Sermons

【Chapter 2-4】 < Khaûi huyeàn 2:8-11 > Haõy Trung Tín Cho Ñeán Cheát< Khaûi huyeàn 2:8-11 >


Trong suoát thôøi kyø Hoäi thaùnh Ñaàu tieân, nhieàu Cô-ñoác-nhaân taûn laïc khaép nôi ñeå tìm kieám moät choã an toaøn, laø nôi hoï coù theå traùnh khoûi baøn tay baét bôù cuûa theá löïc La-maõ. Ñeá quoác La-maõ tieáp tuïc chính saùch ñaøn aùp cuûa hoï ngay caû sau söï nhöôïng boä cuûa Hoaøng Ñeá Neâ-ron, khi Cô-ñoác-nhaân cöù khoâng tuaân phuïc theá löïc cuûa nhöõng hoaøng ñeá tieáp theo. Nhöõng tín ñoà ñaàu tieân thöøa nhaän vaø chaáp thuaän quyeàn löïc theá gian cuûa nhöõng hoaøng ñeá La-maõ, nhöng hoï töø choái tuaân phuïc noù khi hoï bò baét buoäc töø boû ñöùc tin. Vì hoï choáng laïi saéc leänh cuûa theá löïïc La-maõ, neân bieân nieân söû cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân cheùp ñaày nhöõng söï baét bôù vaø töû ñaïo. 

Chuùng ta neân töï hoûi Lôøi Khaûi huyeàn coù ñieàu gì thích hôïp vôùi nhöõng tín ñoà ngaøy nay hay khoâng. Noùi chung noù ñöôïc cheùp hôn 2000 naêm tröôùc, chöù khoâng phaûi baây giôø, vaø cheùp cho 7 hoäi thaùnh xöù A-si chöù khoâng phaûi cho chuùng ta. Laøm sao noù coù theå thích hôïp cho chuùng ta? 

Noù thích hôïp laø vì ñoù laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû cho chuùng ta söï bí aån cuûa ñieàu seõ xaûy ñeán trong töông lai. Chuùng ta neân nhaän bieát raèng chuùng ta hieän nay ñang soáng trong thôøi ñaïi cuûa ngöïa oâ, thôøi ñaïi thöù ba cuûa “thôøi ñaïi 4 con ngöïa” ñöôïc mieâu taû trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6. Ñaõ qua thôøi cuûa ngöïa traéng vaø ngöïa hoàng, hieän nay chuùng ta ñang soáng trong thôøi cuûa ngöïa oâ, vaø gaàn nhö vaøo cuoái cuûa thôøi kyø naøy. Toaøn theá giôùi seõ sôùm ñoái dieän vôùi söï ñoùi keùm veà thuoäc theå laãn thuoäc linh. Thaät ñuùng khi noùi raèng thôøi kyø ñoùi keùm naøy ñaõ ñeán. Hieän taïi, thôøi ñaïi ngöïa oâ, thôøi ñaïi ñoùi keùm qua ñi, thì thôøi ñaïi ngöïa vaøng seõ ñeán. 

Baûy caùi aán ñöôïc ñeà caäp ñeán trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6 coù nghóa raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ döï tính trong Ñaáng Christ toång coäng 7 thôøi ñaïi khi Ngaøi môùi taïo döïng vuõ truï. Thôøi ñaïi ñaàu tieân, thôøi ñaïi ngöïa traéng laø thôøi ñaïi cuûa Phuùc aâm; thôøi ñaïi thöù hai, thôøi ñaïi ngöïa hoàng laø thôøi ñaïi cuûa Sa-tan, khi Ma-quyû mang söï loän xoän ñeán cho theá gian, tieán haønh nhöõng cuoäc chieán tranh, vaø tieáp tuïc choáng ñoái hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng thôøi ñaïi naøy ñöôïc tieáp noái bôûi thôøi ñaïi ngöïa oâ, trong thôøi ñaïi naøy söï ñoùi keùm thuoäc theå laãn thuoäc linh taøn phaù theá giôùi. Thôøi ñaïi ngöïa oâ naøy ñaõ baét ñaàu moät thôøi gian tröôùc ñaây. 

Khi thôøi ñaïi naøy keát thuùc, thôøi ñaïi ngöïa vaøng seõ baét ñaàu, laø thôøi ñaïi maø Anti-christ caàm quyeàn, cuõng nhö tai hoïa cuûa 7 oáng loa ñöôïc mieâu taû trong Khaûi huyeàn ñoaïn 8 seõ baét ñaàu. Khi oáng loa cuoái cuøng ñöôïc thoåi leân thì caùc tín ñoà seõ ñöôïc caát leân, vaø ñieàu naøy seõ ñöôïc tieáp noái bôûi tai hoïa cuûa 7 caùi baùt. Keá ñoù seõ coù tieäc cöôùi Chieân Con trong khoâng trung cho caùc thaùnh ñoà ñaõ caát leân, vaø khi taát caû tai hoïa cuûa 7 caùi baùt keát thuùc, Chuùa seõ trôû laïi theá gian vôùi chuùng ta vaø baét ñaàu Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuûa Ngaøi. Sau ñoù Vöông Quoác Ngaøn Naêm seõ ñöôïc tieáp noái bôûi Trôøi môùi Ñaát môùi laø nôi seõ ban cho caùc thaùnh ñoà laø nhöõng ngöôøi ñaõ soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm bôûi söï soáng laïi laàn ñaàu cuûa hoï. 

Vì theá saùch Khaûi huyeàn vieát, “Haõy trung tín cho ñeán cheát, roài Ta seõ ban cho caùc ngöôi maõo trieàu thieân cuûa söï soáng,” vaø “Ai chieán thaéng seõ khoâng bò haïi gì veà laàn cheát thöù hai,” laø hoaøn toaøn coù lieân quan tröïc tieáp vôùi chuùng ta. Noùi caùch khaùc, lôøi Khaûi huyeàn voâ cuøng thích hôïp cho Cô-ñoác-nhaân ñang soáng trong theá giôùi ngaøy nay. Neáu Khaûi huyeàn khoâng thích hôïp cho chuùng ta, thì taát caû Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng khoâng coù yù nghóa gì caû. 

