Sermons

【Chapter 6-1】 < Khaûi huyeàn 6:1-17 > Baûy Thôøi Kyø Do Ñöùc Chuùa Trôøi Thieát Laäp< Khaûi huyeàn 6:1-17 >

“Toâi nhìn xem, khi Chieân Con môû aán thöù nhöùt trong baûy aán, thì toâi thaáy moät con trong boán con sinh vaät noùi tieáng nhö saám raèng: Haõy ñeán! Toâi nhìn xem, thaáy moät con ngöïa baïch. Ngöôøi côõi ngöïa coù moät caùi cung; coù keû ban cho ngöôøi moät caùi maõo trieàu thieân, vaø ngöôøi ñi nhö keû ñaõ thaéng laïi ñeán ñaâu cuõng thaéng. Khi Chieân Con môû aán thöù nhì, toâi nghe con sinh vaät thöù nhì noùi: Haõy ñeán! Lieàn coù con ngöïa khaùc saéc hoàng hieän ra. Keû ngoài treân ngöïa ñöôïc quyeàn caát laáy cuoäc hoøa bình khoûi theá gian, haàu cho ngöôøi ta gieát laãn nhau; vaø coù keû ban cho ngöôøi moät thanh göôm lôùn. Khi Chieân Con môû aán thöù ba, toâi nghe con sinh vaät thöù ba noùi: Haõy ñeán! Toâi nhìn xem, thaáy moät con ngöïa oâ. Keû ngoài treân ngöïa tay caàm caùi caân. Toâi laïi nghe ôû giöõa boán con sinh vaät nhö coù tieáng noùi raèng: Moät ñaáu luùa mì baùn moät ñô-ni-eâ, ba ñaáu maïch nha baùn moät ñô-ni-eâ, coøn daàu vaø röôïu chôù ñoäng ñeán. Khi Chieân Con môû aán thöù tö, toâi nghe con sinh vaät thöù tö noùi: Haõy ñeán! Toâi nhìn xem, thaáy moät con ngöïa vaøng vaøng hieän ra. Ngöôøi cöôõi ngöïa aáy teân laø Söï cheát, vaø AÂm phuû theo sau ngöôøi. Hoï ñöôïc quyeàn treân moät goùc tö theá gian, ñaëng saùt haïi daân söï baèng göôm dao, baèng ñoùi keùm, baèng dòch leä vaø baèng caùc loaøi thuù döõ treân ñaát. Khi Chieân Con môû aán thöù naêm, toâi thaáy döôùi baøn thôø coù nhöõng linh hoàn cuûa keû ñaõ chòu gieát vì ñaïo Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vì lôøi chöùng hoï ñaõ laøm. Chuùng ñeàu keâu leân lôùn tieáng raèng: Laïy Chuùa laø Ñaáng thaùnh vaø chaân thaät, Chuùa trì hoaõn xeùt ñoaùn vaø chaúng vì huyeát chuùng toâi baùo thuø nhöõng keû ôû treân ñaát cho ñeán chöøng naøo? Coù keû beøn cho hoï moãi ngöôøi moät caùi aùo traéng daøi; vaø coù lôøi phaùn raèng phaûi ôû yeân ít laâu nöõa, cho ñeán khi ñöôïc ñuû soá ngöôøi cuøng laøm vieäc vaø anh em mình phaûi bò gieát nhö mình vaäy. Toâi nhìn xem, khi Chieân Con môû aán thöù saùu, thì coù moät côn ñoäng ñaát lôùn; maët trôøi beøn trôû neân toái taêm nhö tuùi loâng ñen, caû maët traêng trôû neân nhö huyeát. Caùc vì sao treân trôøi sa xuoáng ñaát, nhö nhöõng traùi xanh cuûa moät caây vaû bò côn gioù lôùn lung lay ruïng xuoáng. Trôøi bò dôøi ñi nhö quyeån saùch cuoán troøn, vaø heát thaûy caùc nuùi caùc ñaûo bò quaêng ra khoûi choã mình; caùc vua ôû treân ñaát, caùc quan lôùn, caùc töôùng quaân, caùc keû giaøu, caùc keû quyeàn theá, caùc keû toâi moïi, caùc ngöôøi töï chuû ñeàu aån mình trong hang hoá cuøng hoøn ñaù lôùn treân nuùi, chuùng noùi vôùi nuùi vaø ñaù lôùn raèng: Haõy rôi xuoáng chaän treân chuùng ta, ñaëng traùnh khoûi maët cuûa Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø khoûi côn giaän cuûa Chieân Con! Vì ngaøy thaïnh noä lôùn cuûa Ngaøi ñaõ ñeán, coøn ai ñöùng noåi?”Giaûi thích


