Sermons

【Chapter 3-4】 < Khaûi huyeàn 3:7-13 > Nhöõng Ñaày Tôù Vaø Thaùnh Ñoà Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Laøm Vui Loøng Ngaøi< Khaûi huyeàn 3:7-13 >


Vaãn Coù Nhöõng Hoäi Thaùnh Nhö Hoäi Thaùnh Phi-La-Ñen-Phi Treân Theá Gian Naøy 


Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng trong voøng baûy hoäi thaùnh xöù A-si, hoäi thaùnh ñöôïc Chuùa khen ngôïi vaø yeâu nhaát laø Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi. 

Trong thôøi ñaïi ngaøy nay cuõng vaäy, chuùng ta coù theå thaáy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng phaùn vôùi baûy hoäi thaùnh xöù A-si, muoán caùc hoäi thaùnh cuûa Ngaøi gioáng nhö Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi, ñeå haønh ñoäng qua hoï vaø ñöôïc vui loøng bôûi hoï. Ngay caû trong thôøi kyø hieän nay, nhöõng hoäi thaùnh ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi khen ngôïi ñang giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Hieän nay cuõng nhö luùc ñoù, tín ñoà, nhöõng ngöôøi trung tín vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, cho duø khaû naêng cuûa hoï coù giôùi haïn, thuoäc veà nhöõng hoäi thaùnh rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñöùc Chuùa Trôøi haøi loøng vôùi nhöõng ngöôøi laøm vieäc nhö theá. Khoâng coù ai trong soá hoï coù theå ñuoåi quyû baèng caùch ñaët tay hay coù theå noùi tieân tri. Cuõng khoâng coù ai trong soá hoï coù ôn noùi tieáng laï, cuõng nhö khoâng ñöôïc phuù cho quyeàn naêng thuyeát phuïc. Ñieàu duy nhaát hoï laøm laø tin vaø rao giaûng raèng chæ coù Chuùa Jeâsus ñaõ taåy xoùa ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta moät laàn ñuû caû baèng caùch gaùnh toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân mình Ngaøi vôùi Baùp-tem maø Ngaøi ñaõ nhaän nôi Giaêng, vaø moïi söï ñoaùn phaït toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ chuyeån sang Ñaáng Christ qua huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Nhöõng ngöôøi laøm vieäc naøy khoâng ai khaùc hôn laø nhöõng tín ñoà ñi theo Chuùa, thôø phöôïng Ngaøi vaø vaâng phuïc yù muoán cuûa Ngaøi vôùi ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi giaøu coù veà vaät chaát. Cuõng nhö hoï khoâng coù nhöõng aân töù naøo khaùc. Moïi ñieàu hoï coù laø ñöùc tin vaø söï say meâ giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Hoï tin raèng laøm coâng vieäc giaûng daïy Phuùc aâm naøy laø ñieàu laøm vui loøng Chuùa, vì Chuùa quaû thaät ñaõ chòu Baùp-tem bôûi Giaêng, ñaõ chòu ñoùng ñinh treân Thaäp töï giaù, vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát ñeå khieán moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bieán maát. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh chæ phaûi caûm taï Chuùa vaø ñi theo Ngaøi maø thoâi. 

Moïi ñieàu maø chuùng ta muoán laø rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy cho moïi ngöôøi, vaø moïi ngöôøi ñöôïc giaûi cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp chuùng toâi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho toaøn caû theá giôùi caùch laï luøng, vaø Ngaøi ñaõ ban phöôùc cho chuùng toâi neân vì theá ñaõ keát nhieàu quaû. Vaø Ngaøi cuõng ban cho chuùng toâi ñöùc tin maø vôùi ñöùc tin ñoù chuùng toâi coù theå nhaän laáy söï töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng, söï caát leân vaø söï soáng nôi Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp chuùng toâi chòu töû ñaïo vì Chuùa, vaø Ngaøi cho pheùp chuùng toâi döï phaàn trong söï soáng laïi ñaàu tieân vaø ñöôïc bao phuû trong söï vinh hieån cuûa Thieân ñaøng. 

Chuùng toâi, nhöõng ngöôøi ñaõ daâng mình ñeå giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh thuoäc veà hoäi thaùnh yeâu daáu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Chuùng ta haõy nghó caùch laøm theá naøo chuùng ta coù theå rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho toaøn caû theá giôùi. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi nhöõng hoäi thaùnh cuûa Ngaøi laø caùnh cöûa giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ môû ra. Vì khoâng ai coù theå ngöng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët ñeå, Ngaøi chaéc chaén seõ laøm troïn moïi vieäc ñoù.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp chuùng ta, nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, giaûng daïy Phuùc aâm Baùp-tem cuûa Ngaøi cho toaøn caû theá gian. Ngay caû ngaøy hoâm nay, caùc hoäi thaùnh cuûa Ngaøi vaãn ñöôïc phöôùc laøm coâng taùc truyeàn rao Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho traùi ñaát. Khi nhìn vaøo naêng löïc caù nhaân cuûa hoï, hoï coù theå ñaày nhöõng thieáu soùt. Nhöng vì trong loøng hoï coù tình yeâu Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân Ñöùc Chuùa Trôøi naém giöõ hoï caùch vöõng vaøng vaø haønh ñoäng qua hoï. 

