Sermons

【Chapter 2-9】 < Khaûi huyeàn 2:18-29 > Baïn Ñaõ Ñöôïc Cöùu Bôûi NöôùcVaø Thaùnh Linh Chöa?< Khaûi huyeàn 2:18-29 >


Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi tình yeâu, ñöùc tin, söï nhaãn naïi, vaø nhöõng vieäc laøm cuûa hoï toát hôn luùc tröôùc. Nhöng cuøng luùc ñoù, noù laø moät hoäi thaùnh bò tai haïi bôûi moät nöõ tieân tri xaáu xa. Noùi caùch khaùc hôn, vieäc laøm sai cuûa hoï laø moät vaøi thaønh vieân cuûa hoäi thaùnh bò caùm doã bôûi tieân tri giaû khoâng aên naên naøy ñeå phaïm toäi thôø thaàn töôïng vaø taø daâm. Vì theâá Chuùa ñaõ ra leänh Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô phaûi aên naên vaø giöõ ñöùc tin ban ñaàu cho ñeán cuoái cuøng. Chuùa cuõng höùa raèng nhöõng ngöôøi gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï cho ñeán cuoái cuøng thì Ngaøi seõ ban quyeàn cai trò caùc nöôùc vaø ngoâi sao mai. Thaàn Ba-anh Cuûa Gieâ-sa-beân


Gieâ-sa-beân laø moät coâng chuùa Ngoaïi bang laø ngöôøi ñaõ mang taø thaàn Ba-anh vaøo trong I-sô-ra-eân khi baø trôû thaønh vôï cuûa vua A-haùp (I Caùc vua 16:31). Ba-anh laø thaàn maët trôøi, thaàn töôïng cuûa xöù Pheâ-ni-xi, laø thaàn maø ngöôøi ta thôø laïy ñeå caàu xin söï giaøu coù. Hình cuûa thaàn naøy ñöôïc taïc neân vaø thôø laïy, roài caùc tín ñoà cuûa noù caàu xin söï sung maõn cho gia ñình vaø söï phì nhieâu cho ñaát ñai cuûa hoï. Ñieàu naøy cuõng töông töï nhö vieäc ngöôøi voâ thaàn thôø laïy traùi ñaát vaø thieân nhieân maø chuùng ta thaáy treân toaøn theá giôùi. Thí duï, phong thaàn cho moät taûng ñaù lôùn vaø thôø noù nhö thaàn laø moät haønh ñoäng voâ thaàn phoå bieán cuûa vieäc thôø nhöõng moâi tröôøng töï nhieân. Nhöõng thoùi quen toân giaùo vaø nieàm tin nhö theá ñöôïc naém giöõ bôûi nhöõng ngöôøi ñi theo thuyeát phieám thaàn. 

Vì söï môû ñaàu cuûa toân giaùo voâ thaàn naøy bôûi Gieâ-sa-beân, Ba-anh trôû thaønh moät thaàn töôïng vó ñaïi cuûa daân I-sô-ra-eân. Vua A-haùp, ngöôøi ñaõ töøng chæ thôø phöôïng duy nhaát Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi thaät, baét ñaàu thôø laïy thaàn Ba-anh vì oâng cöôùi ngöôøi ñaøn baø Ngoaïi bang naøy. Nhieàu ngöôøi I-sô-ra-eân theo goùt oâng, töø boû Ñöùc Chuùa Trôøi thaät cuûa hoï, vaø phaïm toäi thôø thaàn töôïng laø thôø thaàn Ba-anh. Bôûi theá hoï ñaõ töï ñem côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán vôùi hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi quôû traùch ngöôøi haàu vieäc Chuùa trong Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô vì ñaõ cho pheùp nieàm tin cuûa nöõ tieân tri giaû Gieâ-sa-beân vaøo trong Hoäi thaùnh. Phaùn baûo Gieâ-sa-beân vaø nhöõng ngöôøi ñi theo baø ta phaûi aên naên, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ caûnh baùo hoï raèng Ngaøi seõ ñem tai naïn lôùn vaø söï huûy dieät treân hoï neáu hoï khoâng vaâng lôøi. 

Ñieàu naøy coù nghóa laø hoâäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå cho pheùp söï giaøu coù vaø cuûa caûi vaät chaát chi phoái coâng vieäc cuûa hoï. Noù coù nghóa laø nhöõng tín ñoà ngaøy nay khoâng theå thôø theá gian nhö laø chuùa cuûa hoï, nhö daân I-sô-ra-eân thôø laïy Ba-anh, thaàn maët trôøi, ñeå ñöôïc söï thònh vöôïng vaø giaøu coù. 

3 Giaêng caâu 2 cheùp, “Hôõi keû raát yeâu daáu, toâi caàu nguyeän cho anh ñöôïc thaïnh vöôïng trong moïi söï, vaø ñöôïc khoeû maïnh phaàn xaùc anh cuõng nhö ñaõ ñöôïc thaïnh vöôïng veà phaàn linh hoàn anh vaäy.” Khi chuùng ta nhìn vaøo ñöùc tin cuûa söù ñoà Giaêng, chuùng ta thaáy raèng ñieàu quan taâm tröôùc nhaát cuûa oâng laø söï thònh vöôïng thuoäc linh. Thònh vöôïng moïi thöù khaùc theo sau, chöù khoâng phaûi ñi tröôùc, Giaêng quan taâm ñeán söï thònh vöôïng cuûa nhöõng linh hoàn. Tuy nhieân, trong theá giôùi ngaøy nay ñöùc tin naøy ñaõ thay ñoåi nhö theá naøo? Noù ñaõ bò söûa ñoåi thaønh moät ñöùc tin chæ tìm kieám nhöõng ôn phöôùc cuûa xaùc thòt, ñaët söï thònh vöôïng veà theá gian thaønh ñöùc tin tröôùc heát vaø khoângï quan taâm ñeán baát cöù ñieàu naøo thuoäc veà nhöõng phuùc lôïi thuoäc linh. Nhieàu ngöôøi tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng laøm thònh vöôïng linh hoàn hoï, nhöng chæ laøm thònh vöôïng xaùc thòt cuûa hoï tröôùc heát. 

Coù nhieàu giaùo phaùi toân giaùo xung quanh chuùng ta, ñoäc nhö thuoác phieän, noùi raèng seõ ñem söï giaøu coù vaø söùc khoûe cho nhöõng tín ñoà cuûa hoï ñeå ñaùp laïi söï thôø phöôïng cuûa hoï. Thôø thaàn Ba-anh cuûa Gieâ-seâ-beân cuõng gioáng nhö vaäy. Nhöõng ngöôøi ñi theo nhöõng giaùo phaùi nhö theá chæ theo ñuoåi söï thònh vöôïng vaø phì nhieâu xaùc thòt cuûa hoï maø thoâi. 

Trong nhöõng hoäi thaùnh taùi sanh ngaøy nay, moät soá coù theå duøng ñeán ñöùc tin cuûa Gieâ-sa-beân ñeå phaùt trieån giaùo phaùi cuûa hoï. Nhöng lyù luaän cuûa noù cuõng gioáng nhö ñaët thaàn töôïng vaøo trong Ñeàn thôø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaäy. 

Gieâ-sa-beân ñaõ ñem thaàn töôïng Ba-anh khoâng chæ vaøo daân I-sô-ra-eân maø coøn vaøo trong chính Ñeàn thôø cuûa Gieâ-hoâ-va. Loaïi ñöùc tin chæ theo ñuoåi söï thònh vöôïng cuûa xaùc thòt vaø thu nhaäp nhöõng ñieàu thuoäc veà theá gian trong khi vaãn khoâng ñeå yù ñeán söï tha toäi trong Cô-ñoác-nhaân laø moät ñöùc tin sai gioáng nhö thôø thaàn töôïng ngay tröôùc maét cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaäy. 

Nhieàu hoäi thaùnh ngaøy nay treân toaøn theá giôùi giaûng trong Giaêng 1:29 raèng, “Taát caû toäi loãi cuûa baïn ñaõ khoâng coøn nöõa, vì Chuùa Jeâsus ñaõ caát chuùng ñi treân Thaäp töï giaù.” Hoï xem Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus chæ laø moät vaán ñeà phuï, hoï noùi raèng chæ caàn tin nôi Chuùa Jeâsus thì nhaän ñöôïc söï cöùu roãi, cho duø ngöôøi ñoù khoâng tin nôi Baùp-tem cuûa Ngaøi. Nhöng Baùp-tem maø Ñaáng Christ ñaõ nhaän nôi Giaêng, Baùp-tem maø qua ñoù Ngaøi ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi, khoâng phaûi laø moät vaán ñeà maø chuùng ta coù theå theâm vaøo hay bôùt ñi. Thaûo luaän vaø giaûng daïy Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus laø moät vaán ñeà phuï thì cuõng gioáng nhö thôø thaàn Ba-anh. 

Vaäy thì taïi sao nhöõng ngöôøi naøy giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø khoâng noùi veà Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus? Hoï laøm nhö theá vì hoï khoâng hi voïng nôi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng hoï hi voïng nôi söï giaøu coù theá gian treân ñaát naøy. Ngöôøi coù loaïi ñöùc tin naøy cuõng gioáng y nhö nhöõng ngöôøi ñaõ thôø thaàn Ba-anh vaäy. 

Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh tröôùc ñaây vaø hieän nay chæ ñang giaûng daïy veà huyeát Chuùa treân Thaäp töï giaù, phaûi nhaän bieát raèng hoï ñang phaïm moät toäi naêng neà nhö toäi thôø thaàn Ba-anh. 

Khoâng ai coù theå laøm muïc söï caùch ñuùng ñaén baèng caùch ñaët muïc ñích cuûa ngöôøi ñoù vaøo vieäc gia taêng vaät chaát cuûa theá gian naøy. Neáu nhöõng muïc sö boû qua Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø chæ giaûng daïy veà huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, hoï coù theå tích luõy cuûa caûi theá gian naøy. Nhöng hoï phaûi nhaän bieát raèng ñöùc tin nhö theá khoâng phaûi laø ñöùc tin thaät cuõng nhö söï giaûng daïy nhö theá khoâng phaûi laø söï giaûng daïy ñuùng ñaén. 

Haõy nhìn vaøo phaân ñoaïn cuûa Khaûi huyeàn, chuùng ta coù theå thaáy raèng nhöõng laõnh ñaïo cuûa Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô ñaõ thôø thaàn Ba-anh trong Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi cuõng nhö Gieâ-sa-beân ñaõ laøm. 

