Sermons

【Chapter 3-2】 < Khaûi huyeàn 3:1-6 > Nhöõng Ngöôøi Khoâng Laøm OÂ Ueá AÙo Traéng Cuûa hoï< Khaûi huyeàn 3:1-6 >


Phaân ñoaïn naøy noùi raèng, “Nhöng, ôû Saït-ñe, ngöôi coøn coù maáy ngöôøi chöa laøm oâ ueá aùo xoáng mình: Nhöõng keû ñoù seõ maëc aùo traéng maø ñi cuøng ta, vì hoï xöùng ñaùng nhö vaäy.” Maëc “aùo traéng” maø ñi coù nghóa laø hoï ñaõ gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi böôùc ñi vôùi nhöõng ngöôøi gìn giöõ söï trong traéng cuûa ñöùc tin. Ngaøi khoâng bao giôø boû hoï moät mình nhöng luoân luoân ôû vôùi hoï vaø ban phöôùc cho hoï. 

Coù nhöõng ngöôøi coâng chính treân ñaát naøy laø nhöõng ngöôøi böôùc ñi vôùi Ñöùc Thaùnh Linh. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ghi teân hoï trong Saùch Söï Soáng vaø ban cho hoï söï soâáng ñôøi ñôøi ñeå hoï ñöôïc soáng maõi maõi. Bôûi maëc aùo traéng cho nhöõng ngöôøi coâng chính vaø luoân luoân ôû vôùi hoï, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán hoï coù theå luoân luoân chieán thaéng trong cuoäc chieán choáng laïi Sa-tan. Ñeå Trôû Neân Ngöôøi Chieán Thaéng Sa-Tan 


Ñeå trôû neân ngöôøi chieán thaéng Sa-tan, tröôùc nhaát chuùng ta phaûi tin nôi Lôøi cöùu chuoäc maø Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta. Nhö theá, chuùng ta haõy môû Lôøi ra vaø xem Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh nhö theá naøo. 

Haõy baét ñaàu ñoïc trong Lu-ca 10:25-35. “Baáy giôø, moät thaày daïy luaät ñöùng daäy hoûi ñaëng thöû Ñöùc Chuùa Jeâsus raèng: Thöa thaày, toâi phaûi laøm gì ñeå ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi? Ngaøi phaùn raèng: Trong luaät phaùp coù cheùp ñieàu gì? Ngöôi ñoïc gì trong ñoù? Thöa raèng: Ngöôi phaûi heát loøng, heát linh hoàn, heát söùc, heát trí maø kính meán Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi; vaø yeâu ngöôøi laân caän nhö mình. Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Ngöôi ñaùp phaûi laém; haõy laøm ñieàu ñoù, thì ñöôïc soáng. Song thaày aáy muoán xöng mình laø coâng bình, neân thöa cuøng Ñöùc Chuùa Jeâsus raèng: Ai laø ngöôøi laân caän toâi? Ñöùc Chuùa Jeâsus laïi caát tieáng phaùn raèng: Coù moät ngöôøi töø thaønh Gieâ-ru-sa-lem xuoáng thaønh Gieâ-ri-coâ, laâm vaøo keû cöôùp, noù giöït loät heát, ñaùnh cho mình maåy bò thöông roài ñi, ñeå ngöôøi ñoù nöûa soáng nöûa cheát. Vaû, gaëp moät thaày teá leã ñi xuoáng ñöôøng ñoù, thaáy ngöôøi aáy, thì ñi qua khoûi. Laïi coù moät ngöôøi Leâ-vi cuõng ñeán nôi, laïi gaàn, thaáy, roài ñi qua khoûi. Song coù moät ngöôøi Sa-ma-ri ñi ñöôøng, ñeán gaàn ngöôøi ñoù, ngoù thaáy thì ñoäng loøng thöông; beøn aùp laïi, laáy daàu vaø röôïu xöùc choã bò thöông, roài ròt laïi; ñoaïn, cho côõi con vaät mình ñem ñeán nhaø quaùn, maø saên soùc cho. Ñeán böõa sau, laáy hai ñô-ni-eâ ñöa cho chuû quaùn, daën raèng: Haõy saên soùc ngöôøi naày, neáu toán hôn nöõa, khi toâi trôû veà seõ traû.”

Chuùng ta thaáy hai vai chính trong phaân ñoaïn naøy “Chuùa Jeâsus vaø moät thaày daïy luaät. Thaày daïy luaät naøy, kieâu haõnh veà söï trung tín cuûa oâng ta vôùi Luaät phaùp, ñaõ hoûi Chuùa Jeâsus raèng, “Thöa Thaày, toâi phaûi laøm gì ñeå ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi?” Baïn coù caûm giaùc gì ñoái vôùi caâu hoûi naøy? 

Trong caâu hoûi, Thaày daïy luaät ñaõ nghó caùch sai laàm raèng oâng coù theå giöõ Luaät phaùp baèng caùch vaâng phuïc noù theo nghóa ñen. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ban Luaät phaùp cuûa Ngaøi cho nhaân loaïi ñeå ngöôøi ta coù theå nhaän bieát toäi loãi trong loøng hoï. Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeà caäp ñeán vaø vaïch ra nhöõng toäi loãi voán coù trong loøng ngöôøi ta. Trong loøng hoï tìm thaáy nhöõng tö töôûng xaáu xa, nhöõng yù nghó ñoài baïi, nhöõng yù ñònh saùt nhaân, nhöõng tö töôûng troäm caép, nhöõng yù nghó laøm chöùng doái, vaø nhieàu nöõa. Vì theá, ñeå chæ ra nhöõng toäi loãi trong loøng thaày daïy luaät, Chuùa chuùng ta ñaõ hoûi laïi oâng raèng, “Trong Luaät phaùp coù cheùp ñieàu gì? Ngöôi ñoïc ñöôïc gì trong ñoù?” 

Chuùa chuùng ta muoán thaày daïy luaät nhaän bieát nhöõng toäi loãi voán coù ôû trong loøng cuûa oâng ta. Nhöng oâng ñaõ hoûi Chuùa Jeâsus caùch töï cao töï ñaïi, “Toâi phaûi laøm gì ñeå ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi?”, thaày daïy luaät kieâu haõnh veà söï coâng chính cuûa oâng ta. Töø nhöõng lôøi cuûa oâng ta, chuùng ta coù theå thaáy ñieàu maø thaày daïy luaät nghó: “Toâi ñaõ giöõ Luaät phaùp caùch toát ñeïp, vaø toâi chaéc raèng toâi coù theå giöõ noù trong töông lai.” 

Nhöng chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Luaät phaùp do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chæ mình Ngaøi môùi coù theå giöõ, vaø khoâng coù ai khaùc, ngay caû moät ngöôøi, coù theå giöõ Luaät phaùp cuûa Ngaøi caùch troïn veïn. Vì theá, neáu moät ngöôøi coá gaéng giöõ Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì ñieàu ñoù chæ baøy ra söï lieàu lónh caùch voâ ích vaø söï kieâu ngaïo cuûa anh ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng chuùng ta laø nhöõng toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi khoâng bao giôø coù theå giöõ Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñoái vôùi taát caû chuùng ta, chuùng ta ñoïc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö theá naøo laø ñuùng. Khi chuùng ta ñoïc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta phaûi ñoïc ñeå nhaän ra muïc ñích maø Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho chuùng ta. Neáu chuùng ta ñoïc Kinh thaùnh maø khoâng nhaän ra ñöôïc yù muoán cuûa Chuùa, ñöùc tin cuûa chuùng ta coù theå rôi vaøo höôùng ngöôïc laïi vôùi yù muoán cuûa Ngaøi. Ñoù laø lyù do taïi sao coù quaù nhieàu giaùo phaùi khaùc nhau, vaø taïi sao nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin hieäp nhaát vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi thöôøng bò loaïi boû. 

Khi nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñoïc Kinh thaùnh, hoï coù theå hieåu muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì moät caùch chính xaùc. Nhöng khi moät ngöôøi ñoïc Kinh thaùnh maø khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, thì ñieàu naøy chæ coù theå gaây neân moät söï hieåu laàm lôùn, vaø moät ngöôøi nhö theá khoâng bao giôø coù theå coù ñöùc tin ñuùng theo Kinh thaùnh, duø anh/chò aáy ñaõ hoïc Kinh thaùnh chuyeân caàn nhö theá naøo. Luaät Phaùp Noùi Nhöõng Gì? 


Chuùng ta tieáp tuïc phaân ñoaïn Lu-ca “Ngaøi phaùn raèng: Trong luaät phaùp coù cheùp ñieàu gì? Ngöôi ñoïc gì trong ñoù? Thöa raèng: Ngöôi phaûi heát loøng, heát linh hoàn, heát söùc, heát trí maø kính meán Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi; vaø yeâu ngöôøi laân caän nhö mình.”

Roâ-ma 3:20 noùi, “Vì Luaät phaùp cho ngöôøi ta bieát toäi loãi.” Kinh thaùnh cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng, “vì moïi keû caäy nhöõng vieäc Luaät phaùp thì bò ruûa saû” (Ga-la-ti 3:10).

Luaät phaùp khoâng chæ khieán chuùng ta, nhöõng ngöôøi voán sanh ra ñaõ laø toäi nhaân trôû neân nhöõng toäi nhaân naëng neà hôn, maø noù coøn vaïch ra nhöõng baát toaøn trong caùc vieäc laøm cuûa chuùng ta. Ñoù laø lyù do taïi sao “nhöõng keû caäây nhöõng vieäc cuûa Luaät phaùp thì bò ruûa saû.” 

Moät soá ngöôøi noùi raèng coù moät ngöôøi coù theå vaøo Thieân ñaøng neáu anh/chò aáy tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tuaân theo Luaät phaùp vaø phaûi heát söùc gìn giöõ Luaät phaùp. Vì theá nhöõng ngöôøi naøy, cho duø hoï tin nôi Chuùa Jeâsus, duøng caû cuoäc ñôøi hoï ñeå coá gaéng gìn giöõ Luaät phaùp. Nhöng thaät ra hoï ñang ôû döôùi söï nguyeàn ruûa cuûa Luaät phaùp. Nhöõng ngöôøi naøy chöa ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï, cho duø hoï tin nôi Chuùa Jeâsus, hoï khoâng theå thoaùt khoûi vieäc giam haõm ñöùc tin, laø ñöùc tin coá gaéng gìn giöõ Luaät phaùp caùch voâ ích. Coù theå hoï tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng hoï vaãn laø toäi nhaân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø toäi nhaân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi chæ coù theå ñoái dieän vôùi söï ñoaùn xeùt ñaùng sôï cuûa Ngaøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa Jeâsus, chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ ñeán vôùi chuùng ta nhö laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta vaø trôû thaønh Chuùa Cöùu Theá cuûa toäi nhaân. Noùi caùch chi tieát hôn thì Chuùa Jeâsus ñaõ giaûi quyeát moïi toäi loãi cuûa chuùng ta baèng caùch chòu Baùp tem taïi soâng Gioâ-ñanh. 

Baïn coù bieát raèng Baùp-tem ñoù laø daáu hieäu cuûa söï cöùu roãi ñaõ taåy saïch moïi toäi loãi cuûa chuùng ta khoâng? Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus laø phöông phaùp duy nhaát maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thieát laäp ñeå taåy ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta trong Ma-thi-ô “Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng bình nhö vaäy.” Töø “nhö vaäy” ôû ñaây coù nghóa trong ngoân ngöõ nguyeân vaên cuûa noù laø “thích ñaùng nhaát” hay “thích hôïp nhaát”. Noùi caùch khaùc, noù thích hôïp vaø thích ñaùng nhaát ñeå Chuùa Jeâsus gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân Ngaøi qua Baùp-tem cuûa Ngaøi bôûi Giaêng. Toùm laïi, Baùp-tem cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ giaûi quyeát moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi chòu Baùp tem vaø cheát treân Thaäp töï giaù. Khi ngöôøi ta bieát chính leõ thaät naøy vaø choáng laïi nhöõng söï giaû doái, Ñöùc Chuùa Trôøi goïi hoï laø nhöõng ngöôøi chieán thaéng. Ngöôøi Taùi Sanh Phaûi Choáng Laïi Ai? 


Nhöõng ngöôøi taùi sanh phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp. Treân phöông dieän toân giaùo, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa Luaät phaùp coù theå coù veû nhö toát ñeïp, nhöng saâu beân trong hoï laø nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá lôøi noùi cuûa hoï, trong khi beân ngoaøi hoï coù theå laø nhöõng ngöôøi coù ñaïo ñöùc, thöïc teá laø nhöõng lôøi cuûa Sa-tan ñeå giöõ tín ñoà cuûa hoï laïi döôùi söï nguyeàn ruûa cuûa toäi loãi. Ñoù laø lyù do taïi sao nhöõng tín ñoà phaûi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng ngöôøi cuoàng tín naøy. 

Nhöõng ngöôøi cuoàng tín noùi raèng söï cöùu roãi ñeán bôûi tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng hoï cuõng noùi raèng moät ngöôøi coù theå vaøo Thieân ñaøng khi anh/chò aáy soáng moät cuoäc soáng ñaïo ñöùc tröôùc Luaät phaùp. Nhöõng nieàm tin ñöôïc goïi laø ñöùc tin nhö theá coù theå naøo khieán ngöôøi ta ñöôïc cöùu khoâng? Dó nhieân laø khoâng! 

Vì theá Chuùa ñaõ duøng moät caâu chuyeän ñeå môû maét thaày daïy luaät vaø chuùng ta treân vaán ñeà naøy. Caâu chuyeän ñaïi khaùi laø nhö theá naøy, “Coù moät ngöôøi ñaøn oâng noï ñi töø Gieâ-ri-coâ ñeán Gieâ-ru-sa-leâm bò boïn cöôùp taán coâng, chuùng ñaùnh anh ta vaø boû anh ta gaàn cheát ôû ñoù. Moät thaày teá leõ cuõng voâ tình ñang treân ñöôøng töø Gieâ-ri-coâ ñeán Gieâ-ru-sa-lem, ñeán gaàn ngöôøi ñaøn oâng bò ñaùnh naøy. Nhöng thaày teá leã khoâng giuùp ñôõ anh ta, vaø chuyeån sang ñi ñöôøng khaùc. Moät ngöôøi khaùc ñeán vôùi naïn nhaân, laàn naøy laø moät ngöôøi Leâ-vi, nhöng oâng ta cuõng giaû boä khoâng nghe tieáng keâu cöùu cuûa ngöôøi ñaøn oâng toäi nghieäp vaø ñi voøng qua anh ta. 

Keá ñoù, moät ngöôøi thöù ba ñeán, laàn naøy laø moät ngöôøi Sa-ma-ri. Khoâng gioáng nhö thaày teá leã hay ngöôøi Leâ-vi, ngöôøi Sa-ma-ri ñoå daàu vaø röôïu xöùc choã bò thöông roài baêng boù veát thöông cho naïn nhaân, sau ñoù ñem anh ta ñeán quaùn troï treân con vaät cuûa mình, vaø chaêm soùc anh ta. Ngöôøi Sa-ma-ri thaäm chí coøn ñöa tieàn cho ngöôøi chuû quaùn troï vaø daën doø raèng, “Haõy chaêm soùc cho anh ta. Toâi seõ gheù thaêm khi toâi trôû laïi. Neáu toán tieàn hôn nöõa, toâi seõ ñöa theâm cho ñeán khi toâi trôû laïi. Haõy laøm moïi ñieàu ñeå giuùp ngöôøi ñaøn oâng naøy.” 