Chöông trình 7 thôøi ñaïi ñöôïc baøy toû trong Saùch Khaûi huyeàn ñöôïc thöïc hieän vaø hoaøn taát trong Ñaáng Christ Chuùa chuùng ta. Khi thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng ñeán, Anti-christ seõ xuaát hieäân. Chuùng ta caàn phaûi tìm töø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi chöông trình gì Chuùa daønh cho chuùng ta trong thôøi gian ñoù. Noù voâ cuøng quan troïng neáu chuùng ta hieåu töôøng taän töø Lôøi Khaûi thò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët ñeå toaøn boä chöông trình cuûa Ngaøi cho chuùng ta laø theá naøo vaø Ngaøi seõ hoaøn thaønh noù ra sao – tai hoïa naøo seõ xaûy ñeán cho theá gian, ñieàu gì seõ xaûy ra vôùi caùc tín ñoà, vaø nhieàu ñieàu nöõa. Baïn phaûi thöøa nhaän vaø tin nôi ñieàu voâ cuøng quan troïng vaø thích hôïp cuûa Lôøi tieân tri naøy cho chuùng ta. 

Baïn cuõng phaûi hieåu roõ Saùch Khaûi huyeàn noùi ñeán ñieàu gì, nhö 7 naêm Ñaïi Naïn vaø söï ñeán laàn thöù hai cuûa Ñaáng Christ. Nhieàu Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay tin nôi hoïc thuyeát thaêng thieân tröôùc thôøi kyø khoå naïn, laø hoïc thuyeát ñaàu tieân xuaát hieän taïi Anh quoác vaøo nhöõng naêm 1830 vaø sau ñoù ñöôïc phoå bieán roäng raõi bôûi moät nhaø hoïc giaû teân C. I. Scofield, moät giaùo sö taïi Hoïc Vieän Kinh Thaùnh Moody. 

Hoïc thuyeát naøy cho laø söï thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà seõ xaûy ra tröôùc thôøi kyø 7 naêm Ñaïi Naïn baét ñaàu. Trong quan ñieåm naøy, ngöôøi Ngoaïi bang seõ ñöôïc caát leân tröôùc, vaø sau ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baét ñaàu coâng taùc cöùu roãi cuûa Ngaøi cho daân Y-sô-ra-eân. Cuõng vaäy, söï thaêng thieân cuûa caùc thaùnh ñoà seõ ñeán tröôùc caû söï xuaát hieän cuûa Anti-christ laãn nhöõng tai hoïa cuûa 7 caùi baùt.

Noùi chung, haàu heát Cô-ñoác-nhaân tin nôi amillennialism laãn hoïc thuyeát thaêng thieân tröôùc khi khoå naïn naøy. Nhöng nhöõng hoïc thuyeát naøy chæ laø nhöõng giaû thuyeát ñöôïc taïo neân töø nhöõng söï hieåu bieát khoâng roõ raøng vaø khoâng ñaày ñuû veà Kinh thaùnh. Thay vì traû lôøi nhieàu caâu hoûi maø nhöõng tín ñoà thaéc maéc veà Saùch Khaûi huyeàn, nhöõng giaû thuyeát naøy laøm toån haïi hôn laø laøm toát ñeïp baèng caùch xuaát hieän theâm nhieàu caâu hoûi vaø nghi ngôø veà Saùch Khaûi huyeàn. 

Neáu hoïc thuyeát cuûa Giaùo lyù caát leân tröôùc ñaïi naïn laø ñuùng, thì ñieàu gì cuûa Saùch Khaûi huyeàn thích hôïp cho tín ñoà Ngoaïi bang? Ñaïi Naïn vaø haøng loaït döõ kieän ñöôïc tieân tri trong Khaûi huyeàn seõ khoâng thích öùng gì cho chuùng ta caû, vì chuùng ta taát caû seõ ñöôïc thaêng thieân tröôùc roài. Ñaáy laø taïi sao ngöôøi ta thöôøng xem Lôøi Khaûi huyeàn nhö laø moät vaán ñeà hieáu kyø hôn laø ñöùc tin. 

Nhöng chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Lôøi Khaûi huyeàn voâ cuøng thích öùng cho chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñang soáng trong theá giôùi ngaøy nay. Haõy ñeå toâi hoûi baïn ñieàu naøy: Baïn tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi hay tin nôi lôøi cuûa nhöõng hoïc giaû? Coù dö thöøa nhöõng hoïc thuyeát vaøo thôøi kyø cuoái cuøng, töø khoâng coù ngaøn naêm bình an ñeán caát leân sau ngaøn naêm bình an, caát leân sau ñaïi naïn, caát leân tröôùc ñaïi naïn, caát leân giöõa ñaïi naïn, vaø nhieàu nöõa. Nhöõng hoïc thuyeát naøy ñöôïc ñöa ra bôûi nhöõng hoïc giaû laø nhöõng ñieàu khoâng gì khaùc hôn chæ laø nhöõng giaû thuyeát, nhöõng söï maëc nhaän, vaø nhöõng söï suy xeùt maø thoâi. 

Baïn tin ñieàu naøo trong soá nhöõng hoïc thuyeát naøy? Nhieàu ngöôøi noùi raèng hoï tin nôi hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn bôûi vì ñoù laø ñieàu maø hoï ñaõ ñöôïc daïy bôûi nhöõng muïc sö cuûa hoï. Nhöng haõy ñeå toâi noùi vôùi caùc baïn caùch roõ raøng vaø döùt khoaùt raèng: baïn vaø toâi seõ traûi qua nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa vaø soáng ñeán giöõa thôøi kyø Ñaïi Naïn. Bôûi vì chuùng ta coù tieàn ñònh phaûi traûi qua thôøi kyø Ñaïi Naïn, ñöùc tin cuûa chuùng ta phaûi laø thaät vaø maïnh ñuû ñeå chieán thaéng nhöõng söï thöû thaùch vaø khoå naïn ñang chôø ñôïi chuùng ta. 