Neáu ngöôøi ta khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì Ñöùc Thaùnh Linh cuõng khoâng theå ngöï trong loøng, cuõng nhö khoâng theå laøm vieäc trong hoï. Söù ñoà Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta raèng, “neáu moät ngöôøi khoâng coù Thaùnh linh cuûa Ñaáng Christ thì ngöôøi aáy khoâng thuoäc veà Ngaøi,” ngöôøi ñoù coù ñöôïc xaùc ñònh laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng laø bôûi ngöôøi ñoù coù Thaùnh linh cuûa Ñaáng Christ trong loøng hay khoâng. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi khoâng coù Thaùnh linh cuûa Ñaáng Christ laø nhöõng ngöôøi bò loaïi boû.Nhöõng Ngöôøi Bieát Vaø Giaûng Daïy Baùp-Tem Cuûa Chuùa Jeâsus 


Khi moät ngöôøi tin nôi Baùp-tem (Nöôùc) cuûa Chuùa Jeâsus, vaø bôûi Baùp-tem ñoù Ngaøi ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi, thì Ñöùc Thaùnh Linh coù theå ngöï vaøo loøng anh/chò aáy. 

Nhöng neáu ngöôøi ñoù khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì cho duø anh/chò aáy chòu töû ñaïo vì Chuùa Jeâsus, thì ñoù khoâng phaûi laø söï töû ñaïo thaät, maø chæ coá gaéng thieát laäp söï coâng chính rieâng cuûa ngöôøi ñoù. Moät soá ngöôøi, chæ tin nôi huyeát Chuùa treân Thaäp töï giaù, ñi ñeán nhöõng nôi heûo laùnh ngoõ ngaùch cuûa theá giôùi ñeå giaûng daïy Phuùc aâm, boû caû cuoäc ñôøi cuûa hoï ñeå coáng hieán cho chöùc vuï, vaø ngay caû ñoâi khi chòu töû ñaïo vì ñöùc tin cuûa hoï. 

Caûm ñoäng bôûi tình yeâu cuûa Ñaáng Christ maø ngöôøi ta coù theå chòu töû ñaïo cho duø hoï chæ tin nôi huyeát cuûa Ñaáng Christ treân Thaäp töï giaù. Nhöng nhö Ma-thi-ô 7:23 noùi vôùi chuùng ta, ñieàu ñoù coù toát gì neáu Chuùa töø choái thöøa nhaän moïi coâng vieäc vaø söï hi sinh cuûa hoï? Duø hoï rao truyeàn Phuùc aâm caùch trung tín vaø tích cöïc nhö theá naøo – thí duï nhö, nhöõng ngöôøi truyeàn giaùo cuûa giaùo phaùi Moc-moân laøm. Vì hoï ñaõ khoâng giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân ñöùc tin cuûa hoï vaø nhöõng noå löïc cuûa hoï seõ chæ laø voâ duïng.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quôû traùch ngöôøi haàu vieäc Chuùa trong Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô vì oâng ñaõ cho pheùp nhöõng tín ñoà cuûa Gieâ-sa-beân nhaûy vaøo trong Hoäi thaùnh vaø bao dung söï phaùt trieån cuûa hoï. Coù nhieàu ngöôøi laõnh ñaïo toân giaùo treân theá giôùi ngaøy nay laø nhöõng ngöôøi gioáng nhö vaäy, hoï tìm caùch ñeå duï doã nhöõng linh hoàn. Trong söï giaùng sanh cuûa Chuùa Jeâsus, Baùp-tem, söï ñoùng ñinh, söï cheát, söï soáng laïi vaø söï thaêng thieân cuûa Ngaøi – trong moïi ñieàu naøy, hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi coù ñöùc tin ñuùng ñaén vaø rao truyeàn Phuùc aâm thaät. Neáu khoâng thì ñöùc tin cuûa hoï chaúng coù ích lôïi gì. 

Nhöõng tieân tri giaû noùi raèng, ñeå ñöôïc cöùu chæ caàn tin nôi huyeát cuûa Ñaáng Christ treân Thaäp töï giaù laø ñuû, khoâng caàn phaûi nhaän bieát söï quan troïng cuûa Baùp-tem Ngaøi. Vì hoï boû qua leõ thaät cuûa Nöôùc, neân Cô-ñoác-giaùo ñaõ bò thoái naùt vaø trôû thaønh moät trong nhieàu toân giaùo cuûa theá gian. Ñoù laø lyù do taïi sao Cô-ñoác-giaùo khoâng coøn mang söï cöùu roãi ñeán cho toaøn theå nhaân loaïi treân theá giôùi. 

Khoâng coù Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù thì Cô-ñoác-nhaân chæ trôû neân laø moät toân giaùo nhaán maïnh veà caùc quy taéc xöû theá vaø nhaân phaåm cuûa theá gian. ÔÛ caùc nöôùc Chaâu AÂu vaø Baéc Myõ, laø nôi haàu heát daân soá laø nhöõng Cô-ñoác-nhaân, caùc toân giaùo Phöông ñoâng hieän nay trôû neân khaù phoå bieán. Taïi sao? Vì nhöõng toân giaùo Cô-ñoác phöông ñoâng khoâng theå mang söï tha toäi vaø ñöùc tin thaät nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì theá nhieàu ngöôøi bò loâi cuoán bôûi nhöõng toân giaùo huyeàn bí Phöông ñoâng vaø nghó raèng hoï coù nhöõng choïn löïa toát hôn nhöõng toân giaùo Phöông taây. Nhöng Cô-ñoác-giaùo khoâng phaûi laø moät toân giaùo Phöông taây hay Phöông ñoâng.