Ai trong soá ba ngöôøi naøy laø ngöôøi toát? Dó nhieân laø ngöôøi Sa-ma-ri. Ngöôøi Sa-ma-ri naøy töôïng tröng cho Chuùa Jeâsus. Ñieàu ñaõ coù theå cöùu toäi nhaân, nhöõng ngöôøi nhö chuùng ta, khoâng phaûi laø Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng khoâng phaûi nhöõng thaày giaùo daïy Luaät, cuõng khoâng phaûi nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo Luaät phaùp, caøng khoâng phaûi do söùc maïnh, nhöõng söï noå löïc hay caàu nguyeän aên naên cuûa chính chuùng ta. Chæ Chuùa Jeâsus laø Ñaáng ñaõ ñeán theá gian naøy ñeå taåy ñi toäi loãi cuûa chuùng ta laø Cöùu Chuùa thaät söï. Nhö vaäy qua (Ma-thi-ô 3:15) Chuùa Jeâsus ñaõ giaûi cöùu moïi toäi nhaân. Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù laø daáu hieäu cho söï cöùu roãi cuûa toäi nhaân (1 Phi-e-rô 3:21). Taát caû toäi nhaân treân theá gian naøy ñöôïc cöùu bôûi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Thaäp töï giaù. Nhöõng ngöôøi tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus taïi soâng Gioâ-ñanh vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù laø söï cöùu roãi cuûa hoï thì hoaøn toaøn ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï caùch troïn veïn. 

Chuùa Jeâsus ñaõ ban cho chuùng ta söùc maïnh ñeå chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng hoïc thuyeát giaû taïo. Khi ngöôøi ta noùi raèng, “Chuùng toâi tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng neáu baïn gìn giöõ Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm nhöõng vieäc toát, thì baïn seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa baïn,” hoï chæ ñang baøy toû söï ngoan coá vaø loan truyeàn söï giaû doái cuûa hoï. Neáu baïn theâm hay bôùt baát cöù ñieàu gì vaøo leõ thaät cöùu roãi cuûa chuùng ta bôûi Chuùa Jeâsus, thì ñieàu naøy khoâng coøn laø leõ thaät nöõa. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta söùc maïnh ñeå choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng hoïc thuyeát sai laïc cuûa söï giaû doái. 

Nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo theo Luaät phaùp ngaøy nay lôùn tieáng tröôùc maët ngöôøi ta, y nhö laø hoï tuaân thuû Luaät phaùp caùch toát ñeïp vaäy. Nhöng chuùng ta thöôøng chöùng kieán raèng hoï khoâng theå laøm nhö hoï noùi khi hoï ñoái dieän vôùi nhöõng tình traïng maø, maëc duø khoù khaên, hoï phaûi tuaân thuû ñieàu maø Luaät phaùp ñoøi hoûi hoï. Hoï töï nhaän bieát raèng maëc duø loøng hoï muoán laøm ñieàu toát, nhöng hoï khoâng theå laøm vì söï yeáu ñuoái cuûa xaùc thòt hoï. Bôûi che daáu söï yeáu ñuoái vaø che ñaäy hoï trong nhöõng nghi thöùc toân giaùo, hoï duï doã ngöôøi khaùc vaø ñeø beïp ngöôøi ta xuoáng baèng gaùnh naëng gioáng nhö cuûa hoï. 

Nhö thaày teá leã vaø ngöôøi Leâ-vi trong phaân ñoaïn treân, nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp cuõng mang moät tieâu chuaån ñoâi cuûa vieäc boû qua moät beân baát cöù nhöõng keát öôùc naøo maø noù ñoøi hoûi söï hy sinh cuûa hoï. Ñaây laø söï baát löïc cuûa con ngöôøi tröôùc Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta giaáu dieám ñieàu naøy baèng caùch che ñaäy noù trong moät caùi voû boïc beân ngoaøi goïi laø toân giaùo. Nhöng taát caû nhöõng ngöôøi giaáu dieám baûn thaân mình tröôùc maët Chuùa khoâng theå ñöôïc cöùu. Chæ nhöõng ngöôøi nhaän bieát toäi loãi cuûa hoï bôûi boäc loä baûn chaát thaät cuûa hoï baèng thöôùc ño cuûa Luaät phaùp môùi coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï bôûi Lôøi leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Chæ coù Chuùa Jeâsus môùi ñaõ khoâng boû qua nhöõng töû toäi vaø chæ coù Ngaøi môùi cöùu hoï baèng caùch tìm vaø gaëp hoï. Ngaøi ñaõ chuyeån moïi toäi loãi cuûa chuùng ta qua Ngaøi baèng caùch chòu baùp tem, vaø Ngaøi ñaõ giaûi cöùu nhöõng töû toäi ra khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï baèng caùch traû giaù baèng söï hi sinh chính thaân theå Ngaøi. Ñoù laø caùch theá naøo Chuùa Jeâsus trôû thaønh Cöùu Chuùa cuûa moïi toäi nhaân.  Nhöõng Ngöôøi Chieán Thaéng Seõ Ñöôïc Maëc Aùo Traéng 


Phaân ñoaïn ôû ñaây noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi chieán thaéng seõ ñöôïc maëc aùo traéng. Ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta phaûi chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng keû doái traù trong theá giôùi Cô-ñoác-nhaân. Ngay khi chuùng ta ñang noùi ñaây, nhöõng keû giaû doái naøy ñang daïy ngöôøi ta tin nôi Chuùa Jeâsus vaø soáng toát. Dó nhieân, soáng toát laø ñieàu neân laøm. Nhöng treân caên baûn, loøng con ngöôøi chöùa ñaày moïi thöù xaáu xa, töø gieát ngöôøi ñeán taø daâm, troäm caép, vaø ganh gheùt; vaø vì theá baûo nhöõng ngöôøi naøy soáng caùch toát ñeïp, maëc duø noùi thì ñuùng, cuõng gioáng nhö giam giöõ hoï trong moät toân giaùo vaø laøm hoï ngheït thôû cho ñeán cheát. Daïy nhöõng ngöôøi maø toäi loãi cuûa hoï choàng chaát cho ñeán coå hoïng cuûa hoï “soáng toát” laø ñaåy hoï vaøo trong vieäc töï keát aùn. 

Nhö theá, ñieàu hoï thaät söï caàn laø söï giuùp ñôû cuûa chuùng ta ñeå hoï ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï baèng caùch daïy hoï veà leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeåø coù theå cöùu hoï khoûi nhöõng toäi loãi cô baûn cuûa hoï. Ñaây laø baøi hoïc ñuùng ñaén, vaø sau söï daïy doã naøy thì khuyeân baûo hoï soáng cuoäc soáng toát ñeïp cuûa Cô-ñoác-nhaân. Noùi caùch khaùc hôn, ñieàu öu tieân tröôùc maét cho nhöõng toäi nhaân ñöùng beân ngoaøi Ñaáng Christ laø khieán hoï trôû neân coâng chính baèng caùch giaûng daïy cho hoï veà Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh tröôùc nhaát. Cô-Ñoác-Giaùo Bò Suy Ñoài Ñaõ Trôû Thaønh Moät Toân Giaùo Theá Gian 


Chuùng ta khoâng ñöôïc ñeå bò caùm doã bôûi nhöõng toân giaùo theá gian. Chæ khi chuùng ta choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng toân giaùo theá gian maø giaûng daïy nhöõng söï doái traù thì chuùng ta môùi coù theå vaøo Thieân ñaøng. Vì chuùng ta khoâng theå giöõ Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân chuùng ta caàn aân ñieån cöùu roãi maø Chuùa Jeâsus ñaõ ban cho chuùng ta, vaø chæ bôûi tin nôi aân ñieån naøy chuùng ta môùi coù theå gaëp Chuùa. 

