Sermons

【Chapter 5-1】 < Khaûi huyeàn 5:1-14 > Chuùa Jeâsus Leân Ngoâi Nhö Laø Moät Ñaïi Dieän Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi< Khaûi huyeàn 5:1-14 >

“Roài toâi thaáy trong tay höõu Ñaáng ngoài treân ngoâi moät quyeån saùch vieát caû trong laãn ngoaøi, coù ñoùng baûy caùi aán. Toâi cuõng thaáy moät vò thieân söù maïnh meõ caát tieáng lôùn keâu raèng: Ai ñaùng môû quyeån saùch naøy vaø thaùo nhöõng aán naøy? Daàu treân trôøi, döôùi ñaát, beân döôùi ñaát, khoâng ai coù theå môû quyeån saùch aáy hoaëc nhìn xem noù nöõa. Vì khoâng coù ai ñaùng môû quyeån saùch aáy hoaëc nhìn xem noù nöõa, neân toâi khoùc daàm deà. Baáy giôø, moät ngöôøi trong caùc tröôûng laõo noùi vôùi toâi raèng: Chôù khoùc, kìa, sö töû cuûa chi phaùi Giu-ña, töùc laø Choài cuûa vua Ña-vít, ñaõ thaéng, thì coù theå môû quyeån saùch aáy vaø thaùo baûy caùi aán ra. Toâi laïi thaáy chính giöõa ngoâi vaø boán con sinh vaät, cuøng chính giöõa caùc tröôûng laõo, coù moät Chieân Con ôû ñoù nhö ñaõ bò gieát; Chieân Con coù baûy söøng vaø baûy maét, laø baûy vò thaàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sai xuoáng khaép theá gian. Chieân Con böôùc tôùi, laáy saùch ôû tay höõu ñaáng ngöï treân ngoâi. Khi laáy saùch, boán con sinh vaät vaø hai möôi boán tröôûng laõo beøn saáp mình xuoáng tröôùc maët Chieân Con, moãi keû caàm moät caây ñaøn vaø nhöõng bình vaøng ñaày höông; ñoù laø nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa caùc thaùnh. Chuùng haùt moät baøi ca môùi raèng: Ngaøi ñaùng laáy quyeån saùch maø môû nhöõng aán ra; vì Ngaøi ñaõ chòu gieát, laáy huyeát mình maø chuoäc cho Ñöùc Chuùa Trôøi nhöõng ngöôøi thuoäc veà moïi chi phaùi, moïi tieáng, moïi daân toäc, moïi nöôùc, vaø Ngaøi ñaõ laøm cho nhöõng ngöôøi aáy neân nöôùc, vaø thaày teá leã cho Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta; nhöõng ngöôøi aáy seõ trò vì treân maët ñaát. Ñoaïn, toâi nhìn xem, nghe boán beân ngoâi vaø caùc sinh vaät cuøng caùc tröôûng laõo, coù tieáng cuûa voâ soá thieân söù; thieân söù haøng muoân haøng ngaøn, ñoàng noùi leân moät tieáng lôùn raèng: Chieân Con ñaõ chòu gieát ñaùng ñöôïc quyeàn pheùp, giaøu coù, khoân ngoan, naêng löïc, toân quí, vinh hieån vaø ngôïi khen! Toâi laïi nghe moïi vaät döïng neân treân trôøi, döôùi ñaát, beân döôùi ñaát, treân bieån, cuøng moïi vaät ôû ñoù ñeàu noùi raèng: Chuùc cho Ñaáng ngoài treân ngoâi cuøng Chieân Con ñöôïc ngôïi khen, toân quí, vinh hieån vaø quyeàn pheùp cho ñeán ñôøi ñôøi! Roài boán con sinh vaät ñeàu noùi: A-men. Vaø caùc tröôûng laõo saáp mình xuoáng maø thôø laïy.”Giaûi thích


Caâu 1: “Roài toâi thaáy trong tay höõu Ñaáng ngoài treân ngoâi moät quyeån saùch vieát caû trong laãn ngoaøi, coù ñoùng baûy caùi aán.”

ÔÛ ñaây noùi raèng Ñöùc Chuùa Cha coù moät quyeån saùch coù ñoùng baûy caùi aán trong tay höõu Ngaøi. Jeâsus Christ Chuùa chuùng ta ñaõ laáy quyeån saùch trong tay phaûi cuûa Cha, coù nghóa raèng Chuùa Jeâsus ñaõ ñöôïc ban cho moïi quyeàn löïc cuûa Thieân ñaøng. 