Ñaâu laø luùc ñeå chuùng ta suy xeùt veà Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø tình traïng cuûa Cô-ñoác-giaùo hieän nay. Chuùng ta caàn phaûi hoûi vaø suy nghó taïi sao Cô-ñoác-giaùo thaät ñaõ bò nhieàu ñieàu ngaøy nay laøm cho thoái naùt, vaø taïi sao Cô-ñoác-giaùo ngaøy nay trôû neân khoâng coù giaù trò vaø gaây phieàn trong maét cuûa quaù nhieàu ngöôøi. Caâu traû lôøi ñöôïc tìm thaáy trong Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Tin nôi Chuùa Jeâsus maø khoâng bieát veà Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh thì cuõng gioáng nhö thôø thaàn Ba-anh ngay tröôùc maét cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu xaáu xa nhaát tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi laø töø choái tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø leõ thaät cuûa söï cöùu roãi thaät. 

Cô-ñoác-giaùo ngaøy nay khoâng chæ bò quyeán ruõ bôûi veû ñeïp cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh nhöng cuõng bôûi veû ñeïp cuûa theá gian nöõa. Baûy hoäi thaùnh xöù A-si ñaõ phuïc vuï Chuùa bôûi tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Nhöng, nhö trong Kinh thaùnh baøy toû, phaàn naøo ñoù khoâng choáng noåi theá gian, neân Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh caøng ngaøy caøng bò ñaåy ra ngoaøi ñeå theá gian thay vaøo choã cuûa noù haàu chieám giöõ ngaøy caøng nhieàu loøng cuûa con ngöôøi. 

Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu moät hoäi thaùnh khoâng giaûng daïy leõ thaät cuûa söï cöùu roãi, Phuùc aâm cuûa vieäc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh, nhöng ngöôïc laïi chæ giaûng daïy huyeát cuûa Thaäp töï giaù? Toâi ñöa ra caâu hoûi naøy vì ngay caû hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neáu hoï chæ theo ñuoåi theá gian, seõ sôùm bò theá gian mua chuoäc, vaø sau ñoù khoâng laâu hoï seõ noùi raèng khoâng caàn Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus ñeå ñöôïc cöùu. Ñoù laø lyù do taïi sao toâi ñang xem xeùt vaø laëp laïi ñieåm quan troïng naøy qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.Söï Khaùc Bieät Giöõa Phuùc Aâm Coù Baùp-Tem Cuûa Chuùa Jeâsus Vaø Phuùc Aâm Khoâng Coù Baùp-Tem uûa Ngaøi 


Baïn vaø toâi, chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy laø leõ thaät cuûa Chuùa, trong ñoù Baùp-tem cuûa Chuùa Jesus, huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù vaø Ñöùc Thaùnh Linh laø nhöõng baèng chöùng cho söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. 

1 Giaêng 5:5-7 vaø 1 Phi-e-rô 3:21 noùi vôùi chuùng ta raèng “Nöôùc” – Baùp-tem, laø daáu hieäu cuûa söï cöùu roãi chuùng ta, vaø ñaây cuõng chính laø Lôøi cöùu roãi baøy toû trong Ma-thi-ô 3:15 laø nôi Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân Ngaøi bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi. Trong khi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus quan troïng laø nhö vaäy, thì vieäc boû qua Baùp-tem cuûa Ñaáng Christ vaø chæ giaûng daïy veà huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù thì laøm sao coù theå daãn chuùng ta ñeán vôùi söï cöùu roãi hoaøn toaøn troïn veïn ñöôïc? Nhöõng ngöôøi ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi phaûi veõ ra moät ñöôøng ranh giôùi cöùu roãi roõ raøng bôûi tin nôi Lôøi. Hoï phaûi töï nhaéc ñi nhaéc laïi raèng ñöôøng ranh giôùi naøy phaûi ngaøy caøng roõ neùt hôn. 

Neáu moät ngöôøi khoâng theå veõ ra moät ñöôøng ranh giôùi roõ raøng cho söï cöùu roãi cuûa anh/chò aáy, thì ñieàu naøy chæ coù theå coù nghóa laø ngöôøi naøy chöa ñöôïc cöùu. Thaät sai laàm khi nghó raèng söï giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta chæ laø moät giai ñoaïn ñi tröôùc cuûa ñöùc tin chuùng ta. Giaûi cöùu khoûi toäi loãi khoâng phaûi laø moät giai ñoaïn cuûng coá thuoäc linh, nhöng noù chính laø neàn ñöùc tin cuûa chuùng ta, böôùc quan troïng nhaát trong vieäc xaây döïng caên nhaø ñöùc tin cuûa chuùng ta treân vaàng ñaù. 