Nhöng nhieàu ngöôøi trong soá nhöõng ngöôøi theo ñaïo Cô-ñoác, maëc duø hoï tin nôi Chuùa Jeâsus, ñang bò keùo leâ xuoáng hoûa nguïc, bò caùm doã vaø laøm cho laïc loái bôûi nhöõng ngöôøi rao truyeàn söï giaû doái. Hoï bò caùm doã bôûi nhöõng khaùi nieäm coù söùc quyeán ruõ raèng ngöôøi ta coù theå vaø phaûi laø ngöôøi toát. Nhöng vì chuùng ta voán ñöôïc sanh ra trong toäi loãi, chuùng ta khoâng bao giôø coù theå toát cho duø chuùng ta coá gaéng ñeán theá naøo ñi nöõa. Nhö theá, chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu chæ bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh raèng Chuùa Jeâsus ñaõ cöùu chuùng ta bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa Ngaøi. Chuùng ta coù theå soáng moät cuoäc soáng môùi chæ khi chuùng ta nhaän bieát raèng chuùng ta trôû neân voâ toäi bôûi tin nôi leõ thaät naøy. 

Ngöôøi Pha-ra-si trong Kinh thaùnh vaø haàu heát Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay laø nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc taåy saïch toäi loãi cuûa hoï bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeàu gioáng nhau – hoï ñeàu laø nhöõng ngöôøi taø giaùo. Ngöôøi Pha-ri-si tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, söï soáng laïi cuûa linh hoàn, vaø ñôøi sau nhö ñaõ ñöôïc cheùp trong Kinh thaùnh. Nhöng hoï khoâng tin Chuùa Jeâsus laø Ñaáng Meâ-si-a cuûa hoï. Hôn nöõa hoï chaø ñaïp vaø boû qua Baùp-tem cuûa Ñaáng Christ vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Ngaøy nay, coù nhieàu Cô-ñoác-nhaân laø nhöõng ngöôøi cuõng gioáng nhö nhöõng ngöôøi Pha-ri-si naøy. Hoï coù moät xu höôùng coâng nhaän nhöõng hoïc thuyeát cuûa Cô-ñoác-giaùo hôn laø Kinh thaùnh. Ñoù laø lyù do taïi sao hieän nay coù quaù nhieàu taø giaùo khoâng ngöøng moïc leân. Trong Tít 3:10-11, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta veà nhöõng ngöôøi taø giaùo raèng, “Sau khi mình ñaõ khuyeân baûo keû theo taø giaùo moät hai laàn roài, thì haõy laùnh hoï, vì bieát raèng ngöôøi nhö theá ñaõ boäi nghòch maø cöù phaïm toäi, thì töï ñoaùn phaït laáy mình.”

Nhöõng ngöôøi thuoäc veà taø giaùo tin caäy vaø ñi theo nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo toân giaùo cuûa hoï hôn laø Kinh thaùnh, vaø keát quaû taát caû hoï ñeàu bò dieät vong. 

Hieän nay cuõng nhö tröôùc ñaây, coù nhieàu tieân tri giaû xuaát hieän trong theá giôùi naøy. Qua Lôøi cuûa phaân ñoaïn chính naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng moïi ngöôøi phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng tieân tri giaû naøy. Ngaøi cuõng noùi raèng chæ coù nhöõng ngöôøi chieán thaéng seõ ñöôïc maëc aùo coâng chính. 

Trong Lu-ca ñoaïn 18 coù cheùp veà “caâu chuyeän cuûa ngöôøi Pha-ri-si vaø ngöôøi thaâu thueá.” Moät ngöôøi Pha-ri-si ñeán Ñeàn thôø, ñöa cao tay leân vaø caàu nguyeän caùch haõnh dieän raèng, “Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, con ñaõ kieâng aên hai laàn trong moät tuaàn vaø con ñaõ daâng moät phaàn möôøi nhöõng gì con kieám ñöôïc.” Ngöôïc laïi, ngöôøi thaâu thueá thaäm chí khoâng theå giô cao tay leân khi oâng caàu nguyeän: “Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, con khoâng theå laøm nhöõng gì anh ta laøm. Con laø moät toäi nhaân vôùi nhieàu söï baát toaøn, laø ngöôøi khoâng kieâng aên hai laàn moät tuaàn vaø thaäm chí khoâng theå daâng moät phaàn möôøi. Khoâng chæ theá, con coøn duï doã ngöôøi ta, troäm caép töø nôi hoï, vaø laøm nhieàu ñieàu xaáu xa khaùc. Con laø moät ngöôøi khoâng xöùng ñaùng. Xin thöông xoùt con, Ñöùc Chuùa Trôøi oâi. Xin thöông xoùt vaø cöùu con.” 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng ngöôøi thaâu thueá laø ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi xöng coâng chính chöù khoâng phaûi laø ngöôøi Pha-ri-si. Ñieàu naøy baøy toû roõ raøng trong caâu hoûi, “ai laø ngöôøi coù theå ñöôïc tha thöù toäi loãi?” Khoâng ai khaùc hôn laø ngöôøi nhaän ra nhöõng söï baát toaøn cuûa mình. Ngöôøi bieát raèng hoï laø toäi nhaân, nhöõng linh hoàn nhaän bieát raèng hoï chaéc chaén ôû hoûa nguïc laø Luaät hoaëc söï ñoaùn xeùt coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc öùng nghieäm treân hoï – nhöõng ngöôøi naøy laø ngöôøi seõ nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc bôûi Chuùa Jeâsus. 

Ma-thi-ô 3:15 cheùp ñieàu Chuùa Jeâsus noùi ngay tröôùc khi Ngaøi chòu baùp tem. “Nhö vaäy” (thus) trong caâu naøy coù nghóa raèng Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus laø con ñöôøng thích hôïp nhaát ñeå cöùu toäi nhaân – cöùu hoï baèng caùch khieán toäi loãi hoï bieán maát vôùi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus, ñoù laø vieäc ñaõ chuyeån moïi toäi loãi cuûa hoï qua Ngaøi. 

Baïn coù tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ laøm “nhö vaäy” (thus) cöùu baïn khoûi toäi loãi cuûa baïn khoâng? Chuùa ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa baïn treân mình Ngaøi khi Ngaøi “nhö vaäy” (thus) chòu baùp tem. Sau ñoù Ngaøi ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian ñeán Thaäp töï giaù vaø traû giaù cho moïi toäi loãi naøy bôûi huyeát cuûa Ngaøi. Baïn phaûi tin ñieàu naøy ñeå linh hoàn baïn ñöôïc soáng. Khi baïn tin ñieàu naøy, linh hoàn baïn ñöôïc cöùu chuoäc, vaø baïn ñöôïc taùi sanh, laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöng coù nhieàu ngöôøi trong theá gian töø choái leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy, Phuùc aâm cuûa söï cöùu roãi. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi chieán ñaáu trong nhöõng cuoäc chieán thuoäc linh. Khoâng phaûi toâi noùi raèng chuùng ta neân laøm nhieàu vieäc xaáu hôn ñeå nhaän ra toäi loãi cuûa chuùng ta, nhöng toâi noùi raèng chuùng ta neân ñöôïc bao phuû trong aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi töï nhaän bieát raèng chuùng ta laø nhöõng ngöôøi voán laø toäi loãi vaø seõ bò ñoaùn xeùt veà thuoäc linh. Baïn phaûi chaáp nhaän söï thaät raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa baïn. Ai muoán ñöôïc cöùu phaûi tin söï cöùu chuoäc cuûa Chuùa Jeâsus, Ñaáng ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân Ngaøi vaø chòu ñoaùn phaït thay cho chuùng ta. Chæ khi ñoù trong loøng baïn môùi coù theå khoâng coøn toäi loãi naøo nöõa. 