Ñieàu gì xaûy ra neáu baïn ñaõ töøng tin nôi hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn, baïn töï nghó raèng, “toâi seõ ñöôïc caát leân tröôùc thôøi kyø Ñaïi Naïn; toâi coù theå khoâng caàn quan taâm ñeán ñieàu ñoù,” vaø ñaõ khoâng chuaån bò ñöùc tin cho thôøi kyø cuoái cuøng? Khi 7 naêm Ñaïi Naïn ñeán nhö Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi, nhöõng ai khoâng chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï cho söï Khoå Naïn seõ bò nhaän chìm trong söï roái loaïn, ñau khoå vaø thaäm chí coù theå cheát – ñoù laø, chính ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa Jeâsus coù theå bò lung lay. Nhieàu ngöôøi trong soá hoï khoâng coù theå chieán thaéng ñöôïc söï Khoå naïn vaø cuoái cuøng ñaùnh maát ñöùc tin chieán ñaáu cuûa hoï. 

Tröôùc khi xuaát hieän hoïc thuyeát caát leân tröôùc Ñaïi naïn, nhieàu Cô Ñoác Nhaân ñaõ thöïc söï tin raèng hoï seõ traûi qua taát caû 7 naêm Ñaïi naïn, vaø hoï seõ ñöôïc caát leân sau khi noù keá thuùc khi Ñaáng Christ thöïc hieän söï hieän ñeán laàn thöù hai cuûa Ngaøi. Nghó raèng hoï seõ phaûi chòu ñöïng suoát thôøi gian 7 naêm, hoï ñaõ chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï trong söï haêm hôû, nhöng cuõng trong noãi sôï haõi lôùn. Traûi qua taát caû nhöõng tai hoïa phaûi laø moät vieãn töôïng khuûng khieáp ñoái vôùi hoï, nhö theå noù seõ laø nhö theá cho baát cöù ai. Nhöng nieàm tin nhö theá cuõng chæ laø moät hoïc thuyeát tröøu töôïng, moät keát quaû cuûa söï khoâng bieát Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Keá ñoù laø söï baûo thuû cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi khoâng coù ngaøn naêm bình an. Nhöõng ngöôøi naøy xem Vöông Quoác Ngaøn Naêm nhö laø moät bieåu töôïng. Hoï xem noù nhö laø moät söï mieâu taû töôïng tröng cuûa söï bình an maø caùc tín ñoà trong Ñaáng Christ nhaän ñöôïc qua söï cöùu roãi cuûa hoï. Neáu nhöõng hoïc thuyeát tröøu töôïng naøy laø thaät, chuùng ta coù theå khoâng quan taâm ñeán nhöõng ñieàu xaûy ra treân theá giôùi, vì chuùng ta ñeàu seõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi caát leân khoâng trung tröôùc khi Ñaïi Naïn baét ñaàu. 

Nhöng neáu nhöõng ñieàu ñoù laø khoâng ñuùng, thì ñieàu gì seõ xaûy ra? Ñoái dieän vôùi Ñaïi naïn maø khoâng coù söï chuaån bò ñöùc tin, chuùng ta seõ bò keït trong noãi sôï haõi khoâng theå cöû ñoäng ñöôïc. Chuùng ta seõ khoâng theå baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta, chuùng ta seõ ñaàu haøng tröôùc nhöõng con soùng thöû thaùch vaø khoå naïn, vaø cuoái cuøng bò troâi theo cuøng moät doøng chaûy nhö nhöõng ngöôøi khaùc cuûa theá gian. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng teân cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng – ñoù laø nhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh – seõ khoâng bao giôø ñaàu haøng. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta trong Lôøi Khaûi Huyeàn cuûa Ngaøi raèng nhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sanh seõ chieán thaéng nhöõng söï thöû thaùch cuûa Ñaïi naïn bôûi ñöùc tin, vaø raèng trong giöõa thôøi kyø Ñaïi Naïn Ngaøi seõ caát hoï leân khoâng trung. Vì theá hoïc thuyeát caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn laø ñi treäch khoûi leõ thaät Kinh thaùnh, coù nghóa raèng ñieàu naøy chæ laø moät söï maëc nhaän cuûa con ngöôøi taïo ra. Noùi caùch khaùc, ñoù laø moät söï giaû doái chöù khoâng phaûi laø leõ thaät. 

Nhöng coù nhieàu ngöôøi treân caû theá giôùi naøy hieän nay ñaõ tieáp nhaän hoïc thuyeát caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn naøy. Nhöõng ngöôøi tin nôi lôøi daïy veà söï caát leân tröôùc khi Ñaïi Naïn cuûa Scofield tin nôi nhöõng ñieàu sau ñaây: 

1. Thôøi kyø 7 naêm Ñaïi Naïn seõ baét ñaàu sau khi Anti-christ xuaát hieän trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

2. Anti-christ seõ cai trò toaøn caû theá giôùi trong cuoát 7 naêm Ñaïi Naïn; ñoái vôùi nöûa thôøi gian ñaàu cuûa 7 naêm, haén seõ cai trò nhö moät nhaø caàm quyeàn nhaân töø, vaø nöûa thôøi gian sau seõ cai trò nhö moät baïo chuùa xaáu xa. 

3. Ñeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem seõ ñöôïc xaây döïng laïi vaø heä thoáng teá leã seõ hoài phuïc laïi laàn nöõa.

