Sermons

【Chapter 3-3】 < Khaûi huyeàn 3:7-13 > Thö Gôûi Cho Hoäi Thaùnh Phi-la-ñen-phi< Khaûi huyeàn 3:7-13 >

“Ngöôi cuõng haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Phi-la ñen-phi raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng thaùnh, chaân thaät, laø Ñaáng coù chìa khoùa cuûa Ña-vít, môû thì khoâng ai ñoùng ñöôïc, ñoùng thì khoâng ai môû ñöôïc: Ta bieát coâng vieäc ngöôi; naày, ta ñaõ môû tröôùc maët ngöôi moät caùi cöûa khoâng ai ñoùng ñöôïc; vì ngöôi coù ít naêng löïc, maø ñaõ giöõ ñaïo ta, vaø chaúng choái danh ta. Naày, ta ban cho ngöôi maáy keû trong nhöõng keû thuoäc veà hoäi quæ Sa-tan, chuùng noù xöng mình laø ngöôøi Giu-ña, maø k" thöïc khoâng phaûi, nhöng chuùng noù noùi doái; naày, ta seõ khieán chuùng noù ñeán saáp mình xuoáng döôùi chaân ngöôi, vaø seõ cho chuùng noù bieát raèng ta ñaõ yeâu ngöôi. Vì ngöôi ñaõ giöõ lôøi nhòn nhuïc ta, ta cuõng seõ giöõ ngöôi khoûi giôø thöû thaùch, laø giôø seõ ñeán trong khaép theá gian, ñaëng thöû nhöõng ngöôøi ôû treân ñaát. Ta ñeán mau kíp; haõy giöõ laáy ñieàu ngöôi coù, haàu cho khoâng ai caát laáy maõo trieàu thieân cuûa ngöôi. Keû naøo thaéng, ta seõ cho laøm truï trong ñeàn Ñöùc Chuùa Trôøi ta, vaø ngöôøi seõ khoâng ra khoûi ñoù nöõa; ta laïi seõ laáy danh Ñöùc Chuùa Trôøi ta, danh cuûa thaønh Ñöùc Chuùa Trôøi ta, laø Gieâ-ru-sa-lem môùi töø treân trôøi, bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi ta maø xuoáng, cuøng danh môùi ta, maø vieát treân ngöôøi. Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh!”Giaûi thích


Caâu 7: “Ngöôi cuõng haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Phi-la ñen-phi raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng thaùnh, chaân thaät, laø Ñaáng coù chìa khoùa cuûa Ña-vít, môû thì khoâng ai ñoùng ñöôïc, ñoùng thì khoâng ai môû ñöôïc.”

Chuùa cai trò Vöông Quoác Ngaøn Naêm laø Vua cuûa moïi ngöôøi. Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeàn löïc vaø söùc maïnh tuyeät ñoái – khi Ngaøi môû khoâng ai coù theå ñoùng, vaø khi Ngaøi ñoùng khoâng ai coù theå môû. Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi tuyeät ñoái, Ñaáng ñaõ ñeán theá gian naøy vaø ñaõ giaûi cöùu toäi nhaân ra khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Caùnh cöûa Thieân ñaøng chæ coù theå môû vôùi chìa khoùa cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho. Khoâng gì coù theå môû ñöôïc noù, vì moïi thöù thuoäc veà Vöông quoác naøy ñeàu phuï thuoäc vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta. 


Caâu 8: “Ta bieát coâng vieäc ngöôi; naày, ta ñaõ môû tröôùc maët ngöôi moät caùi cöûa khoâng ai ñoùng ñöôïc; vì ngöôi coù ít naêng löïc, maø ñaõ giöõ ñaïo ta, vaø chaúng choái danh ta.”

Chuùa ñaõ môû caùnh cöûa cuûa Phuùc aâm qua hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö theá, khoâng ai coù theå ñoùng caùnh cöûa neáu khoâng coù söï cho pheùp cuûa Chuùa. Vì theá caùc tín ñoà phaûi naém vöõng ñöùc tin ban ñaàu cuûa hoï cho ñeán cuoái cuøng, khi Chuùa chuùng ta trôû laïi. Ñaây laø loaïi ñöùc tin maø caùc ñaày tôù cuûa Chuùa vaø tín ñoà cuûa Ngaøi phaûi coù. Ñöùc tin cuûa hoï khoâng ñöôïc laø loaïi ñöùc tin khi baét ñaàu laø lôùn nhöng cuoái cuøng laø cheát. Hoï phaûi giöõ vöõng ñöùc tin ban ñaàu khoâng thay ñoåi maø Chuùa ñaõ ban cho hoï.

Ñöùc tin cuûa caùc tín ñoà laø ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, ñöùc tin tin nôi söï thaät raèng Nöôùc cuûa Chuùa chuùng ta seõ ñeán treân ñaát naøy laãn ñeán vôùi Trôøi môùi Ñaát môùi, vaø raèng taát caû chuùng ta seõ soáng trong Nöôùc naøy ñôøi ñôøi. Caùc tín ñoà phaûi giöõ vöõng ñöùc tin naøy cho ñeán ngaøy hoï gaëp Chuùa. 

Ñaày tôù vaø tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi chæ coù moät chuùt söùc maïnh. Hoï cuõng coù nhieàu thieáu soùt. Tuy nhieân, ñieàu quan troïng nhaát laø hoï ñaõ giöõ Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñaõ khoâng choái danh cuûa Chuùa. 


