Sermons

【Chapter 8-1】 < Khaûi huyeàn 8:1-13 > Nhöõng Tieáng Keøn Loan Baùo Baûy Tai Hoïa< Khaûi huyeàn 8:1-13 >

“Khi Chieân Con môû aán thöù baûy, treân trôøi yeân laëng chöøng nöûa giôø. Toâi thaáy baûy vò thieân söù ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø coù ngöôøi trao cho baûy oáng loa. Ñoaïn, moät vò thieân söù khaùc ñeán, ñöùng beân baøn thôø, ngöôøi caàm lö höông vaøng, vaø ñöôïc nhieàu höông, ñeå daâng höông aáy treân baøn thôø baèng vaøng ôû tröôùc ngoâi vôùi caùc lôøi caàu nguyeän cuûa moïi thaùnh ñoà. Khoùi höông töø tay thieân söù bay leân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vôùi nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa caùc thaùnh ñoà. Thieân söù laáy lö höông, duøng löûa nôi baøn thôø boû ñaày vaøo, roài quaêng xuoáng ñaát: Lieàn coù saám seùt, caùc tieáng, chôùp nhoaùng vaø ñaát ñoäng. Baûy vò thieân söù caàm baûy oáng loa beøn söûa soaïn thoåi. Vò thöù nhöùt thoåi loa, thì coù möa ñaù vaø löûa pha vôùi huyeát bò quaêng xuoáng ñaát. Moät phaàn ba ñaát bò chaùy, moät phaàn ba loaøi caây bò chaùy, vaø moïi gioáng coû xanh ñeàu bò chaùy. Vò thieân söù thöù nhì thoåi loa; beøn coù moät khoái töïa nhö hoøn nuùi lôùn toaøn baèng löûa bò neùm xuoáng bieån. Moät phaàn ba bieån bieán ra huyeát, moät phaàn ba sinh vaät trong bieån cheát heát, vaø moät phaàn ba taøu beø cuõng bò huûy heát. Vò thieân söù thöù ba thoåi loa, thì moät ngoâi sao lôùn ôû treân trôøi rôi xuoáng, chaùy coù ngoïn nhö moät boù ñuoác; ngoâi sao aáy rôi vaøo moät phaàn ba caùc soâng lôùn vaø caùc suoái nöôùc. Teân ngoâi sao ñoù laø Ngaûi cöùu, moät phaàn ba nöôùc bieán ra nhö muøi ngaûi cöùu, vaø laøm cheát maát nhieàu ngöôøi ta, vì ñaõ bieán thaønh ra ñaéng. Vò thieân söù thöù tö thoåi loa, thì moät phaàn ba maët trôøi bò haïi, moät phaàn ba maët traêng vaø moät phaàn ba caùc ngoâi sao cuõng vaäy, haàu cho moät phaàn ba caùc vì saùng aáy ñeàu bò toái taêm, vaø haàu cho ban ngaøy maát moät phaàn ba saùng, vaø ban ñeâm cuõng vaäy. Baáy giôø toâi nhìn xem, nghe chim phuïng hoaøng bay giöõa trôøi, keâu tieáng lôùn raèng: Khoán thay! Khoán thay! Khoán thay cho nhöõng daân söï treân ñaát, vì côù tieáng loa maø ba vò thieân söù khaùc coøn phaûi thoåi nöõa.”Giaûi thích


Khaûi huyeàn ñoaïn 8 ghi cheùp nhöõng tai hoïa maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giaùng xuoáng theá gian naøy. Moät trong nhöõng caâu hoûi quan troïng nhaát ôû ñaây laø tín ñoà coù trong soá nhöõng ngöôøi seõ phaûi chòu ñöïng döôùi nhöõng tai hoïa naøy khoâng. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng tín ñoà cuõng seõ phaûi traûi qua nhöõng tai hoïa cuûa baûy oáng loa. Hoï seõ traûi qua taát caû 7 tai hoïa tröø tai hoïa cuoái cuøng. Nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa xuaát hieän trong ñoaïn Kinh thaùnh naøy chính laø nhöõng tai hoïa maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giaùng xuoáng theá gian. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ söûa trò theá gian baèng nhöõng tai hoïa ñöôïc baét ñaàu vôùi 7 tieáng keøn cuûa thieân söù. 