Hieän nay trong loøng baïn coù toäi loãi khoâng? Nhöõng ngöôøi nghó raèng loøng hoï coù toäi tröôùc tieân phaûi hieåu bieát Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi theo Luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát. Neáu baïn cheát maø chöa ñöôïc mua chuoäc toäi loãi cuûa baïn, thì baïn seõ bò ñoaùn xeùt vaø ñaåy vaøo hoûa nguïc. Vì moïi ngöôøi trong theá gian naøy khoâng theå khoâng phaïm toäi, moïi ngöôøi khoâng theå traùnh khoûi vieäc bò ñaøy vaøo hoûa nguïc tröôùc Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi, vì thöông xoùt chuùng ta, ñaõ cöùu chuùng ta bôûi sai Con Ñoäc Sanh Jeâsus Christ ñeán theá gian naøy, ñeå Ngaøi “nhö theá (thus) (Ma-thi-ô 3:15)” gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi qua Baùp-tem maø Ngaøi nhaän taïi soâng Gioâ-ñanh, vaø hình phaït Ngaøi chòu treân Thaäp töï giaù thay cho chuùng ta – laøm moïi ñieàu ñoù laø ñeå Ngaøi coù theå ñem chuùng ta veà Thieân ñaøng. 

Chuùng ta khoâng theå ñöôïc cöùu vì nhöõng vieäc laønh cuûa chuùng ta. Ngöôøi ta coù theå coù nhieàu möùc ñoä ñaïo ñöùc giaû khaùc nhau, nhöng duø sao thì moïi ngöôøi cuõng ñeàu laø nhöõng con ngöôøi ñaïo ñöùc giaû, vaø khoâng ai coù theå hoaøn toaøn ñaït ñeán söï toát ñeïp troïn veïn. Vì theá, ngöôøi ta khoâng theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï caùch hoaøn toaøn tröø khi hoï ñöôïc tha thöù taát caû toäi loãi cuûa hoï bôûi tin nôi söï cöùu chuoäc cuûa Ñaáng Christ. Ñaây laø leõ thaät coát loõi cuûa Kinh thaùnh. 

Ñeå mieâu taû oâng laø ngöôøi theá naøo tröôùc khi gaëp Chuùa, Phao-loâ ñaõ thöøa nhaän, “vì toâi khoâng laøm ñieàu laønh mình muoán, nhöng laøm ñieàu döõ mình khoâng muoán” (Roâ-ma 7:19). Taïi sao Phao-loâ laïi nhö theá? Vì con ngöôøi khoâng theå laøm baát kyø ñieàu toát naøo caû. Moïi ngöôøi bieát raèng laøm vieäc laønh laø ñieàu neân phaûi laøm, nhöng khoâng ai coù theå laøm ñöôïc nhö theá. Ñaây laø ñieàu hoaøn toaøn khaùc bieät trong xaõ hoäi vaø söï mong muoán cuûa xaùc thòt ngay caû coù söï coâng chính. Ñoù laø lyù do taïi sao ngöôøi ta ñöôïc cöùu chæ bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa leõ thaät maø Chuùa ñaõ ban cho hoï. 

Laøm caùch naøo Ñöùc Chuùa Trôøi coâng chính vaø thaùnh khieát coù theå tieáp nhaän nhöõng ngöôøi xaáu xa vaø oâ ueá nhö chuùng ta? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu vaø tieáp nhaän chuùng ta vì Chuùa Jeâsus cuûa chuùng ta ñaõ gaùnh heát toäi loãi cuûa con ngöôøi qua Baùp-tem cuûa Ngaøi bôûi Giaêng, Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm cuûa loaøi ngöôøi, Chuùa ñaõ mang nhöõng toäi loãi naøy ñeán Thaäp töï giaù vaø chòu ñoaùn phaït thay cho chuùng ta. Baïn coù tin Chuùa Jeâsus khoâng? Tin nôi Chuùa Jeâsus laø tin nhöõng gì maø Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng ta. Phöông Caùch Ñeå Ñöùng Tröôùc Maët Ñöùc Chuùa Trôøi 


Ca-in vaø A-beân ñöôïc sanh ra bôûi A-ñam vaø EÂ-va, cha me ñaàu tieân cuûa nhaân loaïi. Khi A-ñam vaø EÂ-va phaïm toäi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ gieát con thuù vaø laáy da laøm ñoà maëc cho hoï. Ñieàu naøy daïy cho con ngöôøi hai luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät laø Luaät phaùp coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, “tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát,” vaø luaät khaùc laø Luaät yeâu thöông cuûa Ngaøi, nhöõng söï hi sinh töøng bao phuû nhöõng toäi loãi xaáu xa cuûa toäi nhaân. A-ñam vaø EÂ-va, bò Sa-tan caùm doã, ñaõ phaïm toäi nghòch cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Duø hoï phaïm toäi nhö theá naøo ñi nöõa thì hoï cuõng phaûi bò cheát. Tröôùc Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ gieát moät con thuù ñeå thay theá vaø laáy da maëc cho hoï. Ñaây laø bieåu töôïng baùo tröôùc cuûa söï hi sinh cöùu chuoäc seõ ñeán. 

Sau khi phaïm toäi, A-ñam vaø EÂ-va ñaõ keát laù caây ñeå che thaân. Nhöng nhöõn laù naøy khoâng toàn taïi laâu, vì maët trôøi laøm cho chuùng bò khoâ ñi, chuùng vôõ ra vaø rôi ruïng xuoáng, nhö theá chuùng khoâng theå che ñaäy ñöôïc nhöôïc ñieåm cuûa hoï. Vì A-ñam vaø EÂ-va khoâng theå naøo che ñaäy ñöôïc söï xaáu hoå cuûa hoï, neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ gieát con thuù, laáy da laøm aùo vaø maëc cho hoï. Noùi caùch khaùc, qua söï hi sinh cuûa con sinh teá, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ che ñaäy moïi söï xaáu hoå cuûa toäi nhaân. 

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta veà tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta vaø söï cöùu roãi coâng bình cuûa Ngaøi. A-ñam vaø EÂ-va ñaõ nhaän bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi gieát con thuù thay vì gieát hoï, vaø chính Ngaøi ñaõ che ñaäy moïi söï xaáu hoå cuûa hoï vaø ñaõ cöùu hoï. Neân hoï ñaõ truyeàn ñöùc tin naøy laïi cho con caùi cuûa hoï. 

A-ñam coù hai ngöôøi con, Ca-in vaø A-beân. Ca-in, ngöôøi con trai caû, ñaõ daâng leân cho Ñöùc Chuùa Trôøi nhöõng saûn vaät maø oâng ñaõ cöïc nhoïc troàng nhö laø cuûa leã, trong khi cuûa leã cuûa A-beân laø moät con cöøu ñaõ bò gieát theo nhö Luaät cöùu chuoäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tieáp nhaän cuûa leã naøo? Hai cuûa leã naøy laø moät trong nhöõng söï kieän maáu choát cuûa CöÏu öôùc ñaõ baøy toû söï khaùc bieät giöõa cuûa leã ñöùc tin vaø cuûa leã theo yù töôûng con ngöôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tieáp nhaän cuûa leã cuûa A-beân. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng nhaän cuûa leã traùi ñaàu muøa do moà hoâi vaø coâng söùc cuûa Ca-in, nhöng ngöôïc laïi ñaõ nhaän cuûa leã laø con cöøu môùi sanh cuøng vôùi môõ noù cuûa A-beân. 

Kinh thaùnh cheùp, “A-beân cuõng daâng chieân ñaàu loøng trong baày mình cuøng môõ noù. Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñoaùi xem A-beân vaø nhaän leã vaät cuûa ngöôøi”

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhaän cuûa leã cuûa A-beân trong söï vui möøng. Töø Lôøi naøy, chuùng ta phaûi ñoïc thaáy ñöôïc ñieàu maø loøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi muoán nôi chuùng ta. 

