Sermons

【Chapter 6-2】 < Khaûi huyeàn 6:1-17 > Nhöõng Thôøi Kyø Cuûa Baûy Caùi AÁn< Khaûi huyeàn 6:1-17 >


Chuû ñeà cuûa moãi ñoaïn trong Khaûi huyeàn coù theå ñöôïc toùm taét caùch ngaén goïn nhö sau ñaây: 

Chöông 1 – Ñoaïn môû ñaàu cuûa Saùch Khaûi huyeàn 

Chöông 2-3 – Nhöõng laù thö cho 7 Hoäi thaùnh xöù A-si 

Chöông 4 – Chuùa Jeâsus laø Ñaáng ngoài treân ngoâi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 

Chöông 5 – Chuùa Jeâsus ñaêng quang nhö laø Ngöôøi Ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 

Chöông 6 – Baûy thôøi kyø do Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp 

Chöông 7 – Nhöõng ngöôøi seõ ñöôïc cöùu trong thôøi kyø Ñaïi Naïn 

Chöông 8 – Nhöõng tieáng keøn thoåi leân baûy tai hoïa 

Chöông 9 – Nhöõng tai hoïa cuûa caùi hoá khoâng ñaùy 

Chöông10 – Khi naøo söï caát leân seõ xaûy ra? 

Chöông11 – Hai caây oâ-liu vaø hai thaày teá leã laø ai? 

Chöông12 – Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoái dieän vôùi ñaïi naïn 

Chöông 13 – Söï hieän ra cuûa Anti-christ vaø söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà 

Chöông 14 – Söï soáng laïi, söï caát leân cuûa caùc tín ñoà vaø söï ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï trong khoâng trung 

Chöông 15-16 – Baét ñaàu nhöõng thaûm hoïa cuûa baûy caùi baùt 

Chöông 17 – Ñoaùn xeùt ñaïi daâm phuï laø ngöôøi ngoài treân nhöõng doøng nöôùc

Chöông 18 – Huûy phaù cuûa Ba-by-loân 

Chöông 19 – Moät Nöôùc do Thöôïng Ñeá cai trò 

Chöông 20 – Vöông Quoác Ngaøn Naêm 

Chöông 21 – Thaønh phoá thaùnh töø trôøi 

Chöông 22 – Trôøi môùi vaø Ñaát môùi, laø nôi nöôùc söï soáng tuoân chaûy 


Baét ñaàu töø ñoaïn ñaàu tieân, moãi ñoaïn cuûa Saùch Khaûi Huyeàn coù moät chuû ñeà, vaø môû ra taát caû caùc chöông ñeàu lieân heä vôùi nhau cho ñeán chöông cuoái cuøng. Cuõng nhö trong Roâ-ma, ñoaïn 1 laø chöông môû ñaàu, ñoaïn 2 laø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi ngöôøi Do-thaùi, vaø ñoaïn 3 laø Lôøi cuûa Chuùa vôùi ngöôøi Ngoaïi bang, Saùch Khaûi huyeàn cuõng tieáp dieãn vôùi moät chuû ñeà trong moãi ñoaïn. 

Lyù do maø toâi ñang giaûng giaûi saùch Khaûi huyeàn döïa treân moïi Lôøi laø vì nhieàu ngöôøi ñaõ thaûo luaän saùch naøy vôùi ñuû loaïi giaû thuyeát, vaø neáu baïn ñoïc saùch Khaûi huyeàn maø taäp trung vaøo nhöõng giaû ñònh naøy, baïn seõ khoâng theå thoaùt khoûi nhöõng sai laàm nghieâm troïng. 

Vì Kinh thaùnh ñöôïc cheùp bôûi ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi do Ñöùc Thaùnh Linh caûm ñoäng, thì chaéc chaén Kinh thaùnh khoâng coù ñieàu gì caàn söûa chöõa. Ngöôïc laïi, nhöõng quyeån saùch theá gian coù nhieàu loãi vaø caàn ñöôïc söûa chöõa, cho duø ñoù laø vaên chöông cuûa nhaø vaên hay vaø thoâng suoát nhö theá naøo ñi nöõa. Nhöng Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn toaøn khoâng coù gì thay ñoåi, ngay khi Kinh thaùnh ñaõ ñöôïc truyeàn xuoáng haøng ngaøn naêm. Duø bao nhieâu naêm ñaõ troâi qua, Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn hoaøn thieän, vì noù ñöôïc vieát bôûi nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh caûm thuùc. 

Vì nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán noùi vôùi chuùng ta ñöôïc aån giaáu trong Kinh thaùnh, nhieàu ngöôøi trong chuùng ta vaãn coøn baùc boû Kinh thaùnh. Nhöng töø khi saùng theá, Kinh thaùnh chöa bao giôø thay ñoåi, ngay caû moät laàn cuõng khoâng. Nhöng vì coù nhieàu ngöôøi coù moät söï hieåu bieát ngheøo naøn veà Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chöông trình cuûa Ngaøi, hoï ñaõ baét ñaàu giaûi thích Kinh thaùnh theo nhöõng suy nghó cuûa rieâng hoï.

