Sermons

【Chapter 7-2】 < Khaûi Huyeàn 7:1-17 > Chuùng Ta Haõy Coù Ñöùc Tin Trong Nhöõng Chieán Traän< Khaûi Huyeàn 7:1-17 >


Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay phaûi bieát leõ thaät cuûa Kinh thaùnh caùch ñuùng. Ñaëc bieät qua lôøi cuûa saùch Khaûi Huyeàn, chuùng ta phaûi coù söï hieåu bieát ñuùng veà vieäc caát leân cuûa caùc thaùnh ñoà vaø phaûi soáng vôùi moät ñöùc tin ñuùng. 

Tröôùc nhaát, chuùng ta phaûi nhaän thöùc raèng vieäc caát leân seõ xaûy ra vaøo giöõa thôøi kyø cuûa côn Ñaïi Naïn, sau ba naêm röôõi ñaàu tieân cuûa thôøi kyø baûy naêm ñaïi naïn moät ít. Vì theá caùc Hoäi Thaùnh vaø caùc thaùnh ñoà phaûi coù ñöùc tin chieán ñaáu trong thôøi kyø cuoái cuøng, ñeå hoaøn thaønh yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø giaûi thoaùt con ngöôøi ra khoûi toäi loãi vaø ban cho hoï söï soáng ñôøi ñôøi nhö Ngaøi ñaõ hoaïch ñònh trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp nhöõng hoaït ñoäng cuûa Antichrist xaûy ra ñeå laøm öùng nghieäm yù muoán Ngaøi. Thôøi kyø maø Antichrist hoaït ñoäng laø ba naêm röôõi ñaàu cuûa baûy naêm Ñaïi Naïn. Taïi sao? Vì ñeå hoaøn thaønh keá hoaïch coù muïc ñích vó ñaïi cho chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ troùi buoäc Sa-tan trong hoá khoâng ñaùy, vaø ñeå thöïc hieän ñieàu naøy thì chính mình Chuùa phaûi trôû laïi theá gian. Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta cho pheùp Antichrist tieán haønh caùc hoaït ñoäng cuûa noù vôùi ñaày quyeàn löïc trong ba naêm röôõi ñaàu cuûa baûy naêm ñaïi naïn.

Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho moïi ngöôøi Lôøi cuûa söï giaûi thoaùt khoûi toäi loãi cuûa Ngaøi vaø söï soáng ñôøi ñôøi vaø laøm hoaøn thaønh lôøi naøy bôûi côn Ñaïi Naïn. Trong ñoaïn vaên chính ôû treân coù vieát, “Sau vieäc aáy, toâi thaáy boán vò thieân söù ñöùng ôû boán goùc ñaát, caàm boán höôùng gioù laïi, haàu cho khoâng gioù naøo thoåi treân ñaát, treân bieån hay laø treân caây naøo.” Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng thieát laäp moät keá hoaïch ñeå giaûi cöùu 144.000 ngöôøi I-sô-ra-eân ra khoûi söï huûy dieät cuûa hoï, vì Ngaøi ñaõ höùa vôùi AÙp-ra-ham raèng Ngaøi seõ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa oâng vaø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa con chaùu oâng. Ñeå hoaøn thaùnh lôøi höùa naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi ban aân ñieån cöùu roãi cuûa Ngaøi cho daân I-sô-ra-eân vaø giaûi thoaùt 144.000 con chaùu AÙp-ra-ham trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

Ñeå ban cho caùc thaùnh ñoà Vöông Quoác Ngaøn naêm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Trôøi môùi ñaát môùi ñôøi ñôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chaéc chaén cho pheùp Ñaïi naïn ñeán treân ñaát. Sau khi cho pheùp thôøi kyø Antichrist haønh ñoäng trong Ñaïi naïn, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ troùi buoäc Sa-tan vaø caàm giöõ noù trong vöïc saâu khoâng ñaùy. Lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Antichrist xuaát hieän vaø Ñaïi naïn chính laø ñeå laøm hoaøn thaønh lôøi höùa cuûa Ngaøi laø cöùu daân I-sô-ra-eân vaø ban aân ñieån söï soáng ñôøi ñôøi cho daân ngoaïi bang, laø nhöõng ngöôøi seõ maëc aùo traéng qua côn Ñaïi Naïn. 

Nhö theá, Ñaïi naïn vaø söï trò vì cuûa Antichrist laø quaõng ñöôøng maø chuùng ta khoâng theå khoâng traûi qua. Chuùng ta phaûi nhaän thöùc raèng taát caû nhöõng gì maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp xaûy ra laø moät phaàn trong keá hoaïch cuûa Ngaøi ñeã cöùu taát caû chuùng ta vaø maëc cho chuùng ta söï vinh hieån ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi trong Vöông Quoác Ñaáng Christ. Vì theá, chuùng ta phaûi nhaän thöùc caùch roõ raøng, chính xaùc veà thôøi kyø chuùng ta ñang soáng, vaø hoûi chính chuùng ta laø loaïi ñöùc tin naøo maø chuùng ta ñang caàn coù ñeå soáng. Toùm laïi, ñöùc tin cuûa chuùng ta phaûi roõ raøng vaø chaéc chaén. 

Chuùng ta tin vaøo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø chuùng ta cuõng tin raèng taát caû nhöõng lôøi naøy seõ ñöôïc öùng nghieäm treân phöông dieän thuoäc theå laãn thuoäc linh. Thôøi kyø naøy laø thôøi kyø ñang tieán ñeán choã cuoái cuøng. Khi Antichrist vaø nhöõng keû theo noù ñang daáy leân trong thôøi kyø cuoái cuøng naøy, chuùng ta phaûi chieán ñaáu choáng laïi chuùng ñeå baûo veä ñöùc tin ngay caû khi caùi giaù maø chuùng ta phaûi traû laø cuoäc soáng chòu tuaän ñaïo cuûa chuùng ta. Neáu chuùng ta tin Lôøi, chuùng ta phaûi chieán ñaáu choáng laïi Antichrist, keû thuø lôùn, vaø nhöõng keû theo noù. Ñoù laø ñöùc tin ñöa ñeán chieán traän. 

Chieán traän coù nghóa laø chieán ñaáu. Nhöng bôûi söï chieán ñaáu, toâi khoâng coù yù noùi ñeán baïo löïc, ñaùnh ñaäp hay chieán ñaáu. Traän chieán ñaây coù nghóa laø baûo veä ñöùc tin maø khoâng chòu khuaát phuïc döôùi quyeàn Antichrist, ñaày tôù cuûa Sa-tan laø keû choáng laïi vôùi Phuùc aâm cöùu roãi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta, vaø laø keû seõ baét bôù tín ñoà. Nhöõng ai laø ngöôøi töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng laø nhöõng ngöôøi laøm chöùng Chuùa Jeâsus vaø nhöõng ngöôøi giöõ Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng gì maø hoï laøm chöùng veà Chuùa Jeâsus laø Ñaáng ñaõ ñeán qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 

Chieán traän laø ñeå baûo veä ñöùc tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ñeå baûo veä Phuùc aâm naøy, nhöõng ai laø ngöôøi taùi sanh bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñöôïc ban cho bôûi Chuùa chuùng ta thì chuùng ta phaûi hieäp moät vôùi nhöõng thaùnh ñoà taùi sanh khaùc trong nhöõng Hoäi Thaùnh Taùi Sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi kieân quyeát ñeå ñi vaøo chieán traän caùch can ñaûm vôùi tính baát khuaát laø phoå bieán ñöùc tin cuûa chuùng ta cho ngöôøi khaùc vaø cöùu linh hoàn hoï. Ñeå saún saøng ñi vaøo chieán traän coù nghóa laø ñeå baûo veä ñöùc tin vaø cuõng ñeå cöùu linh hoàn cuûa nhöõng keû khaùc; ñöùc tin cuûa Hoäi Thaùnh naøy laø con ñöôøng ñi ñeán chieán thaéng maø noù laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Caùc ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caùc thaùnh ñoà phaûi luoân luoân giöõ ñöùc tin chieán traän naøy. 

Thôøi kyø naøy laø thôøi kyø gì maø chuùng ta phaûi luoân luoân soáng trong tinh thaàn vaø ñöùc tin saün saùng chieán traän? Roõ raøng laø thôøi kyø hieän taïi ñang traûi qua nhieàu bieán ñoåi. Nhieàu “lyù thuyeát” veà vieäc caát leân vaø vieäc ñeán laàn thöù hai cuûa Ñaáng Christ xuaát hieän roài laïi bieán maát, vaø ñi theo chuùng laø ñöùc tin cuûa con ngöôøi cuõng thay ñoåi theo. 

Tröôùc moät lyù thuyeát môùi veà vieäc caát leân ñöôïc ñeà ra vaøo nhöõng naêm 1800, moïi ngöôøi tin noù vaø giaûng daïy giaùo lyù caát leân sau kyø Ñaïi naïn. Thuyeát naøy laäp luaän raèng Ñaáng Christ seõ trôû laïi sau khi caùc thaùnh ñoà traûi qua côn Ñaïi Naïn. Vieäc caát leân cuûa caùc thaùnh ñoà vaø söï soáng laïi seõ xaûy ra vaøo thôøi ñieåm Ñaáng Christ trôû laïi. Nhöng roài lyù thuyeát veà vieäc caát leân tröôùc Ñaïi Naïn daàn daàn chieám ñöôïc vò theá cuûa noù vaøo ñaàu nhöõng naêm 1800. 

Lyù thuyeát veà vieäc caát leân laäp luaän raèng nhöõng ngöôøi tin Chuùa Jeâsus seõ ñöôïc caát leân Thieân ñaøng tröôùc kyø baûy naêm Ñaïi naïn baét ñaàu. Maëc daàu lyù thuyeát naøy luùc ñaàu bò nhieàu ngöôøi baùc boû, vaø baây giôø thöïc teá laø moïi ngöôøi ñaõ khoâng coøn tin vaøo lyù thuyeát caát leân tröôùc Ñaïi naïn, chæ coøn moät ít ngöôøi chaáp nhaän. Lyù thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn khoâng nhöõng khoâng thích hôïp vôùi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi maø coøn laøm cho Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø keá hoaïch cuûa Ngaøi trôû neân voâ nghóa. Trong suy nghó vaø tö töôûng cuûa nhöõng ai laø ngöôøi ngu doát veà Kinh thaùnh thì lyù thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn ñöôïc ñöùng vöõng laäp. 

Caùc Söù ñoà ñaõ chia nhöõng thôøi kyø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra laøm hai. Thôøi kyø thöù nhaát laø thôøi kyø cöùu roãi bôûi ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø thôøi kyø thöù hai theo sau moät phaàn cuûa thôøi kyø thöù nhaát. Caùc hoïc giaû ngaøy nay noùi raèng trong khi hoï hieåu thôøi kyø thöù nhaát cuûa söï cöùu roãi bôûi ñöùc tin trong Chuùa Jeâsus, Thôøi kyø thöù hai cuûa Ñaïi naïn, laø thôøi kyø maø Ñaáng Christ trôû laïi vaø söï caát leân cuûa caùc thaùnh ñoà laø quaù khoù nhaän thöùc. 

Haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân laø nhöõng ngöôøi tin vaøo lyù thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn laø ngöôøi thieáu hieåu bieát veà thôøi kyø neân hoï coù ñöùc tin sai laïc. Hoï töï phuï maø ñoaùn tröôùc ngaøy vaø giôø Ñaáng Christ trôû laïi, hay ñaët ñöùc tin cuûa hoï treân suy nghó vaãn vô vaø cho raèng hoï seõ ñöôïc caát leân tröôùc ñaïi naïn – taát caû nhöõng ñieàu naøy laø keát quaû cuûa nieàm tin vaøo lyù thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn. Coù quaù nhieàu Cô-ñoác-nhaân rôi vaøo tình traïng löôøi bieáng thuoäc linh, hoï nghó raèng: “Coù ai quan taâm khi theá giôùi naøy ñoái dieän vôùi khoù khaên? Toâi seõ ñöôïc caát leân tröôùc khi côn Ñaïi naïn ñeán, vaø roài moïi vieäc ñeàu toát ñeïp.” Taát caû nhöõng ñieàu môø hoà naøy ñöôïc ñöa ñeán laø bôûi thieáu kieán thöùc chính xaùc theo Kinh thaùnh veà vieäc caát leân. 

Scofield bieän hoä cho lyù thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn, vaø haäu quaû laø taâm trí cuûa nhöõng ai tin vaøo lyù thuyeát naøy nghieân theo höôùng tìm lôïi ích rieâng cho hoï, hoï nghó: “Chuùng ta ñöôïc caát leân tröôùc khi Ñaïi naïn ñeán treân ñaát, vaø vì theá baây giôø haõy coá gaéng soáng trong tieän nghi caøng nhieàu caøng toát.” Vì vaäy ñöùc tin cuûa hoï trôû neân löôøi nhaùc. 