Laøm theá naøo Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå tieáp nhaän chuùng ta? Moãi ngaøy chuùng ta caøng baát toaøn tröôùc maët Ngaøi; laøm sao chuùng ta coù theå naøo ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi? Chæ coù moät caùch duy nhaát maø chuùng ta coù theå ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, chæ coù moät con ñöôøng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët saún cho chuùng ta. Con ñöôøng naøy khoâng gì khaùc hôn laø “cuûa leã” – khoâng phaûi cuûa leã “nhöõng vieäc laøm” cuûa chuùng ta, nhöng cuûa leã “ñöùc tin” cuûa chuùng ta. Ñaây laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi vui nhaän. 

A-ñam vaø EÂ-va ñaõ truyeàn laïi ñöùc tin gì cho con caùi cuûa hoï? Ñoù laø ñöùc tin “aùo da thuù”. Noùi caùch khaùc hôn, ñoù laø ñöùc tin tin nôi söï cöùu chuoäc qua cuûa leã. Ngaøy nay, ñaây laø ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus: “Toâi tin raèng moïi toäi loãi cuûa toâi ñaõ ñöôïc caát ñi bôûi Baùp-tem vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus, vaø raèng Ngaøi ñaõ thay toâi chòu hình phaït. Toâi daâng ñöùc tin naøy nhö laø cuûa leã cuûa toâi. Toâi tin raèng moïi toäi loãi cuûa toâi ñaõ chuyeån sang Chuùa Jeâsus. Nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa trong Cöïu öôùc, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khieán toâi trôû neân voâ toäi bôûi laøm chieân con hi sinh vaø cheát vì toâi. Toâi tin nôi söï cöùu roãi naøy.”

Khi chuùng ta ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, tin raèng Chuùa ñaõ nhö theá ñeå cöùu chuùng ta, thì Ñöùc Chuùa Trôøi tieáp nhaän cuûa leã ñöùc tin vaø oâm laáy chuùng ta. Taïi sao? Bôûi vì chæ bôûi duy nhaát “cuûa leã” cuûa Ngaøi, neân chuùng ta trôû neân voâ toäi vaø coâng chính tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tieáp nhaän chuùng ta vì chuùng ta daâng cho Ngaøi cuûa leã ñöùc tin cuûa chuùng ta, raèng chuùng ta tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Noùi caùch khaùc, khi Ñöùc Chuùa Trôøi thöøa nhaän söï hi sinh cuûa Chuùa Jeâsus, thì Ngaøi cuõng thöøa nhaän chuùng ta trong Ñaáng Christ. Lyù do laø vì moïi toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ chuyeån sang cuûa leã. Vì söï ñoaùn xeùt toäi loãi chuùng ta ñaõ chuyeån sang cuûa leã naøy, neân chuùng ta trôû neân voâ toäi. Ñaây laø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñaây cuõng laø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï cöùu roãi troïn veïn cuûa Ngaøi. Chuùng Ta Cuõng Daâng Ñöùc Tin Cuûa A-Beân 


Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tieáp nhaän cuûa leã ñöùc tin cuûa A-beân vôùi söï vui möøng. Vaäy thì, cuûa leã ñöùc tin gì cuûa chuùng ta ngaøy nay maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tieáp nhaän? Khi chuùng ta tin trong loøng raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, vaø raèng Ngaøi ñaõ giaûi quyeát moïi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø chòu ñoaùn phaït vì chuùng ta, vaø khi chuùng ta daâng ñöùc tin naøy cho Ñöùc Chuùa Trôøi, thì Ngaøi tieáp nhaän chuùng ta bôûi cuûa leã ñöùc tin naøy. Baát keå chuùng ta baát toaøn nhö theá naøo ñi nöõa, vì moïi toäi loãi chuùng ta ñaõ chuyeån sang Chuùa Jeâsus, vaø vì Chuùa Jeâsus ñaõ chòu ñoaùn phaït thay cho chuùng ta, Ñöùc Chuùa Cha ñaõ tìm thaáy toäi loãi cuûa chuùng ta nôi Con cuûa Ngaøi, neân noù khoâng coøn ôû trong chuùng ta nöõa. Nhö theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuyeån moïi toäi loãi cuûa chuùng ta sang Con Ngaøi, xöû phaït Con aáy thay cho chuùng ta, sau 3 ngaøy Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho Ngöôøi choåi daäy töø coõi cheát vaø cho Ngöôøi ngoài beân höõu Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu moïi keû tin nôi ñieàu naøy. Ngaøi ñaõ tieáp nhaän cuûa leã ñöùc tin cuûa chuùng ta. Ngoaøi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, chuùng ta khoâng bao giôø coù theå ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng vì Chuùa Jeâsus ñaõ trôû thaønh Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, neân chuùng ta coù theå ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi cuøng vôùi cuûa leã ñöùc tin naøy, vaø vì cuûa leã naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå tieáp nhaän chuùng ta. Ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi leõ thaät naøy coù troïn veïn khoâng? Dó nhieân laø troïn veïn! 

Hieän nay chuùng ta chaéc chaén trôû neân voâ toäi. Vì toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ chuyeån sang Chuùa Jeâsus, neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ maëc cho chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh voâ toäi chieác aùo traéng. Ngaøi khieán chuùng ta trôû neân coâng chính. Nhö Chuùa chuùng ta ñaõ höùa, “Keû naøo thaéng, seõ ñöôïc maëc aùo traéng nhö vaäy. Ta seõ khoâng xoùa teân ngöôøi khoûi Saùch Söï Soáng” Ngaøi seõ xöng teân cuûa chuùng ta tröôùc maët thieân söù cuûa Ngaøi. 

Trong Hoäi thaùnh Saït-ñe, coù moät vaøi ngöôøi maëc aùo traéng böôùc ñi vôùi Chuùa. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng ai khaùc hôn laø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø con caùi vaø caùc tín ñoà cuûa Ngaøi.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tieáp nhaän cuûa leã cuûa A-beân. Vaø Ngaøi cuõng tieáp nhaän A-beân. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng tieáp nhaän cuûa leã neáu chuùng khoâng troïn veïn.  Nhö theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng tieáp nhaän Ca-in vaø cuûa leã cuûa oâng. Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng nhaän Ca-in vaø cuûa leã cuûa oâng? Ngaøi ñaõ khoâng tieáp nhaän chuùng vì cuûa leã cuûa Ca-in khoâng phaûi laø cuûa leã soáng, ñöôïc chuaån bò bôûi huyeát cöùu chuoäc. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ca-in ñaõ daâng hoa quaû cuûa ñaát, saûn phaåm cuûa coâng lao oâng, ñeå laøm cuûa leã. Noùi caùch ñôn giaûn, oâng ñaõ daâng nhöõng keát quaû coâng söùc cuûa oâng. Nhöõng thöù naøy coù theå laø döa haáu, baép hay khoai taây, hoaëc traùi gì ñoù, chaéc chaén chuùng hoaøn toaøn saïch seõ vaø ñöôïc chuaån bò kyõ caøng. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng tieáp nhaän loaïi cuûa leã naøy. 

Cuûa leã naøy cuûa Ca-in coù moät yù nghóa quan troïng maø Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay phaûi hoaøn toaøn hieåu bieát ñeå ñöôïc cöùu. Nhöng trong theá giôùi ngaøy nay chæ coù vaøi ngöôøi thöïc söï hieåu bieát loøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì nhieàu ngöôøi trong soá hoï khoâng bieát gì caû, thaäm chí naèm mô cuõng khoâng bieát, raèng hoï thöïc söï ñang daâng cuûa leã cuûa Ca-in cho Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Khi moät ngöôøi ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, anh/chò aáy tröôùc heát phaûi nhaän bieát mình chaéc chaén seõ bò cheát vaø xuoáng hoûa nguïc vì toäi loãi cuûa mình. Baïn coù nhaän bieát ñieàu naøy tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi laø baïn bò dieät vong vaø xuoáng hoûa nguïc vì toäi loãi cuûa baïn khoâng? Neáu baïn khoâng bieát ñieàu naøy, thì baïn khoâng caàn tin nôi Chuùa Jeâsus, vì Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa toäi nhaân. Chuùa ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng, “Nhöõng ngöôøi khoûe maïnh khoâng caàn ñeán thaày thuoác, nhöng nhöõng ngöôøi beänh môùi caàn ñeán thaày thuoác.” Nhöõng linh hoàn ñang ñau khoå döôùi aùch cuûa toäi loãi môùi caàn ñeán Chuùa, chöù khoâng phaûi nhöõng ngöôøi khoâng nhaän bieát toäi loãi cuûa chính hoï vaø nhöõng ngöôøi noùi raèng hoï voâ toäi trong khi hoï chöa ñöôïc taùi sanh. 