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng baøy toû söï maàu nhieäm cuûa Kinh thaùnh ra cho ai heát neân nhöõng ngöôøi khoâng thôø phöôïng Ngaøi vaø khoâng tin theo Lôøi, laø nhöõng ngöôøi chæ tìm caùch laøm thoûa thích söï tham lam cuûa hoï baèng caùch duøng danh cuûa Ngaøi caùch baát kính, khoâng bao giôø coù theå nhìn thaáy leõ thaät. Noùi caùch khaùc, nhöõng ngöôøi coù toäi loãi khoâng bao giôø coù theå hieåu Lôøi Khaûi huyeàn cho duø hoï coá gaéng ñeán theá naøo ñi nöõa. Vì hoï khoâng coù khaû naêng ñeå hieåu Lôøi neân hoï taïo ra nhieàu sai laàm – cuoái cuøng coù moät soá ngöôøi tin nôi nhöõng aûo töôûng voâ duïng veà thôøi kyø cuoái cuøng, hoïc hoûi chuùng vaø thaäm chí coøn tuyeân boá veà thôøi gian trôû laïi laàn thöù hai cuûa Chuùa Jeâsus, trong khi nhöõng ngöôøi khaùc giaûi thích Kinh thaùnh baèng nhöõng yù nghó cuûa rieâng hoï, taïo ra ñuû loaïi sai laàm veà Kinh thaùnh. 

Ñaïi dieän cho hoï, trong voøng nhuõng nhaø thaàn hoïc maø chuùng ta bieát nhö Abraham Kuyper vaø Louis Berkhof cuõng nhö C. I. Scofield, laø nhöõng ngöôøi taùn thaønh hoïc thuyeát Caát leân tröôùc kyø ñaïi naïn. Nhöng nhöõng giaû thuyeát do nhöõng nhaø hoïc giaû naøy ñöa ra ñeàu laø nhöõng baøi hoïc sai laàm döïa treân nhöõng yù nghó rieâng cuûa hoï. 

Tröôùc nhaát, hoïc thuyeát Voâ Thieân Hy Nieân ñöôïc uûng hoä bôûi lyù leõ baûo thuû raèng khoâng coù Vöông Quoác Ngaøn Naêm rieâng reõ, vaø raèng Vöông Quoác naøy ñöôïc laøm troïn trong loøng cuûa nhöõng tín ñoà ñang soáng trong theá gian hieän nay. Voâ Thieân Hy Nieân baùc boû söï thieát laäp chaéc chaén cuûa Vöông Quoác Ngaøn Naêm trong töông lai. “Giaû thuyeát” naøy giaûi thích Vöông Quoác Ngaøn Naêm trong nhöõng phöông dieän töôïng tröng, cho raèng giai ñoaïn maø nhöõng tín ñoà soáng cho ñeán khi Chuùa Jeâsus trôû laïi laø giai ñoaïn cai trò ngaøn naêm. Nhöng Voâ Thieân Hy Nieân ñöa ra söï giaûi thích raèng Vöông Quoác Ngaøn Naêm thöïc söï ñaõ ôû trong loøng cuûa nhöõng tín ñoà hieän nay maø khoâng caàn thôøi kyø Ñaïi Naïn, laø moät sai laàm nghieâm troïng. 

Tuy nhieân, thaäm chí coøn traûi roäng hôn caû Voâ thieân Hy Nieân laø hoïc thuyeát Tieàn Ñaïi Naïn do Scofield trình baøy. Nhöng “Thuyeát Ñònh Meänh” naøy cuoái cuøng ñaõ thay ñoåi chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët baûy thôøi ñaïi ngay caû tröôùc khi Ngaøi taïo döïng vuõ truï, vaø Ngaøi theo thôøi gian ñaõ laøm troïn moïi vieäc döïa treân chöông trình cuûa Ngaøi. Nhöng nhöõng ngöôøi khoâng bieát chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6 ñaõ taïo ra hoïc thuyeát sai laïc Tieàn Ñaïi Naïn. Hoï tranh luaän raèng nhöõng ngöôøi taùi sanh trong voøng ngöôøi Ngoaïi bang seõ ñöôïc caát leân tröôùc khi Ñaïi Naïn baét ñaàu, vaø raèng moät soá ngöôøi I-sô-ra-eân seõ ñöôïc cöùu trong giai ñoaïn baûy naêm Ñaïi Naïn. 

Hoïc thuyeát naøy vaãn laø hoïc thuyeát ñöa nhieàu ngöôøi vaøo trong söï laãn loän lôùn. Neáu söï thaêng thieân cuûa caùc tin ñoà xaûy ra tröôùc Ñaïi Naïn, nhö ñaõ noùi bôûi hoïc thuyeát Tieàn Ñaïi Naïn , thì seõ khoâng coù söï baét bôù caùc tín ñoà cuõng nhö söï töû ñaïo cuûa hoï nhö ñaõ ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn ñoaïn 13. Vì theá nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus phaûi ra khoûi hoïc thuyeát Tieàn Ñaïi Naïn naøy vaø chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï bôûi tin raèng söï caát leân cuûa hoï seõ ñeán trong giöõa thôøi kyø Ñaïi Naïn. 