Nhöng Kinh thaùnh noùi gì veà Ñaïi naïn vaø Caát leân? Kinh thaùnh noùi vieäc caát leân xaûy ra giöõ kyø Ñaïi naïn. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng ngöôøi Ngoaïi bang vaø ngöôøi I-sô-ra-eân laø nhöõng ngöôøi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñöôïc Chuùa Jeâsus ban cho seõ cuõng phaûi chòu khoán khoå cuûa söï baét bôù bôûi Antichrist khi hoï traûi qua ba naêm röôõi ñaàu cuûa côn Ñaïi Naïn trong thôøi kyø ngöïa xaùm. 

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng sau ba naêm röôõi ñaàu cuûa côn Ñaïi Naïn, Antichrist seõ gieát nhieàu thaùnh ñoà – ñoù laø nhöõng thaùnh ñoà chòu Töû Ñaïo. Ñieàu naøy cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng taát caû caùc thaùnh ñoà, keå caû nhöõng ngöôøi töû vì ñaïo vaø nhöõng ngöôøi khoâng bò töû ñaïo seõ ñöôïc soáng laïi trong thaân theå vinh hieån, vaø cuøng luùc vôùi söï soáng laïi cuûa hoï, hoï ñöôïc caát leân trong khoâng trung. Khi caùc thaùnh ñoà ñöôïc caát leân luùc giöõa côn Ñaïi Naïn, theá giôùi seõ ñeán hoài keát thuùc bôûi nhöõng tai hoïa cuûa baûy caùi baùt ñöôïc ñoå ra. Roài Chuùa seõ trôû laïi treân theá gian naøy ñeå phaùn xeùt Sa-tan, Antichrist, vaø nhöõng keû theo noù. 

Khaûi Huyeàn ñoaïn 13 noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ai maø teân cuûa hoï khoâng ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng seõ thuaän phuïc Antichrist vaø thaàn töôïng cuûa hoï. Noùi caùch khaùc, chæ nhöõng ai teân ñöôïc cheùp trong saùch söï soáng khoâng chòu thua Antichrist vaø keû theo noù. Nhöõng ai maø treân khoâng ñöôïc cheùp trong saùch söï soáng vì khoâng chòu tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong loøng hoï thì cuoái cuøng taát caû seõ thôø phöôïng vaø thuaän phuïc Sa-tan vaø thaàn töôïng. 

Ñoù laø lyù do taïi sao Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng caùc thaùnh ñoà seõ coøn ôû treân ñaát trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, vaø trong khoaûng giöõa Ñaïi Naïn, taát caû seõ ñöôïc caát leân khoâng trung. Nhöõng ai thuaän phuïc Sa-tan vaø nhaän daáu cuûa Antichrist trong kyø baûy naêm Ñaïi Naïn taát caû seõ bò neùm vaøo hoà löûa vaø dieâm sinh, nhöng nhöõng ai teân ñöôïc vieát trong Saùch Söï Soáng vaø laø nhöõng ngöôøi khoâng khuaát phuïc hình töôïng seõ ñöôïc caát leân vaøo giöõa thôøi kyø Ñaïi Naïn. 

Söï caát leân thaät söï seõ xaûy ra sau giöõa baûy naêm Ñaïi Naïn. Nhöõng lieân heä veà nhöõng chi tieát trong Kinh thaùnh seõ ñöôïc ñeà caäp ñeán trong quyeån saùch thöù hai cuûa boä naøy. Coù quaù nhieàu ngöôøi noùi veà söï caát leân tröôùc ñaïi naïn vaø cuõng coù nhieàu ngöôøi noùi veà söï caát leân sau ñaïi naïn. Nhieàu hoïc giaû noùi veà vieäc caát leân tröôùc Ñaïi Naïn - duø cho chính hoï cuõng khoâng bò thuyeát phuïc bôûi lyù thuyeát naøy - vaø vì theá nhieàu ngöôøi ñi leã nhaø thôø nhaän lyù thuyeát naøy vaø tin vaøo ñoù. Ngay caû coù vaøi ngöôøi coáng hieán taát caû taøi saûn cuûa hoï cho caùc nhaø thôø hay chôø ñôïi ngaøy maø hoï cho raèng Ñaáng Christ seõ trôû laïi caùch cuoàng tín. 

Caùch ñaây khoâng laâu, moät laàn kia, moät soá thaønh vieân cuûa caùc giaùo phaùi ñònh moät ngaøy vaø tin raèng Ñaáng Christ seõ trôû laïi vaøo ngaøy maø hoï choïn. Vì theá hoï ñaõ leân nuùi, coät hoï laïi vôùi nhau baèng daây thöøng, vaø chôø ñôïi söï caát leân vaøo nöûa ñeâm. Thôøi gian troâi qua, khoâng vieäc gì xaûy ra duø cho hoï mong chôø caùch thieát tha, Chuùa Jeâsus ñaõ khoâng trôû laïi. Cuoái cuøng hoï boû cuoäc, môû troùi vaø xuoáng nuùi caùch hoå theïn. Baát haïnh thay, nhöõng loaïi vieäc ñaùng hoå theïn naøy ngaøy nay laïi trôû neân quaù phoå bieán trong theá giôùi Cô-ñoác. Nhöõng söï kieän buoàn cöôøi nhö theá, khoâng haïn cheá trong Haøn quoác, nhöng chuùng thöôøng xaûy ra treân caû theá giôùi, ôû Chaâu AÂu, Chaâu Myõ, Chaâu AÙ vaø moïi nôi. 

Vì theá, nhöõng giø chuùng ta caàn bieát caùch chính xaùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp ñaïi naïn xaûy ra cho ngay caû thaùnh ñoà. Ñaây laø keá hoaïch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Ñaïi Naïn ñeán vôùi caùc Thaùnh ñoà laø ñeå öùng nghieäm taát caû lôøi höùa cuûa Ngaøi – ñeå sau Ñaïi Naïn Sa-tan bò neùm vaøo trong hoà löûa ñôøi ñôøi, ñeå ñoåi traùi ñaát naøy trôû neân moät theá giôùi môùi baèng caùch thaønh laäp Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuûa Ñaáng Christ, laø nôi maø caùc Thaùnh ñoà seõ ñoàng trò vôùi Ngaøi, vaø ñeå ban Trôøi môùi, ñaát môùi cho nhöõng tín ñoà cuûa Chuùa Jeâsus. Ñaây laø muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi cho pheùp Ñaïi Naïn ñeán vôùi chuùng ta. 

Baûy naêm Ñaïi Naïn chöa baét ñaàu. Neáu chuùng ta cho raèng nhöõng thieân tai maø chuùng ta phaûi chòu coù theå sao saùnh vôùi löûa ñoát chaùy moät xí nghieäp maø caùc lính cöùu hoûa coù theå deå daøng daäp taét, thì thaûm hoaï ñang chôø ñôïi theá giôùi trong thôøi Ñaïi Naïn thì khaùc thöôøng, noù coù theå so saùnh vôùi ngoïn löûa thieâu ñoát moät phaàn ba röøng treân theá giôùi naøy. 

Ñöøng run sôï nhöng haõy vöõng loøng beàn chí khi nhöõng tai hoaï vaø hoaïn naïn nhö theá xaûy ra treân theá gian, taát caû nhöõng ñaày tôù vaø caùc thaùnh ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi coù ñöùc tin ñeå vaøo chieán traän. Vì chuùng ta seõ vaãn ôû treân ñaát cho ñeán giöõa côn Ñaïi Naïn, neân chuùng ta phaûi soáng trong thôøi kyø cuoái cuøng vôùi loaïi ñöùc tin maø noù khoâng bao giôø khuaát phuïc Antichrist vaø nhöõng keû theo noù. Vôùi loøng quaû quyeát cuûa moät lính chieán ñi vaøo chieán traän, baïn phaûi rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh treân khaép theá gian ñeå cöùu ít nhaát moät linh hoàn, vaø caû chính gia ñình cuûa baïn. 

Theá giôùi seõ khoâng luoân ñöôïc hoaø bình. Nhöng ngay caû khi loän xoän ngöï trò treân theá gian vaø söï khoán khoù troùi buoäc ñôøi soáng chuùng ta, chuùng ta cuõng phaûi luoân soáng caùch trung thaønh, tin raèng Ñaáng Christ seõ baûo veä chuùng ta cho ñeán ngaøy cuoái cuøng. Toân giaùo cuûa theá gian vaø Sa-tan löøa ñoái ngöôøi ta vôùi taát caû nhöõng ngoân töø thuyeát phuïc, troäm cöôùp, vaø cuoái cuøng xoâ ñaåy linh hoàn hoï xuoáng ñòa nguïc. 

Ngay caû ngaøy nay, voâ soá ngöôøi vaø nhöõng ngöôøi thuoäc caùc giaùo phaùi lôùn tin vaøo lyù thuyeát cuûa Scofield veà söï caát leân tröôùc Ñaïi Naïn, ñaõ daãn daét nhieàu ngöôøi khaùc ñi laïc loái ñeán vôùi ñöùc tin sai laïc cuûa hoï. Nhöõng ai tin raèng hoï seõ ñöôïc caát leân tröôùc Ñaïi Naïn thaáy raèng hoï khoâng caàn chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï ñeå beàn chí vöôït qua Ñaïi Naïn. Hoï nghó raèng taát caû nhöõng gì hoï phaûi laøm laø trung thöïc vôùi cuoäc soáng hieän taïi cuûa hoï vaø ñöôïc caát leân khoâng trung khi Chuùa goïi. Nhöng söï caát leân cuûa caùc thaùnh ñoà seõ laø söï kieän xaûy ra trong ba naêm röôõi ñaàu cuûa Ñaïi Naïn, vaø vì theá hoï phaûi chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï vì Ñaïi Naïn maø khoâng quan taâm ñeán khi naøo Ñaáng Christ trôû laïi. Chuùng ta phaûi tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cöùu daân I-sô-ra-eân vaø nhieàu ngöôøi Ngoaïi bang trong baûy naêm Ñaïi Naïn. 

Caâu 14 noùi vôùi chuùng ta, “Ñoù laø nhöõng keû ra khoûi côn ñaïi naïn, ñaõ giaët vaø phieáu traéng aùo mình trong huyeát Chieân Con.” Ñieàu naøy chæ veà vieäc töû ñaïo. Töû ñaïo coù nghóa laø cheát vì coâng vieäc coâng chính theo ñöùc tin cuûa ngöôøi aáy. Ñöùc tin ñuùng nhaát cuûa caùc thaùnh ñoà laø nhöõng ngöôøi ñöôïc giaûi thoaùt ra khoûi toäi loãi laø tin vaøo Phuùc aâm maø Chuùa ñaõ laøm cho taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bieán maát, vaø giöõ ñöùc tin naøy. Nhöng Sa-tan coá gaéng giaät ñöùc tin cuûa caùc thaùnh ñoà xuoáng. Vì theá chuùng ta phaûi tieán haønh moät cuoäc chieán ñöùc tin choáng laïi Sa-tan. 

Neáu chuùng ta thuaän phuïc Sa-tan trong cuoäc chieán naøy, chuùng ta seõ bò quaêng vaøo ñòa nguïc cuøng vôùi Quæ söù nhö laø nhöõng ñaày tôù cuûa chuùng, nhöng neáu chuùng ta chieán ñaáu vaø baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta ngay caû caùi giaù phaûi traû laø maïng soáng cuûa chuùng ta, chuùng ta seõ bò töû ñaïo vaø ñi vaøo Vöông Quoác Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin tuaän ñaïo naøy. Vì chuùng ta tham gia vaøo cuoäc chieán naøy ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta, caùi cheát cuûa chuùng ta seõ laø coâng chính vaø vinh hieån. 

Vì theá chuùng ta phaûi coù ñöùc tin ñeå chieán ñaáu cho nhöõng coâng vieäc coâng chính. Chuùng ta phaûi tin raèng chuùng ta giao chieán trong moät chieán traän vì ích lôïi cuûa ngöôøi khaùc ñeå cöùu linh hoàn hoï, vaø chuùng ta phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta cho ñeán cuoái cuøng vaø chieán thaéng trong traän chieán naøy ñeå ñöa nhieàu linh hoàn veà thieân ñaøng. Ñeán khi chuùng ta nhaän maõo trieàu thieân ñaéc thaéng, chuùng ta phaûi chieán thaéng Sa-tan trong traän chieán cuûa chuùng ta choáng laïi noù vôùi thanh göôm laø Lôøi cuûa Chuùa chuùng ta. 

Con ngöôøi moät laàn sanh ra vaø moät laàn cheát. Duø cho y khoa tieán boä theá naøo ñi nöõa thì cuoái cuøng con ngöôøi cuõng cheát. Duø cho ngöôøi ta cheát ôû ñoä tuoåi 10 hay 80, taát caû hoï cuõng phaûi ñoái dieän vôùi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai cheát maø khoâng tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñöôïc Chuùa ban cho trong luùc coøn ôû theá gian naøy seõ chòu söï phaùn xeùt vaø hình phaït laø bò neùm vaøo hoà löûa ñôøi ñôøi. Duø cho hoï cho raèng taát caû toäi loãi cuûa hoï ñöôïc thanh taåy bôûi nöôùc vaø huyeát, laøm cho hoï traéng nhö tuyeát, nhöng toäi cuûa hoï khoâng tin vaøo leõ thaät naøy thì khoâng ñöôïc tha thöù, nhöõng ngöôøi khoâng tin naøy seõ bò phaùn xeùt vì taát caû toäi loãi maø hoï ñaõ vi phaïm tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø con ngöôøi trong khi hoï soáng treân ñaát vaø phaûi traû caùi giaù cuûa noù. 

Ñeå traùnh söï hình phaït cuûa löûa ñòa nguïc, chuùng ta phaûi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Ñöùc Chuùa Jeâsus ban cho ñeå cöùu chuoäc chuùng ta ra khoûi toäi loãi. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh giaûi thoaùt chuùng ta ra khoûi toäi loãi laø khaùc vôùi loaïi Phuùc aâm maø ngöôøi ta chæ tin vaøo huyeát treân thaäp töï giaù. Toâi luoân luoân rao giaûng veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, duø luùc gaëp thôøi hay khoâng. Chæ bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh chuùng ta môùi coù theå nhaän ñöôïc Thaùnh linh vaø ñöôïc ban cho phöôùc haïnh trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi chuùng ta tin Chuùa Jeâsus, chuùng ta phaûi traùnh xa vaø khoâng tin Phuùc aâm giaû maïo chæ ñöôïc taïo neân bôûi huyeát treân thaäp töï giaù. 

Kinh thaùnh Cöïu Öôùc noùi veà Phuùc aâm thaät laø bôûi söï ñaët tay vaø chaäu röûa. Trong Taân Öôùc, Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng toäi loãi chuùng ta ñaõ ñöôïc chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus moät laàn ñuû caû qua pheùp Baùp-tem maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhaän laõnh. Chaäu röûa trong Cöïu Öôùc vaø Baùp-tem trong Taân Öôùc caû hai ñeàu chæ toû cuøng moät ñöùc tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø qua ñoù noù cöùu chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta – qua Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus maø Ngaøi ñaõ nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta veà cho Ngaøi, söï cheát treân thaäp töï giaù vaø söï phuïc sinh. Khoâng ai coù theå ñöôïc cöùu ngoaïi tröø bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh naøy. 

Chuùng ta phaûi tieáp tuïc soáng bôûi ñöùc tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho ñeán khi chuùng ta ñeán vôùi thôøi kyø giöõa Ñaïi Naïn. Chuùng ta phaûi nhaän thöùc roõ thôøi kyø naøy, vaø soáng nhöõng ngaøy cuoái cuøng coøn laïi nhö nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta soáng, laø rao giaûng veà Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø mang tin töùc toát laønh cho moïi ngöôøi. Chuùa phaùn vôùi chuùng ta raèng nhieàu ngöôøi seõ ñöôïc cöùu trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng naøy. 

Raát ít thöïc vaät soáng trong sa maïc laø nôi khoâng coù nöôùc, nhöng chæ coù caùt vaø aùnh naéng noùng. Nhöng duø cho nôi sa maïc hoang vu ñaày caùt buïi khoâ vaø noùng, nhöng khi möa mang nöôùc ñeán, caây coû coù theå naåy maàm, ra hoa vaø keát quaû chæ trong vaøi tuaàn. Taát caû nhöõng gì sa maïc thieáu ñoù laø nöôùc, caùc haït gioáng bò choân vuøi döôùi caùt, duø noù khoâng theå naåy maàm nhöng noù khoâng cheát, noù vaãn soáng, noù chôø möa. Vaø khi hôi aåm ñeán vôùi nhöõng haït gioáng naøy, laäp töùc noù naåy maàm. Haït gioáng naåy maàm trong moät ngaøy, ngaøy sau noù lôùn leân, ra hoa vaø coù traùi trong ngaøy thöù ba. Vaø trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa noù, nhöõng caây naøy ñeå cho hoät gioáng noù rôi xuoáng ñaát, vaø nhöõng haït gioáng khoâ cöùng naøy laïi moät laàn nöõa aån mình döôùi caùt. 

Nhö nhöõng caây trong sa maïc, noù döôøng nhö khoâng theå ñaâm choài naåy loäc maø noù vaãn coù theã töï phaùt trieån khi coù nöôùc, thì chuùng ta cuõng tin raèng trong thôøi kyø cuoái cuøng, cuõng seõ coù nhöõng linh hoàn ñöôïc daáy leân töø moät theá giôùi gioáng nhö sa maïc seõ ñaâm choài, naåy loäc vaø ra hoa keát quaû neáu hoï coù söï quan heä vôùi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Chuùng ta tin raèng khi nhöõng tai hoïa cuûa baûy tieáng keøn thaät söï thaønh söï thaät, nhieàu ngöôøi nghe noùi veà Ñaïi Naïn qua Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nhaän ra raèng Phuùc aâm ñöôïc gieo troàng trong hoï, giöõ chuùng vaø khoâng coù thôøi gian ñeå phaùt trieån ñöùc tin cho vieäc töû ñaïo. 

Nhö theá, khi baïn vaø toâi chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta, seõ coù nhieàu ngöôøi cuøng ñöùc tin vôùi chuùng ta choåi leân, nhö caây trong sa maïc ñöôïc phaùt trieån treân vuøng ñaát khoâ caèn, keát hôïp vôùi chuùng ta trong vieäc töû ñaïo vì hoï töø choái nhaän con daáu vaø thôø phöôïng thaàn töôïng. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø chuùng ta ñang phoå bieán seõ laøm cho nhieàu ngöôøi coù theå lôùn leân trong ñöùc tin cuûa hoï trong moät thôøi gian ngaén ñeå chòu töû ñaïo, vaø laøm cho hoï trôû neân nhöõng nhaân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi seõ chieán ñaáu. 

Töø nhöõng thieáu nhi cho ñeán baäc laõo thaønh, taát caû chuùng ta ñeàu laø lính chieán cuûa Chuùa. Luoân saün saøng loøng cuûa chuùng ta cho chieán traän, chuùng ta phaûi soáng vôùi ñöùc tin ñuùng, khoâng bò löøa doái bôûi baát cöù moät lôøi doái gaït naøo, vì chuùng ta laø daân söï cuûa Ñaáng Christ. Ai trong chuùng ta thaáng traän chieán naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta maõo trieàu thieân vinh hieån vaø phaàn thöôûng khoâng theå taû xieát ñöôïc. Vì theá chuùng ta phaûi soáng moät ñôøi soáng phuïc vuï cho coâng vieäc coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, choáng laïi Sa-tan, nhöõng löøa gaït cuûa noù vaø taát caû toäi aùc cuûa theá gian. Ñöùc Chuùa Trôøi Seõ Ban Cho Chuùng Ta Ñöùc Tin Duõng Caûm Trong Kyø Ñaïi Naïn


Khi thôøi kyø cuûa con ngöïa xaùm ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta moät daáu hieäu. Caâu 1 noùi, “Sau vieäc aáy, toâi thaáy boán vò thieân söù ñöùng ôû boán goùc ñaát, caàm boán höôùng gioù laïi, haàu cho khoâng gioù naøo thoåi treân ñaát, treân bieån hay laø treân caây naøo.” Gioù ôû ñaây chæ veà gioù Ñaïi Naïn maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ daáy leân. Khaûi huyeàn 7:1-8 noùi vôùi chuùng ta raèng ñeå cöùu daân I-sô-ra-eân, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoùng aán hoï vaø caàm giöõ gioù laïi trong moät thôøi gian ngaén. Nhöng khi thôøi ñieåm ñeán – ñoù laø thôøi kyø cuûa con ngöïa oâ, thôøi kyø cuûa ñoùi keùm trong voøng baûy thôøi kyø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua ñi – Ñöùc Chuùa Trôøi seõ môû ra thôøi kyø ngöïa xaùm. Boán höoùng gioù cuûa ñaát seõ noåi leân, ñem gioù khoán khoå ñeán theá gian. 

Khi thôøi kyø ngöïa xaùm môû ra, gioù khoán khoå haõi huøng seõ baét ñaàu thoåi, nhieàu ngöôøi I-sô-ra-eân bò gieát, vaø nhieàu ngöôøi Ngoaïi bang, goàm caû chuùng ta, cuõng seõ bi gieát. Khi thôøi kyø ngöïa xaùm ñeán, thôøi kyø khoán khoå seõ baét ñaàu khoâng theå sai laàm ñöôïc. 

Vì baây giôø laø thôøi kyø cuûa ngöïa oâ, ngoïn gioù ñoùi keùm ñang thoåi treân toaøn caàu. Khi thôøi kyø naøy qua ñi, thôøi kyø cuûa ngöïa xaùm seõ ñeán, ñöa ngoïn gioù khoán khoå ñeán. Gioù khoán khoå ñaùnh daáu cho thôøi kyø baûy naêm Ñaïi Naïn. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñem Ñaïi Naïn ñeán theá gian naøy laàn ñaàu tieân keå töø khi Ngaøi taïo döïng neân vuõ truï vaø baét ñaàu lòch söû loaøi ngöôøi – ñoù laø khi ngoïn gioù khoán khoå thoåi leân bôûi söï môû ñaàu cuûa thôøi kyø ngöïa xaùm – moïi söï seõ keát thuùc, vaø moïi söï cuõng seõ baét ñaàu ñöôïc laøm môùi laïi vaø khôûi söï laïi. 

Chuùng ta phaûi nhaän roõ raèng khi thôøi kyø ngöïa xaùm ñeán, thì thôøi kyø ñaïi naïn cuõng môû ra. Khi caùc laõnh ñaïo treân theá giôùi keát hôïp laïi, caùc chính trò gia seõ naém laáy quyeàn löïc tuyeät ñoái, vaø nhöõng ai khoâng nghe theo meänh leänh vaø luaät leä cuûa chuùng thì seõ bò khoán khoå vaø cheát. Con ngöôøi seõ nhaän thaáy raèng thaät laø khoù ñeå toàn taïi trong thôøi kyø cuûa ngöïa xaùm naøy khi maø hoï ñoái dieän vôùi quaù nhieàu khoù khaên töø nhöõng thieân tai bôûi nhöõng tai hoïa cuûa baûy tieáng keøn, nhöng troän laån vôùi nhöõng khoù khaên naøy seõ laø nhöõng tình huoáng chính trò ñem ñeán söï khieáp sôï. Nhöng ngay trong tình huoáng naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tieáp tuïc laøm vieäc trong voøng daân söï Ngaøi, ñöa raát nhieàu ngöôøi Ngoaïi bang ñeán vôùi söï cöùu roãi. 

Khi ngoïn gioù khoán khoå noåi leân trong thôøi kyø ngöïa xaùm, hy voïng ñöôïc cöùu thì chæ tìm thaáy trong chæ moät nôi. Nhö Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta, “Söï cöùu roãi thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi ta, laø Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø thuoäc veà Chieân Con.” hy voïng naøy chæ coù theå tìm thaáy trong Ñöùc Chuùa Cha vaø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Khi ngoïn gioù haõi huøng cuûa khoán khoù thoåi leân, Antichrist seõ chieám lónh traùi ñaát naøy, keát hôïp khoâng chæ laõnh vöïc chính trò cuûa theá giôùi maø goàm caû laõnh vöïc xaõ hoäi, töø kinh teá cho ñeán vaên hoaù vaø toân giaùo thaønh khoái thoáng nhaát. Ñaïi naïn coù nghóa laø traûi qua moät söï baét bôù döõ tôïn. Côn gioù naøy seõ ñöôïc thoåi leân. Taát caû ñieàu naøy xaûy ra baát thình lình. 

Ngoïn gioù hôïp nhaát kinh teá ñang ñöôïc thoåi vaøo theá giôùi ngaøy nay. Coù moät phong traøo höôùng veà töï do maäu dòch, huûy boû taát caû böùc töôøng cuûa thueá xuaát nhaäp khaåu giöõa nhöõng thaønh vieân quoác gia trong caùc toå chöùc maäu dòch khaùc nhau. Döôùi heä thoáng maäu dòch chuû tröông baûo veä neàn coâng nghieäp trong nöôùc, khoù cho nhöõng maëc haøng saûn xuaát cuûa quoác gia ñoù duy trì ñöôïc caùi giaù caïnh tranh vôùi caùc quoác gia khaùc, vì thueá xuaát nhaäp khaåu laøm cho giaù caû haøng hoaù ñoù taêng cao, duø cho giaù ban ñaàu cuûa haøng xuaát khaåu ñoù thaáp theá naøo ñi nöõa. 