4. Anti-christ seõ kyù hieäp öôùc 7 naêm vôùi Y-sô-ra-eân. 

5. Sau ba naêm röôõi ñaàu cuûa Ñaïi Naïn, Anti-christ seõ phaù boû hieäp öôùc vôùi Y-sô-ra-eân.

6. Ba naêm röôõi keá tieáp seõ laø thôøi gian ñaïi naïn vaø baét bôù cuûa Y-sô-ra-eân. Trong suoát thôøi gian naøy Phuùc aâm cuûa Vöông Quoác Ngaøn Naêm seõ ñöôïc giaûng daïy thay vì Phuùc aâm aân ñieån. 

7. Trong voøng ngöôøi Y-sô-ra-eân, seõ coù 144,000 ngöôøi qua khoûi ñöôïc Ñaïi Naïn. 

8. Ñaïi Naïn seõ keát thuùc baèng cuoäc chieán tranh cuûa A-ma-gheâ-ñoân. 


Ñònh nghóa Ñaïi Naïn nhö ñieàu khoaûn treân, Scofield ñaõ khoâng nhaéc ñeán ñieàu gì seõ xaûy ra cho ngöôøi Ngoaïi bang trong suoát thôøi kyø Ñaïi Naïn. Noùi caùch khaùc, Scofield tranh luaän raèng moïi ngöôøi Ngoaïi bang tin nôi Ñaáng Christ seõ ñöôïc caát leân tröôùc khi Ñaïi naïn baét ñaàu, vaø chæ sau söï caát leân cuûa hoï Ñöùc Chuùa Trôøi môùi laøm vieäc trong voøng nhöõng ngöôøi Y-sô-ra-eân. Coâng vieäc cuûa Ngaøi seõ ñöôïc hoaøn taát vôùi keát quaû laø giaûi cöùu 144 ngaøn ngöôøi Y-sô-ra-eân, vaø vôùi vieäc ñoù, Ngaøi seõ keát thuùc coâng taùc cöùu roãi cuûa Ngaøi. Sau ñoù Vöông Quoác Ngaøn Naêm seõ baét ñaàu. 

Nguoàn goác aûnh höôûng treân Scofield vaø nhöõng quan ñieåm cuûa oâng veà caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn laø John Nelson Darby, ngöôøi saùng laäp ra moät nhoùm ñöôïc goïi laø Plymouth Brethren, ngöôøi baét ñaàu theo hoïc thuyeát naøy sau khi gaëp gôõ moät laõnh ñaïo cuûa phaùi Nguõ Tuaàn. Ngöôøi laõnh ñaïo naøy thöïc ra laø moät coâ gaùi 15 tuoåi teân laø Margaret MacDonald ôû Luaân ñoân, laø ngöôøi trong naêm 1830 noùi raèng coâ ta coù moät khaûi thò töø Ñöùc Chuùa Trôøi raèng coâ ta thaáy nhöõng Cô-ñoác-nhaân ñöôïc thaêng thieân ngay thôøi kyø Ñaïi Naïn. Sau khi thaêm vieáng coâ gaùi naøy Darby baét ñaàu daïy hoïc thuyeát. 

Nhöõng söï daïy doã cuûa Darby sau ñoù truyeàn sang Scofield, moät nhaø thaàn hoïc ngöôøi Myõ. Scofield, laø ngöôøi ñaõ daønh caû cuoäc ñôøi hoïc ñeå thöïc hieän quyeån Kinh thaùnh Tham Khaûo Scofield ñöôïc söû duïng roäng raõi, vaøo luùc ñoù ñaõ suy nghó caân nhaéc veà vieäc söï thaêng thieân xaûy ra tröôùc hay sau Ñaïi Naïn. Khi Scofield nghe hoïc thuyeát caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn cuûa Darby thì oâng ñaõ hoaøn toaøn uûng hoä noù, vaø hoaøn toaøn bò thuyeát phuïc bôûi nhöõng luaän ñieäu cuûa noù, oâng ñi theo hoïc thuyeát môùi naøy baèng caùch bao goàm noù vaøo trong quyeån Kinh thaùnh Tham khaûo Scofield cuûa oâng. Ñaáy laø theá naøo maø Scofield tin vaø tranh caõi cho hoïc thuyeát caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn, vaø cuõng nhö theá naøo maø nhieàu Cô-ñoác-nhaân hieän nay ñi theo noù. 

Tröôùc khi hoïc thuyeát caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn ñöôïc trình baøy chi tieát bôûi Darby vaø Scofield, haàu heát Cô-ñoác-nhaân ñaõ tin nôi hoïc thuyeát caát leân sau côn Ñaïi naïn. Nhöng Scofield, laø moät giaùo sö taïi Hoïc Vieän Kinh thaùnh Moody cuûa Myõ, coù moät aûnh höôûng gheâ gôùm treân nhöõng vaán ñeà hoïc thuyeát, ñaëc bieät vôùi söï taùc ñoäng cuûa quyeån Kinh thaùnh Tham Khaûo Scofiel cuûa oâng. Bôûi vì Scofield vaø aûnh höôûng cuûa oâng neân hoïc thuyeát caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn trôû neân phoå bieán trong coäng ñoàng Cô-ñoác-giaùo treân toaøn theá giôùi. 

Thaät khoâng may, keát quaû laø coù nhieàu Cô-ñoác-nhaân hieän nay ñang nguû say söa trong ñöùc tin cuûa hoï. Hoï nguû laø vì hoï nghó sai laïc raèng söï xuaát hieän cuûa Anti-christ chaúng coù aûnh höôûng gì ñeán hoï caû. Hoï thaáy khoâng caàn thieát phaûi chuaån bò ñöùc tin cho thôøi kyø Ñaïi Naïn, vì hoï tin raèng hoï seõ ñöôïc thaêng thieân tröôùc khi noù baét ñaàu. Nhöng Chuùa chuùng ta ñaõ baûo chuùng ta phaûi luoân luoân tænh thöùc, vì khoâng ai bieát khi naøo chaøng reå seõ ñeán. Nhöng buoàn thay, nhöõng ngöôøi coi thöôøng Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø döïa vaøo nhöõng söï daïy doã veà caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn vaãn nguû say. 