Vieäc vaãn coøn nhieàu hoäi thaùnh nhö theá treân theá gian naøy laø moät hi voïng lôùn cho theá gian. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giao phoù coâng vieäc rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho hoï, vaø Ngaøi cuõng baûo ñaûm raèng khoâng ai coù theå ngaên caûn ñieàu hoï laøm. Hoï ñang giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ôû khaép nôi treân theá giôùi, vaø Phuùc aâm naøy ñang ñöôïc rao truyeàn cho toaøn caû theá giôùi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñoäng vieân hoï, baûo veä hoï, laøm vieäc vôùi hoï. Chuùng ta seõ thaáy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho nhöõng ngöôøi lieân keát hoï vôùi coâng vieäc naøy vaø rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho moïi nöôùc treân theá giôùi, caû veà thuoäc linh laãn thuoäc theå. 

Chuùng toâi ñang giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeán moïi goùc ngoõ treân theá giôùi vôùi nhöõng trang giaáy vaø saùch ñieän töû cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi laøm ñieàu naøy cho ñeán cuøng traùi ñaát, vaø Chuùa cuõng seõ tieáp tuïc laøm vieäc qua chuùng toâi cho ñeán khi Nöôùc cuûa Ñaáng Christ ñöôïc laøm troïn treân ñaát naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khieán cho chuùng ta coù theå giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho 60 tæ ngöôøi treân theá giôùi baèng vaên chöông cuûa chuùng toâi. Nguyeän Chuùa ban phöôùc cho taát caû chuùng ta! 

Ñeå laøm nhöõng coâng vieäc vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta phaûi luoân luoân chuaån bò cho cuoäc chieán thuoäc linh. Nhö theá, toâi caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi giöõ chaët vaø ban phöôùc cho taát caû nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi. Khoâng ai thaønh tín nhö Chuùa chuùng ta. Toâi tin raèng khoâng coù leõ thaät naøo khaùc trong theá gian naøy, moät ñieàu cuõng khoâng, coù theå ñem ñeán cho chuùng ta söï cöùu roãi troïn veïn vaø trong saïch ngoaøi Phuùc aâm thaät maø chuùng ta tin, Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Saùch Khaûi Huyeàn Laø Lôøi Phöôùc Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Ban Cho Nhöõng Ngöôøi Chieán Thaéng 


Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta, “ai thaéng Ta seõ cho aên traùi caây söï soáng.” Leõ thaät naøy coù nghóa raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp nhöõng ngöôøi nhö theá soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuûa Ngaøi. “Ai chieán thaéng” ôû ñaây töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï baèng caùch chieán ñaáu choáng laïi Anti-christ baèng leõ thaät trong thôøi kyø cuoái cuøng, vaø ñoái vôùi thôøi kyø hieän nay, nhöõng ngöôøi chieán ñaáu choáng laïi vaø thaéng nhöõng ngöôøi ñi theo phuùc aâm giaû vôùi ñöùc tin cuûa hoï nôi Lôøi leõ thaät. Chuùng ta phaûi duøng ñieàu toát laønh ñeå chieán thaéng ñieàu xaáu xa baèng caùch giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho toaøn caû theá giôùi. Chuùng ta phaûi chieán ñaáu choáng laïi vaø thaéng taát caû nhöõng keû giaû doái vaø nhöõng hoïc thuyeát sai laïc bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh.

Ñeå chieán ñaáu vaø thaéng nhöõng keû doái traù, chuùng ta phaûi luoân luoân suy gaãm veà Phuùc aâm Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Neáu hieän nay chuùng ta ñaõ tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø ñaõ ñöôïc taåy saïch toäi loãi cuûa chuùng ta, thì cuoäc chieán choáng laïi nhöõng keû doái traù seõ baét ñaàu ngay töø chính thôøi ñieåm naøy. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm thaät phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng ngöôøi coù phuùc aâm giaû. 

Chuùng ta phaûi luoân luoân giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho nhöõng ngöôøi ñi theo phuùc aâm giaû. Taïi sao? Vì quyeàn naêng cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh coù theå huûy dieät ñöùc tin sai laïc cuûa hoï vaø mang hoï ñeán söï soáng môùi. Kinh thaùnh baûo chuùng ta phaûi duøng ñieàu toát ñeå thaéng nhöõng ñieàu aùc. Nhö theá, chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc boû cuoäc trong cuoäc chieán toát ñeïp thuoäc linh cuûa chuùng ta ñeå cöùu nhöõng linh hoàn naøy khoûi toäi loãi cuûa hoï.