Nhöng böùc töôøng thueá quan bò haï xuoáng. Moät thí duï ñieån hình coù theå ñöôïc tìm thaáy ôû Chaâu AÂu, nôi maø haøng raøo thueá quan ñaõ ñöôïc baõi boû. Thí duï, trong voøng caùc nöôùc thaønh vieân cuûa khoái Coäng Ñoàng Chung Chaâu AÂu khoâng coøn coù thueá quan nöõa. Ñieàu naøy baét ñaàu cho moät coäng ñoàng lôùn hôn saép ñeán, bieåu loä moät söï thoáng nhaát vaên hoaù vaø chính trò. Ñaây laø moät söï phaùt trieån kinh ngaïc. Khoâng coù thueá quan, moät quoác gia coù theå baùn saûn phaåm, cuûa mình cho baát cöù moät nöôùc naøo khaùc. Ñaây laø söï thay ñoåi taän goác cuûa neàn kinh teá toaøn caàu. Neáu EU hoaøn toaøn thaønh coâng trong söï hôïp nhaát kinh teá cuûa noù thì neàn kinh teá hôïp nhaát cuûa toaøn caàu cuõng seõ tieán trieån nhanh hôn. 

Hieän taïi, Haøn quoác, Trung quoác vaø Nhaät ñaõ ñaït ñeán moät thoûa thuaän laø cung caáp voán cho vay khaån caáp cho nhau trong tröôøng hôïp xaûy ra khuûng hoaûng kinh teá trong töông lai ôû Chaâu AÙ, gioáng nhö tröôøng hôïp cuoäc khuûng hoaûng kinh teá nhaän chìm caû moät khu vöïc vaøo naêm 1997. Trong cuoäc khuûng hoaûng chaâu AÙ vaøo naêm 1997, söï hoã trôï taøi chaùnh laø ñöôïc cung öùng bôûi Hoa kyø. Nhöng vôùi hieäp öôùc naøy, ba quoác gia naøy ñaõ baûo ñaûm cung caáp taøi chaùnh cho nhau neáu moät quoác gia thaønh vieân ñoái ñaàu vôùi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá hay taøi chaùnh. Ñaây laø hình thöùc tieàn thaân cuûa lieân hieäp kinh teá. Nhö theå caùc nöôùc Chaâu AÂu boû haøng raøo quan thueá vaø thuùc ñaåy neàn kinh teá thoáng nhaát qua EU ñeå tìm söï thaïnh vöôïng chung cho caùc nöôùc thaønh vieân. Ba nöôùc cuûa Vieãn Ñoâng ñang goùp chung nguoàn taøi löïc cuûa hoï vôùi nhau. Söï hôïp nhaát cuûa caùc nöôùc vaø caùc toå chöùc phaùt trieån cuûa noù cuoái cuøng seõ daãn ñeán söï thoáng nhaát chính trò. 

Söï thoáng nhaát kinh teá qua vieäc boû quan thueá coù nghóa laø söï hôïp nhaát caùc quoác gia rieâng leõ thaønh sieâu quoác gia. Khi thieân tai cuûa baûy tai hoïa ñaùnh vaøo vaø nhöõng söï hoån ñoän vaän haønh caùch hung haêng treân toaøn caàu, nhöõng ngöôøi ñaïi dieän cuûa nhöõng toå chöùc vaø cô quan quoác teá seõ hoïp laïi ñeå baàu laõnh tuï cuûa hoï. Noùi caùch khaùc, hoï coá gaéng oån ñònh theá giôùi hoån loaïn naøy baèng caùch toå chöùc moät theá giôùi thoáng nhaát chính trò vaø daáy leân moät laõnh tuï ñaày quyeàn löïc. 

Gioù khoå naïn seõ thoåi leân vaøo giöõa quaù trình naøy. Thay vì toân troïng quyeàn lôïi caù nhaân, thì ngöôøi ta giaøy ñaïp leân quyeàn lôïi cuûa soá ít vì lôïi ích cuûa ña soá seõ trôû neân khoâng chæ coù theå chaáp nhaän ñöôïc nhöng coøn laø söï mong chôø. Ngoïn gioù naøy seõ thoåi khi thôøi kyø ngöïa xaùm xuaát hieän. Coâng vieäc chuû choát cho nhöõng döõ kieän nhö theá ñöôïc gaây döïng trong thôøi kyø ngöïa oâ, vaø nhöõng nhaän thöùc thöïc söï cuûa chuùng seõ ñeán trong thôøi ngöïa xaùm. 

Khi Haøn Quoác bò ñình coâng vì cuoäc khuûng hoaûng taøi chaùnh vaøo naêm 1997 vaø bò leä thuoäc döôùi söï giaùm saùt cuûa Quyû Tieàn Teä Quoác Teá (IMF), noù bò chìm trong vieäc taøn phaù cuûa nhöõng tai hoïa kinh teá. Giaù caû cuûa baát ñoäng saûn bò haï xuoáng, chæ qua moät ñeâm ngöôøi ta maát coâng aên vieäc laøm, vaø giôùi trung löu bò ñaåy ra ñöôøng phoá. Nhöõng thaûm hoïa cuûa neàn kinh teá nhö vaäy ñaõ trôû neân phoå thoâng treân caû theá giôùi maø khoù coù moät ngaøy naøo ñi qua maø khoâng tin töùc veà nhöõng cuoäc khuûng hoaûng taøi chaùnh ôû caùc nöôùc khaùc nhau. Ngoïn gioù naøy laø ngoïn gioù ñoùi keùm. Chuùng ta ñang ôû trong thôøi kyø ñoùi keùm, moät loaïi trong thôøi kyø khi maø baïn trôû neân voâ duïng khi baïn khoâng coù tieàn. Trong thôøi caän lai, ñi theo loaïi gioù ñoùi keùm naøy seõ laø gioù ñaïi naïn. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caàm giöõ gioù cuûa boán goùc theá gian laïi trong moät thôøi gian ngaén vaø ñoùng aán 144.000 ngöôøi trong voøng ngöôøi I-sô-ra-eân. Sau khi ngaên trôû nhöõng tai hoïa ñeán vôùi hoï thì Ngaøi cho pheùp gioù hoaïn naïn ñeán. Khi gioù hoaïn naïn ra khoûi tay cuûa thieân söù, gioù Ñaïi Naïn seõ thoåi leân. Gioù hoaïn naïn seõ keát hôïp theá gian laïi vaø seõ hoaøn toaøn thuoäc söï thoáng trò cuûa Sa-tan, bôûi söï noåi leân cuûa Antichrist, vaø traûi qua thôøi kyø baûy naêm vôùi nhöõng thieân tai lôùn töø nhöõng tai hoïa cuûa baûy tieáng keøn. Nhöõng tai hoïa cuûa baûy tieáng keøn naøy roài seõ ñöôïc theo sau bôûi nhöõng tai hoïa cuûa baûy caùi baùt. 

Trong thôøi kyø cai trò chuyeân cheá cuûa Antichrist vaø cuûa söï bieán maát töï do ñöùc tin, ñoùi keùm, cheát ñoùi seõ ñaït ñeán möùc ñoä teä haïi nhaát, baét buoäc con ngöôøi muoán soáng coøn thì phaûi phuïc tuøng vaøo chính quyeàn cung caáp thöïc phaåm. Moïi ngöôøi treân theá gian phaûi ñoái dieän vôùi thôøi kyø naøy. Khaûi Huyeàn ñoaïn 7 cung caáp cho chuùng ta moät böùc tranh toång quaùt veà nhöõng gì seõ xaûy ñeán. 

Coøn ñieàu gì khaùc chôø ñôïi chuùng ta trong thôøi kyø naøy? Thôøi kyø cuûa ngöïa xaùm cuõng seõ ñöôïc ñaùnh daáu bôûi voâ soá ngöôøi töû ñaïo cuûa caû ngöôøi I-sô-ra-eân vaø ngöôøi Ngoaïi bang. Khi Ñaïi Naïn ñeán, chæ coøn laïi hy voïng. Caâu 10 cheùp, “caát tieáng lôùn keâu raèng: Söï cöùu roãi thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi ta, laø Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø thuoäc veà Chieân Con.” Noùi caùch khaùc, söï cöùu roãi cuûa chuùng ta chæ coù theå tìm thaáy trong Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta Ñaáng ngoài treân ngoâi vaø trong Chieân Con. Nhö chuùng ta thaáy trong ñoaïn 4 ñaõ noùi moät caùi ngoâi ñaõ ñöôïc chuaån bò cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ngoài treân ngoâi chính laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, khoâng nhö moät ngöôøi yeáu ñuoái, maø laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi quyeàn naêng, vaø laø Quan AÙn cuûa taát caû moïi ngöôøi. Ñöùc Chuùa Cha vaån ngoài treân ngai cuûa Ngaøi. Vì theá khi chuùng ta noùi veà Ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Cha, Ñöùc Chuùa Con, vaø Ñöùc Thaùnh Linh taát caû laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Toùm laïi, söï cöùu roãi cuûa chuùng ta thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuûa Chieân Con – Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Khi Ñaïi Naïn kinh khieáp ñeán, chuùng ta tìm thaáy hy voïng ôû nôi naøo? Khi Antichrist daáy leân trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, noù seõ taïo neân moät thaàn töôïng theo sau noù, vaø ñe doïa gieát taát caû nhöõng ai töø choái thôø thaàn töôïng naøy, cuõng nhö taát caû nhöõng ai khoâng nhaän daáu cuûa danh noù treân tay hay treân traùn cuûa hoï. (Khaûi Huyeàn 13). 

Nhöõng ñieàu kieän cuûa moâi tröôøng vaø ñieàu kieän thieân nhieân cuõng coù theå ñaït ñeán möùc ñoä xaáu nhaát, möa löûa vaø dieâm sinh seõ ñeán töø trôøi, ñoäng ñaát, vaø caùc tai hoaï khaùc theo sau. Khoâng nôi naøo treân traùi ñaát naøy khoâng bò tai hoïa. Trong ñieàu kieän moâi tröôøng xaáu nhaát, nôi maø ñaát nöùt ra bôûi ñoäng ñaát, maët trôøi, maët traêng vaø caùc ngoâi sao seõ maát aùnh saùng, bieån vaø soâng bò cheát vì tai hoïa, tình hình chính trò trong luùc aáy cuõng seõ teä haïi nhaát. Antichrist seõ cai trò vôùi chính saùch baïo ngöôïc nhaát maø noù coù theå laøm ñöôïc, khi noù chieám laáy quyeàn löïc vaø chinh phuïc taát caû caùc laõnh ñaïo treân theá giôùi döôùi quyeàn thoáng trò cuûa noù. Taïi Sao Antichrist Noãi Leân? 


Noùi caùch ngaén goïn laø vì Sa-tan seõ ban quyeàn löïc cuûa noù cho Antichrist ñeå hoaøn thaønh mong muoán cuoái cuøng cuûa noù – ñoù laø ñeå thoûa maõn öôùc muoán cuûa noù, laø ñöôïc ngöôøi ta goïi noù laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc toân cao hôn Ñöùc Chuùa Trôøi Chaân Thaät. Nhöng chính Sa-tan bieát raèng mong öôùc naøy seõ khoâng thaønh hieän thöïc. Vì theá trong thôøi kyø cuoái cuøng, noù coá gaéng ñeå ñöôïc vinh hieån qua loaøi ngöôøi baèng caùch gieát taát caû nhöõng ai khoâng vaâng lôøi noù. Ñaây laø söï teä haïi nhaát trong nhöõng vieäc teä haïi seõ ñoå xuoáng treân caùc thaùnh ñoà. Trong thôøi kyø naøy, caùc thaùnh ñoà khoâng coù söï löïa choïn naøo khaùc ngoaøi söï cheát, bôûi vì chæ coù duy nhaát moät Ñaáng maø hoï coù theå tin caäy vaø ñaët nieàm hy voïng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa söï cöùu roãi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta, Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Chuùng ta chæ coù theå nöông döïa vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi naøy vaø chæ bôûi tin Ngaøi laø Ñaáng coù theå giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi söï cheát trong voøng nhöõng tai hoïa vaø khoán khoù kinh khieáp naøy. 

Trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng naøy, hy voïng duy nhaát cuûa chuùng ta thuoäc veà “Söï cöùu roãi thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi ta, laø Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø thuoäc veà Chieân Con.” Bôûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, caùc thaùnh ñoà seõ bò tuaän ñaïo, vaø bôûi ñöùc tin cuûa hoï, hoï seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi nhöõng tai hoaï kinh khieáp vaø söï cheát. Khaûi Huyeàn ñoaïn 7 cung caáp cho chuùng ta nhöõng dieãn bieán seõ xaûy ra trong thôøi kyø baûy naêm Ñaïi Naïn. 

