Sermons

【Chapter 5-2】 < Khaûi huyeàn 5:1-14 > Chieân Con Ñaáng Ngoàâi Treân Ngoâi< Khaûi huyeàn 5:1-14 >


Chuùng ta môùi vöøa xem qua Khaûi huyeàn ñoaïn 5. ÔÛ ñaây Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa laø Ñaáng seõ cöùu laãn ñoaùn xeùt nhaân loaïi trong thôøi kyø cuoái cuøng. Chuùa maø chuùng ta ñang tin naøy laø ai? Kinh-thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Cöùu Chuùa cuûa nhöõng ai tin nôi Ngaøi, Quan AÙn cuûa loaøi ngöôøi, vaø Vua treân muoân vua. 

Chuùng ta thöôøng nghó raèng Chuùa Jeâsus laø moät Chuùa coù giôùi haïn. Nhöng Chuùa chuùng ta laø Quan AÙn cuûa moïi taïo vaät. 

Chuùa ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi, söï ñoaùn xeùt vaø söï huûy dieät bôûi ban cho chuùng ta Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vì theá Chuùa ñaõ trôû thaønh Cöùu Chuùa vaø Ñöùc Chuùa Trôøi thaät söï cuûa chuùng ta. Cuøng luùc ñoù, Chuùa chuùng ta laø Vua vaø laø Quan AÙn cuûa caû nhaân loaïi. Hoâm nay, chuùng ta haõy ñaùnh thöùc taám loøng mang ôn cuûa chuùng ta cho Chuùa, Ñaáng chuùng ta tin vaø nöông döïa. 

Töø caâu 1 trôû ñi, chuùng ta thaáy raèng beân höõu Ñaáng ngoài treân Ngai coù moät quyeån saùch, vaø Chieân Con – Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñaõ laáy quyeån saùch naøy. Chuùng ta cuõng thaáy trong caâu cuoái raèng Chuùa ñaõ ngoài treân ngai naøy. Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa laø Quan AÙn cuûa caû nhaân loaïi, ñoái vôùi ngöôøi tin cuõng nhö ngöôøi khoâng tin ñeàu gioáng nhau. Vì theá chuùng ta coù theå bieát vaø tin raèng Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Quan AÙn cuûa moïi taïo vaät. 

Chuùa chuùng ta khoâng giôùi haïn nhöõng phaàn thöôûng cuõng nhö söï xöû phaït cuûa Ngaøi chæ ñoái vôùi nhöõng ngöôøi taùi sanh, nhöng Ngaøi coøn laø Quan AÙn thaät söï vaø laø Vua treân muoân vua, cuûa moïi ngöôøi vaø moïi vaät trong vuõ truï. Ngöôøi ta thöôøng noùi raèng hieän nay chuùng ta ñaõ böôùc vaøo theá kyû 21. Ñaây coù theå laø thôøi gian trôû laïi cuûa Chuùa. Khi chuùng ta noùi raèng söï trôû laïi cuûa Chuùa saép xaûy ra, thì noù cuõng coù nghóa laø söï huûy dieät cuûa theá giôùi cuõng saép ñeán. 

Ñieàu chuùng ta coù theå tìm thaáy töø Kinh-thaùnh laø Chuùa coù naêng quyeàn ñeå trôû thaønh Quan AÙn cuûa taát caû. Chuùa chuùng ta ñaõ ñeán theá gian naøy trong xaùc thòt con ngöôøi, vaø vaøo tuoåi 30, Ngaøi ñaõ gaùnh taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân thaân theå Ngaøi bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi. Vaø bôûi chòu ñoùng ñinh cho ñeán cheát, Ngaøi ñaõ nhaän phaùn xeùt vì moïi toäi loãi cuûa con ngöôøi. 

Chæ coù Ñöùc Chuùa Cha môùi coù theå nhaän söï toân quyù vaø thôø phöôïng töø moïi ngöôøi vaø moïi vaät treân trôøi cuõng nhö döôùi ñaát. Nhöng Con Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñöôïc ban cho quyeàn ñöôïc toân quyù vaø thôø phöôïng cuøng vôùi Cha vì ñaõ vaâng phuïc vaø laøm troïn yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Cha. Vì theá Ñaáng Christ coù theå thöøa höôûng töø Cha moïi quyeàn haïn cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ ñöôïc ban cho quyeàn phaùn xeùt moïi ngöôøi, vaø moïi ngöôøi ñöôïc cöùu vaø phaùn xeùt chæ bôûi Ngaøi. Bieát Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta caùch chính xaùc laø ai thì raát coù lôïi cho chuùng ta. Söï hieåu bieát naøy cuõng raát caàn thieát ñeå cho chuùng ta giöõ ñöùc tin mình maïnh meõ trong thôøi kyø cuoái cuøng. Khi chuùng ta tin Chuùa vôùi moät söï hieåu bieát roõ raøng veà vieäc Ngaøi coù quyeàn löïc gì, thì söï hieåu bieát naøy trôû neân laø moät söùc maïnh lôùn cho chuùng ta. 

