Sermons

【Chapter 4-2】 < Khaûi huyeàn 4:1-11 > Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi
< Khaûi huyeàn 4:1-11 >


Qua Khaûi huyeàn ñoaïn 4, chuùng ta coù theå bieát ñöôïc Chuùa Jeâsus cuûa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø bôûi söï hieåu bieát naøy, ñöùc tin cuûa chuùng ta ñöôïc maïnh meõ theâm leân. Söï hieåu bieát Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chuyeån thaønh ñöùc tin vaø ñöôïc gieo vaøo loøng chuùng ta, thì chuùng ta coù theå chieán ñaáu vaø ñaéc thaéng Sa-tan bôûi ñöùc tin maïnh meõ cuûa chuùng ta nôi Chuùa. Giôø Chuùa trôû laïi ñang gaàn keà, Anti-christ seõ xuaát hieän ñeå ñe doïa chuùng ta. 

Hieän nay, chuùng toâi ñang nuoâi döôõng ñöùc tin cuûa chuùng toâi ñeå chuùng toâi coù theå chuaån bò cho nhöõng thöû thaùch trong ba naêm röôõi ñaàu Ñaïi Naïn. Neáu chuùng ta ñoái dieän vôùi ngaøy ñoù maø khoâng coù söï nuoâi döôõng naøy, thì chaéc chaén chuùng ta seõ maát ñöùc tin. Neáu chuùng ta chuaån bò ñöùc tin vöõng vaøng thì cho duø laùt nöõa ñaây chuùng ta coù cheát, chuùng ta cuõng coù theå tuyeân boá caùch maïnh daïn raèng Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chuùng ta laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng, laø Ñaáng voâ cuøng cao hôn Sa-tan, laø keû khoâng xöùng hieäp vôùi Ngaøi. 

Nhöng ñeå laøm nhö theá, tröôùc nhaát chuùng ta phaûi tin saâu trong loøng chuùng ta raèng Chuùa laø Thöôïng Ñeá, vaø chuùng ta laø con caùi cuûa Ngaøi. Chuùa chuùng ta ñaõ haï mình thaáp heøn nhö theá naøo khi Ngaøi ñeán theá gian naøy ñeå cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta, trong khi Ngaøi laø Ñaáng ñoàng ñaúng vôùi Ñöùc Chuùa Cha? Ngaøi ñaõ ñeán theá gian naøy trong xaùc thòt con ngöôøi, trong ñòa vò cuûa moät ñaày tôù, thaáp heøn hôn caû chuùng ta, nhöõng taïo vaät cuûa Ngaøi. Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu Chuùa ñaõ khoâng ñeán trong ñòa vò heøn moïn nhö theá nhöng ñeán vôùi söùc maïnh vaø quyeàn löïc ngang haøng vôùi nhöõng ngöôøi caàm quyeàn cuûa theá gian? Ngöôøi coù quyeàn löïc chæ laøm baïn vôùi ngöôøi quyeàn löïc vaø thi haønh quyeàn löïc cuûa hoï treân nhöõng ngöôøi thaáp heøn, baát toaøn vaø yeáu ñuoái laø ñieàu töï nhieân. Nhöng Chuùa ñaõ ñeán trong theá gian naøy trong moät ñòa vò thaáp heøn hôn caû chuùng ta ñeå laøm baïn vôùi ngöôøi heøn moïn vaø yeâáu ñuoái, vaø ñaõ khieán hoï trôû neân daân söï cuûa Ngaøi bôûi giaûi cöùu hoï khoûi toäi loãiï. 

Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ngöôøi Chaên nhaân laønh vaø laø Chuùa nhaân töø. Vaø ñoù laø lyù do taïi sao, ñoái vôùi Ngöôøi Chaên nhaân laønh naøy, chuùng ta khoâng theå khoâng daâng lôøi ca ngôïi cho Ñaáng vinh hieån vì ñaõ khieán chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Vì theá trong khi ôû treân ñaát naøy, chuùng ta ca ngôïi Chuùa vôùi taám loøng cuûa chuùng ta vì aân ñieån vaø ôn phöôùc cuûa Ngaøi, vaø chuùng ta seõ tieáp tuïc ca ngôïi quyeàn löïc vaø söï vinh hieån cuûa Ngaøi khi chuùng ta vaøo trong Nöôùc Ngaøi. Tham gia trong söï ca ngôïi Chuùa baèng gioïng haùt cuûa chính chuùng ta laø moät ôn phöôùc lôùn, vì chæ coù nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh môùi coù theå ca ngôïi Chuùa. Chuùng ta ñaõ ñöôïc ban cho ôn phöôùc lôùn lao naøy, laø ôn chæ ban cho nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng chuùng ta ñaõ trôû thaønh daân söï vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi oai nghieâm nhö theá. 

Moät soá ngöôøi noùi raèng Chuùa Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng chính Ngaøi khoâng phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng cuõng nhö con ngöôøi sanh ra con ngöôøi, thuù döõ sanh ra thuù döõ, Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuõng nhö con ngöôøi khoâng theå sanh ra moät con choù, thì Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng khoâng theå laø moät con ngöôøi, laø taïo vaät cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi khoâng nhaän bieát Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi khoâng bieát Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta vôùi Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta phaûi tin raèng Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 1:1). Khi Ñöùc Chuùa Cha döï bò moät ngai vaøng cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø giao moïi quyeàn löïc cuûa Ngaøi cho Ngöôøi, Chuùa Jeâsus – Ñaáng ñaõ, ñang vaø seõ ñeán trong ngaøy phaùn xeùt, vaø seõ ñôøi ñôøi ngoài treân ngai cuûa Ngaøi vôùi quyeàn löïc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vôùi söï oai nghi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng Saùng Taïo, cuûa Chuùa Cöùu Theá vaø cuûa Quan AÙn ñeå cai trò taát caû. Vì chuùng ta ñaõ trôû neân daân söï cuûa Ngaøi bôûi tin nôi Chuùa, neân chuùng ta seõ vaøo vaø soáng ñôøi ñôøi trong Nöôùc Ngaøi. Chuùa Jeâsus maø chuùng ta tin laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñaõ nhaän söï cöùu roãi cuûa chuùng ta nôi Ngaøi. 

Nhöõng tín ñoà, ngöôøi laøm vieäc vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi taùi sanh, phaûi haûnh dieän. Maëc duø chuùng ta coù moät ít cuûa caûi trong theá gian naøy, chuùng ta phaûi coù nieàm kieâu haûnh cuûa vua chuùa vì chuùng ta laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng seõ cai trò toaøn caû vuõ truï naøy. Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng vì ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa theá gian vaø khieán chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi! 

Baøi ca ngôïi maø 24 tröôûng laõo trong Thieân ñaøng daâng cho Ñöùc Chuùa Trôøi laø vì nhöõng ñieàu Ngaøi ñaõ laøm treân ñaát naøy. Baøi ca ngôïi cuûa hoï laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùng ñöôïc moïi söï vinh hieån, toân quyù vaø quyeàn löïc, vì moïi vaät ñöôïc döïng neân bôûi Ngaøi vaø chuùng toàn taïi bôûi yù muoán cuûa Ngaøi. 

Ñieàu maø chuùng ta chaéc chaén phaûi tin ôû ñaây laø Ñaáng ngoài treân ngoâi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø chuùng ta tin laø Ñöùc Chuùa Trôøi thaät söï, Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta. Trong Nöôùc Trôøi, moïi quyeàn löïc thuoäc veà Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Chuùa chuùng ta. Söï ñoaùn xeùt cuoái cuøng cuõng do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Ñöùc Chuùa Trôøi Cöùu Chuùa chuùng ta ban cho. Khi Chuùa Jeâsus ñoaùn xeùt chuùng ta töø ngoâi cuûa Ngaøi, nhöõng ngöôøi coù teân ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng seõ ñöôïc vaøo Trôøi môùi Ñaát môùi, vaø nhöõng ngöôøi khoâng coù teân trong Saùch seõ bò quaêng vaøo hoà löûa. 

Vì theá, khoâng tin nôi Chuùa Jeâsus thì cuõng gioáng nhö khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi thì cuõng gioáng nhö choáng nghòch laïi vôùi Ngaøi. Ñoù laø lyù do taïi sao nhöõng ngöôøi khoâng tin Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi laø Cöùu Chuùa vaø Ngaøi laø Vua cuûa Thieân ñaøng, seõ ñoái dieän vôùi söï phaùn xeùt ñaùng sôï tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Trong voøng nhöõng ngöôøi tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, coù moät nhoùm goïi laø Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va, laø nhöõng ngöôøi tin sai laïc raèng Chuùa Jeâsus, maëc duø laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng Ngaøi khoâng phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng neáu Chuùa Jeâsus khoâng phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, thì Ngaøi khoâng theå giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta, vì chæ Ngaøi laø Ñaáng troïn veïn môùi coù theå ban cho chuùng ta söï cöùu roãi troïn veïn. 

Chuùng ta thaät yeáu ñuoái neân loøng chuùng ta deã daøng thay ñoåi trong nhöõng hoaøn caûnh thay ñoåi. Lyù do maø chuùng ta coù theå ca ngôïi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta maõi maõi laø, cho duø chuùng ta yeáu ñuoái, vì Chuùa Jeâsus, laø Ñaáng soáng ñôøi ñôøi vaø laø Ñaáng hoaøn haûo ñôøi ñôøi ñaõ trôû thaønh Cöùu Chuùa cuûa nhöõng toäi nhaân. Chæ coù nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn haûo, Ñaáng ñaõ khieán moïi toäi loãi khoâng coøn nöõa, môùi coù theå ca ngôïi Chuùa. Ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, trong tö töôûng vaø taâm trí cuûa chuùng ta, khoâng bao giôø ñöôïc gioáng nhö nhöõng toân giaùo theá gian. Khi chuùng ta bieát vaø nghó raèng Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Ngaøi laø ñuùng ñaén, thì chuùng ta coù theå kinh nghieäm ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi thaät söï. 

Chuùng ta phaûi soáng trong ñöùc tin tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, vaø vôùi ñöùc tin naøy chuùng ta coù theå choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng keû thuø cuûa chuùng ta. Noùi caùch khaùc, khi chuùng ta tin nôi Chuùa Jeâsus - Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, thì ñöùc tin naøy seõ laøm cho Sa-tan run raåy trong söï sôï haõi, vaø vì theá coù theå khieâán chuùng ta ñöùng vöõng vaø vöôït qua ñöôïc nhöõng thöû thaùch vaø khoå naïn trong thôøi kyø cuoái cuøng. Maëc khaùc, neáu chuùng ta khoâng tin Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta, thì Sa-tan seõ cöôøi chuùng ta vaø keùo chuùng ta ra khoûi ñöùc tin cuûa chuùng ta. 

Nhaän ngai vaøng cuûa Ngaøi töø Ñöùc Chuùa Cha, Chuùa Jeâsus ngoài treân ngoâi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta. Qua Lôøi cuûa Khaûi huyeàn, chuùng ta nhaän bieát raèng Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng, laø Ñaáng cai trò moïi thöù treân toaøn caû vuõ truï naøy, vì Ngaøi ñaõ nhaän moïi quyeàn löïc vaø söùc maïnh töø Cha. 

Ñöùc tin cuûa baïn nôi leõ thaät naøy seõ khieán cho baïn coù theå chieâán thaéng Sa-tan caùch maïnh meõ. Vì chuùng ta coù quyeàn löïc tuyeät ñoái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sau löng chuùng ta nhö laø con caùi cuûa Ngaøi, neân khoâng ai coù theå ñaøn aùp, vaø chuùng ta coù theå hoaøn toaøn chieán thaéng trong thôøi kyø cuoái cuøng caùch vöõng vaøng khoâng lay chuyeån. Toâi caûm taï vaø ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi vì moïi ñieàu maø Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng ta!