Sermons

【Chapter 2-7】 < Khaûi huyeàn 2:12-17 > Nhöõng Ngöôøi Theo Giaùo Lyù Cuûa Chuû Thuyeát Ni-coâ-la< Khaûi huyeàn 2:12-17 >


Con ñöôøng cuûa Ba-la-am


Trong voøng baûy Hoäi thaùnh ôû xöù A-si, Hoäi thaùnh Beït-gaêm coù moät vaøi thaønh vieân theo ñaïo Ni-coâ-la. Nhöõng ngöôøi naøy vì chæ muoán tìm kieám cuûa caûi vaø tieáng taêm trong theá gian, vaø hoï khoâng thích vieäc cöùu linh hoàn ngöôøi ta. Ñaët bieät nhöõng muïc sö phaûi raát caån thaän ñeå khoâng bò theo chuû thuyeát Ba-la-am naøy. Ba-la-am ñaõ laøm cho tín ñoà thôø phöôïng theá gian vaø daãn hoï ñeán söï huûy dieät. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Lôøi höùa cuûa Ngaøi cho nhöõng ngöôøi chieán thaéng, raèng Ngaøi seõ ban ma-na ñöông giaáu kín vaø moät hoøn soûi traéng. Noùi caùch khaùc hôn, ñieàu naøy cuõng coù nghóa nhöõng muïc sö naøo theo ñuoåi theá gian cuoái cuøng seõ bò maát ma-na cuûa hoï. Ma-na ôû ñaây coù nghóa laø “söï tuyeät dieäu cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi,” vaø ñaùnh maát ma-na ñöông giaáu kín coù nghóa laø maát ñi yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc aán giaáu trong Lôøi cuûa Ngaøi. 

Khi nhöõng ñaày tôù taùi sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi theo ñuoåi theá gian, hoï seõ ñaùnh maát söï nhìn bieát Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø moät vieãn töôïng ñaùng sôï. Toâi sôï ñieàu naøy xaûy ra vaø baïn cuõng neân sôï ñieàu ñoù. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chieán thaéng Ngaøi seõ ban cho ma-na ñöông giaáu kín vaø moät hoøn soûi traéng, nhöng nhöõng ngöôøi thaát baïi bôûi thoûa hieäp vôùi theá gian vaø ñaàu haøng tham voïng, danh tieáng hay nhöõng khoaùi laïc cuûa noù seõ khoâng ñöôïc ban cho ma-na naøy. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng, “Vaø ta seõ cho noù hoøn soûi traéng, treân ñoù coù vieát moät teân môùi, ngoaøi keû nhaän laáy khoâng ai bieát ñeán.” Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi thaät ñuùng laøm sao! Nhöõng ngöôøi yeâu meán theá gian traàn tuïc laø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi tin nôi Baùp-tem cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng bieát leõ thaät laø Ñaáng Christ ñaõ tha thöù moïi toäi loãi cuûa hoï bôûi Baùp-tem vaø Thaäp-töï-giaù cuûa Ngaøi. 

Nieàm tin nôi Chuùa Jeâsus cuûa moät soá ngöôøi chæ treân lyù thuyeát. Hoï nghó raèng Chuùa Jeâsus ñaõ caát ñi toäi loãi cuûa hoï, vaø vì theá hoï ñaõ ñöôïc trôû neân coâng chính, nhöng ñöùc tin cuûa hoï thì troáng roãng vì hoï khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng. Ñoù laø moät ñöùc tin lyù thuyeát. Neáu ai ñoù thöïc söï nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc, thì anh/chò aáy phaûi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng ñieàu thuoäc veà theá gian –tieáng taêm, danh döï, söï giaøu coù, quyeàn löïc cuûa theá gian. Chieán thaéng theá gian coù nghóa laø gìn giöõ Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Lôøi nhôø ñoù laøm cho chuùng ta ñöôïc taùi sanh, choáng laïi nhöõng ngöôøi theo ñuoåi söï giaøu coù vaø danh tieáng cuûa theá gian naøy, vaø giöõ Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ ghi trong Saùch Söï Soáng teân cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc chuoäc, vaø nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng, “Vaäy, neáu ai ôû trong Ñaáng Christ, thì naáy laø ngöôøi döïng neân môùi; nhöõng söï cuõ ñaõ qua ñi, naày moïi söï ñeàu trôû neân môùi.” nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh vaø nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng bieát raèng hoï khoâng coøn laø nhöõng ngöôøi maø hoï ñaõ töøng laø tröôùc kia. Hoï töï nhaän bieát con ngöôøi cuõ cuûa hoï hieän nay ñaõ trôû neân môùi bôûi tin nôi Nöôùc vaø huyeát cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Bôûi ñöùc tin, hoï bieát raèng teân cuûa hoï ñaõ ñöôïc ghi trong Saùch Söï Soáng. Ñoù laø caùch laøm theá naøo hoï coù theå nhìn thaáy ma-na ñang aån giaáu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø theá naøo maø nhöõng tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå nghe Lôøi leõ thaät cuûa Ngaøi, tieáng noùi tuyeät dieäu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ma-na ñöôïc ban cho daân I-sô-ra-eân khi hoï lang thang trong ñoàng vaéng trong 40 naêm tröôùc khi hoï ñeán vuøng ñaát höùa Ca-na-an. Theo söï mieâu taû cuûa Kinh thaùnh, ma-na gioáng nhö laø haït caây rau muøi maøu traéng, troøn vaø nhoû. Khi daân söï thöùc daäy vaøo buoåi saùng, maët ñaát xung quanh hoï ñöôïc phuû bôûi ma-na, gioáng nhö laø tuyeát ñaõ rôi suoát ñeâm vaäy. Sau ñoù daân I-sô-ra-eân gom ma-na laïi vaø aên. Ñaây laø baùnh moãi ngaøy cuûa hoï. Hoï coù theå chieân, luoäc hay nöôùng noù; ñaây laø thöïc phaåm chuû yeáu cuûa daân I-sô-ra-eân trong suoát 40 naêm lang thang trong ñoàng vaéng. 

Bôûi vì ma-na nhoû gioáng nhö haït caây rau muøi, moät ngöôøi khoâng theå ñöôïc no neáu chæ aên moät haït ma-na. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï ñuû ma-na ñeå vì theá moãi ngöôøi I-sô-ra-eân coù ñuû söï caàn duøng cho moät ngaøy, vì ma-na khoâng theå ñeå daønh ñöôïc. Nhöng vaøo ngaøy thöù saùu, Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï ma-na ñuû ñeå daønh cho hai ngaøy, ñeå daân I-sô-ra-eân khoâng phaûi gom nhaët ma-na trong ngaøy Sa-baùt. Baùnh söï soáng


Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø baùnh ma-na, baùnh söï soáng cuûa chuùng ta. Baùnh cho linh hoàn chuùng ta, baùnh söï soáng ñöôïc tìm thaáy trong Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng phaûi trong moät phaân ñoaïn ñaëc bieät naøo ñoù maø baïn coù theå tìm thaáy moät oå baùnh to lôùn, nhöng yù muoán vó ñaïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc tìm thaáy trong caû Kinh thaùnh, ngay caû trong moät chi tieát nhoû nhaát cuûa Kinh thaùnh. 

Ñoái vôùi ñaày tôù vaø tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi khoâng thoûa hieäp vôùi theá gian, Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï baùnh söï soáng. Vaø Ngaøi tieáp tuïc ban cho moãi moät ngöôøi trong chuùng ta baùnh haèng ngaøy ñuû cho söï caàn yeáu cuûa nhu caàu thuoäc theå laãn thuoäc linh cuûa chuùng ta. 

Nhôø baùnh ma-na naøy, daân I-sô-ra-eân khoâng bao giôø bò ñoùi trong suoát 40 naêm hoï ôû trong ñoàng vaéng, cho duø ñoàng vaéng chaúng cung caáp cho hoï caùi gì coù theå aên. Cuõng vaäy, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi loaïi boû nhöõng vieäc laøm cuûa ñaïo Ni-coâ-la, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa raèng Ngaøi seõ ban ma-na ñöông giaáu kín cuûa Ngaøi cho hoï ñeå aên. Ñoái vôùi ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi khoâng theo ñuoåi nhöõng ñieàu thuoäc veà theá gian nhö cuûa caûi vaø ñòa vò, Ñöùc Chuùa Trôøi ban Lôøi nhieäm maàu cuûa Ngaøi, Lôøi cuûa söï soáng, cho pheùp hoï ñöôïc taùi sanh bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Chuùng ta phaûi gheùt vaø loaïi boû nhöõng vieäc laøm cuûa ñaïo Ni-coâ-la ñang phoå bieán khaép nôi trong coäng ñoäng Cô-ñoác ngaøy nay. Chuùng ta khoâng ñöôïc theo giaùo lyù cuûa nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh, vaø chuùng ta phaûi töø choái thoûa hieäp vôùi theá gian. Maëc duø luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø xaùc thòt chuùng ta theo ñuoåi nhöõng ñieàu thuoäc veà xaùc thòt vaø thuoäc linh chuùng ta theo ñuoåi nhöõng ñieàu thuoäc veà Ñöùc Thaùnh Linh, tuy nhieân chuùng ta phaûi loaïi boû ñaïo Ni-coâ-la, gheùt moïi vieäc laøm vaø söï thoûa hieäp vôùi theá gian vaø aên nuoát ma-na cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Lôøi cuûa leõ thaät maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta. Nhaän bieát raèng hieän nay chuùng ta ñaõ trôû thaønh coâng chính vaø raèng chuùng ta coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng, chuùng ta phaûi soáng hoaøn toaøn bôûi ñöùc tin. 

Ngöôøi taùi sanh phaûi choáng laïi theá gian. Hoï phaûi choáng laïi ñaïo Ni-coâ-la. Baïn cuõng phaûi bieát roõ baûn thaân baïn, nhieàu muïc sö ngaøy nay vaãn theo ñuoåi cuûa caûi vaø tieáng taêm cuûa rieâng hoï, toâ ñieåm baûn thaân hoï, thoûa hieäp vôùi theá gian, vaø coá gaéng thaønh coâng trong caùch cuûa theá gian. Chuùng ta phaûi choáng laïi nhöõng tieân tri giaû naøy. 

Chuùng ta cuõng coù thaân xaùc, vaø vì theá chuùng ta cuõng coù ham muoán theo ñuoåi nhöõng ñieàu traàn tuïc. Nhöng nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøngï, hoï phaûi bieát raèng hoï khoâng theå theo theá gian nhöng hoï phaûi soáng bôûi ñöùc tin. Neáu loøng cuûa baïn hieäp nhaát vôùi nhöõng ngöôøi ñi theo theá gian, chaáp thuaän ñöùc tin cuûa hoï, vaø theo ñuoåi theá gian gioáng nhö hoï theo ñuoåi, thì cuoái cuøng baïn seõ ñi theo con ñöôøng cuûa Ba-la-am, ñi ñeán söï huûy dieät chaéc chaén. Ñoù laø con ñöôøng cuûa söï huûy dieät theå xaùc laãn taâm linh cuûa baïn. Khi baïn theo theá gian, baïn seõ bò maát ñi ñöùc tin cuûa baïn. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ nhaû nhöõng ngöôøi nhö theá ra khoûi mieäng Ngaøi; nhöõng ngöôøi naøy seõ khoâng aên ma-na nöõa, vaø cuoái cuøng seõ hoaøn toaøn ñaùnh maát ñöùc tin. 

Lyù do maø Ñöùc Chuùa Trôøi quôû traùch Hoäi thaùnh Beït-gaêm laø vì tín ñoà cuûa hoï ñi theo ñaïo Ba-la-am. Ñöùc Chuùa Trôøi quôû traùch nhöõng ngöôøi phuïc vuï Chuùa trong Hoäi thaùnh Beït-gaêm, duø laø ñaày tôù taùi sanh, coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng, tìm kieám söï thoûa hieäp cuûa theá gian vaø laõnh ñaïo Hoäi thaùnh cuûa hoï nhö theå laø moät ngöôøi traàn tuïc vaäy. Khoâng chæ theá, oâng cuõng gieo vaøo giöõa ñaøn chieân cuûa oâng moät nieàm tin sai laïc vaø daãn hoï ñi laïc ñöôøng. Moät ñaày tôù nhö theá khoâng hôn gì moät muïc söï theá gian, laø ngöôøi chöa taùi sanh. Vôùi phaân ñoaïn naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöa ra moät söï caûnh caùo roõ raøng vaø nghieâm khaéc vôùi loaïi ñaày tôù naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ngöôøi chæ thích xoay quanh nhöõng vaán ñeà traàn tuïc vaø laøm giaøu kho baïc cuûa nhaø thôø raèng: “haõy aên naên ñi, baèng chaúng, ta seõ ñeán mau kíp cuøng ngöôi, laáy thanh göôm ôû mieäng ta maø giao chieán cuøng chuùng noù.”Loaïi Ñöùc Tin Ñöa Baïn Ñeán Söï Huûy Dieät 


Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu con ngöôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi? Baïn khoâng caàn phaûi suy nghó veà ñieàu naøy moät giaây phuùt naøo – dó nhieân ñaây seõ laø con ñöôøng nhanh nhaát ñi ñeán söï huûy dieät. Bôûi “Ñaáng coù thanh göôm nhoïn hai löôõi”, coù nghóa raèng Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät thanh göôm hai löôõi. Duø baïn laø ai; neáu baïn bò Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùnh truùng, baïn chaéc chaén seõ cheát. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø thanh göôm quyeàn löïc coù theå ñaâm thaáu, “chia hoàn, linh, coát, tuûy, xem xeùt tö töôûng vaø yù ñònh trong loøng.” (Heâ-bô-rô 4:12). Vaø ñoù laø moät söï nhaän thöùc cuûa tö töôûng vaø yù ñònh trong loøng, ñeå vì theá con ngöôøi coù theå ñöôïc maëc laáy söï cöùu chuoäc ñöôïc ban cho bôûi Nöôùc vaø Huyeát cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Coù nhieàu ngöôøi duø trong luùc tin nôi Chuùa Jeâsus vaãn bò rôi vaøo trong nhöõng caùi baãy cuûa chuû nghóa luaät phaùp, vaø keát quaû laø hoï bò ñaùnh cho ñeán cheát bôûi Luaät phaùp. Ñeå traùnh ñieàu ñaùng tieác naøy xaûy ra, chuùng ta phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng loaïi ñöùc tin thuoäc theá gian nhö theá. Nhöõng ngöôøi phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi chieán thaéng nhöõng söï daïy doã sai laïc, vaø hoï cuõng phaûi baûo ñaûm raèng tín ñoà cuûa hoï khoâng bò caùm doã bôûi nhöõng keû giaû doái ñoù. Ai yeâu theá gian vaø rôi vaøo trong nhöõng caùi baãy cuûa noù seõ thaáy ñöùc tin cuûa anh/chò aáy bieán maát.

Nhieàu Hoäi thaùnh ngaøy nay ñöôïc moâ taû khoâng phaûi laø Hoäi thaùnh maø laø nhöõng cô sôû kinh doanh. Ñaây laø moät ñieàu ñaùng buoàn nhöng moâ taû raát thaâm thuùy. Taïi sao nhieàu Hoäi thaùnh naøy cuoái cuøng laïi bò xem nhö nhöõng cô sôû kinh doanh? Bôûi vì nhieàu Hoäi thaùnh naøy ngaøy nay quaù baän roän theo ñuoåi theá gian, trôû thaønh choã ñeå theo vaø thôø phöôïng nhöõng giaù trò thuoäc veà theá gian. Dó nhieân khoâng phaûi toâi noùi raèng nhöõng ngöôøi taùi sanh thì hoaøn toaøn khoâng coøn ham muoán thuoäc theå. Ngay caû nhöõng tín ñoà taùi sanh cuõng coù nhöõng ham muoán cuûa theå xaùc, nhöng nhöõng ham muoán naøy khoâng laáy ñi ñöôïc ñöùc tin cuûa hoï. Hoï khoâng tìm kieám nhöõng ñieàu thuoäc veà xaùc thòt nhö nhöõng ngöôøi khoâng tin heát loøng theo ñuoåi nhöõng ham muoán theá gian. 

Nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh ñaët ra nhöõng tieâu chuaån cuûa rieâng ho, vaø hoï soáng cuoäc soáng taän höôûng moïi thöù maø hoï coù theå trong giôùi haïn cuûa nhöõng tieâu chuaån naøy. Thôø thaàn töôïng vaø nhöõng haønh ñoäng daâm loaïn chæ laø ñieàu töï nhieân ñoái vôùi hoï. Teä hôn nöõa, moät soá ngöôøi trong boïn hoï coøn thôø ma-quæ. Nhöõng ngöôøi taùi sanh coù theå naøo tham gia vaøo ñieàu gì trong nhöõng ñieàu naøy khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Hoï khoâng bao giôø coù theå laøm nhöõng ñieàu ñoù, vì ngöôøi taùi sanh bieát nhöõng haønh ñoäng naøy laø toäi loãi vaø dô baån nhö theá naøo. Vì chuùng ta laø nhöõng ngöôøi taùi sanh, voán khaùc vôùi nhöõng ngöôøi chæ theo ñuoåi söï vinh quang cuûa theá gian vaø moïi ham muoán traàn tuïc cuûa hoï, chuùng ta khoâng ñöôïc soáng cuoäc soáng aùm aûnh chuùng ta vôùi nhöõng thu nhaäp cuûa theá gian cuõng nhö khoâng bao giôø coù theå soáng nhö theá. 

Nhöõng ngöôøi theo ñuoåi nhöõng vieäc laøm cuûa ñaïo Ni-coâ-la laø nhöõng ngöôøi chæ theo ñuoåi nhöõng söï giaøu coù cuûa theá gian. Dó nhieân ñieàu naøy chaúng coù gì laø sai trong vieäc tìm caùch kieám soáng, vaø ngay caû trôû thaønh giaøu coù. Nhöng khi muïc ñích soáng duy nhaát cuûa baïn trôû neân lôùn hôn, vaø khi baïn rôi vaøo söï thôø thaàn töôïng vaø cuoái cuøng bò loøng tham lam cuûa baïn ñieàu khieån, thì ñöùc tin cuûa baïn chaéc chaén bò phaù huûy. Nhöõng ngöôøi laøm muïc sö chæ vì tieàn vaø nhöõng ngöôøi ñi ñeán nhaø thôø vì söï giaøu coù cuûa theá gian, taát caû ñeàu ñang ñi theo con ñöôøng cuûa ñaïo Ni-coâ-la. Nhöõng ngöôøi naøy cuoái cuøng seõ bò hö maát theo theá gian, maëc duø hoï noùi raèng hoï tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng loøng hoï chöa hoaøn toaøn ñöôïc cöùu chuoäc. Boán Loaïi Caùnh Ñoàng Cuûa Nhöõng Taám Loøng 


Phuùc aâm Ma-thi-ô vieát moät caâu chuyeän noùi veà Chuùa Jeâsus keå veà moät ngöôøi gieo gioáng maø haït gioáng rôi vaøo 4 vuøng ñaát khaùc nhau. Vuøng ñaát thöù nhaát laø ñöôøng ñi; thöù hai laø vuøng ñaát ñaù soûi; thöù ba laø vuøng ñaát coù gai, vaø thöù tö laø vuøng ñaát toát. Chuùng ta haõy xem moãi loaïi naøy. 

Ñöôøng ñi bieåu tröng cho nhöõng taám loøng cöùng coûi. Ngöôøi naøy nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng vì anh/chò aáy khoâng nhanh choùng ñem vaøo loøng neân Lôøi ñoù bò chim moå aên. Noùi caùch khaùc, vì ngöôøi ñoù chæ duøng trí oùc ñeå xem Lôøi cöùu roãi laø Lôøi coù theå ñöa anh/chò aáy ñeán choã ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân bò chim (Sa-tan) moå aên, vaø thaäm chí ñöùc tin anh/chò aáy chöa baét ñaàu phaùt trieån nöõa.

Vaäy thì, vuøng ñaát soûi ñaù coù nghóa laø gì? Ñieàu naøy töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi, trong khi nhaän Lôøi vôùi söï vui möøng, nhöng ñieàu ñoù khoâng toàn taïi laâu, vì hoï khoâng coù ñaâm reå trong vuøng ñaát noâng caïn. Maëc khaùc, nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc haït gioáng trong buïi gai töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán theá gian naøy vaø söï giaû doái cuûa ñoàng tieàn laøm taéc ngheõn Lôøi maø hoï ñaõ nhaän caùch vui möøng ngay luùc ban ñaàu. 

Cuoái cuøng, nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc haït gioáng treân vuøng ñaát toát laø nhöõng ngöôøi sanh traùi trong loøng hoï bôûi hoaøn toaøn tieáp nhaän Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñi theo. 

Loaïi ñaát naøo trong nhöõng loaïi ñaát naøy töôïng tröng cho taám loøng cuûa baïn? Neáu loøng baïn nhö leà ñöôøng hoaøn toaøn khoâng chuaån bò ñeå troàng haït gioáng cuûa Lôøi, noù seõ bò queùt ñi hay bò chim moå ñi, laøm cho phöôùc cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn toaøn khoâng ñeán ñöôïc vôùi baïn. Baïn phaûi nhaän bieát raèng vì chuùng ta laø nhöõng haït gioáng cuûa toäi loãi, neáu khoâng phaûi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi thì chuùng ta vaãn khoâng xöùng ñaùng cho Ngaøi. Maëc khaùc, neáu loøng chuùng ta nhö vuøng ñaát soûi ñaù, thì nhöõng haït gioáng cuûa Lôøi seõ khoâng theå ñaâm reå, vaø seõ khoâng soáng ñöôïc trong nhöõng côn möa baûo, gioù baác. Nhöõng ngöôøi naøy caàn phaûi trôû laïi vôùi laõnh vöïc ñöùc tin cuûa hoï. Duø luùc ñaàu hoï coù theå nhaän Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch vui möøng nhö theá naøo ñi nöõa, nhöng neáu noù khoâng phaùt trieån vaø bò heùo uùa ñi khi gaëp vaán ñeà nhoû nhaát, thì söï tieáp nhaän ban ñaàu cuûa hoï seõ hoaøn toaøn voâ ích. 

Chuùng ta cuõng phaûi chieán thaéng loøng cuûa nhöõng vuøng ñaát gai goùc. Chuùng ta phaûi choáng laïi vaø caét boû nhöõng buïi gai ñe doïa söï soáng cuûa chuùng ta. Neáu chuùng ta ñeå maëc chuùng, thì nhöõng buïi gai seõ laäp töùc bao laáy chuùng ta vaø ngaên chuùng ta khoûi aùnh saùng maët trôøi. Khoâng coù maët trôøi vaø maát chaát dinh döôõng cuûa ñaát thì caây Lôøi naøy seõ cheát. 

Khi chuùng ta ñoái dieän vôùi nhöõng thöû thaùch vaø khoù khaên trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta, chuùng ta phaûi chieán thaéng chuùng caùch maïnh meõ. Chuùng ta phaûi chieán ñaáu vôùi nhöõng buïi gai ñang ngaên trôû con ñöôøng chuùng ta vaø che maët chuùng ta vôùi taát caû söùc maïnh cuûa chuùng ta, y nhö laø chuùng ta soáng phuï thuoäc vaøo ñoù. Khi tieàn taøi cuûa theá gian naøy keùo chuùng ta laïi vaø khi danh tieáng cuûa noù ñe doïa chuùng ta, chuùng ta phaûi choáng laïi chuùng vaø chieán thaéng chuùng. Khi chuùng ta soáng cuoäc soáng thuoäc linh ñaéc thaéng nhö theá, thaân theå vaø linh hoàn chuùng ta seõ thònh vöôïng, vì chuùng seõ nhaän ñöôïc aùnh saùng vaø chaát dinh döôõng töø Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñoái vôùi nhöõng tín ñoà vaø ñaày tôù taùi sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, luoân luoân phaûi coù moät cuoäc chieán thuoäc linh choáng laïi theá gian. Do ñoù chuùng ta khoâng ñöôïc theo ñaïo Ni-coâ-la. Ñaïo Ni-coâ-la bò cho laø ñaõ lieân quan saâu saéc trong vieäc cung caáp nhöõng nhu yeáu phaåm phuïc vuï cho quaàn chuùng. Nhöng phuïc vuï xaõ hoäi trong theá giôùi naøy khoâng phaûi laø vai troø chính cuûa Hoäi thaùnh. Seõ laø moät sai laàm lôùn neáu nghó raèng muïc ñích chính cuûa Hoäi thaùnh laø phuïc vuï xaõ hoäi. Loaïi Boû Caùch Maïnh Meõ!


Ñöùc Chuùa Trôøi baûo chuùng ta raèng chuùng ta laø muoái cuûa theá gian. YÙ cuûa Ngaøi laø gì? Khi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta laø muoái cuûa theá gian, noù coù nghóa laø theá gian caàn ñeán chuùng ta. Vai troø cuûa muoái laø giaûng daïy Lôøi cuûa Nöôùc vaø Huyeát cuûa Ñaáng Christ cho nhöõng toäi nhaân ñeå nhôø ñoù hoï coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï, khieán hoï trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø cho pheùp hoï vaøo Thieân ñaøng. Cuõng nhö muoái caàn coù ñeå cho söï neâm neám, theá gian caàn nhöõng ngöôøi taùi sanh. Noùi caùch khaùc, ngöôøi coâng chính - taùi sanh phaûi giaûng daïy Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, ñoàng thôøi höôùng daãn ngöôøi ta ñeán vôùi söï cöùu chuoäc. Chuùng ta phaûi laøm troøn vai troø cuûa muoái vaø giuùp nhöõng linh hoàn trôû neân taùi sanh. Chuùng ta phaûi giuùp cho nhöõng toäi nhaân trôû neân ngöôøi coâng chính. 

Hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nôi ngöôøi ta nhoùm hoïp laïi ñeå thôø phöôïng Ngaøi; ñoù laø nôi ñeå toân vinh Ñöùc Chuùa Trôøi; vaø laø nôi ñeå hoï caàu nguyeän vôùi Ngaøi. Khi söï caùm doã ñeán, nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi coù khaû naêng khaùng cöï laïi noù. Nhöõng tín ñoà cuõng phaûi coù theå khaùng cöï laïi nhöõng caùm doã cuûa theá gian ñeán töø Sa-tan. Ma-quiû coù theå caùm doã baïn, “Haõy queân ñi ñöùc tin cuûa ngöôi, ta seõ khieán ngöôi trôû neân giaøu coù! Ngöôi khoâng caàn phaûi coù maët taïi nhaø thôø cuûa nhöõng ngöôøi taùi sanh; haõy ñeán vôùi moät trong nhöõng nhaø thôø cuûa ta, ta seõ cho ngöôøi laøm moät tröôûng laõo!” Nhöng vì Sa-tan luoân luoân tìm caùch laøm cho ngöôøi coâng chính vaáp ngaõ vaø loâi keùo hoï vaøo trong nhöõng caùi baãy cuûa haén, neân chuùng ta phaûi luoân luoân chuaån bò saün saøng ñeå chieán ñaáu vaø thaéng haén ñeå vì theá maø chuùng ta coù theå baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta cho ñeán cuoái cuøng. 

Nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin giaû thöôøng tìm caùch caùm doã nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc mua chuoäc bôûi nhöõng ñieàu thuoäc veà vaät chaát. Hoï duøng tieàn baïc vaø tieáng taêm ñeå caùm doã. Sa-tan cho chuùng ta thaáy nhöõng giaù trò cuûa theá gian vaø baûo chuùng ta töø boû ñöùc tin cuûa chuùng ta vaø töø boû Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu chuùng ta phaûi coù trong nhöõng luùc nhö theá laø cöù ñaët ñöùc tin nôi Chuùa thì Ngaøi seõ ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa chuùng ta, vaø vôùi ñöùc tin naøy chuùng ta coù theå maïnh meõ loaïi boû vaø chieán thaéng söï caùm doã cuûa Sa-tan. 

Coäi reã cuûa nhöõng ôn phöôùc ñöôïc tìm thaáy trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ban phöôùc cho chuùng ta, veà caû thuoäc theå laãn thuoäc linh. Bieát raèng Ma-quiû khoâng phaûi laø keû ban phöôùc cho nhaân loaïi, neân chuùng ta coù theå choáng laïi noù. Cuõng coù luùc chuùng ta phaûi choáng laïi nhöõng ham muoán cuûa chuùng chính chuùng ta. Vì söï tham lam vaø ham muoán baét ñaàu beân ngoaøi nhöng ñoâi khi chuùng ta ñeå loøng chuùng ta bò keùo ñi bôûi doøng chaûy cuûa theá gian; chuùng ta phaûi chieán ñaáu vôùi chính mình chuùng ta. Dó nhieân chuùng ta phaûi chieán ñaáu choáng laïi ngöôøi coù tinh thaàn theá gian, laø nhöõng ngöôøi tìm caùch phaù hoaïi ñöùc tin cuûa chuùng ta. Chuùng ta cuõng coù boån phaän phaûi chieán ñaáu trong cuoäc chieán thuoäc linh choáng laïi moïi quyeàn löïc cuûa theá gian. 

Taïi sao? Vì khi moät Cô-ñoác-nhaân khoâng chieán ñaáu trong cuoäc chieán thuoäc linh, thì ñieàu naøy chæ coù theå coù nghóa laø ñöùc tin cuûa anh/chò ta bò cheát vì muïc ñích thöïc duïng. Cho ñeán khi theá giôùi keát thuùc vaø ngaøy ñoaùn xeùt cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính vaø toäi nhaân qua ñi, seõ tieáp tuïc coù nhöõng thuû ñoaïn ñeå huûy dieät ñöùc tin cuûa chuùng ta. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi khoâng ngöøng chieán ñaáu trong nhöõng cuoäc chieán thuoäc linh. Neáu chuùng ta khoan dung nhöõng keû choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tìm caùch phaù hoaïi ñöùc tin cuûa chuùng ta, cuoái cuøng chuùng ta seõ maát heát moïi thöù, bao goàm caû söï soáng cuûa chuùng ta. Neáu khoâng coù söï quyeát ñònh maïnh meõ khoâng cho pheùp baát cöù ñieàu gì ngoaøi ñöùc tin cuûa chuùng ta cheá ngöï chuùng ta, chuùng ta seõ khoâng nhöõng chæ maát heát taát caû cuûa caûi cuûa chuùng ta maø chuùng ta cuõng seõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi töø boû. Chuùng ta phaûi coù khaû naêng phaân bieät roõ raøng ai ñöùng vôùi chuùng ta vaø ai choáng laïi chuùng ta ñeå chuùng ta coù theå chieán ñaáu vaø thaéng keû thuø cuûa chuùng ta. Trong khi chuùng ta neân roäng raõi vôùi nhau, thì chuùng ta cuõng phaûi cöùng raén kieân quyeát choáng laïi keû thuø cuûa chuùng ta- cho ñeán luùc keû thuø chuùng ta khoâng coøn daùm tìm ñeán aùp ñaët ñieàu gì treân chuùng ta. 

