Sermons

【Chapter 7-1】 < Khaûi Huyeàn 7:1-17 > Ai Laø Ngöôøi Ñöôïc Cöùu Trong Thôøi Kyø Ñaïi Naïn?< Khaûi Huyeàn 7:1-17 >

“Sau vieäc aáy, toâi thaáy boán vò thieân söù ñöùng ôû boán goùc ñaát, caàm boán höôùng gioù laïi, haàu cho khoâng gioù naøo thoåi treân ñaát, treân bieån hay laø treân caây naøo. Toâi laïi thaáy moät vò thieân söù khaùc, töø phía maët trôøi moïc maø leân, caàm aán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng. Ngöôøi caû tieáng keâu boán vò thieân söù ñaõ ñöôïc quyeàn laøm haïi ñaát cuøng bieån, vaø baûo raèng: Chôù laøm haïi ñaát, bieån vaø caây coái, cho ñeán chöøng naøo chuùng ta ñaõ ñoùng aán treân traùn nhöõng toâi tôù Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta. Toâi laïi nghe soá ngöôøi ñöôïc ñoùng aán laø: Möôøi boán vaïn boán ngaøn ngöôøi ñöôïc ñoùng aán töø trong caùc chi phaùi daân Y-sô-ra-eân; Trong chi phaùi Giu-ña, moät vaïn hai ngaøn ngöôøi ñöôïc ñoùng aán; Trong chi phaùi Ru-beân, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Gaùt, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi A-se, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Neùp-ta-li, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Ma-na-se, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Si-meâ-oân, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Leâ-vi, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Y-sa-ca, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Sa-bu-loân, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Gioâ-seùp, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Beân-gia-min, moät vaïn hai ngaøn ñeàu ñöôïc ñoùng aán. Söï aáy ñoaïn, toâi nhìn xem, thaáy voâ soá ngöôøi, khoâng ai ñeám ñöôïc, bôûi moïi nöôùc, moïi chi phaùi, moïi daân toäc, moïi tieáng maø ra; chuùng ñöùng tröôùc ngoâi vaø tröôùc Chieân Con, maëc aùo daøi traéng, tay caàm nhaønh chaø laø, caát tieáng lôùn keâu raèng: Söï cöùu roãi thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi ta, laø Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø thuoäc veà Chieân Con. Vaû, heát thaûy thieân söù ñöùng voøng chung quanh ngoâi vaø chung quanh caùc tröôûng laõo cuøng boán con sanh vaät, saáp maët xuoáng tröôùc ngoâi, vaø thôø laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, maø raèng: A-men! Söï ngôïi khen, vinh hieån, khoân ngoan, chuùc taï, toân quí, quyeàn pheùp vaø söùc maïnh ñeàu veà Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ñôøi ñôøi voâ cuøng! A-men. Baáy giôø moät tröôûng laõo caát tieáng noùi vôùi toâi raèng: nhöõng keû maëc aùo daøi traéng ñoù laø ai, vaø bôûi ñaâu maø ñeán? Toâi thöa raèng: Laïy chuùa, chuùa bieát ñieàu ñoù. Ngöôøi laïi phaùn cuøng toâi raèng: Ñoù laø nhöõng keû ra khoûi côn ñaïi naïn, ñaõ giaët vaø phieáu traéng aùo mình trong huyeát Chieân Con. Aáy vì ñoù maø chuùng ñöôïc ôû tröôùc ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ngaøy ñeâm haàu vieäc Ngaøi trong ñeàn Ngaøi; coøn Ñaáng ngoài treân ngoâi seõ che chôû chuùng döôùi traïi Ngaøi. Chuùng seõ khoâng ñoùi khoâng khaùt nöõa; cuõng khoâng coù maët trôøi, hoaëc côn naéng gaét naøo haïi ñeán mình. Vì Chieân Con ôû giöõa ngoâi seõ chaên giöõ vaø ñöa chuùng ñeán nhöõng suoái nöôùc soáng; Ñöùc Chuùa Trôøi seõ lau heát nöôùc maét nôi maét chuùng.”Giaûi kinh


Caâu 1: “Sau vieäc aáy, toâi thaáy boán vò thieân söù ñöùng ôû boán goùc ñaát, caàm boán höôùng gioù laïi, haàu cho khoâng gioù naøo thoåi treân ñaát, treân bieån hay laø treân caây naøo.”

