuùng ta haõy gaëp laïi nhau trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi ñeå soáng vôùi nhau ñôøi ñôøi. Söï cheát ñaàu tieân ôû ñaây töôïng tröng cho söï cheát theå xaùc cuûa chuùng ta, trong khi söï cheát thöù hai töôïng tröng cho söï cheát thuoäc linh bôûi söï hình phaït ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc. Ñoái vôùi caùc tín ñoà, coù töû ñaïo, söï cheát thuoäc theå cuûa hoï, nhöng khoâng coù söï cheát thuoäc linh. 

Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì ban söï vinh hieån vaø vinh döï töû ñaïo cho chuùng ta, nhöõng tín ñoà trong thôøi kyø cuoái cuøng, nhö Ngaøi ñaõ ban söï töû ñaïo cho Hoäi thaùnh ñaàu tieân.