Sermons

【Chapter 4-1】 < Khaûi huyeàn 4:1-11 > Nhìn Xem Chuùa Jeâsus Ñaáng Ngoài Treân Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi< Khaûi huyeàn 4:1-11 >

“Keá ñoù, toâi nhìn xem, naøy, moät caùi cöûa môû ra treân trôøi; vaø tieáng thöù nhaát maø toâi ñaõ nghe noùi vôùi toâi, vang raàm nhö tieáng loa, phaùn cuøng toâi raèng: Haõy leân ñaây, ta seõ cho ngöôi thaáy ñieàu sau naøy phaûi xaûy ñeán. Töùc thì toâi bò Thaùnh Linh caûm hoùa; thaáy moät ngoâi ñaët taïi treân trôøi, treân ngoâi coù moät Ñaáng ñöông ngoài ñoù. Ñaáng ngoài ñoù röïc rôõ nhö bích ngoïc vaø maõ naõo; coù caùi moáng daùng nhö luïc böûu thaïch bao chung quanh ngoâi. Chung quanh ngoâi laïi coù hai möôi boán ngoâi; treân nhöõng ngoâi aáy toâi thaáy hai möôi boán tröôûng laõo ngoài, maëc aùo traéng vaø ñaàu ñoäi maõo trieàu thieân vaøng. Töø ngoâi ra nhöõng chôùp nhoaùng, nhöõng tieáng cuøng saám; vaø baûy ngoïn ñeøn saùng röïc thaép tröôùc ngoâi: Ñoù laø baûy vò thaàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tröôùc ngoâi coù nhö bieån trong ngaàn gioáng thuûy tinh, coøn chính giöõa vaø chung quanh coù boán con sinh vaät, ñaèng tröôùc ñaèng sau choã naøo cuõng coù maét. Con sinh vaät thöù nhaát gioáng nhö sö töû, con thöù nhì nhö boø ñöïc, con thöù ba maët nhö maët ngöôøi, con thöù tö nhö chim phuïng hoaøng ñang bay. Boán con sinh vaät aáy moãi con coù saùu caùnh, chung quanh mình vaø trong mình ñeàu coù maét; ngaøy ñeâm luùc naøo cuõng noùi luoân khoâng döùt: Thaùnh thay, thaùnh thay, thaùnh thay laø Chuùa, laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng Toaøn naêng. Tröôùc ñaõ coù, nay hieän coù, sau coøn ñeán! Khi caùc sinh vaät laáy nhöõng söï vinh hieån, toân quí, caûm taï maø daâng cho Ñaáng ngöï treân ngoâi laø Ñaáng haèng soáng ñôøi ñôøi, thì hai möôi boán tröôûng laõo saáp mình xuoáng tröôùc maët Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø thôø laïy Ñaáng haèng soáng ñôøi ñôøi; roài quaêng maõo trieàu thieân mình tröôùc ngoâi maø raèng: Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuùa chuùng toâi, Chuùa ñaùng ñöôïc vinh hieån, toân quí vaø quyeàn löïc; vì Chuùa ñaõ döïng neân muoân vaät, vaø aáy laø vì yù muoán Chuùa maø muoân vaät môùi coù vaø ñaõ ñöôïc döïng neân.’”Giaûi thích


Caâu 1: “Keá ñoù, toâi nhìn xem, naøy, moät caùi cöûa môû ra treân trôøi; vaø tieáng thöù nhaát maø toâi ñaõ nghe noùi vôùi toâi, vang raàm nhö tieáng loa, phaùn cuøng toâi raèng: Haõy leân ñaây, ta seõ cho ngöôi thaáy ñieàu sau naøy phaûi xaûy ñeán.”

Tröôùc ñaây caùnh coång Thieân ñaøng ñaõ bò ñoùng. Nhöng caùnh cöûa naøy ñaõ môû toang ra khi Chuùa Jeâsus giaûi cöùu toäi nhaân ra khoûi söï gian aùc cuûa hoï bôûi Ngaøi ñaõ ñeán trong theá gian naøy, chòu baùp tem bôûi Giaêng, ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù vaø soáng laïi töø coõi cheát. Qua thieân söù cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû cho söù ñoà Giaêng ñieàu ñang chôø ñôïi theá gian trong thôøi kyø cuoái cuøng. 