Caâu 1: “Toâi nhìn xem, khi Chieân Con môû aán thöù nhöùt trong baûy aán, thì toâi thaáy moät con trong boán con sinh vaät noùi tieáng nhö saám raèng: Haõy ñeán!”

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa Jeâsus môû ra chöông ñaàu tieân cuûa quyeån saùch maø Ngaøi ñaõ nhaän töø Cha, laø quyeån saùch ghi cheùp laïi toaøn boä chöông trình cho nhaân loaïi. 

 

Caâu 2: “Toâi nhìn xem, thaáy moät con ngöïa baïch. Ngöôøi côõi ngöïa coù moät caùi cung; coù keû ban cho ngöôøi moät caùi maõo trieàu thieân, vaø ngöôøi ñi nhö keû ñaõ thaéng laïi ñeán ñaâu cuõng thaéng.” 

Caùi aán ñaàu tieân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi veà söï thieát laäp Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø chöông trình Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi cöùu nhaân loaïi ra khoûi toäi loãi. Chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Cha laø khieán con ngöôøi trôû thaønh daân söï cuûa Ngaøi baèng caùch cöùu hoï khoûi toäi loãi ñöôïc baét ñaàu bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ – ñoù laø söï giaûi cöùu con ngöôøi khoûi toäi loãi qua Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi cöùu nhöõng linh hoàn khoûi moïi toäi loãi cuûa theá gian bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø Ngaøi tieáp tuïc laøm nhö theá ngay khi chuùng ta ñang noùi ñaây. Ñaây laø chöông trình thöù nhaát maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët ñeå cho con ngöôøi. Chöông trình naøy laø söï cöùu roãi cuûa nhaân loaïi qua vieäc ñeán theá gian cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Baùp-tem, söï ñoùng ñinh vaø söï soáng laïi cuûa Ngaøi. 

Thôøi kyø cuûa ngöïa traéng naøy töôïng tröng cho söï chieán thaéng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong cuoäc chieán coâng chính cuûa Phuùc aâm maø Ngaøi ñaõ laøm troïn ñeå giaûi cöùu nhaân loaïi ra khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï. Ñieàu naøy cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc tieáp tuïc caùch khaûi hoaøn. 


Caâu 3-4: “Khi Chieân Con môû aán thöù nhì, toâi nghe con sinh vaät thöù nhì noùi: Haõy ñeán! Lieàn coù con ngöïa khaùc saéc hoàng hieän ra. Keû ngoài treân ngöïa ñöôïc quyeàn caát laáy cuoäc hoøa bình khoûi theá gian, haàu cho ngöôøi ta gieát laãn nhau; vaø coù keû ban cho ngöôøi moät thanh göôm lôùn.” 

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng trong thôøi kyø thöù hai maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët, theá gian seõ trôû thaønh theá giôùi cuûa Sa-tan. Söï hieän ra cuûa ngöïa hoàng ôû ñaây coù nghóa laø theá giôùi seõ ôû döôùi söï thoáng trò cuûa Sa-tan. 

Sa-tan ñem chieán tranh ñeán trong theá gian, vaø caát laáy ñi söï hoøa bình trong theá gian. Vì Sa-tan maø theá giôùi ñaõ traûi qua hai cuoäc chieán tranh, keát quaû laø voâ soá ngöôøi ñaõ maát maïng, vaø nhöõng ngöôøi soáng soùt ñaõ soáng trong söï baáp beânh, khoâng coù bình an. Ngay caû hieän nay, caùc daân toäc vaø caùc quoác gia treân toaøn caû theá giôùi nghi ngôø laãn nhau, tieán haønh chieán tranh vôùi nhau, laøm hoøa bình tan vôõ ra thaønh nhieàu maõnh. Thôøi kyø naøy laø thôøi kyø chieán tranh vaø dieät chuûng. 