Cuõng vaäy, chuùng ta khoâng ñöôïc nghó veà vaán ñeà cöùu roãi chæ laø moät vaán ñeà cuûa “quan ñieåm giaùo lyù” cuûa nhöõng giaùo phaùi khaùc nhau. Nhöõng hoïc thuyeát khaùc nhau cuûa giaùo phaùi naøy ñeán giaùo phaùi kia, nhöng leõ thaät cuûa Kinh thaùnh, leõ thaät raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân Ngaøi bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi, khoâng theå khaùc nhau töø nieàm tin naøy ñeán nieàm tin kia. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta khoâng theå boû qua söï quan troïng chuû yeáu cuûa Baùp-tem Chuùa Jeâsus khi chuùng ta giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Chuùng ta khoâng theå chæ giaûng daïy raèng Chuùa Jeâsus laø “Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi,” hay chæ giaûng daïy raèng ngöôøi ta coù theå ñöôïc cöùu chæ bôûi tin nôi huyeát cuûa Thaäp töï giaù. Chuùng ta phaûi nhaän ñöôïc söï tha toäi bôûi tin nôi caû Baùp-tem cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Laøm sao toäi loãi cuûa moät ngöôøi coù theå bieán maát khi anh/chò aáy chæ tin nôi “huyeát treân Thaäp töï giaù cuûa Ñaáng Christ maø khoâng tin nôi Baùp-tem cuûa Ngaøi? Khi ngöôøi ta chæ tin nôi huyeát Chuùa treân Thaäp töï giaù, thì toäi loãi cuûa löông taâm hoï coù bieán maát hay khoâng? Dó nhieân laø khoâng! 

Qua Kinh thaùnh, Chuùa Jeâsus laøm chöùng cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, toäi loãi cuûa chuùng ta, vaø söï phaùn xeùt cuûa noù. Ñöùc tin thaät maø chuùng ta phaûi coù laø ñöùc tin nôi söï hieåu bieát thaät cuûa lôøi Ñaáng Christ naøy. YÙ cuûa toâi laø gì khi noùi raèng hieåu bieát thaät? YÙ cuûa toâi laø coù moät söï hieåu bieát roõ raøng veà vieäc toäi loãi chuùng ta seõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn phaït laø gì, söï coâng chính cuûa Ngaøi laø gì, vaø loaïi ñöùc tin naøo bò dieät vong tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ bôûi bieát nhöõng ñieàu naøy thì ñöùc tin thaät môùi coù theå xuaát hieän töø söï hieåu bieát thaät cuûa chuùng ta. 

Neáu, trong khi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, chuùng ta boû qua Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus hay huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù, thì ñieàu chuùng ta giaûng daïy khoâng phaûi laø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Neáu chuùng ta luaän giaûi leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong nhöõng giôùi haïn cuûa con ngöôøi chuùng ta vaø giaûng daïy raèng moïi ngöôøi coù theå trôû neân voâ toäi chæ bôûi tin nôi Chuùa Jeâsus thì caû nhöõng ngöôøi giaûng daïy laãn ngöôøi nghe ñeàu vaãn laø nhöõng toäi nhaân. Söï khaùc bieät giöõa vieäc chuùng ta coù giaûng daïy veà Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus hay khoâng taïo neân söï khaùc bieät hoaøn toaøn trong vieäc cöùu linh hoàn ngöôøi ta. 

Khi chuùng ta nhìn vaøo ñöùc tin cuûa caùc söù ñoà, chuùng ta thaáy raèng hoï ñaõ khoâng giaûng daïy chæ huyeát cuûa Thaäp töï giaù. Hoï ñeàu tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus laãn huyeát cuûa Thaäp töï giaù nhö laø moät coâng vieäc cuûa söï cöùu roãi. Tranh caûi raèng Chuùa Jeâsus ñaõ giaûi quyeát moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân Thaäp töï giaù maø khoâng tin raèng tröôùc tieân Ngaøi ñaõ gaùnh chuùng treân mình Ngaøi bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi khoâng chæ laø söï voâ lyù trong nhöõng laäp luaän cuûa con ngöôøi, nhöng noù cuõng khoâng phuø hôïp trong leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi tin nôi phaân nöõa Phuùc aâm nhö theá khoâng theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï. Coâng Vieäc Cuûa Nhöõng Ngöôøi Giaûng Daïy Phuùc AÂm 


Noùi döïa treân Kinh thaùnh, nhöõng ngöôøi laøm mai moái thuoäc linh laø nhöõng ngöôøi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi laøm mai moái cho söï cöùu roãi thuoäc linh phaûi hoøa giaûi giöõa Chuùa vaø nhöõng coâ daâu cuûa Ngaøi. Ñieàu ñaàu tieân maø hoï phaûi laøm laø giaûng daïy cho nhöõng toäi nhaân nhöõng ñieàu maø Chuùa ñaõ laøm cho hoï. Hoï phaûi daïy raèng Chuùa Jeâsus ñaõ chòu baùp tem ñeå gaùnh toäi loãi cuûa hoï treân Ngaøi, vaø raèng Ngaøi ñaõ chòu xöû phaït vì moïi toäi loãi naøy treân Thaäp töï giaù. Hoï cuõng phaûi phaân bieät chính xaùc nhöõng coâ daâu coù tin nôi ñieàu naøy hay khoâng, vaø khi nhöõng coâ daâu tin thì vai troø cuûa nhöõng ngöôøi mai moái naøy hoaøn taát. 

Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, giaûi thích vôùi nhöõng coâ daâu bieát Chaøng Reå laø ai vaø nhöõng ñieàu Ngaøi ñaõ laøm cho hoï laø raát quan troïng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi mai moái, ñeå nhö theá nhöõng coâ daâu coù theå hieåu deã daøng hôn. Khi traùi tim cuûa nhöõng coâ daâu nhaän bieát nhöõng ñieàu maø chuù reå ñaõ laøm cho hoï, thì nhöõng ngöôøi mai moái phaûi daïy hoï vieäc Chaøng Reå ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa hoï vôùi Nöôùc vaø huyeát cuûa Ngaøi. 