Caâu 2: “Töùc thì toâi bò Thaùnh Linh caûm hoùa; thaáy moät ngoâi ñaët taïi treân trôøi, treân ngoâi coù moät Ñaáng ñöông ngoài ñoù.”

Qua caùnh cöûa môû roäng cuûa Thieân ñaøng, Giaêng ñaõ thaáy coù moät caùi ngoâi khaùc ñöôïc ñaët treân Thieân ñaøng, vaø Ñaáng ngoâi treân ñoù laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Xung quanh ngoâi coù boán sinh vaät, hai möôi boán tröôûng laõo vaø baûy vò thaàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùa ñaõ nhaän ngai vaøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø Cha vì Ngaøi ñaõ hoaøn thaønh coâng taùc cöùu roãi toäi nhaân ra khoûi toäi loãi cuûa theá gian. Trong khi ôû treân ñaát naøy, Chuùa ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân chính Ngaøi bôûi nhaän baùp tem töø Giaêng Baùp-tít, vaø ñaõ giaûi cöùu moïi toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi cheát treân Thaäp töï giaù vaø soáng laïi töø coõi cheát. Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Cha ñaõ giao ngai vaøng treân Thieân ñaøng cho Con Ngaøi. 

Coù xu höôùng xem Chuùa Jeâsus trong moät phaïm vi giôùi haïn, hoï thöøa nhaän Ngaøi laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Cöùu Chuùa, ngoaøi ra khoâng coøn gì nöõa. Nhöng hieän nay Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñang ngoài treân ngoâi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö Vua toái cao, Ñaáng cai trò caû Thieân ñaøng. 

Dó nhieân, ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø Chuùa Jeâsus tranh giaønh ngai vaøng vôùi Cha. Ngai vaøng cuûa Ñöùc Chuùa Cha vaãn ôû ñoù. Ngaøi giao ngai vaøng khaùc treân Thaäp töï giaù cho Con Ngaøi, toân Ngaøi leân laøm Vua cuûa Thieân ñaøng vaø thieát laäp Ngaøi laøm Quan aùn cuûa moïi keû choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Cha ñaõ naâng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ leân laøm Ñöùc Chuùa Trôøi, cao hôn baát cöù ai treân Trôøi vaø ñaát. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ hieän nay laø Ñöùc Chuùa Trôøi, ngang haøng vôùi Cha. Vì theá chuùng ta phaûi toân cao vaø thôø phöôïng Chuùa Jeâsus, laø Cöùu Chuùa vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta. 


Caâu 3: “Ñaáng ngoài ñoù röïc rôõ nhö bích ngoïc vaø maõ naõo; coù caùi moáng daùng nhö luïc böûu thaïch bao chung quanh ngoâi.” 

Caâu naøy mieâu taû söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ngoài treân ngai. 


Caâu 4: “Chung quanh ngoâi laïi coù hai möôi boán ngoâi; treân nhöõng ngoâi aáy toâi thaáy hai möôi boán tröôûng laõo ngoài, maëc aùo traéng vaø ñaàu ñoäi maõo trieàu thieân vaøng.”

Xung quanh ngai cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta coù nhöõng ngöôøi phuïc vuï cuûa Ngaøi ngoài. ÔÛ ñaây noùi raèng ngai Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc bao phuû bôûi hai möôi boán caùi ngai khaùc, vaø raèng treân nhöõng ngai naøy coù hai möôi boán tröôûng laõo vôùi nhöõng vöông mieän vaøng treân ñaàu hoï. Nhöõng tröôûng laõo naøy laø nhöõng ngöôøi, trong khi ôû treân ñaát naøy, ñaõ chòu khoù nhoïc vaø chòu töû ñaïo vì Nöôùc Chuùa. Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Nöôùc Thieân ñaøng hieän nay ñaõ trôû neân Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta, döôùi söï cai trò ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi. 