Lôøi cuûa Khaûi huyeàn baøy toû cho chuùng ta Ñöùc Chuùa Trôøi seõ höôùng daãn theá gian nhö theá naøo döïa theo söï saép ñaët baûy thôøi kyø cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi nhìn thaáy qua trung taâm ñieåm cuûa chöông trình baûy thôøi kyø maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët nhö ñaõ thaûo luaän trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6. Con ngöôøi bò laãn loän vaø ñöùc tin cuûa hoï lung lay laø vì hoï khoâng bieát leõ thaät cuûa baûy thôøi kyø trong Kinh thaùnh. Vì theá, chuùng ta phaûi tin y nhö nhöõng ñieàu ñaõ cheùp trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6. Muoán laøm nhö theá, chuùng ta phaûi tin nôi söï maàu nhieäm Lôøi cuûa baûy thôøi kyø ñöôïc laøm chöùng trong toaøn boä Kinh thaùnh, hôn laø nghó veà noù trong nhöõng phöông dieän thieân vò bôûi chæ nhìn vaøo nhöõng phaàn nhoû rôøi raïc cuûa Kinh thaùnh. 

Cuõng nhö Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ bò aån giaáu khoûi con ngöôøi, baûy thôøi kyø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng vaäy. Maëc duø nhöõng nhaø thaàn hoïc Thaùnh kinh ñaõ coá gaéng tìm hieåu Lôøi cuûa Khaûi huyeàn vaø ñaõ ñöa ra nhieàu hoïc thuyeát baèng caùch ñaët tieâu ñieåm treân nhöõng suy nghó cuûa rieâng hoï, Lôøi cuûa Khaûi huyeàn vaãn raát khoù ñeå lónh hoäi ñöôïc. Ñaây cuõng gioáng nhö vieäc Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ bò aån giaáu cho ñeán ngaøy hoâm nay. Nhöng nhieàu hoïc thuyeát maø nhöõng hoïc giaû ñaõ ñaët ra veà vieäc trôû laïi cuûa Ñaáng Christ, söï caát leân cuûa caùc tín ñoà, hoaëc Vöông Quoác Ngaøn Naêm ñaõ khoâng ñem lôïi ích gì cho nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus. 

Ñeå hieåu ñöôïc Lôøi Khaûi huyeàn, chuùng ta phaûi hieåu ñoaïn 6 vì noù raát quan troïng cho chuùng ta. Ñoaïn naøy laø chìa khoùa ñeå giaûi quyeát vaø tìm hieåu moïi Lôøi cuûa Khaûi huyeàn. Nhöng tröôùc khi chuùng ta tìm caùch hieåu toaøn boä Lôøi Khaûi huyeàn, coù moät ñieàu maø chuùng ta phaûi töï nhaéc nhôû mình ñoù laø: Neáu khoâng nhaän bieát vaø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh thì khoâng theå naøo hieåu ñöôïc Khaûi huyeàn. Baïn phaûi nhaän bieát raèng leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå lónh hoäi ñöôïc chæ khi baïn bieát vaø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh tröôùc. 

“Khi Ngaøi môû caùi aán thöù baûy,” nhö ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn ñoaïn 8 thì nhöõng tai hoïa cuûa baûy oáng loa seõ ñoå treân theá gian. Ñieàu naøy giaûi thích nhöõng söï kieän seõ baøy ra trong thôøi kyø thöù tö ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6, thôøi kyø cuûa ngöïa vaøng. Vì theá, neáu tröôùc nhaát khoâng hieåu baûy thôøi kyø do Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët thì baïn cuõng khoâng theå hieåu nhöõng tai vaï cuûa baûy tieáng keøn. Ñeå hieåu toaøn boä Lôøi Khaûi huyeàn, tröôùc nhaát chuùng ta phaûi hieåu vaø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta. 

Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6 cung caáp moät ñöôøng neùt toaøn boä ñoà aùn maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ veõ khi Ngaøi taïo döïng con ngöôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chia söï baét ñaàu vaø söï keát thuùc cuûa con ngöôøi ra trong baûy thôøi kyø khaùc nhau. 

Thöù nhaát, thôøi kyø ngöïa traéng; thöù hai, thôøi kyø ngöïa hoàng; thöù ba, thôøi kyø ngöïa oâ; thöù tö, thôøi kyø ngöïa vaøng; thöù naêm thôøi kyø töû ñaïo vaø caát cuûa caùc thaùnh ñoà; thöù saùu, thôøi kyø cuûa söï huûy dieät theá gian; thöù baûy, thôøi kyø cuûa Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi. Chuùng ta tin vaø vaâng phuïc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaân chia chöông trình cuûa Ngaøi cho con ngöôøi trong baûy thôøi kyø naøy. Hieän taïi theá gian ñang ôû trong thôøi ñaïi cuûa ngöïa oâ, ñaõ traûi qua thôøi ñaïi ngöïa traéng vaø hoàng. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng thôøi kyø maø chuùng ta ñang soáng ñaây laø thôøi kyø ñoùi keùm. Nhöng thôøi kyø ngöïa vaøng cuõng ñang gaàn keà chuùng ta. Thôøi kyø ngöïa vaøng ñeán seõ baét ñaàu söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà, vaø tieán vaøo giai ñoaïn baûy naêm Ñaïi Naïn. Thôøi kyø khoå naïn vaø töû ñaïo naøy laø thôøi kyø cuûa ngöïa vaøng.