Ñieàu naøy baøy toû cho chuùng ta thaáy raèng duø cho gioù cuûa côn ñaïi naïn thoåi hoaëc khoâng thì noù cuõng hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi quyeát ñònh raèng Ngaøi seõ cöùu 144.000 ngöôøi töø caùc chi phaùi I-sô-ra-eân vaø laøm cho hoï trôû neân daân söï Ngaøi tröôùc khi Ngaøi cho pheùp côn ñaïi naïn xaûy ra treân ñaát. 


Caâu 2-3: “Toâi laïi thaáy moät vò thieân söù khaùc, töø phía maët trôøi moïc maø leân, caàm aán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng. Ngöôøi caû tieáng keâu boán vò thieân söù ñaõ ñöôïc quyeàn laøm haïi ñaát cuøng bieån, vaø baûo raèng: Chôù laøm haïi ñaát, bieån vaø caây coái, cho ñeán chöøng naøo chuùng ta ñaõ ñoùng aán treân traùn nhöõng toâi tôù Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta.” 

ÔÛ ñaây, Ñöùc Chuùa Trôøi ra leänh cho boán thieân söù laø nhöõng ngöôøi ñöôïc cho pheùp laøm haïi theá gian cho ñeán khi 144.000 ngöôøi I-sô-ra-eân ñöôïc ñoùng aán. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi hoï, ñöøng laøm haïi cho ñeán khi 12.000 ngöôøi ñöôïc choïn töø moãi chi phaùi I-sô-ra-eân vaø treân traùn hoï ñöôïc ñoùng daáu bôûi con daáu söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø meänh leänh ñaëc bieät ñeå baøy toû söï quan taâm ñaëc bieät cuûa Ngaøi ñoái vôùi daân I-sô-ra-eân. 


Caâu 4: “Toâi laïi nghe soá ngöôøi ñöôïc ñoùng aán laø: Möôøi boán vaïn boán ngaøn ngöôøi ñöôïc ñoùng aán töø trong caùc chi phaùi daân Y-sô-ra-eân;” 

Nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ñoùng aán seõ nhaän ñöôïc söï baûo veä ñaëc bieät bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø phöôùc haïnh cöùu roãi cuûa Ngaøi ngay caû trong kyø ñaïi naïn cuûa thôøi kyø cuoái cuøng. 


Caâu 5-9: “Trong chi phaùi Giu-ña, moät vaïn hai ngaøn ngöôøi ñöôïc ñoùng aán; Trong chi phaùi Ru-beân, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Gaùt, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi A-se, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Neùp-ta-li, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Ma-na-se, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Si-meâ-oân, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Leâ-vi, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Y-sa-ca, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Sa-bu-loân, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Gioâ-seùp, moät vaïn hai ngaøn; Trong chi phaùi Beân-gia-min, moät vaïn hai ngaøn ñeàu ñöôïc ñoùng aán. Söï aáy ñoaïn, toâi nhìn xem, thaáy voâ soá ngöôøi, khoâng ai ñeám ñöôïc, bôûi moïi nöôùc, moïi chi phaùi, moïi daân toäc, moïi tieáng maø ra; chuùng ñöùng tröôùc ngoâi vaø tröôùc Chieân Con, maëc aùo daøi traéng, tay caàm nhaønh chaø laø,”

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng soá ngöôøi ñöôïc ñoùng aán trong voøng daân söï I-sô-ra-eân - 12.000 cho moãi chi phaùi – seõ nhaän ñöôïc aân ñieån ñaëc bieät töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban söï cöùu roãi cho 12.000 ngöôøi töø trong moãi chi phaùi I-sô-ra-eân vaø laøm cho hoï trôû thaønh daân söï Ngaøi; AÂn ñieån ñaëc bieät naøy ñöôïc ban baèng cho moãi boä lac. 