Moãi ngöôøi voán laø moät toäi nhaân. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi ñoaùn xeùt loaøi ngöôøi, vaø loaøi ngöôøi chaéc chaén phaûi ñoái dieän vôùi côn giaän ñoaùn xeùt naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi caùch khaùc, baïn vaø toâi ñeàu bò soá phaän dieät vong. Nhöng ñeå traùnh vieäc ñaøy chuùng ta ñeán hoûa nguïc dieät vong naøy, Chuùa ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi taïi soâng Gioâ-ñanh vaø ñaõ nhaän chòu söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thay cho chuùng ta. Vì ñieàu naøy, Chuùa coù theå hoaøn toaøn cöùu taát caû chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, chæ coù nhöõng ngöôøi thöïc söï phaïm toäi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töï nhaän bieát mình laø toäi nhaân caàn phaûi tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi chæ trôû thaønh Cöùu Chuùa cuûa nhöõng ngöôøi naøy maø thoâi. Ñöùc Tin Khieán Chuùng Ta Ñöôïc Maëc Aùo Traéng Cuûa Söï Cöùu Roãi 


Nhö Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta, “Vì söï soáng cuûa xaùc thòt thì ôû trong huyeát,” söï soáng cuûa moät con ngöôøi cuõng ôû trong huyeát cuûa anh ta. Vì toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta chaéc chaén phaûi cheát. Vaäy thì, taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh nhaân ñaõ chòu cheát treân Thaäp töï giaù? Ngaøi ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù vì Ngaøi ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân thaân theå Ngaøi, vaø vì tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát, neân Chuùa Jeâsus ñaõ ñoå huyeát söï soáng cuûa Ngaøi ra ñeå traû giaù vaø cheát thay cho chuùng ta. Ñeå laøm chöùng cho leõ thaät naøy, Ngaøi ñaõ chòu ñoùng ñinh, ñoå huyeát vaø cheát treân Thaäp töï giaù thay cho chuùng ta. 

Nhö Kinh thaùnh ñaõ noùi vôùi chuùng ta, “Ngöôøi ñaõ vì toäi loãi chuùng ta maø bò veát, vì söï gian aùc chuùng ta maø bò thöông,” Chuùa Jeâsus thöïc söï ñaõ cheát vì toäi loãi vaø söï gian aùc cuûa chuùng ta. Vì theá, söï cheát cuûa Ngaøi laø söï cheát cuûa chuùng ta, vaø söï soáng laïi cuûa Ngaøi laø söï soáng laïi cuûa chuùng ta. Baïn coù tin ñieàu naøy khoâng? 

Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian ñeå cöùu chuùng ta vaø chòu Baùp tem ñeå khieán toäi loãi chuùng ta bieán maát. Chuùa Jeâsus cuõng ñaõ chòu ñoùng ñinh. Ngöôøi ta xem khinh Ngaøi, cöôùp aùo xoáng cuûa Ngaøi, nhoå vaø vaû vaøo maët Ngaøi. Taïi sao Chuùa Jeâsus, laø Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ phaûi ñoái dieän vôùi noãi nhuïc nhaõ bò vaû vaø nhoå vaøo maët? Chuùa chuùng ta ñaõ bò xem khinh bôûi vì toäi loãi cuûa chuùng ta.

Vì theá söï cheát vaø söï soáng laïi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus laø söï cheát vaø söï soáng laïi cuûa moãi moät ngöôøi trong chuùng ta. Khoâng coù ngöôøi laõnh ñaïo toân giaùo naøo cuûa theá gian coù theå giaûi quyeát toäi loãi cuûa chuùng ta. Khoâng phaûi Moâ-ha-meùt, cuõng khoâng phaûi Phaät, hay baát cöù ai treân theá gian naøy ñaõ hi sinh söï soáng cuûa hoï vì toäi loãi cuûa chuùng ta.

Nhöng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Con Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ ñeán theá gian naøy vaø ñaõ gaùnh toäi loãi cuûa chuùng ta qua Baùp-tem cuûa Ngaøi taïi soâng Gioâ-ñanh vaø khieán chuùng ta trôû neân voâ toäi. Vaø ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi söï cheát, söï ñoaùn phaït, söï dieät vong cuøng söï ruûa saû cuûa chuùng ta, Ngaøi ñaõ hi sinh söï soáng cuûa Ngaøi. 

Vì theá, Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng, “Vaû, anh em thaûy ñeàu chòu pheùp baùp tem trong Ñaáng Christ, ñeàu maëc laáy Ñaáng Christ vaäy”. Ñöùc tin cuûa chuùng ta phaûi ñöôïc maëc trong aùo coâng chính, söï mua chuoäc toäi loãi chuùng ta, bôûi tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus ñaõ caát moïi toäi loãi chuùng ta ñi. Ñöùc tin ñaët nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus bao goàm ñöùc tin nôi söï cheát vaø söï soáng laïi cuûa chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi baèng caùch nhìn vaøo ñöùc tin cuûa chuùng ta, laø ñöùc tin tin nôi Con Ngaøi. Ñaây laø söï nhaän laáy. Ñöùc Chuùa Trôøi nhaän laáy chuùng ta bôûi nhìn vaøo cuûa leã ñöùc tin maø chuùng ta mang ñeán tröôùc maët Ngaøi. Ngaøi khoâng nhaän chuùng ta bôûi nhìn vaøo vieäc laøm cuûa chuùng ta, nhöng Ngaøi nhaän chuùng ta nhö con caùi cuûa Ngaøi bôûi nhìn vaøo ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Con Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cöùu Chuùa cuûa moïi ngöôøi, Ñaáng ñaõ mang toäi loãi cuûa chuùng ta, chòu ñoaùn phaït thay chuùng ta, vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. 

Hôõi anh chò em yeâu daáu cuûa toâi, ñaây laø ñöùc tin thaät. Chuùng ta ñöôïc cöùu khoâng phaûi vì nhöõng vieäc laøm cuûa chính chuùng ta, nhöng chuùng ta ñöôïc maëc laáy aùo traéng bôûi nhöõng vieäc laøm cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Khoâng coù vieäc laøm naøo cuûa con ngöôøi laø 100 phaàn traêm trong saïch. Ñeå loøng chuùng ta trôû neân trong saïch, chuùng ta phaûi boû ñi nhöõng coá gaéng voâ ích, nhöng thay vaøo ñoù laø chæ tin nôi Chuùa laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Bôûi tin nôi ñieàu naøy vaø laø ñieàu duy nhaát naøy thì chuùng ta môùi coù theå ñöôïc maëc aùo traéng. 