Caâu 1: Khi Chieân Con môû aán thöù baûy, treân trôøi yeân laëng chöøng nöûa giôø.

Ñieàu naøy töôïng tröng cho söï yeân laëng tröôùc khi côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå treân con ngöôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giöõ yeân laëng trong moät thôøi gian tröôùc khi giaùng nhöõng tai hoïa khuûng khieáp xuoáng treân theá gian. Ñieàu naøy baøy toû cho chuùng ta nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa Ngaøi seõ khuûng khieáp vaø ñaùng sôï nhö theá naøo. Khi con ngöôøi ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi sau khi traûi qua nhöõng tai hoïa naøy, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu seõ nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi, nhöng nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu seõ phaûi chòu hình phaït ñôøi ñôøi. Vì theá, khi nhaän bieát thôøi ñaïi naøy laø thôøi kyø naøo, chuùng ta phaûi tænh thöùc vaø laøm coâng vieäc cuûa ngöôøi truyeàn baù Phuùc aâm. 


Caâu 2: Vaø toâi thaáy coù 7 thieân söù ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø coù ngöôøi trao cho hoï 7 oáng loa. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ duøng 7 thieân söù ñeå laøm coâng vieäc cuûa Ngaøi. Nhöng chuùng ta khoâng ñöôïc queân raèng trong thôøi kyø hieän taïi, Ñöùc Chuùa Trôøi laøm vieäc qua nhöõng ngöôøi coâng chính, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 


Caâu 3: Ñoaïn, moät vò thieân söù khaùc ñeán, ñöùng beân baøn thôø, ngöôøi caàm lö höông vaøng, vaø ñöôïc nhieàu höông, ñeå daâng höông aáy treân baøn thôø baèng vaøng ôû tröôùc ngoâi vôùi caùc lôøi caàu nguyeän cuûa moïi thaùnh ñoà.

Ñieàu naøy baøy toû cho chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ nghe lôøi caàu nguyeän cuûa caùc tín ñoà daâng leân trong luùc hoï chòu nhöõng thöû thaùch vaø baét bôù do Sa-tan vaø caùc tín ñoà cuûa haén ñöa ñeán, seõ giaùng moïi tai hoïa cuûa Ngaøi xuoáng theá gian. “Lö höông vaøng” ôû ñaây töôïng tröng cho söï caàu nguyeän cuûa moïi tín ñoà, coù nghóa laø khi moïi lôøi caàu nguyeän cuûa hoï ñöôïc chuyeån ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, thì taát caû coâng vieäc cuûa Ngaøi seõ ñöôïc laøm troïn. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm vieäc bôûi nghe lôøi caàu nguyeän cuûa caùc tín ñoà. 


Caâu 4: Khoùi höông töø tay thieân söù bay leân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vôùi nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa caùc thaùnh ñoà. 

Ñieàu naøy baøy toû raèng Anti-christ ñaõ haønh haï caùc tín ñoà treân theá gian naøy ñeán nhö theá naøo. Bôûi vì nhöõng thöû thaùch trong thôøi kyø cuoái cuøng, caùc tín ñoà seõ caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñuoåi Anti-christ ñi, ñeå cho nhöõng thöû thaùch treân hoï qua ñi nhanh choùng, vaø ñeå cho nhöõng keû gieát ngöôøi thaáy raèng côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi chuùng laø ñaùng sôï nhö theá naøo. Caâu Kinh thaùnh naøy baøy toû raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nhaäm moïi lôøi caàu nguyeän cuûa caùc tín ñoà. Sau khi nhaäm nhöõng lôøi caàu nguyeän naøy cuûa tín ñoà, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baét ñaàu ñoaùn xeùt Anti-christ vaø nhöõng ngöôøi theo haén baèng nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa. Söï ñoaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi Anti-christ vaø nhöõng keû ñi theo haén laø caâu traû lôøi cuoái cuøng cuûa Ngaøi cho lôøi caàu nguyeän cuûa caùc tín ñoà. 