Nhöng hieän nay laø giôø thöùc daäy. Hieän nay laø giôø ñeå baïn quaêng boû ñi nhöõng nieàm tin sai laïc nôi caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn vaø tin nôi Lôøi cuûa leõ thaät. Caû hoïc thuyeát caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn laãn hoïc thuyeát caát leân sau côn Ñaïi naïn ñeàu khoâng coù neàn taûng Kinh thaùnh; baïn phaûi trôû laïi vôùi Lôøi thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Lôøi Khaûi huyeàn ñoaïn 6:8 noùi vôùi chuùng ta raèng, “Toâi nhìn xem, thaáy moät con ngöïa vaøng vaøng hieän ra. Ngöôøi côõi ngöïa aáy teân laø Söï Cheát, vaø AÂm phuû theo sau ngöôøi. Hoï ñöôïc quyeàn treân moät goùc tö theá gian, ñaëng saùt haïi daân söï baèng göôm dao, baèng ñoùi keùm, baèng dòch leä vaø baèng caùc loaøi thuù döõ treân ñaát.”

ÔÛ ñaây noùi raèng teân cuûa nhöõng ngöôøi ngoài treân con ngöïa vaøng laø Anti-christ vaø Thaàn cheát, vaø AÂm phuû theo sau ngöôøi. Ñieàu naøy coù nghóa raèng Anti-christ laø moät keû gieát ngöôøi, laø keû daãn naïn nhaân cuûa haén ñeán hoûa nguïc. ÔÛ ñaây cuõng noùi raèng haén seõ ñöôïc ban cho quyeàn treân moät phaàn tö traùi ñaát, seõ gieát ngöôøi baèng göôm ñao, ñoùi keùm, söï cheát vaø thuù döõ treân maët ñaát. Noùi caùch khaùc, Anti-christ seõ thöïc hieän nhöõng haønh ñoäng hung aùc gioáng nhö nhöõng hoaøng ñeá La-maõ – chæ coù laø luùc naøy coøn thaäm teä hôn – gieát, haønh haï, baét bôù Cô-ñoác-nhaân vaø huûy dieät ñöùc tin cuûa hoï. 

Baïn phaûi nhaän bieát raèng thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng laø thôøi ñaïi cuûa Anti-christ. Chuùa noùi vôùi chuùng ta raèng, “Caùc ngöôi ngöôøi bieát phaân bieät roõ saéc trôøi, maø khoâng phaân bieät ñöôïc daáu chæ thì giôø ö!” (Ma-thi-ô 16:3). Khi chuùng ta khoâng theå nhaän thöùc ñöôïc daáu hieäu thôøi gian, neân chuùng ta khoâng theå bieát loaïi ñöùc tin naøo chuùng ta phaûi neân coù, vaø vì theá chuùng ta khoâng theå gieo gioáng cuõng nhö thu hoaïch keát quaû – noùi caùch khaùc, chuùng ta khoâng theå laøm vieäc cho Chuùa. Ngaøy nay, thôøi ñaïi ngöïa hoàng ñaõ qua ñi, vaø chuùng ta ñang ôû trong thôøi ñaïi ngöïa oâ. Theá giôùi seõ sôùm bò taán coâng lôùn bôûi tai hoïa kinh teá vaø ñoái dieän vôùi thôøi ñaïi ñoùi keùm khoác lieät. Ñoùi keùm seõ lan traøn caû theá giôùi. Khi moïi ñieàu naøy qua ñi, nhieàu ngöôøi seõ hoái haän trong söï thoáng khoå. Ñöøng laøm moät trong soá nhöõng ngöôøi ñoù; ngöôïc laïi haõy laø moät ngöôøi coù ñöùc tin coù theå nhaän bieát daáu hieäu thôøi gian. 

Thôøi ñaïi hieän nay laø thôøi ñaïi cuûa ngöïa oâ. Khi thôøi ñaïi ngöïa oâ naøy qua ñi, thôøi ñaïi ngöïa vaøng seõ ñeán. Anti-christ, xuaát hieän trong thôøi kyø naøy, seõ baét bôù vaø gieát caùc tín ñoà caùch böøa baõi, ñaùnh daáu cho thôøi ñaïi naøy laø thôøi ñaïi cuûa söï töû ñaïo. 

Khaûi huyeàn 13:6-8 noùi, “Vaäy, noù môû mieäng ra noùi nhöõng lôøi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi, phaïm ñeán danh Ngaøi, ñeàn taïm Ngaøi cuøng nhöõng keû ôû treân trôøi. Noù laïi ñöôïc pheùp giao chieán cuøng caùc thaùnh ñoà vaø ñöôïc thaéng. Noù cuõng ñöôïc quyeàn trò moïi chi phaùi, moïi daân toäc, moïi tieáng vaø moïi nöôùc. Heát thaûy nhöõng daân söï treân ñaát ñeàu thôø laïy noù, laø nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong saùch söï soáng cuûa Chieân Con ñaõ bò gieát töø buoåi saùng theá.”“Haén ta” ôû ñaây töôïng tröng cho Anti-christ. Phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng moät trong nhöõng keû caàm quyeàn cuûa theá gian seõ ñöôïc ban cho quyeàn löïc cuûa Sa-tan ñeå baùng boå Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baét bôù caùc tín ñoà. Ñaây laø con caùi cuûa ma quyû, vôùi quyeàn löïc cuûa con roàng. Vôùi quyeàn löïc cuûa haén, haén seõ chieán ñaáu vaø “thaéng” caùc tín ñoà, noù chæ coù nghóa raèng haén seõ khieán caùc tín ñoà töû ñaïo. Ñieàu naøy chæ yù noùi ñeán söï cheát theå xaùc cuûa caùc tín ñoà; Anti-christ khoâng bao giôø coù theå laáy ñi ñöùc tin cuûa caùc tín ñoà. 