Sau ñoù teân cuûa chuùng ta seõ ñöôïc ghi vaøo Saùch Söï soáng, vaø chuùng ta seõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän tröôùc maët caùc thieân söù. Chính Chuùa Jeâsus seõ nhaän chuùng ta laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi noùi raèng, “Ta ñaõ cöùu caùc con; caùc con laø ngöôøi coâng chính vì ta ñaõ khieán nhöõng toäi loãi cuûa caùc con khoâng coøn nöõa.” Ñaây laø yù nghóa chính xaùc cuûa phaân ñoaïn chính cuûa Khaûi huyeàn maø chuùng ta ñaõ thaûo luaän. Chuùng ta coù theå ñöôïc mua chuoäc chæ khi chuùng ta vaøo trong hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nhöõng ngöôøi ñöôïc mua chuoäc chæ ñöôïc tìm thaáy trong hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Cha ñaõ nhaän chuùng ta bôûi nhìn vaøo ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Con Ngaøi. Maëc duø vaäy, chuùng ta yeáu ñuoái vaø baát toaøn, treân caên baûn moãi ngaøy chuùng ta khoâng theå traùnh khoûi vieäc ñi sai laïc vaø luoân luoân rôi vaøo trong söï yeáu ñuoái, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhìn vaøo ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Con Ngaøi, vaø vì ñöùc tin naøy maø Ngaøi nhaän chuùng ta nhö Ngaøi ñaõ nhaän Con Ngaøi. Chuùa chuùng ta ñaõ cöùu chuùng ta. 

Vaø Ngaøi ñaõ maëc aùo traéng cho chuùng ta. Ñöùc tin nôi söï voâ toäi trong loøng chuùng ta laø baèng chöùng cuûa vieäc chuùng ta maëc aùo traéng. Chuùa ñaõ höùa vôùi chuùng ta raèng, khi chuùng ta ñöùng tröôùc maët Ngaøi vôùi taám loøng ñaõ ñöôïc maëc aùo traéng tröôùc, thì Ngaøi seõ khieán xaùc thòt chuùng ta trôû neân thaân theå thaùnh khieát. Trong theá gian naøy, coù nhöõng hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nôi tìm thaáy nhöõng ngöôøi coâng chính vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù nhöõng ngöôøi ñöôïc maëc aùo traéng trong nhöõng hoäi thaùnh naøy, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi haønh ñoäng qua nhöõng hoäi thaùnh vaø ñaày tôù Ngaøi. 

Chuùng ta haõy ñoïc trong Khaûi huyeàn 3:5 laàn nöõa: “Keû naøo thaéng, seõ ñöôïc maëc aùo traéng nhö vaäy. Ta seõ khoâng xoùa teân ngöôøi khoûi saùch söï soáng vaø seõ nhaän danh ngöôøi tröôùc maët Cha ta, cuøng tröôùc maët caùc thieân söù Ngaøi.”

Moät ñieàu kieän tröôùc nhaát maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta trong phaân ñoaïn treân laø Ngaøi seõ chæ maëc aùo traéng cho “ai chieán thaéng”. Chuùng ta phaûi chieán thaéng. Nhöng nhöõng ngöôøi, maëc duø tin nôi Chuùa Jeâsus, cuõng tin raèng toäi loãi haèng ngaøy cuûa hoï ñöôïc tha thöù baèng caùch hoï phaûi xöng toäi moãi ngaøy khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi ñaõ chieán thaéng Sa-tan trong cuoäc chieán cuûa hoï ñeå choáng laïi haén, nhöng laø nhöõng ngöôøi ñaõ bò ñaùnh baïi. Hoï khoâng bao giôø coù theå trôû thaønh ngöôøi coâng chính. 

Ngöôøi chieán thaéng laø ngöôøi tin nôi coâng vieäc cöùu roãi troïn veïn cuûa Chuùa. Chuùa ñaõ ban cho baïn ñöùc tin coù theå chieán thaéng nhöõng hoïc thuyeát sai laïc nhö giaùo lyù cuûa söï neân thaùnh vaø xöng coâng nghóa. Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng ñaõ cöùu chuùng ta vôùi Phuùc aâm thaät cuûa Ngaøi, laø Phuùc aâm cuûa Baùp-tem vaø huyeát, ñeå nhôø ñoù chuùng ta coù theå choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng phuùc aâm giaû, laø nhöõng phuùc aâm khoâng mang ñeán cho chuùng ta söï cöùu roãi troïn veïn vaø söï giaûi thoaùt khoûi Sa-tan. 

Chuùng ta phaûi chuyeån toäi loãi cuûa chuùng ta trong ñöùc tin, nhaän bieát caùch roõ raøng trong loøng chuùng ta raèng moïi toäi loãi cuûa chuùng ta quaû thaät ñaõ chuyeån sang Chuùa Jeâsus. Vaø chuùng ta phaûi tin raèng chuùng ta ñaõ cheát khi Chuùa Jeâsus cheát, vaø söï cheát cuûa Ngaøi laø cheát thay cho chuùng ta. Chuùng ta cuõng phaûi tin raèng söï soáng laïi cuûa Ngaøi töø söï cheát laø ñeå chuùng ta ñöôïc soáng laïi. Khi chuùng ta coù ñöùc tin cuï theå cuûa Leõ thaät naøy, thì Ñöùc Chuùa Trôøi, nhìn vaøo ñöùc tin cuûa chuùng ta, seõ coâng nhaän chuùng ta laø ngöôøi coâng chính.

Noùi caùch khaùc hôn, ñaây laø yù nghó cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi , “Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi” (Giaêng 1:12). Ngöôøi ta khoâng trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi chæ bôûi noùi baèng mieäng cuûa hoï, “Toâi tin nôi Chuùa Jeâsus,” thaäm chí hoï khoâng coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén naøo veà Chuùa Jeâsus caû. 

Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi tieáp tuïc,“ laø keû chaúng phaûi sanh bôûi khí huyeát, hoaëc bôûi tình duïc, hoaëc bôûi yù ngöôøi, nhöng sanh bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi” Ñuùng vaäy. Chæ coù theå trôû thaønh con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin. Vì ñieàu naøy, chuùng ta phaûi chieán ñaáu choáng laïi vaø thaéng nhöõng keû giaû doái. Nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi bôûi chieán thaéng nhöõng keû giaû doái phaûi böôùc ñi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch cuõng chieán thaéng nhöõng ham muoán cuûa xaùc thòt hoï. Noùi caùch khaùc, hoï phaûi soáng theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vaäy thì, yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? YÙ muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñeå nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc maëc aùo traéng hieäp nhaát vôùi nhau vaø phuïc vuï Phuùc aâm cuûa Ngaøi. YÙ muoán cuûa Ngaøi laø cho nhöõng ngöôøi coâng chính, duø hoï soáng rieâng leõ, nhoùm hoïp laïi ñeå thôø phöôïng, phuïc vuï vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø truyeàn rao Phuùc aâm cho nhöõng toäi nhaân ñeå hoï cuõng coù theå ñöôïc maëc aùo traéng. Ñôøi soáng laøm vieäc vì söï cöùu roãi linh hoàn naøy laø ñôøi soáng cuûa daân söï Ñöùc Chuùa Trôøi, ñôøi soáng cuûa ñaày tôù Ngaøi. 

Khi chuùng ta soáng moät cuoäc soáng nhö theá, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chæ maëc cho chuùng ta “söï coâng chính” cuûa Ngaøi, nhöng Ngaøi cuõng ban cho chuùng ta moïi ôn phöôùc veà vaät chaát treân ñaát naøy laãn ôn phöôùc thuoäc linh cuûa Thieân ñaøng. Bôûi khieán chuùng ta giaûng daïy Phuùc aâm naøy cho nhöõng ngöôøi xung quanh chuùng ta, Ngaøi cuõng maëc aùo traéng cho hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi maëc aùo traéng cho taát caû nhöõng ngöôøi coâng chính vaø ngöôøi xung quanh hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp chuùng ta chieán thaéng trong cuoäc chieán choáng laïi söï giaû doái bôûi tin nôi Lôøi Leõ thaät. Vaø Ngaøi ñaõ ban ôn maëc aùo traéng cho nhöõng ngöôøi coâng chính laø nhöõng ngöôøi chieán thaéng trong cuoäc chieán thuoâïc linh. Ngôïi khen Chuùa!