“Khi Chieân Con môû aán thöù tö, toâi nghe con sinh vaät thöù tö noùi: Haõy ñeán! Toâi nhìn xem, thaáy moät con ngöïa vaøng vaøng hieän ra. Ngöôøi cöôõi ngöïa aáy teân laø Söï cheát, vaø AÂm phuû theo sau ngöôøi. Hoï ñöôïc quyeàn treân moät goùc tö theá gian, ñaëng saùt haïi daân söï baèng göôm dao, baèng ñoùi keùm, baèng dòch leä vaø baèng caùc loaøi thuù döõ treân ñaát.” Phaân ñoaïn, “Hoï ñöôïc quyeàn treân moät goùc tö theá gian, ñaëng saùt haïi …. baèng caùc loaøi thuù döõ treân ñaát.” cho bieát raèng Anti-christ seõ xuaát hieän trong thôøi kyø ngöïa vaøng vaø khieán cho caùc tín ñoà phaûi töû ñaïo. 

Nhöõng söï kieän seõ baøy ra trong thôøi kyø ngöïa vaøng ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn 8:1-7: “Khi Chieân Con môû aán thöù baûy, treân trôøi yeân laëng chöøng nöûa giôø. Toâi thaáy baûy vò thieân söù ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø coù ngöôøi trao cho baûy oáng loa. Ñoaïn, moät vò thieân söù khaùc ñeán, ñöùng beân baøn thôø, ngöôøi caàm lö höông vaøng, vaø ñöôïc nhieàu höông, ñeå daâng höông aáy treân baøn thôø baèng vaøng ôû tröôùc ngoâi vôùi caùc lôøi caàu nguyeän cuûa moïi thaùnh ñoà. Khoùi höông töø tay thieân söù bay leân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vôùi nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa caùc thaùnh ñoà. Thieân söù laáy lö höông, duøng löûa nôi baøn thôø boû ñaày vaøo, roài quaêng xuoáng ñaát: Lieàn coù saám seùt, caùc tieáng, chôùp nhoaùng vaø ñaát ñoäng. Baûy vò thieân söù caàm baûy oáng loa beøn söûa soaïn thoåi.Vò thöù nhöùt thoåi loa, thì coù möa ñaù vaø löûa pha vôùi huyeát bò quaêng xuoáng ñaát. Moät phaàn ba ñaát bò chaùy, moät phaàn ba loaøi caây bò chaùy, vaø moïi gioáng coû xanh ñeàu bò chaùy.”

Lôøi luaän veà nhöõng tai hoïa cuûa baûy oáng loa trong Khaûi huyeàn ñoaïn 8 ôû treân cung caáp moät chi tieát laäp laïi leõ thaät cuûa thôøi kyø ngöïa vaøng ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6. Lôøi naøy cheùp laïi caùch chi tieát söï xuaát hieän cuûa Anti-christ vaø nhöõng tai vaï cuûa baûy oáng loa vaø baûy caùi baùt maø seõ baøy ta trong thôøi kyø ngöïa vaøng. 

Maëc khaùc, ñoaïn 4 vaø 5 noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cai trò toaøn caû theá gian vaø moïi vieäc saép ñeán, vaø toaøn boä chöông trình cuûa Cha seõ laøm troïn bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö theá chuùng ta khaùm phaù, qua Khaûi huyeàn ñoaïn 4 vaø 5 Jeâsus Christ - Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng thöïc sö laø ai vaø quyeàn theá ra sao. 

Khaûi huyeàn ñoaïn 8 noùi vôùi chuùng ta raèng: “Baûy vò thieân söù caàm baûy oáng loa beøn söûa soaïn thoåi. Vò thöù nhöùt thoåi loa, thì coù möa ñaù vaø löûa pha vôùi huyeát bò quaêng xuoáng ñaát. Moät phaàn ba ñaát bò chaùy, moät phaàn ba loaøi caây bò chaùy, vaø moïi gioáng coû xanh ñeàu bò chaùy.” Khi thôøi kyø cuûa ngöïa vaøng ñeán, moät phaàn ba röøng cuûa theá giôùi seõ bò ñoát, vaø thaûm hoïa naøy seõ ñöôïc noái tieáp bôûi nhieàu tai vaï khaùc nöõa. 

Tai vaï cuûa oáng loa ñaàu tieân laø moät thaûm hoïa seõ ñoát chaùy moät phaàn ba caây coái vaø moïi loaïi coû. Khi tai hoïa naøy taán coâng theá giôùi, nhöõng phaàn röøng coøn laïi cuõng seõ bò taøn phaù bôûi khoùi muø töø ñaùm chaùy to lôùn döõ doäi xuyeân suoát theá giôùi, maët trôøi seõ bò khoùi muø che khuaát khoûi traùi ñaát. Caây troàng seõ cheát, vaø caû theá giôùi seõ rôi vaøo trong tình traïng ñoùi keùm lôùn. 