Vì theá khi nhöõng coâ daâu tieáp nhaän moïi ñieàu maø Chaøng Reå ñaõ laøm cho hoï, thì hoï trôû neân vaø ñöôïc goïi laø nhöõng coâ daâu cuûa Ñaáng Christ. Nhöõng ngöôøi ñaõ trôû neân coâ daâu cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ phaûi nhaän bieát raèng Chaøng Reå ñaõ mua hoï vôùi giaù chuoäc cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Hoï phaûi nhaän bieát raèng, ñeå khieán hoï thuoäc veà Ngaøi, Chaøng Reå phaûi taåy saïch moïi toäi loãi cuûa hoï vôùi Nöôùc vaø huyeát cuûa Ngaøi, khieán hoï trôû neân traéng nhö tuyeát vaø nhaän hoï laøm nhöõng coâ daâu cuûa Ngaøi. 

Chæ khi ñoù nhöõng coâ daâu môùi coù theå toân troïng vaø nhìn nhaän Chaøng Reå maõi maõi. Nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù moïi toäi loãi cuûa hoï laø nhöõng ngöôøi coâng chính, ngöôøi coâng chính thì voâ toäi, vaø ngöôøi voâ toäi laø nhöõng coâ daâu cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Khi nhöõng coâ daâu coù ñöùc tin nhö theá, coù theå ñöôïc Chaøng Reå cöôùi, vaø Chaøng Reå coù theå tieáp hoï vaøo trong voøng tay cuûa Ngaøi. Nhö theá, chæ khi nhöõng ngöôøi mai moâái thuoäc linh chuaån bò cho coâ daâu vôùi Lôøi leõ thaät thì hoï môùi coù theå söûa soaïn ñaùm cöôùi cuûa hoï caùch thaønh coâng. 

Ñeå ñöôïc thaønh coâng, nhöõng ngöôøi mai moái cuûa söï cöùu roãi thuoäc linh phaûi bieát loaïi coâ daâu naøo maø Chaøng Reå muoán. Chuùa Jeâsus, Chaøng Reå cuûa chuùng ta, khoâng coù toäi loãi, Ngaøi laø thaùnh. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa Jeâsus muoán nhöõng coâ daâu trong saïch khoâng tì vít. Vaø ñoù laø lyù do taïi sao nhöõng ngöôøi mai moái duøng nhöõng coâng vieäc cuûa Chaøng Reå ñeå taåy saïch vaø trang trí cho coâ daâu. Söï trang ñieåm coâ daâu coù nghóa laø hoï ñöôïc ñem ñeán cho Chaøng Reå chæ sau khi toäi loãi cuûa hoï hoaøn toaøn ñöôïc taåy saïch bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ ñöôïc laøm troïn bôûi Chaøng Reå. Neáu hoï ñöôïc mang ñeán vôùi Ngaøi khi toäi loãi hoï chæ saïch phaân nöõa, thì Chaøng Reå seõ khoâng nhaän hoï, vì Ngaøi muoán coâ daâu cuûa Ngaøi hoaøn toaøn trong saïch. Nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng ngöôøi mang vai troø naøy laø ngöôøi mai moái cuûa söï cöùu roãi thuoäc linh naøy. 

Vì theá, nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi tieáp tuïc chuaån bò söï cöùu roãi thuoäc linh cho nhöõng coâ daâu. Cuøng luùc ñoù, chuùng ta cuõng phaûi nhaän bieát raèng trong Cô-ñoác-giaùo ngaøy nay khaép nôi ñeàu coù nhieàu ngöôøi mai moái xaùc thòt, laø nhöõng ngöôøi lôïi duïng vaø moi moùc ñeå gia taêng cuûa caûi cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi mai moái xaùc thòt naøy seõ bò taán coâng bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laãn nhöõng coâ daâu bò töø choái. Chuùng ta khoâng ñöôïc trôû thaønh nhöõng ngöôøi mai moái xaùc thòt. Nhaän Bieát Söï Saâu Xa Cuûa Sa-Tan 


Ngay caû trong voøng nhöõng ñaày tôù vaø daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, coù nhieàu ngöôøi khoâng bieát söï saâu sa cuûa möu meïo cuûa Sa-tan. Noùi caùch khaùc, coù nhieàu ngöôøi khoâng nhaän bieát Sa-tan coá heát söùc nhö theá naøo ñeå laøm chuùng ta vaáp ngaõ. Quaù nhieàu ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng nhaän bieát ñöôïc Sa-tan ñaõ thay ñoåi vaø laøm hö naùt Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh nhö theá naøo vaø haén ñaõ ñaùnh löøa nhöõng ngöôøi tin ñi theo nieàm tin giaû doái cuûa haén. Keát quaû laø coù nhieàu ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus cuoái cuøng ñaõ coù moät Phuùc aâm thoái naùt thay vì Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø linh hoàn hoï, ngöôïc vôùi mong muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng bò huûy dieät. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng, “Ñöøng ñi theo nhöõng hoïc thuyeát cuûa Gieâ-sa-beân. Tin vaø giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa caùc ngöôi caùch vöõng vaøng cho ñeán khi Ta trôû laïi. Thì Ta seõ ban cho caùc ngöôi quyeàn cai trò caùc nöôùc.” Nhöng nhöõng ngöôøi bò caùm doã bôûi nieàm tin cuûa Gieâ-sa-beân, Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng noùi vôùi hoï raèng Ngaøi seõ quaêng hoï vaøo trong söï khoå sôû lôùn vaø reøn luyeän hoï laàn nöõa. 