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu moãi boä laïc cuûa I-sô-ra-eân baèng nhau, neân Ngaøi ban cho taát caû hoï cuøng moät phöôùc haïnh laø trôû neân daân söï Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi maëc cho nhöõng ngöôøi I-sô-ra-eân bôûi söï nhaân töø naøy ñeå hoaøn thaønh lôøi höùa cuûa Ngaøi ñoái vôùi Ap-ra-ham vaø con chaùu oâng. Thaät roõ raøng, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm öùng nghieäm moïi ñieàu maø Ngaøi ñaõ höùa vaø keá hoaïch cho con ngöôøi. 

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng soá ñoâng nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang cuõng seõ ñöôïc cöùu trong thôøi kyø ñaïi naïn vaø trôû neân daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi caùch khaùc, seõ coù voâ soá ngöôøi trong voøng nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang cuõng seõ laø nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu ra khoûi toäi bôûi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaø chòu tuaän ñaïo vì ñöùc tin cuûa hoï trong thôøi kyø cuoái cuøng. Vì theá, chuùng ta phaûi nhôù raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang trôû thaønh daân söï Ngaøi cho ñeán nhöõng ngaøy caän cuoái. 


Caâu 10-11: “caát tieáng lôùn keâu raèng: Söï cöùu roãi thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi ta, laø Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø thuoäc veà Chieân Con. Vaû, heát thaûy thieân söù ñöùng voøng chung quanh ngoâi vaø chung quanh caùc tröôûng laõo cuøng boán con sanh vaät, saáp maët xuoáng tröôùc ngoâi, vaø thôø laïy Ñöùc Chuùa Trôøi,”

 

Ñöùc Chuùa Trôøi ban aân ñieån cöùu roãi cuûa Ngaøi ngay caû trong thôøi kyø cuoái cuøng cho caû ngöôøi I-sô-ra-eân vaø chuùng ta, ngöôøi Ngoaïi bang. Vì theá, Chuùa chuùng ta thaät xöùng ñaùng ñeå nhaän söï thôø phöôïng, ngôïi khen, vaø vinh hieån. Vì caùc thaùnh ñoà, khoâng moät ai khaùc ngoaïi tröø Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñoái töôïng cuûa söï thôø phöôïng. 


Caâu 12: “maø raèng: A-men! Söï ngôïi khen, vinh hieån, khoân ngoan, chuùc taï, toân quí, quyeàn pheùp vaø söùc maïnh ñeàu veà Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ñôøi ñôøi voâ cuøng! A-men.’” 

Taát caû thaùnh ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daâng lôøi ngôïi khen leân Chuùa, laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaùng nhaän söï ngôïi khen vaø kính troïng nhö theá. 

 

Caâu 13-14: “Baáy giôø moät tröôûng laõo caát tieáng noùi vôùi toâi raèng: nhöõng keû maët aùo daøi traéng ñoù laø ai, vaø bôûi ñaâu maø ñeán? Toâi thöa raèng: Laïy chuùa, chuùa bieát ñieàu ñoù. Ngöôøi laïi phaùn cuøng toâi raèng: Ñoù laø nhöõng keû ra khoûi côn ñaïi naïn, ñaõ giaët vaø phieáu traéng aùo mình trong huyeát Chieân Con.’”

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ gom boù muøa gaët cuoái cuûa Ngaøi sau khi Ngaøi laøm ra côn Ñaïi Naïn ñeå cho caùc thaùnh ñoà ñaéc thaéng vieäc töû ñaïo vinh hieån cuûa hoï vaø baûo veä ñöùc tin thaät. 