Ôn phöôùc cöùu roãi linh hoàn ñöôïc tìm thaáy trong cuoäc chieán thuoäc linh cuûa chuùng ta. Bôûi luoân luoân choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng keû doái traù baèng ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân chuùng ta coù theå daâng moïi boâng traùi söï soáng ñôøi ñôøi cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Baûo Chuùng Ta Hoïc Hoûi Töø Caâu Chuyeän Caây Vaû 


Caây vaû laø bieåu töôïng cuûa nöôùc I-sô-ra-eân. Moãi nöôùc coù moät boâng hoa hay caây coái bieåu töôïng cuûa noù, caây vaû laø bieåu töôïng cuûa nöôùc I-sô-ra-eân. Baïn phaûi nhaän bieát raèng khi daân I-sô-ra-eân phaùt trieån daøy ñaëc nhö nhöõng chieác laù, thì thôøi kyø cuoái cuøng saép ñeán vôùi theá gian. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa seõ trôû laïi khi nöôùc I-sô-ra-eân ñöôïc xaây döïng laïi vaø trôû neân maïnh meõ treân ñaát. 

Trong nhöõng ngaøy naøy baùo chí cheùp ñaày veà nhöõng caâu chuyeän noùi veà söï xung ñoät giöõa nöôùc I-sô-ra-eân vaø Pa-leùt-tin. Hieän nay nöôùc I-sô-ra-eân ñang sôû höõu nhöõng vuøng ñaát lòch söû cuûa hoï vaø trôû neân moät nöôùc coù quyeàn löïc to lôùn. Töông lai cuûa nöôùc I-sô-ra-eân hieän nay hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi. Daân I-sô-ra-eân coù phaùt trieån hay suy suïp trong töông lai ñeàu seõ hoaøn toaøn laøm troïn theo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø khi nöôùc I-sô-ra-eân bieán maát khoûi maët ñaát naøy, baïn phaûi nhaän bieát raèng ñaây laø luùc trôû laïi laàn thöù hai cuûa Chuùa ñöôïc öùng nghieäm treân ñaát. Nhö Kinh thaùnh noùi raèng Chuùa seõ trôû laïi khi nhöõng caùi laù cuûa caây vaû moïc daøy ñaëc, Ngaøi noùi tröôùc söï cuoái cuøng cuûa theá gian qua söï phuïc hoài vaø thònh vöôïng cuûa nöôùc I-sô-ra-eân. Ngaøi cuõng noùi tröôùc raèng thôøi kyø cuoái cuøng seõ coù nhöõng thaûm hoïa gaây tai haïi cho moâi tröôøng töï nhieân cuûa theá giôùi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi baûo moïi ngöôøi phaûi coù vaø gìn giöõ ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Moïi muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taäp trung vaøo ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhö theá, nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï. Chuùa ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng, “Vaäy, haõy tænh thöùc luoân vaø caàu nguyeän, ñeå caùc ngöôi ñöôïc traùnh khoûi caùc tai naïn seõ xaûy ra, vaø ñöùng tröôùc maët Con ngöôøi” (Lu-ca 21:36). Vôùi söùc maïnh cuûa chính chuùng ta, chuùng ta khoâng theå naøo thoaùt khoûi söï Khoå naïn seõ ñeán. Nhöng bôûi tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta coù theå chieán thaéng noù. Hieän nay chuùng ta thaáy raèng chuùng ta ñang ôû trong moät hoaøn caûnh maø chuùng ta phaûi chuaån bò ñöùc tin cuûa chuùng ta cho söï töû ñaïo vì thôøi kyø cuûa söï khoå naïn ñang gaàn keà beân chuùng ta. 

Neáu Cô-ñoác-nhaân nghó raèng baûn thaân hoï seõ khoâng bò ôû trong giai ñoaïn Ñaïi naïn khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, thì ñöùc tin cuûa hoï laø moät sai laàm lôùn. Chuùng ta khoâng ñöôïc tin nôi hoïc thuyeát cuûa söï caát leân tröôùc ñaïi naïn. Hoïc thuyeát naøy khoâng coù trong Kinh thaùnh, ñaëc bieät trong saùch Khaûi huyeàn noùi vôùi chuùng ta raèng söï töû ñaïo cuûa caùc thaùnh ñoà seõ ñeán khi ba naêm röôõi ñaàu cuûa giai ñoaïn Ñaïi naïn qua ñi. Ñoái vôùi caùc thaùnh ñoà, neáu nghó raèng hoï seõ khoâng böôùc vaøo trong giai ñoaïn 7 naêm Ñaïi naïn seõ daãn hoï ñeán moät nieàm tin raát nguy hieåm vaø sai laàm. Baïn phaûi nhaän bieát raèng nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus seõ ôû trong giöõa thôøi kyø Ñaïi Naïn. 