Caâu 5-6: “Khi Chieân Con môû aán thöù ba, toâi nghe con sinh vaät thöù ba noùi: Haõy ñeán! Toâi nhìn xem, thaáy moät con ngöïa oâ. Keû ngoài treân ngöïa tay caàm caùi caân. Toâi laïi nghe ôû giöõa boán con sinh vaät nhö coù tieáng noùi raèng: Moät ñaáu luùa mì baùn moät ñô-ni-eâ, ba ñaáu maïch nha baùn moät ñô-ni-eâ, coøn daàu vaø röôïu chôù ñoäng ñeán.” 

Thôøi kyø thöù ba maø Ñöùc Chuùa Trôøi noùi ñeán laø thôøi ñaïi cuûa ngöïa oâ, thôøi kyø ñoùi keùm veà thuoäc linh laãn thuoäc theå cuûa nhaân loaïi. Theá giôùi ngaøy nay, nhieàu ngöôøi ñaõ khoâng ñöôïc cöùu vì söï ñoùi keùm thuoäc linh cuûa hoï, vaø cuõng nhö nhieàu ngöôøi ñang cheát vì söï ñoùi keùm thuoäc theå. Chuùng ta phaûi nhôù raèng hieän nay chuùng ta ñang soáng trong thôøi kyø thöù ba naøy. Sau thôøi kyø naøy, seõ ñeán thôøi kyø cuûa ngöïa vaøng. 


Caâu 7-8: “Khi Chieân Con môû aán thöù tö, toâi nghe con sinh vaät thöù tö noùi: Haõy ñeán! Toâi nhìn xem, thaáy moät con ngöïa vaøng vaøng hieän ra. Ngöôøi cöôõi ngöïa aáy teân laø Söï cheát, vaø AÂm phuû theo sau ngöôøi. Hoï ñöôïc quyeàn treân moät goùc tö theá gian, ñaëng saùt haïi daân söï baèng göôm dao, baèng ñoùi keùm, baèng dòch leä vaø baèng caùc loaøi thuù döõ treân ñaát.” 

Thôøi kyø thöù tö maø Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët laø thôøi kyø cuûa ngöïa vaøng. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng trong thôøi gian naøy Anti-christ seõ baét ñaàu haønh ñoäng, vaø thôøi kyø naøy cuõng laø thôøi kyø caùc Thaùnh ñoà töû ñaïo. Ñaây laø thôøi kyø maø Anti-christ seõ cöôùp ñi ñöùc tin thaät cuûa caùc tín ñoà, baét bôù vaø gieát nhöõng ngöôøi khoâng thôø laïy haén hay khoâng nhaän daáu aán cuûa haén. Töø ñoù trôû ñi, theá giôùi seõ ôû döôùi tình traïng thaûm hoïa cuûa baûy keøn. Luùc ñoù, caùc tín ñoà khoâng theå traùnh khoûi vieäc töû ñaïo. 


Caâu 9-11: “Khi Chieân Con môû aán thöù naêm, toâi thaáy döôùi baøn thôø coù nhöõng linh hoàn cuûa keû ñaõ chòu gieát vì ñaïo Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vì lôøi chöùng hoï ñaõ laøm. Chuùng ñeàu keâu leân lôùn tieáng raèng: Laïy Chuùa laø Ñaáng thaùnh vaø chaân thaät, Chuùa trì hoaõn xeùt ñoaùn vaø chaúng vì huyeát chuùng toâi baùo thuø nhöõng keû ôû treân ñaát cho ñeán chöøng naøo? Coù keû beøn cho hoï moãi ngöôøi moät caùi aùo traéng daøi; vaø coù lôøi phaùn raèng phaûi ôû yeân ít laâu nöõa, cho ñeán khi ñöôïc ñuû soá ngöôøi cuøng laøm vieäc vaø anh em mình phaûi bò gieát nhö mình vaäy.” 

Thôøi kyø thöù naêm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø thôøi kyø phuïc sinh vaø söï caát leân cuûa caùc tín ñoà. Sau thôøi kyø naøy seõ baét ñaàu Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta phaûi hoaøn toaøn tin nôi söï töû ñaïo, söï phuïc sinh vaø söï caát leân ñang chôø ñôïi chuùng ta, vaø chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin, hi voïng nôi Trôøi môùi vaø Ñaát môùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa cho chuùng ta. 

