Sermons

【Chapter 2-5】 < Khaûi huyeàn 2:8-11 > Ai Ñöôïc Cöùu Khoûi Toäi?< Khaûi huyeàn 2:8-11 >


Phaân ñoaïn naøy laø thö cuûa Chuùa gôûi cho Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô trong xöù A-si, moät Hoäi thaùnh ngheøo naøn veà vaät chaát nhöng giaøu coù veà thuoäc linh trong ñöùc tin. Nhöõng thaùnh ñoà vaø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baûo veä ñöùc tin cuûa hoï cho duø hoï bò ngöôøi Giu-ña baét bôù, vaø ngay caû trong khoå naïn cuûa söï cheát, hoï ñaõ khoâng choái boû Chuùa vaø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa Ngaøi. Hoï ñaõ chieán ñaáu vaø ñaéc thaéng bôûi tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùa ñaõ phaùn vôùi caùc thaùnh ñoà cuûa Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô laø ñöøng sôï nhöõng söï khoán khoå seõ ñeâán, nhöng haõy trung tín cho ñeán cheát, vaø Ngaøi höùa seõ ban cho hoï maõo trieàu thieân cuûa söï soáng. 

Ñöùc Chuùa Trôøi baûo daân söï cuûa Ngaøi phaûi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng hoïc thuyeát sai laïc cuûa nhöõng ngöôøi töï goïi laø thaày teá leã. Chuùng ta phaûi bieát loaïi ñöùc tin naøo caàn coù ñeå chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø Phuùc aâm thaät, vaø vôùi Phuùc aâm naøy chuùng ta phaûi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng hoïc thuyeát giaû, nhöõng söï doái traù ñang laø tai hoïa cho Cô-ñoác-nhaân theá giôùi ngaøy nay. Khi caû theá giôùi bò Sa-tan caùm doã, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Chuùa chuùng ta ñeán ñeå laøm öùng nghieäm Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ngaøi cuõng ñaõ cöùu chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi tin Phuùc aâm naøy ra khoûi moïi toäi loãi. Chuùng ta phaûi nhaän bieát vaø tin nôi leõ thaät naøy. 

Ai ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi? Hoï khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi coù thaân theå khoûe maïnh hay laø ngöôøi coù yù chí, nhöng hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi chæ bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Hoï laø nhöõng ngöôøi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng hoïc thuyeát giaû, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cöùu hoï khoûi söï cheát thöù hai. Söï Cöùu Roãi Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Ñöôïc Ban Cho Nhöõng Ai Chieán Thaéng 


Lôøi cuûa Khaûi huyeàn noùi vôùi chuùng ta raèng, “Ai chieán thaéng seõ khoâng bò laøm haïi bôûi söï cheát thöù hai.” Chæ nhöõng ngöôøi chieán thaéng, Ñöùc Chuùa Trôøi môùi ban cho hoï moät söï soáng môùi vaø Nöôùc môùi cuûa Ngaøi. Khi chuùng ta coù 2 caùi tai, chuùng ta nghe 2 caâu chuyeän khaùc nhau, chuùng ta nghe söï thaät vaø söï giaû doái cuøng moät luùc. Giöõa Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuûa Sa-tan, soá phaän cuûa chuùng ta ñöôïc ñònh bôûi chuùng ta tieáp nhaän lôøi cuûa ai vaø töø choái lôøi cuûa ai. 

Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi hoaøn toaøn tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vôùi Lôøi cuûa leõ thaät naøy vaø ñöùc tin cuûa chuùng ta, chuùng ta chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng söï daïy doã giaû doái. Vì moïi ngöôøi treân theá gian naøy ñang bò khoå sôû döôùi gaùnh naëng toäi loãi, chuùng ta tìm kieám vaø phaûi tìm ñöôïc Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø bôûi ñoù noù coù theå giaûi cöùu chuùng ta hoaøn toaøn thoaùt khoûi toäi loãi. Nhöng coù nhieàu ngöôøi khoâng theå tieáp nhaän leõ thaät vì söï giaû doái maø hoï ñaõ ñöôïc cung caáp bôûi nhöõng giaùo sö giaû. Söï cöùu roãi giaû ñöôïc giaûng daïy bôûi nhöõng tieân tri giaû naøy ñöôïc döïa treân lôøi daïy raèng neáu baïn khoâng coù toäi thì baïn seõ ñöôïc phöôùc. 