Suy xeùt veà toaøn boä Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng ngöôøi coâng chính seõ coøn ôû laïi treân theá gian naøy cho ñeán bao laâu? Hoï seõ coøn ôû laïi ñaát naøy cho ñeán khi Sa-tan ra leänh caùc toäi nhaän phaûi nhaän con daáu cuûa haén vaø caùc tín ñoà chòu töû ñaïo bôûi quaân ñoäi cuûa Anti-christ. Ñaây laø leõ thaät ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû, vaø laø nieàm tin ñuùng ñaén. Cuoäc Chieán Thuoäc Linh Lôùn Seõ Ñeán Trong Thôøi Kyø Cuoái Cuøng 


Keát quaû ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính ñöôïc chöùng minh trong thôøi kyø Ñaïi Naïn döôùi söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn phaûi nhaän bieát raèng khoâng coù ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, baïn seõ khoâng nhaän ñöôïc söï chieán thaéng thaät trong cuoäc chieán cuûa baïn choáng laïi Sa-tan trong thôøi kyø cuoái cuøng. Nhöng cuøng luùc ñoù, baïn cuõng phaûi nhaän bieát roõ raøng raèng söï chieâán thaéng cuoái cuøng seõ thuoäc veà nhöõng ngöôøi coâng chính, vì vôùi ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh hoï seõ trôû neân nhöõng ngöôøi chieán thaéng thaät söï cho duø thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theá giôùi gaàn keà. Nhö theá, chuùng ta phaûi hoaøn taát coâng vieäc giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho toaøn caû theá giôùi tröôùc khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán. 

Chuùng ta phaûi laøm vui loøng Chuùa chuùng ta baèng caùch tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Chuùng ta phaûi coù Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Lôøi ñöùc tin coù theå ñem ñeán cho chuùng ta söï khaûi hoaøn cuoái cuøng. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi tröôùc caùch roõ raøng veà söï cheát cuûa theá giôùi. Chuùng ta cuõng phaûi nhaän bieát raèng Chuùa seõ trôû laïi vaøo luùc ñoù, raèng Ngaøi seõ caát nhöõng tín ñoà leân trôøi, vaø Ngaøi seõ ñem söï thoáng khoå cho nhöõng ngöôøi vaãn coøn ôû laïi theá gian. Nhö theá, chuùng ta phaûi nhaän laáy thôøi kyø cuoái cuøng bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, trang bò khí giôùi baèng ñöùc tin thaät. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baûo nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh chôø ñôïi Vöông Quoác Ngaøn Naêm trong ñöùc tin, cuõng nhö Ngaøi ñaõ noùi trong thôøi Noâ-eâ raèng thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theá giôùi seõ ñeán trong luùc ngöôøi ta ñang aên vaø uoáng. 

Khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, ngöôøi ta khoâng theå giaûi quyeát moïi vaán ñeà veà thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theá gian. Bôûi nhöõng ñieàu ñoù, chuùng ta phaûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy hoaøn toaøn khoâng theå naøo ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi tha thöù. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ mang nhöõng tai hoïa ñaùng sôï nhaát ñeán trong theá gian naøy trong thoøi kyø cuoái cuøng. Vì nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng theå thoaùt khoûi söï phaùn xeùt coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân baây giôø hoï phaûi tin nôi Phuùc aâm naøy. 

Vì theá, ñeå traùnh söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, moïi ngöôøi tuyeät ñoái caàn phaûi hoïc hoûi veà Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø tin nôi ñoù vôùi caû taám loøng cuûa hoï. Leõ thaät cöùu roãi ñoøi hoûi moïi ngöôøi caàn coù laø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Khoâng coù Phuùc aâm thaät naøo khaùc tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi ngoaøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy. Hôn bao giôø heát, hieän nay theá giôùi naøy baét buoäc caàn ñeán Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vì noù ñang ñaém mình soáng trong toäi loãi vôùi neàn vaên hoùa toäi loãi cuûa noù. 

Khoâng coù moät baûo ñaûm naøo cho töông laïi trong thôøi kyø cuoái cuøng naøy, ngöôøi ta soáng phaïm toäi moãi ngaøy vaø chæ theo ñuoåi söï khoaùi laïc cuûa hoï. Hi voïng thaät cho con ngöôøi ñöôïc tìm thaáy trong Lôøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø chæ Lôøi naøy môùi coù theå cho chuùng ta hi voïng thaät söï. Nhöng theá giôùi naøy trôû neân moät theá giôùi khoâng tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì baïn phaïm toäi vaø seõ sôùm bò Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt vì toäi loãi cuûa baïn, neân baïn phaûi tin vôùi caû loøng cuûa baïn nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa Jeâsus ban cho thì baïn seõ coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi söï phaùn xeùt ñaùng sôï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Kinh thaùnh khuyeân moïi ngöôøi aên naên toäi loãi cuûa hoï, trôû laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nhaän Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theá gian laø thôøi kyø maø nhöõng ngöôøi ñaõ aên nguõ trong toäi loãi, seõ ñi vaøo trong hoà löûa vôùi dieâm chaùy maø thaäm chí khoâng nhaän ra ñöôïc ñieàu ñoù. 

Ngöôøi ta phaûi nhaän ñöôïc söï cöùu roãi khoûi toäi loãi cuûa hoï do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, nhöng khoâng bieát Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laøm sao hoï coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï? Moïi ngöôøi phaûi bieát raèng anh/chò aáy seõ nhaän söï phaùn xeùt ñaùng sôï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì toäi loãi cuûa hoï, vaø nhaän bieát raèng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø leõ thaät cuûa söï mua chuoäc vaø laø Lôøi phöôùc haïnh. 