Ñieàu maø Scofiel ñaõ tranh caõi laø vieäc caùc tín ñoà seõ hoaøn toaøn khoâng phaûi ñoái dieän vôùi Ñaïi Naïn. Nhöng khoâng coù 7 naêm Ñaïi Naïn thì seõ khoâng coù Vöông Quoác Ngaøn Naêm cho caùc tín ñoà. Lôøøi tieân tri naøy cuûa Kinh thaùnh ñaõ ñöôïc naèm keá hoaïch trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ töø buoåi ban ñaàu cuûa theá gian. Lòch söû cuûa theá gian seõ keát thuùc trong nhöõng coâng taùc maø Ñaáng Christ seõ laøm troïn. 

Baïn phaûi nhaän bieát 7 thôøi ñaïi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët ñeå cho chuùng ta. Thôøi ñaïi thöù nhaát laø thôøi ngöïa traéng, laø thôøi ñaïi maø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi baét ñaàu coâng vieäc cuûa noù. Thôøi ñaïi thöù hai laø thôøi ngöïa hoàng, laø thôøi ñaïi cuûa ma quyû. Thôøi ñaïi thöù ba cuûa ngöïa oâ laø thôøi ñoùi keùm thuoäc theå vaø thuoäc linh. Thôøi ñaïi thöù tö cuûa ngöïa vaøng laø thôøi ñaïi Anti-christ xuaát hieän. Ñaây laø thôøi ñaïi cuûa 7 oáng loa, thôøi ñaïi cuûa söï töû ñaïo. Thieáu nhaän thöùc thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng naøy khieán ngöôøi ta voâ cuøng roái loaïn. 

Khoâng hieåu bieát veà thôøi ñaïi naøy, chuùng ta khoâng theå naøo soáng ñôøi soáng nhö nhöõng Cô-ñoác-nhaân taùi sanh caùch ñuùng ñaén. Neáu chuùng ta vaãn khoâng nghó ñeán nhöõng ñieàu ñang chôø ñôïi chuùng ta, laøm sao chuùng ta coù theå saün saøng cho töông lai? Ngay caû nhöõng ngöôøi laøm aên cuõng phaûi bieát tröôùc nhöõng khuynh höôùng thay ñoåi cuûa thôøi gian ñeå ñöôïc thaønh coâng. Laøm sao chuùng ta, nhöõng tín ñoà trong Ñaáng Christ, coù theå saün saøng cho ngaøy trôû laïi cuûa Ngaøi khi chuùng ta khoâng bieát gì veà nhöõng ñieàu ñang chôø ñôïi chuùng ta? 

Chuùng ta phaûi coù moät söï hieåu bieát roõ raøng veà Ñaïi Naïn ñeå saün saøng cho ñieàu ñoù. Caùc tín ñoà phaûi soáng qua ba naêm röôõi ñaàu cuûa Ñaïi Naïn, vaø trong thôøi gian naøy hoï seõ chòu töû ñaïo. Hoï khoâng phaûi traûi qua suoát 7 naêm Ñaïi Naïn, nhöng chæ nöûa phaàn ñaàu, vaø sau ñoù, vôùi söï töû ñaïo cuûa hoï, hoï seõ ñöôïc soáng laïi vaø caát leân. Khi caùc tín ñoà ñöôïc caát leân, noù khoâng coù nghóa raèng Ñaáng Christ seõ xuoáng theá gian, nhöng Ngaøi seõ caát hoï leân khoâng trung ñeå döï tieäc cöôùi Chieân Con. 

Trong luùc ñoù, traùi ñaát naøy seõ bò bao boïc bôûi tai hoïa cuûa 7 caùi baùt. Nhöõng ngöôøi trôû laïi vôùi Ñaáng Christ sau nhöõng tai hoïa chæ laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha toäi, traéng nhö tuyeát, bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho. Ñaáy laø taïi sao chuùng ta phaûi chuaån bò ñöùc tin cuûa chuùng ta baèng caùch hieåu bieát thôøi ñaïi naøy, noù voâ cuøng thích hôïp vaø quan troïng ñoái vôùi chuùng ta. 

Chuùa chuùng ta ñaõ noùi vôùi caùc thieân söù Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô raèng, “Ta bieát söï khoán khoù ngheøo khoå cuûa ngöôi (daàu ngöôi giaøu coù maëc loøng), vaø nhöõng lôøi gieøm pha cuûa keû xöng mình laø ngöôøi Giu-ña, maø thöïc khoâng phaûi, chuùng noù voán thuoäc veà hoäi quæ Sa-tan. Ngöôi chôù ngaïi ñieàu mình seõ chòu khoå. Naày, ma quæ seõ quaêng nhieàu keû trong caùc ngöôi vaøo nguïc, haàu cho caùc ngöôi bò thöû thaùch; caùc ngöôi seõ bò hoaïn naïn trong möôøi ngaøy. Khaù giöõ trung tín cho ñeán cheát, roài ta seõ ban cho ngöôi muõ trieàu thieân cuûa söï soáng.”

Töø phaân ñoaïn naøy, chuùng ta coù theå thaáy raèng Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô töøng bò ngöôøi Giu-ña baét bôù caùch naëng neà. Nhöng Chuùa noùi raèng nhöõng ngöôøi Giu-ña naøy khoâng phaûi thöïc söï laø ngöôøi Giu-ña, nhöng laø moät toå hôïp Sa-tan Ngaøi noùi ñieàu naøy khoâng phaûi chæ vôùi Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô, nhöng vôùi caû 7 hoäi thaùnh xöù A-si. 