Nhöng chuùng ta, trong baûn chaát cuûa chuùng ta, bò ñònh laø coù toäi; phaïm toäi laø ñieàu töï nhieân maø chuùng ta khoâng theå traùnh, vaø vì theá chuùng ta chæ coù theå bò xieàng vaøo toäi loãi cuûa theá gian naøy. Neáu loøng cuûa nhöõng toäi nhaän bò xieàng vaøo toäi loãi cuûa theá gian bôûi nhöõng tieân tri giaû, thì laøm sao hoï coù theå tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï? Hoï phaûi trôû laïi vôùi hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nghe Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø nhaän ñöôïc söï yeân nghó thaät trong taâm hoàn cuûa hoï qua söï tha toäi. Nhieàu ngöôøi treân theá giôùi naøy tìm kieám hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khao khaùt söï cöùu roãi cuûa hoï, nhöng haàu heát boïn hoï khoâng theå tìm ñöôïc vaø cuoái cuøng ôû trong hoäi thaùnh cuûa Luaät phaùp – vaø ñoù laø lyù do taïi sao hoï bò ñöa ñeán hoûa nguïc. 

Vaäy thì loaïi hoäi thaùnh naøo laø hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø toäi nhaân thaät söï caàn ñeán? Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø moïi toäi nhaân caàn laø hoäi thaùnh giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaûng daïy trong Kinh thaùnh veà Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi thích vaø giaûng daïy caùch ñuùng ñaén vaø chính xaùc Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi nhö theá naøo, Ngaøi ñaõ khieán toäi loãi maát ñi ra sao - hoaøn toaøn trong Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Moïi toäi nhaân ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï laø bôûi ñöùc tin ñeán töø vieäc nghe Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh qua hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöng vì nhieàu Cô-ñoác-nhaân chöa ñöôïc nghe cuõng nhö chöa tieáp xuùc vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân hoï chöa ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ giaûi cöùu nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, nhöõng ngöôøi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng Phuùc aâm giaû ñeå ra khoûi toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta raèng ai chieán thaéng seõ khoâng bò laøm haïi veà laàn cheát thöù hai. 

Söï giaûi cöùu thaät khoûi toäi loãi chæ coù ñoái vôùi nhöõng ngöôøi choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng giaùo sö giaû. Vì chuùng ta ñöôïc sinh ra laø nhöõng toäi nhaân, neáu chuùng ta khoâng theå thaéng nhöõng söï daïy doã sai laïc, haäu quaû chuùng ta seõ laø nhöõng tuø nhaân cuûa Sa-tan, bò toäi loãi troùi buoäc, vaø cuoái cuøng coù soá phaän nôi hoûa nguïc. Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi baûo moãi moät ngöôøi trong chuùng ta phaûi chieán thaéng keû thuø trong cuoäc chieán cöùu roãi thuoäc linh cuûa chuùng ta. 

Ngöôøi ta noùi raèng moät vaøi loaïi ñoäng vaät, nhö laø hoå hay sö töû, muoán huaán luyeän nhöõng thuù con cuûa chuùng, chuùng ta thaän troïng ñaåy con cuûa noù xuoáng chaân moät caùi ñoài vaø baét chuùng phaûi töï leo leân. Cuõng nhö vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø chæ nhöõng ngöôøi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng söï daïy doã sai laïc vôùi Phuùc aâm naøy môùi ñöôïc Ngaøi cho pheùp vaøo Thieân ñaøng. 

Söï cöùu roãi cuûa chuùng ta khoâng ñeán töø thòt vaø huyeát cuûa chính chuùng ta. Chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi chæ bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Söï cöùu roãi thaät ñöôïc ñaït ñeán bôûi ñöùc tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Khi loøng chuùng ta tin nôi Baùp-tem vaø sö ñoå huyeát cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ caát ñi toäi loãi cuûa theá gian, thì chuùng ta seõ ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi vaø ñöôïc giaûi thoaùt khoûi söï huûy dieät chaéc chaén cuûa chuùng ta. Nhöõng ngöôøi vaøo ñöôïc Thieân ñaøng laø ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø ngöôøi keát cuoäc nôi hoûa nguïc laø ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm naøy. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi hoaøn toaøn tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø töø boû nhöõng Phuùc aâm giaû. 

Baèng caùch rao truyeàn nhöõng söï daïy doã sai laïc vaø giaû doái, Sa-tan tìm caùch ngaên ngöøa ngöôøi ta ñeán vôùi söï cöùu roãi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vaäy thì nhöõng söï daïy doã sai laïc naøy laø gì? Nhöõng phuùc aâm giaû laø phuùc aâm daïy raèng Chuùa Jeâsus ñaõ khoâng caát toäi loãi cuûa theá gian vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi. Hoï daïy raèng Chuùa Jeâsus caát ñi nguyeân toäi cuûa chuùng ta, nhöng toäi loãi moãi ngaøy cuûa chuùng ta phaûi ñöôïc taåy saïch bôûi söï caàu nguyeän aên naên haèng ngaøy. Nhöõng söï daïy doã naøy coù theå coù lyù trong khía caïnh toân giaùo, nhöng khi nhìn vaøo Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì chuùng chæ laø giaû. 

Söï cöùu chuoäc cuûa moïi ngöôøi ñeán bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh; phuùc aâm giaû seõ khoâng bao giôø giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng söï daïy doã sai laïc naøy. Chieán ñaáu choáng laïi Sa-tan coù nghóa laø choáng laïi nhöõng gì khoâng thaät. Vì theá chuùng ta phaûi quyeát ñònh chuùng ta seõ tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh hay nhöõng phuùc aâm giaû, vaø khi ñaõ quyeát ñònh, chuùng ta phaûi choáng laïi phuùc aâm coøn laïi. Ngay caû nhöõng ai tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng theå chieán thaéng Sa-tan neáu ñöùc tin cuûa hoï chæ laø haâm haåm. 

Tröôùc ñaây nhieàu ngöôøi ñöôïc cöùu ñaõ töøng caân nhaéc giöõa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuûa Sa-tan. Toäi loãi cuûa hoï ñöôïc tha chæ khi hoï quyeát ñònh tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu, töø buoåi ban ñaàu saùng theá cho ñeán hieän nay, laø nhöõng ngöôøi ñaõ chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng phuùc aâm giaû. Chuùng ta phaûi nhaän ñöôïc Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, töø boû phuùc aâm giaû, ñeå ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi ñöùc tin. Phuùc Aâm Giaû Laø Phuùc Aâm Gì? 


Ñeå minh hoïa, haõy giaû söû raèng coù moät laøng noï, laø nôi nhöõng ngöôøi soáng ôû ñoù chæ coù moät maét maø thoâi, vaø coù moät ngöôøi khaùch coù hai maét ñeán thaêm laøng naøy. Ngöôøi daân trong laøng naøy seõ goïi ngöôøi coù hai maét naøy laø “kyø laï” “dò thöôøng”, “raát khaùc bieät” hay coù theå thaäm chí laø “taø giaùo”. Lyù do maø ngöôøi ta ñaùnh giaù ngöôøi khaùch naøy laø moät dò giaùo laø vì oâng ta khaùc vôùi nhöõng ngöôøi trong laøng, trong tröôøng hôïp naøy, hoï laø nhöõng ngöôøi chieám soá ñoâng. Cuõng nhö vaäy, coù moät thaønh kieán trong theá gian naøy, laø nôi “soá ñoâng naém quyeàn”, hoaëc noùi caùch khaùc laø nôi “leõ thaät thuoäc veà soá ñoâng.” Nhöng chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng nhöõng tieâu chuaån ñaùnh giaù vaø keát luaän nhö theá laø khaù sai traät. 

Trong theá giôùi ñôøi ñôøi, leõ thaät khoâng phaûi ñöôïc quyeát ñònh bôûi soá ñoâng nhöng treân nhöõng tieâu chuaån cô baûn vaø chaéc chaén. Vaäy thì leõ thaät naøy coù theå tìm ñöôïc ôû ñaâu? Noù coù theå tìm ñöôïc trong söï mua chuoäc toäi nhaân vaø giaûi cöùu hoï khoûi söï huûy dieät. Ngöôøi trôû neân coâng chính vì hoï ñaõ ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi – sau khi hoï nghe leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh baèng ñoâi tai, vaø tin baèng taám loøng cuûa hoï. 

Nhöng bôûi vì coù quaù nhieàu ngöôøi rôi vaøo trong nhöõng Phuùc aâm giaû trong thôøi gian quaù daøi, khi Leõ thaät thöïc söï ñöôïc baøy ra tröôùc hoï, hoï seõ goïi ñoù laø kyø dò thaäm chí laø taø giaùo vaø loaïi boû noù. Nhöng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø hoï loaïi boû laø Phuùc aâm cuûa leõ thaät ñöôïc baøy toû, ñöôïc caùc söù ñoà tin vaø giaûng daïy, taát caû haõy trôû laïi vôùi thôøi kyø caùc Söù ñoà. Vaán ñeà toäi loãi coù theå ñöôïc giaûi quyeát chæ bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Chuùa Jeâsus, Leõ Thaät cuûa chuùng ta, ñaõ gaùnh taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi ngay khi Ngaøi chòu Baùp-tem bôûi Giaêng, con chaùu cuûa A-roân, vaø ñaõ ñoå huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù vì chuùng ta. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laøm chöùng raèng Chuùa Jeâsus ñaõ mang moïi toäi loãi cuûa theá gian qua Baùp-tem cuûa Ngaøi. Sau ñoù Ngaøi ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù, ñaõ soáng laïi töø coõi cheát vaø ñaõ ñöôïc caát leân Thieân ñaøng ñeå ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi. Leõ thaät naøy ñaõ ñöôïc öùng nghieäm hôn 2000 naêm tröôùc ñaây, khi Chuùa Jeâsus trôû thaønh Chuùa cuûa leõ thaät bôûi caát ñi moïi toäi loãi cuûa theá gian vôùi Baùp-tem vaø Huyeát treân Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi. 

Nhöng nhieàu ngöôøi bò caùm doã bôûi nhöõng söï doái traù vaãn khoâng bieát raèng ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa Jeâsus ñaõ giaûi cöùu hoï hoaøn toaøn khoûi toäi loãi. Teä hôn nöõa, coù nhieàu linh hoàn trong theá giôùi Cô-ñoác-giaùo ngaøy nay vaãn bò laïc trong toäi loãi, roái loaïn bôûi nhöõng Phuùc aâm giaû. Ñoù laø lyù do taïi sao nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh phaûi giaûng daïy vaø truyeàn rao Phuùc aâm naøy nhieàu vaø xa hôn nöõa. Chæ bôûi nghe Phuùc aâm thaät naøy maø ngöôøi ta coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï. 

Leõ thaät ñaõ baøy toû trong kinh thaùnh laø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh (Ma-thi-ô 3:13-17, EÂ-pheâ-soâ 1:13). Trong phaân ñoaïn ôû treân, Ñöùc Chuùa Trôøi khen ngôïi Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô raèng duø hoï ngheøo khoù veà vaät chaát, nhöng hoï giaøu coù trong ñöùc tin cuûa hoï. Nhöng Ngaøi ñaõ goïi nhöõng ngöôøi Giu-ña laø ñaày tôù cuûa Sa-tan, vì maëc duø hoï noùi raèng hoï tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng hoï vaãn töø choái tieáp nhaän Phuùc aâm cöùu chuoäc cuûa Ngaøi vaøo loøng hoï. Hoï ñaõ khoâng tin Chuùa Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, maëc duø Chuùa chuùng ta ñaõ caát moïi toäi loãi cuûa hoï ñi vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vì hoï vaãn khoâng tieáp nhaän söï thaät raèng Chuùa Jeâsus ñaõ caát ñi toäi loãi cuûa hoï, maëc duø hoï xöng raèng hoï tin nôi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi, neân toäi loãi vaãn cöù ôû trong loøng hoï. 

Nhöõng ngöôøi nhö theá chæ noùi raèng hoï tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng thöïc ra hoï laø moät “coäng ñoàng cuûa Sa-tan”, laø nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Ngaøi. Nhöõng ngöôøi, maëc duø noùi raèng hoï tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng chöa tieáp nhaän söï cöùu chuoäc cuûa Ngaøi vaøo trong loøng hoï thì hoï cuõng thuoäc veà coäng ñoàng cuûa Sa-tan. 

Coù hai coäng ñoàng toàn taïi trong theá gian naøy: moät laø cuûa Sa-tan, vaø caùi kia laø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi Chuùa trôû laïi, coäng ñoàng cuûa Sa-tan seõ bò huûy dieät ñôøi ñôøi, vaø coäng ñoàng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc phöôùc ñôøi ñôøi. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaân bieät ngöôøi coâng chính vaø toäi nhaân caùch roõ raøng. Khoâng phaûi ai noùi raèng tin nôi Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï cuõng seõ ñöôïc vaøo Thieân ñaøng. 

Ma-thi-ô 7: 21-23 chöùng minh roõ raøng ñieàu Chuùa Jeâsus noùi vôùi chuùng ta: “Chaúng phaûi heã nhöõng keû noùi cuøng ta raèng: Laïy Chuùa, laïy Chuùa, thì ñeàu ñöôïc vaøo nöôùc thieân ñaøng ñaâu; nhöng chæ keû laøm theo yù muoán cuûa Cha ta ôû treân trôøi maø thoâi. Ngaøy ñoù, seõ coù nhieàu ngöôøi thöa cuøng ta raèng: Laïy Chuùa, laïy Chuùa, chuùng toâi chaúng töøng nhaân danh Chuùa maø noùi tieân tri sao? nhaân danh Chuùa maø tröø quæ sao? vaø laïi nhaân danh Chuùa maø laøm nhieàu pheùp laï sao?Khi aáy, ta seõ phaùn roõ raøng cuøng hoï raèng: Hôõi keû laøm gian aùc, ta chaúng bieát caùc ngöôi bao giôø, haõy lui ra khoûi ta!” 

Noùi caùch khaùc, chuùng ta khoâng theå noùi raèng Thieân ñaøng chaéc chaén daønh cho nhöõng ai xöng nhaän tin nôi Chuùa Jeâsus vaø keâu caàu danh cuûa Ngaøi. Cho duø hoï tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, nhöng neáu hoï khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì keát quaû hoï seõ laø ñaày tôù cuûa Sa-tan, cuoái cuøng bò ñi ñeán hoûa nguïc. Vì hoï theo nhöõng phuùc aâm giaû cho duø hoï noùi raèng hoï tin nôi Chuùa Jeâsus, thì ñieàu ñoù chæ ñuû vaø ñaùng ñeå hoï bò ñaøy xuoáng hoûa nguïc. 

Nhöõng ngöôøi coù toäi thuoäc veà Sa-tan seõ bò ñi ñeán hoûa nguïc. Nhöng ñoái vôùi chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì caùnh coång Thieân ñaøng seõ môû. Moïi ngöôøi tin phaûi vaøo Thieân ñaøng bôûi vì hoï tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Ñeå ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa theá gian, chuùng ta khoâng phaûi chæ coù moät söï hieåu bieát veà toäi loãi cuûa chuùng ta, nhöng cuõng phaûi coù khaû naêng thuoäc linh ñeå phaân bieät giöõa leõ thaät vaø söï giaû. Ñeå laøm ñöôïc nhö theá, chuùng ta phaûi ôû trong Lôøi ñöôïc cheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin theo ñoù. Neáu baïn khoâng muoán bò quaêng vaøo trong hoà löûa, baïn phaûi loaïi boû ñöùc-tin vaøo phuùc aâm giaû. Baïn phaûi chieán thaéng trong cuoäc chieán choáng laïi phuùc aâm giaû cuûa baïn. Vaø baïn phaûi chaéc chaéc chieán thaéng trong ñöùc tin, baïn phaûi bieát Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø gì. Khi ñoù baïn môùi traùnh khoûi ñöôïc söï cheát thöù hai, vaø chæ khi ñoù baïn môùi coù theå vaøo trong Ba-ra-ñi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

II Giaêng 1:7 noùi vôùi chuùng ta raèng, “Trong theá gian ñaõ raûi nhieàu keû doã daønh, laø keû chaúng xöng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laáy xaùc thòt maø ñeán: aáy ñoù thaät laø keû doã daønh vaø keû ñòch laïi Ñaáng Christ.” Nhöõng keû löøa doái ôû ñaây töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi khoâng nhaän raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ ñeán theá gian naøy trong xaùc thòt. Noùi caùch khaùc hôn, ñoù laø nhöõng ngöôøi baùc boû raèng Chuùa ñaõ ñeán trong xaùc thòt laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi, raèng Ngaøi ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân chính Ngaøi bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi taïi soâng Gioâ-ñanh, vaø roài Ngaøi ñaõ chòu ñoaùn xeùt vì toäi loãi thay cho chuùng ta bôûi huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Nhöõng ngöôøi khoâng tieáp nhaän nhöõng söï thaät raèng Ngaøi ñaõ caát ñi khoûi chuùng ta moïi söï ñoaùn phaït vì toäi loãi cuûa chuùng ta, laø nhöõng keû löøa doái vaø laø ñaày tôù cuûa Sa-tan. Nhöõng ngöôøi naøy laø keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ñaày tôù trung thaønh cuûa Ma-quyû. Hoï laøm roái loaïn vaø daãn ngöôøi ta ñeán söï huûy dieät baèng caùch daïy doã vaø rao truyeàn nhöõng phuùc aâm giaû cuûa hoï vaø choáng nghòch laïi Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Nhöõng ngöôøi noùi raèng hoï tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø khoâng chieán ñaáu trong cuoäc chieán thuoäc linh choáng laïi phuùc aâm giaû cuûa Sa-tan thì keát cuoäc hoï chaéc chaéc seõ laø keû thuø cuûa Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daân söï Ngaøi. Nhöõng ngöôøi nhö theá khoâng quan taâm ñeán vieäc tín ñoà cuûa hoï coù tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh hay khoâng. Ñieàu maø hoï quan taâm ñeán chæ laø söï vinh quang vaø söï giaøu coù cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ñaày tôù giaû, laø nhöõng ngöôøi chæ muoán laøm ñaày caùi buïng cuûa hoï. Toùm laïi, hoï laø nhöõng ngöôøi thuoäc veà Anti-christ nhö Kinh thaùnh ñeà caäp ñeán. Nhöõng Thuû Ñoaïn Gian Traù Cuûa Taø Giaùo 


EÂ-xeâ-chi-eân 13:17-18 noùi, “Hôõi con ngöôøi, ngöôi khaù xaây maët nghòch cuøng caùc con gaùi cuûa daân ngöôi, laø nhöõng keû noùi tieân tri bôûi loøng rieâng mình; vaø ngöôi khaù noùi tieân tri nghòch cuøng chuùng noù. 18Baûo chuùng noù raèng: Chuùa Gieâ-hoâ-va phaùn nhö vaày: Khoán cho nhöõng ñaøn baø vì moïi cuøi tay may goái, vaø y theo taàm thöôùc maø laøm khaên cho ñaàu, ñeå saên linh hoàn. UÛa kìa! Caùc ngöôi muoán saên linh hoàn daân ta, vaø giöõ linh hoàn noù ñeå laøm lôïi cho mình hay sao?’” Töø phaân ñoaïn naøy chuùng ta coù theå thaáy nhöõng ñaày tôù cuûa Sa-tan tìm caùch baét laáy linh hoàn cuûa ngöôøi ta nhö theá naøo. 

Phaân ñoaïn treân noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ñaày tôù cuûa Sa-tan may nhöõng caùi buøa treân tay aùo cuûa ngöôøi ta. Trong baûn dòch King James, caâu naøy ñöôïc dòch nhö sau “Khoán thay cho nhöõng ngöôøi phuï nöõ may chieác goái treân tay aùo.” Thaät laø baát tieän vaø khoù chòu theá naøo neáu xaâu nhöõng caùi goái vaøo caùnh tay aùo cuûa baïn vaø khoù coi bieát bao ñoái vôùi ngöôøi khaùc? Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi, cho duø hoï khoâng tin hoaëc hieåu bieát veà Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, ñöôïc giao cho chöùc laõnh ñaïo trong hoäi thaùnh thì cuõng y nhö vaäy: baát tieän, khoù chòu vaø khoù coi. Taïi sao? Bôûi vì nhöõng vò trí naøy trong hoäi thaùnh khoâng thích hôïp cho hoï. Hoï bieát raèng hoï chöa ñöôïc xöng coâng chính hay taùi sanh, vì hoï chöa tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Vaäy thì, laøm sao hoï coù theå laøm vieäc cho Chuùa? Vì theá, ñeå laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñieàu tröôùc tieân maø baïn phaûi laøm laø nhaän ñöôïc söï tha toäi cuûa baïn baèng caùch tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, bieát chaéc raèng Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trò trong loøng baïn, vaø sau ñoù baïn chòu söï ñaøo taïo ñaày ñuû trong Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø leõ thaät cuûa Ngaøi tröôùc khi baïn nhaän baát cöù nhieäm vuï naøo trong hoäi thaùnh. 