Kinh thaùnh khoâng heà noùi vôùi chuùng ta chính xaùc ngaøy giôø cuoái cuøng cuûa theá giôùi saép ñeán. Khoâng baøy toû giôø chaám döùt cuûa theá gian laø söï khoân ngoan cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû giôø keát thuùc naøy, noù seõ ñem ñeán söï baát haïnh lôùn. Ñaáy laø taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng baøy toû ngaøy phaùn xeùt vôùi con ngöôøi. Nhöng khi giôø saép ñaët cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán, moïi söï seõ ñöôïc laøm troïn bôûi Ngaøi, vaø moät theá giôùi hoaøn toaøn môùi seõ baét ñaàu. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi trong phaân ñoaïn chính naøy raèng, “Vì ngöôi ñaõ giöõ lôøi nhòn nhuïc ta, ta cuõng seõ giöõ ngöôi khoûi giôø thöû thaùch, laø giôø seõ ñeán trong khaép theá gian, ñaëng thöû nhöõng ngöôøi ôû treân ñaát.”

Lôøi naøy laø lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi raèng Ngaøi seõ giaûi cöùu nhöõng thaùnh ñoà khoûi baûy tai hoïa seõ ñeán trong theá gian naøy sau söï töû ñaïo cuûa hoï. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø Ngaøi seõ mieãn cho nhöõng tín ñoà khoûi chòu töû ñaïo hay baét bôù bôûi Anti-christ trong thôøi kyø cuoái cuøng. Moät soá lôùn ngöôøi seõ ñoái dieän vôùi söï phaùn xeùt ñaùng sôï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø khoâng nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi cuûa hoï. Keát quaû laø linh hoàn toäi loãi cuûa hoï seõ rôi vaøo hoûa nguïc. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp söï töû ñaïo ñeán vôùi thaùnh ñoà sôùm hôn, vì söï töû ñaïo naøy laø ñieàu seõ giaûi cöùu hoï khoûi nhöõng tai hoïa khuûng khieáp. Daáu Hieäu Maø Ngöôøi Ta Seõ Nhaän Ra Vaøo Thôøi Kyø Cuoái Cuøng Cuûa Söï Khoå Naïn Laø Gì? 


Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng ngöôøi ta seõ nhaän ñöôïc daáu hieäu mang teân cuûa Anti-christ. Nhöng Lôøi cuûa Khaûi huyeàn cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi nhaän daáu aán coù teân Anti-christ treân traùn hoï hay tay phaûi cuûa hoï seõ bò quaêng vaøo hoà löûa vaø dieâm chaùy. Bôûi nhaän daáu aán teân Anti-chrsit naøy, hoï seõ maõi maõi trôû thaønh ñaày tôù cuûa Sa-tan. Hoà löûa vaø dieâm chaùy seõ daønh saün cho nhöõng ngöôøi coù toäi loãi naøy. 

Thôøi kyø aân ñieån, laø khi ngöôøi ta coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï qua ñöùc tin, hieän nay ñang qua ñi. Kinh thaùnh cheùp raèng voâ soá ngöôøi töû ñaïo seõ noåi leân trong thôøi kyø cuoái cuøng. Vì teân cuûa nhöõng ngöôøi töû ñaïo naøy ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng, hoï seõ ñöông nhieân töø choái daáu aán coù teân Anti-christ. 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh taát caû seõ chòu töû ñaïo vaøo thôøi kyø naøy. Hoï seõ chòu töû ñaïo vì töø choái nhaän daáu aán cuûa Sa-tan. Nhöõng ngöôøi trôû neân coâng chính khoâng ñöôïc sôï söï töû ñaïo cuûa thôøi kyø cuoái cuøng, nhöng ngöôïc laïi hoï phaûi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì Vöông Quoác Ngaøn Naêm ñang chôø ñôïi hoï sau söï töû ñaïo. 

Bôûi nhaän daáu aán mang teân Anti-christ laø moät haønh ñoäng phaûn nghòch, phaûn boäi Chuùa chuùng ta, neân chuùng ta khoâng ñöôïc nhaän noù. Taát caû chuùng ta coù theå ñöùng leân ñeå chòu söï töû ñaïo, vì gìn giöõ ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Ñöùc Chuùa Trôøi trong thôøi gian naøy laø ñem söï vinh hieån leân cho Chuùa. Chuùa chuùng ta ñaõ phaùn vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ ban cho caùc tín ñoà söùc maïnh ñeå vöôït qua ñöôïc moïi söï khoù khaên. Laøm Theá Naøo Vaø Cho Ñeán Khi Naøo Thì Hoäi Thaùnh Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Neân Giaûng Daïy Phuùc Aâm Nöôùc Vaø Thaùnh Linh? 


Chuùa chuùng ta cho pheùp chuùng ta rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeán bao laâu? Caâu traû lôøi laø cho ñeán khi chuùng ta töû ñaïo trong giai ñoaïn Ñaïi Naïn. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ môû roäng caùnh cöûa giaûng daïy Phuùc aâm cho nhöõng ngöôøi coâng chính, ñeå vì theá maø hoï coù theå giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho ñeán khi ñoù. Cho ñeán thôøi ñieåm töû ñaïo cuûa hoï, ngöôøi coâng chính seõ tieáp tuïc giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñieàu naøy seõ ñöôïc noái tieáp bôûi nhöõng tai hoïa khuûng khieáp treân ñaát naøy. 