Ñaïo Ni-coâ-la laø keû thuø cuûa chuùng ta. Hoï laø keû thuø cuûa chuùng ta vì hoï laø moät “toå hôïp cuûa Sa-tan”, laø nhöõng ngöôøi chuùng ta khoâng theå dung tuùng cuõng nhö laøm vieäc vôùi hoï. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha toäi, khoâng ñöôïc khoan dung vôùi ñaûng Ni-coâ-la, laø nhöõng ngöôøi thôø thaàn töôïng vaø chæ tìm caùch laøm gia taêng vaät chaát maø thoâi, ngöôïc laïi chuùng ta phaûi daâng cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta ñeå phuïc vuï Chuùa vaø coâng vieäc coâng chính xaây döïng Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi treân theá gian naøy cuûa Ngaøi. Tröôùc Nhaát Haõy Tìm Kieám Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi 


Chuùa Jeâsus ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng, “tröôùc nhaát haõy tìm kieám nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi” Ngaøi khuyeân chuùng ta laøm coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc coâng vieäc cuûa xaùc thòt chuùng ta. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi taùi sanh coù nhöõng ham muoán thuoäc linh. Ñaây khoâng phaûi laø nhöõng ham muoán cuûa theå xaùc, nhöng söï ham muoán cuûa Thaùnh linh. Ñoù laø caùch tröôùc nhaát maø chuùng ta coù theå phuïc vuï nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Nöôùc Ngaøi. Chuùng ta phuïc söï Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc nhaát, nhöng chuùng ta cuõng laøm nhöõng coâng vieäc cuûa theå chaát. Nhö Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta, “Ngöôøi ta soáng chaúng phaûi chæ nhôø baùnh maø thoâi, song nhôø moïi lôøi noùi ra töø mieäng Ñöùc Chuùa Trôøi.” Noùi caùch khaùc, chuùng ta soáng khoâng phaûi chæ bôûi theå chaát, nhöng bôûi caû theå chaát laãn thuoäc linh. Chuùng ta phaûi coù khaû naêng caân baèng hai ñieàu naøy. Neáu chuùng ta chæ ñi theo nhöõng vieäc laøm cuûa ñaûng Ni-coâ-la nghó raèng moïi vieäc ñoù laø haïnh phuùc cuûa chuùng ta treân ñaát naøy, cuoái cuøng chuùng ta seõ ñoái dieän vôùi söï huûy dieät cuûa chính mình. Ñoù laø lyù do taïi sao tröôùc heát chuùng ta phaûi tìm kieám vaø khao khaùt nhöõng ñieàu thuoäc linh. 

Moät soá ngöôøi choáng ñoái cho duø chuû ñeà Thieân ñaøng hay ñòa nguïc ñöôïc ñöa ra. Hoï hoûi, “Coù bao giôø baïn ôû ñòa nguïc chöa? Baïn coù bao giôø chính maét nhìn thaáy ñòa nguïc chöa?” Nhöng nhöõng caâu hoûi naøy ñeán töø nhöõng yù nghó cuûa Sa-tan. Khoâng chæ laø nhöõng ngöôøi bình thöôøng nghó nhö theá, nhöng ngay caû haàu heát nhöõng muïc sö, laø nhöõng ngöôøi ñaõ töøng traûi qua nhieàu naêm hoïc hoûi veà thaàn hoïc, töøng giaûng daïy tín ñoà cuûa hoï maø khoâng noùi baát cöù ñieàu gì veà söï chaéc chaén cuûa Thieân ñaøng vaø phöông caùch laøm theá naøo ñeå ñöôïc taùi sanh. Ñaây laø ñieàu baát haïnh nhaát vaø laø tình traïng ñaùng traùch, vì nhöõng muïc sö nhö theá khoâng coù nieàm tin vaø ngay caû hoï khoâng ñöôïc taùi sanh thì khoâng bao giôø coù theå daãn ñöa nhöõng ngöôøi khoâng bieát gì veà Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán vôùi söï taùi sanh. Trong khi nhieàu linh hoàn bò Sa-tan caàm giöõ vaø choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï coù theå hoïc ñöôïc gì töø nhöõng muïc sö cuûa hoï, laø nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Thieân ñaøng cuõng nhö khoâng chaén chaén veà söï cöùu roãi cuûa chính hoï? 

Bôûi “ngoâi cuûa quyû Sa-tan” coù nghóa laø hieän nay Sa-tan ñang caàm quyeàn treân caû theá giôùi. Ñaây laø thôøi kyø maø chuùng ta ñang soáng, thôøi kyø maø khi theá giôùi coù ñaày nhöõng ngöôøi Ni-coâ-la, laø nhöõng ngöôøi thaép saùng baàu trôøi ñeâm baèng nhöõng boùng ñeøn neâ-oâng cuûa hoï vaø ñieàu khieån Hoäi thaùnh cuûa hoï nhö laø hoï ñang ñieàu khieån moät cô sôû kinh doanh. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng ñaây khoâng phaûi laø Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi, nhöng laø “toå hôïp cuûa Sa-tan.” Theá giôùi ngaøy nay ñang coù voâ soá ngöôøi bò maéc baåy bôûi nhöõng yù nghó cuûa Sa-tan vaø tìm kieám nhöõng tham voïng cuûa theá gian naøy, giaû boä laøm muïc sö, coù maët taïi nhaø thôø, vaø keâu caàu danh Chuùa; tuy nhieân, söï taùi sanh linh hoàn vaø hi voïng veà Thieân ñaøng cuûa hoï ñaõ bieán maát töø laâu roài. Ñaây laø thôøi kyø maø chuùng ta hieän ñang soáng vaø phuïc vuï Chuùa. Cuoäc Chieán Thuoäc Linh Choáng Laïi Nhöõng Ngöôøi Chöa Ñöôïc Taùi Sanh


Chuùng ta hieän ñang soáng trong theá gian naøy “laø ngoâi cuûa Sa-tan.” Chuùng ta phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta bôûi ñeà phoøng vaø ñoái dieän vôùi keû thuø cuûa chuùng ta khi coù caàn. Cho ñeán ngaøy Chuùa chuùng ta trôû laïi, chuùng ta phaûi ñeà phoøng vaø gìn giöõ “hoøn soûi traéng” – ñöùc tin cuûa chuùng ta, ñoù laø – bôûi tin nôi Phuùc aâm maø cho pheùp chuùng ta ñöôïc taùi sanh bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Huyeát. 

Chuùng ta phaûi soáng baèng caùch aên ma-na, Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeå laøm nhö theá, chuùng ta phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng vieäc laøm cuûa ñaïo Ni-coâ-la. Chuùng ta phaûi loaïi boû chuùng. Chuùng ta khoâng ñöôïc ñeán gaàn nhöõng ngöôøi chæ tìm kieám tieàn baïc vaø danh tieáng cuûa theá gian. Maëc duø chuùng ta coù theå khoan dung vaø tha thöù cho söï yeáu ñuoái cuûa hoï, nhöng chuùng ta khoâng theå beû baùnh vôùi nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi leõ thaät vaø chæ ham muoán tieàn baïc, hôn nöõa khoâng ñöôïc cuøng laøm coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi nhöõng ngöôøi nhö theá. 

Teân cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc cheùp ôû ñaâu? Ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. Vaäy thì vieát moät caùi teân môùi treân hoøn soûi traéng naøy coù nghóa laø gì? Noù coù nghóa raèng chuùng ta ñaõ trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuõng coù cheùp raèng khoâng coù ai bieát ñöôïc teân môùi naøy “ngoaïi tröø ngöôøi nhaän ñöôïc noù.” Ñieàu naøy coù nghóa raèng khoâng coù ai ngoaøi nhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh bieát ñöôïc söï cöùu roãi cuûa Chuùa Jeâsus. Toäi nhaân khoâng bieát laøm sao hoï coù theå trôû neân coâng chính - chæ coù nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc teân môùi cuûa hoï töø Chuùa Jeâsus môùi bieát ñöôïc laøm sao toäi loãi cuûa hoï ñöôïc laøm cho maát ñi. 

Chuùng ta phaûi choáng laïi ñaïo Ni-coâ-la; khoâng phaûi choáng laïi ai khaùc maø laø choáng laïi ngöôøi cuûa ñaûng Ni-coâ-la. Thöïc chaát coát loõi cuûa phaân ñoaïn naøy laø chuùng ta phaûi ñaáu tranh vaø chieán thaéng ngöôøi Ni-coâ-la, laø nhöõng ngöôøi nghó raèng hoï tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bieát Lôøi cuûa leõ thaät, nhöng vaãn tieáp tuïc baát tuaân vaø loaïi boû Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chæ theo ñuoåi tieàn, söï giaøu coù vaät chaát, cuûa caûi vaø danh tieáng cho xaùc thòt cuûa hoï. 

Chuùng ta cuõng phaûi ñaáu tranh vôùi baûn thaân chuùng ta. Neáu chuùng ta khoâng theå theo Ñöùc Chuùa Trôøi vì hö danh vaø tieáng taêm cuûa chuùng ta, thì chuùng ta phaûi choáng laïi nhöõng ngöôøi coù taám loøng nhö theá. Chuùng ta cuõng phaûi chieán ñaáu trong cuoäc chieán choáng laïi nhöõng ngöôøi noùi raèng hoï tin nôi Chuùa Jeâsus maø khoâng ñöôïc söï taùi sanh. 

Ñuùng laø chuùng ta thieáu huït söï vinh hieån cuûa Ngaøi, nhöng Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta qua Nöôùc vaø Huyeát cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta baèng caùch tin nôi Lôøi naøy vaø soáng cuoäc soáng nhö laø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, daâng lôøi taï ôn leân Ngaøi vì söï cöùu roãi troïn veïn maø Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta. Taát caû chuùng ta haõy trôû thaønh nhöõng ngöôøi chieán thaéng baèng caùch ñaáu tranh cho ñeán cuoái cuøng trong ñöùc tin. Nhöõng Ngöôøi Chieán Thaéng Seõ Ñöôïc Ban Cho Ma-Na 


Söï kieän bieán maát lôùn nhaát trong lòch söû nhaän loaïi seõ laø söï caát leân saép ñeán. Cuøng luùc ñoù, söï hieän ñeán cuûa Chuùa Jeâsus seõ laø vaán ñeà loâi cuoán söï thích thuù cuûa moïi ngöôøi tin nôi Ñaáng Christ nhaát. Moät soá ngöôøi nghó raèng, “Seõ coù moät soá lôùn ngöôøi bieán maát khi caùc tín ñoà ñöôïc caát leân, khi con ngöôøi ôû moïi taàng lôùp xaõ hoäi bieán maát, töø nhöõng ngöôøi phi coâng cho ñeán nhöõng ngöôøi ñieàu khieån taøu hoûa, ñeán nhöõng taøi xeá taéc-xi, theá giôùi seõ bò traøn ngaäp bôûi moïi loaïi tai naïn vaø thaûm hoïa, maùy bay rôi xuoáng töø khoâng trung, taøu hoûa traät baùnh xe, vaø quoác loä seõ trôû neân böøa baûi bôûi nhöõng tai naïn giao thoâng.” Nhöõng doøng chöõ naøy döïa treân moät caâu chuyeän cuûa moät quyeån saùch töïa laø Söï Caát Leân, töøng laø quyeån saùch baùn chaïy nhaát tröôùc ñaây. Vì theá, khoâng chæ hoï khoâng aên naên vaø chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï cho ngaøy Caát leân, nhöng moät soá ngöôøi trong boïn hoï thaäm chí boû tröôøng hoïc vaø coâng vieäc, moät hieän töôïng khoâng vui chuùt naøo. 

Caùch ñaây khoâng laâu, moät giaùo phaùi ñi theo hoïc thuyeát Caát leân tröôùc ñaïi naïn ñaõ baûo tín ñoà cuûa hoï daâng heát moïi cuûa caûi cuûa hoï cho nhaø thôø vaø chæ chôø ñôïi ngaøy Caát leân maø caùc ngöôøi laõnh ñaïo cuûa hoï ñaõ ñöôïc tieân tri tröôùc. Dó nhieân, ngaøy maø hoï ñöôïc tieân tri tröôùc vaø voâ cuøng haêm hôû chôø ñôïi cuoái cuøng chæ gioáng nhö moïi ngaøy khaùc – moïi söï chôø ñôïi trôû thaønh voâ ích! Moïi thöù maø hoï ñaõ thaät loøng tin vaøo vaø chôø ñôïi ñöôïc chöùng minh chæ laø moät söï löøa gaït. 

Nhöng moät soá trong boïn hoï laïi tuyeân boá caùch kieân ñònh raèng moät ngaøy khaùc vaøo naêm 1999 laø ngaøy Caát leân cuûa hoï, vaø hoï cöù chôø ñôïi vaø chôø ñôïi. Tuy nhieân, nhö tröôùc ñaây, hoï cuõng ñöôïc chöùng minh raèng hoï ñaõ bò duï doã bôûi nhöõng keû löøa gaït. Nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa hoï, xaáu hoå vì lôøi tieân tri khoâng ñöôïc öùng nghieäm, ñaõ quyeát ñònh khoâng bao giôø saép ñaët ngaøy giôø Ñaáng Christ trôû laïi nöõa. Chuùng ta coù theå thaáy töø nhöõng söï kieän naøy hoïc thuyeát Caát leân tröôùc Ñaïi naïn hoaøn toaøn khoâng thích hôïp vôùi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùt naøo. 

Ñieåm quan troïng nhaát trong Saùch Khaûi huyeàn laø söï hieän ñeán laàn thöù hai cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï Caát leân cuûa nhöõng tín ñoà. Ñoái vôùi taát caû Cô-ñoác-nhaân trung tín, khi Ñaáng Christ trôû laïi theá gian vaø caát nhöõng tín ñoà cuûa Ngaøi leân khoâng trung laø hi voïng vaø mong ñôïi lôùn nhaát cuûa hoï. Thöïc ra, ñoù laø lyù do ñeå Cô-ñoác-nhaân haêm hôû mong ñôïi ngaøy trôû laïi cuûa Ñaáng Christ. Ai thöïc söï tin nôi Chuùa Jeâsus phaûi chôø ñôïi ngaøy Chuùa trôû laïi vôùi söï bieát tröôùc töôøng taän vaø söï haêm hôû. 

Coù loaïi ñöùc tin hi voïng söï hieän ñeán laàn thöù hai cuûa Chuùa vaø söï Caát leân toát hôn laø hoaøn toaøn khoâng hi voïng gì caû. Nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa thôøi kyø lai theá ñöôïc thay ñoåi yù kieán theo caùch hoï saép ñaët moät ngaøy vaø giôø ñaëc bieät cho söï Caát leân cuûa hoï. Vì nhöõng söï tính toaùn cô baûn maø nhieàu ngöôøi trong hoï ñaõ nhaàm laãn lôøi tieân tri baûy tuaàn trong Ña-ni-eân 9, cuõng nhö Xa-cha-ri, vaø ñöa ra ngaøy chính xaùc do hoï tieân baùo. 