Chuùng ta haõy tieáp tuïc veà nhöõng söï vieäc maø gioù khoán khoå seõ mang ñeán. Caâu 9-10 noùi, “Söï aáy ñoaïn, toâi nhìn xem, thaáy voâ soá ngöôøi, khoâng ai ñeám ñöôïc, bôûi moïi nöôùc, moïi chi phaùi, moïi daân toäc, moïi tieáng maø ra; chuùng ñöùng tröôùc ngoâi vaø tröôùc Chieân Con, maëc aùo daøi traéng, tay caàm nhaønh chaø laø, caát tieáng lôùn keâu raèng: Söï cöùu roãi thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi ta, laø Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø thuoäc veà Chieân Con.” Khi hoûi ai laø soá ngöôøi ñöôïc cuûa moïi chi phaùi, moïi tieáng, maëc aùo daøi traéng, vaø ca ngôïi Chuùa, thì 24 tröôûng laõo traû lôøi, “Ñoù laø nhöõng keû ra khoûi côn ñaïi naïn, ñaõ giaët vaø phieáu traéng aùo mình trong huyeát Chieân Con.” 

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng coù voâ soá ngöôøi seõ ñöôïc cöùu trong giöõa côn Ñaïi Naïn, khi soá ngöôøi töû ñaïo khoâng ñeám ñöôïc seõ daáy leân töø caùc quoác gia, caùc chi phaùi vaø caùc thöù tieáng. Noùi caùch khaùc, seõ coù huyeát cuûa nhöõng ngöôøi tin Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cöùu Chuùa duy nhaát cuûa hoï seõ ñoå ra trong côn khoán khoù vaø tai hoïa. Toùm laïi, söï cöùu roãi chæ tìm thaáy trong Ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi vaø vì chuùng ta tin Phuùc aâm naøy neân khi Antichrist xuaát hieän vaø ñoøi hoûi chuùng ta thuaän phuïc noù vôùi nhöõng lôøi ñe doïa vaø goïi noù laø Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta khoâng khuaát phuïc. Hôn nöõa, ngay caû vaøi ngöôøi trong chuùng ta ñaàu phuïc Antichrist, cuõng khoâng coù söï baûo ñaûm chi cho sinh maïng cuûa hoï, vì hoï seõ phaûi traûi qua nhöõng tai hoïa vaø chuû nghóa cuoàng tín voâ taän cuûa Sa-tan. Khoâng coù söï baûo ñaûm naøo trong thôøi kyø naøy.  

Theá neân chuùng ta khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc tröø ra tin Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng coù theå cöùu chuùng ta. Chuùng ta seõ duõng caûm chaáp nhaän vieäc töû ñaïo cuûa chuùng ta vì tin Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng seõ ban cho chuùng ta Nöôùc Ngaøn Naêm cuûa Ngaøi vaø Trôøi Ñaát môùi; vì Ngaøi seõ phuïc sinh chuùng ta töø keû cheát, caát chuùng ta leân, vaø ban cho chuùng ta taát caû söï vinh hieån vaø phöôùc haïnh cuûa Trôøi Ñaát môùi. Ñoù laø lyù do taïi sao coù quaù nhieàu ngöôøi maëc aùo daøi traéng ñöôïc giaët trong huyeát Chieân Con. 

Thaät söï coù nhieàu ngöôøi töû ñaïo laø nhöõng ngöôøi chòu cheát vì ñöùc tin cuûa hoï trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Caùc thaùnh ñoà vaø taát caû nhöõng ai chòu töû ñaïo trong thôøi kyø naøy, töø moïi quoác gia treân theá giôùi, seõ töø boû cuoäc soáng cuûa hoï vì ñöùc tin cuûa hoï trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø chuùng ta ñang rao giaûng seõ chaáp nhaän söï tuaän ñaïo vì ñöùc tin cuûa hoï trong Ñöùc Chuùa Trôøi thì Ngaøi seõ giaûi thoaùt hoï ra khoûi taát caû nhöõng gheâ rôïn cuûa khoán khoå vaø tai hoïa cuûa thôøi kyø naøy. Chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi nhöõng tai hoaïï kinh khieáp. 

Toâi ñang noùi vôùi caùc baïn taát caû nhöõng söï kieän quan troïng seõ xaûy ra trong thôøi kyø baûy naêm Ñaïi Naïn. Khi ngoïn gioù hoaïn naïn thoåi leân treân theá giôùi, khoâng coøn coù moät hy voïng naøo treân theá gian. Theá giôùi maø chuùng ta ñang thaáy ñaây seõ khoâng coøn toàn taïi, trôøi vaø ñaát seõ bieán maát nhö moät caùi cuoän  ñöôïc cuoän laïi. 

Roài Ñöùc Chuùa Trôøi seõ taïo neân ñaát môùi treân ñaát naøy, coù nhöõng ngöôøi töû ñaïo vì ñöùc tin trò vì trong moät ngaøn naêm, vaø khi ngaøn naêm qua ñi, Ngaøi di chuyeån chuùng ñeán Vöông Quoác ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi. Chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta laø Ñaáng giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi môùi giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi söï cheát vaø söï huûy dieät cuûa Ñaïi Naïn, vaø laø Ñaáng ban cho chuùng ta hy voïng. Khi thôøi kyø tuaän ñaïo ñeán vôùi baïn vaø toâi, cuõng nhö taát caû nhöõng ngöôøi treân theá giôùi laø nhöõng ngöôøi nghe vaø tin Phuùc aâm seõ can ñaûm chòu töû ñaïo vì tin Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi. Chuùng ta seõ chaáp nhaän vieäc töû ñaïo bôûi ñöùc tin kieân cöôøng vaø hy voïng cuûa chuùng ta. 

Nhö theá, chuùng ta khoâng theå chòu töû ñaïo maø khoâng tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng giaûi thoaùt chuùng ta ra khoûi nhöõng tai hoïa kinh khieáp naøy. Nhöõng ngöôøi töû ñaïo luùc baây giôø teân cuûa hoï ñöôïc cheùp vaøo saùch Söï Soáng cuûa Chieân Con. Nhöng khoâng moät ai maø teân cuûa hoï khoâng ñöôïc cheùp trong saùch söï soáng coù theå chòu töû ñaïo. 

Phuùc aâm naøy ñöôïc rao truyeàn cho caû theá giôùi caùch khoâng sai laïc, vaø moïi ngöôøi treân theá giôùi seõ chaéc chaén nghe vaø hieåu. Vì chuùng ta rao giaûng khoâng thoâi Phuùc aâm naøy, Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñang ñöôïc laøm chöùng treân caû theá giôùi. Khi Ñaïi Naïn ñeán, seõ coù nhieàu linh hoàn treân theá giôùi naøy chæ ñaët hy voïng cuûa hoï nôi Chieân Con, tin Ñöùc Chuùa Trôøi ngay caû trong luùc ñôøi soáng hoï gaëp hieåm nguy, vaø coù theå chaáp nhaän vieäc töû vì ñaïo cuûa hoï. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø Phuùc aâm coù theå laøm cho teân cuûa nhöõng ngöôøi tin ñöôïc cheùp vaøo saùch söï soáng seõ tieáp tuïc ñöôïc rao giaûng. 

Nhöõng ai laø ngöôøi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh seõ bò tuaän ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng. Khaûi Huyeàn 13:8 noùi, “Heát thaûy nhöõng daân söï treân ñaát ñeàu thôø laïy noù, laø nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong saùch söï soáng cuûa Chieân Con ñaõ bò gieát töø buoåi saùng theá.” Hoaøn toaøn ñuùng vì nhöõng ai teân cuûa hoï khoâng ñöôïc cheùp trong saùch söï soáng seõ ñaàu phuïc Con Thuù, khoâng coù tröôøng hôïp ngoaïi leä.  

Chæ coù Chuùa Jeâsus vaø Ñöùc Chuùa Cha môùi coù theå giaûi thoaùt chuùng ta ra khoûi côn Ñaïi Naïn vaøo nhöõng ngaøy cuoái cuøng. Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng chuùng ta. Toâi tin raèng chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, ngay caû khi chuùng ta chaáp nhaän söï cheát vì Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ laøm cho chuùng ta soáng laïi, caát chuùng ta leân khoâng trung, laøm môùi laïi moïi söï vaø taát caû moïi vaät treân ñaát, vaø cho pheùp chuùng ta soáng trong Nöôùc Ngaøn Naêm cuûa Ngaøi. 

Thôøi kyø taøn phaù cuûa ngöïa xaùm seõ nhanh choùng ñeán vôùi chuùng ta. Thôøi kyø cuûa ngöïa oâ seõ qua nhanh. Khi ñeán phieân thöù cuûa noù, ngöïa xaùm seõ xuaát hieän. Roài töø ñoù, caû theá gian seõ böôùc vaøo thôøi kyø cuûa baûy naêm Ñaïi Naïn. Keùo daøi khoâng hôn khoâng keùm baûy naêm, thôøi gian cuûa Ñaïi Naïn chaéc chaén seõ öùng nghieäm, vì ñoù laø chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Giaû söû thôøi kyø Ñaïi naïn ñaõ ñeán. Caây coû chung quanh chuùng ta vaø treân caû theá giôùi bò ñoát chaùy, baàu trôøi ñaày nhöõng khoùi, maët trôøi aån nuùp sau lôùp maây daøy ñaëc khoùi vaø söông laøm cho theá giôùi trôû neân toái taêm ngay caû ban ngaøy, moïi nôi coù ngöôøi cheát, vaø chuùng ta cuõng nghe tieáng cuûa nhöõng ngöôøi ñang ñuoåi baét chuùng ta. Chuùng ta tin caäy vaøo ai? Baïn coù tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi, vaø laø Ñaáng höùa laøm cho nhöõng ai chòu töû ñaïo laø nhöõng ngöôøi khoâng thuaän phuïc Antichrist ñöôïc soáng laïi. Ngaøi trôû laïi theá gian naøy ñeå phuïc sinh vaø caát chuùng ta leân, vaø ñem chuùng ta veà Trôøi Ñaát môùi cuûa Ngaøi hay laø baïn khoâng tin caäy Ngaøi? Dó nhieân chuùng ta tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi! Chæ Ñöùc Chuùa Trôøi laø hy voïng duy nhaát cuûa chuùng ta! Söï bôï ñôõ Antichrist cuõng nhö nöông töïa nôi chính chuùng ta khoâng theå cöùu chuùng ta. Hoaëc troán trong hang, ngay caû rôøi khoûi traùi ñaát vaø troán trong moät traïm khoâng gian – khoâng, khoâng coù gì coù theå giaûi cöùu chuùng ta tröø ra Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Khi caùc sao choåi va chaïm vaøo traùi ñaát, taát caû nhöõng maûnh vuïn rôi xuoáng traùi ñaát, phaù huûy caû haønh tinh. Moïi vaät maø Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng laàn ñaàu ñeàu seõ bò phaù huûy. Roài söï hy voïng thaät seõ xuaát phaùt ra trong loøng chuùng ta. Trong tình huoáng tuyeät voïng nhö theá chuùng ta seõ ñaët hy voïng cuûa mình vaøo ai? Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng duy nhaát maø chuùng ta coù theå mong chôø vaø tìm kieám söï giuùp ñôõ, khoâng moät ai khaùc tröø ra Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta! 

Vì chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, chuùng ta caûm taï vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì söï cöùu roãi naøy. Nhöng khi Ñaïi Naïn ñeán, chuùng ta cuõng caûm taï vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi veà moïi vieäc maø chuùng ta coù vì söï giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi tai hoïa kinh khieáp vaø söï cheát. Chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi tay cuûa Antichrist. Khoâng coù moät ai khaùc tröø ra Ñöùc Chuùa Trôøi . Vì chuùng ta ñaët hy voïng vaø ñöùc tin chuùng ta vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi naøy, vaø vì chuùng ta tin vaø hy voïng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phuïc sinh chuùng ta vaø cho pheùp chuùng ta soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi Ñaát Môùi trong phöôùc haïnh ñôøi ñôøi. Chuùng ta coù theå chòu ñöïng vaø ñaéc thaéng taát caû khoán khoå seõ ñeán. 

Thôøi ñieåm seõ ñeán khi Antichrist keùo leâ chuùng ta ñeán tröôùc hình töôïng cuûa noù, ra leänh, “Quì xuoáng tröôùc hình töôïng naøy, vaø goïi ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Jeâsus khoâng phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ta laø ngöôøi seõ cöùu ngöôi” Khi Antichrist ra leänh cho chuùng ta thôø phöôïng noù, chuùng ta coù theå kinh khieáp, nhöng khoâng moät ai trong chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sanh coù theå quì xuoáng tröôùc hình töôïng cuûa noù. Taïi sao? Vì sau khi buoäc chuùng ta nhaän daáu cuûa noù, Antichrist seõ laøm cho chuùng ta trôû neân noâ leä cuûa noù, noù duøng chuùng ta ñeå gieát ngöôøi, vaø cuoái cuøng noù gieát chuùng ta. 

