Sermons

【Chapter 2-8】 < Khaûi huyeàn 2:18-29 > Thö Gôûi Cho Hoäi Thaùnh Thi-a-ti-rô< Khaûi huyeàn 2:18-29 > 

“Ngöôi cuõng haõy vieát thô cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng maét nhö ngoïn löûa, vaø chaân nhö ñoàng saùng: ta bieát coâng vieäc ngöôi, loøng thöông yeâu ngöôi, ñöùc tin ngöôi, söï haàu vieäc trung tín ngöôi, loøng nhòn nhuïc ngöôi, vaø coâng vieäc sau roát ngöôi coøn nhieàu hôn coâng vieäc ban ñaàu nöõa. Nhöng ñieàu ta traùch ngöôi, aáy laø ngöôi coøn dung cho Gieâ-sa-beân, ngöôøi nöõ aáy xöng mình laø tieân tri, daïy doã vaø phænh phôø toâi tôù ta, ñaëng ruû chuùng noù phaïm taø daâm, vaø aên thòt cuùng thaàn töôïng. Ta ñaõ cho noù thì giôø ñeå aên naên, maø noù chaúng muoán aên naên ñieàu taø daâm noù! Naày, ta quaêng noù treân giöôøng ñau ñôùn, vaø phaøm keû naøo phaïm toäi taø daâm vôùi noù, maø khoâng aên naên vieäc laøm cuûa noù, thì ta cuõng quaêng vaøo tai naïn lôùn. Ta seõ ñaùnh cheát con caùi noù; vaø moïi Hoäi thaùnh seõ roõ ta laø Ñaáng doø bieát loøng daï loaøi ngöôøi; vaø ta seõ tuøy coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi trong caùc ngöôi maø baùo laïi. Nhöng, vôùi caùc ngöôi laø keû khaùc ôû taïi Thi-a-ti-rô, chöa töøng nhaän laáy ñaïo ñoù vaø chöa bieát ñieàu saâu hieåm cuûa quæ Sa-tan, nhö chuùng vaãn noùi, thì ta phaùn daën raèng ta khoâng gaùn cho caùc ngöôi gaùnh naëng khaùc. Chæn caùc ngöôi khaù beàn giöõ nhöõng ñieàu mình ñaõ coù, cho tôùi chöøng ta ñeán. Keû naøo thaéng, vaø giöõ caùc vieäc cuûa ta ñeán cuoái cuøng, ta seõ ban cho quyeàn trò caùc nöôùc: keû ñoù seõ cai trò baèng moät caây gaäy saét, vaø seõ phaù tan caùc nöôùc nhö ñoà goám, khaùc naøo chính ta ñaõ nhaän quyeàn cai trò ñoù nôi Cha ta. Ta seõ cho keû aáy ngoâi sao mai. Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh!”Giaûi thích


Caâu 18: “Ngöôi cuõng haõy vieát thô cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng maét nhö ngoïn löûa, vaø chaân nhö ñoàng saùng:”

Vieäc laøm sai cuûa Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô laø cho pheùp nhöõng söï daïy doã cuûa Gieâ-sa-beân len vaøo Hoäi thaùnh. Gieâ-sa-beân, laø vôï cuûa vua A-haùp, ñaõ mang vieäc thôø thaàn töôïng ñeán trong daân Y-sô-ra-eân, vaø duï doã ngöôøi ta phaïm toäi taø daâm, aên ñoà cuùng thaàn töôïng. Bôûi lôøi mieâu taû Chuùa Jeâsus coù “maét nhö ngoïn löûa”, Ñöùc Chuùa Trôøi ñang caûnh baùo raèng Ngaøi seõ quôû traùch vaø phaùn xeùt nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin sai laïc trong caùc Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. 


Caâu 19: Ta biết coâng việc ngươi, loøng thương yeâu ngươi, ñức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, loøng nhịn nhục ngươi, vaø coâng việc sau rốt ngươi cuõng nhiều hơn coâng việc ban ñầu nữa. 

Nhöng cuøng luùc ñoù, Ngaøi ñaõ noùi vôùi nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi trong Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô vaø nhöõng tín ñoà ôû ñoù raèng coâng vieäc cuûa hoï toát hôn tröôùc ñaây. 