 

Caâu 5: “Töø ngoâi ra nhöõng chôùp nhoaùng, nhöõng tieáng cuøng saám; vaø baûy ngoïn ñeøn saùng röïc thaép tröôùc ngoâi: Ñoù laø baûy vò thaàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” 

Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng taïo döïng vaø cai trò treân taát caû caùc thaàn. 


Caâu 6: “Tröôùc ngoâi coù nhö bieån trong ngaàn gioáng thuûy tinh, coøn chính giöõa vaø chung quanh coù boán con sinh vaät, ñaèng tröôùc ñaèng sau choã naøo cuõng coù maét.”

Boán sinh vaät soáng, cuøng vôùi hai möôi boán tröôûng laõo laø nhöõng ngöôøi phuïc vuï cuûa Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï luoân luoân tìm kieán yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ca ngôïi söï thaùnh khieát vaø vinh hieån cuûa Ngaøi. Hoï laø nhöõng ngöôøi vaâng phuïc thi haønh yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 7: “Con sinh vaät thöù nhaát gioáng nhö sö töû, con thöù nhì nhö boø ñöïc, con thöù ba maët nhö maët ngöôøi, con thöù tö nhö chim phuïng hoaøng ñang bay.”

Boán taïo vaät soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi phuïc vuï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc giao cho nhöõng nhieäm vuï khaùc nhau, laø nhöõng ngöôøi phuïc vuï theo moïi yù ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch trung tín. 


Caâu 8: “Boán con sinh vaät aáy moãi con coù saùu caùnh, chung quanh mình vaø trong mình ñeàu coù maét; ngaøy ñeâm luùc naøo cuõng noùi luoân khoâng döùt:Thaùnh thay, thaùnh thay, thaùnh thay laø Chuùa, laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng Toaøn naêng. Tröôùc ñaõ coù, nay hieän coù, sau coøn ñeán!” 

Cuõng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng heà nguû, boán taïo vaät soáng cuõng luoân luoân tænh thöùc beân caïnh Ngaøi, khoâng ngöøng ca ngôïi söï vinh hieån vaø thaùnh khieát cuûa Ngaøi. Hoï ca ngôïi söï vinh hieån vaø quyeàn löïc toaøn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng trôû thaønh Chieân Con. Hoï ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaõ, ñang vaø seõ ñeán. Ñaáng maø hoï ca ngôïi laø Ñöùc Chuùa Cha vaø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

Caâu 9: “Khi caùc sinh vaät laáy nhöõng söï vinh hieån, toân quí, caûm taï maø daâng cho Ñaáng ngöï treân ngoâi laø Ñaáng haèng soáng ñôøi ñôøi.”

Nhöõng ngöôøi phuïc vuï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daâng söï vinh hieån, toân kính vaø caûm taï Ngaøi, Ñaáng ngoài treân ngoâi maõi maõi vaø maõi maõi. 


Caâu 10: “thì hai möôi boán tröôûng laõo saáp mình xuoáng tröôùc maët Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø thôø laïy Ñaáng haèng soáng ñôøi ñôøi; roài quaêng maõo trieàu thieân mình tröôùc ngoâi maø raèng:” 

Khi boán sinh vaät ñang ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi, thì nhöõng tröôûng laõo ngoài treân hai möôi boán ngai cuõng quaêng maõo trieàu thieân mình tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ca ngôïi Ngaøi raèng, “Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuùa chuùng toâi, Chuùa ñaùng ñöôïc vinh hieån, toân quyù vaø quyeàn löïc.” 


Caâu 11: “Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuùa chuùng toâi, Chuùa ñaùng ñöôïc vinh hieån, toân quí vaø quyeàn löïc; vì Chuùa ñaõ döïng neân muoân vaät, vaø aáy laø vì yù muoán Chuùa maø muoân vaät môùi coù vaø ñaõ ñöôïc döïng neân.”

Söï ca ngôïi maø hai möôi boán tröôûng laõo daâng leân cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán töø ñöùc tin cuûa hoï laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùng ñöôïc moïi söï vinh hieån, toân quyù vaø quyeàn löïc, vì Ngaøi ñaõ taïo döïng moïi vaät vaø moïi vaät toàn taïi bôûi Ngaøi.