 

Caâu 12: “Toâi nhìn xem, khi Chieân Con môû aán thöù saùu, thì coù moät côn ñoäng ñaát lôùn; maët trôøi beøn trôû neân toái taêm nhö tuùi loâng ñen, caû maët traêng trôû neân nhö huyeát.” 

Thôøi kyø thöù saùu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø thôøi kyø huûy dieät theá giôùi ñaàu tieân maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng. Vaøo thôøi kyø naøy tai hoïa cuûa baûy tieáng keøn seõ aäp xuoáng theá gian, khi maët trôøi, maët traêng vaø ngoâi sao trôû neân toái taêm, vaø traùi ñaát seõ bò chìm trong nöôùc bôûi nhöõng côn ñoäng ñaát. 

 

Caâu13: “Caùc vì sao treân trôøi sa xuoáng ñaát, nhö nhöõng traùi xanh cuûa moät caây vaû bò côn gioù lôùn lung lay ruïng xuoáng.” 

Trong thôøi kyø thöù saùu naøy, nhöõng tai hoïa cuûa baûy tieáng keøn seõ gaây ra söï huûy dieät vuõ truï maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng neân. Moät söï roái loaïn lôùn seõ nhaän chìm theá giôùi khi nhöõng ngoâi sao rôi töø treân trôøi vaø traùi ñaát bò ñaûo ngöôïc. 

 

Caâu 14: “Trôøi bò dôøi ñi nhö quyeån saùch cuoán troøn, vaø heát thaûy caùc nuùi caùc ñaûo bò quaêng ra khoûi choã mình.”

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng khi nhöõng tai hoïa cuûa baûy tieáng keøn ñöôïc ñoå ra, baàu trôøi seõ bò dôøi ñi nhö moät cuoän giaáy bò cuoán laïi, vaø moïi ñoài nuùi, ñaûo seõ dôøi khoûi choã cuûa noù – caùc tai hoïa taïo neân nhöõng thay ñoåi laøm ñaûo loän maët ñaát, laøm bieán ñoåi nhöõng caáu truùc ñòa lyù cuûa theá giôùi. 


Caâu 15: “Caùc vua ôû treân ñaát, caùc quan lôùn, caùc töôùng quaân, caùc keû giaøu, caùc keû quyeàn theá, caùc keû toâi moïi, caùc ngöôøi töï chuû ñeàu aån mình trong hang hoá cuøng hoøn ñaù lôùn treân nuùi.” 

Trong thôøi kyø cuûa caùi aán thöù saùu naøy, khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå nhöõng tai hoïa cuûa baûy caùi baùt, seõ khoâng coøn söï soáng treân ñaát, cuõng nhö khoâng coù vua chuùa vaø quyeàn theá, laø nhöõng ngöôøi khoâng run rôï tröôùc côn giaän cuûa Chieân Con. 


Caâu 16: “chuùng noùi vôùi nuùi vaø ñaù lôùn raèng: Haõy rôi xuoáng chaän treân chuùng ta, ñaëng traùnh khoûi maët cuûa Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø khoûi côn giaän cuûa Chieân Con!” 

Côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ voâ cuøng lôùn khieán caû nhaân loaïi seõ run rôï. Ñaây laø laàn ñaàu vaø cuõng laø laàn cuoái maø moïi ngöôøi seõ bò sôï haõi. 


Caâu 17: “Vì ngaøy thaïnh noä lôùn cuûa Ngaøi ñaõ ñeán, coøn ai ñöùng noåi?”

Khi nhöõng tai hoïa cuûa baûy tieáng keøn ñoå xuoáng, moïi ngöôøi cho duø quyeàn theá hay maïnh meõ nhö theá naøo, ñeàu seõ phaûi run sôï tröôùc nhöõng thaûm hoïa seõ ñoå treân hoï bôûi côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng coù ai coù theå ñöùng tröôùc côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng sôï haõi. 

Vaäy thì thôøi kyø thöù baûy laø gì? Thôøi kyø thöù baûy do Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët laø thôøi kyø maø caùc tín ñoà seõ soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm, vaø tieáp theo laø ôû Trôøi môùi Ñaát môùi ñôøi ñôøi.