Thôøi gian ñeán khi maø Antichrist seõ ñöùng leân ñeå tuyeân boá raèng chính noù laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng coøn bao laâu nöõa Antichrist seõ döïng nhöõng hình töôïng khoång loà cuûa noù vaø ra leänh cho moïi ngöôøi treân theá giôùi phaûi goïi noù laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø thaønh laäp nhöõng ban hôïp xöôùng ñeå ca ngôïi noù. Neáu hoøa bình xaûy ra trong thôøi gian naøy vaø moâi tröôøng thieân nhieân trôû neân phong phuù vaø ñeïp ñeû, thì ngöôøi ta coù theå nghó raèng moät theá giôùi môùi ñaõ ñöôïc môû ra. Nhöng vôùi röøng bò chaùy, ngöôøi ta keâu gaøo khi hoï saép cheát, loøng vaø phaân nöûa xaùc cheát bò chaùy vöùt böøa baõi ngoaøi ñöôøng, khoâng moät ai trong chuùng ta coù theå vaâng theo maïng leänh cuûa Antichrist maø quì xuoáng tröôùc hình töôïng cuûa noù vaø goïi noù laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta. Moïi tín ñoà taùi sanh seõ bieát thôøi ñieåm naøy, chính haén laø Antichrist ñaõ ñöôïc Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi tieân tri roài. 

Ñöùc Thaùnh Linh cuõng daïy cho chuùng ta. Ngaøi ban cho chuùng ta loøng khoâng bao giôø ñaàu phuïc noù. Ngaøi ban cho chuùng ta loøng can ñaûm ñeå coù theå noùi raèng, “Haõy gieát toâi neáu ngöôi phaûi laøm theá, nhöng neáu toâi cheát Chuùa seõ baùo thuø söï cheát cuûa toâi treân ngöôi, vaø Ngaøi chaéc chaén seõ phuïc sinh toâi!” Chuùng ta tin raèng nhö Chuùa chuùng ta soáng laïi töø söï cheát sau ba ngaøy thì chuùng ta cuõng seõ ñöôïc soáng laïi. Vaø Chuùa seõ caát chuùng ta leân khoâng sai. Ngöôøi Coâng Chính Seõ Khoâng Bao Giôø Ñaàu Phuïc AntiChrist 


Nhöõng ai nghe nhöõng Lôøi höùa raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaù huûy theá giôùi thöù nhaát vaø thieát laäp Vöông Quoác Ngaøn Naêm ñeå nhöõng ngöôøi coâng chính trò vì vöông quoác naøy trong ngaøn naêm, vaø ngöôøi ñöôïc taùi sanh seõ khoâng bao giôø ñaàu phuïc Antichrist, vì khi Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trò trong loøng hoï, hoï seõ nhaän bieát moïi söï. Nhöng nhöõng ai khoâng coù Thaùnh linh seõ tìm kieám söï soáng vaø ñaàu phuïc Sa-tan, hoï lo sôï cuoäc soáng cuûa hoï bò maát neáu hoï töø choái theo doøng thoáng trò cuûa nhöõng gì döôøng nhö laø caû moät theá giôùi môùi. Khi ngöôøi ta sôï cheát thì hoï trôû thaønh moät noâ leä cuûa noù, chæ nhöõng ngöôøi taùi sanh seõ khoâng sôï cheát vaø saün saøng chòu töû ñaïo, hoï seõ chieáu saùng nhö aùnh saùng maët trôøi. 

Ngöôøi tín ñoà taùi sanh coù theå laøm nhö theá vì hoï coù hy voïng raèng hoï seõ ñöôïc soáng laïi trong thaân theå môùi. Ñaây laø lyù do taïi sao nhöõng ai coù söï ngöï trò cuûa Ñöùc Thaùnh Linh seõ khoâng sôï söï cheát, nhöng hoï ñöùng vöõng vaøng ñeå choáng laïi Antichrist vaø ñaåy haén ra khoûi theá caân baèng cuûa noù baèng lôøi chaéc chaén ñöôïc phaùt ra bôûi Thaùnh linh. Hieän nay hoï coù theå ruït reø e sôï, nhöng nhöõng ai ñöôïc aán chöùng bôûi Ñöùc Thaùnh Linh vì hoï tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh seõ noùi nhöõng lôøi – qua Thaùnh linh - maø keû thuø cuûa hoï khoâng theå ñaùp öùng gì caû. Chuùng ta tin Lôøi naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Antichrist seõ laáy laøm khoù chòu khi caùc thaùnh ñoà tuyeân boá vôùi noù raèng, “Laøm theá naøo ngöôi daùm goïi chính ngöôi laø Ñöùc Chuùa Trôøi! Ngöôi ñaõ bò ñuoåi ra khoûi thieân ñaøng, vaø ngöôi cuõng seõ bò truïc xuaát ra khoûi traùi ñaát naøy! Ngaøy cuûa ngöôi ñaõ ñöôïc ñeám roài!” Khoâng phaûi soá ít nhöng voâ soá ngöôøi töø moïi quoác gia treân theá giôùi seõ noåi daäy vaø choáng laïi Antichrist. Roài Antichrist seõ gieát taát caû hoï. Luùc baáy giôø, caùc thaùnh ñoà seõ khoâng bao giôø leä thuoäc noù duø cho hoï bò ñaët tröôùc caùi cheát. Nhö Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng, “Söï cöùu roãi thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta vaø thuoäc veà Chieân Con”, chuùng ta seõ cheát trong hy voïng vaø söï tin chaéc qua ñöùc tin cuûa chuùng ta ñöôïc tuoân ñoå bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. 

Nhö saùch Coâng Vuï Caùc Söù Ñoà ñaõ laøm chöùng, khi EÂ-tieân bò neùm ñaù cheát, oâng nhìn leân trôøi vaø thaáy ngai Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Chuùa Jeâsus ñaùng ñöùng beân höõu ngai ñeå chôø ñôïi tieáp nhaän oâng. Ngay caû khi oâng ñang cheát, EÂ-tieân caàu xin söï tha thöù cho nhöõng ngöôøi ñang neùm ñaù oâng, nhö chính Chuùa Jeâsus caàu xin söï tha thöù cho nhuõng ngöôøi ñoùng ñinh Ngaøi. 

Gioáng nhö EÂ-tieân, caùc thaùnh ñoà töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng naøy, ñaày daãy Thaùnh linh, seõ khoâng dao ñoäng nhöng vöõng vaøng. Duø cho baây giôø hoï döôøng nhö nhuùt nhaùt vaø ñöùc tin hoï yeáu ñuoái, taát caû nhöõng ai nghe Lôøi naøy seõ coù ñöùc tin vöõng vaøng khi thôøi kyø ñoù ñeán. 

Ñöøng sôï. Khoâng coù gì sôï caû, vì taát caû nhöõng ñieàu naøy, töø vieäc Antichrist noåi leân cho ñeán nhöõng khoán khoù xaûy ra, taát caû xaûy ra chæ bôûi söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trong keá hoaïch cuûa Ngaøi nhö ñöôïc baøy toû trong Khaûi Huyeàn ñoaïn 6. 

Söï tuaän ñaïo khoâng ñeán bôûi söùc maïnh cuûa xaùc thòt chuùng ta. Söï tuaän ñaïo chæ coù theå xaûy ra bôûi quyeàn naêng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vaø ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Leõ thaät. Noùi caùch khaùc, chuùng ta coù theå bò töû ñaïo bôûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi qua lôøi höùa cuûa Ngaøi vaø trong leõ thaät laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta. 

Baây giôø baïn phaûi nhaän thöùc raèng tuaän ñaïo maø Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp xaûy ra cho chuùng ta trong thôøi kyø baûy naêm trong keá hoaïch Ngaøi laø yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñöøng suy nghó ñeán vieäc tuaän ñaïo cuûa chuùng ta, ñoù laø moät phaàn trong keá hoaïch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta, noù khoâng laø yù thích chôït naûy ra trong chuùng ta, nhöng thay vaøo ñoù laø tin raèng ñoù laø vieäc theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi thôøi kyø tuaän ñaïo ñeán, chuùng ta haõy tin lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta ñuû naêng löïc ñeå ñoái dieän vôùi noù. 

Trong moãi theá giôùi ñeàu coù ngöôøi laõnh ñaïo tuyeät ñoái. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Laõnh ñaïo cuûa ngöôøi taùi sanh, trong khi nhöõng ai khoâng ñöôïc taùi sanh thì laõnh ñaïo cuûa hoï laø linh cuûa Sa-tan. Khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, ngöôøi taùi sanh, ñöôïc cai trò bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, seõ nhaän ñöôïc söùc maïnh ñeå chòu ñöïng nhöõng thöû thaùch vaø khoán khoù. Traùi laïi, nhöõng ngöôøi bò Sa-tan cai trò thì khoâng coù söï löïa choïn naøo khaùc tröø ra laø phaûi thuaän phuïc yù muoán noù, duø laø hoï muoán hay khoâng, vì hoï ôû döôùi söï thoáng trò cuûa Sa-tan. 

Nhöng thöïc ra thì quyeàn löïc cuûa ai laø lôùn hôn? Chuùng ta ñöôïc ban phöôùc hay bò ruûa saû laø caùch ñeå chuùng ta xaùc ñònh quyeàn löïc cuûa ai laø lôùn hôn, Ñöùc Chuùa Trôøi hay Sa-tan. Trong thôøi kyø sau roát, cuoái cuøng ai ñöôïc cöùu thì ñöôïc quyeát ñònh bôûi chuùng ta tin vaø theo ai, chuùng ta tin caäy vaøo lôøi cuûa ai. Nhöõng ai tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Lôøi cuûa Ngaøi thì seõ ñöôïc baûo veä, ban phöôùc, vaø ban söï soáng ñôøi ñôøi bôûi quyeàn naêng vaø thaåm quyeàn tuyeät ñoái ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi. Nhöng nhöõng ai nghe nhöõng lôøi cuûa Sa-tan vaø ñaàu phuïc noù seõ bò quaêng vaøo ñòa nguïc cuøng vôùi haén. Haén laø ngöôøi khoâng coù naêng löïc ñeå cöùu hoï ra khoûi ñòa nguïc. Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ban Lôøi cuûa Ngaøi trong Khaûi Huyeàn töø ñoaïn 1-7. 

Töø ñoaïn 8 trôû ñi Khaûi Huyeàn cheùp nhöõng chi tieát veà nhöõng gì xaûy ra trong thôøi kyø ngöïa xaùm. Tröôùc heát, nhöõng tai hoïa cuûa 7 tieáng keøn seõ ñeán treân ñaát. Haõy xem tai hoïa thöù nhaát, laø moät trong baûy tai hoïa, trong caâu 7: “Vò thöù nhaát thoåi loa, thì coù möa ñaù vaø löûa pha vôùi huyeát bò quaêng xuoáng ñaát. Moät phaàn ba ñaát bò chaùy, moät phaàn ba loaøi caây bò chaùy, vaø moïi gioáng coû xanh ñeàu bò chaùy.” Vôùi tai hoïa cuûa tieáng keøn thöù nhaát, möa ñaù vaø löûa pha huyeát rôi xuoáng ñaát. Ñaây seõ khoâng phaûi laø laàn thöù nhaát möa löûa rôi treân ñaát, vì traùi ñaát ñaõ bò sao baêng hay sao choåi chaïm vaøo trong nhieàu laàn roài. 

Tuy nhieân chuùng khoâng coù ñuû söùc taøn phaù ñeå mang tai hoïa ñeán cho caû theá gian, nhöng khi thôøi kyø ngöïa xaùm ñeán, ngoïn gioù ñaày söùc taøn phaù cuûa khoán khoå seõ noåi côn thaïnh noä leân khaép theá gian. Khi gioù noåi leân nhö côn loác xoaùy vaø queùt saïch thieân nhieân. Löûa seõ möa xuoáng treân ñaát vaø ñoát chaùy moät phaàn ba caây coû, vaø moïi ngöôøi seõ xoâ ñaåy nhau ñeå troán thoaùt löûa taøn phaù naøy. 

Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng sau khi röøng cuûa theá gian bò ñoát chaùy bôûi tai hoïa thöù nhaát, moät ngoïn nuùi lôùn bò ñoát chaùy seõ rôi xuoáng bieån – döôøng nhö noù laø sao choåi. Ñieàu naøy ñöôïc moâ taû chi tieát hôn bôûi tai hoïa thöù ba: “Vò thieân söù thöù ba thoåi loa, thì moät ngoâi sao lôùn ôû treân trôøi rôi xuoáng, chaùy coù ngoïn nhö moät boù ñuoác; ngoâi sao aáy rôi vaøo moät phaàn ba caùc soâng lôùn vaø caùc suoái nöôùc.” Noùi caùch khaùc, moät sao choåi seõ va chaïm vôùi traùi ñaát. Nhö trong phim Deep Impact, nôi maø sao choåi rôi vaøo bieån vaø taïo neân soùng trieàu daâng khoång loà, tai hoïa thöù ba mang ñeán thaûm hoïa töông töï. Tai hoïa coù theå khoâng gioáng nhö nhöõng thaûm hoïa trong phim, nhöng nhöõng sao baêng seõ ñaùnh vaøo nhieàu nôi treân traùi ñaát vaø seõ ñem laïi nhieàu thieät haïi lôùn cho traùi ñaát. Soùng trieàu daâng seõ gieát moät phaàn ba sinh vaät trong bieån vaø huûy phaù moät phaàn ba taøu thuyeàn.  