Trong thôøi kyø ñoùi keùm naøy, tieàn coâng laøm vieäc moät ngaøy chæ coù theå mua ñöôïc moät lít luùa mì hoaëc ba lít luùa maïch. Hieän nay theá giôùi ñang ñoái dieän vôùi côn ñoùi keùm saép ñeán lôùn chöa töøng coù. Söï ñoùi keùm cuûa theá giôùi naøy seõ ñeán trong caû hai con ñöôøng thuoäc theå laãn thuoäc linh. Söï ñoùi keùm thuoäc linh ñaõ coù trong theá giôùi ngaøy nay. 

Caùc Hoäi thaùnh ngaøy nay ñaày daãy nhöõng Cô-ñoác-nhaân chæ coù danh, khoâng theå chia seõ baùnh vaø söï soáng cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho theá gian. Ngöôøi töø moïi nôi treân theá giôùi, töø Chaâu AÂu ñeán Chaâu AÙ ñeán Hoa kyø, hieän nay ñeàu ñang soáng trong thôøi kyø huûy dieät cuûa hoï. Chæ coù moät vaøi ngöôøi trong voøng Cô-ñoác-giaùo hieän naøy cung caáp baùnh thuoäc linh cho nhöõng linh hoàn ñoùi khaùt. 

Chuùng ta mieâu taû thôøi kyø cuûa ngöïa vaøng laø thôøi ñaïi xuaát hieän cuûa Anti-christ. Trong giai ñoaïn naøy, nhöõng thieân tai seõ bieán baùnh vaø nöôùc trôû thaønh nhöõng loaïi haøng hoùa khan hieám, laø thôøi kyø maø moïi ngöôøi seõ khoù xoay sôû ñeå soáng soùt qua söï ñoùi keùm lôùn. Maëc duø theá giôùi seõ tieáp tuïc phaùt trieån veà khoa hoïc, tuy nhieân con ngöôøi seõ rôi vaøo söï ngheøo khoù voâ cuøng maø chöa bao giôø coù tröôùc ñaây. Nhöõng ngöôøi soáng trong moät theá giôùi nhö theá coù mong muoán tieáp tuïc soáng chuùt naøo nöõa khoâng? 

Trong thôøi kyø Ñaïi naïn naøy, chuùng ta phaûi chòu söï töû ñaïo vaø quy vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng tín ñoà tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ daâng moïi söï vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi baèng söï töû ñaïo cuûa hoï. Ngöôïc laïi, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caát nhöõng ngöôøi ñaõ chòu töû ñaïo ñeå gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï leân thieân ñaøng vaø môøi hoï döï böõa tieäc cöôùi Chieân Con. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng oâng ñaõ trôû thaønh ñaày tôù vì Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Caùc söù ñoà ñaõ giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeå nhieàu ngöôøi coù theå vaøo Vöông Quoác Ngaøn Naêm. 

Trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, seõ coù nhieàu ngöôøi trong voøng daân I-sô-ra-eân cuõng seõ chòu töû ñaïo vaø ñöôïc caát leân vì tin nôi Chuùa Jeâsus. Nhöõng tín ñoà coù lieân quan ñeán giai ñoaïn Ñaïi Naïn trong thôøi kyø ngöïa vaøng. Khi Ñaïi Naïn ñeán, moïi ngöôøi trong theá gian naøy seõ tìm kieám ngöôøi coù theå giaûi quyeát nhöõng thaûm hoïa ñang taán coâng theá giôùi. Hoï seõ mong chôø ngöôøi coù theå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà do nhöõng thieân tai gaây ra, vaø ngöôøi coù theå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà veà chính trò, kinh teá, toân giaùo maø hoï phaûi ñoái dieän. Ñaây laø luùc Anti-christ xuaát hieän. 

Gaàn ñaây coù moät nhaø vaên ngöôøi Nhaät ñaõ vieát moät boä saùch töïa ñeà Caâu chuyeän cuûa ngöôøi La-maõ, laø moät quyeån saùch khoâng coù gì hôn laø ca ngôïi nhöõng hoaøng ñeá La-maõ. Lyù leõ chính cuûa nhaø vaên laø theá giôùi seõ sôùm caàn moät laõnh ñaïo, laø ngöôøi coù theå mang laïi quyeàn löïc tuyeät ñoái. Nhieàu ngöôøi cuõng ñoàng yù vôùi baø ta. Trong thôøi kyø Ñaïi naïn, ngöôøi ta seõ muoán moät ngöôøi caàm ñaàu coù theå cai trò theá giôùi vôùi moät söï ñieàu khieån saét ñaù – chöù khoâng phaûi laø nhieàu ngöôøi cai trò vôùi nhöõng ngöôøi coù cuøng lónh vöïc rieâng cuûa oâng/baø ta, nhöng moät ngöôøi caàm quyeàn maïnh meõ cai trò caû theá giôùi. 