Phao-loâ noùi trong 1 Teâ-sa-loâ-ni-ca ñoaïn 4 raèng khi Ñaáng Christ trôû laïi theá gian naøy, nhöõng tín ñoà seõ ñöôïc caát leân khoâng trung ñeå gaëp Ngaøi. Vì theá nhöõng ngöôøi thaät loøng tin nôi Chuùa Jeâsus chôø ñôïi ngaøy Caát leân cuûa ho laø raát ñuùngï. Nhöng tính toaùn vaø saép ñaët moät ngaøy roõ raøng cho söï Caát leân laø moät ñieàu sai laàm nghieâm troïng, vì noù baøy toû söï kieâu ngaïo cuûa hoï vaø xem thöôøng söï khoân ngoan cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coá gaéng giaûi quyeát vaø hieåu nhöõng lôøi tieân tri cuûa Kinh thaùnh vôùi nhöõng caùch thöùc tính toaùn cuûa con ngöôøi taïo ra laø moät sai laàm lôùn. 

Vaäy thì khi naøo söï Caát leân thaät söï seõ xaûy ra? Caên cöù theo Khaûi huyeàn ñoaïn 6 noùi veà söï Caát leân cuûa caùc tín ñoà; thôøi ñaïi thöù 4 cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi – ñoù laø, thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng – seõ coù söï töû ñaïo, vaø sau ñoù söï Caát leân seõ xaûy ra. Söï thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà ñöôïc mieâu taû caùch chi tieát, vaø noù seõ trôû thaønh moät söï thaät khi thôøi ñieåm ñeán. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh saün 7 thôøi ñaïi cho nhaân loaïi, thôøi ñaïi thöù nhaát laø thôøi ñaïi cuûa ngöïa traéng. Ñaây laø thôøi ñaïi maø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh baét ñaàu vaø tieáp tuïc chieán thaéng. Thôøi ñaïi thöù hai laø thôøi ñaïi cuûa ngöïa hoàng. Thôøi ñaïi naøy ñaùnh daáu cho söï baét ñaàu cuûa thôøi ñaïi Sa-tan. Thôøi ñaïi thöù ba laø thôøi ñaïi cuûa ngöïa oâ, laø luùc theá giôùi seõ bò taán coâng bôûi söï ñoùi keùm thuoäc theå laãn thuoäc linh. Thôøi ñaïi thöù tö laø thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng. Ñaây laø thôøi ñaïi maø Anti-christ seõ xuaát hieän vaø caùc tín ñoà seõ chòu töû ñaïo. Thôøi ñaïi thöù naêm laø luùc caùc tín ñoà ñöôïc soáng laïi vaø thaêng thieân sau khi hoï töû ñaïo. Thôøi ñaïi thöù saùu ñöa ñeán söï huûy dieät hoaøn toaøn cuûa taïo vaät ñaàu tieân – ñoù laø theá giôùi naøy– bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, sau ñoù noái tieáp laø thôøi ñaïi thöù 7, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thieát laäp Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi ñeå soáng ñôøi ñôøi vôùi caùc thaùnh ñoà. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët 7 thôøi ñaïi rieâng bieät naøy cho taát caû loaøi ngöôøi. Ñieàu ñuùng nhaát maø nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus neân laøm vaø bieát laø tin nôi 7 thôøi ñaïi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët cho hoï

Chæ taïi Haøn quoác, coù khoaûng hôn 100 ngaøn ngöôøi, vaøo cuoái theá kyû vöøa qua, ñaõ töï ñaët ra vaø chôø ñôïi ngaøy vaø giôø hieän ñeán laàn thöù hai cuûa Ñaáng Christ vaø söï Caát leân cuûa hoï. Khoaûng 12 trieäu ngöôøi Haøn quoác ñöôïc baûo raèng phaûi trôû thaønh Cô-ñoác-nhaân. Trong soá hoï coù khoaûng 100 ngaøn ngöôøi ñaõ chôø ñôïi söï trôû laïi cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï thaêng thieân cuûa hoï. Noùi caùch khaùc hôn, ñaây laø nhöõng tín ñoà thaät loøng, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi nhö ñaõ cheùp vaø chôø ñôïi söï trôû laïi cuûa Chuùa – chæ coù 100 ngaøn trong soá 12 trieäu ngöôøi, coù nghóa laø ít hôn 1 phaàn traêm. 

Tuy nhieân, vaán ñeà cuûa hoï laø hoï ñaõ khoâng coù moät söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà nhöõng thôøi ñaïi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët cho hoï. Khoâng coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, nhieàu Hoäi thaùnh Cô-ñoác Ñaàu tieân ñaõ vaáp phaûi sai laàm laø coá gaéng tính toaùn ngaøy giôø trôû laïi cuûa Ñaáng Christ döïa treân nhöõng söï hieåu bieát sai laïc cuûa hoï veà thôøi ñaïi trôû laïi cuûa Ñaáng Christ vaø söï thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà. Vì theá söù ñoà Phao-loâ ñaõ caûnh baùo hoï raèng, “Hôõi anh em, xin chôù voäi boái roái vaø kinh hoaûng hoaëc bôûi thaàn caûm giaû maïo, hoaëc bôûi lôøi noùi hay laø bôûi böùc thô naøo töïa nhö chuùng toâi ñaõ gôûi maø noùi raèng ngaøy Chuùa gaàn ñeán. ” (2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 2:2). 

Döïa treân lòch söû, nhieàu ngöôøi khoâng bieát veà chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cöù ñeà ra heát ngaøy naøy ñeán ngaøy khaùc caùch voâ ích. Toâi tin raèng caàn phaûi coù söï söûa chöõa ñöùc tin sai laàm cuûa hoï. Nhöng toâi khoâng muoán quôû traùch hoï caùch naëng neà – toâi chæ muoán söûa sai hoï maø thoâi. Taïi sao? Bôûi söï sai laïc cuûa hoï laø do aûnh höôûng bôûi söï khoâng bieát cuûa hoï veà 7 thôøi ñaïi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët cho loaøi ngöôøi. Hoï tính sai ngaøy trôû laïi cuûa Chuùa Jeâsus vì hoï hieåu sai vaø aùp duïng sai nhöõng con soá xuaát hieän trong Kinh thaùnh, hoï chæ nhìn chuùng trong giôùi haïn cuûa con ngöôøi. 

Sai laàm naøy cuõng khoâng haïn cheá ñoái vôùi nhöõng Cô-ñoác-nhaân Haøn quoác, nhöng hoï cuõng khaù gioáng vôùi nhöõng Cô-ñoác-nhaân khaùc treân theá giôùi. Nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo hoäi thaùnh töø moïi mieàn khaùc nhau cuûa theá giôùi naøy, moät soá ngöôøi trong boïn hoï thaø ñöôïc noåi tieáng, ñaõ vaáp phaûi cuøng moät loaïi sai laàm nhö theá. Loøng toâi mong muoán laøm chöùng chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ tin nôi Chuùa Jeâsus vaø chôø ñôïi ngaøy caát leân maø hoï ñaõ ñaët ra, ñeå hoï coù theå coù moät söï hieåu bieát ñuùng ñaén chöù khoâng phaûi sai laàm veà chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho hoï. Toâi chæ hi voïng raèng hoï vaãn seõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho ôn phöôùc ñöôïc thaêng thieân. 

Söï thaêng thieân thaät bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeán sau thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng vaø söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà. Khi 7 naêm ñaïi cuûa thôøi kyø Ñaïi naïn baét ñaàu nôi thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng naøy, Anti-christ seõ xuaát hieän nhö moät ngöôøi laõnh ñaïo quyeàn löïc nhaát cuûa theá gian vaø caàm quyeàn noù. 

Anti-christ seõ baét ñaàu baét bôù caùc tín ñoà khi thôøi kyø Ñaïi naïn baét ñaàu, gia taêng cöôøng ñoä trong nöõa phaàn ñaàu cuûa ñaïi naïn —ñoù laø, nöõa naêm röôõi ñaàu cuûa giai ñoaïn 7 naêm – cho ñeán khi ñaït ñeán ñænh ñieåm cuûa nöõa giai ñoaïn 7 naêm. Ñaây laø luùc caùc tín ñoà chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. Vaø ñieàu naøy seõ sôùm ñöôïc noái tieáp bôûi thôøi ñaïi thöù 6, khi ñoù caùc tín ñoà töû ñaïo seõ ñöôïc soáng laïi vaø thaêng thieân. 

Nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus phaûi bieát roõ thôøi gian. Döïa vaøo vieäc duø hoï tin nôi vieäc Caát leân tröôùc ñaïi naïn hay trong giöõa ñaïi naïn thì ñôøi soáng ñöùc tin cuûa hoï trôû neân khaù khaùc nhau. Nhöõng tín ñoà seõ chôø ñôïi söï caát leân cuûa hoï caùch khoân ngoan vôùi ñöùc tin ñuùng ñaén, hay laø vaáp phaûi sai laàm cuûa vieäc taäp trung taâm trí cuûa hoï vaøo vieäc töï choïn moät ngaøy caùch voâ lyù – ñieàu naøy hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo vieäc hoï coù ñaët ñöùc tin cuûa hoï nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng. 

Neáu baïn xem xeùt nhöõng söï daïy doã naøy treân Lôøi Khaûi huyeàn caùch bình tænh, baïn coù theå tìm thaáy nhöõng vaán ñeà naøo laø coù lyù, vaø vì theá baïn coù theå phaân giaûi taát caû nhöõng caâu hoûi cuûa baïn caùch chính xaùc. Nhöng neáu baïn khoâng coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà söï thaêng thieân vaø khoâng chôø ñôïi ñieàu ñoù caùch ñuùng ñaén, thì ñöùc tin cuûa baïn seõ bò tieâu tan. 

Hoïc thuyeát söï caát leân tröôùc ñaïi naïn ñöôïc trình baøy bôûi Scofield, moät nhaø thaàn hoïc ngöôøi Myõ, laø ngöôøi ñaàu tieân thieát laäp caùch coù heä thoáng nhöõng luaän ñieåm thaàn hoïc trong quyeån Thaùnh Kinh Tham khaûo Scofield Bible cuûa oâng. Quyeån Thaùnh Kinh Tham khaûo naøy ñöôïc chuyeån dòch vaø söû duïng roäng raõi treân toaøn caû theá giôùi. Bôûi vì aûnh höôûng cuûa quyeån Thaùnh Kinh Tham Khaûo cuûa Scofield maø hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn ñaõ khuyeách taùn thaät roäng raõi. Vì quyeån Thaùnh Kinh Tham khaûo Scofield ñöôïc vieát bôûi moät nhaø thaàn hoïc coù uy theá cuûa moät ñaát nöôùc huøng maïnh, neân quyeån saùch ñöôïc dòch ra nhieàu ngoân ngöõ khaùc nhau vaø ñöôïc moät soá lôùn Cô-ñoác-nhaân ñoïc. 

Chính Scofield cuõng ñaõ khoâng bieát raèng hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn cuûa oâng coù theå ñöôïc phoå bieán roäng raõi treân toaøn caû theá giôùi. Keát quaû laø hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn ñöôïc chaáp nhaän caùch thònh haønh bôûi haàu heát taát caû moïi Cô-ñoác-nhaân treân theá giôùi. Nhöng tröôùc khi hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn cuûa Scofield xuaát hieän, nieàm tin coù öu theá hôn phoå bieán khaép trong theá giôùi Cô-ñoác-nhaân laø hoïc thuyeát caát leân sau ñaïi naïn. 

Hoïc thuyeát caát leân sau ñaïi naïn ñöa ra ñònh ñeà raèng Ñaáng Christ seõ trôû laïi sau khi keát thuùc giai ñoaïn 7 naêm Ñaïi naïn, vaø raèng Ngaøi seõ ñem caùc tín ñoà veà trôøi vaøo luùc ñoù. Vì theá nhieàu ngöôøi ñaõ coù moät lo sôï lôùn veà giai ñoaïn Ñaïi naïn ñeán tröôùc khi ñöôïc caát leân vaø söï ñeán laàn thöù hai cuûa Chuùa. Khi nhöõng nhaø phuïc höng giaûng daïy treân buïc giaûng veà söï hieän ñeán laàn thöù hai cuûa Ñaáng Christ, ngöôøi ta hoái haû aên naên, khoùc loùc vaø voâ cuøng lo laéng veà toäi loãi cuûa hoï, hoï ñaém mình vaøo söï caàu nguyeän aên naên khoâng ngöøng. Vì theá nhöõng ngöôøi thöôøng khoùc loùc nhaát ñöôïc duøng nhö maãu möïc ñeå ño löôøng ai laø ngöôøi ñöôïc phöôùc nhaát. Nhöõng ngöôøi nhö theá, maëc duø hoï tin nôi Chuùa Jeâsus nhöng hoï cuõng ñaõ ñoå nhieàu nöôùc maét nhaát. 

Nhöng nieàm tin tröôùc ñoù nôi caát leân tröôùc ñaïi naïn daàn daàn bò thay theá bôûi hoïc thuyeát caát leân sau ñaïi naïn. Taïi sao laïi nhö vaäy? Ngöôøi ta caûm thaáy ñöôïc an uûi hôn nhieàu khi chuyeån töø caát leân sau ñaïi naïn qua caát leân tröôùc ñaïi naïn, vì söï chuyeån ñoåi naøy coù nghóa laø hoï seõ khoâng phaûi ñoái dieän vôùi moïi söï thöû thaùch vaø khoå naïn nhöng veà maët khaùc thì hoï phaûi traûi qua heát moïi ñieàu ñoù. Coù chuùt ngaïc nhieân laø hoï thaø ñöôïc caát leân khoâng trung tröôùc khi söï thöû thaùch khuûng khieáp cuûa thôøi kyø Ñaïi naïn aäp xuoáng treân hoï. Trong caùch naøy, hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn lan ra nhö moät ñaùm löûa, vì noù ñöa ra moät nieàm tin deã chòu, deã haáp thu hôn nhieàu so vôùi vieãn töôïng khuûng khieáp cuûa vieäc traûi qua moïi söï ñau khoå cuûa thôøi kyø Ñaïi naïn. 

Cuõng nhö ngöôøi ta thích ngoït ngaøo hôn laø ñôn giaûn hay ñaéng ngaét, ngöôøi ta cuõng thích deã daøng khi noùi ñeán ñöùc tin cuûa hoï. Hoï thích choïn vaø tin nôi baát cöù ñieàu gì thích hôïp vôùi khaåu vò cuûa hoï, ñieàu gì toát nhaát trong nhöõng hoïc thuyeát maø caùc nhaø thaàn hoïc ñöa ra. Ñaây laø lyù do taïi sao coù quaù nhieàu ngöôøi cuoái cuøng tin nôi hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn caùch thaät deã daøng. Nhöõng ngöôøi uûng hoä cho quan ñieåm caát leân tröôùc ñaïi naïn naøy nghó raèng hoï phaûi giöõ thaân theå vaø taám loøng hoï trong saïch moät caùch tinh khieát ñeå coù theå ñöôïc caát leân. Vaø vì theá hoï khaù nhieät tình trong cuoäc soáng ñöùc tin cuûa hoï. Nhöng moät söï sai laàm nghieâm troïng ñaõ khoùa nieàm tin cuûa hoï nôi thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn. Trong khi ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa Jeâsus vaø söï chôø ñôïi ngaøy Chuùa trôû laïi cuûa hoï ñaõ hoaøn toaøn ñaùng khen, tuy nhieân hoï ñaõ phaïm hai loãi laàm lôùn vaø nghieâm troïng. 