Khi thì giôø Chuùa Jeâsus trôû laïi gaàn ñeán, chuùng ta seõ thaáy nhöõng ngöôøi ñaõ tin vaø giaûng daïy söï cöùu roãi chæ bôûi huyeát cuûa Chuùa Jeâsus phaûn boäi nieàm tin cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi coù yù kieâu haûnh veà ñöùc tin cuûa hoï luoân luoân caûm thaáy toát hôn nhöõng ñöùc tin khaùc vôùi hoï. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi nhaän ra vaø phaân bieät giöõa ñöùc tin cuûa hoï vaø ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh: “Keû naøo thaéng, vaø giöõ caùc vieäc cuûa ta ñeán cuoái cuøng, ta seõ ban cho quyeàn trò caùc nöôùc: Keû ñoù seõ cai trò baèng moät caây gaäy saét, vaø seõ phaù tan caùc nöôùc nhö ñoà goám, khaùc naøo chính ta ñaõ nhaän quyeàn cai trò ñoù nôi Cha ta.” 

Khi Chuùa chuùng ta trôû laïi theá gian naøy, seõ coù nhieàu Cô-ñoác-nhaân phaûi gaëp maët Chuùa trong khi chöa ñöôïc taùi sanh. Vì hoï ñaõ khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân hoï seõ gaëp Chuùa vôùi toäi loãi trong loøng hoï. Nhöng ngöôïc laïi nhöõng ngöôøi coù taám loøng ñaõ ñöôïc tha thöù toäi cuûa hoï bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ ñöôïc bieán ñoåi cuøng vôùi söï hieän ñeán cuûa Chuùa vaø cai trò vôùi Ngaøi. Nhö ñaõ noùi ôû ñaây, söùc maïnh cuûa Chuùa vaø daân söï cuûa Ngaøi nhö söùc maïnh cuûa caây gaäy saét ñaäp vôõ nhöõng bình goám vaäy. 

Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ ban quyeàn cai trò caùc nöôùc cho nhöõng ngöôøi gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho ñeán cuoái cuøng. Chuùa chuùng ta noùi vôùi chuùng ta raèng quyeàn naêng naøy cuõng gioáng nhö quyeàn naêng maø Ngaøi ñaõ nhaän nôi Cha. Chuùng ta phaûi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng tieân tri giaû nhö Gieâ-sa-beân vaø Ba-la-am, ñeå nhôø ñoù chuùng ta seõ ñöôïc cai trò ñôøi ñôøi vôùi quyeàn cai trò caùc nöôùc maø Chuùa seõ ban cho chuùng ta. Söï Cöùu Roãi Troïn Veïn Cuûa Leõ Thaät! 


Ñeå cöùu toäi nhaân, Chuùa chuùng ta ñaõ phaûi xuoáng theá gian naøy, vaø gaùnh moïi toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân mình Ngaøi, Ngaøi ñaõ phaûi chòu Baùp tem bôûi Giaêng. Vì Chuùa ñaõ chòu Baùp tem ñeå gaùnh toäi loãi chuùng ta, neân Ngaøi môùi coù theå mang nhöõng toäi loãi naøy ñeán Thaäp töï giaù, cheát treân ñoù vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. Ngaøi ñaõ thöïc hieän nhöõng haønh ñoäng coâng chính naøy cho chuùng ta, vì Ngaøi khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc khi nhìn thaáy con ngöôøi tieáp tuïc phaïm vaø khoå sôû vôùi toäi loãi cuûa hoï. Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø leõ thaät coù theå giaûi cöùu baïn khoûi moïi toäi loãi cuûa baïn. 

Chuùa chuùng ta coù theå trôû neân Cöùu Chuùa cuûa taát caû nhöõng ai tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vì Chuùa ñaõ chòu baùp tem bôûi Giaêng, neân Ngaøi coù theå mang traùi cuûa keát quaû tuyeät dieäu naøy ñöôïc laøm chöùng trong Giaêng 1:29 vaø Giaêng 19:30: “Kìa! Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi!” vaø “Moïi vieäc ñaõ ñöôïc troïn!” Nhöõng ngöôøi coù loøng tin chaéc nôi söï mua chuoäc cuûa hoï qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå coù ñöùc tin maïnh meõ nôi Ngaøi vì hoï bieát raèng Chuùa Jeâsus ñaõ giaûi quyeát moïi toäi loãi cuûa hoï bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi thaønh thaät nhìn vaøo loøng cuûa chính chuùng ta, vì neáu chuùng ta khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì toäi loãi cuûa chuùng ta nhaát ñònh vaãn tieáp tuïc ôû trong loøng chuùng ta.

Khi chuùng ta nhìn caån thaän vaøo loøng cuûa nhöõng ngöôøi boû qua Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø chæ tin nôi huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù, thì chuùng ta thaáy raèng söï toàn taïi cuûa toäi loãi hoï laø ñieàu khoâng theå phuû nhaän. Chuùng ta phaûi ñaëc bieät ñeå yù ñeán Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus bôûi Giaêng Baùp-tít vaø tin nôi ñoù caøng maïnh meõ hôn, vì chuùng ta khoâng theå theâm hay bôùt nhöõng yù nghó cuûa chuùng ta vaøo trong Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi choáng laïi nhöõng phuùc aâm giaû taïo, vì chuùng coù theå huûy dieät ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Chính Chuùa Jeâsus ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng, “Haõy ñeå yù vaø caån thaän veà men cuûa ngöôøi Pha-ri-si.” “Men” ôû ñaây khoâng töôïng tröng cho nhöõng loaïi duøng ñeå laøm röôïu hay baùnh, nhöng töôïng tröng cho Phuùc aâm khoâng coù Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus. Chuùng ta phaûi bieát vaø tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ mang toäi loãi cuûa theá gian ñeán treân Thaäp töï giaù baèng caùch gaùnh chuùng treân mình Ngaøi vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi, vaø Ngaøi ñaõ trôû thaønh Cöùu Chuùa thaät cuûa chuùng ta baèng caùch chòu ñoùng ñinh treân Thaäp töï giaù vaø soáng laïi töø coõi cheát. 