Ngay hieän nay, ngöôøi coâng chính vaø toäi nhaân cuøng soáng nhö nhau ñöôïc bao quanh bôûi thieân nhieân ñeïp ñeõ do Chuùa ban cho. Cho ñeán khi thôøi gian Khoå Naïn ñeán, ngöôøi coâng chính phaûi giöõ ñöùc tin thuaàn khieát cuûa hoï vaø chôø ñôïi Chuùa, giaûng daïy cho moïi ngöôøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ngöôøi coâng chính caàn phaûi caøy caáy caùnh ñoàng Phuùc aâm naøy. 

Trong thôøi kyø cuoái cuøng, khi daáu hieäu cuûa Con thuù aùp ñaët treân chuùng ta, chuùng ta phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng ngöôøi theá gian vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa chuùng ta ban cho. Khi chuùng ta chòu töû ñaïo bôûi Anti-christ trong thôøi kyø cuoái cuøng, ñöùc tin cuûa chuùng ta seõ ñöôïc khaûi hoaøn. Moïi söï soáng cuûa ngöôøi coâng chính phuï thuoäc vaøo Chuùa. Neáu hoï tin nôi Lôøi Chuùa, laø Ngaøi seõ giöõ hoï khoûi giôø thöû thaùch, vaø giaûng daïy Phuùc aâm cho ñeán taän cuøng traùi ñaát, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho hoï söï soáng chieán thaéng. Hoâm nay vaø mai sau, ngöôøi coâng chính phaûi giaûng daïy Phuùc aâm cuûa söï cöùu roãi thaät ñeán khaép nôi. 

Taát caû chuùng ta phaûi troâng mong söï trôû laïi cuûa Chuùa chuùng ta vaø trung tín vôùi Ngaøi ñeå ñöôïc phaàn thöôûng ñang chôø ñôïi chuùng ta khi Vöông Quoác Ngaøn Naêm ñeán. Khi Chuùa trôû laïi theá gian naøy, Vöông Quoác Ngaøn Naêm seõ ñöôïc ban cho nhöõng ngöôøi coâng chính. Sau ñoù ngöôøi coâng chính seõ ñöôïc maëc laáy söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuøng vôùi Chuùa. 

Nhöng hieän nay, chuùng ta phaûi tieáp tuïc giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong khi ôû treân ñaát naøy, cho ñeán thôøi ñieåm cuoái cuøng khi chuùng ta khoâng theå laøm nhö theá nöõa. Phuùc aâm cöùu toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï, Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm cuûa söï cöùu chuoäc toäi loãi. 

Soáng vaø giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho ñeán giôø cuoái cuøng cuûa theá gian, ngöôøi coâng chính seõ gaëp ñöôïc Chuùa, cai trò theá giôùi ngaøn naêm, vaø khi Vöông Quoác Ngaøn Naêm keát thuùc, ñöôïc vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø soáng vôùi Chuùa ñôøi ñôøi. Toâi caûm taï Chuùa trong ñöùc tin. Chuùng ta neân caûm taï Chuùa hôn nöõa vì ñaõ ban cho chuùng ta hi voïng naøy. Hoäi Thaùnh Phi-La-Ñen-Phi Laø Hoäi Thaùnh Yeâu Daáu Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Laø Hoäi Thaùnh Maëc Duø Coù Moät Ít Söùc Maïnh, Nhöng Ñaõ Khoâng Choái Danh Chuùa Jeâsus Vaø Ñi Theo YÙù Muoán Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi ôn ñaëc bieät traùnh khoûi giôø thöû thaùch. Ôn phöôùc naøy laø ôn tha thöù toäi loãi, ôn soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm, vaø ôn trôû neân chuû nhaân Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñôøi ñôøi. Nhöõng Cô-ñoác-nhaân vaãn laø toäi nhaân seõ bò ñuoåi khoûi nhöõng ôn phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng nhöõng ngöôøi coâng chính seõ cai trò moät ngaøn naêm. 

Chuùa seõ caát caùc thaùnh ñoà khoûi ñaát qua söï töû ñaïo cuûa hoï, vaø sau ñoù ñoå nhöõng tai hoïa khuûng khieáp xuoáng ñaát naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm nhö theá ñeå phaân bieät giöõa ngöôøi xaáu vaø ngöôøi toát, vaø phaùn xeùt cuõng nhö huûy dieät nhöõng toäi nhaân. Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông ngöôøi coâng chính, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi, duø chæ coù moät ít söùc maïnh, nhöng giöõ Lôøi cuûa Ngaøi vaø giaûng daïy Phuùc aâm cho ñeán cuøng traùi ñaát. Nhöõng tín ñoà coù ñöùc tin nhö theá vaø nhöõng ngöôøi thuoäc veà nhöõng hoäi thaùnh nhö theá ñaõ thöïc söï ñöôïc phöôùc. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ vui loøng bôûi nhöõng tín ñoà coâng chính naøy. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ töôûng thöôûng cho nhöõng ai choáng laïi vaø chieán thaéng Sa-tan bôûi heát loøng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Coù nhieàu Cô-ñoác-nhaân treân theá gian naøy noùi raèng hoï tin nôi Cô-ñoác-nhaân nhöng laïi bò Sa-tan caùm doã. Coâng taùc cöùu roãi, laø ñieàu ñaõ giaûi cöùu moïi toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï vôùi söï hieän ñeán cuûa Chuùa Jeâsus treân ñaát naøy, ñöôïc thöïc hieän bôûi hai vieäc coâng chính. Ñöùc tin nôi nhöõng coâng taùc cöùu roãi tin raèng Ngaøi ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân mình Ngaøi vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi taïi soâng Gioâ-ñanh vaø raèng Ngaøi ñaõ hoaøn taát coâng taùc cöùu roãi bôûi mang nhöõng toäi loãi cuûa theá gian ñeán Thaäp töï giaù, chòu xöû phaït vì nhöõng toäi loãi naøy bôûi chính huyeát cuûa Ngaøi. Ñaây laø Phuùc aâm cöùu roãi, Phuùc aâm cuûa söï tha toäi ñaõ cöùu toäi nhaân. 

Nhöng nhöõng ngöôøi khoâng coù ñöùc tin trôû thaønh “ngöôøi khoâng tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus nhöng noùi raèng hoï khoâng coù toäi.” Ñöùc tin nhö theá laø sai. Maët khaùc, moät soá ngöôøi noùi raèng khoâng coù ai yeâu Chuùa Jeâsus hôn laø hoï, nhöng ñoàng thôøi cuõng töï cho mình laø toäi nhaân. Nhöng Chuùa chuùng ta khoâng bao giôø cho pheùp ai khaùc ngoaøi nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaøo Thieân ñaøng. Ngaøi khoâng ghi teân nhöõng toäi nhaân vaøo trong Saùch Söï Soáng cuûa Ngaøi. Chæ nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh môùi coù teân ghi trong Saùch Söï Soáng cuûa Chuùa. 

Nhaän ñöôïc söï cöùu roãi khoûi toäi loãi do Chuùa ban cho khoâng phaûi bôûi “ñieàu ngöôøi ñoù laøm” nhöng ngöôïc laïi bôûi “ñieàu ngöôøi ñoù tin.” Trong nieàm tin naøy, ñieàu quan taâm tröôùc nhaát laø tin raèng Chuùa Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, vaø thöù hai laø tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù laø vieäc laøm troïn veïn vaø khoâng theå thieáu cho söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. Vaø chuùng ta cuõng phaûi tin nôi söï soáng laïi cuûa Ñaáng Christ vaø söï trôû laïi laàn thöù hai cuûa Ngaøi. 

Ma-thi-ô 7:21-23 noùi, “Chaúng phaûi heã nhöõng keû noùi cuøng ta raèng: Laïy Chuùa, laïy Chuùa, thì ñeàu ñöôïc vaøo nöôùc thieân ñaøng ñaâu; nhöng chæ keû laøm theo yù muoán cuûa Cha ta ôû treân trôøi maø thoâi. Ngaøy ñoù, seõ coù nhieàu ngöôøi thöa cuøng ta raèng: Laïy Chuùa, laïy Chuùa, chuùng toâi chaúng töøng nhaân danh Chuùa maø noùi tieân tri sao? nhaân danh Chuùa maø tröø quæ sao? vaø laïi nhaân danh Chuùa maø laøm nhieàu pheùp laï sao? Khi aáy, ta seõ phaùn roõ raøng cuøng hoï raèng: Hôõi keû laøm gian aùc, ta chaúng bieát caùc ngöôi bao giôø, haõy lui ra khoûi ta!” Taïi sao Chuùa Jeâsus seõ khoâng nhaän nhöõng ngöôøi naøy? Vì teân nhöõng ngöôøi toäi loãi naøy khoâng ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. Ngaøy nay coù nhieàu ngöôøi xöng laø tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, nhöng nhieàu ngöôøi trong soá hoï khoâng tin nôi Baùp-tem maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän töø Giaêng. 

Nhö theá, teân cuûa hoï khoâng ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. Nhöng nhöõng toäi nhaân naøy tìm caùch vaøo trong Nöôùc Chuùa maëc duø hoï ñang mang ñaày toäi loãiï. Tuy nhieân, hoï khoâng theå vaøo ñöôïc. Moät soá ngöôøi thaät can ñaûm tin raèng hoï coù theå vaøo Thieân ñaøng cho duø hoï vaãn coù toäi. Nhöõng ngöôøi nhö theá khoâng tin nôi söï cöùu roãi do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, nhöng tin nôi loái giaûi thích do hoï töï taïo neân bôûi loøngï kieâu ngaïo. Nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin sai laïc naøy khoâng tin raèng Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng nhö khoâng tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh toäi loãi cuûa theá gian treân mình Ngaøi vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi, vaø khoâng tin raèng Ngaøi ñaõ mang moïi toäi loãi naøy ñeán Thaäp töï giaù. Nhöõng ngöôøi naøy xem vaø tin Chuùa Jeâsus chæ nhö laø moät trong boán hieàn nhaân vó ñaïi cuûa theá giôùi. Nhöõng ngöôøi naøy laø toäi nhaân cho duø hoï tin raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Tuy nhieân, Chuùa coù moät thöù ban cho hoï. “Nhöng laø caùi gì?” baïn coù theå hoûi. Coù gì khaùc hôn laø hoûa nguïc ñang chôø ñôïi hoï! 

Nhöõng ngöôøi coâng chính, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi, phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng keû doái traù cho ñeán khi theá gian keát thuùc bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñieàu ngöôøi coâng chính tin khoâng phaûi laø moät leõ thaät hö naùt. Cho ñeán ngaøy Chuùa trôû laïi, khoâng caàn bieát ngöôøi ta noùi gì, chuùng ta khoâng bao giôø coù theå töø boû ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm thaät maø chuùng ta ñaõ tin nôi Chuùa chuùng ta. Lôøi leõ thaät maø ngöôøi coâng chính tin ñöôïc nhaän töø Ñöùc Chuùa Trôøi caùch caù nhaân. Noù ñöôïc laøm chöùng bôûi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chính Ñöùc Chuùa Trôøi noùi ñieàu ñoù. Chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa tha thöù toäi loãi cuûa chuùng ta. Ngöôøi coâng chính ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï vaø trôû neân troïn veïn bôûi tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi. Coù ñieàu gì quan troïng hay xöùng ñaùng nôi nhöõng ñieàu maø nhöõng toäi nhaân ñang noùi veà chuùng ta khoâng? Khoâng coù ñieàu gì caû! Ngöôøi coâng chính phaûi giöõ ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh bôûi tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Hieän nay laø thôøi kyø cuûa nhöõng tai hoïa thieân nhieân, vaø trong töông lai khoâng xa, chieán tranh haït nhaân cuõng seõ xaûy ra trong theá giôùi. Vaø nhöõng tai hoïa thieân nhieân seõ buøng noå vôùi möùc ñoä caøng luùc caøng thaûm khoác hôn. Nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi thaáy roõ raøng ñieàu seõ ñeán trong theá giôùi naøy vaø giaûng daïy ñieàu ñoù. Baïn phaûi nhaän bieát raèng söï cuoái cuøng cuûa theá gian coù theå ñeán moät caùch thình lình. Khi chieán tranh haït nhaân xaûy ra trong theá giôùi, nhöõng tai hoïa thieân nhieân ñaït ñeán moät ñoä cao chöa töøng coù, vaø daáu hieäu Con thuù aán maïnh leân chuùng ta – ñoù laø luùc söï töû ñaïo vaø söï soáng laïi cuûa chuùng ta, vaø söï xaây döïng Vöông Quoác Ngaøn Naêm – ñaây laø thôøi kyø Ñaáng Christ trôû laïi theá gian. Moïi ñieàu xaûy ra vaø ñöôïc hoaøn taát bôûi Chuùa. 

Khoâng caàn bieát ai noùi gì, chuùng ta phaûi tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa theá gian vaø gìn giöõ ñöùc tin naøy. Trong khi ñi theo Chuùa, baát chaáp söï gian khoå, chuùng ta phaûi giöõ chaéc vaø rao truyeàn ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Chuùng ta haõy soáng cuoäc soáng hi voïng vaøo Ngaøy cuûa Chuùa. Chuùng ta haõy chuaån bò cho nhöõng toäi nhaân söï tha thöù toäi loãi cuûa hoï bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh! Toâi tin raèng Chuùa chuùng ta ñaõ chuaån bò moïi ôn phöôùc Thieân ñaøng saün tröôùc cho nhöõng ngöôøi coâng chính vaø ñang chôø ñôïi chuùng ta. Chuùng ta phaûi chuaån bò cho ngaøy ñoù tröôùc khi söï soáng laïi töø coõi cheát vaø söï bieán ñoåi cuûa caùc tín ñoà thöïc söï ñeán. Haõy thoâi than phieàn veà söï vieäc cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta troáng roãng nhö theá naøo, nhöng thay vì ñoù tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Khi baïn ñaõ bieát Phuùc aâm leõ thaät, laøm sao baïn coù theå choïn keát cuoäc nôi hoûa nguïc bôûi töø choái tin vaøo ñoù? Thay vì rôi vaøo trong söï thaát voïng vì söï troáng roãng cuûa cuoäc soáng, chuùng ta phaûi chuaån bò cho Vöông Quoác Ngaøn Naêm bôûi ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta qua ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Sau khi soáng cuoäc soáng ñöùc tin ñoù, cuõng nhö Hoäi thaùnh Phi-la-ñen-phi, ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi khen ngôïi, chuùng ta chaéc chaén seõ gaëp Chuùa chuùng ta trong khoâng trung. Ha-leâ-lu-gia!