Chuùa, Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta laø Ñaáng coù quyeàn phaùn xeùt moïi ngöôøi veà nhöõng vieäc xaáu vaø toát. Chuùng ta phaûi nhaän bieát vaø tin raèng Chuùa ñaùng ñöôïc thôø phöôïng gioáng nhö Ñöùc Chuùa Cha. Phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa chuùng ta ñaõ ñeán theá gian naøy vaø bò cheát caùch ñau ñôùn, bôûi huyeát cuûa Ngaøi, Ngaøi ñaõ chuoäc cho Ñöùc Chuùa Trôøi nhöõng ngöôøi thuoäc moïi chi phaùi, moïi tieáng, moïi daân toäc, moïi nöôùc vaø Ngaøi ñaõ khieán hoï trôû thaønh vua vaø nhöõng thaày teá leã trong söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cai trò traùi ñaát. 

Keá ñoù phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng coù tieáng lôùn cuûa haøng muoân haøng ngaøn thieân söù treân Trôøi ca ngôïi vaø thôø phöôïng Chuùa raèng, “Chieân Con ñaõ chòu gieát ñaùng ñöôïc quyeàn pheùp, söï giaøu coù, khoân ngoan, naêng löïc, toân quyù, vinh hieån vaø ngôïi khen!” Giaêng tieáp tuïc laøm chöùng ñieàu oâng ñaõ thaáy vaø nghe trong caâu 13 raèng: “Toâi laïi nghe moïi vaät döïng neân treân trôøi, döôùi ñaát, beân döôùi ñaát, treân bieån, cuøng moïi vaät ôû ñoù ñeàu noùi raèng:Chuùc cho Ñaáng ngoài treân ngoâi cuøng Chieân Con ñöôïc ngôïi khen, toân quí, vinh hieån vaø quyeàn pheùp cho ñeán ñôøi ñôøi!” Vaäy thì, moïi taïo vaät phaûi daâng taát caû söï vinh hieån cho ai? Ñoù laø Chieân Con, Ñaáng ngoài treân ngoâi ñeå nhaän moïiï lôøi ca ngôïi, toân quyù, vinh hieån vaø quyeàn pheùp daâng leân. 

Vinh hieån, ngôïi khen vaø thôø phöôïng töø con ngöôøi chæ ñeå phuïc vuï cho duy nhaát Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Nhöng vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ hieän nay ñaõ coù quyeàn pheùp gioáng nhö Cha bôûi ñaõ ñeán trong theá gian naøy, vaø ñaõ giaûi cöùu nhaân loaïi khoûi moïi toäi loãi, söï huûy dieät vaø söï ñoaùn xeùt, vì söï cöùu chuoäc naøy neân Ngaøi ñöôïc daâng moïi söï vinh hieån leân Cha vaø trôû thaønh Cöùu Chuùa ñaùng ñöôïc thôø phöôïng cuûa chuùng ta.

Chæ nghó veà ñieàu naøy, Chuùa laø Ñaáng ngoài treân ngoâi, Ñaáng laøm Chuùa vaø Quan AÙn cuûa moïi loaøi, laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta mang ñeán cho chuùng ta söï vinh hieån lôùn ñaày daãy loøng chuùng ta. Ñuùng vaäy – Chuùa laø Vua treân muoân vua, Ñöùc Chuùa Trôøi Taïo Hoùa, bôûi Ngaøi maø moïi loaøi trong vuõ truï naøy ñöôïc döïng neân. 

Vì Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi - Taïo Hoùa, Ñaáng ñaõ ñeán treân ñaát naøy ñeå cöùu chuùng ta bôûi Nöôùc vaø Huyeát, Ngaøi ñaùng ñöôïc moïi ngöôøi vaø moïi vaät trong vuõ truï naøy quyø xuoáng tröôùc ngoâi Ngaøi vaø daâng moïi söï thôø phöôïng, ngôïi khen, vinh hieån vaø toân quyù leân cho Ngaøi. ÑöÙc tin cuûa chuùng toâi ñöôïc maïnh meõ voâ cuøng vaø loøng chuùng toâi ñöôïc ñoäng vieân lôùn bôûi hieåu bieát raèng Chuùa, Ñaáng ngoài treân ngoâi vinh hieån laø Quan AÙn cuûa moïi ngöôøi. 