Caâu 20: “Nhưng ñiều ta traùch ngươi, ấy laø ngươi coøn dung cho Gieâ-sa-beân, người nữ ấy xưng mình laø tieân tri, dạy dỗ vaø phỉnh phờ toâi tớ ta, Ñặng rủ chuùng noù phạm taø daâm, vaø ăn thịt cuùng thần tượng.” 

Vaán ñeà cuûa Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô laø ñaõ tieáp nhaän söï daïy doã cuûa moät nöõ tö teá giaû. Bôûi cho pheùp moät gaùi ñieám, Gieâ-sa-beân – laø moät nöõ tö teá giaû maïo vaøo trong Hoäi thaùnh, vaø bôûi laøm theo nhöõng söï daïy doã cuûa baø ta, loøng tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh ñoù cuoái cuøng chæ tìm kieám nhöõng ham muoán cuûa xaùc thòt. Keát quaû laø côn giaän ñaùng sôï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå treân hoï. 

Hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng goïi nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø nhöõng tín ñoà. Cuõng nhö khoâng ñeå nhöõng ngöôøi khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï vaøo nhöõng chöùc vuï laõnh ñaïo cuûa Hoäi thaùnh. Vì nhöõng ngöôøi khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh chæ möu caàu xaùc thòt cuûa hoï vaø theá gian thay vì tìm caàu Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï khoâng bao giôø ñöôïc thöøa nhaän vaø khoan dung trong Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 21: “Ta ñaõ cho noù thì giôø ñeå aên naên, maø noù chaúng muoán aên naên ñieàu taø daâm noù!”

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi cuûa xaùc thòt khoâng theå nhaän ra vaø nghe ñöôïc tieáng noùi cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Ñoù laø lyù do taïi sao nöõ tieân tri giaû maïo khoâng theå aên naên toäi taø daâm cuûa baø ta. Keát quaû laø baø ta bò löôõi göôm cuûa Ñöùc Thaùnh Linh ñaùnh vaø bò cheát veà theå xaùc laãn thuoäc linh. 

Trong Hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chæ coù nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh môùi coù theå ñöôïc xaùc minh laø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi khoâng tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh baát keå hoï coù theå laø moät muïc sö tuyeät vôøi nhö theå naøo trong theá gian naøy, khoâng theå trôû thaønh moät ngöôøi laõnh ñaïo trung tín, laø ngöôøi daãn con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán vôùi Ngaøi. Vì theá chuùng ta phaûi nhaän bieát giöõa nhöõng tieân tri giaû vaø ñuoåi hoï ra khoûi Hoäi thaùnh cuûa chuùng ta. Chæ bôûi laøm nhö theá thì Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå vöôït qua khoûi ñöôïc nhöõng möu keá cuûa Sa-tan vaø ñi theo Ngaøi caùch thuoäc linh. 


Caâu 22: “Naày, ta quaêng noù treân giöôøng ñau ñôùn, vaø phaøm keû naøo phaïm toäi taø daâm vôùi noù, maø khoâng aên naên vieäc laøm cuûa noù, thì ta cuõng quaêng vaøo tai naïn lôùn.”

Phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng neáu moät ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaân bieät vaø phôi baøy ra nhöõng keû doái traù, thì chính Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tìm nhöõng ngöôøi phaïm toäi taø daâm veà thuoäc linh vaø quaêng hoï vaøo trong ñaïi naïn. Nhöõng tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi nhaän bieát raèng chính Ñöùc Chuùa Trôøi gìn giöõ Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi vaø daãn hoï ñeán con ñöôøng ngay thaúng. 

Khoâng coù choã cho nhöõng tieân tri giaû trong Hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu coù nhöõng tieân tri giaû, chính Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tìm vaø xöû phaït hoï. Neáu söï hoãn ñoän bò ñem vaøo Hoâò thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi nhöõng tieân tri giaû naøy, thì Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ tröøng trò hoï vôùi nhöõng söï khoå cöïc lôùn. 


Caâu 23: “Ta seõ ñaùnh cheát con caùi noù; vaø moïi Hoäi thaùnh seõ roõ ta laø Ñaáng doø bieát loøng daï loaøi ngöôøi; vaø ta seõ tuøy coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi trong caùc ngöôi maø baùo laïi.”

Ñöùc Chuùa Trôøi ñuoåi nhöõng tieân tri giaû ra khoûi Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi, ñeå nhôø ñoù moïi ngöôøi bieát raèng Ngaøi baûo veä Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. Caùc tín ñoà seõ thaáy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi chaêm soùc Hoäi thaùnh hoï, vaø raèng Ngaøi töôûng thöôûng hoï vì nhöõng coâng vieäc ñöùc tin toát cuûa hoï. 


Caâu 24: “Nhöng, vôùi caùc ngöôi laø keû khaùc ôû taïi Thi-a-ti-rô, chöa töøng nhaän laáy ñaïo ñoù vaø chöa bieát ñieàu saâu hieåm cuûa quæ Sa-tan, nhö chuùng vaãn noùi, thì ta phaùn daën raèng ta khoâng gaùn cho caùc ngöôi gaùnh naëng khaùc.”

Ñieàu naøy coù nghóa raèng nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi naém giöõ ñöùc tin cuûa hoï cho ñeán cuoái cuøng cuûa theá gian. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm naøy khoâng coù caùch naøo khaùc ngoaøi vieäc soáng cuoäc soáng hieäp nhaát loøng hoï vôùi Hoäi thaùnh vaø caùc tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñoàng thôøi baûo veä ñöùc tin cuûa hoï cho ñeán cuoái cuøng. Hoâò thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi chæ luoân luoân giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, nhöng bôûi ñöùc tin nôi Phuùc aâm naøy cuõng phaûi vaïch traàn nhöõng keû löøa doái. 


Caâu 25: “Chæn caùc ngöôi khaù beàn giöõ nhöõng ñieàu mình ñaõ coù, cho tôùi chöøng ta ñeán.”

Tín ñoà khoâng bao giôø ñöôïc maát ñi ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaø naém giöõ noù cho ñeán ngaøy Chuùa chuùng ta trôû laïi. Hoï coù dö quyeàn löïc vaø söùc maïnh nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuûa hoï ñeå chieán thaéng Sa-tan. Neáu caùc tín ñoà soáng bôûi ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaø ôû trong Hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì hoï coù theå chieán thaéng caùch khaûi hoaøn trong thôøi kyø cuoái cuøng. 


Caâu 26: “Keû naøo thaéng, vaø giöõ caùc vieäc cuûa ta ñeán cuoái cuøng, ta seõ ban cho quyeàn trò caùc nöôùc:”

Nhöõng tín ñoà coù theå chieán thaéng moïi keû thuø cuûa hoï bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï. Cuoäc chieán ñöùc tin naøy laø moät cuoäc chieán luoân luoân mang laïi cho chuùng ta thaéng lôïi. Vì theá taát caû caùc tín ñoà seõ chieán ñaáu choáng laïi Anti-christ vaø chòu töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng, vaø keát quaû hoï seõ ñöôïc ban cho quyeàn cai trò cuøng vôùi Chuùa. 


Caâu 27: “Keû ñoù seõ cai trò baèng moät caây gaäy saét, vaø seõ phaù tan caùc nöôùc nhö ñoà goám, khaùc naøo chính ta ñaõ nhaän quyeàn cai trò ñoù nôi Cha ta.”

Chuùa seõ ban cho nhöõng tín ñoà töû ñaïo cuûa Ngaøi quyeàn laøm vua. Vì theá nhöõng ngöôøi chieán thaéng seõ ñöôïc cai trò vôùi moät quyeàn löïc, maø nhö caâu Kinh thaùnh treân mieâu taû, nhö caây gaäy saét phaù tan caùc nöôùc thaønh töøng maûnh nhö ñoà goám


Caâu 28: “Ta seõ cho keû aáy ngoâi sao mai.”

Nhöõng keû chieán ñaáu choáng laïi keû thuø bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh seõ ñöôïc ban phöôùc nhaän bieát leõ thaät cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 29: “Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh!”

Moïi tín ñoà coù theå nghe tieáng noùi cuûa Ñöùc Thaùnh Linh qua Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì Ñöùc Thaùnh Linh noùi vôùi taát caû caùc tín ñoà qua nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tín ñoà phaûi nhaän bieát ñieàu maø hoï nghe qua Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø tieáng noùi cuûa Ngaøi.