Thöù nhaát, khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, hoï ñaõ chôø ñôïi Chuùa trong khi hoï vaãn coù toäi trong loøng. Hoï chæ giöõ vaø tin nôi huyeát Chuùa treân Thaäp töï giaù, nhöng khoâng coù soá löôïng aên naên naøo coù theå mang hoï ñeán söï tha thöù nhöõng toäi loãi cô baûn maø chaéc chaén hoï phaïm moãi ngaøy. Nhöng caû ngaøy laãn ñeâm, hoï ñaõ chôø ñôïi söï hieän ñeán laàn hai cuûa Ñaáng Christ. Hoï nhoùm laïi trong hoäi thaùnh cuûa hoï ñeå aên naên toäi loãi, ñeå caàu nguyeän vaø haùt ngôïi khen caû ñeâm daøi, hieäp nhaát trong söï chôø ñôïi ngaøy thaêng thieân cuûa hoï. Chaúng coù gì sai traùi vôùi vieäc hoï chôø ñôïi vaø troâng mong nôi söï caát leân. Nhöng hoï vaáp phaûi loãi laàm nghieâm troïng cuûa vieäc chôø ñôïi laø khoâng coù ñöùc tin ñuùng ñaén – ñoù laø, hoï ñaõ khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, ñöùc tin duy nhaát cho pheùp hoï ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø con caùi cuûa Ngaøi.

Loãi thöù hai cuûa hoï laø hoï ñaõ ñöa ra moät ngaøy giaû taïo maø khoâng coù moät söï hieåu bieát ñuùng ñaén naøo veà chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu naøy khoâng chæ khieán nhieàu tín ñoà chôø ñôïi caùch voâ ích, nhöng noù xoaù boû taát caû nhöõng loaïi taøn phaù trong theá gian, chæ chöøa laïi nhöõng aán töôïng xaáu veà Cô-ñoác-giaùo vaø huûy hoaïi thanh danh cuûa noù giöõa nhöõng ngöôøi khoâng tin. 

Bôûi hai söï sai laàm naøy, khi vieäc caát leân maø nhöõng ngöôøi naøy voâ cuøng noân noùng mong ñôïi chöa bao giôø thöïc söï thaønh söï thaät, cuoái cuøng noù chæ daãn ngöôøi ta ñeán vieäc nghó khoâng toát veà söï caát leân, thaäm chæ ñaåy hoï ra xa khoûi leõ thaät. Hieän nay, ñuùng laø thôøi gian ñeå noùi veà söï hieän ñeán laàn thöù hai cuûa Ñaáng Christ vaø khi naøo thì söï trôû laïi cuûa Ngaøi xaûy ra, thì ít ai noùi veà ñieàu ñoù nöõa – taát caû laø taïi söï thaát baïi hoaøn toaøn vaø loá bòch cuûa moät soá ít ngöôøi. 

Phaân ñoaïn maø chuùng ta ñang thaûo luaän ñeán laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ vieát cho nhöõng thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Beït-gaêm qua Giaêng. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khen ngôïi nhöõng tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Hoäi thaùnh ñaõ baûo veä ñöùc tin cuûa hoï cho ñeán cuoái cuøng vôùi söï töû ñaïo cuûa hoï. Nhöng cuøng vôùi söï khen ngôïi Hoäi thaùnh Beït-gaêm laø moät vaøi quôû traùch, vì giöõa nhöõng tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh naøy coù nhöõng ngöôøi ñi theo theá gian. Ñaây laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi baûo Hoäi thaùnh phaûi aên naên, vaø taïi sao Ngaøi phaùn vôùi hoï raèng neáu khoâng thì Ngaøi seõ ñeán nhanh choùng vaø söûa phaït hoï. 

Chuùng ta caàn phaûi ñeå yù ôû ñaây ñieàu gioáng nhau maø Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi taát caû 7 hoäi thaùnh xöù A-si qua Giaêng, “Ai coù tai haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh noùi vôùi nhöõng hoäi thaùnh.” Ñieàu naøy coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi baûo ñaûm raèng Ngaøi noùi leõ thaät cuûa Ngaøi vôùi caùc tín ñoà vaø nhöõng linh hoàn qua hoäi thaùnh vaø ñaày tôù cuûa Ngaøi. Ñaëc bieät laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi Hoäi thaùnh Beït-gaêm raèng: “Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh: Keû naøo thaéng, ta seõ ban cho ma na ñöông giaáu kín; vaø ta seõ cho noù hoøn soûi traéng, treân ñoù coù vieát moät teân môùi, ngoaøi keû nhaän laáy khoâng ai bieát ñeán.” 

Ñeå toâi nhaán maïnh caâu naøy, “ai chieán thaéng Ta seõ ban ma-na ñöông giaáu ñeå aên.” Ñieàu naøy coù nghóa laø ai thaät söï chôø ñôïi Chuùa phaûi chieán thaéng keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù coù nghóa laø hoï phaûi choáng laïi nhöõng ngöôøi theo theá gian, vaø hoï phaûi traùnh xa nhöõng ngöôøi yeâu theá gian. Nhöõng ngöôøi theo ñaïo Ba-la-am laø nhöõng ngöôøi ñi theo tieân tri giaû. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi chæ tìm kieám söï giaøu coù cuûa theá gian trong söï tham lam toäi loãi cuûa hoï, Ngaøi goïi hoï laø nhöõng ngöôøi ñi theo ñaïo Ba-la-am. 

Khoâng phaûi hoäi thaùnh naøo cuõng laø hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhieàu laõnh ñaïo cuûa hoäi thaùnh ngaøy nay coâng nhaän raèng Chuùa Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng hoï khoâng tin Ngaøi chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù nhieàu ngöôøi thaäm chí khoâng tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ taïo döïng neân theá gian naøy.

Theâm nöõa, nhieàu ngöôøi ñeán nhaø thôø chæ ñeå coù theå ñöôïc phöôùc veà vaät chaát. Nhieàu laõnh ñaïo cuûa nhöõng hoäi thaùnh noùi vôùi giaùo höõu cuûa hoï raèng hoï seõ ñöôïc phöôùc neáu hoï daâng tieàn nhieàu hôn cho nhaø thôø. Bò duï doã bôûi nhöõng söï daïy doã sai laïc naøy, nhieàu tín ñoà thöïc söï nghó raèng ñöùc tin cuûa hoï ñöôïc phaûn aûnh qua vieäc hoï daâng tieàn cho nhaø thôø nhieàu. Chæ bôûi daâng tieàn vaø coù maët taïi nhaø thôø thöôøng xuyeân, nhieàu ngöôøi ñöôïc coâng nhaän laø nhöõng tín ñoà trung tín. Hôn nöõa, moät soá trong boïn hoï thaäm chí ñöôïc giao cho chöùc vuï laõnh ñaïo trong hoäi thaùnh, nhö nhöõng tröôûng laõo hay chaáp söï, chæ vì hoï thöôøng xuyeân ñeán nhaø thôø, daâng nhöõng tôø ngaân phieáu thaät lôùn. Ñaây hoaøn toaøn laø con ñöôøng cuûa Ba-la-am, laø nhöõng ñieàu maø chuùng ta phaûi traùnh xa. 

Chuùng ta phaûi choáng laïi nhöõng nieàm tin nhö theá. Neáu baïn thaät söï muoán ñöôïc aên ma-na ñöông giaáu, tröôùc heát baïn phaûi phaân bieät ñöôïc hoäi thaùnh cuûa baïn coù phaûi laø moät hoäi thaùnh thaät söï ñi theo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng. Neáu noù khoâng phaûi, thì baïn phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng noù. Chæ bôûi laøm nhö theá thì baïn môùi coù theå ñöôïc aên leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, leõ thaät Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chæ bôûi aên nuoát Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, ma-na ñöông giaáu, thì baïn môùi coù theå ñöôïc taùi sanh, vaø chæ bôûi taùi sanh baïn môùi coù theå tieáp tuïc ñöôïc aên Lôøi leõ thaät do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. Trong caùch naøy nhöõng ngöôøi taùi sanh môùi coù theå thaûo luaän Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì, aên nuoát Lôøi ñoù bôûi nghe, nhìn vaø chia seû noù trong tình anh em. 

Neáu baïn thaät loøng muoán ñöôïc caát leân, neáu baïn thöïc söï muoán ñöôïc taùi sanh, thì vieäc tieáp tuïc coù maët taïi nhaø thôø maø moät nhaø thôø chæ laø moät teân goïi maø thoâi laø moät vieäc ngu xuaån. Bôûi coù maët taïi moät nhaø thôø maø nhaø thôø ñoù khoâng thaät thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn seõ khoâng bao giôø coù theå ñöôïc aên Lôøi leõ thaät cuûa söï soáng, duø baïn ñi nhaø thôø ñoù bao laâu – moät traêm naêm, moät ngaøn naêm, hay ngay caû hôn nöõa, cuõng khoâng coù theå ñaët baïn vaøo con ñöôøng ñuùng ñi ñeán söï cöùu roãi cuûa baïn. 

Nhöõng ngöôøi nhö theá khoâng chæ khoâng theå ñöôïc taùi sanh bôûi ñöùc tin, maø cuoái cuøng hoï coøn vaáp phaûi sai laàm daïi doät cuûa vieäc chôø ñôïi söï caát leân trong khi khoâng laøm troïn nhöõng yeâu caàu cuûa noù – ñoù laø vieäc taùi sanh. Ñaây laø loaïi ñöùc tin sai laïc. Duø baïn noân noùng mong chôø söï trôû laïi cuûa Ñaáng Christ nhö theá naøo, duø trong loøng baïn thaät söï yeâu Chuùa ra sao, duø baïn ñang saün saøng hi sinh söï soáng cuûa baïn vì Chuùa Jeâsus nhö theá naøo, moïi ñieàu ñoù seõ khoâng coù yù nghóa gì vôùi Chuùa caû. Nhöõng ngöôøi nhö theá seõ khoâng gaëp ñöôïc Chuùa. Tình yeâu cuûa hoï ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chæ keát thuùc nhö moät tình yeâu khoâng ñöôïc ñaùp laïi. 

Ñaây laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi 7 hoäi thaùnh xöù A-si raèng: “Ai chieán thaéng Ta seõ ban cho ma-na ñöông giaáu kín ñeå aên.” Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta coù theå coù ñöôïc Lôøi leõ thaät cuûa Ngaøi maø khoâng phaûi chieán ñaáu. Neáu chuùng ta khoâng ñaáu tranh vaø chieán thaéng nhöõng keû giaû doái, thì chuùng ta seõ khoâng bao giôø coù theå ñöôïc aên ma-na cuûa Ngaøi, Lôøi cuûa söï soáng. Duø baïn ñi nhaø thôø caùch trung tín nhö theá, nhöng neáu baïn khoâng bieát leõ thaät thì coù nghóa laø nhöõng ñieàu maø baïn ñaõ töøng bieát chæ laø nhöõng söï doái traù. Baïn phaûi thoaùt khoûi nhöõng söï giaû doái naøy baèng caùch chieán ñaáu vaø chieán thaéng chuùng trong söï tìm kieám leõ thaät. Chæ khi baïn gaëp ñöôïc leõ thaät naøy baèng caùch tìm moät nhaø thôø laøm chöùng cho Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh thì baïn seõ coù theå ñöôïc aên baùnh ma-na cuûa söï soáng. 

Khoâng coù gì ngaên trôû chuùng ta tieáp nhaän vaøo loøng Lôøi leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Loøng cuûa nhöõng ngöôøi giaûng daïy vaø nghe Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy trôû neân hieäp nhaát, vaø Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong loøng hoï ñeàu gioáng nhau. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ ban ma-na ñöông giaáu kín cuûa Ngaøi cho nhöõng ai chieán thaéng; nhö theá chuùng ta phaûi chieán thaéng Sa-tan trong cuoäc chieán choáng laïi haén cuûa chuùng ta, cuõng nhö choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng keû giaû doái. Neáu baïn muoán söï soáng ñôøi ñôøi, baïn phaûi thöïc söï ñöôïc taùi sanh; vaø neáu baïn muoán ñöôïc caát leân bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn phaûi coù ñöùc tin ñuùng ñaén. Baïn phaûi chieán ñaáu choáng laïi vaø chieán thaéng nhieàu keû löøa doái trong theá gian naøy, cuõng nhö nhöõng keû doái traù tìm thaáy trong theá giôùi Cô-ñoác-giaùo. 

Ñöùc tin cuûa baïn khoâng ñöôïc laø ñöùc tin do döï, ñöùc-tin chao ñaûo beân naøy vaø beân kia vaø nhaän söï leà meà baát cöù ñieàu gì xaûy ra ñöôïc tuoân traøo ra ngay thôøi ñieåm ñoù. Neáu hoäi thaùnh cuûa baïn khoâng phaûi laø moät hoäi thaùnh giaûng daïy Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì baïn phaûi ngöng tham dö. Chæ ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù loøng yeâu vaø theo ñuoåi leõ thaät thì Ñöùc Chuùa Trôøi môùi gaëp gôõ hoï qua Lôøi ma-na cuûa Ngaøi, laø Lôøi leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Toâi laø moät sinh vieân raát gioûi khi toâi hoïc taïi tröôøng thaàn hoïc. Toâi khoâng bao giôø vaéng moät buoåi hoïc naøo, vaø thöù haïng cuûa toâi luùc naøo cuõng laø gioûi. Toâi hoïc raát sieâng naêng vaø chuyeân caàn. Nhöng coù raát nhieàu ñieàu toâi ñaõ khoâng bieát. Vì toâi cuøng vôùi gia ñình toâi töøng theo ñaïo Phaät tröôùc khi toâi gaëp Chuùa Jeâsus vaø tin Ngaøi, söï hieåu bieát cuûa toâi veà Chuùa Jeâsus luùc ñoù raát giôùi haïn. Söï hieåu bieát cuûa toâi veà Lôøi caøng giôùi haïn hôn nöõa, vaø vì theá toâi raát khao khaùt hoïc hoûi veà Kinh thaùnh. Khao khaùt hieåu bieát veà Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, toâi coá gaéng hoïc hoûi töø nhöõng giaùo sö ôû tröôøng thaàn hoïc, toâi hoûi hoï raát nhieàu caâu hoûi vaø hi voïng raèng caâu traû lôøi cuûa hoï seõ daäp taét côn khaùt cuûa toâi veà Kinh thaùnh. 