Caâu 9: “Naày, ta ban cho ngöôi maáy keû trong nhöõng keû thuoäc veà hoäi quæ Sa-tan, chuùng noù xöng mình laø ngöôøi Giu-ña, maø thöïc laø khoâng phaûi, nhöng chuùng noù noùi doái; naày, ta seõ khieán chuùng noù ñeán saáp mình xuoáng döôùi chaân ngöôi, vaø seõ cho chuùng noù bieát raèng ta ñaõ yeâu ngöôi.”

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ khieán moät soá tín ñoà giaû ñeán quyø tröôùc maët hoï ñeå vì theá hoï seõ bieát ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc söï yeâu thöông Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi-a cuûa Ngaøi nhö theá naøo. 

“Maáy keû trong nhöõng keû thuoäc veà hoäi quæ Sa-tan, chuùng noù xöng mình laø ngöôøi Giu-ña, maø kyø thöïc khoâng phaûi” Töôïng tröng cho ngöôøi Do-thaùi, laø nhöõng ngöôøi töï xem hoï laø vinh hieån tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi ñöùc tin cuûa hoï. Nhöng thöïc ra nhieàu ngöôøi trong soá hoï khoâng phaûi. Ngöôïc laïi, hoï trôû thaønh nhöõng ñaày tôù cuûa Sa-tan vaø gaây trôû ngaïi cho hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tín ñoà cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta caàn nhaän bieát raèng ngaøy nay, cuõng nhö tröôùc kia, nhieàu ngöôøi xöng danh Chuùa Jeâsus vaø thôø phöôïng Ngaøi cuõng trôû thaønh ñaày tôù cuûa Sa-tan, bò Ma-quyû duøng nhö coâng cuï cuûa noù. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû tình yeâu ñaëc bieät cuûa Ngaøi ñoái vôùi ngöôøi haàu vieäc Chuùa trong Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi, laø ngöôøi Ngaøi yeâu vaø söû duïng nhö bình goám coù giaù trò cuûa Ngaøi. 


Caâu 10: “Vì ngöôi ñaõ giöõ lôøi nhòn nhuïc ta, ta cuõng seõ giöõ ngöôi khoûi giôø thöû thaùch, laø giôø seõ ñeán trong khaép theá gian, ñaëng thöû nhöõng ngöôøi ôû treân ñaát.”


Ñaëc bieät, Chuùa ñaõ khen ngôïi ngöôøi haàu vieäc Chuùa trong Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi ñaõ nhòn nhuïc giöõ ñieàu raên cuûa Ngaøi. Thöïc ra, khoâng coù loaïi ñöùc tin nhòn nhuïc ñaëc bieät chuùng ta khoâng theå chôø ñôïi söï laøm troïn moïi Lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeå beàn chí giöõ ñieàu raên cuûa Ngaøi, chuùng ta phaûi coù moät ñöùc tin tuyeät ñoái nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoái vôùi vieäc nhòn nhuïc cuûa hoï, Chuùa ñaõ ban cho Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi moät phaàn thöôûng ñaëc bieät. Phaàn thöôûng ñaëc bieät naøy ñeán trong hình thöùc giöõ Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi khoûi nhöõng giôø thöû thaùch. Giôø thöû thaùch ôû ñaây töôïng tröng cho söï ngaên trôû cuûa Anti-christ. 


Caâu 11: “Ta ñeán mau kíp; haõy giöõ laáy ñieàu ngöôi coù, haàu cho khoâng ai caát laáy maõo trieàu thieân cuûa ngöôi.”

Vì söï trôû laïi cuûa Chuùa saép xaûy ra, neân caùc tín ñoà phaûi baûo veä vaø gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Hoï cuõng phaûi tin vaø hi voïng chôø ñôïi Trôøi môùi Ñaát môùi maø Chuùa ñaõ höùa. Ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi ôû vôùi caùc tín ñoà vaø giöõ hoï khoûi söï ñaùnh maát ñöùc tin cuûa hoï, ñeå vì theá phaàn thöôûng cuûa hoï töø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng bò maát caép. 


Caâu 12: “Keû naøo thaéng, ta seõ cho laøm truï trong ñeàn Ñöùc Chuùa Trôøi ta, vaø ngöôøi seõ khoâng ra khoûi ñoù nöõa; ta laïi seõ laáy danh Ñöùc Chuùa Trôøi ta, danh cuûa thaønh Ñöùc Chuùa Trôøi ta, laø Gieâ-ru-sa-lem môùi töø treân trôøi, bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi ta maø xuoáng, cuøng danh môùi ta, maø vieát treân ngöôøi.”

Nhöõng ngöôøi chieán thaéng Sa-tan seõ tham döï vaøo haøng nguõ nhöõng ngöôøi töû ñaïo. Teân cuûa hoï cuõng seõ ñöôïc ghi trong Ñeàn thôø Thaùnh cuûa Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Cho duø hieän nay, hoï ñang ñöôïc söû duïng nhö nhöõng ngöôøi laøm vieäc tuyeät vôøi cuûa hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoï seõ tieáp tuïc ñöôïc Chuùa söû duïng nhö nhöõng coâng cuï. 


Caâu 13: “Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh!”

Nhöõng ngöôøi coù tai nghe Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tín ñoà cuûa Ngaøi. Hoï nghe ñieàu Thaùnh Linh noùi vôùi hoï qua Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö theá, ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tín ñoà cuûa Ngaøi phaûi ôû trong hoâäi thaùnh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp hoï, vaø hoï phaûi baûo veä cuõng nhö gìn giöõ hoäi thaùnh naøy.