Veà phaàn Ngaøi, Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän moïi toäi loãi cuûa theá gian vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi bôûi Giaêng, vaø khieán chuùng hoaøn toaøn bieán maát vôùi huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Nhöng veà phaàn ngöôøi ta, vì hoï khoâng tin nôi Baùp-tem maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän nôi Giaêng, neân toäi loãi cuûa hoï vaãn tieáp tuïc toàn taïi. Khoâng tin nôi leõ thaät Chuùa Jeâsus ñaõ chòu baùp tem bôûi Giaêng ñeå gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân mình Ngaøi, thì toäi loãi cuûa hoï khoâng theå ñöôïc taåy saïch. Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø Phuùc aâm quyeàn naêng taåy ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø khieán chuùng ta traéng nhö tuyeát khi chuùng ta ñoàng tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù.Chuùng Ta Phaûi Laø Nhöõng Ngöôøi Chieán Thaéng 


Töø phaân ñoaïn chính naøy, chuùng ta nhìn thaáy ñöôïc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi ngöôøi haàu vieäc Chuùa trong Hoäi thaùnh Thi-a-ti-rô raèng Ngaøi seõ ban cho oâng quyeàn cai trò caùc nöôùc. Moïi tín ñoà taùi sanh soáng treân moät chieán tröôøng thuoäc linh ñang chieán ñaáu trong cuoäc chieán thuoäc linh naøy. Chuùng ta phaûi luoân luoân chieán thaéng trong chieán tröôøng thuoäc linh naøy bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Cuoäc chieán thuoäc linh naøy baét ñaàu töø ngay luùc ngöôøi ñoù tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh phaûi chieán thaéng Sa-tan trong cuoäc chieán choáng laïi haén. Moät soá ngöôøi trong chuùng ta chieán ñaáu choáng laïi Sa-tan vaø seõ chieán thaéng nhöõng phuùc aâm giaû taïo cho ñeán ngaøy maø hoï ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi chieán thaéng tin raèng Chuùa chuùng ta ñaõ caát ñi toäi loãi cuûa hoï bôûi ñeán trong theá gian naøy, chòu baùp tem, chòu cheát treân Thaäp töï giaù vaø soáng laïi töø coõi cheát. Duø cho nhöõng ngöôøi khaùc noùi gì, hoï cuõng khoâng bò lung lay trong nieàm tin raèng nôi taåy saïch toäi loãi cuûa hoï laø soâng Gioâ-ñanh, vaø raèng moïi toäi loãi cuûa hoï ñaõ chuyeån sang Chuùa Jeâsus qua Baùp-tem maø Ngaøi ñaõ nhaän nôi Giaêng. 

Chuùa chuùng ta ñaõ baûo chuùng ta phaûi chieán ñaáu vaø thaéng Sa-tan. Xaùc thòt cuûa chuùng ta coù theå ñoâi khi lao ñoäng naëng nhoïc vaø meät moûi, nhöng ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng bao giôø coù theå thaát baïi trong cuoäc chieán choáng laïi nhöõng phuùc aâm giaû. 

Chuùa noùi vôùi chuùng ta raèng, “Haõy vaøo cöûa heïp, vì cöûa roäng vaø ñöôøng khoaûng khoaùt daãn ñeán söï hö maát, keû vaøo ñoù cuõng nhieàu. Song cöûa heïp vaø ñöôøng chaät daãn ñeán söï soáng, keû kieám ñöôïc thì ít” (Ma-thi-ô 7:13-14). Tieân tri EÂ-li cuûa thôøi Cöïu öôùc ñaõ chieán ñaáu vaø thaéng treân 850 thaày teá leã cuûa Ba-anh. 

Söù ñoà Phao-loâ cuõng ñaõ noùi raèng khoâng coù Phuùc aâm naøo khaùc ngoaøi Phuùc aâm maø oâng rao truyeàn (Ga-la-ti 1:7). Phuùc aâm naøy cuûa Phao-loâ khoâng gì khaùc hôn laø ñöùc tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm naøy, trong luùc hoï coù theå vaãn coù nhöõng baát toaøn ngay caû sau khi hoï ñöôïc taùi sanh, nhöng khoâng bao giôø coøn coù toäi loãi naøo trong loøng hoï. Chuùa chuùng ta ñaõ taåy ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Nöôùc Baùp-tem cuûa Ngaøi vaø ñaõ nhaän moïi söï söûa phaït toäi loãi bôûi huyeát Ngaøi. Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù ñaõ ñem söï cöùu chuoäc ñôøi ñôøi cho nhöõng ngöôøi tin. 

Vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu, Chuùa ban söùc maïnh ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï, ñeå chieán ñaáu vaø thaéng cho ñeán cuoái cuøng.