Tuy nhieân, khoâng coù ai trong soá hoï cho toâi moät caâu traû lôøi roõ raøng. Khi toâi ñem nhöõng caâu hoûi cuûa toâi hoûi nhöõng giaùo sö töøng ñöôïc khen ngôïi veà söï hieåu bieát Kinh thaùnh cuûa hoï, hoï chæ khen toâi veà söï hieåu bieát Kinh thaùnh cuûa toâi thay vì traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa toâi. Taïi nhöõng tröôøng thaàn hoïc, nhöõng giaùo sö khoâng giaûng daïy Lôøi, nhöng hoï chæ daïy nhöõng “hoïc thuyeát” cuûa rieâng hoï döïa treân Kinh thaùnh. Nhöng taát caû nhöõng hoïc thuyeát cuûa hoï, töø Thaàn hoïc Cöïu öôùc ñeán Thaàn hoïc Taân öôùc, töø hoïc thuyeát Calvin ñeán hoïc thuyeát Arminius, Töø Cöùu Theá Hoïc ñeán Thaùnh Linh Hoïc vaø töø nhöõng khaùi nieäm veà nhöõng nghieân cöùu ñeán chi tieát Giaûi Kinh , chæ laø nhöõng saûn phaåm töø nhöõng yù nghó cuûa con ngöôøi. Hoï chæ daïy nhöõng hoïc thuyeát khaùc nhau cuûa nhöõng hoïc giaû khaùc nhau, khoâng khaùc gì vôùi nhöõng kinh nghieäm hoïc hoûi cao ñaúng veà nhöõng vieãn caûnh thaàn hoïc trong lónh vöïc hoïc taäp theá tuïc cuûa baïn. 

Toâi töøng laø moät ngöôøi khoâng bieát veà Kinh thaùnh. Duø toâi ñaõ ñöôïc reøn luyeän caùch khoân ngoan, caùch roäng raõi nhö theá naøo, hay bao nhieâu lôøi khen ngôïi veà söï hieåu bieát Kinh thaùnh maø toâi ñaõ coù, hay ngay caû chính baûn thaân toâi ñaõ soaïn nhöõng baøi giaûng döïa treân nhöõng söï hieåu bieát naøy ra sao – toâi caøng hoïc Kinh thaùnh vaø thaàn hoïc bao nhieâu thì toâi caøng nghi ngôø veà con ñöôøng maø toâi ñang ñi. Thaäm chí toâi ñaõ töï nhaän ra raèng toâi laø moät ngöôøi hoaøn toaøn ngu muoäi nhö theá naøo vaø toâi ñaõ phaûi baét ñaàu laïi hoaøn toaøn töø ñaàu. Vì theá toâi ñaõ baét ñaàu ñöa ra nhöõng caâu hoûi bò xem laø kyø laï vaø raéc roái trong lôùp hoïc cuûa toâi. Moät caâu hoûi trong soá ñoù laø:“Taïi sao Chuùa Jeâsus chòu baùp tem?” Toâi khoâng bao giôø nghe ñöôïc moät caâu traû lôøi roõ raøng cho caâu hoûi naøy. Khoâng ai coù theå cho toâi moät caâu traû lôøi chính xaùc, raèng Chuùa Jeâsus chòu baùp tem taïi soâng Gioâ-ñanh bôûi Giaêng Baùp-tít ñeå gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân thaân theå Ngaøi. 

Toâi cuõng ñaõ coù nhöõng caâu hoûi veà nhöõng pheùp laï maø Chuùa Jeâsus ñaõ laøm, nhö caâu chuyeän Chuùa cho hôn naêm ngaøn ngöôøi aên chæ vôùi naêm caùi baùnh vaø hai con caù. Vì theá toâi ñaõ hoûi raèng, “Khi Chuùa Jeâsus ñaõ ban phöôùc cho 5 caùi baùnh vaø 2 con caù, coù phaûi hoï laøm noå tung moät ñoáng baùnh vaø caù cuøng moät luùc, hay hoï cöù nhaân leân khi thöùc aên ñaõ phaân phaùt cho moãi ngöôøi? Toâi thöôøng xuyeân bò la raày vaø quôû traùch vì nhöõng caâu hoûi nhö theá. 

Ñoù laø caùch maø toâi nhaän ra raèng, “Thì ra thaàn hoïc chæ laø vaäy. Chuùng ta chæ hoïc ñieàu maø oâng ngöôøi Phaùp Calvin ñaõ heä thoáng hoùa trong moät hoïc thuyeát uyeân thaâm vaø nhöõng baøi bình luaän. Chuùng ta chaúng bieát gì veà Kinh thaùnh heát.” Vì theá toâi baét ñaàu töï tieán haønh vieäc nghieân cöùu bao quaùt baèng caùch soaïn ra nhöõng saùch baùo xuaát baûn cuûa nhieàu giaùo phaùi vaø so saùnh chuùng vôùi Kinh thaùnh. Toâi vaãn chaúng thu thaäp ñöôïc gì. 

Chuùng ñeàu ñöa ra cuøng moät keát luaän raèng khi ngöôøi ta tin nôi Chuùa Jeâsus, toäi loãi cuûa hoï daàn daàn bieán maát khi hoï ñöôïc thaùnh hoùa bôûi söï caàu nguyeän aên naên cuûa hoï, vaø raèng hoï trôû neân hoaøn toaøn voâ toäi luùc hoï cheát vaø sau ñoù vaøo Thieân ñaøng. Giaùo phaùi khaùc nhau khoâng thaønh vaán ñeà – chuùng ñöa ra nhöõng keát quaû cuoái cuøng gioáng nhau cho Cô-ñoác-nhaân laø theo ñuoåi vieäc caàu nguyeän aên naên vaø thaùnh hoùa theâm leân, laø nhöõng ñieàu chaúng coù lieân quan gì ñeán Lôøi Kinh-thaùnh . Nhöõng luaän ñieäu naøy khoâng ñuùng vôùi nhöõng ñieàu maø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi. Vì theá toâi ñaõ quyø goái xuoáng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, tìm kieám vaø caàu xin Leõ thaät cuûa Ngaøi. 

Ñoù laø khi Ñöùc Chuùa Trôøi daïy toâi veà Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Leõ thaät naøy thaät kyø kieäu cho toâi. Vaø khi toâi nhaän ra raèng leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc tìm thaáy trong toaøn boä 66 saùch cuûa Kinh thaùnh, ñoâi maét muø loøa cuûa toâi ñöôïc môû ra vaø toâi ñaõ baét ñaàu nhìn thaáy Lôøi Kinh thaùnh caùch roõ raøng. Toâi coù theå hieåu ñöôïc Cöïu vaø Taân öôùc haøi hoøa nhö theá naøo, vaø Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ ñeán ngöï trong loøng toâi khi toâi tìm ra leõ thaät naøy. Sau khi nhìn thaáy vaø nhaän bieát Lôøi cuûa leõ thaät naøy, nhieàu toäi loãi ñaõ laøm loøng toâi khoù chòu vaø naëng neà voâ cuøng ñaõ hoaøn toaøn bieán maát, trong moät haønh ñoäng kyø dieäu vaø tuyeät vôøi cuûa aân ñieån vaø tình yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhö nhöõng gôïn soùng laên laên khi moät hoøn soûi nhoû ñöôïc quaêng vaøo moät caùi hoà yeân tònh, moät nieàm vui traàm laëng vaø aùnh saùng tieán vaøo loøng toâi. AÙnh saùng, yù cuûa toâi laø toâi ñaõ nhaän bieát ñöôïc nhöõng ñieàu maø Leõ thaät noùi. Ngay chính luùc nhaän bieát ñoù, Ñöùc Thaùnh Linh böôùc vaøo loøng toâi, vaø nhôø coù Ñöùc Chuùa Trôøi, toâi hieåu Lôøi Kinh thaùnh roõ raøng hôn. Töø ñoù trôû ñi, toâi luoân luoân giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh.

Cho ñeán chính ngaøy hoâm nay, Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ ñöùng vöõng trong loøng toâi, ñoäng vieân vaø laøm maïnh meõ toâi, vaø giöõ loøng toâi luoân luoân trong saïch. Khi toâi ôû trong Lôøi, cuøng vôùi söï nhaän bieát yù nghóa cuûa noù ñem ñeán nhöõng ôn phöôùc traàm laëng laøm ñaày loøng toâi, vaø loøng toâi baét ñaàu bôi loäi trong bieån aân ñieån naøy. Cuõng nhö loøng toâi nhôø ñoù ñöôïc ñoå ñaày nhöõng ôn phöôùc naøy, khi baïn tin nôi Lôøi cöùu roãi taùi sanh cuûa Ngaøi, Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ mang baïn ñeán trong nhöõng ôn phöôùc vaø aân ñieån cuûa Ngaøi. 

Khi toâi môû Kinh thaùnh vaø ôû trong Lôøi, moïi söï lo laéng vaø nhöõng yù nghó khoâng ngöøng cuûa toâi bieán maát, thay vaøo ñoù loøng toâi ñaày söï vui möøng vaø bình an. Toâi luoân luoân coù theå traû lôøi nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc söï muoán noùi trong Lôøi cuûa Ngaøi baát cöù khi naøo toâi ñöôïc hoûi veà Kinh thaùnh. Chæ bôûi bieát vaø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ngöôøi ta môùi coù theå ñöôïc aên nuoát Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chæ bôûi aên nuoát Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì ngöôøi ta môùi coù theå ñöôïc taùi sanh. Vì ngöôøi taùi sanh khoâng coøn toäi trong loøng hoï nöõa, baát cöù khi naøo Chuùa trôû laïi theá gian naøy, hoï ñaõ hoaøn toaøn saün saøng cho söï thaêng thieân cuûa hoï khi Chuùa thöïc söï caát hoï leân treân khoâng trung. Ñöùc Tin Naøo Coù Theå Ñöa Chuùng Ta Ñeán Söï Caát Leân 


Caát leân laø ñieàu maø chuùng ta mong ñôïi sau khi chuùng ta nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc bôûi bieát vaø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vaø khi chôø ñôïi, chuùng ta phaûi chôø ñôïi vôùi moät söï hieåu bieát roõ raøng veà thôøi gian do Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët. Thôøi gian do Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët laø 7 thôøi ñaïi, vaø thôøi ñaïi cuûa söï töû ñaïo ôû giöõa nhöõng thôøi ñaïi naøy laø thôøi ñaïi thöù tö, thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng. Thôøi ñaïi ngöïa vaøng laø thôøi ñaïi thöù tö cuûa 7 thôøi ñaïi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët. Noùi caùch khaùc, thôøi ñaïi maø chuùng ta ñang soáng laø thôøi ñaïi thöù ba, thôøi ñaïi cuûa ngöïa oâ. 

Khi chuùng ta leo leân moät ngoïn nuùi cao, chuùng ta döïa vaøo baûn ñoà nhö söï chæ daãn cuûa chuùng ta. Nhöng ñeå ñi ñeán nôi caùch an toaøn vaø chính xaùc baèng caùch duøng baûn ñoà naøy, tröôùc heát chuùng ta phaûi bieát vò trí cuûa chuùng ta ñang ôû ñaâu. Duø baïn ñoïc baûn ñoà gioûi nhö theá naøo hay baûn ñoà ñoù chính xaùc ra sao – nhöng neáu baïn khoâng bieát baïn ñang ôû ñaâu, thì baûn ñoà chæ laø voâ duïng. Chæ khi baïn bieát vò trí cuûa baïn thì baïn môùi coù theå ñeán nôi caùch an toaøn.

Cuõng vaäy, chæ bôûi ñöôïc taùi sanh nhôø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh thì baïn môùi coù theå tìm bieát khi naøo baïn seõ ñöôïc caát leân. Thôøi gian chính xaùc trong Kinh Thaùnh veà söï caát leân laø vöøa qua giöõa giai ñoaïn 7 naêm Ñaïi Naïn – ñoù laø, ba naêm röôõi ñaàu cuûa thôøi kyø Ñaïi naïn. Ñaây laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ döï saün trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khi Ngaøi môùi taïo döïng vuõ truï naøy. 

Chöông trình cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, bôûi chöông trình ñoù Ngaøi ñaõ sai Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi xuoáng theá gian naøy, chòu Baùp tem vaø chòu cheát treân Thaäp töï giaù, vaø soáng laïi töø coõi cheát, khoâng chæ laø chöông trình duy nhaát, nhöng Ngaøi cuõng saép ñaët thôøi gian cho vuõ truï, töø söï taïo döïng cho ñeán söï cuoái cuøng cuûa noù, vôùi 7 thôøi ñaïi cuûa Ngaøi. Chuùng ta veõ baûn sô ñoà tröôùc khi chuùng ta xaây döïng nhöõng caên nhaø cuûa chuùng ta vaø döï tính tröôùc coâng vieäc kinh doanh cuûa chuùng ta – toát hôn nöõa, thaäm chí chuùng ta coøn laøm thôøi gian bieåu trong soå tay cuûa chuùng ta nhöõng gì chuùng ta seõ laøm trong moät ngaøy. Vaäy thì coù leõ naøo Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng vuõ truï naøy, con ngöôøi, baïn vaø toâi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø khoâng coù chöông trình sao? Dó nhieân laø khoâng! Ngaøi ñaõ taïo döïng chuùng ta vôùi moät chöông trình! 

Chöông trình naøy baøy toû caùch roõ raøng trong Saùch Khaûi huyeàn. Khi chuùng ta môû vaø ôû trong Lôøi Kinh-thaùnh, chuùng ta coù theå tìm thaáy chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø caùch chính xaùc. Lôøi naøy laø leõ thaät. Maëc duø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laø vaøi ngaøn naêm tuoåi, noù vaãn laø leõ thaät khoâng heà thay ñoåi vaø khoâng theå söûa chöõa, cuõng nhö khoâng theå theâm bôùt gì ôû trong ñoù. Nhöõng ngöôøi khoâng bieát ñieàu naøy vaø chöa ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh vaãn khoâng bieát leõ thaät baøy toû cho chuùng ta bôûi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng nhöõng ngöôøi ôû trong Lôøi seõ coù theå tìm thaáy vaø nhaän bieát moïi leõ thaät ñaõ baøy toû ra trong Kinh thaùnh. 

Trong phaân ñoaïn maø Ñöùc Chuùa Trôøi höùa ban ma-na cuûa Ngaøi cho nhöõng ai chieán thaéng coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ toûa aùnh saùng cuûa Lôøi Ngaøi chæ treân nhöõng ngöôøi coù theå phaân bieät ñöôïc giöõa leõ thaät vaø leõ giaû vaø chieán thaéng nhöõng keû doái traù bôûi bieát Lôøi cuûa Leõ Thaät. Nhöõng ngöôøi ñaõ thoaùt khoûi nhöõng söï doái traù vaø tìm thaáy leõ thaät phaûi chieán thaéng nhöõng söï giaû doái naøy bôûi giaûng daïy leõ thaät. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta raèng nhöõng ai tin nôi Phuùc aâm Ngaøi seõ ban ôn ñöôïc aên ma-na cuûa Ngaøi: “Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh: Keû naøo thaéng, ta seõ ban cho ma na ñöông giaáu kín; vaø ta seõ cho noù hoøn soûi traéng, treân ñoù coù vieát moät teân môùi, ngoaøi keû nhaän laáy khoâng ai bieát ñeán.” 

Ma-na ñöông giaáu kín ôû ñaây coù nghóa laø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi caùch khaùc, hoøn soûi traéng coù nghóa laø teân cuûa chuùng ta seõ ñöôïc vieát trong Saùch Söï Soáng. Khi ngöôøi ta tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho, thì loøng cuûa hoï thay ñoåi. Vôùi loøng ñöôïc ñoå ñaày Lôøi cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, hoï nhaän bieát raèng bôûi tin nôi Lôøi, moïi toäi loãi trong loøng hoï ñöôïc bieán maát. Bôûi ñöôïc taåy saïch bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân teân cuûa hoï ñöôïc vieát treân hoøn soûi traéng. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng khoâng ai bieát teân môùi naøy ngoaïi tröø ngöôøi ñöôïc nhaän noù. Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù moïi toäi loãi cuûa hoï phaûi nhaän bieát raèng loøng hoï khoâng coøn baát cöù toäi loãi naøo nöõa, vaø raèng teân cuûa hoï ñaõ ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. Noùi caùch khaùc, hoï bieát raèng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ taåy ñi moïi toäi loãi trong loøng hoï. Chæ nhöõng ngöôøi taùi sanh laø ngöôøi bieát leõ thaät Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc cuûa hoï môùi coù theå bieát Chuùa vaø leõ thaät. Nhöõng ngöôøi khoâng taùi sanh khoâng nhaän bieát ñöôïc raèng hoï chöa ñöôïc taùi sanh. Nhöng nhöõng ngöôøi taùi sanh coù theå deå daøng nhaän ra ñöôïc nhöõng ngöôøi naøy, raèng hoï chöa ñöôïc aên ma-na cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø raèng teân cuûa hoï khoâng ñöôïc vieát treân hoøn soûi traéng. 

Baïn coù thöïc söï muoán ñöôïc caát leân khoâng? Neáu baïn muoán ñöôïc caát leân, baïn phaûi ñuû ñieàu kieän ñeå aên ma-na. Noùi raèng ñuû ñieàu kieän ñeå aên ma-na, yù cuûa toâi laø baïn phaûi ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñeå ñöôïc aên ma-na, baïn cuõng phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng söï doái traù bôûi ñöùc tin cuûa baïn. Nhöõng thaày giaùo giaû khoâng mang ñeán söï cöùu roãi cho toäi nhaân, nhöng chæ khai thaùc linh hoàn vaø cuûa caûi vaät chaát cuûa hoï. Chuùng ta phaûi chieán ñaáu choáng laïi vaø thaéng nhöõng hoäi thaùnh giaû, tieân tri giaû, vaø nhöõng ñaày tôù giaû cuûa Cô-ñoác-giaùo ngaøy nay. 

Döïa treân Kinh thaùnh, chuùng ta phaûi bieát chính xaùc Chuùa Jeâsus ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta nhö theá naøo, taïi sao Ngaøi chòu baùp tem, taïi sao Ngaøi gaùnh toäi loãi cuûa theá gian, taïi sao Ngaøi ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù, vaø taïi sao Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. Chuùng ta phaûi bieát chính xaùc taïi sao Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian naøy trong xaùc thòt vaø ñaõ laøm moïi vieäc naøy, vaø chuùng ta phaûi bieát chính xaùc Chuùa Jeâsus laø ai. Nhöng nhöõng hoäi thaùnh giaû, thay vì daïy nhöõng leõ thaät naøy, goïi baát cöù ai coù maët laø “moät tín ñoà” trong quyeàn haïn cuûa rieâng hoï. Hoï chæ hoûi, “Caùc baïn coù tin nôi Chuùa Jeâsus khoâng?” Neáu caâu traû lôøi laø “Coù, chuùng toâi tin,” thì nhöõng hoäi thaùnh giaû naøy laäp töùc goïi hoï laø tín ñoà, vaø laøm baùp tem cho hoï khoaûng 1 naêm sau, vaø sau ñoù lieân tieáp boøn ruùt moïi loaïi daâng hieán töø hoï, töø daâng hieán caûm taï ñeán daâng hieán ñaëc bieät, ñeán daâng hieán cho cuoäc chôi boùng gaäy cong cho vieäc xaây döïng nhaø thôø môùi. Nhöõng Hoäi thaùnh nhö theá laø vaäy, hoï chæ bò aùm aûnh bôûi tieàn baïc vaø söï tham lam xaây döïng nhaø thôø lôùn hôn, ñoù hoaøn toaøn laø nhöõng nhaø thôø giaû maïo. 

Khi chuùng ta ñöôïc nuoâi bôûi ma-na, chuùng ta phaûi choáng laïi nhöõng hoäi thaùnh giaû maïo nhö theá vaø nhöõng ngöôøi rao truyeàn nhöõng söï daïy doã sai laïc. Neáu chuùng ta thaát baïi trong cuoäc chieán cuûa chuùng ta, noù khoâng nhöõng coù nghóa laø chuùng ta khoâng coøn laø tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nöõa, nhöng cuõng coù nghóa laø chuùng ta seõ khoâng ñöôïc caát leân bôûi Ngaøi. Khoâng laø tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng gioáng nhö khoâng laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; cho duø Ñaáng Christ coù trôû laïi 100 laàn ñi nöõa, chuùng ta cuõng seõ khoâng bao giôø ñöôïc caát leân. 

Ma-thi-ô ñoaïn 25 noùi vôùi chuùng ta veà caâu chuyeän möôøi ngöôøi nöõ ñoàng trinh, 5 ngöôøi khoân ngoan vaø 5 ngöôøi daïi. Noù baøy toû söï ngu daïi cuûa 5 coâ gaùi ñoàng trinh naøy nhö theá naøo. Hoï laø nhöõng ngöôøi mang theo ñeøn nhöng khoâng ñoå daàu vaøo ñoù vaø ñaõ ñi ra ngoaøi ñeå mua daàu sau khi ñöôïc tin loan baùo raèng chuù reå ñaõ ñeán. Chuùng ta phaûi laø nhöõng coâ daâu khoân ngoan, laø nhöõng ngöôøi ñaõ chuaån bò daàu tröôùc. Noùi raèng coù ñöùc tin cuûa söï chuaån bò daàu tröôùc, yù cuûa toâi laø chuùng ta phaûi coù ñuû ñieàu kieän ñeå ñöôïc aên ma-na tröôùc maët Chuùa Jeâsus, phaûi chieán thaéng nhöõng keû doái traù, vaø ñöôïc taùi sanh bôûi Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Khi chuùng ta nghe moät baøi giaûng, chuùng ta phaûi töï hoûi muïc sö coù ñang giaûng daïy veà Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng. Chuùng ta cuõng caàn phaûi töï hoûi hoäi thaùnh coù söû duïng tieàn nhö Ñöùc Chuùa Trôøi muoán – ñoù laø cho nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi, chöù khoâng phaûi theo yù rieâng hoï. Noùi caùch khaùc, chuùng ta phaûi tìm thaáy hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Haõy töø boû nhöõng hoäi thaùnh chæ phuïc vuï baèng moâi mieáng ñeå rao giaûng Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhöõng söï giaûng daïy cuûa Ngaøi. 

Duø cho hoï noùi hay vaø aên naên nhö theá naøo ñi nöõa, nhöng nhöõng vieäc laøm cuûa hoï seõ noùi vôùi baïn ñieàu maø hoï thaät söï thöïc hieän – hoï coù thích thuù trong vieäc xaây döïng nhöõng nhaø thôø lôùn hôn khoâng, hoï coù quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi ngheøo khoù hay chæ phuïc vuï cho nhöõng ngöôøi giaøu coù; vaø hoï coù baøy toû chuùt gì thích thuù trong vieäc cöùu vôùt linh hoàn ngöôøi ta khoâng. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho baïn ñoâi maét vaø ñoâi tai ñeå nhôø ñoù baïn coù theå töï tai mình nghe vaø töï nhaän xeùt. Vaø khi baïn coù ñöôïc keát luaän raèng hoäi thaùnh cuûa baïn khoâng phaûi laø moät hoäi thaùnh ñuùng ñaén, thì ñöøng ngaàn ngaïi böôùc ra khoûi nôi aáy ngay laäp töùc, vì tieáp tuïc tham döï moät hoäi thaùnh giaû nhö theá laø ñoàng nghóa vôùi vieäc tìm caùch ñi vaøo hoûa nguïc. Baïn coù theå cuõng seõ quaêng ñi söï soáng cuûa baïn. 

Baïn coù nhaän bieát Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø toát ñeïp nhö theá naøo khoâng? Khi baïn bieát vaø tieáp nhaän leõ thaät naøy, töùc laø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaøo trong loøng baïn, baïn trôû thaønh moät ngöôøi môùi hoaøn toaøn. Nhöõng ngöôøi thuoäc veà theá gian tröôùc ñaây baây giôø thuoäc veà Thieân ñaøng, vaø nhöõng ngöôøi töøng bò ma quyû giaøy voø hieän nay ñöôïc giaûi thoaùt. 

Ma quyû coù theå vaøo vaø giaøy voø linh hoàn cuûa nhöõng ngöôøi coù toäi loãi vaø bò xieàng xích bôûi toäi loãi trong loøng hoï. Nhöng Chuùa ñaõ ñeán theá gian naøy vaø caát ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vì Ngaøi ñaõ hoaøn toaøn caát ñi toäi loãi cuûa chuùng ta, ma quyû khoâng theå giaøy voø hay cöôùp ñi linh hoàn cuûa chuùng ta nöõa. Ñoù laø lyù do taïi sao khi baïn bieát vaø tin nôi Phuùc aâm naøy, ma quyû bò ñuoåi ra vaø cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñöôïc thay ñoåi. 

Noùi caùch khaùc, nhöõng ngöôøi naøy töøng laø ñaày tôù cuûa theá gian ñöôïc giaûi thoaùt khoûi söï noâ leä. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm coâng vieäc laï luøng trong vieäc bieán nhöõng toäi nhaân trôû neân coâng chính, khieán nhöõng ngöôøi töøng thuoäc veà theá gian ñöôïc ñi vaøo trong Thieân ñaøng, vaø khi Chuùa trôû laïi, Ngaøi seõ ñem hoï vaøo trong Nöôùc Ngaøi. 

Cuoäc soáng theá gian cuûa chuùng ta khoâng phaûi laø söï cuoái cuøng cuûa chuùng ta. Taïo döïng neân chuùng ta theo nhö hình töôïng Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng ñaët chuùng ta vaøo trong theá gian naøy ñeå soáng ñôøi soáng ngaén nguûi. Soáng trong xaùc thòt naøy thöïc ra raát ngaén nguûi. Khi chuùng ta ra tröôøng, chuùng ta ñaõ khoaûng hai möôi maáy tuoåi roài. Chuùng ta duøng nhöõng naêm 30 tuoåi cuûa chuùng ta ñeå thaønh laäp moät neàn taûng cho cuoäc soáng chuùng ta, vaø ñeán khi neàn taûng naøy saün saøng ñeå chuùng ta xaây döïng thì chuùng ta laø ñaõ 40, 50 tuoåi. Cuoái cuøng khi chuùng ta ñaït ñeán giai ñoaïn maø chuùng ta töï nghó raèng chuùng ta coù theå chaäm laïi moät chuùt vaø höôûng thuï cuoäc soáng, thì caû cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta ñaõ ñi qua, vaø chuùng ta ñang ñoái dieän vôùi söï cuoái cuøng cuûa noù. Nhö nhöõng ñoùa hoa heù nuï vaøo buoåi mai vaø heùo taøn vaøo buoåi chieàu toái, khi chuùng ta nghó raèng cuoái cuøng chuùng ta ñaõ coù ñöôïc moät cuoäc soáng vöõng vaøng, thì chuùng ta nhaän ra raèng thôøi gian cuûa chuùng ta ñaõ troâi qua, vaø raèng chuùng ta chæ ñang nhìn vaøo nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa noù. 

Cuoäc soáng laø ngaén nguûi nhö theá ñoù. Nhöng ñieàu thaäm chí khoâng may hôn nöõa laø coù quaù nhieàu ngöôøi ngay caû khoâng nhaän bieát raèng cuoäc soáng naøy ngaén nguûi nhö theá naøo. Nhöng söï cuoái cuøng cuûa cuoäc soáng xaùc thòt khoâng phaûi laø söï keát thuùc, vì noù chæ laø söï baét ñaàu cho cuoäc soáng thuoäc linh cuûa chuùng ta. Taïi sao? Vì Ñöùc Chuùa Trôøi, nhö theå Ngaøi ñang ñeàn buø cho cuoäc soáng ngaén nguûi cuûa chuùng ta treân ñaát naøy, Ngaøi ñaõ chuaån bò cho chuùng ta khoâng chæ Vöông Quoác Ngaøn Naêm nhöng coøn Trôøi môùi Ñaát môùi, laø nôi chuùng ta seõ soáng ñôøi ñôøi. Ñaây laø ôn söï soáng ñôøi ñôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi chæ ban cho nhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sanh bôûi tin nôi Lôøi Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa Ngaøi. 

Chæ khi baïn aên ma-na ñöông giaáu vaø teân cuûa baïn ñöôïc vieát treân hoøn soûi traéng thì baïn môùi coù theå ñöôïc caát leân. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng chæ nhöõng ngöôøi ñöôïc cho aên ma-na cuûa Ngaøi môùi seõ coù theå chieán thaéng Sa-tan trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, vaø chæ teân cuûa nhöõng ngöôøi chieán thaéng môùi ñöôïc vieát treân hoøn soûi traéng. Vì theá, thaäm chí nhöõng ngöôøi khoâng chieán thaéng khoâng neân mô ñeán vieäc ñöôïc caát leân, cuõng nhö cuõng ñöøng mô ñeán vieäc ñöôïc taùi sanh. 

Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu giaù trò vaø quyù baùu caàn phaûi coù nhöõng söï hi sinh lôùn. Moät thí duï toát laø vaøng; caàn phaûi coù nhöõng coá gaéng lôùn, thôøi gian vaø maïo hieåm ñeå tìm thaáy vaø trích chieát vaøng. Nhieàu ngöôøi ñaõ cheát trong nhöõng moû vaøng tröôùc khi hoï thöïc söï coù theå tìm ñöôïc moät maûnh vaøng. Trích chieát vaøng ra khoûi buøn ñaát cuõng maát raát nhieàu coâng söùc. Saøng loïc moät xe taûi ñaát caû ngaøy daøi cuõng chæ saûn xuaát ñöôïc moät ít vaøng. Hôn nöõa, khoâng phaûi soâng naøo cuõng coù theå laøm ñöôïc, nhöng baïn phaûi tìm moät khuùc soâng coù vaøng. Noùi caùch khaùc, phaûi maát nhieàu coâng söùc môùi coù theå tìm ñöôïc vaøng, thaäm chí maát caû cuoäc ñôøi baïn. Vaäy thì taïi sao ngöôøi ta laïi heát söùc coá gaéng tìm vaøng? Hoï laøm nhö theá vì hoï nghó raèng vaøng coù giaù trò, ñaùng maïo hieåm cuoäc ñôøi cuûa hoï. 

Tuy nhieân, ñieàu giaù trò vaø quyù baùu hôn vaøng, baïc laø vieäc chuùng ta coù theå trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaøng coù theå mang ñeán cho baïn moät vaøi haïnh phuùc nhaát thôøi cho cuoäc soáng xaùc thòt cuûa baïn, nhöng trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi mang ñeán cho baïn haïnh phuùc ñôøi ñôøi, khoâng bao giôø chaám döùt. Ñeå ñöôïc caát leân vaøo thôøi kyø cuoái cuøng, ñeå taän höôûng söï giaøu coù, cuûa caûi vaø danh döï cuûa Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi, vaø ñeå soáng moät cuoäc soáng nhö theá ñôøi ñôøi, baây giôø baïn phaûi choáng laïi moïi keû löøa doái treân theá gian naøy, tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, baûo veä ñöùc tin cuûa baïn vaø cuûng coá thaéng lôïi cuûa baïn.