Caâu 2-4: “Toâi cuõng thaáy moät vò thieân söù maïnh meõ caát tieáng lôùn keâu raèng: Ai ñaùng môû quyeån saùch naøy vaø thaùo nhöõng aán naøy? Daàu treân trôøi, döôùi ñaát, beân döôùi ñaát, khoâng ai coù theå môû quyeån saùch aáy hoaëc nhìn xem noù nöõa. Vì khoâng coù ai ñaùng môû quyeån saùch aáy hoaëc nhìn xem noù nöõa, neân toâi khoùc daàm deà.”

Khoâng coù ai ngoaøi Chuùa Jeâsus coù theå phaùn xeùt theá gian, taïo döïng Trôøi vaø Ñaát môùi, vaø soáng nôi ñoù vôùi caùc tín ñoà nhö laø Ngöôøi ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Cha. 


Caâu 5: “Baáy giôø, moät ngöôøi trong caùc tröôûng laõo noùi vôùi toâi raèng: Chôù khoùc, kìa, sö töû cuûa chi phaùi Giu-ña, töùc laø Choài cuûa vua Ña-vít, ñaõ thaéng, thì coù theå môû quyeån saùch aáy vaø thaùo baûy caùi aán ra.”

Meänh ñeà “Sö töû cuûa phaùi Giu-ña, töùc laø Choài cuûa Vua Ña-vít,” ôû ñaây nhaán maïnh raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng vaø laø Vua cuûa caùc vua, laø Ñaáng ñaùng vaø coù theå hoaøn thaønh chöông trình cuûa Cha caùch troïn veïn. Chuùa Jeâsus chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng laøm troïn moïi chöông trình cuûa Cha. 

 

Caâu 6: “Toâi laïi thaáy chính giöõa ngoâi vaø boán con sinh vaät, cuøng chính giöõa caùc tröôûng laõo, coù moät Chieân Con ôû ñoù nhö ñaõ bò gieát; Chieân Con coù baûy söøng vaø baûy maét, laø baûy vò thaàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sai xuoáng khaép theá gian.”

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ nhaän moïi quyeàn cai trò treân trôøi vaø döôùi ñaát töø Ñöùc Chuùa Cha, laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng ñaõ taïo döïng neân moïi vaät. Ngaøi laø Ñaáng ñaõ ñeán theá gian trong xaùc thòt con ngöôøi, ñaõ nhaän laáy moïi toäi loãi cuûa theá gian vaø ñaõ cheát vì nhöõng toäi loãi naøy ñeå mua chuoäc chuùng ta khoûi moïi toäi loãi. 


Caâu 7: “Chieân Con böôùc tôùi, laáy saùch ôû tay höõu ñaáng ngöï treân ngoâi.” 

Vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñöôïc goïi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, neân Ngaøi coù theå laáy quyeån saùch töø Cha. Ñieàu naøy coù nghóa laø töø luùc ñoù trôû ñi, Chuùa chuùng ta seõ nhaän laáy moïi coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

 

Caâu 8: “Khi laáy saùch, boán con sinh vaät vaø hai möôi boán tröôûng laõo beøn saáp mình xuoáng tröôùc maët Chieân Con, moãi keû caàm moät caây ñaøn vaø nhöõng bình vaøng ñaày höông; ñoù laø nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa caùc thaùnh.”

Ñieàu naøy coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ seõ laøm vieäc cho Cha nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaángï ñaàu tieân nhaän söï daâng hieán do 24 tröôûng laõo vaø boán sinh vaät daâng leân laø nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa caùc thaùnh. 


Caâu 9: “Chuùng haùt moät baøi ca môùi raèng:Ngaøi ñaùng laáy quyeån saùch maø môû nhöõng aán ra; vì Ngaøi ñaõ chòu gieát, laáy huyeát mình maø chuoäc cho Ñöùc Chuùa Trôøi nhöõng ngöôøi thuoäc veà moïi chi phaùi, moïi tieáng, moïi daân toäc, moïi nöôùc.” 

ÔÛ ñaây, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñöôïc caùc ngöôøi phuïc vuï treân Thieân ñaøng ca ngôïi sau khi Ngaøi trôû thaønh Ngöôøi ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ñaày tôù thieân ñaøng ñaõ ca ngôïi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vì ñaõ cöùu nhöõng toäi nhaân treân ñaát naøy khoûi toäi loãi cuûa theá gian. Trong khi ôû treân ñaát, Chuùa Jeâsus ñaõ chòu baùp tem bôûi Giaêng vaø ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù ñeå cöùu toäi nhaân ra khoûi moïi toäi loãi cuûa theá gian, vaø Ngaøi ñaõ chuoäc nhöõng toäi nhaân naøy veà cho Cha baèng caùch traû giaù toäi loãi bôûi chính huyeát cuûa Ngaøi. Ñoù laø lyù do taïi sao nhöõng ngöôøi phuïc vuï cuûa Thieân ñaøng ñang ca ngôïi nhöõng coâng vieäc coâng chính cuûa Ñaáng ñaõ trôû neân Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï. 

 

Caâu 10: “Ngaøi ñaõ laøm cho nhöõng ngöôøi aáy neân nöôùc, vaø thaày teá leã cho Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta; nhöõng ngöôøi aáy seõ trò vì treân maët ñaát.” 

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ngöôøi ñaõ trôû thaønh Ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Cha, khieán caùc tín ñoà trôû neân daân söï vaø nhöõng thaày teá leã cuûa Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø cho hoï cai trò Nöôùc ñoù. Nhö theá Ngaøi ñaùng ñöôïc moïi söï vinh hieån vaø ngôïi khen töø nhöõng ngöôøi phuïc vuï cuûa Thieân ñaøng. 

 

Caâu 11-12: “Ñoaïn, toâi nhìn xem, nghe boán beân ngoâi vaø caùc sinh vaät cuøng caùc tröôûng laõo, coù tieáng cuûa voâ soá thieân söù; thieân söù haøng muoân haøng ngaøn, ñoàng noùi leân moät tieáng lôùn raèng: Chieân Con ñaõ chòu gieát ñaùng ñöôïc quyeàn pheùp, giaøu coù, khoân ngoan, naêng löïc, toân quí, vinh hieån vaø ngôïi khen!” 

Vì Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân thaân theå Ngaøi bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi nôi Giaêng, neân Ngaøi coù theå ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù vaø vì ñieàu naøy Ngaøi ñaùng ñöôïc quyeàn pheùp, söï giaøu coù, khoân ngoan, naêng löïc, toân quyù, vinh hieån vaø ngôïi khen töø taát caû moïi taïo vaät trong Thieân ñaøng nhö Ñaáng Ñaïi dieän cuûa Cha. Ñöôïc bao xung quanh bôûi nhöõng ngöôøi phuïc vuï vaø thieân söù cuûa Thieân ñaøng, Ngaøi nhaän moïi söï ca ngôïi vaø thôø phöôïng cuûa hoï. Ha-leâ-lu-gia! Ca ngôïi Chuùa! Xung quanh ngai cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø boán sinh vaät vaø 24 tröôûng laõo. Hoï ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaõ giaûi cöùu moïi linh hoàn khoûi toäi loãi, vì söï vinh hieån cuûa Ngaøi khoâng bao giôø cuøng. 

 

Caâu 13-14: “Toâi laïi nghe moïi vaät döïng neân treân trôøi, döôùi ñaát, beân döôùi ñaát, treân bieån, cuøng moïi vaät ôû ñoù ñeàu noùi raèng:

Chuùc cho Ñaáng ngoài treân ngoâi cuøng Chieân Con ñöôïc ngôïi khen, toân quí, vinh hieån vaø quyeàn pheùp cho ñeán ñôøi ñôøi! Roài boán con sinh vaät ñeàu noùi: A-men. Vaø caùc tröôûng laõo saáp mình xuoáng maø thôø laïy.”

Cuoái cuøng, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ñaõ trôû thaønh Ngöôøi Ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc toân cao nhö Ñaáng ñaùng ñöôïc moïi söï ca ngôïi vaø thôø phöôïng töø nhöõng ngöôøi phuïc vuï treân Thieân ñaøng. Taát caû ngöôøi phuïc vuï treân Thieân ñaøng daâng leân Ngaøi ôn phöôùc, toân quyù, vaø vinh hieån cho ñeán maõi maõi vaø maõi maõi, vì ñoù laø ñieàu caûm taï kyø dieäu nhaát maø Ñöùc Chuùa Trôøi thaät ñaùng ñöôïc. Taát caû tín ñoà treân trôøi laãn döôùi ñaát phaûi daâng söï vinh hieån vaø toân quyù leân cho Ngaøi, Ñaáng ñöôïc toân laø Ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Cha.