Moät soá ngöôøi nghó raèng Chuùa Jeâsus cuõng nhö moät trong boán hieàn nhaân vó ñaïi, nhöng Chuùa khoâng phaûi laø moät con ngöôøi bình thöôøng. Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta, laø Ñaáng ñaõ taïo döïng vaø cöùu chuùng ta. Vì theá chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc so saùnh Chuùa, Ñaáng ñaõ taïo döïng neân chính chuùng ta vôùi con ngöôøi. Socrate, Khoång töû, Phaät hay baát cöù con ngöôøi naøo cuõng khoâng theå so saùnh vôùi Chuùa chuùng ta. Chuùa Jeâsus chæ soáng nhö moät con ngöôøi trong 33 naêm ñeå cöùu chuùng ta. Nhöng thöïc chaát cuûa Ngaøi cuõng gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu naøy coù theå khoâng phaûi laø moät aån duï hay, nhöng cuõng nhö con ngöôøi sinh ra con ngöôøi, thì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ngaøi laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Cha. 

Vì theá Chuùa Jeâsus chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi - Taïo Hoùa cuûa chuùng ta. Nhöng Chuùa ñaõ ñeán theá gian naøy ñeå cöùu chuùng ta. Vì Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta, neân Ngaøi ñaùng ñöôïc nhaän moïi söï vinh hieån töø chuùng ta, vaø chuùng ta phaûi tin chaéc trong loøng raèng Chuùa Jeâsus khoâng phaûi laø moät taïo vaät, nhöng Ngaøi laø Taïo Hoùa. Chuùng ta thaät vui möøng vaø caûm taï! Chuùa chuùng ta laø Ñaáng coù theå hoaøn thaønh chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi


Khoâng ai ngoaøi Chuùa coù theå môû quyeån saùch ñaõ ñoùng baèng baûy caùi aán. Quyeån saùch ñaõ ñoùng baèng baûy 7 caùi aán naøy laø saùch lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng moïi vaät trong vuõ truï, bao goàm caû chuùng ta, trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ngay caû tröôùc khi saùng theá, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët ñeå moät chöông trình nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeå khieán chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Chuùa chuùng ta ñaõ nhaän quyeån saùch naøy ñeå laøm troïn muïc ñích taïo döïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chöông trình cuûa Ngaøi ñeå cöùu chuùng ta vaø ñoaùn xeùt nhaân loaïi. 

Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng, “Daàu treân trôøi, döôùi ñaát, beân döôùi ñaát khoâng ai coù theå môû hay nhìn xem noù nöõa.” Noùi caùch khaùc, khoâng coù ai laø ngöôøi coù theå hoaøn thaønh chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ coù Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ môùi coù theå laøm ñieàu naøy. Taïi sao? Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët moïi vieäc qua Con Ngaøi. 

Ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø Chuùa laø Ñaáng coù quyeàn phaùn xeùt môùi coù theå môû quyeån saùch ñaõ ñoùng vôùi baûy caùi aán, chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Cha. Vôùi quyeàn pheùp naøy, Chuùa Jeâsus ñaõ hoaøn thaønh moïi maët trong chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi baèng caùch gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân Ngaøi bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi vaø ñaõ cöùu chuùng ta bôûi chòu hình phaït vì nhöõng toäi loãi naøy treân Thaäp töï giaù thay cho chuùng ta. Chuùa ñaõ khieán chuùng ta trôû neân nhöõng thaày teá leã cuûa Ngaøi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi qua söï hy sinh vaø caùi giaù baèng söï soáng cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ cuõng ñaõ ban cho nhöõng ngöôøi tin nôi söï cöùu roãi cuûa Ngaøi ñöôïc ñoàng cai trò vôùi Ngaøi. Nhö Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi chuùng ta raèng, “Chuùng ta seõ cai trò treân ñaát,” khi Chuùa thöïc söï trôû laïi theá gian naøy, Ngaøi seõ chinh phuïc moïi thöù vaø ñem Vöông Quoác Ngaøn Naêm thöïc hieän treân traùi ñaát.