Hieän nay, theá giôùi bò chia ra thaønh nhieàu quoác gia, vaø moãi quoác gia coù ngöôøi laõnh ñaïo rieâng cuûa hoï. Nhöng vaøo thôøi kyø cuoái cuøng, ngöôøi ta seõ muoán moät ngöôøi laõnh ñaïo theá giôùi coù uy tín, laø ngöôøi coù theå giaûi quyeát hoaøn toaøn moïi vaán ñeà cuûa hoï. Hieän nay theá giôùi ñang chôø ñôïi ngöôøi laõnh ñaïo naøy, Anti-Christ seõ laø ngöôøi cai trò toaøn caû theá giôùi. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng khi thôøi kyø ngöïa vaøng ñeán, Anti-christ seõ xuaát hieän vôùi quyeàn löïc vó ñaïi vaø cai trò moïi ngöôøi trong theá giôùi döôùi quy luaät cuûa haén. Kinh thaùnh cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng khi thôøi ñaïi ngöïa vaøng naøy ñeán, löûa seõ noåi leân treân theá giôùi vaø ñoát chaùy moät phaàn ba röøng cuûa theá giôùi. Vaø khi thôøi kyø naøy ñeán, Anti-christ seõ cai trò theá giôùi, vaø khoâng ai coù theå mua hay baùn baát cöù gì neáu khoâng coù daáu aán cuûa haén. Vaøo thôøi kyø naøy, nhöõng tín ñoà seõ bò töû ñaïo vì töø choái nhaän daáu hieäu vaø thôø laïy thaàn töôïng vaø sau ñoù ñöôïc soáng laïi vaø thaêng thieân. Khi thôøi kyø ngöïa vaøng keát thuùc, thôøi kyø Vöông Quoác Ngaøn Naêm seõ môû ra. 

Chuùa noùi vôùi chuùng ta raèng söï huûy dieät theá giôùi naøy vaø thôøi kyø Ñaïi Naïn seõ ñeán nhö moät keû troäm. Vì theá hieän nay chuùng ta phaûi chuaån bò ñöùc tin ñeå coù theå vöôït qua moïi thöû thaùch cuûa thôøi kyø Ñaïi naïn vaø söï huûy dieät. Ñieàu naøy chæ coù theå chuaån bò bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöng vì nhieàu ngöôøi khoâng chòu chuaån bò neân moïi taïi hoïa vaø söï huûy dieät seõ ñoå treân nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Nhö theá, chuùng ta phaûi hieåu caùch roõ raøng vaø tin raèng thôøi kyø ngaøy nay laø thôøi ñaïi ngöïa oâ. Tröôùc khi ngaøy cuoái cuøng ñeán, chuùng ta phaûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø chuaån bò cho töông lai. 

Nhöõng ngöôøi hieän nay tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ ñöôïc thaêng thieân cuøng vôùi söï töû ñaïo cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi giaøu coù seõ khoâng coøn soáng trong söï sung tuùc, coøn nhöõng ngöôøi ngheøo cuõng seõ khoâng coøn soáng trong söï ngheøo khoù cuûa hoï. Vì theá, chuùng ta khoâng ñöôïc buoàn baõ hay khoaùc laùc veà nhöõng ñieàu ñang xaûy ra vôùi chuùng ta hieän nay, vì chuùng ta tin raèng thôøi ñaïi ngöïa vaøng saép xaûy ñeán, vaø raèng moïi tín ñoà chaéc chaén seõ bò töû ñaïo. 

Thænh thoaûng chuùng ta seõ thaáy ngöôøi xung quanh chuùng ta bò boái roái bôûi söï phaân tích cuûa veà thôøi ñieåm Chuùa ñeán laàn thöù hai, hoï coâng boá ngaøy vaø giôø veà laàn ñeán thöù hai cuûa Chuùa, vaø daãn nhieàu ngöôøi khaùc ñi sai laïc vôùi nhöõng lyù leõ ñoù. Nhöng theo Kinh thaùnh, söï trôû laïi cuûa Ñaáng Christ seõ khoâng xaûy ra cho ñeán khi baûy oáng loa thoåi leân. Vì theá, chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc phaïm phaûi sai laàm trong vieäc tính toaùn Lôøi Kinh thaùnh vaø töï taïo ra ngaøy trôû laïi cuûa Chuùa. 

Chuùng ta cuõng phaûi caån thaän vôùi nhöõng ngöôøi noùi raèng hoï ñaõ nhìn thaáy ngaøy trôû laïi cuûa Ñaáng Christ trong giaác mô hay khaûi thò cuûa hoï. Nhöõng giaác mô cuûa hoï khoâng gì hôn laø mô. Nhöng vì Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta luùc thaêng thieân chính xaùc laø khi naøo laø qua Lôøi Ngaøi, neân chuùng ta phaûi tin nôi Lôøi. 

Khi thôøi kyø ngöïa vaøng ñeán, laø thôøi kyø thöù tö trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6, nhöõng ngöôøi töû ñaïo seõ noåi leân cuøng vôùi nhöõng tai hoïa cuûa baûy oáng loa, vaø söï phuïc sinh, thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà seõ ñeán. 

Nhaän bieát raèng chuùng ta hieän nay ñang soáng trong thôøi kyø thöù ba cuûa baûy thôøi kyø do Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët laø ñieàu quan troïng. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng ngaøy nay laø thôøi kyø cuûa ngöïa oâ. Khi chuùng ta nhaän bieát nhö theá, thì chuùng ta coù theå gieo nhöõng haït gioáng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø bôûi gieo nhöõng haït gioáng naøy hoâm nay chuùng ta coù theå gaët haùi khi thôøi kyø ngöïa vaøng ñeán. 

Trong theá giôùi töï nhieân do Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng, coù moät soá caây troàng coù theå naåy maàm, nôû hoa, vaø ra traùi trong voøng chæ moät tuaàn. Nhö nhöõng caùi caây troàng trong sa maïc naøy, khi thôøi kyø ngöïa vaøng ñeán, nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø chuùng ta hieän ñang giaûng daïy cuõng seõ chòu töû ñaïo, cuøng tham döï vôùi chuùng ta trong söï soáng laïi vaø thaêng thieân. Trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, seõ coù nhieàu ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh hôn hieän nay. Noùi caùch khaùc, seõ coù nhieàu ngöôøi chòu töû ñaïo vì ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh.

Lôøi Khaûi huyeàn khoâng giôùi haïn trong söï thaûo luaän veà söï cöùu roãi cuûa daân I-sô-ra-eân. Neáu ai tin raèng thôøi kyø cuûa Khaûi huyeàn chæ daønh cho daân I-sô-ra-eân, thì anh/chò aáy ñang phaïm phaûi moät sai laàm nghieâm troïng. Taïi sao? Bôûi vì khi thôøi kyø cuûa Khaûi huyeàn ñeán, nhieàu ngöôøi Ngoaïi bang seõ ñöôïc cöùu bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. Sö hieåu bieát cuûa baïn nôi Lôøi Khaûi huyeàn coù chính xaùc hay khoâng, coù theå taïo ra moät söï khaùc bieät lôùn trong ñöùc tin cuûa baïn. 

Vì theá, baïn phaûi nhaän bieát raèng thaät sai laàm cho nhöõng Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay khi tin nôi hoïc thuyeát Tieàn Ñaïi Naïn. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà seõ ñeán khi môùi vöøa qua giöõa giai ñoaïn baûy naêm Ñaïi naïn, vaø söï caát leân cuûa hoï seõ xaûy ra ngay sau ñoù. Chuùng ta phaûi hieåu Lôøi Khaûi huyeàn y nhö ñöôïc cheùp, töøng chöông töøng caâu, vaø trong nieàm tin cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Bôûi laøm nhö theá, chuùng ta coù theå coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà Lôøi Khaûi huyeàn. 

Khaûi huyeàn ñoaïn 7 noùi vôùi chuùng ta raèng voâ soá ngöôøi Ngoaïi bang cuõng seõ nhaän ñöôïc söï cöùu roãi bôûi ñöùc tin vaø chòu töû ñaïo. Chuùng ta phaûi tin Kinh thaùnh y nhö ñöôïc cheùp, chöù khoâng phaûi tin nôi hoïc thuyeát Tieàn Ñaïi Naïn, cuõng khoâng phaûi nôi hoïc thuyeát Haäu Ñaïi Naïn, hay Voâ Thieân Hy Nieân, nhöng tin nôi baûy thôøi kyø do Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët. 

Khaûi huyeàn ñoaïn 1 laø phaàn giôùi thieäu, ñoaïn 2 vaø 4 noùi veà söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà, ñoaïn 4 noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ngaøi ñang ngoài treân ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoaïn 5 baøy toû vôùi chuùng ta Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ seõ laøm troïn moïi chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö theá naøo, vaø ñoaïn 6 cung caáp toaøn boä sô ñoà veà 7 thôøi ñaïi do Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët ñeå. Taát caû nhöõng chöông trình naøy ñöôïc laøm saùng toû trong Lôøi Khaûi huyeàn. 

Nhö Lôøi Khaûi huyeàn noùi vôùi chuùng ta, “Töø raøy phöôùc cho nhöõng ngöôì cheát laø cheát trong Chuùa.” töø ñoù, caùc tín ñoà soáng trong hi voïng veà söï soáng laïi vaø Vöông Quoác Ngaøn Naêm. 

Khaûi huyeàn 8:10-11 mieâu taû tai vaï khaùc raèng, “Vò thieân söù thöù ba thoåi loa, thì moät ngoâi sao lôùn ôû treân trôøi rôi xuoáng, chaùy coù ngoïn nhö moät boù ñuoác; ngoâi sao aáy rôi vaøo moät phaàn ba caùc soâng lôùn vaø caùc suoái nöôùc. Teân ngoâi sao ñoù laø Ngaûi cöùu, moät phaàn ba nöôùc bieán ra nhö muøi ngaûi cöùu, vaø laøm cheát maát nhieàu ngöôøi ta, vì ñaõ bieán thaønh ra ñaéng.” ÔÛ ñaây noùi raèng luùc naøy moät ngoâi sao lôùn chaùy nhö ngoïn ñuoác rôi xuoáng nhöõng con soâng vaø suoái. Ngoâi sao chaùy nhö ngoïn ñuoác naøy töôïng tröng cho sao choåi. Noùi caùch khaùc, khi baàu trôøi rung chuyeån, caùc ngoâi sao seõ va chaïm vaøo nhau vaø nhöõng maõnh vôõ cuûa noù seõ rôi xuoáng maët ñaát. 