Khi ngoïn gioù khoán khoå nhö theá baét ñaàu thoåi, chuùng ta nhaän bieát raèng thôøi kyø cuûa ngöïa xaùm ñang ñeán. Trong töông lai, khi baïn thaáy nhöõng tin töùc taøn phaù ñöôïc phaùt treân TV noùi vôùi baïn raèng löûa töø trôøi ñang ñoå xuoáng vaø moät phaàn ba röøng treân theá giôùi traøn ngaäp trong khoùi thì baïn neân nhaän bieát raèng ñoù laø nhöõng gì baùo hieäu cho thôøi cuoái cuøng ñaõ ñeán. Khi nhaø caàm quyeàn huy ñoäng moïi ngöôøi töø treû con ñeán ngöôøi giaø chöõa chaùy, baïn phaûi nhaän bieát raèng khôûi ñaàu cuûa söï cuoái cuøng ñaõ ñeán. 

Ñoái vôùi nhöõng ai trong chuùng ta laø ngöôùi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, chæ tìm thaáy hy voïng trong söï cöùu roãi laø vieäc giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi nhöõng tai hoaï kinh khieáp trong Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng. Khi Antichrist gieát chuùng ta, chuùng ta seõ chòu töû ñaïo vì chuùng ta khoâng coù quyeàn löïc thuoäc theá gian ñeå ñoái choïi vôùi noù, nhöng theá maø chuùng ta seõ chòu töû ñaïo trong nieàm vui lôùn. Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng seõ phuïc sinh chuùng ta laø nhöõng ngöôøi chòu töû ñaïo trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, vaø Chuùa seõ trôû neân Ngöôøi Chaên cuûa chuùng ta vaø ñöa chuùng ta ñeán con soâng nöôùc haèng soáng. 

Vöông Quoác Ñöùc Chuùa Trôøi laø nôi chuùng ta seõ khoâng bao giôø khoán khoå vì löûa moät laàn nöõa, hay ñoùi khaùt, hay bò haïi bôûi maët trôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñem chuùng ta ñeán ñoù. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ soáng vôùi chuùng ta trong Vöông Quoác naøy, an uûi chuùng ta, lau khoâ nöôùc maét chuùng ta vaø cho pheùp chuùng ta soáng trong söï vinh hieån ñôøi ñôøi, vì theá chuùng ta khoâng bao giôø bò khoán khoå nöõa. Haõy Ñöùng Vöõng Vaøng Treân Lôøi Höùa


Khi toâi chaêm chuù vaøo Kinh thaùnh, loøng toâi coù ñaày hy voïng trong Thaùnh linh, vaø toâi nhaän bieát raèng duy chæ Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi nhöõng tai hoïa kinh khieáp. “Chuùa Jeâsus! Xin Haõy ñeán” Toâi tin Chuùa cuûa chuùng ta. Toâi tin raèng Ngaøi seõ giaûi cöùu toâi ra khoûi Ñaïi naïn kinh khieáp, nhö theå Ngaøi ñaõ giaûi cöùu toâi ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa toâi. Toâi tin raèng Ngaøi cuõng giaûi cöùu caùc thaùnh höõu cuûa toâi. Toâi tin raèng söï cöùu roãi cuûa toâi, ngay caû tröôùc khi thôøi kyø cuoái cuøng seõ ñeán, thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta Ñaáng ngoài treân ngoâi vaø thuoäc veà Chieân Con, vaø toâi tin raèng söï cöùu roãi cuûa baïn cuõng tìm thaáy trong Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Theá giôùi seõ nhanh choùng ñaày ngaäp nhöõng tai hoïa vaø khoán khoå khi Ñaïi Naïn ñeán. Nhöng duø cho khoù khaên ñeán vôùi theá giôùi naøy nhö theá naøo ñi nöõa, toâi vaãn tin raèng Chuùa cuûa chuùng ta seõ giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi thôøi kyø khoán khoù vaø tai hoïa vaø söï baét bôù cuûa keû thuø, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, ban cho chuùng ta quyeàn trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, vaø laøm thaønh ñieàu naøy. 

Nhöõng ngöôøi khoâng taùi sanh thì khoán khoù hôn chuùng ta nhieàu. Nhöõng ngöôøi khoâng coù Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñaët nieàm tin, khi moïi vaät bò thieâu chaùy vaø hoån ñoän vuøng leân thì hoï seõ khoán khoå nhö theá naøo? Khoâng nghi ngôø gì vaøi ngöôøi giöõ nieàm tin treân toân giaùo cuûa hoï caùch cuoàng nhieät duø ñoù laø Phaät giaùo hay Hoài giaùo, nhöng hoï khoâng tìm thaáy hy voïng. Chæ coù thaät voïng vaø thaát baïi ñang chôø ñôïi hoï. Seõ coù nhieàu ngöôøi keát thuùc cuoäc ñôøi cuûa hoï trong söï lieàu linh tuyeät voïng nhö theá. Chuùng ta cuõng seõ phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng söï hoån loaïn vaø söï khoù khaên nhö nhöõng ngöôøi naøy. Nhöng loøng cuûa chuùng ta thì khaùc vôùi hoï. Baây giôø chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñaõ chuaån bò ñöùc tin cuûa mình thì khaùc vôùi nhöõng ngöôøi coøn laïi, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta voâ toäi qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 

Giaêng 1:12 vieát, “Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi,” Noùi caùch khaùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñoùng aán chuùng ta ñeå ban cho chuùng ta quyeàn trôû neân con caùi Ngaøi. Ngaøi phaùn: “Ngöôi laø con ta.” Ngaøi ban cho chuùng ta ñaëc quyeàn lôùn lao vaø vinh hieån naøy. Chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi chuùng ta tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, thì coù coøn baát cöù moät toäi loãi naøo trong loøng chuùng ta nöõa khoâng? Dó nhieân khoâng! Chuùng ta khoâng phaûi laø con Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Dó nhieân khoâng. Neáu chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi maø thieáu kieán thöùc veà Kinh thaùnh vaø coù nhieàu thieáu soùt veà ñieàu naøy thì coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng baûo veä chuùng ta nhö Cha chuùng ta sao? Dó nhieân khoâng! Nhö laø ngöôøi cha daønh heát söï chuù yù vaø chaêm soùc con caùi hoï duø chuùng thieáu hieåu bieát, thì Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ ban söùc maïnh vaø baûo veä nhöõng ai trong chuùng ta laø ngöôøi yeáu ñuoái. 

Khi hoån loaïn lan traøn trong thôøi gian Antichrist ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giöõ cho con caùi Ngaøi maïnh meõ qua Thaùnh linh, vaø ban cho hoï ñöùc tin, hy voïng vaø can ñaûm. Vì Ngaøi seõ ban cho chuùng ta söï can ñaûm, neân chuùng ta seõ khoâng sôï haõi gì. Khoâng coù gì phaûi sôï tröø ra chính caùi sôï daáy leân trong loøng chuùng ta. Ngöôøi ta coù theå traùnh nhöõng gì xaûy ra chung quanh hoï baèng caùch troán thoaùt khoûi noù, nhöng noãi lo sôï trong loøng khoâng theå toáng khöù noù ñi duø cho hoï troán thoaùt ñi ñaâu. Duø cho troán trong phoøng nguû, hay döôùi taàng haàm hay trong nôi truù aån bom ñaïn hoï cuõng khoâng theå chaïy khoûi noãi lo sôï ñang toùm laáy loøng hoï. 

Traùi laïi, loøng cuûa caùc thaùnh ñoà khoâng sôï haõi nhöng can ñaûm vaø vì theá hoï coù theå ñoái dieän vôùi söï tuaän ñaïo caùch can ñaûm. Hoï noùi vôùi chính hoï: “Ñieàu gì seõ ñeán khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán. Ñoù laø luùc Ñaáng Christ trôû laïi! Ngaøi seõ nhanh choùng caát chuùng ta ñi!” Ñoù laø khi söï caát leân xaûy ra – khoâng nhö ngaøy bình thöông nhö hoâm nay, nhöng khi moät phaàn ba theá giôùi bò thieâu chaùy vaø chìm trong khoùi. Nhöng tröôùc khi Ñaïi Naïn trôû neân xaáu hôn, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caát caùc thaùnh ñoà leân khoâng trung. 

Baây giôø baïn coù tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp baûy thôøi kyø vì baïn khoâng? Khaûi huyeàn ñoaïn 6 noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi ñaõ laøm ñieàu naøy. Khi Ngaøi thöïc hieän, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm cho moïi söï coù lieân quan ñeán thaùnh ñoà caùch chính xaùc nhö ñaõ ñöôïc vieát ra. Nhö theá nhöõng ai ñaõ ñöôïc ñeàn toäi thì ñöôïc phöôùc lôùn, nhöng nhöõng ai chaàn chôø tin Phuùc aâm nhaát ñònh seõ bò huûy dieät, vaø keát thuùc trong ñiaï nguïc. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng trong töông lai caùc tai naïn kinh khieáp seõ ñeán, khi nhöõng tai naïn naøy qua ñi, nhöõng ngöôøi khoâng taùi sanh seõ bò quaêng vaøo trong hoà löûa ñôøi ñôøi vaø dieâm sinh. Ñoù laø lyù do taïi sao hieän taïi Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta moät theá giôùi hoaø bình vaø taïi sao Ngaøi giao phoù Phuùc aâm cuûa Ngaøi cho chuùng ta trong thôøi gian bình yeân nhö theá. 

Caùch nay hôn 2000 naêm Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeán theá gian trong xaùc thòt con ngöôøi. Vì lôïi ích chuùng ta, Ngaøi nhaän leã Baùp-tem ñeå nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø cheát treân thaäp töï giaù, giaûi thoaùt chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta neân Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta. Ngaøi ban cho chuùng ta phöôùc haïnh cuûa Ngaøi, ñaõ cho pheùp chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï cöùu roãi cuûa Ngaøi. Ñaây laø aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø Phuùc aâm maø qua ñoù ñaõ giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baèng caùch Ñöùc Chuùa Trôøi sai Con Ñoäc sanh cuûa Ngaøi ñeán vôùi chuùng ta, chuyeån taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua Ngaøi, vaø phaùn xeùt chính Con Ngaøi thay cho chuùng ta. Bôûi tin ñieàu naøy, chuùng ta ñöôïc maëc laáy aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi töø nôi Ngaøi. Vì chuùng ta tin ñieàu naøy, chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi seõ goïi chuùng ta leân, baûo veä chuùng ta khi Ñaïi Naïn ñeán trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng trong tình caûnh cöïc kyø khoù khaên. 

Luùc aáy, con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø con caùi Sa-tan seõ ñöôïc phaân caùch ra caùch roõ raøng. Nhöõng söï khaùc bieät cuûa hoï seõ ñöôïc phaân bieät roõ raøng. Seõ baøn ñeán vaán ñeà naøy chi tieát hôn trong phaàn sau. Nhöõng gì maø baïn caàn phaûi nhôù laø khi Ñaïi Naïn ñeán vôi chuùng ta vaø chuùng ta phaûi chòu töû ñaïo, thì chuùng ta seõ ñöôïc phuïc sinh vaø ñöôïc caát leân tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Duø laø ngöôøi ta coù tin ñieàu naøy hay khoâng thì noù vaãn xaûy ra, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn raèng Ngaøi seõ mang nhöõng ngoïn gioù ñeán vaø taát caû moïi ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän. 

Caâu 1 cheùp: “Sau vieäc aáy, toâi thaáy boán vò thieân söù ñöùng ôû boán goùc ñaát, caàm boán höôùng gioù laïi, haàu cho khoâng gioù naøo thoåi treân ñaát, treân bieån hay laø treân caây naøo.” Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ngaên caûn nhöõng côn gioù naøy ñeå chuùng khoâng thoåi leân ngay baây giôø. Noùi caùch khaùc, ñieàu naøy coù nghóa laø khi Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp thì caùc gioù naøy seõ thoåi leân töø boán goác ñaát. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp, thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thaû gioù ra vaø ñöa vaøo khu vöïc ngöïa xaùm. Khi gioù Ñaïi Naïn baét ñaàu thoåi leân noù mang theo thieân tai, chieán tranh khaép nôi treân theá giôùi. Moïi ngöôøi seõ bò rôi vaøo giöõa tai hoïa. Nhöng hieän nay Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giöõ gioù naøy laïi caùch vöõng chaéc. 