Coù quaù nhieàu söï doái traù trong theá gian naøy ñang luoân luoân tìm cô hoäi cöôùp laáy loøng chuùng ta, tìm caùch laøm cho chuùng ta maát ñöùc tin. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø coù leõ thaät trong loøng hoï bieát ñöùc tin cuûa hoï quyù baùu laø theå naøo. Vaø vì hoï bieát söï quyù baùu cuûa ñöùc tin naøy, hoï chieán ñaáu choáng laïi moïi söï daïy doã giaû doái ñang tìm caùch cöôùp laáy ñöùc tin cuûa hoï. Neáu chuùng ta nhaän bieát coù bao nhieâu ngöôøi khao khaùt ñöùc tin naøy nhöng chöa ñaït ñöôïc noù, vaø neáu chuùng ta nhaän bieát raèng chæ coù ñöùc tin naøy môùi bao phuû chuùng ta ñeå chuùng ta ñöôïc chaøo ñoùn trong böõa tieäc cöôùi Chieân Con vaø ban cho chuùng ta ôn söï soáng ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi, thì chuùng ta phaûi khieán noù hoaøn toaøn laø cuûa chuùng ta vaø khoâng bao giôø ñeå baát cöù ai laáy ñieàu ñoù khoûi chuùng ta. Ñaây laø loaïi ñöùc tin ñaáu tranh vaø chieán thaéng. 

Toâi ñaõ nhaän thöùc ñöôïc söï caàn thieát trong vieäc truyeàn laïi söï hieåu bieát ñuùng ñaén cuûa Lôøi Khaûi huyeàn – ñeå chaéc raèng baïn coù theå baûo veä Phuùc aâm quyù baùu cuûa Nöôùc vaøThaùnh linh – bôûi vì toâi bieát raèng nhieàu giaùo sö giaû seõ tìm caùch duøng Lôøi cuûa Khaûi huyeàn ñeå duï doã vaø laøm roái loaïn khoâng chæ ngöôøi ta maø coøn nhöõng tín ñoà taùi sanh nöõa. Ñaáy laø taïi sao toâi ñang giaûng daïy Lôøi cuûa Khaûi huyeàn qua nhöõng baøi giaûng vaø nhöõng quyeån saùch cuûa toâi, ñeå baûo ñaûm raèng baïn coù theå soáng cuoäc soáng ñöùc tin vôùi söï hieåu bieát vaø nieàm tin chính xaùc trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

Saùch Khaûi huyeàn ñöa ra nhöõng ñieàu voâ cuøng quan troïng. Nhöng Lôøi cuûa Khaûi huyeàn chaúng coù baøy toû gì caû ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khoâng aên ma-na ñöông giaáu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ngöôøi khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï. Töø nhöõng daáu hieäu thôøi gian ñeán söï caát leân, hi voïng cuûa moïi Cô-ñoác-nhaân, ñeán Trôøi môùi Ñaát môùi, moät chöông trình ñaëc bieät ñöôïc cheùp trong saùch Khaûi huyeàn. Nhöng vì söï thoâng saùng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ñieàu maø khoâng phaûi ai cuõng ñöôïc bieát nhöõng söï huyeàn nhieäm cuûa Ngaøi, neân Khaûi huyeàn chæ laø moät saùch khoù maø khoâng phaûi ai cuõng hieåu ñöôïc. Khoâng phaûi baát cöù ai nhöng chæ coù nhöõng ngöôøi ñöôïc aên ma-na cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ngöôøi coù teân cheùp treân hoøn soûi traéng bôûi ñöôïc taùi sanh do Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø chieán thaéng nhöõng söï giaû doái môùi coù theå hieåu Lôøi cuûa Khaûi huyeàn. 

Ñoù laø lyù do taïi sao, trong söï khoâng bieát cuûa hoï, nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh noùi veà söï caát leân tröôùc ñaïi naïn hay caát leân sau ñaïi naïn, vaø taïi sao hieän nay chuùng ta coøn coù moät soá ngöôøi noùi raèng Vöông Quoác Ngaøn Naêm chæ laø moät bieåu töôïng. Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø leõ thaät, vaø roõ raøng ñaõ cheùp raèng söï caát leân seõ khoâng xaûy ra maø khoâng coù thôøi kyø Ñaïi Naïn. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng söï caát leân seõ xaûy ra ngay giöõa giai ñoaïn Ñaïi Naïn – sau khi söï töû ñaïo cuûa caùc thaùnh ñoà, vaø ñoàng thôøi vôùi söï soáng laïi cuûa hoï. 

Ñöôïc caát leân trong luùc cuoäc soáng moãi ngaøy vaãn dieãn ra – treân theá giôùi, nhöõng phi coâng töï nhieân baát ngôø bieâán maát vaø nhöõng baø meï bieán maát ngay treân baøn aên toái – toâi xin loãi phaûi noùi raèng ñieàu naøy seõ khoâng xaûy ra. Ngöôïc laïi, söï caát leân seõ xaûy ra khi nhöõng tai hoïa lôùn ñoå aäp xuoáng theá giôùi, nhöõng côn ñoäng ñaát seõ taøn phaù noù, nhöõng ngoâi sao seõ rôi xuoáng töø baàu trôøi, vaø quaû ñaát neû ra. Noùi caùch khaùc, söï caát leân seõ khoâng xaûy ra trong moät ngaøy bình laëng vaøo giöõa ban ngaøy. 

Nhöõng ngoâi sao vaãn chöa rôi xuoáng, moät phaàn ba traùi ñaát vaãn chöa bò ñoát truïi, vaø bieån vaãn chöa bieán thaønh huyeát. YÙ cuûa toâi ôû ñaây laø gì? YÙ toâi laø hieän naøy chöa phaûi laø luùc caát leân. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ ban cho chuùng ta nhöõng daáu hieäu ñeå chuùng ta coù theå nhaän bieát tröôùc khi söï caát leân ñeán. Nhöõng daáu hieäu naøy laø nhöõng thaûm hoïa seõ rôi xuoáng theá giôùi naøy – moät phaàn ba bieån vaø soâng bieán thaønh maùu, moät phaàn ba röøng seõ bò ñoát, nhöõng ngoâi sao rôi xuoáng, nöôùc khoâng theå uoáng vaø nhieàu thöù nöõa. 

Khi theá giôùi bò nhaän chìm trong nhöõng tai hoïa lôùn, Anti-christ seõ xuaát hieän mang ñeán meänh leänh. Tröôùc heát xuaát hieän nhö moät ngöôøi laõnh ñaïo xuaát saéc cuûa theá gian, haén seõ trôû thaønh moät baïo chuùa cai trò theá giôùi baèng quyeàn löïc chuyeân cheá cuûa haén. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng vaøo luùc ñoù, khi söï cai trò theá giôùi caùch baïo quyeàn cuûa Anti-christ ñöôïc thaønh laäp thì Chuùa seõ trôû laïi theá gian ñeå ñem caùc thaùnh ñoà cuûa Ngaøi ñi. Söï caát leân seõ khoâng xaûy ra khi nhöõng tai hoïa thieân nhieân lôùn chöa xaûy ra vaø Anti-christ vaãn chöa xuaát hieän. 

Noùi caùch khaùc, thaät sai laàm khi moïi ngöôøi boû vieäc laøm, khoâng ñi ñeán tröôøng hoïc nöõa, vaø moïi vieäc xung quanh cuoäc soáng hoï hoaøn toaøn döøng laïi, nghó raèng hoï chuaån bò ñeå ñöôïc caát leân, khi thöïc söï nhöõng daáu hieäu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa cho chuùng ta chöa thaät söï ñöôïc thöïc hieän. Baïn khoâng ñöôïc ñeå bò caùm doã bôûi caùch naøy, vì ñoù laø rôi vaøo trong nhöõng caùi baåy doái traù cuûa Sa-tan. 

Chuùng ta phaûi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng ñieàu daïy doã giaû doái ñaõ saép ñaët ñeå gaøi baåy chuùng ta. Ñöùc tin duy nhaát coù theå chieán thaéng moïi söï daïy doã giaû doái laø ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Chæ coù nhöõng ngöôøi tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa hoï môùùi ñöôïc giaûi thoaùt hoaøn toaøn khoûi xieàng xích cuûa nhöõng toäi loãi naøy. Vì Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh toäi loãi cuûa chuùng ta treân mình Ngaøi vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi, vaø vì Ngaøi ñaõ mua chuùng ta bôûi huyeát cuûa Ngaøi neân ñaõ taåy ñi toäi loãi cuûa chuùng ta, neân chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï cöùu roãi troïn veïn cuûa Ngaøi bôûi tin nôi moïi ñieàu maø Chuùa ñaõ laøm cho chuùng ta – bôûi ñöùc tin vaø chæ bôûi ñöùc tin maø thoâi. Nhöõng ngöôøi tin nôi Lôøi naøy hieän nay trôû thaønh con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoï seõ chieán thaéng moïi chöông trình maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët cho hoï. 

Maët khaùc, ñieàu duy nhaát ñang chôø ñôïi nhöõng keû doái traù, laø nhöõng ngöôøi noùi raèng hoï tin nôi Chuùa Jeâsus nhöng vaãn coøn toäi loãi trong loøng hoï, vaø nhöõng ngöôøi chæ tìm kieám nhöõng tham voïng cuûa rieâng hoï trong söï phuïc vuï Chuùa, laø söï tröøng phaït maø hoï seõ cuøng vôùi Sa-tan ñoái dieän. Ñoù laø lyù do taïi sao Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa chuùng ta thaät voâ cuøng quyù baùu. Chæ nhöõng ngöôøi bieát vaø nhöõng ngöôøi coù theå phaân bieät giöõa leõ thaät vaø Phuùc aâm giaû môùi coù theå aên ma-na ñöông giaáu kín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chieán thaéng moïi söï giaû doái vaøo luùc cuoái cuøng, vaø tieán vaøo Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi. Ñoïc Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töï baïn nhìn bieát ñieàu gì laø leõ thaät thöïc söï maø qua ñoù noù coù theå cöùu baïn, ñem cho baïn hi voïng vaø ban phöôùc cho baïn bôûi söï soáng ñôøi ñôøi. Nhaän bieát noù vaø tin nôi ñoù. Ñoù laø ñöùc tin chieán thaéng. 

Chieán thaéng trong cuoäc chieán thuoäc linh cuûa chuùng ta laø voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi chuùng ta. Vì thaát baïi trong cuoäc chieán naøy khoâng chæ ñôn giaûn coù nghóa laø thua cuoäc, nhöng cuõng coù nghóa laø ñi ñeán hoûa nguïc. Trong nhöõng cuoäc chieán khaùc, chuùng ta coù theå phuïc hoài töø moät söï thaát baïi, nhöng trong cuoäc chieán ñöùc tin naøy, khoâng coù cô hoäi ñeå phuïc hoài. Vì theá baïn phaûi bieát phaân bieät giöõa ñieàu gì laø leõ thaät vaø ñieàu gì laø nhöõng yù nghó cuûa rieâng baïn, nhöõng ham muoán cuûa xaùc thòt, vaø nhöõng söï doái traù cuûa nhöõng thaày giaùo giaû maïo, vaø baïn phaûi chuaån bò ñöùc tin cuûa baïn cho thôøi kyø cuoái baèng caùch hieåu thaáu nhöõng kieán thöùc chính xaùc vaøo thôøi cuûa noù vôùi aùnh saùng cuûa Lôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa vaø 7 caùi baùt, vaø Ngaøi cho pheùp Ñaïi naïn ñeán vôùi chuùng ta. Khi theá giôùi bò taán coâng bôûi nhöõng thaûm hoïa thieân nhieân khuûng khieáp – söï taøn phaù cuûa nhöõng ñaùm chaùy lôùn, nhöõng ngoâi sao rôi xuoáng, bieån, soâng, vaø suoái bieán thaønh maùu – thì Anti-christ seõ xuaát hieän, vaø baïn neân nhaän bieát raèng ñieàu naøy ñaùnh daáu söï baét ñaàu cuûa giai ñoaïn 7 naêm Ñaïi Naïn. Söï töû ñaïo, söï soáng laïi vaø söï thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà seõ xaûy ra vaøo luùc cuoái cuøng cuûa nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa, khi oáng loa cuoái cuøng ñöôïc thoåi leân, nhöng tröôùc khi nhöõng tai hoïa cuûa 7 caùi baùt baét ñaàu. 

Khi boán caùi aán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc môû ra, Anti-christ seõ ra leänh cho caùc tín ñoà boû ñaïo. Luùc ñoù, nhöõng ngöôøi coù teân ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng – ñoù laø, nhöõng tín ñoà taùi sanh, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc aên ma-na vaø nhöõng ngöôøi coù teân vieát treân hoøn soûi traéng – seõ chòu töû ñaïo caùch duõng caûm. Ñaây laø ñöùc tin cuoái cuøng vaø lôùn nhaát ñem ñeán moïi söï vinh hieån cho Chuùa. Ñaây laø ñöùc tin duõng caûm cuûa nhöõng ngöôøi tin vaø soáng theo Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Toùm laïi, ñaây laø ñöùc tin maø vôùi ñoù chuùng ta coù theå trôû neân nhöõng ngöôøi chieán thaéng trong cuoäc chieán thuoäc linh cuûa chuùng ta. 

Chuùng ta phaûi chieán thaéng keû thuø cuûa chuùng ta baèng baát cöù giaù naøo. Sau khi ñöôïc taùi sanh, chuùng ta phaûi tieáp tuïc choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng keû löøa doái. Ñeå laøm nhö theá, chuùng ta phaûi soáng cuoäc soáng ñöôïc aên ma-na cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø giaûng daïy Lôøi cuûa Chuùa chuùng ta cho ñeán cuoái cuøng. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chieán thaéng, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa ban söï vinh hieån vaø nhöõng ôn phöôùc cuûa Ngaøi. Ñöùc tin xöùng ñaùng ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi caát leân khoâng trung, hi voïng lôùn nhaát cuûa caùc tín ñoà, vaø tin chaéc vaøo Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi – moïi ñieàu naøy seõ ñöôïc cho pheùp chæ ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc ma-na ñöông giaáu kín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi chieán thaéng moïi söï giaû doái vôùi ñöùc tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ngöôøi bieát ñieàu gì laø thöïc söï quyù baùu seõ baùn moïi thöù ñeå mua noù vaø chòu hi sinh lôùn ñeå gìn giöõ noù. Vì nhöõng söï hi sinh nhö theá seõ khoâng ñeán nhö moät noãi ñau nhöng nhö moät söï vui möøng lôùn cho chuùng ta, vaø vì ñaây thöïc söï laø moät chaâu baùu voâ giaù maø noù seõ ñem laïi cho chuùng ta moïi thöù vaøo luùc cuoái cuøng, noù ñaùng ñeå cho chuùng ta hi sinh moïi thöù cuûa chuùng ta coù ñeå baûo veä noù. 

Toâi hi voïng vaø caàu nguyeän raèng baïn seõ tieáp tuïc mong ñôïi Vöông quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi, chieán thaéng moïi keû thuø vôùi hi voïng naøy, vaø vaøo luùc cuoái cuøng xuaát hieän nhö moät ngöôøi chieán thaéng trong haïnh phuùc vaø vui möøng lôùn.