Sermons

【Chapter 3-1】 < Khaûi huyeàn 3:1-6 > Thö Gôûi Cho Hoäi Thaùnh Saït-Ñe< Khaûi huyeàn 3:1-6 >

“Ngöôi cuõng haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Saït-ñe raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng coù baûy vò thaàn Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baûy ngoâi sao: Ta bieát coâng vieäc ngöôi; ngöôi coù tieáng laø soáng, nhöng maø laø cheát. Haõy tænh thöùc, vaø laøm cho vöõng söï coøn laïi, laø söï haàu cheát; vì ta khoâng thaáy coâng vieäc cuûa ngöôi laø troïn veïn tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi ta. Vaäy haõy nhôù laïi mình ñaõ nhaän vaø nghe ñaïo theå naøo, thì giöõ laáy, vaø aên naên ñi. Neáu ngöôi chaúng tænh thöùc, ta seõ ñeán nhö keû troäm, vaø ngöôi khoâng bieát giôø naøo ta ñeán baét ngöôi thình lình. Nhöng, ôû Saït-ñe, ngöôi coøn coù maáy ngöôøi chöa laøm oâ ueá aùo xoáng mình: Nhöõng keû ñoù seõ maëc aùo traéng maø ñi cuøng ta, vì hoï xöùng ñaùng nhö vaäy. Keû naøo thaéng, seõ ñöôïc maëc aùo traéng nhö vaäy. Ta seõ khoâng xoùa teân ngöôøi khoûi saùch söï soáng vaø seõ nhaän danh ngöôøi tröôùc maët Cha ta, cuøng tröôùc maët caùc thieân söù Ngaøi. Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh!’”Giaûi thích


Caâu 1: “Ngöôi cuõng haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Saït-ñe raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng coù baûy vò thaàn Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baûy ngoâi sao: Ta bieát coâng vieäc ngöôi; ngöôi coù tieáng laø soáng, nhöng maø laø cheát.”

Chuùa coù baûy vò thaàn Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baûy ngoâi sao. Hoäi thaùnh Saït-ñe coù nhieàu baát toaøn trong ñôøi soáng thuoäc linh cuûa hoï. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khuyeân baûo Hoäi thaùnh phaûi soáng bôûi ñöùc tin. ÔÛ ñaây Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi tín höõu cuûa hoäi thaùnh Saït-ñe raèng:“Caùc ngöôi coù tieáng laø soáng, nhöng caùc ngöôi ñaõ cheát.” Bôûi ñieàu naøy, yù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñöùc tin cuûa tín ñoà Hoäi thaùnh Saït-ñe ñaõ cheát ñoái vôùi taát caû nhöõng muïc tieâu thöïc tieån. 


Caâu 2: “Haõy tænh thöùc, vaø laøm cho vöõng söï coøn laïi, laø söï haàu cheát; vì ta khoâng thaáy coâng vieäc cuûa ngöôi laø troïn veïn tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi ta.”

Chuùa khoâng coøn cho pheùp nhöõng tín höõu cuûa Hoäi thaùnh Saït-ñe tieáp tuïc trong söï baát trung nöõa. Ngaøi quôû traùch Hoäi thaùnh naøy vì hoï ñaõ soáng maø khoâng coù ñöùc tin troïn veïn nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì nhöõng tín ñoà khoâng soáng ñôøi soáng heát loøng tin nôi moïi Lôøi ñöôïc cheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì cuõng gioáng nhö soáng maø phaïm toäi tröôùc söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ngay caû khi hoï yeáu ñuoái, neáu caùc tín ñoà soáng bôûi ñöùc tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï seõ ñöôïc nhaác cao tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi laãn con ngöôøi. Ñeå trôû thaønh nhöõng tín ñoà coù ñöùc tin troïn veïn nhö theá, chuùng ta phaûi soáng ñôøi soáng ñöùc-tin caùch trung tín vaø laøm theo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Lôøi ñöôïc ban cho toaøn theå caùc thaùnh ñoà. 


Caâu 3: “Vaäy haõy nhôù laïi mình ñaõ nhaän vaø nghe ñaïo theå naøo, thì giöõ laáy, vaø aên naên ñi. Neáu ngöôi chaúng tænh thöùc, ta seõ ñeán nhö keû troäm, vaø ngöôi khoâng bieát giôø naøo ta ñeán baét ngöôi thình lình.”