Caùc nöôùc treân theá giôùi ñang ñaàu tö maïnh vaøo vieäc saûn xuaát vuû khí. Thôøi ñieåm seõ ñeán khi maø nhöõng quyeàn löïc lôùn seõ daønh ít nhaát 30% kinh khí cho quaân söï. Ngay caû hieän nay, vôùi moät tieàm löïc kinh teá khoång loà ñang chuyeån cho vieäc söû duïng quaân söï trong vieäc coá gaéng phaùt trieån moät khoái löôïng khoång loà môùi, nhieàu vuõ khí gieát ngöôøi hôn … vuõ khí tieâu dieät dieän roäng. Baát cöù khi naøo neàn kinh teá phaùt trieån thì soá thaëng dö cuûa noù cuõng daønh cho ngaân saùch môû roäng quaân söï. 

Thí duï, Hoa kyø ñang ñaåy maïnh söï phaùt trieån heä thoáng phoøng thuû teân löûa nhö “keá hoaïch chieán tranh caùc vì sao” Khi heä thoáng naøy ñöôïc khai thaùc hoaøn toaøn, chieán tranh seõ buøng noå khoâng chæ ôû treân ñaát maø ngay caû treân khoâng gian, vôùi nhöõng veä tinh nhaân taïo vuõ trang phoùng ra nhöõng vuõ khí khoâng gian, nhöõng vuõ khí ngoaøi khí quyeån. Chieán tranh khoâng gian seõ ñaûm nhieäm moät yù nghóa hoaøn toaøn môùi. Caâu hoûi ñöôïc ñaët ra ôû ñaây laø ai seõ laø ngöôøi ñaàu tieân phaùt trieån vuõ khí ngoaøi khí quyeån vaø cheá ngöï khoâng gian ñeå cho vieäc quaân söï. 

Nhìn vaøo söï phaùt trieån nhö theá, chuùng ta coù theå caûm nhaän raèng khi Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp, vaø khi nhöõng tai hoaï kinh khieáp xaûy ra treân ñaát, nhaø laõnh ñaïo ñaõ ñöôïc tieân tri vôùi quyeàn löïc tuyeät ñoái seõ sôùm xuaát hieän. 

Tuy nhieân, taát caû nhöõng ñieàu naøy coù theå xaûy ra chæ khi Ñöùc Chuùa Trôøi ho pheùp. Duø cho theá giôùi khoù khaên theá naøo ñi nöõa chuùng ta vaãn tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn laø Ñaáng Chaên Chieân cuûa chuùng ta, daãn chuùng ta ñeán suoái nöôùc soáng, vaø lau raùo heát nöôùc maét cuûa chuùng ta. Ñoù laø lyù do taïi sao nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu ñöôïc ban phöôùc doài giaøu. 

Khi baïn tin Chuùa Jeâsus, baïn khoâng theå tin Ngaøi theo baát cöù caùch naøo maø baïn thích. Ñöùc tin thaät laø ñöùc tin cuûa nhöõng ai tin vaøo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khaûi Huyeàn 7:14 vieát: “Toâi thöa raèng: Laïy chuùa, chuùa bieát ñieàu ñoù. Ngöôøi laïi phaùn cuøng toâi raèng: Ñoù laø nhöõng keû ra khoûi côn ñaïi naïn, ñaõ giaët vaø phieáu traéng aùo mình trong huyeát Chieân Con.” Bôûi “ñaõ giaët vaø phieáu traéng aùo mình trong huyeát Chieân Con” coù nghóa laø hoï chòu tuaän ñaïo vì ñöùc tin cuûa hoï trong Chuùa. Haõy caån thaän khi giaûi nghóa caâu naøy; noù khoâng aùm chæ ñöôïc cöùu bôûi tin chæ vaøo huyeát treân thaäp töï giaù. 

Ñieàu baïn phaûi hieåu roõ laø loøng cuûa nhöõng ai khoâng coù söï ngöï trò cuûa Thaùnh linh thì khoâng phaûi laø con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ai khoâng tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø nhöõng ngöôøi khoâng tin vaøo Phuùc aâm gì caû. Chæ nhöõng ai tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh coù theå chaáp nhaän vieäc töû ñaïo, vöôït qua Ñaïi Naïn, vaø daâng leân Chuùa söï vinh hieån lôùn. 

Vì chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi, Khi thôøi kyø khoù khaên vaø ñau khoå lôùn ñeán, chuùng ta seõ khoâng maát ñöùc tin, khoâng thuaän phuïc Sa-tan, nhöng vöõng vaøng chaáp nhaän vieäc tuaän ñaïo bôûi naêng löïc nhaän ñöôïc töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Roài chuùng ta ñöôïc phuïc sinh vaø ñöôïc Ngaøi baûo veä. Chieân Con seõ laø Ñaáng Chaên Chieân cuûa chuùng ta vaø seõ lau raùo taát caû nöôùc maét khoûi maét chuùng ta, chuùng ta seõ khoâng bao giôø ñoùi khaùt nöõa, hoaëc bò haïi bôûi söùc noùng, hay bò haïi bôûi baát cöù thöù gì khaùc. Taïi sao? Vì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tieâu tröø söï ñau khoå ñôøi ñôøi, vì chuùng ta ñaõ qua kyø Ñaïi Naïn roài. Thaät tuyeät vôøi cho theá giôùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc goïi laø Thieân Ñaøng. Vì ñoù laø nôi tuyeät vôøi maø ngöôøi ta goïi laø Pa-ra-ñi hay Thieân Ñaøng, vì nôi ñoù taát caû laø toát laønh. 

Pa-ra-ñi laø nôi vui söôùng khoâng heà cuøng taän. Trong Phaät giaùo, Pa-ra-ñi laø nôi daønh cho chæ nhöõng ngöôøi trôû thaønh thaàn hay Phaät. Nhöng thaät söï coù ai trôû thaønh Phaät, coù ai trôû thaønh thaàn khoâng? Dó nhieân khoâng! Siddhartha chính oâng ñaõ noùi khi treân giöôøng laâm chung nhö sau: “Trôû thaønh thaàn; chæ bôûi trôû thaønh thaàn baïn môùi coù theå thoaùt khoûi taát caû nhöõng khoán khoå cuûa theá gian.” Nhöng baát khaû thi cho con ngöôøi troán thoaùt khoûi toäi vaø vöôït qua söï khinh khieáp tieàn ñònh cuûa rieâng anh/chò aáy. Chính Siddhartha ñaõ thaát baïi trong vieäc troán thoaùt vaø vì theá coù ai khaùc laøm ñöôïc khoâng. Nhö Kinh thaùnh noùi: “Chaúng coù söï cöùu roãi trong ñaáng naøo khaùc; vì ôû döôùi trôøi, chaúng coù danh naøo khaùc ban cho loaøi ngöôøi, ñeå chuùng ta phaûi nhôø ñoù maø ñöôïc cöùu.” (Coâng vuï 4:12). Chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Ñaáng taïo neân vuõ truï naøy môùi coù theå ban söï cöùu roãi cho chuùng ta. Ñaây laø leõ thaät, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa, laø Ñaáng seõ giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi taïi hoïa kinh khieáp, laø nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi daïy chuùng ta qua Ñöùc Thaùnh Linh. 

Thieân ñaøng laø nôi tuyeät dieäu nhaát. Baïn coù muoán soáng ñôøi ñôøi trong vinh hieån vaø toân troïng khoâng? Baïn coù muoán ñöôïc thöøa nhaän laø cao quí vaø soáng trong haïnh phuùc ñôøi ñôøi khoâng? Baïn coù muoán soáng trong söï toaøn veïn vaø phong phuù vaø khoâng thieáu thoán gì khoâng? Nôi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñem baïn ñeán ñeå soáng laø nôi nhö theá ñaáy. Ñoù laø thieân ñaøng. Noù khoâng thieáu gì, vaø khoâng coù söï thieáu thoán ñöôïc tìm thaáy. Baïn seõ khoâng bao giôø beänh nöõa, khoâng bao giôø bò haïi bôûi söùc noùng, hoaëc khoâng coøn rôi baát cöù gioït nöôùc maét naøo. 

Khi Chuùa Jeâsus bò ñoùng ñinh, Ngaøi phaùn vôùi teân cöôùp laø ngöôùi bò ñoùng ñinh caïnh beân Ngaøi, “hoâm nay ngöôi seõ ôû vôùi ta trong Pa-ra-ñi.” “Pa-ra-ñi” theo nghóa ñen laø caùi vöôøn vui söôùng. Ñoù laø nôi maø ngöôøi ta coù theå vui höôûng taát caû nieàm vui vaø haïnh phuùc. Caùi gì laøm cho chuùng ta haïnh phuùc vaø vui söôùng treân theá gian thì coù traøn ngaäp ôû nôi naøy, nôi maø Ñöùc Chuùa Trôøi goïi chuùng ta ñeán ñeå soáng. Haõy tin ñieàu naøy, vaø haõy laøm cho Thieân ñaøng, Pa-ra-ñi, Vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi laø cuûa baïn. Vöôùng quoác Ñöùc Chuùa Trôøi laø troïn veïn vaø toát laønh, khoâng coù gì baát toaøn treân ñaát coù theå tìm thaáy trong ñoù. 

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø Toaøn naêng, neân Ngaøi seõ ban cho chuùng ta vöông quoác naøy. Vì Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng, Ngaøi seõ giaûi thoaùt daân söï Ngaøi vaø laøm cho hoï khoâng coøn rôi baát cöù gioït nöôùc maét naøo nöõa caû, khoâng coøn khoán khoå nöõa. Ngaøi seõ daãn chuùng ta ñeán suoái nöôùc soáng. Ngaøi seõ ñöa chuùng ta soáng trong söï soáng ñôøi ñôøi, phöôùc haïnh ñôøi ñôøi, vaø vui thuù ñôøi ñôøi. Taát caû nhöõng ñieàu naøy laø khaû thi. Toâi tin vì naêng quyeàn cuûa Ngaøi laø Toaøn Naêng. 

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng cöùu chuùng ta khoâng coù söùc löïc, thì chuùng ta cuõng baát löïc. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng giaûi thoaùt chuùng ta laø troïn veïn, quyeàn naêng voâ haïn. Ngaøi laøm cho chuùng ta trôû neân voâ toäi bôûi naêng quyeàn tuyeät ñoái cuûa Ngaøi vaø vì theá chuùng ta ñöôïc goïi laø caùc thaùnh ñoà. 

Duø chuùng ta soáng treân theá gian naøy vôùi cuoäc soáng nhö theá naøo ñi nöõa. Vì chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng coù naêng quyeàn cuûa Vua caùc vua, duø cho baây giôø cuoâïc soáng cuûa chuùng ta coù xaáu hôn nhöõng ngöôøi khoâng taùi sanh, khi thôøi kyø ngöïa xaùm ñeán vaø Chuùa trôû laïi, Ngaøi chaéc chaén seõ goïi chuùng ta leân vaø ñeå chuùng ta soáng trong Pa-ra-ñi cuûa Ngaøi. Chuùng ta khoâng thieáu gì vaø cai trò vôùi naêng quyeàn tuyeät ñoái ôû nôi maø ngay caû thieân söù seõ laø ñaày tôù cuûa chuùng ta. Caùc thaùnh ñoà seõ soáng ñôøi ñôøi trong huy hoaøng vaø vinh hieån. 

Caùc thaùnh ñoà seõ khoâng bao giôø cheát nöõa. Ñaây laø ñieàu maø taát caû caùc toân giaùo mô öôùc – soáng ñôøi ñôøi, cai trò vaø ôû trong Thieân ñaøng. Phöôùc naøy khoâng chæ daønh cho toâi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi coâng bình cuõng ban noù cho baïn nöõa. 

Khi thôøi ñieåm ñeán, toâi tin, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ mang gioù khoán khoå ñeán vaø khi côn gioù khoán khoå thoåi leân, Ngaøi seõ laøm vöõng maïnh chuùng ta ñeå choáng cöï laïi Ma quyû, vaø ñem chuùng ta ñi. Vaø toâi cuõng tin raèng Ngaøi seõ ñeå chuùng ta soáng ñôøi ñôøi trong haïnh phuùc. 

Ñöùc Chuùa Trôøi coù höùa nhöõng ñieàu naøy khoâng? Dó nhieân Ngaøi coù höùa. Ngaøi phaùn: “Loøng caùc ngöôi chôù heà boái roái; haõy tin Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng haõy tin ta nöõa. Trong nhaø Cha ta coù nhieàu choã ôû; baèng chaúng vaäy, ta ñaõ noùi cho caùc ngöôi roài. Ta ñi saém saün cho caùc ngöôi moät choã. Khi ta ñaõ ñi, vaø ñaõ saém saün cho caùc ngöôi moät choã roài, ta seõ trôû laïi ñem caùc ngöôi ñi vôùi ta, haàu cho ta ôû ñaâu thì caùc ngöôi cuõng ôû ñoù.” (Giaêng 14:1-3). Ñaây laø nhöõng gì maø Chuùa ñaõ höùa vôùi chuùng ta. Taát caû Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong Khaûi Huyeàn ñoaïn 20-22 laø lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi chuùng ta. 

Ha-leâ-lu-gia! Toâi daâng taát caû söï caûm taï leân Ñöùc Chuùa Trôøi.