Sermons

【Chapter 2-6】 < Khaûi huyeàn 2:12-17 > Thö Gôûi Cho Hoäi Thaùnh Beït-Gaêm< Khaûi huyeàn 2:12-17 >

“Cuõng haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Beït-gaêm raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng coù thanh göôm nhoïn hai löôõi: Ta bieát nôi ngöôi ôû; ñoù laø ngoâi cuûa quæ Sa-tan; ngöôi ñaõ vöõng loøng toân danh ta, khoâng choái ñaïo ta; daàu trong nhöõng ngaøy ñoù, An-ti-ba, keû laøm chöùng trung thaønh cuûa ta ñaõ bò gieát nôi caùc ngöôi, laø nôi Sa-tan ôû. Nhöng ta coù ñieàu quôû traùch ngöôi; vì taïi ñoù, ngöôi coù keû theo ñaïo Ba-la-am, ngöôøi aáy daïy Ba-laùc ñaët hoøn ñaù ngaên trôû tröôùc maët con caùi Y-sô-ra-eân, ñaëng doã chuùng noù aên thòt cuùng thaàn töôïng vaø ruû ren laøm ñieàu daâm loaïn. Ngöôi laïi cuõng coù nhöõng keû theo ñaïo Ni-coâ-la. Vaäy, haõy aên naên ñi, baèng chaúng, ta seõ ñeán mau kíp cuøng ngöôi, laáy thanh göôm ôû mieäng ta maø giao chieán cuøng chuùng noù. Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh: Keû naøo thaéng, ta seõ ban cho ma-na ñang giaáu kín; vaø ta seõ cho noù hoøn soûi traéng, treân ñoù coù vieát moät teân môùi, ngoaøi keû nhaän laáy khoâng ai bieát ñeán.”Giaûi thích


Caâu 12: “Cuõng haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Beït-gaêm raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng coù thanh göôm nhoïn hai löôõi:”

Beït-gaêm laø moät thuû ñoâ chính trò cuûa xöù A-si, laø nôi ôû cuûa nhöõng ngöôøi thôø nhöõng thaàn töôïng taø giaùo. Ñaëc bieät, ñoù laø moät trung taâm thôø phöôïng hoaøng ñeá. Bôûi “Ñaáng coù thanh göôm nhoïn hai löôõi” coù nghóa raèng Chuùa choáng laïi nhöõng keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Câu 13: “Ta bieát nôi ngöôi ôû; ñoù laø ngoâi cuûa quæ Sa-tan; ngöôi ñaõ vöõng loøng toân danh ta, khoâng choái ñaïo ta; daàu trong nhöõng ngaøy ñoù, An-ti-ba, keû laøm chöùng trung thaønh cuûa ta ñaõ bò gieát nôi caùc ngöôi, laø nôi Sa-tan ôû.” 

Trong luùc Beït-gaêm laø moät ñoàn luõy thôø phöôïng hoaøng ñeá, thì noù cuõng laø nôi maø moät ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi teân An-ti-ba chòu töû ñaïo vì töø choái thôø laïy töôïng hoaøng ñeá ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa oâng ta nôi Chuùa. Roài coù luùc ngöôøi ta seõ bò eùp buoäc thôø phöôïng Anti-Christ, nhöng nhöõng tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baûo veä ñöùc tin cuûa hoï cho ñeán cuoái cuøng, cuõng nhö An-ti-ba ñaõ baûo veä ñöùc tin cuûa oâng baèng söï soáng cuûa chính oâng. Ñeå coù moät ñöùc tin maïnh meõ nhö theá, baây giôø chuùng ta phaûi baét ñaàu ñaët ñöùc tin cuûa chuùng ta vaøo trong haønh ñoäng cuûa chuùng ta, maëc duø chuùng ta chæ baét ñaàu vôùi nhöõng böôùc nhoû. Khi thôøi kyø chòu khoå naïn ñeán, nhöõng tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi ñaëc bieät tin caäy vaøo Ñöùc Thaùnh Linh. Hoï phaûi tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø saün saøng chòu töû ñaïo trong hi voïng, vì theá hoï coù theå ñem vinh hieån ñeán cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän ñöôïc Trôøi môùi vaø Ñaát môùi töø nôi Ngaøi. 


Caâu 14: “Nhöng ta coù ñieàu quôû traùch ngöôi; vì taïi ñoù, ngöôi coù keû theo ñaïo Ba-la-am, ngöôøi aáy daïy Ba-laùc ñaët hoøn ñaù ngaên trôû tröôùc maët con caùi Y-sô-ra-eân, ñaëng doã chuùng noù aên thòt cuùng thaàn töôïng vaø ruû ren laøm ñieàu daâm loaïn”.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieån traùch Hoäi thaùnh Beït-gaêm vì moät vaøi thaønh vieân cuûa hoï theo hoïc thuyeát cuûa Ba-la-am. Ba-la-am laø moät tieân tri giaû, laø ngöôøi daãn daân I-sô-ra-eân ra khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khieán hoï phaïm toäi thôø thaàn töôïng baèng caùch caùm doã hoï coù moái quan heä vôùi nhöõng thaày tu Ngoaïi bang, laø nhöõng ngöôøi thôø thaàn töôïng. Chuùa ñaõ khieån traùch nhöõng ngöôøi ñoù, laø nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin ñaõ rôøi boû Ñöùc Chuùa Trôøi. Loøng cuûa ngöôøi ta ñaõ rôøi boû Ngaøi vaø thôø phöôïng nhöõng thaàn töôïng giaû. Vaø toäi thôø thaàn töôïng laø toäi lôùn hôn heát tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi.