Coù moät coäng ñoàng lôùn ngöôøi Giu-ña trong xöù Si-mieäc-nô, laø nôi maø thöïc ra cho duø ngöôøi Giu-ña cuõng thôø phöôïng moät Ñöùc Chuùa Trôøi gioáng nhö nhöõng ngöôøi tín ñoà trong Ñaáng Christ, tuy nhieân hoï baét bôù caùc tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô, nhö ngöôøi La-maõ ñaõ laøm. Ñoái vôùi vieäc caùc tín ñoà ñoái dieän vôùi söï baét bôù naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi raèng, “Haõy trung tín cho ñeán cheát, roài Ta seõ ban cho caùc ngöôi maõo trieàu thieân cuûa söï soáng” vaø, “keû naøo thaéng seõ chaúng bò haïi gì veà laàn cheát thöù hai” Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi caùc tín ñoà raèng hoï phaûi chieán thaéng. Cuõng vaäy, chuùng ta cuõng phaûi chieán ñaáu vôùi Anti-christ cho ñeán cuoái cuøng vaø chieán thaéng haén trong cuoäc chieán ñöùc tin cuûa chuùng ta. Sau ñoù Chuùa chuùng ta seõ ban cho chuùng ta maõo trieàu thieân cuûa söï soáng – noùi caùch khaùc, Ngaøi seõ chuùc phöôùc cho chuùng ta baèng caùch ban cho chuùng ta vaø cho pheùp chuùng ta ñöôïc soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi. 

Baïn coù ñuû caûn ñaûm ñeå chòu töû ñaïo khoâng? Hieän nay laø thì ñeå baïn chuaån bò ñöùc tin cho söï töû ñaïo. Vaø ñeå laøm nhö theá, baïn phaûi coù ñöùc tin cuûa söï cöùu chuoäc, laø ñöùc tin khieán baïn coù theå hoaøn toaøn ñöùng tröôùc maët Chuùa- ñöùc tin coù theå chòu töû ñaïo caùch khoâng ngaàn ngaïi. 

Chuùng ta phaûi chuaån bò ñöùc tin naøy ngay baây giôø. Chuùa chuùng ta ñaõ noùi vôùi moïi ngöôøi raèng khoâng ai coù theå vaøo hay thaäm chí nhìn thaáy Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ngaøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø ñöùc tin cuûa söï töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

Neáu toäi loãi coù ôû trong loøng ngöôøi ta, laøm sao hoï coù theå chòu töû ñaïo? Ngöôïc vôùi vieäc töû ñaïo, hoï laø loaïi ngöôøi seõ daãn ngöôøi khaùc ñi nhaän daáu hieäu cuûa nhöõng Con Thuù! Chaúng coù gì ngoaøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh coù theå taåy saïch toäi loãi cuûa chuùng ta. Ngay caû söï caàu nguyeän aên naên maø baïn thöôøng thöïc hieän haèng ngaøy cuõng khoâng theå taåy saïch toäi loãi cuûa baïn. Tìm caùch taåy ñi toäi loãi cuûa baïn baèng söï caàu nguyeän aên naên chæ laø toán thôøi gian vaø coâng söùc maø thoâi. 

Nhöõng ngöôøi laøm nhö theá tin nôi ñieàu nhöõng nhaø thaàn hoïc noùi hôn laø tin nôi nhöõng ñieàu maø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi hoï. Chaúêng phaûi nhöõng nhaø hoïc giaû, chính laø nhöõng ngöôøi coù raát nhieàu Cô-ñoác-nhaân ñaët loøng tin cuûa hoï, tranh caõi vaø tin nôi thuyeát khoâng coù ngaøn naêm bình an chæ baøy toû ra söï khoâng bieát Kinh thaùnh cuûa nhöõng ngöôøi ñaùng lyù laø nhöõng nhaø chuyeân moân veà Kinh thaùnh sao? Theo nhöõng hoïc giaû cuûa thuyeát khoâng coù ngaøn naêm bình an naøy, seõ chaúng coù Vöông Quoác Ngaøn Naêm laãn söï töû ñaïo cho caùc tín ñoà trong thôøi Ñaïi Naïn. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tin nôi hoïc thuyeát caát leân tröôùc côn Ñaïi naïn hay khoâng coù ngaøn naêm bình an, thì Saùch Khaûi huyeàn hoaøn toaøn chaúng coù yù nghóa gì caû! 

Lôøi Khaûi huyeàn laø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc cheùp bôûi söù ñoà Giaêng, moân ñoà ñöôïc yeâu nhaát cuûa Ñaáng Christ. Khoâng ai coù theå phuû nhaän ñieàu naøy. 

Toâi khoâng phaûi ñang pheâ bình nhöõng hoïc thuyeát vaø nguyeân lyù ñaõ saùng laäp cuûa nhöõng nhaø thaàn hoïc caùch voâ caên cöù, nhöng toâi laøm nhö theå ñeå chuaån bò ñöùc tin cuûa baïn ñeå vì theá maø baïn coù theå trôû neân trung tín vôùi Chuùa cho ñeán cheát. Ñaøo taïo baïn trong Lôøi Kinh thaùnh ñeå baïn coù theå ñöôïc saün saøng chòu ñöïng söï baét bôù cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn vôùi moät quyeát taâm saün saøng chòu töû ñaïo. 

Ñeå laøm nhö theá, baây giôø baïn phaûi chuaån bò ñöùc tin cuûa baïn vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Maët khaùc, nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh seõ ñaàu haøng Sa-tan vaø cuoái cuøng trôû thaønh keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì nhöõng ngöôøi khoâng coù teân trong Saùch Söï Soáng seõ thôø phöôïng Sa-tan. Ñaây laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeå caùc tín ñoà chòu töû ñaïo trong thôøi kyø giöõa cuûa Ñaïi Naïn. Khi ba naêm röôõi ñaàu tieân cuûa 7 naêm Ñaïi Naïn qua ñi, nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh seõ chòu töû ñaïo. Chæ ngay sau khi söï töû ñaïo laø seõ ñeán söï soáng laïi vaø caát leân cuûa hoï. Ñaây laø toùm taét toaøn boä cuûa Saùch Khaûi huyeàn, vaø ñaây laø taïi sao toâi laäp laïi nhöõng ñieåm maáu choát cuûa saùch naøy. 