 

Caâu 5-6: Thieân söù laáy lö höông, duøng löûa nôi baøn thôø boû ñaày vaøo, roài quaêng xuoáng ñaát: Lieàn coù saám seùt, caùc tieáng, chôùp nhoaùng vaø ñaát ñoäng. Baûy vò thieân söù caàm baûy oáng loa beøn söûa soaïn thoåi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñang chuaån bò nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa treân theá gian naøy. Vì theá, theá giôùi naøy seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng tieáng oàn aøo, saám seùt vaø ñoäng ñaát. 

 

Caâu 7: Vò thöù nhöùt thoåi loa, thì coù möa ñaù vaø löûa pha vôùi huyeát bò quaêng xuoáng ñaát. Moät phaàn ba ñaát bò chaùy, moät phaàn ba loaøi caây bò chaùy, vaø moïi gioáng coû xanh ñeàu bò chaùy. 

Tai hoïa ñaàu tieân laø thieâu ñoát moät phaàn ba traùi ñaát, laø nôi moät phaàn ba caây coái vaø coû seõ bò ñoát truïi. Tai hoïa naøy seõ rôi treân nhöõng caùnh röøng cuûa theá giôùi naøy. 

Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng xuoáng loaïi tai hoïa naøy? Bôûi vì con ngöôøi, maëc duø ñaõ chính maét ñöôïc nhìn thaáy söï taïo döïng ñeïp ñeõ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ khoâng nhaän bieát Ñaáng Saùng Taïo laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø thôø phöôïng Ngaøi, nhöng ngöôøi ta laïi “thôø phöôïng vaø phuïng söï nhöõng taïo vaät hôn laø Ñaáng Saùng Taïo ra chuùng” (Roâ-ma 1:25). Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa treân nhöõng ngöôøi ñaõ khoâng daâng söï vinh hieån leân cho Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng ngöôïc laïi choáng nghòch laïi Ngaøi.


Caâu 8-9: Vò thieân söù thöù nhì thoåi loa; beøn coù moät khoái töïa nhö hoøn nuùi lôùn toaøn baèng löûa bò neùm xuoáng bieån. Moät phaàn ba bieån bieán ra huyeát, moät phaàn ba sinh vaät trong bieån cheát heát, vaø moät phaàn ba taøu beø cuõng bò huûy heát. 

Tai hoïa cuûa oáng loa thöù hai laø moät ngoâi sao seõ ñaâm saàm xuoáng traùi ñaát. Thieân thaïch naøy seõ rôi vaøo trong bieån caû vaø bieán moät phaàn ba bieån trôû thaønh maùu, gieát moät phaàn ba nhöõng sinh vaät soáng trong bieån vaø huûy dieät moät phaàn ba taøu thuyeàn. Qua thieân nhieân maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng, con ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu ôn phöôùc. Nhöng thay vì caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì nhöõng ôn phöôùc thieân nhieân ñoù, con ngöôøi trôû neân thôø ô vaø nghòch cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Tai hoïa thöù hai laø ñeå tröøng phaït hoï vì toäi loãi naøy. 


Caâu 10: Vò thieân söù thöù ba thoåi loa, thì moät ngoâi sao lôùn ôû treân trôøi rôi xuoáng, chaùy coù ngoïn nhö moät boù ñuoác; ngoâi sao aáy rôi vaøo moät phaàn ba caùc soâng lôùn vaø caùc suoái nöôùc. 

Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi laïi cho pheùp thieân thaïch rôi xuoáng “treân moät phaàn ba soâng suoái?” Bôûi vì con ngöôøi, maëc duø soáng nhôø Chuùa, laø Ñaáng caàm quyeàn treân söï soáng, ñaõ khoâng thôø phöôïng vaø caûm taï Ngaøi, nhöng ngöôïc laïi khinh thò Chuùa cuûa söï soáng naøy. 


Caâu 11: Teân ngoâi sao ñoù laø Ngaûi cöùu, moät phaàn ba nöôùc bieán ra nhö muøi ngaûi cöùu, vaø laøm cheát maát nhieàu ngöôøi, vì ñaõ bieán thaønh ra ñaéng. 

Töø tai hoïa naøy moät phaàn ba soâng vaø suoái seõ trôû neân ñaéng, vaø nhieàu ngöôøi seõ cheát vì uoáng nöôùc. Ñaây laø tai hoïa cuûa söï söûa phaït ñoái vôùi nhöõng toäi nhaân ñaõ khinh thò Ñöùc Chuùa Trôøi vaø taám loøng cuûa nhöõng tín ñoà. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng bao giôø queân baùo thuø nhöõng toäi nhaân vì vieäc hoï choáng nghòch laïi nhöõng ngöôøi coâng chính. Khi nhöõng toäi nhaân ñem söï ñau khoå ñeán cho ngöôøi coâng chính, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoaùn xeùt hoï. Tai hoïa thöù ba khoâng phaûi laø taïi hoïa treân thieân nhieân; noù ñöôïc giaùng xuoáng vì toäi cuûa nhöõng ngöôøi khoâng vaâng phuïc, khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. “Ngaûi-cöùu” trong Kinh thaùnh luoân luoân töôïng tröng cho söï ñoaùn xeùt nhöõng ngöôøi khoâng vaâng phuïc vaø choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 12: Vò thieân söù thöù tö thoåi loa, thì moät phaàn ba maët trôøi bò haïi, moät phaàn ba maët traêng vaø moät phaàn ba caùc ngoâi sao cuõng vaäy, haàu cho moät phaàn ba caùc vì saùng aáy ñeàu bò toái taêm, vaø haàu cho ban ngaøy maát moät phaàn ba saùng, vaø ban ñeâm cuõng vaäy. 

Tai hoïa thöù tö laø söï toái taêm cuûa moät phaàn ba maët trôøi, maët traêng vaø nhöõng ngoâi sao. Trong suoát thôøi gian naøy, con ngöôøi seõ ñi theo Sa-tan vaø yeâu thích söï toái taêm. Hoï vì theá maø khoâng thích aùnh saùng cuûa söï cöùu roãi bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh soi roïi do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho. Nhö theá, ñeå daïy hoï bieát theá giôùi cuûa söï toái taêm thöïc söï khuûng khieáp vaø gheâ tôûm nhö theá naøo, neân Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng tai hoïa toái taêm naøy xuoáng treân hoï. Taïi hoïa naøy cuõng ñoàng thôøi cho hoï thaáy côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå treân toäi gheùt Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø yeâu söï toái taêm cuûa hoï laø ñaùng sôï nhö theá naøo. Keát quaû laø moät phaàn ba maët trôøi, maët traêng vaø caùc ngoâi sao treân theá giôùi seõ bò maát ñi aùnh saùng vaø trôû neân toái taêm. 


Caâu 13: Baáy giôø toâi nhìn xem, nghe chim phuïng hoaøng bay giöõa trôøi, keâu tieáng lôùn raèng: Khoán thay! Khoán thay! Khoán thay cho nhöõng daân söï treân ñaát, vì côù tieáng loa maø ba vò thieân söù khaùc coøn phaûi thoåi nöõa”

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng vaãn coøn coù ba tai hoïa nöõa xaûy ñeán vôùi taát caû nhöõng ai soáng treân theá gian naøy. Vì theá, moïi toäi nhaän vaø taát caû nhöõng ai choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi neân tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh caøng sôùm caøng toát ñeå ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï.