Sermons

【Chapter 3-6】 < Khaûi huyeàn 3:14-22 > Ñöùc Tin Thaät Cho Ñôøi Soáng Cuûa Moân Ñoà< Khaûi huyeàn 3:14-22 >


Ñöùc tin cuûa Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ laø loaïi ñöùc tin ñaùng bò Chuùa nhaû ra khoûi mieäng. Vì theá Chuùa ñaõ khuyeân hoï neân mua vaøng ñaõ thöû löûa cuûa Ngaøi ñeå nhö theá hoï coù theå trôû neân giaøu coù trong ñöùc tin cuûa hoï. Ñöùc tin haâm haåm naøy cuõng coù theå coù trong voøng nhöõng ngöôøi coâng chính cuûa thôøi ñaïi ngaøy nay. Vì hoï ñaõ nhaän ñöôïc ñöùc tin caùch mieãn phí, neân hoï ñaõ khoâng nhaän bieát ñöôïc ñöùc tin cuûa hoï laø quyù baùu theå naøo. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ duøng Lôøi quôû traùch vaø khuyeân baûo nhöõng ngöôøi coâng chính, ñeå ban cho hoï ñöùc tin gioáng nhö vaøng ñaõ thöû löûa. Töø phaân ñoaïn naøy chuùng ta cuõng coù theå thaáy Chuùa muoán caû baûy hoäi thaùnh xöù A-si coù cuøng moät ñöùc tin gioáng nhau. Chuùa baûo nhöõng ngöôøi coù tai haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn vôùi nhöõng hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. 

Töø 3:17, chuùng ta thaáy Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ bò vöôùng saâu trong vieäc töï doái mình cuûa hoï, hoï nghó raèng söï giaøu coù vaät chaát cuûa hoï cuõng gioáng nhö nhöõng ôn phöôùc thuoäc linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø coù theå hoï ñaït ñöôïc bôûi ñöùc tin cuûa hoï. Ñoái vôùi hoäi thaùnh giaû doái naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ ra roõ raøng söï ngheøo naøn vaø khoán khoù veà thuoäc linh cuûa hoï. 

Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ coù theå coù veõ ngoaøi laø giaøu coù trong ñöùc tin, nhöng thöïc söï laø hoäi thaùnh ngheøo naøn, khoâng coù ñöùc tin. Ñöùc tin cuûa hoï laø haâm haåm, noù ñaày daãy söï ngu muoäi veà thuoäc linh, vaø noù yeâu meán theá gian hôn laø Chuùa Jeâsus. 

Khaûi huyeàn 3:14-22 noùi veà cuoäc soáng cuûa moät moân ñoà. Nhöõng moân ñoà thaät söï cuûa Chuùa Jeâsus laø nhöõng ngöôøi vaâng phuïc vaø laøm theo Lôøi cuûa Ñaáng Christ. Taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñuû ñieàu kieän ñeå laøm moân ñoà cuûa Ngaøi. Chuùa muoán taát caû chuùng ta soáng ñôøi soáng cuûa moät moân ñoà. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng ñôøi soáng moân ñoà naøy thöïc söï ñaõ ñöôïc ban cho chuùng ta. 

Trong phaân ñoaïn naøy, Chuùa noùi raèng Ngaøi seõ nhaû nhöõng tín ñoà laø nhöõng ngöôøi khoâng soáng moät ñôøi soáng cuûa moân ñoà ra. Nhö ñöôïc cheùp trong caâu 15-16, “Ta bieát coâng vieäc cuûa ngöôi; ngöôi khoâng laïnh cuõng khoâng noùng. Öôùc gì ngöôi laïnh hoaëc noùng thì hay! Vaäy, vì ngöôi haâm haåm, khoâng noùng cuõng khoâng laïnh, neân ta seõ nhaû ngöôi ra khoûi mieäng ta.” Neáu nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu khoâng laïnh cuõng khoâng noùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, thì ñaây chæ coù theå bieåu thò söï ngheøo naøn veà thuoäc linh cuûa hoï. Nhöõng ai laø ngöôøi taùi sanh ñeàu phaûi soáng cuoäc soáng cuûa moät moân ñoà. Chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñaây laø söï cöùu roãi thaät cuûa chuùng ta. 

Vaäy thì chuùng ta ñöôïc ban cho ñieàu gì sau khi chuùng ta taùi sanh vaø sau söï cöùu roãi cuûa chuùng ta? Chuùng ta ñöôïc ban cho moät cuoäc soáng coá gaéng trôû neân gioáng nhö Chuùa, laøm theo vaø vaâng phuïc nhöõng meänh leänh cuûa Ngaøi, vaø tìm kieám Lôøi Ngaøi. Ñaây laø ñôøi soáng cuûa moät moân ñoà. Caùc tín ñoà cuûa Ngaøi ñoøi hoûi phaûi coù moät ñôøi soáng moân ñoàø, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quôû traùch Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ baèng caùch noùi raèng hoï “khoâng noùng cuõng khoâng laïnh.” 

Ñöùc tin khoâng noùng cuõng khoâng laïnh laø ñöùc tin haâm haåm. Vaäy thì, loaïi ñöùc tin naøo laø ñöùc tin haâm haåm ñem laïi thaät nhieàu deã chòu cho con ngöôøi bôûi khoâng noùng cuõng khoâng laïnh? Ñoù laø ñöùc tin coá gaéng coù ñöôïc trong hai caùch, coù ñöôïc caùi baùnh vaø aên noù luoân. Ñoù laø ñöùc tin khoâng soáng cuoäc soáng cuûa moät moân ñoà. Nhöng ngöôøi coù ñöùc tin haâm haåm laø nhöõng ngöôøi, maëc duø ñaõ ñöôïc cöùu, nhöng khoâng laøm theo yù muoán cuûa Chuùa Jeâsus. Beân ngoaøi hoï coù veõ laø ñi theo Chuùa Jeâsus, nhöng thöïc söï hoï khoâng phaûi – noùi caùch khaùc, ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi ñi hai haøng goïi laø ñöùc tin haâm haåm. 

Theá gian mieâu taû ñöùc tin nhö theá laø khoân ngoan. Ñöùc tin naøy coù theå laø khoân ngoan treân phöông dieän theá gian, nhöng ñoù laø loaïi ñöùc tin maø bò Chuùa nhaû ra. Ñieàu gì haâm haåm thì khieán Chuùa nhaû ra. Baïn neân coù moät quan nieäm toát chính ñaùng cuûa vieäc ñöùc tin khoâng noùng cuõng khoâng laïnh naøy nhìn gioáng nhö caùi gì. Nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin haâm haåm khoâng hieäp nhaát cuõng nhö khoâng taùch rôøi khoûi nhöõng coâng vieäc cuûa hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi; hoï laøm vaø khoâng laøm cuøng moät luùc. Nhö theå ñôøi soáng ñöùc tin cuûa hoï caàn coù ñieåm soá toái thieåu laø 60 thì hoï ñieàu chænh baûn thaân hoï ñuùng chính xaùc laø 60, khoâng hôn cuõng khoâng keùm. 

Nhöõng ngöôøi coù ñôøi soáng ñöùc tin gioáng nhö theá laø nhöõng ngöôøi ngheøo veà thuoäc linh. Nhö caâu 17-18 noùi, “Vaû, ngöôi noùi: Ta giaøu, ta neân giaøu coù roài, khoâng caàn chi nöõa; song ngöôi khoâng bieát raèng mình khoå sôû, khoán khoù, ngheøo ngaët, ñui muø, vaø loõa loà. Ta khuyeân ngöôi haõy mua vaøng thöû löûa cuûa ta, haàu cho ngöôi trôû neân giaøu coù; mua nhöõng aùo traéng, haàu cho ngöôi ñöôïc maëc vaøo vaø ñieàu xaáu hoå veà söï traàn truoàng ngöôi khoûi loä ra; laïi mua thuoác xöùc maét ñaëng thoa maét ngöôi, haàu cho ngöôi thaáy ñöôïc.” 

Nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin haâm haåm xem cuûa caûi theá gian cuûa hoï nhö söï giaøu coù thuoäc linh. Maëc duø hoï caûm thaáy raèng hoï thaät söï khoán khoå, meät moõi vaø ngheøo khoù, nhöng hoï khoâng hoaøn toaøn nhaän bieát ñieàu ñoù. Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi khoâng hieåu bieát baûn thaân hoï. Hoï töï nghó raèng, “Toâi khoâng sao caû. Toâi thaønh thaät, thoâng minh, vaø ngöôøi khaùc chaáp nhaän toâi, vì theá toâi coù theå soáng nhö theá naøy, maëc duø toâi ñaõ ñöôïc cöùu,” vaø hoï soáng ñôøi soáng theo nhöõng tieâu chuaån cuûa rieâng hoï. Nhöõng ngöôøi naøy trung thaønh vôùi theá gian nhöng hoï khoâng trung tín vôùi hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin cuûa hoï chæ haâm haåm. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ nhaû hoï ra. 

Hoï ñeán nhaø thôø vôùi muïc ñích laø ñeå traùnh khoûi bò ñuoåi. Hoï chæ ngoài cho qua giôø thôø phöôïng cuûa hoäi thaùnh vaø rôøi khoûi ngay khi giôø nhoùm keát thuùc. Hoï khoâng bao giôø tham gia vaøo coâng vieäc cuûa hoäi thaùnh caùch töï nguyeän, vaø neáu hoï laøm, hoï phaûi chaéc raèng ñoù laø moät söï goùp phaàn nhoû nhaát. Hoï laøm nhö hoï khoâng laøm, hoï khoâng laøm nhö hoï laøm. Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi ngheøo naøn veà thuoäc linh. 

Chuùa ñaõ khuyeân nhö sau ñoái vôùi nhöõng ngöôøi nhö theá: “Ta khuyeân ngöôi haõy mua vaøng thöû löûa cuûa ta, haàu cho ngöôi trôû neân giaøu coù; mua nhöõng aùo traéng, haàu cho ngöôi ñöôïc maëc vaøo vaø ñieàu xaáu hoå veà söï traàn truoàng ngöôi khoûi loä ra; laïi mua thuoác xöùc maét ñaëng thoa maét ngöôi, haàu cho ngöôi thaáy ñöôïc.” Ngaøi baûo hoï mua vaøng ñaõ thöû löûa cuûa Ngaøi ñeå ñöôïc giaøu coù. 

Neáu baïn thaät söï muoán ñi theo Chuùa, vaø neáu baïn thaät söï muoán Ngaøi khen ngôïi ñöùc tin cuûa baïn, thì baïn phaûi hoïc hoûi veà ñöùc tin. Vaäy thì, laøm sao baïn coù theå hoïc hoûi ñöùc tin? Baïn phaûi hoïc bôûi traû giaù hi sinh vaø tin nôi Lôøi. Phaân ñoaïn naøy baûo chuùng ta mua vaøng ñaõ thöû löûa. Ñieàu naøy coù nghóa laø coù nhieàu söï thöû thaùch vaø khoán khoù cho chuùng ta khi laøm theo Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng chuùng ta coù theå chieán thaéng taát caû nhöõng söï thöû thaùch vaø khoán khoù nhö theá bôûi tin vaø laøm theo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi laøm nhö theá, loøng chuùng ta ñöôïc reøn luyeän, ñöa chuùng ta ñeán vôùi loaïi ñöùc tin nhaän bieát Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø leõ thaät vaø heát loøng tin nôi ñoù. Ñaây laø ñöùc tin gioáng nhö vaøng roøng. 

Ñeå coù ñöùc tin thaät, chuùng ta phaûi traû giaù hi sinh, vì khoâng coù söï traû giaù hi sinh, chuùng ta khoâng theå hoïc hoûi ñöôïc ñöùc tin. Noùi caùch khaùc, chuùng ta khoâng bao giôø coù theå hoïc hoûi ñöùùc tin maø khoâng traûi qua gian khoå. Neáu chuùng ta thaät söï muoán trôû thaønh ngöôøi cuûa ñöùc tin, soáng cuoäc soáng cuûa moân ñoà Chuùa, vaø ñöôïc phöôùc vì ñöùc tin cuûa chuùng ta, thì chuùng ta phaûi traû giaù hi sinh. Khoâng traû giaù hi sinh, chuùng ta khoâng bao giôø nhaän ñöôïc ñieàu naøy. 

Ai coù ñöùc tin maïnh meõ töø ban ñaàu? Khoâng ai. Ñoù laø vì ngöôøi ta töø boû ñöùc tin maø hoäi thaùnh daïy hoï veà Lôøi vaø duøng Lôøi ñoù höôùng daãn hoï. Chuùng ta phaûi vaâng phuïc ñieàu maø hoäi thaùnh höôùng daãn chuùng ta vaø laøm theo ñoù trong ñöùc tin. Nhöng laøm nhö theá ñoøi hoûi söï gian khoå, cuøng luùc caàn ñeán söï nhòn nhuïc. Ñoù laø lyù do taïi sao trôû thaønh ngöôøi cuûa ñöùc tin bôûi chòu söï höôùng daãn cuûa Lôøi, thoâng coâng, vaø söï daïy doã ñöôïc keøm theo bôûi söï hi sinh. Nhöng vì ngöôøi ta khoâng muoán hi sinh, duø hoï muoán hoïc hoûi ñöùc tin, neân hoï khoâng theå coù ñöùc tin saøng loïc thaät. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa baûo chuùng ta mua vaøng ñaõ thöû löûa töø nôi Ngaøi ñeå chuùng ta coù theå ñöôïc giaøu coù trong ñöùc tin. 

Baïn coù theå hieåu Lôøi naøy coù nghóa gì chæ khi baïn hoïc ñöùc tin cuûa nhöõng tín ñoà ñi tröôùc vaø laøm theo ñôøi soáng cuûa hoï. Neáu baïn chæ nghe Lôøi treân lyù thuyeát vaø khoâng thöïc söï laøm theo ñieàu maø Lôøi ñoøi hoûi baïn, vaø neáu baïn tham gia trong vieäc laøm chöùng, caàu nguyeän, hay nhoùm hoïp nhöng khoâng thöïc haønh nhöõng ñieàu ñoù, thì baïn khoâng theå hoïc hoûi ñöùc tin. Vì baïn coù moät ít ñöùc tin, baïn ño löôøng ñöùc tin cuûa baïn laø khoâng teä treân nhöõng tieâu chuaån theá gian cuûa baïn. Baïn töï nghó raèng, “Toâi ñaõ ñöôïc cöùu, toâi coù tieàn, vaø toâi oån ñònh treân phöông dieän theá tuïc, vaø vì theá toâi phaûi toát hôn nhöõng ngöôøi khaùc. Vaâng, chaéc chaén laø toâi toát hôn nhöõng ngöôøi naøy.” 

Neáu baïn thöïc söï muoán hoïc hoûi ñöùc tin, laø ñöùc tin gioáng nhö vaøng, thì baïn phaûi traû giaù hi sinh. Noù deã daøng ñeå vaâng phuïc vaø laøm theo khoâng? Noù caàn söï hi sinh ñeå vaâng phuïc. Noù coù deã daøng ñeå hi sinh khoâng? Dó nhieân laø khoâng. Nhöng neáu baïn muoán traùnh khoûi vieäc bò nhaû ra, baïn phaûi vaâng phuïc baèng caùch hi sinh. 

Nhöng nhöõng ngöôøi khoâng hoïc hoûi ñöùc tin thaät, laø nhöõng ngöôøi ngheøo khoù veà thuoäc linh khoâng bao giôø muoán hi sinh. Ñeå vaâng phuïc, ngöôøi ñoù tröôùc heát phaûi thay ñoåi tö töôûng cuûa hoï. Neáu khoâng theå laøm nhö theá, loøng cuûa hoï tieáp tuïc ôû trong söï khoå sôû thuoäc linh, ngay khi thôøi gian troâi qua. Khoâng nhaän bieát söï thieáu keùm ñöùc tin, cuoái cuøng hoï laïi traùch sau löng nhöõng tín ñoà ñi tröôùc hoï trong ñöùc tin. Baïn phaûi hoïc hoûi ñöùc tin thaät. Khi baïn böôùc vaøo cuoäc chieán thuoäc linh vaø chieán ñaáu beân caïnh Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöùc tin cuûa baïn seõ ñöôïc reøn luyeän khi baïn ñöôïc nhöõng chieán lôïi phaåm thuoäc linh vaø nhaän bieát baïn caàn ñieàu gì ñeå coù soáng cuoäc soáng chieán thaéng thuoäc linh. Baïn coù theå hieåu bieát ñöùc tin naøy chæ khi baïn thaät söï traûi qua. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quôû traùch ngöôøi haàu vieäc Chuùa trong Hoäi thaùnh Lao-ñi-xeâ baèng caùch vieát raèng, “Ngöôi khoâng bieát söï traàn truoàng cuõng nhö söï ngheøo khoù cuûa ngöôi. Ngöôi ñaõ ñöôïc cöùu nhöng ngöôi coù ñöùc tin haâm haåm – khoâng beân naøy cuõng khoâng beân kia. Ñieàu duy nhaát maø ngöôi coù laø söï cöùu roãi cuûa ngöôi, maø ngöôi vaát noù ñi. Ngoaøi ñieàu naøy, ngöôi khoâng coù gì nöõa caû.” 

Coù phaûi ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay nhöõng ngöôøi ñi tröôùc trôû thaønh tieàn boái ñöùc tin cuûa chuùng ta ñaõ khoâng soáng ñôøi soáng moân ñoà khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Hoï ñaõ traûi qua moïi nan ñeà vì Chuùa, caû trong vui laãn buoàn. Ñöùc Chuùa Trôøi höôùng daãn baïn baèng caùch cho nhöõng ngöôøi ñi tröôùc baïn traûi qua moïi vieäc ñeå roài baïn cuõng seõ traûi qua. Vì theá baïn phaûi tin nôi vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi daïy doå vaø höôùng daãn baïn qua nhöõng ngöôøi ñaõ ñi theo con ñöôøng ñöùc tin tröôùc baïn.