Baïn phaûi nhôù raèng khi thôøi cuûa Anti-christ ñeán, seõ coù nhieàu ngöôøi, ngay sau khi chòu töû ñaïo vì tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, seõ cuøng luùc ñöôïc soáng laïi vaø thaêng thieân. Khi thôøi ñaïi ngöïa vaøng ñeán, boâng traùi ñöùc tin seõ nôû roä vôùi söï töû ñaïo cuûa hoï. Ñöùc tin thaät, khi thôøi ñieåm ñuùng ñeán, seõ sanh traùi thaät vaø nôû nhöõng ñoùa hoa ñeïp ñeõ. 

Seõ coù nhöõng caùi caây trong sa maïc seõ naåy maàm, nôû hoa, vaø ra traùi chæ trong thôøi gian moät tuaàn. Ñaây laø bôûi vì chuùng ñaõ thích nghi vôùi ñieàu kieän sa maïc cuûa chuùng, khi maø nhöõng côn möa thì ít coù vaø nöôùc thì khan hieám. Chuùng phaûi naåy maàm, nôû hoa, vaø ra traùi nhanh choùng bôûi vì soá löôïng nöôùc khan hieám chæ coù theå toàn taïi bao nhieâu laâu ñoù maø thoâi. 

Ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong thôøi kyø Ñaïn naïn seõ gioáng nhö nhöõng caây troàng naøy. Vì hoï tin, theo, vaø chòu töû ñaïo vì Phuùc aâm naøy cuøng vôùi chuùng ta, chæ moät thôøi gian ngaén laø ñuû. Söï giaän döõ cuûa Anti-christ seõ leân ñeán toät cuøng vaøo giöõa thôøi kyø Ñaïi naïn, ba naêm röôõi töø luùc baét ñaàu. 

Ñaây laø khi söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà xaûy ra. Ngay caû nhöõng ngöôøi ñaõ nghe veà Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, daàu raèng chöa tieáp nhaän noù vaøo trong loøng nhöng trong thôøi gian ngaén nguõi sau ñoù hoï tin nôi Phuùc aâm naøy trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, hoï seõ vaãn coù theå coù ñöùc tin thaät vaø tham gia vôùi chuùng ta trong söï töû ñaïo. Ñaáây laø taïi sao chuùng ta ñang truyeàn rao Phuùc aâm, ñeå ñaùnh thöùc Cô-ñoác-nhaân treân caû theá giôùi khoûi söï meâ nguû thuoäc linh cuûa hoï. Chuùng ta seõ giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeán cuoái cuøng theá giôùi cho ñeán ngaøy töû ñaïo cuûa chuùng ta. Neáu khoâng coù söï töû ñaïo, hieän nay chuùng ta giaûng daïy Phuùc aâm naøy coù lôïi gì? Nhöõng ngöôøi tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh coù theå chòu töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

Neáu baây giôø chuùng ta khoâng chuaån bò ñöùc tin ñeå chòu töû ñaïo haàu baûo veä Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, thì khi chuùng ta ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, luùc ñoù chuùng ta seõ chæ hoái tieác maø thoâi. Khi thôøi gian ñeán, chuùng ta seõ luoân mieäng noùi raèng, “Laïy Chuùa, baây giôø con quaù baän roän. Haõy chôø con chuùt xíu nöõa, con ñang aên naên ñaây.” Neáu ñaây laø loaïi ñöùc tin maø chuùng ta giöõ cho ñeán cheát, thì Chuùa seõ noùi vôùi chuùng ta raèng, “Taïi sao con khoâng töï nhaûy vaøo hoà löûa ñi? Con dö ñieàu kieän ñeå vaøo choã ñoù maø!” Hieän nay nhöõng ngöôøi coù toäi phaûi nhaän bieát raèng hoï seõ coù keát cuoäc nhö theá vaøo luùc cuoái cuøng. Ñaây laø taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi noùi “Ai coù tai, haõy nghe lôøi cuûa Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc hoäi thaùnh.” 

Vaøo luùc caùc tín ñoà chòu töû ñaïo, moâi tröôøng thieân nhieân cuûa theá giôùi seõ hoaøn toaøn bò huûy dieät. Röøng seõ bò ñoát truïi; bieån, soâng vaø suoái seõ bieán thaønh maùu thoái röõa; maët trôøi, maët traêng vaø ngoâi sao seõ trôû neân toái taêm, caû theá giôùi bò nhaän chìm trong söï toái taêm. Nhöõng ngöôøi soáng trong theá giôùi ñoù seõ bò cai trò bôûi nhöõng linh hoàn xaáu xa, seõ maát trí, hoï seõ trôû neân keû cö xöû caùch baïo löïc daõ man, vaø muïc ñích duy nhaát cuûa hoï seõ taäp trung laïi vaø hoï seõ gieát taát caû con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø hoï tìm thaáy. Ñaáy laø taïi sao chuùng ta phaûi hieåu vaø tin nôi Lôøi cuûa Khaûi Huyeàn. 

Nhöõng hoäi thaùnh ngaøy nay chæ bò aùm aûnh bôûi vieäc xaây döïng nhöõng nhaø thôø to hôn, lôùn hôn, cao hôn. Hoï duøng haøng trieäu ñoâ-la ñeå xaây döïng nhaø thôø cuûa hoï, nhöng trong loøng hoï toaøn tìm thaáy toäi loãi chöù khoâng phaûi ñöùc tin ñeå coù theå chòu töû ñaïo vì Chuùa Jeâsus. Nhöõng ngöôøi naøy tröôùc heát phaûi taåy saïch toäi loãi trong loøng hoï.

Theá gian seõ sôùm böôùc vaøo thôøi ñaïi cuûa Ñaïi Naïn, thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng. Toâi mong muoán vaø caàu nguyeän raèng caùc baïn seõ coù loaïi ñöùc tin coù theå chòu töû ñaïo vaø vaãn trung tín vôùi Ñaáng Christ cho ñeán cheát. Chuùng ta tin nôi Lôøi cuûa Khaûi huyeàn sau khi suy gaãm noù caùch thaän troïng vôùi tinh thaàn cuûa ngöôøi Beâ-reâ.