Khaûi huyeàn 8:12-13 tieáp tuïc vôùi tai vaï khaùc: “Vò thieân söù thöù tö thoåi loa, thì moät phaàn ba maët trôøi bò haïi, moät phaàn ba maët traêng vaø moät phaàn ba caùc ngoâi sao cuõng vaäy, haàu cho moät phaàn ba caùc vì saùng aáy ñeàu bò toái taêm, vaø haàu cho ban ngaøy maát moät phaàn ba saùng, vaø ban ñeâm cuõng vaäy. Baáy giôø toâi nhìn xem, nghe chim phuïng hoaøng bay giöõa trôøi, keâu tieáng lôùn raèng: Khoán thay! Khoán thay! Khoán thay cho nhöõng daân söï treân ñaát, vì côù tieáng loa maø ba vò thieân söù khaùc coøn phaûi thoåi nöõa.” Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng moät phaàn ba traùi ñaát seõ bò toái taêm nhö laø ban ngaøy bieán thaønh ban ñeâm. 

Khi nhöõng tai vaï cuûa baûy oáng loa baét ñaàu, baïn vaø toâi chaén chaén seõ bò soáng trong giai ñoaïn ñoù. Nhöng caùc tín ñoà ñang soáng seõ sôùm chòu töû ñaïo vaø hoï seõ chieán thaéng Sa-tan bôûi ñöùc tin cuûa hoï. 

Neáu baïn bieát roõ raøng veà baûy kyø ñaïi baøy toû trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6, thì baïn cuõng seõ coù moät söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà ñieàu baïn phaûi laøm vaø loaïi ñöùc tin naøo baïn caàn trong thôøi ñaïi ngaøy nay. Vì nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ chòu töû ñaïo trong thôøi ñaïi cuûa Khaûi huyeàn, hoï phaûi ñoái dieän thôøi kyø naøy vôùi hi voïng cuûa hoï veà Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong khi soáng trong theá gian naøy, caùc tín ñoà phaûi chuaån bò cho söï töû ñaïo cuûa hoï trong thôøi kyø cuoái cuøng vôùi ñöùc tin cuûa hoï, vaø hoï phaûi heát söùc laøm vieäc ñeå phaùt trieån Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch rao truyeàn ñöùc tin naøy. 

Baïn coù bieát vaø tin nôi baûy thôøi kyø do Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët khoâng? Baïn coù theå nhaän bieát raèng chuùng ta hieän nay ñang soáng trong thôøi kyø ngöïa oâ khoâng? Neáu baây giôø baïn khoâng bieát laãn khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì baïn seõ khoâng theå thoaùt khoûi söï khoå naïn maø seõ ñoå treân traùi ñaát. Vì theá baïn phaûi chuaån bò ngay baây giôø. Ñeå coù ñöùc tin coù theå vöôït qua ñöôïc söï khoå naïn, tröôùc nhaát baïn phaûi hoaøn toaøn ñöôïc chuoäc khoûi moïi toäi loãi cuûa baïn bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, chuaån bò böôùc vaøo vaø soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm bôûi nhaän ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø söï ban cho. 

Haõy chuaån bò ngay hoâm nay. Neáu baïn coù yù chaàn chöø vaø chæ tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh khi nhöõng tai vaï cuûa baûy oáng loa xaûy ñeán, thì baïn seõ ñoái dieän vôùi nhieàu khoán khoå. Toâi mong öôùc vaø caàu nguyeän raèng baïn seõ tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ngay chính luùc naøy, ñeå ñöôïc taùi sanh vaø chuaån bò töông lai cuûa baïn nhö laø daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Baûy thôøi kyø do Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët: 

1. Ngöïa traéng: Thôøi kyø baét ñaàu vaø môû roäng cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

2. Ngöïa hoàng: Hoøa bình tan vôõ vôùi söï xuaát hieän cuûa thôøi ñaïi Sa-tan. 

3. Ngöïa oâ: Thôøi kyø ñoùi keùm veà thuoäc theå laãn thuoäc linh. Thôøi ñaïi hieän taïi. 

4. Ngöïa vaøng: Thôøi kyø töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà cuøng vôùi söï xuaát hieän cuûa Anti-christ. 

5. Thôøi kyø soáng laïi vaø thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà, vaø böõa tieäc cöôùi Chieân Con. 

6. Thôøi kyø huûy dieät theá giôùi ñaàu tieân. 

7. Thôøi kyø cuûa Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi do Chuùa vaø caùc tín ñoà cai trò. 


Ñaây laø baûy thôøi kyø do Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët. Nhöõng ai bieát thôøi kyø naøy caùch roõ raøng vaø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø nhöõng ngöôøi ñaõ chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï ñeå soáng trong thôøi kyø cuoái cuøng. Toâi mong öôùc vaø caàu nguyeän raèng baïn cuõng seõ coù theå nhaän bieát nhöõng thôøi kyø ñöùc tin thaät do Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët ñeå naøy.