Tín ñoà vaø caùc ñaày tôù Ñöùc Chuùa Trôøi trong Hoäi thaùnh Ñaàu tieân ñaõ phaûi chòu hi sinh lôùn lao ñeå ñöôïc nghe vaø gìn giöõ Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Vì theá Chuùa ñaõ baûo hoï khoâng ñöôïc ñaùnh maát ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm quyù baùu cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh naøy, Phuùc aâm maø hoï ñaõ phaûi chòu nhieàu hi sinh, hi sinh ngay caû söï soáng cuûa hoï ñeå ñöôïc nhaän laáy. Tín ñoà phaûi baøy toû ñöùc tin vaø nhöõng vieäc laøm cuûa hoï caùch roõ raøng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch naém chaët Phuùc aâm cuûa söï cöùu roãi troïn veïn Nöôùc vaø Thaùnh Linh

Nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu phaûi luoân luoân nhôù ban ñaàu hoï ñaõ nghe vaø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh nhö theá naøo, soâáng ñôøi soáng caûm taï vì aân ñieån cuûa söï cöùu roãi. Caùc tín ñoà vaø ñaày tôù taùi sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi luoân luoân nhôù laïi Phuùc aâm maø hoï ñaõ nhaän nôi Chuùa laø toát ñeïp vaø phöôùc haïnh nhö theá naøo. Neáu khoâng thì hoï seõ ñöùng vaøo choå cuûa nhöõng keû ngu ngoác, khoâng bieát khi naøo Chuùa seõ trôû laïi theá gian naøy. 


Caâu 4: “Nhöng, ôû Saït-ñe, ngöôi coøn coù maáy ngöôøi chöa laøm oâ ueá aùo xoáng mình: Nhöõng keû ñoù seõ maëc aùo traéng maø ñi cuøng ta, vì hoï xöùng ñaùng nhö vaäy.”

Tuy nhieân, ôû ñaây Chuùa noùi vôùi chuùng ta raèng Hoäi thaùnh Saït-ñe vaãn coù moät vaøi ngöôøi khoâng laøm oâ ueá aùo soáng cuûa hoï, giöõ veïn ñöùc tin cuûa hoï. Chuùa cuõng noùi raèng nhöõng tín ñoà trung tín naøy seõ soáng nhö nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc maëc laáy söï coâng chính cuûa Ngaøi, seõ cuøng ñi vôùi Chuùa. Hoï coù theå böôùc ñi vôùi Chuùa vì ñöùc tin cuûa hoï ñaùng ñöôïc cuøng ñi vôùi Ngaøi. 

Tín ñoà coù ñöùc tin ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi thöøa nhaän thì ñi theo Chuùa baát cöù nôi naøo Ngaøi daãn hoï ñi. Vieäc hoï khoâng laøm oâ ueá aùo soáng cuûa hoï coù nghóa laø hoï ñaõ khoâng ñaàu phuïc nhöõng ñieàu cuûa theá gian nhöng tin nôi Lôøi cuûa Chuùa,. Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc maëc aùo coâng chính bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho thì naém vöõng Lôøi cuûa Ngaøi vaø khoâng thoûa hieäp vôùi theá gian. Noùi caùch khaùc, hoï ñaõ vaïch ra moät vaïch roõ raøng ngaên caùch vôùi nhöõng Phuùc aâm giaû taïo. 

Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc maëc aùo traéng bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Chuùa ñaõ laøm vieäc vì Phuùc aâm cuûa Ngaøi vaø soáng moät cuoäc soáng böôùc ñi theo vôùi Ngaøi trong theá gian naøy. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa luoân luoân ôû vôùi hoï, vì hoï luoân luoân ñi theo Ngaøi bôûi tin nôi Lôøi cuûa Ngaøi. 


Caâu 5: “Keû naøo thaéng, seõ ñöôïc maëc aùo traéng nhö vaäy. Ta seõ khoâng xoùa teân ngöôøi khoûi saùch söï soáng vaø seõ nhaän danh ngöôøi tröôùc maët Cha ta, cuøng tröôùc maët caùc thieân söù Ngaøi.”

Nhöõng ngöôøi chieán thaéng theá gian bôûi tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ soáng ñôøi ñôøi, seõ ñöôïc maëc laáy söï soáng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø caùc tín ñoà cuûa Ngaøi vaø haàu vieäc Chuùa. Chuùa cuõng seõ chaáp thuaän ñöùc tin cuûa hoï vaø ghi teân hoï trong Saùch Söï Soáng, vaø nhöõng teân naøy maõi maõi seõ khoâng bò taåy xoùa. 

Lôøi höùa cuûa Chuùa chuùng ta noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin thaät chaéc chaén seõ chieán thaéng trong cuoäc chieán ñöùc tin choáng laïi keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. “Ai thaéng seõ ñöôïc maëc aùo traéng.” AÙo traéng ôû ñaây coù nghóa laø chieán thaéng trong cuoäc chieán thuoäc linh choáng laïi keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi chieán thaéng trong ñöùc tin seõ ñöôïc ban cho phöôùc haïnh ñoù laø teân cuûa hoï ñôøi ñôøi seõ khoâng bò taåy xoùa khoûi Saùch Söï Soáng. Vaø teân cuûa hoï cuõng ñöôïc cheùp trong Gieâ-ru-sa-lem Môùi. “Ta seõ nhaän teân ngöôøi tröôùc maët Cha Ta vaø tröôùc maët caùc thieân söù cuûa Ngöôøi.” Töø “nhaän” ôû ñaây coù nghóa laø Chuùa seõ tieáp nhaän ñöùc tin cuûa hoï. 


Caâu 6: “Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh! ”

Nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin thaät luoân luoân nghe ñieàu Ñöùc Thaùnh Linh noùi vôùi hoï qua hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. Nhö theá, hoï cuøng soáng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø luoân luoân ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét.