Sermons

【Chapter 3-5】 < Khaûi huyeàn 3:14-22 > Thö Gôûi Cho Hoäi Thaùnh Lao-ñi-xeâ< Khaûi huyeàn 3:14-22 >

“Ngöôi cuõng haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ raèng: Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng A-men, Ñaáng laøm chöùng thaønh tín chaân thaät, Ñaáng laøm ñaàu coäi reã cuoäc saùng theá cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi: Ta bieát coâng vieäc cuûa ngöôi; ngöôi khoâng laïnh cuõng khoâng noùng. Öôùc gì ngöôi laïnh hoaëc noùng thì hay! Vaäy, vì ngöôi haâm haåm, khoâng noùng cuõng khoâng laïnh, neân ta seõ nhaû ngöôi ra khoûi mieäng ta. Vaû, ngöôi noùi: Ta giaøu, ta neân giaøu coù roài, khoâng caàn chi nöõa; song ngöôi khoâng bieát raèng mình khoå sôû, khoán khoù, ngheøo ngaët, ñui muø, vaø loõa loà. Ta khuyeân ngöôi haõy mua vaøng thöû löûa cuûa ta, haàu cho ngöôi trôû neân giaøu coù; mua nhöõng aùo traéng, haàu cho ngöôi ñöôïc maëc vaøo vaø ñieàu xaáu hoå veà söï traàn truoàng ngöôi khoûi loä ra; laïi mua thuoác xöùc maét ñaëng thoa maét ngöôi, haàu cho ngöôi thaáy ñöôïc. Phaøm nhöõng keû ta yeâu thì ta quôû traùch söûa phaït; vaäy haõy coù loøng soát saéng, vaø aên naên ñi. Naày, ta ñöùng ngoaøi cöûa maø goõ; neáu ai nghe tieáng ta maø môû cöûa cho, thì ta seõ vaøo cuøng ngöôøi aáy, aên böõa toái vôùi ngöôøi, vaø ngöôøi vôùi ta. Keû naøo thaéng, ta seõ cho ngoài vôùi ta treân ngoâi ta, nhö chính ta ñaõ thaéng vaø ngoài vôùi Cha ta treân ngoâi Ngaøi. Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh!’”Giaûi thích


Caâu 14: “Ngöôi cuõng haõy vieát cho thieân söù cuûa Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ raèng:Naày laø lôøi phaùn cuûa Ñaáng A-men, Ñaáng laøm chöùng thaønh tín chaân thaät, Ñaáng laøm ñaàu coäi reã cuoäc saùng theá cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi:’” 

Chuùa chuùng ta ñaõ ñeán theá gian naøy vaø ñaõ vaâng phuïc Ñöùc Chuùa Cha chòu cheát ñeå laøm troïn yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi caùch khaùc, Ngaøi ñaõ vaâng phuïc baát cöù yeâu caàu naøo vôùi tieáng “A-men” neáu ñoù laø yù muoán cuûa Cha. Chuùa chuùng ta laø ñaày tôù trung tín cuûa Ñöùc Chuùa Cha vaø laø nhaân chöùng thaät söï, laø Ñaáng laøm chöùng raèng Ngaøi laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Cöùu Chuùa. Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi Taïo hoùa cuûa buoåi ban ñaàu. 


Caâu 15: “Ta bieát coâng vieäc cuûa ngöôi; ngöôi khoâng laïnh cuõng khoâng noùng. Öôùc gì ngöôi laïnh hoaëc noùng thì hay!” 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quôû traùch ngöôøi haàu vieäc Chuùa trong Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ vì ñöùc tin haâm haåm cuûa oâng. Ñaày tôù naøy ñaùng chòu côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu ñöùc tin cuûa ngöôøi naøo haâm haåm tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, thì anh/chò aáy phaûi laøm cho ñöùc tin cuûa hoï trôû neân roõ raøng baèng caùch khieán noù noùng hoaëc laø laïnh. Ñöùc tin maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoøi hoûi ôû chuùng ta laø moät ñöùc tin roõ raøng laø ñöùc tin hoaëc noùng hoaëc laïnh. Ñöùc tin roõ raøng naøy cuõng laø moät ñieàu kieän tuyeät ñoái trong vieäc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Khi noùi ñeán vieäc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, thì coù hai loaïi ngöôøi tin. Moät maët chuùng ta coù nhöõng ngöôøi tin raèng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø Phuùc aâm thaät, vaø khoâng coù Phuùc aâm naøo khaùc ngoaøi Phuùc aâm naøy. Maët khaùc chuùng ta coù nhöõng ngöôøi tin raèng coù nhöõng phuùc aâm khaùc, ngoaøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vaø ñöùc tin thöù hai chæ haâm haåm. 

Hoï nghó raèng tin nôi Chuùa Jeâsus laø ñuû, vaø nghó raèng khoâng caàn phaûi phaân bieät giöõa Phuùc aâm thaät vaø phuùc aâm giaû. Moät soá ngöôøi trong boïn hoï coøn nghó raèng Chuùa Jeâsus khoâng phaûi laø Cöùu Chuùa duy nhaát, nhöng söï cöùu roãi cuõng coù theå tìm thaáy nôi nhöõng toân giaùo khaùc cuûa theá gian. Cuõng nhö ñöùc tin cuûa hoï, ñöùc tin cuûa ngöôøi haàu vieäc Chuùa trong Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ cuõng haâm haåm, khoâng coù söï taùch bieät roõ raøng naøo giöõa Phuùc aâm thaät vaø phuùc aâm giaû – thaät ra khoâng coù phuùc aâm naøo khaùc ngoaøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñoù laø lyù do taïi sao ngöôøi ñaày tôù naøy ñem söï lo laéng ñeán cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän laáy côn giaän cuûa Ngaøi. 


Caâu 16: “Vaäy, vì ngöôi haâm haåm, khoâng noùng cuõng khoâng laïnh, neân ta seõ nhaû ngöôi ra khoûi mieäng.” 

Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta ñoøi hoûi moät ñöùc tin roõ raøng vaø döùt khoaùt töø ñaày tôù cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng traân troïng moät ñöùc tin khoâng noùng cuõng khoâng laïnh. Vì theá, khi chuùng ta tin Chuùa, chuùng ta phaûi ñaët ñeå loøng chuùng ta caùch roõ raøng vaø khoâng nhaäp nhaèng baèng caùch so saùnh chuùng vôùi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöùng vöõng treân yù muoán cuûa Ngaøi bôûi tin nôi ñoù. Vì theá nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh cuõng phaûi ñöùng veà phía Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa Kinh thaùnh caùch roõ raøng, vaø ñoái dieän vôùi vieäc choáng laïi nhöõng ngöôøi rao truyeàn phuùc aâm khaùc ngoaøi Phuùc aâm thaät naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng neáu nhöõng ngöôøi coâng chính khoâng ñöùng veà phía ñöùc tin caùch roõ raøng, thì Ngaøi seõ nhaû hoï ra khoûi mieäng Ngaøi. Vaäy thì, ñöùc tin cuûa baïn hieän nay ñang ñöùng choå naøo? 


Caâu 17: “Vaû, ngöôi noùi: Ta giaøu, ta neân giaøu coù roài, khoâng caàn chi nöõa; song ngöôi khoâng bieát raèng mình khoå sôû, khoán khoù, ngheøo ngaët, ñui muø, vaø loõa loà.”

Nhöng ngöôøi coù ñöùc tin haâm haåm nôi Chuùa tin raèng ñöùc tin cuûa hoï laø toát, vaø hoï vaãn laõng queân söï ngheøo naøn cuûa ñöùc tin hoï. Vì ngöôøi haàu vieäc Chuùa trong Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ cuõng coù ñöùc tin haâm haåm neân oâng khoâng nhaän bieát ñöôïc oâng laø ngöôøi baát haïnh nhö theá naøo. Vì theá, ñeå coù ñöùc tin roõ raøng vaø döùt khoaùt, oâng caàn phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng thöû thaùch vaø khoán khoå vì leõ thaät, vaø traûi qua cuoäc chieán thuoäc linh choáng laïi nhöõng keû giaû doái. Chæ khi ñoù oâng môùi coù theå tìm thaáy ñöôïc oâng ñaõ töøng laø ngöôøi ngheøo khoù, traàn truoàng, vaø khoâng coù ñöùc tin. Taát caû chuùng ta phaûi coù ñöùc tin roõ raøng tröôùc maët Chuùa. 


Caâu 18: “Ta khuyeân ngöôi haõy mua vaøng thöû löûa cuûa ta, haàu cho ngöôi trôû neân giaøu coù; mua nhöõng aùo traéng, haàu cho ngöôi ñöôïc maëc vaøo vaø ñieàu xaáu hoå veà söï traàn truoàng ngöôi khoûi loä ra; laïi mua thuoác xöùc maét ñaëng thoa maét ngöôi, haàu cho ngöôi thaáy ñöôïc.”

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi thieân söù cuûa Hoâò thaùnh Lao-ñi-xeâ laø phaûi reøn luyeän ñöùc tin cho oâng. Ñaày tôù cuûa Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ phaûi xaây döïng laïi neàn taûng ñöùc tin cuûa oâng nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø ñöôïc maëc aùo coâng chính troïn veïn. Ngöôïc laïi oâng cuõng phaûi nhìn thaáy baûn thaân mình vaø reøn luyeän ñöùc tin oâng caùch roõ raøng. OÂng phaûi beàn chí gìn giöõ ñöùc tin cuûa oâng vaø laøm troïn hi voïng cuûa oâng bôûi söï reøn luyeän ñöùc tin mình.

Baïn cuõng phaûi traûi qua aùp böùc naëng neà vaø khoå sôû vì Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, Phuùc aâm leõ thaät do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. Chæ khi ñoù baïn môùi nhaän bieát leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy quyù baùu laø döôøng naøo. Coù bao giôø baïn phaù vôõ söï coâng chính con ngöôøi cuûa baïn ñeå gìn giöõ söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø baïn ñaõ nhaän ñöôïc qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh chöa? Nhöõng ngöôøi ñaõ phaù vôõ söï coâng chính con ngöôøi bieát ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø quyù baùu vaø phöôùc haïnh nhö theá naøo. Baïn phaûi nhaän bieát raèng khoâng coù ñöùc tin nôi Chuùa, ñôøi soáng ñöùc tin cuûa baïn seõ chæ trôû neân ngheøo naøn. Vì theá, baïn phaûi hoïc hoûi töø ñöùc tin maø Chuùa ñaõ ban cho nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi laø nhöõng ngöôøi ñi tröôùc chuùng ta, vaø che ñaäy söï xaáu hoå veà vieäc khoâng tin cuûa baïn. 

Chuùng ta khoâng ñöôïc queân raèng chuùng ta caàn phaûi coù söï hi sinh ñeå hoïc hoûi ñöùc tin thaät. Vì hoïc ñöôïc ñöùc tin thaät caàn phaûi ñi töøng böôùc theo con ñöôøng ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi ñi tröôùc trong thuoäc linh, chuùng ta phaûi traû giaù hi sinh. Chuùng ta cuõng phaûi saün saøng chòu maát nhöõng thöù cuûa theá gian vì söï xaây döïng Nöôùc Chuùa vaø söï phaùt trieån ñöùc tin cuûa chuùng ta, vaø saün saøng boû ñi moïi söï vì Chuùa. 


Caâu 19: “Phaøm nhöõng keû ta yeâu thì ta quôû traùch söûa phaït; vaäy haõy coù loøng soát saéng, vaø aên naên ñi.”

Chuùa quôû traùch vaø uoán naén nhöõng ngöôøi bieát vaø tin nôi tình yeâu cuûa Ngaøi, neáu ñöùc tin cuûa hoï khoâng coù vieäc laøm. Vì theá nhöõng ngöôøi ñöôïc Chuùa yeâu phaûi laøm vieäc sieâng naêng cho Ngaøi vaø ñi theo Ngaøi vôùi ñöùc tin thaät. 


Caâu 20: “Naày, ta ñöùng ngoaøi cöûa maø goõ; neáu ai nghe tieáng ta maø môû cöûa cho, thì ta seõ vaøo cuøng ngöôøi aáy, aên böõa toái vôùi ngöôøi, vaø ngöôøi vôùi ta.”

Nhöõng ngöôøi ñaõ trôû neân ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chia seû cuoäc soáng cuûa hoï vôùi Ngaøi trong söï vui veû laãn ñau buoàn. Nhöõng ngöôøi laøm vieäc vì Chuùa soáng baèng caùch luoân luoân tin nôi Lôøi cuûa Chuùa vaø qua ñöùc tin cuûa hoï Chuùa luoân luoân laøm troïn coâng vieäc cuûa Ngaøi. 


Caâu 21: “Keû naøo thaéng, ta seõ cho ngoài vôùi ta treân ngoâi ta, nhö chính ta ñaõ thaéng vaø ngoài vôùi Cha ta treân ngoâi Ngaøi.” 

Ñöôïc hay maát ñöùc tin thaät phuï thuoäc vaøo vieäc ngöôøi ñoù coù saün saøng chòu töû ñaïo hay khoâng. Nhöõng ngöôøi choáng laïi Sa-tan bôûi tin nôi Lôøi cuûa Chuùa seõ ñöôïc chieán thaéng vaø ñöôïc vinh hieån vôùi Ngaøi. Tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi luoân luoân chieán ñaáu trong cuoäc chieán thuoäc linh choáng laïi Sa-tan. Trong cuoäc chieán naøy, hoï luoân luoân chieán thaéng bôûi tin nôi Lôøi cuûa Chuùa. Nhöõng ngöôøi vì theá chieán thaéng trong cuoäc chieán thuoäc linh cuûa hoï choáng laïi Sa-tan seõ ñöôïc vinh hieån vôùi Chuùa. 


Caâu 22: “Ai coù tai, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng caùc Hoäi thaùnh!”

Tín ñoà phaûi luoân luoân laéng nghe tieáng noùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñi theo söï daãn daét cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Khi hoï laøm theá thì ñöùc tin cuûa hoï trôû thaønh ñöùc tin böôùc ñi vôùi Ñöùc Thaùnh Linh, vaø söï chieán thaéng thuoäc linh luoân luoân thuoäc veà hoï.