Qua Kinh thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta laø daân söï cuûa Ngaøi raèng chuùng ta phaûi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng tieân tri giaû bôûi tin nôi leõ thaät cuûa Ngaøi. Nhaän ñöôïc taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng phaûi khoâng laøm gì caû. Muoán nhaän ñöôïc ñieàu ñoù laø chuùng ta phaûi coù ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ma-thi-ô 11:12 cheùp, “Song, töø ngaøy Giaêng Baùp-tít ñeán nay, nöôùc thieân ñaøng bò haõm eùp, vaø laø keû haõm eùp ñoù choaùn laáy.” Hoï laø nhöõng ngöôøi tieán vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi chieám ñoaït – chieám ñoaït ôû ñaây laø vieäc choáng laïi nhöõng ñieàu khoâng thaät. Baïn phaûi nhôù raèng chæ bôûi tieáp nhaän Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong loøng baïn vaø chieán thaéng nhöõng söï daïy doã giaû doái thì baïn môùi coù theå hoaøn toaøn ñöôïc cöùu, vaø chæ khi ñoù thì Ñöùc Thaùnh Linh môùi coù theå ngöï vaøo loøng baïn. 

Ñeå ñaït ñeán söï cöùu roãi, moïi ngöôøi, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc sanh trong theá gian naøy phaûi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng söï giaû doái baèng Lôøi leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá giôùi naøy laø chieán tröôøng giöõa theá löïc cuûa leõ thaät vaø theá löïc cuûa giaû doái, giöõa nhöõng ngöôøi taùi sanh vaø nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh. Theá giôùi naøy trôû neân chieán tröôøng giöõa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Sa-tan bôûi vì A-ñam vaø EÂ-va, maëc duø ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho söï soáng, cuoái cuøng ñaõ tin nôi nhöõng lôøi löøa gaït cuûa Ma-quyû hôn laø tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Thôøi ñaïi hieän nay ñaëc bieät coøn nguy hieåm hôn, vì Sa-tan, bieát raèng ngaøy cuûa haén bò giôùi haïn, ñang tìm caùch ngaên ngöôøi ta ñeán vaø tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh baèng caùch laøm roái loaïn hoï bôûi nhöõng tieân tri giaû, duï doã hoï baèng nhöõng pheùp laï giaû, vaø daãn hoï sai laïc baèng nhöõng coâng vieäc giaû ñöôïc bao boïc gioáng nhö nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. “Naøo coù laï gì, chính quæ Sa-tan maïo laøm thieân söù saùng laùng.” (2 Coâ-rinh-toâ 11:14). Thu phuïc ñöôïc nhöõng toân giaùo chuû ñaïo, Sa-tan choáng laïi ngöôøi coâng chính. Maëc duø hieâän nay laø thôøi ñaïi maø nhöõng söï doái traù che maát söï thaät, nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaøo luùc cuoái cuøng seõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi moïi söï giaû doái, vaø seõ chieán thaéng nhöõng ñieàu ñoù.

Ñeå ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi, chuùng ta phaûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, traùnh xa nhöõng söï daïy doã giaû doái daïy raèng chuùng ta phaûi caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy ñeå ñöôïc tha toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta raèng nhöõng ai chieán thaéng nhöõng söï giaû doái vôùi Leõ thaät cuûa Ngaøi seõ khoâng bò laøm haïi trong laàn cheát thöù hai. Chuùng ta haõy chieán ñaáu, nhö nhöõng tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô, ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå nhôø theá chuùng ta cuõng coù theå ñöôïc Ngaøi khen vì söï trung tín cuûa chuùng ta vôùi Chuùa.