Khi ba naêm röôõi ñaàu cuûa thôøi kyø baûy naêm ñaïi naïn qua, caùc thaùnh ñoà seõ bò Antichrist baét bôù döõ tôïn vaø phaûi chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin. Söï baét bôù töû ñaïo thì khaùc vôùi baát cöù söï baét bôù naøo khaùc trong tieán trình lòch söû; noù ñoøi hoûi ñöùc tin cuûa caùc thaùnh ñoà laø nhöõng ai tin Ñöùc Chuùa Trôøi khi coøn treân ñaát. Töû ñaïo laø moät vinh döï lôùn cuûa caùc thaùnh ñoà. Qua söï töû ñaïo cuûa hoï, haàu heát caùc thaùnh ñoà coù theå baøy toû ñöùc tin thaät cuûa hoï trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa côn Ñaïi Naïn, taát caû caùc thaùnh ñoà phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa hoï qua vieäc töû ñaïo, nhaän söï soáng laïi vaø thaêng thieân, vaø ñöùng tröôùc ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 15-16: “‘AÁy vì ñoù maø chuùng ñöôïc ôû tröôùc ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ngaøy ñeâm haàu vieäc Ngaøi trong ñeàn Ngaøi; coøn Ñaáng ngoài treân ngoâi seõ che chôû chuùng döôùi traïi Ngaøi. Chuùng seõ khoâng ñoùi khoâng khaùt nöõa; cuõng khoâng coù maët trôøi, hoaëc côn naéng gaét naøo haïi ñeán mình.’”

Nhöõng ai coù ñöùc tin thaät tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chòu töû ñaïo vaøo thôøi kyø cuoái cuøng cuûa côn Ñaïi naïn ñeå baûo veä ñöùc tin trong söï cöùu roãi cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho caùc thaùnh ñoà coù ñöùc tin nhö theá bôûi phöôùc haïnh vaø söï baûo veä cuûa Ngaøi, vaø aáp uû hoï trong caùnh tay cuûa Ngaøi. 

Chieán ñaáu vôùi Antichrist, chòu töû ñaïo, ñöôïc soáng laïi, caùc thaùnh ñoà seõ khoâng bao giôø cheát nöõa hay bò ñau buoàn trong Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï seõ soáng ñôøi ñôøi trong phöôùc haïnh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï. Nhöõng ai laø ngöôøi soáng trong söï aáp uû trong caùnh tay cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng thieáu gì hay laø seõ khoâng bao giôø chòu khoå hay noãi ñau ñôùn cuûa ñieàu aùc. Taát caû nhöõng gì ñang chôø ñôïi hoï laø phaàn thöôûng, tình yeâu, vaø söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ñieàu naøy seõ ñöôïc ban cho hoï ñôøi ñôøi. 


Caâu 17: “‘Vì Chieân Con ôû giöõa ngoâi seõ chaên giöõ vaø ñöa chuùng ñeán nhöõng suoái nöôùc soáng; Ñöùc Chuùa Trôøi seõ lau heát nöôùc maét nôi maét chuùng.’”

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laø Ñaáng Chaên Chieân ñôøi ñôøi cuûa caùc thaùnh ñoà vaø ban cho hoï nhöõng phöôùc ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi. Ñeå ban thöôûng cho nhöõng ngöôøi chòu khoán khoå vaø töû ñaïo, laø nhöõng thaùnh ñoà vì söï ích lôïi cuûa Chuùa khi hoï coøn treân ñaát naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöa hoï ñeán nguoàn suoái nöôùc söï soáng, cho pheùp hoï beû baùnh vôùi Chuùa tröôùc ngoâi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø bao phuû hoï ñôøi ñôøi trong ôn phöôùc cuûa Ngaøi ñeå keát hôïp hoï trong taát caû vinh hieån cuûa Ngaøi. Trong khi ôû treân ñaát, vì caùc thaùnh ñoà ñaõ tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, soáng ñôøi soáng phuïc vuï cho söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chòu töû ñaïo vì danh Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp nhöõng ai ñaõ baûo veä ñöùc tin cuûa hoï ñöôïc soáng ñôøi ñôøi giöõa voøng söï vinh hieån cuûa Ngaøi trong Thieân ñaøng môùi vaø Vöông quoác môí.

Ha-leâ-lu-gia! Ngôïi khen Chuùa!