Caâu 15: “Ngöôi laïi cuõng coù nhöõng keû theo ñaïo Ni-coâ-la.”

Nhöõng töø “Ni-coâ-la” vaø “Ba-la-am” treân cô baûn laø ñoàng nghóa, coù nghóa laø “ Nhöõng keû chieám öu theá treân daân söï” Khi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng coù “nhöõng ngöôøi theo ñaïo Ni-coâ-la” laø moät caùch noùi raèng Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi loaïi boû “nhöõng ngöôøi theo ñaïo Ba-la-am.” Nhöõng ngöôøi ñi theo ñaïo Ni-coâ-la vaø Ba-la-am naøy laø nhöõng ngöôøi theo ñuoåi söï laøm giaøu vaät chaát vaø thôø thaàn töôïng. Nhöõng ngöôøi nhö theá dó nhieân seõ bò ñuoåi ra khoûi Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

 

Câu 16: “Vaäy, haõy aên naên ñi, baèng chaúng, ta seõ ñeán mau kíp cuøng ngöôi, laáy thanh göôm ôû mieäng ta maø giao chieán cuøng chuùng noù.”

Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi baûo Hoäi thaùnh Beït-gaêm phaûi töø boû söï thôø hình töôïng vaø söï theo ñuoåi nhöõng ñieàu theá gian cuûa hoï vaø trôû laïi vôùi nieàm tin ñuùng ñaén, Ñöùc Chuùa Trôøi caûnh baùo hoï raèng neáu hoï khoâng aên naên, Ngaøi seõ giao chieán vôùi hoï baèng thanh göôm trong mieäng Ngaøi. Noùi caùch khaùc, ñaây laø moät lôøi pheâ bình nghieâm khaéc maø trong ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi caûnh caùo raèng Ngaøi seõ söûa phaït nhöõng ai khoâng aên naên töø vieäc theo ñaïo Ba-la-am, cho duø hoï laø nhöõng tín ñoà. Nhöõng ngöôøi nghe lôøi caûnh caùo naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trôû laïi vôùi Ngaøi seõ ñöôïc soáng, veà thuoäc linh laãn thuoäc theå, nhöng nhöõng ngöôøi khoâng aên naên seõ töï mình ñoái dieän vôùi söï huûy dieät veà thuoäc theå laãn thuoäc linh cuûa hoï. Vì caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc phöôùc treân theá giôùi naøy vaø hôn nöõa, hoï phaûi nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø theo Chuùa vôùi ñöùc tin cuûa hoï. 


Caâu 17: “Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh: Keû naøo thaéng, ta seõ ban cho ma-na ñang giaáu kín; vaø ta seõ cho noù hoøn soûi traéng, treân ñoù coù vieát moät teân môùi, ngoaøi keû nhaän laáy khoâng ai bieát ñeán.”

Nhöõng tín ñoà thaät seõ chòu söï töû ñaïo cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi chòu töû ñaïo vì danh Ngaøi, Ngaøi seõ ban thöùc aên Thieân ñaøng vaø ghi teân hoï trong Nöôùc cuûa Ngaøi. Ñeå ñöôïc soáng veà thuoäc linh laãn thuoäc theå, chuùng ta phaûi nghe ñieàu Ñöùc Thaùnh Linh noùi vôùi Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chieán thaéng – ñoù laø, nhöõng ngöôøi thaéng trong cuoäc chieán cuûa hoï choáng laïi nhöõng tín ñoà cuûa Sa-tan – Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban söï coâng chính cuûa ñöùc tin maø giaûi cöùu hoï khoûi toäi loãi vaø vì ñöùc tin cuûa hoï, Ngaøi seõ ghi teân hoï vaøo trong Saùch Söï Soáng. 

Kinh thaùnh noùi ñi noùi laïi vôùi chuùng ta qua nhieàu phaân ñoaïn khaùc nhau raèng nhöõng ngöôøi beàn chí cho ñeán cuoái cuøng seõ nhaâän ñöôïc söï cöùu roãi. Noùi caùch khaùc, nhöõng tín ñoà caàn phaûi kieân nhaãn trong thôøi kyø cuoái cuøng, ñeå nhôø ñoù hoï coù theå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Teân cuûa nhöõng ngöôøi taùi sanh ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. Vì theá, nhöõng tín ñoà phaûi vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch khoâng theo ñuoåi vaät chaát vaø nhöõng söï thuoäc veà theá gian nhöng chieán thaéng chuùng bôûi ñöùc tin cuûa hoï, cho ñeán ñuùng ngaøy maø hoï seõ ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi.