Sermons

【Chapter 8-2】 < Khaûi huyeàn 8:1-13 > Nhöõng Tai Hoïa Cuûa Baûy OÁng Loa Coù Thaät Khoâng?< Khaûi huyeàn 8:1-13 >


Trong Khaûi huyeàn ñoaïn 5 xuaát hieän moät quyeån saùch vôùi 7 caùi aán, laø quyeån saùch maø Chuùa Jeâsus ñaõ caàm. Ñieàu naøy coù nghóa laø Chuùa Jeâsus ñaõ ñöôïc trao cho moïi quyeàn löïc vaø söùc maïnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø töø ñoù trôû ñi Ngaøi seõ höôùng daãn theá giôùi theo nhö chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khaûi huyeàn ñoaïn 8 baét ñaàu vôùi phaân ñoaïn “Khi Chieân Con môû aán thöù baûy, treân trôøi yeân laëng chöøng nöûa giôø. Toâi thaáy baûy vò thieân söù ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø coù ngöôøi trao cho baûy oáng loa. ” Chuùa Jeâsus môû caùi aán thöù baûy cuûa quyeån saùch, vaø phoâ baøy cho chuùng ta thaáy nhöõng vieäc seõ xaûy ñeán. 

Ñoaïn 8 môû ñaàu baèng vieäc noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa seõ baét ñaàu baèng nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa caùc tín ñoà. Töø caâu 6 trôû ñi, ñoaïn Kinh thaùnh naøy noùi veà nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa, laø nhöõng tai hoïa seõ giaùng xuoáng theá gian naøy. Tai Hoïa Cuûa Tieáng Keøn Thöù Nhaát 


Tieáng keøn thöù nhaát – caâu 7: “Vò thöù nhöùt thoåi loa, thì coù möa ñaù vaø löûa pha vôùi huyeát bò quaêng xuoáng ñaát. Moät phaàn ba ñaát bò chaùy, moät phaàn ba loaøi caây bò chaùy, vaø moïi gioáng coû xanh ñeàu bò chaùy.”

Ñieàu ñaàu tieân maø chuùng ta phaûi tìm hieåu laø tín ñoà chuùng ta seõ coù ôû trong nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa hay khoâng? khi maø tai hoïa naøy giaùng xuoáng traùi ñaát. 

Coù 7 thieân söù thoåi 7 oáng loa. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng, trong 7 tai hoïa naøy, chuùng ta seõ coøn ôû treân theá gian vaø traûi qua 6 tai hoïa ñaàu tieân. Chuùng ta cuõng phaûi nhaän bieát raèng khi oáng loa thöù 7 thoåi leân, chuùng ta seõ ñöôïc caát leân, vaø tieáp theo sau ñoù laø tai hoïa cuûa 7 caùi baùt. 

Caâu 7 noùi vôùi chuùng ta raèng khi thieân söù thöù nhaát thoåi oáng loa, thì coù möa ñaù vaø löûa pha vôùi huyeát rôi xuoáng maët ñaát, thieâu ñoát moät phaàn ba traùi ñaát vaø moät phaàn ba caây coái. Noùi caùch khaùc, moät phaàn ba theá giôùi vaø thieân nhieân seõ bò ñoát truïi. 

Chuùng ta coù theå naøo tieáp tuïc soáng trong khi thieân nhieân bò chìm trong khoùi löûa khoâng? Vôùi möa ñaù vaø löûa pha vôùi huyeát ñoå xuoáng treân chuùng ta, caây coái trôû neân tro buïi, chuùng ta coù theå naøo soáng giöõa moâi tröôøng thieân nhieân ñaõ bò thieâu ñoát treân maët ñaát khoâng? Khi chuùng ta thöïc söï ñoái dieän vôùi söï thöïc hoaøn toaøn bò maát nhaø vì möa ñaù cuøng vôùi löûa pha vôùi huyeát vaø nhöõng caùnh röøng daøy ñaëc cuøng vôùi nhöõng ngoïn ñoài aâm æ chaùy, khoâng coù ai trong chuùng ta coøn muoán tieáp tuïc soáng, hay cho duø chuùng ta muoán, chuùng ta cuõng khoâng theå soáng trong moâi tröôøng nhö theá. 

Ñöøng queân raèng baïn vaø toâi phaûi traûi qua tai hoïa ñaàu tieân naøy. Khi tai hoïa khoång loà naøy ñoå treân chuùng ta, chuùng ta cuõng phaûi nhaän bieát raèng luùc ñoù Anti-christ ñaõ hieän coù treân ñaát naøy. Bôûi vì nhöõng taïi hoïa ñoù seõ baét ñaàu tröôùc khi Anti-christ hoaøn toaøn xuaát hieän ñeå thoáng trò tuyeät ñoái theá gian. Nhöõng nhaø laõnh ñaïo theá giôùi seõ baét ñaàu thaønh laäp moät bình phong lieân keát ñeå choáng laïi nhöõng tai hoïa, vaø moät ngöôøi laõnh ñaïo naøo ñoù seõ taäp hôïp 7 laõnh tuï khaùc ñeå taïo neân moät quyeàn löïc to lôùn. 

Keá ñoù Anti-christ seõ xuaát hieän caùch khaù töï nhieân nhö nhaø caàm quyeàn tuyeät ñoái trong quaù trình naøy. Khi Anti-christ ñöa ra moät khaû naêng lôùn trong vieäc quaûn lyù vaø phuïc hoài töø söï huûy hoaïi cuûa thieân nhieân, nhieàu ngöôøi caûm kích bôûi quyeàn löïc cuûa haén seõ baét ñaàu ñi theo haén, hoï nghó raèng haén laø moät thaàn thaùnh, vaø nhöõng ngöôøi gia nhaäp vaøo ñaûng cuûa haén seõ chaéc chaén töø töø xuaát hieän. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng khi thieân söù ñaàu tieân thoåi oáng loa cuûa ngöôøi, thì seõ mang ñeán tai hoïa thöù nhaát cuûa 7 oáng loa, laø tai hoïa seõ thieâu chaùy moät phaàn ba traùi ñaát. Caû nhöõng ngöôøi tín ñoà chuùng ta laãn nhöõng ngöôøi cuûa theá gian seõ phaûi soáng trong theá gian khi tai hoïa naøy aäp ñeán. Vaäy thì, ñieàu gì seõ xaûy ra vôùi theá giôùi? Söï hoãn ñoän seõ lan traøn treân theá giôùi, vôùi nhöõng söï ñoå naùt, xaùc cheát, vaø nhöõng ngöôøi bò thöông seõ naèm khaép nôi; baàu khí quyeån bò bao phuû bôûi khoùi vaø khí ñoäc coù töø bieån löûa seõ nhaän chìm caû theá giôùi; vaø khoâng khí seõ thieáu oâ-xy vì toaøn caàu bò huûy hoaïi bôûi löûa vì löûa thieâu ñoát nguoàn sinh saûn oâ-xy. Chæ tai hoïa thöù nhaát thoâi seõ bieán theá giôùi naøy thaønh tro buïi, ñuû ñeå laáy ñi loøng ham muoán soáng cuûa chuùng ta. 

Töø tai hoïa naøy, chuùng ta phaûi thöïc hieän moät söï choïn löïa khoân ngoan. Ñang soáng trong moät theá giôùi bình thöôøng, chuùng ta vaãn luoân bò sôï haõi nhöõng tai hoïa vaø thöû thaùch lôùn seõ ñeán. Nhöng chuùng ta coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi söï sôï haõi naøy vaø thaäm chí ñöôïc vöõng vaøng, vì khi moät phaàn ba thieân nhieân cuûa theá giôùi chìm trong löûa vaø ngöôøi ta khoùc than khaép nôi, thì töø laâu tröôùc khi ñieàu naøy xaûy ra chuùng ta ñaõ bieát raèng tai hoïa naøy seõ ñeán, vaø raèng thaäm chí seõ coù nhieàu tai hoïa nöõa xaûy ñeán. Chuùng ta coù hi voïng, coù theå laø coù ñaày hi voïng, nhöng vì chuùng ta cuõng coù xaùc thòt, neân ñoâi luùc chuùng ta bò sôï haõi. Nhöng vì bieát töông lai cuûa theá giôùi naøy, neân chuùng ta khoâng ñaët hi voïng cuûa chuùng ta nôi theá gian naøy, nhöng nôi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Vôùi ñöùc tin nhö theá, vaø bôûi Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng, chuùng ta coù theå trôû neân can ñaûm vaø duõng caûm. 

Nhöõng tieáng than khoùc cuûa ngöôøi ta treân theá giôùi seõ to lôùn hôn, vaø chuùng ta cuõng coù theå bò ñau buoàn neáu chính gia ñình chuùng ta coù nhöõng ngöôøi chöa nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi cuûa hoï. Moät soá ngöôøi thaân ruoät thòt cuûa chuùng ta, chöa ñöôïc cöùu chuoäc khoûi toäi loãi, coù theå baùn reû chuùng ta cho Anti-christ ñeå ñoåi laáy nhöõng maûnh nhoû thöùc aên. Maët khaùc, nhöõng ngöôøi khaùc coù theå ñeán vôùi chuùng ta vaø hoûi chuùng ta laøm theá naøo ñeå hoï coù theå nhaän ñöôïc söï tha toäi. Ñieàu naøy raát coù theå xaûy ra, vì cô hoäi cho söï cöùu roãi cuûa hoï luùc ñoù vaãn coøn. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng khi nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa ñeán, moät phaàn ba theá giôùi seõ cheát. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa raèng hai phaàn ba theá giôùi seõ soáng. Khi moät phaàn ba daân soá treân theá giôùi bò thieâu cheát, chuùng ta seõ nhaän bieát raèng thôøi gian töû ñaïo cuûa chuùng ta vaø söï trôû laïi cuûa Chuùa khoâng coøn xa nöõa. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ töø trôøi ñoå möa ñaù vaø löûa pha huyeát xuoáng. 

Khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå möa ñaù vaø löûa treân chuùng ta, chuùng ta seõ khoâng theå naøo traùnh khoûi chuùng. Ngay caû vôùi nhöõng söï tieán boä cuûa khoa hoïc, hoï saùng taïo vaø ñaët moät taám chaén baûo veä trong khoâng trung maø coù theå bao truøm toaøn caû theá giôùi cuõng seõ khoâng theå naøo traùnh khoûi ñöôïc söï ñoå xuoáng cuûa möa ñaù vaø löûa. Cho duø chuùng ta coù nghó ra moät phöông caùch nhö theá, thì noù cuõng khoâng theå naøo ñoái ñòch ñöôïc vôùi söùc maïnh cuûa tai hoïa ñeán töø Chuùa. Chuùng ta phaûi chaáp nhaän trong loøng chuùng ta moät söï thaät raèng nhöõng tai hoïa naøy quaû thaät seõ xaûy ñeán vôùi chuùng ta trong hieän thöïc, vaø soáng cuoäc soáng hieän taïi bôûi tin nôi moïi Lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng taám loøng cuûa chuùng ta. 

Môùi ñaây, toâi nghe tin töùc raèng coù nhöõng taûng möa ñaù to nhö ñaàu ngöôøi, daøi khoaûng 45 cm ñaõ rôi xuoáng Trung Quoác. Nhöõng taûng ñaù to nhö ñaàu ngöôøi naøy, ñaõ rôi vôùi moät söùc maïnh ñaùng kinh ngaïc, ñaâm qua nhöõng maùi nhaø vaø huûy dieät moïi thöù trong taàm rôi cuûa chuùng. Nhöõng caùi rôi trong tai hoïa ñaàu tieân thaäm chí coøn maïnh hôn nöõa. Chuùng ta phaûi tin trong loøng chuùng ta raèng löûa seõ thieâu ñoát moät phaàn ba traùi ñaát, quaû thaät seõ rôi xuoáng, huûy dieät coøn hôn nhöõng taûng möa ñaù ôû Trung Quoác naøy nöõa; chuùng ta phaûi giöõ ñöùc tin naøy trong loøng chuùng ta; vaø chuùng ta phaûi haønh ñoäng bôûi ñöùc tin khi nhöõng tai hoïa naøy thöïc söï xaûy ñeán. Chuùng ta phaûi tin raèng theá giôùi naøy sôùm seõ bò huûy dieät. Chuùng ta cuõng seõ nhaát ñònh ñoái dieän tai hoïa naøy vôùi ñöùc tin ñoù, vaø quyeát taâm chòu töû ñaïo. Khi 7 oáng loa thoåi leân, 7 tai hoïa seõ thöïc söï ñoå xuoáng theá giôùi naøy. Ñaây laø tai hoïa thöù nhaát trong nhöõng tai hoïa naøy. Tai Hoïa Cuûa Oáng Loa Thöù Hai Do Ñöùc Chuùa Trôøi Ñöa Ñeán 


OÁng loa thöù hai – Caâu 8-9: “Vò thieân söù thöù nhì thoåi loa; beøn coù moät khoái töïa nhö hoøn nuùi lôùn toaøn baèng löûa bò neùm xuoáng bieån. Moät phaàn ba bieån bieán ra huyeát, moät phaàn ba sinh vaät trong bieån cheát heát, vaø moät phaàn ba taøu beø cuõng bò huûy heát.”

Chuùng ta phaûi chuù yù ñeán vieäc caùc tín ñoà cuõng seõ soáng trong tai hoïa thöù hai naøy. 

ÔÛ ñaây noùi raèng coù moät khoái gì ñoù gioáng nhö moät hoøn nuùi lôùn bò neùm vaøo bieån, bieán moät phaàn ba bieån trôû thaønh maùu vaø gieát moät phaàn ba nhöõng sinh vaät soáng trong ñoù. Khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, traät töï cuûa vuõ truï seõ khoâng coøn nöõa, noù phaù hoaïi nhöõng choøm sao vaø khieán chuùng va chaïm nhau vaø vôõ tung, vaø vì theá maø nhöõng sao baêng seõ rôi xuoáng traùi ñaát taïo ra quaù trình va chaïm. Moät soá sao baêng naøy seõ xuyeân qua baàu khí quyeån vaø rôi vaøo bieån vôùi heát caû söùc maïnh cuûa chuùng, bieán moät phaàn ba bieån trôû thaønh maùu, gieát moät phaàn ba nhöõng sinh vaät soáng trong ñoù, vaø huûy dieät moät phaàn ba taøu thuyeàn. Ñaây laø tai hoïa cuûa oáng loa thöù hai trong soá nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa. 

Vaäy thì chuùng ta coù theå naøo aên caù bieån, hoaëc bôi loäi trong bieån khi ñieàu naøy xaûy ra khoâng? Caû hai ñeàu khoâng theå. Khi moät thieân thaïch lôùn rôi vaøo trong bieån, moät phaàn ba bieån seõ bieán thaønh maùu, moät phaàn ba sinh vaät soáng trong ñoù seõ cheát, xaùc cheát cuûa chuùng seõ muïc röõa trong nöôùc bieån, vaø nhöõng ngoïn soùng thuûy trieàu vaø ñoäng ñaát seõ khoâng chæ tieâu huûy nhöõng taøu thuyeàn maø coøn gieát cheát nhieàu ngöôøi nöõa. 

Toâi nhôù laø ñaõ xem moät boä phim noùi veà moät thieân thaïch rôi vaøo trong bieån vaø khieán cho nhöõng ngoïn soùng thuûy trieàu khoång loà aäp truøm leân traùi ñaát. Toâi chaéc raèng nhöõng ngöôøi saûn xuaát phim naøy ñaõ coù moät hình aûnh saâu saéc veà thôøi kyø cuoái cuøng trong ñaàu hoï khi hoï laøm boä phim naøy. Vieäc nhöõng tai hoïa lôùn seõ taán coâng traùi ñaát laø moät söï thaät maø ngay caû nhöõng ngöôøi khoâng tin cuõng coù theå deã daøng nhaän ra. Voâ soá ngöôøi seõ bò cheát bôûi tai hoïa nhöõng sao baêng rôi. Nhöng vì chæ coù moät phaàn ba theá giôùi bò huûy dieät, neân baïn vaø toâi seõ tieáp tuïc soáng treân theá gian naøy cho ñeán khi nhöõng tai hoïa cuûa 7 caùi baùt ñoå xuoáng. 

Nhöõng ngöôøi tröôùc ñaây töøng tin raèng söï caát leân seõ xaûy ra sau thôøi kyø Ñaïi naïn khoâng coøn nöõa, nhöng vôùi söï xuaát hieän cuûa hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn, nhieàu nhaø thaàn hoïc seõ baét ñaàu tin vaøo hoïc thuyeát naøy. Thaäm teä hôn nöõa, ngay caû thuyeát voâ thieân hy nieân, laø hoïc thuyeát baùc boû Vöông Quoác Ngaøn Naêm, baét ñaàu xuaát hieän. Nhöõng nhaø thaàn hoïc, trong söï khoâng thoâng hieåu Lôøi Khaûi huyeàn, baây giôø chæ tìm caùch chaïy troán khoûi moïi Lôøi naøy. Nhöõng ngöôøi ñaõ maát hi voïng nôi traùi ñaát naøy vì nhöõng tai hoïa seõ ñeán vaø seõ ñöa ra moät söï töông phaûn hoaøn toaøn ñoái vôùi nhöõng tín ñoà taùi sanh, laø nhöõng ngöôøi seõ chòu ñöïng hoaøn caûnh ñoù, ñaët hi voïng cuûa hoï nôi Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi Môùi Ñaát Môùi do Chuùa ñaõ höùa. 

Chuùng ta neân chuaån bò ñöùc tin cuûa chuùng ta khi thôøi kyø cuoái cuøng ñang ñeán gaàn vôùi chuùng ta, nhöng thay vì laøm nhö theá, thì nhieàu ngöôøi laïi baøn luaän veà caát leân tröôùc ñaïi naïn hay khoâng coù thieân hy nieân, tìm caùch traùnh ñoái dieän vôùi nieàm tin thaät. Bôûi vì hoï tin raèng Chuùa Jeâsus seõ trôû laïi trong ñaùm maây khi hoï ñang soáng caùch bình yeân moãi ngaøy, vaø bôûi vì hoï tin raèng hoï seõ ñöôïc caát thaúng leân Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng phaûi traûi qua baát cöù tai hoïa naøo, neân hoï hoaøn toaøn khoâng chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï cho thôøi kyø Ñaïi Naïn. 

Môùi thoaït nhìn, nhöõng ngöôøi ñang thaûn nhieân vaø khoâng chuaån bò cho thôøi kyø Ñaïi Naïn coù veû nhö khaù can ñaûm. Lyù do maø nhöõng toäi nhaân chöa ñöôïc taùi sanh coù veû nhö can ñaûm tröôùc thôøi kyø Ñaïi Naïn laø bôûi vì linh hoàn hoï ñaõ cheát, vì bò say söa töø nhöõng lôøi giaû doái cuûa nhöõng tieân tri giaû, vaø trong hoï khoâng coøn söï ham muoán thuoäc linh nöõa. Cuøng lyù do ñoù, laø vì linh hoàn cuûa hoï ñaõ cheát, ngöôøi ta khoâng coøn nghe hay ngay caû töø choái Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm coù theå khieán hoï ñöôïc taùi sanh bôûi nöôùc vaø Thaùnh linh vaø khieán hoï coù theå ñöôïc vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 3:5).

Nhöng nhöõng ngöôøi taùi sanh phaûi chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï cho nhöõng söï thöû thaùch cuûa thôøi kyø cuoái cuøng, duø cuoäc soáng hieän taïi cuûa hoï coù theå sung tuùc nhö theá naøo ñi nöõa. Hoï phaûi chuaån bò tröôùc cho töông lai baèng caùch ghi nhôù laø phaûi ham muoán giaûng daïy Phuùc aâm cho nhöõng ngöôøi seõ trung tín vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå nhôø ñoù maø hoï coù theå cöùu ñöôïc nhieàu linh hoàn trong thôøi kyø Thöû thaùch. 

Baùc boû söï saép ñeán cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn laø moät ñieàu ngu ngoác khoâng theå tin ñöôïc. Nhöõng ngöôøi nhö theá seõ boù tay tröôùc nhöõng tai hoïa, cuõng gioáng nhö nhöõng ñieàu ñaõ xaûy ra trong chieán tranh Haøn quoác. Tröôùc khi chieán tranh Haøn quoác xaûy ra, nöôùc Myõ ñaõ phaùt hieän ra moät söï huy ñoäng quaân ñoäi oà aït cuûa Baéc Haøn vaø ñaõ caûnh baùo Nam Haøn veà cuoäc xaâm löôïc baát ngôø coù theå xaûy ra, nhöng chính phuû vaø quaân ñoäi Nam Haøn hoaøn toaøn lôø ñi lôøi caûnh baùo, thaäm chí coøn cho lính ñi nghó leã vaø cho nhöõng só quan tuyeán ñaàu höôûng thuï ngaøy cuoái tuaàn cuûa hoï vaøo chính ngay ngaøy bò xaâm löôïc. 

Vì hoï ñaõ khoâng chuaån bò gì cho cuoäc chieán ngay caû khi nhöõng tình baùo cuûa quaân xaâm löôïc Baéc Haøn ñaõ saün saøng taán coâng hoï, hoï ñaõ khoâng theå khaùng cöï söï taán coâng cuûa Baéc Haøn vaø khoâng laâu hoï ñaõ bò ñaåy luøi ñeán maët traän cuoái cuøng trong moät goùc cuûa cöïc nam. Trong luùc Nam Haøn hoái haû taäp hôïp lính cuûa hoï trôû laïi töø kyø nghó leã vaø coá gaéng cuûng coá quaân ñoäi cho cuoäc chieán, thì tuyeán ñaàu cuûa hoï ñaõ bò thaâm nhaäp, vaø hoï khoâng coøn caùch naøo khaùc ngoaøi vieäc ruùt lui vôùi moät soá lôùn töû thöông. 

Ñaây laø thöù ñau buoàn seõ xaûy ñeán cho chuùng ta neáu chuùng ta khoâng tin nôi Lôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta veà thôøi kyø cuoái cuøng. Nhöng neáu chuùng ta thaønh thaät tin lôøi naøy, thì chuùng ta coù theå thoaùt khoûi söï ñau buoàn. Khaûi huyeàn ñeà caäp ñeán moät nôi aån naùu trong thôøi kyø Thöû thaùch, nhöng noù khoâng noùi cho chuùng ta vò trí chính xaùc. Tuy nhieân, noù noùi raèng nhöõng tín ñoà seõ ñöôïc che chôû vaø nuoâi döôõng trong moät nôi aån naùu. Nôi aån naùu naøy töôïng tröng cho khoâng gì khaùc hôn laø hoäi thaùnh. Ngöôøi ta coù theå tìm ôû ñaâu moät nôi truù aån trong theá giôùi naøy? Moät soá ngöôøi noùi raèng hoï coù theå soáng soùt neáu hoï chaïy troán qua I-sô-ra-eân. Nhöng taïi I-sô-ra-eân hoï thöïc söï seõ ñoái dieän vôùi nhöõng söï thöû thaùch caøng khoác lieät hôn nöõa. Baïn neân nhaän bieát raèng vì Anti-christ seõ caàm ñaàu trong I-sô-ra-eân, neân nhöõng tai hoïa seõ trôû neân döõ doäi hôn taïi ñoù. 

Maëc duø Lôøi cuûa söï thöû thaùch naøy coù theå khoâng laäp töùc trôû neân thöïc teá ngay baây giôø, tuy nhieân trong loøng baïn phaûi hieåu bieát noù vaø chuaån bò cho töông lai. Baïn phaûi tin ñieàu ñoù trong loøng baïn, vaø vôùi ñöùc tin naøy baïn phaûi giaûng daïy Phuùc aâm cho ngöôøi ta nhö theå baïn ñang soáng trong thôøi kyø Ñaïi Naïn vaäy. Baïn phaûi chuaån bò loøng cho ngöôøi ta vaø daãn hoï ñeán vôùi nôi truù aån cuûa hoï bôûi daïy cho hoï Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giöõ chuùng ta trong hoäi thaùnh cuûa Ngaøi ñeå vì theá chuùng ta seõ giaûng daïy cho ngöôøi ta nhöõng vieäc seõ xaûy ñeán vaø giuùp hoï chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï cho thôøi kyø cuoái cuøng. 

Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng toâi ñang laøm ñieàu chuùng toâi ñang laøm – ñoù laø, giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vôùi taát caû söùc maïnh cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi ñang giaûng daïy Lôøi Khaûi huyeàn trong thôøi gian naøy khoâng phaûi ñeå töï khoe khoang veà chuùng toâi, nhöng vì ñoù laø Lôøi thaät caàn thieát cho thôøi ñaïi ngaøy nay, cho caû ngöôøi tin laãn ngöôøi khoâng tin. Chæ bôûi chuaån bò ñöùc tin naøy baét ñaàu töø baây giôø thì loøng chuùng ta môùi coù theå khoâng bò lung lay khi nhöõng söï thöû thaùch vaø tai hoïa ñoå treân chuùng ta. 

Dó nhieân Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta söï baûo veä ñaëc bieät cuûa Ngaøi, nhöng vì chuùng ta ñang soáng trong moät theá giôùi khoù khaên, gay go vaø kinh tôûm, neáu chuùng ta bieát ñieàu seõ xaûy ñeán trong thôøi kyø cuoái cuøng vaø chuaån bò ñöùc tin cuûa chuùng ta ñeå chieán thaéng nhöõng söï thöû thaùch, thì chuùng ta coù theå rao truyeàn Phuùc aâm nhieàu hôn nöõa. Hôn nöõa, vì chuùng ta seõ ñaët nhieàu hi voïng chaéc chaén nôi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, neân chuùng ta seõ khoâng bao giôø bò cuoán ñi bôûi doøng chaûy cuûa theá giôùi, hay baùn ñi nieàm tin cuûa chuùng ta, nhöng ngöôïc laïi chuùng ta coøn laøm nhieàu coâng vieäc ñöùc tin hôn nöõa. Ñaáây laø taïi sao chuùng toâi giaûng daïy Lôøi Khaûi huyeàn vaø phuïc vuï nhieàu coâng vieäc cuûa ñöùc tin.Tai Hoïa Cuûa Oáng Loa Thöù Ba 


OÁng loa thöù ba – caâu 10-11: “Vò thieân söù thöù ba thoåi loa, thì moät ngoâi sao lôùn ôû treân trôøi rôi xuoáng, chaùy coù ngoïn nhö moät boù ñuoác; ngoâi sao aáy rôi vaøo moät phaàn ba caùc soâng lôùn vaø caùc suoái nöôùc. Teân ngoâi sao ñoù laø Ngaûi cöùu, moät phaàn ba nöôùc bieán ra nhö muøi ngaûi cöùu, vaø laøm cheát maát nhieàu ngöôøi ta, vì ñaõ bieán thaønh ra ñaéng.” 

Caùc tín ñoà cuõng seõ soáng qua tai hoïa thöù ba naøy. Tai hoïa thöù hai ñoå xuoáng treân bieån, nhöng laàn naøy oáng loa thöù ba seõ mang tai hoïa treân soâng vaø suoái. Moät ngoâi sao lôùn seõ töø treân trôøi rôi xuoáng ôû ñaây töôïng tröng cho moät sao choåi. Nhöõng soâng vaø suoái maø bò sao choåi rôi vaøo seõ bieán thaønh ñaéng, vaø chuùng cuõng seõ bieán thaønh ngaûi ñaéng. Trong thôøi xöa, ngöôøi ta töøng troàng caây ngaûi vaø aên nhöïa cuûa noù nhö laø thuoác, noù ñaéng khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng khi ngaûi ñaéng naøy lan traøn qua moïi nguoàn nöôùc cuûa theá giôùi thì nhieàu ngöôøi seõ cheát vì uoáng noù. 

Khi moät phaàn ba nöôùc saïch cuûa theá giôùi bieán thaønh ngaûi ñaéng, nhieàu ngöôøi seõ vì ñoù maø cheát, nhöng Chuùa seõ baûo veä daân söï cuûa Ngaøi khoûi tai hoïa naøy. Haàu heát nguyeân nhaân gaây ra söï cheát choùc voâ soá seõ laø do nöôùc nhieãm truøng, coù leõ moät soá do söï thay ñoåi hoùa sinh trong nöôùc gaây ra bôûi söï rôi xuoáng cuûa sao choåi. Noùi caùch khaùc, ngöôøi ta khoâng phaûi chæ cheát vì nöôùc trôû neân ñaéng, nhöng vì nhöõng nguyeân nhaân khaùc nöõa. Chuùng ta bieát vaø tin raèng moïi ñieàu naøy laø thaät, vaø chuùng ta seõ chaéc chaén vöôït qua trong töông lai. Tai Hoïa Cuûa Oáng Loa Thöù Tö 


OÁng loa thöù tö – Caâu 12: “Vò thieân söù thöù tö thoåi loa, thì moät phaàn ba maët trôøi bò haïi, moät phaàn ba maët traêng vaø moät phaàn ba caùc ngoâi sao cuõng vaäy, haàu cho moät phaàn ba caùc vì saùng aáy ñeàu bò toái taêm, vaø haàu cho ban ngaøy maát moät phaàn ba saùng, vaø ban ñeâm cuõng vaäy.”

Ñöøng queân raèng caùc tín ñoà seõ vaãn bò soáng treân traùi ñaát qua suoát tai hoïa thöù tö naøy. 

Neáu moät phaàn ba ngaøy khoâng coù aùnh saùng, coù nghóa raèng aùnh saùng ban ngaøy bò giaûm ñi khoaûng 4 giôø theo nhö trung bình 7 ñeán 8 giôø moät ngaøy. Vì maët trôøi vaø nhöõng ngoâi sao seõ cuõng maát ñi moät phaàn ba aùnh saùng cuûa chuùng, neân caû theá giôùi seõ trôû neân toái taêm. Noùi caùch khaùc, ñaùng lyù laø saùng caû ngaøy thì boùng toái seõ thình lình aäp xuoáng. Phim Caát Leân döïa theo hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn, nhöng trong ñoù baïn coù theå thaáy raèng caû theá giôùi trong ban ngaøy bieán thaønh toái taêm khieán moïi ngöôøi la heùt vaø sôï haõi. Baïn haõy töï nghó xem: ñaùng lyù laø 11 giôø saùng, töï nhieân maët trôøi bieán maát vaø khoâng coøn aùnh saùng nöõa. Baïn cuõng seõ bò sôï haõi, nhö theå baïn ñang bò thaàn cheát thaêm vieáng vaäy. 

Chuùng ta bieát raèng chuùng ta seõ phaûi soáng qua moät thôøi gian tai hoïa nhö theá, nhöng baïn khoâng neân sôï haõi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baûo veä vaø thaäm chí ban phöôùc cho chuùng ta nhieàu hôn nöõa. Luùc ñoù ñöùc tin cuûa baïn seõ trôû neân voâ cuøng maïnh meõ neân Ñöùc Chuùa Trôøi seõ traû lôøi söï caàu nguyeän cuûa baïn vaø haønh ñoäng cho baïn ngay luùc baïn caàu nguyeän vôùi Ngaøi. Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ luoân luoân ôû vôùi chuùng ta cho ñeán cuøng traùi ñaát, neân Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng bao giôø lìa boû chuùng ta moät mình trong thôøi gian Ñaïi Naïn cuûa thôøi kyø cuoái cuøng. Ngaøi seõ luoân luoân ôû vôùi chuùng ta khoâng moät chuùt nghi ngôø naøo. Nhö theá, bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ôû vôùi chuùng ta moïi luùc, neân chuùng ta phaûi tin raèng Ngaøi seõ baûo veä chuùng ta vaø cho pheùp chuùng ta soáng coøn, vaø chuùng ta phaûi rao truyeàn ñöùc tin naøy cho nhöõng ngöôøi khaùc ñeå hoï cuõng chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï.Ba Tai Hoïa Nöõa Seõ Ñeâán 


Caâu 13 cheùp, “Baáy giôø toâi nhìn xem, nghe chim phuïng hoaøng bay giöõa trôøi, keâu tieáng lôùn raèng: Khoán thay! Khoán thay! Khoán thay cho nhöõng daân söï treân ñaát, vì côù tieáng loa maø ba vò thieân söù khaùc coøn phaûi thoåi nöõa.”

Khi thieân söù thoåi ba laàn khoán thay nöõa thì seõ coù ba tai hoïa xaûy ra treân ñaát tieáp theo. Noùi caùch khaùc, trong nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa, vaãn coøn 3 tai hoïa nöõa. Chuùng ta neân nhaän bieát raèng bôûi 7 oáng loa, chuùng ta seõ ñöôïc nhaän bieát söï caát leân cuûa Thaùnh ñoà. Khi nhöõng tai hoïa cuûa 6 oáng loa ñaàu tieân keát thuùc, vaø thieân söù thöù 7 thoåi oáng loa cuûa ngöôøi thì caùc thaùnh ñoà seõ laäp töùc soáng laïi vaø thaêng thieân. Khi taát caû caùc tín ñoà ñöôïc caát leân vaø gaëp Chuùa trong khoâng trung, thì tai hoïa cuûa 7 caùi baùt seõ ñoå xuoáng treân ñaát. 

Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng traùi ñaát naøy seõ sôùm böôùc vaøo trong söï baét ñaàu nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa vaø 7 caùi baùt, tai hoïa cuûa 7 caùi baùt seõ ñöôïc ñoå xuoáng vôùi tai hoïa cuûa oáng loa thöù 7 theo nhö yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi tin nôi ñoù vôùi taát caû taám loøng cuûa chuùng ta, vaø baây giôø phaûi nuoâi döôõng ñöùc tin cuûa chuùng ta ñeå nhôø ñoù ñöùc tin cuûa chuùng ta coù theå lôùn leân maïnh meõ ñuû ñeå chòu ñöïng qua moïi tai hoïa naøy. Neáu ngöôøi ta tin maø khoâng coù söï bieát tröôùc naøo veà thôøi kyø cuoái cuøng, hoï seõ bò voâ cuøng khuûng hoaûng khi söï Thöû thaùch thaät söï ñeán neân cuoái cuøng seõ khieán hoï coù theå boû ñaïo. 

Nhö theá, ñeå coù theå chieán thaéng, ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi nhöõng söï vieäc naøy phaûi ñöôïc ñi keøm vôùi söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà thôøi kyø cuoái cuøng. Hieän nay, khi thôøi kyø cuoái cuøng ñang thaät gaàn vôùi chuùng ta, chuùng ta phaûi vì ñoù maø khoâng bao giôø ñöôïc boû beâ hoäi thaùnh hay rôøi xa khoûi ñoù. Moïi loøng chuùng ta phaûi hieäp moät trong hoäi thaùnh, vaø duø theá naøo ñi nöõa chuùng ta phaûi tin hoaøn toaøn nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaûng ra cho chuùng ta qua hoäi thaùnh, naém laáy nhau bôûi ñöùc tin vaø soáng trong ñöùc tin. 

Khi nhöõng tai hoïa naøy ñeán, moät soá ngöôøi chöa ñöôïc cöùu ngay caû töø trong chính gia ñình, ngöôøi thaân hay baïn beø cuûa baïn seõ coù theå ñuoåi theo baïn. Ngay caû luùc bình thöôøng, khi hoûi ai laø ngöôøi thaân, anh em, cha meï cuûa chuùng ta laø ai, Chuùa chuùng ta noùi vôùi chuùng ta raèng chæ coù nhöõng ai laøm theo yù muoán cuûa Cha laø gia ñình, cha meï vaø anh em cuûa chuùng ta. Khi söï thöû thaùch ñeán, nhöõng ngöôøi taùi sanh seõ caøng nhaän ra ai môùi thaät söï laø anh chò em vaø gia ñình cuûa hoï. Vì luùc baáy giôø chuùng ta seõ hieåu vaø giuùp ñôõ nhau trong nieàm tin naøy, vaø vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi cöùu baïn cuõng nhö toâi ra khoûi nhöõng tai hoïa naøy, neân Ngaøi seõ chaêm soùc chuùng ta, baûo veä chuùng ta khoûi tai hoïa, vaø nuoâi naáng chuùng ta nhö con caùi Ngaøi trong hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. Ñöùc tin naøy phaûi ñöôïc thieát laäp caùch vöõng vaøng trong chuùng ta. 

Nhöõng ngöôøi baùn chuùng ta cho Anti-christ trong thôøi kyø cuoái cuøng coù theå seõ laø nhöõng ngöôøi töø trong chính gia ñình ruoät thòt cuûa chuùng ta. Nhö theá, maëc duø hoï laø gia ñình vaø ngöôøi thaân cuûa chuùng ta, nhöng neáu hoï chöa ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì ñöùc tin cuûa chuùng ta phaûi maïnh meõ ñuû ñeå xem hoï nhö ngöôøi döng töø ngay luùc ban ñaàu. Noùi caùch khaùc, hoï laø nhöõng ngöôøi coù khaû naêng coù theå laøm nhöõng chuyeän teä haïi vôùi chuùng ta hôn caû ngöôøi khoâng quen bieát. Duø hoï laø gia ñình ruoät thòt cuûa chuùng ta ñi nöõa nhöng neáu hoï chöa ñöôïc cöùu, thì chuùng ta phaûi bieát raèng hoï laø keû thuø cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi môû loøng ra vôùi nhöõng ñieàu maø chuùng ta thöôøng nghe töø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong vaán ñeà naøy vaø tin ñoù laø söï thaät. 

Cuõng gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieán thaønh Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô thaønh moät bieån löûa baèng caùch ñoå möa ñaù vaø löûa treân hoï, Ngaøi cuõng seõ mang moät tai hoïa nhö theá ñeán vôùi nhöõng toäi nhaân trong thôøi kyø cuoái cuøng. Söï huûy dieät thaønh Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät söï thaät ñöôïc chöùng minh bôûi nhöõng baèng chöùng khaûo coå hoïc. 

Ngaøy nay, nhieàu phim aûnh coù coát truyeän döïa treân söï huûy dieät loaøi ngöôøi bôûi söï va chaïm cuûa traùi ñaát vôùi nhöõng thieân thaïch ñaõ ñöôïc ñöa ra. Nhöõng boä phim nhö theá ñaõ ñöôïc taïo döïng döïa treân Lôøi Kinh thaùnh ghi cheùp veà nhöõng tai hoïa trong ngaøy cuoái cuøng seõ ñoå xuoáng treân ñaát. Nhöõng sao baêng rôi xuoáng traùi ñaát coù khaû naêng xaûy ra khaù cao, cuõng gioáng nhö nhöõng tai hoïa cuûa chuû nghóa vaät chaát trong theá giôùi naøy. 

Moät thí duï hay laø baèng chöùng coå töï hoïc töø hoùa thaïch cuûa nhöõng con khuûng long, laø ñieàu baøy toû raèng traùi ñaát ñaõ traûi qua moät soá thay ñoåi lôùn trong thôøi coå xöa. Nhöõng sinh vaät tuyeät chuûng noùi vôùi veà söï toàn taïi cuûa chuùng tröôùc ñaây qua nhöõng maãu hoùa thaïch cuûa chuùng. Moät soá nhaø khoa hoïc ñöa ra giaû thuyeát raèng nhöõng sinh vaät tuyeät chuûng coå xöa, bao goàm caû khuûng long, laø söï giaûi thích cho moät thaûm hoïa va chaïm giöõa traùi ñaát vôùi moät thieân thaïch. Vì theá, tai hoïa nhöõng sao baêng cheùp trong Khaûi huyeàn ñoaïn 8 laø chaéc seõ ñöôïc thöïc hieän trong theá giôùi naøy. Khoâng Laâu Nöõa Trong Töông Lai….


Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng nhöõng tai hoïa nhö theá xaûy ñeán trong theá gian naøy seõ khoâng coøn xa nöõa trong töông lai. Moät soá nhaø khoa hoïc ñaõ thöû voâ tính con ngöôøi, laø ñieàu thaùch thöùc kinh khuûng ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñang saün saøng ñoå taát caû nhöõng tai hoïa xuoáng thôøi ñaïi naøy. Con ngöôøi khoâng ñöôïc boû queân Ñöùc Chuùa Trôøi trong söï tin caäy cuûa hoï treân söùc maïnh cuûa khoa hoïc. 

Hieän nay con ngöôøi ñang tìm caùch phaûn öùng laïi taát caû nhöõng tai hoïa cuûa theá giôùi baèng söùc maïnh hieåu bieát cuûa khoa hoïc. Nhöng khoâng coù phaïm vi khoa hoïc naøo coù theå ngaên ngöøa ñöôïc nhöõng tai hoïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì chuùng coøn teä hôn nhöõng tai hoïa khaùc maø con ngöôøi ñaõ traûi qua tröôùc ñaây. Khi chuùng ta nhìn vaøo nhöõng tieán trình khoa hoïc do con ngöôøi taïo ra, chuùng ta coù theå thaáy raèng con ngöôøi ñang thaùch thöùc quyeàn löïc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, muoán trôû neân gioáng nhö Ngaøi. Duø khoa hoïc tieán boä ñeán theá naøo ñi nöõa, cuõng khoâng ai coù theå ngaên chaän nhöõng tai hoïa do Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán. Taát caû nhöõng tai hoïa naøy laø do töï con ngöôøi chuoác laáy. 

Caùch duy nhaát ñeå thoaùt khoûi nhöõng tai hoïa do Ñöùc Chuùa Trôøi mang ñeán laø khaùm phaù leõ thaät cuûa söï cöùu roãi qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø aån naùu trong caùnh tay cuûa Chuùa bôûi tin nôi ñoù. Thoaùt khoûi nhöõng tai hoïa naøy bôûi nhaän bieát vaø tin raèng chæ coù moät caùch duy nhaát ñeå traùnh khoûi söï ñoaùn xeùt ñaùng sôï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñöùc tin cuûa baïn nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Moïi ôn phöôùc vaø söï ruûa saû laø ôû trong tay Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi muoán giöõ traùi ñaát naøy, thì traùi ñaát seõ tieáp tuïc soáng; nhöng neáu khoâng thì noù chæ coù theå bò huûy dieät maø thoâi. Soáng trong moät thôøi ñaïi nhö theá, neáu baïn tin vaø ñi theo Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi caùch hoaøn toaøn hôn vaø kính sôï Ngaøi hôn, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ daãn baïn ñeán vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø nôi baïn coù theå aån naùu khoûi nhöõng tai hoïa khuûng khieáp saép ñeán naøy. 

Ngay caû hieän nay, nhieàu ngöôøi treân toaøn theá giôùi ñang cheát vaø run raãy sôï haõi töø nhöõng söï ñoäng ñaát, gioù baõo vaø thieân tai. Hôn nöõa, chieán tranh khoâng ngöøng xaûy ra ôû khaép nôi, quoác gia naøy ñaùnh vôùi quoác gia kia, nöôùc naøy ñaùnh vôùi nöôùc noï. Nhö theá, khi Anti-christ xuaát hieän trong töông lai gaàn ñaây vaø giaûi quyeát moïi vaán ñeà caáp baùch cuûa tình traïng hoãn ñoän nhö theá, thì nhieàu ngöôøi seõ ñi theo haén. Ñieàu naøy seõ ñöôïc ñi keøm theo bôûi söï ñoå xuoáng cuûa nhöõng tai hoïa ñaùng sôï treân ñaát, vaø cuoái cuøng traùi ñaát seõ hoaøn toaøn bò huyû dieät bôûi nhöõng tai hoïa do Ñöùc Chuùa Trôøi mang ñeán. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ taïo döïng Trôøi môùi vaø Ñaát môùi vaø ban noù cho nhöõng ai ñaõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi. Muïc ñích trong söï taïo döïng Trôøi môùi Ñaát môùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ban noù cho nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Tröôùc ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät theá giôùi ñaàu tieân vaø môû ra theá giôùi thöù hai. Cuõng nhö nhöõng con khuûng long coå xöa ñaõ bieán maát, thì traùi ñaát cuûa khoa hoïc vaên minh hieän ñaïi naøy seõ bieán maát, vaø chuùng ta seõ taän maét chöùng kieán söï baét ñaàu môùi cuûa moät theá giôùi môùi do Ñöùc Chuùa Trôøi mang ñeán. 

Vaäy thì chuùng ta phaûi suy nghó veà vieäc hieän nay chuùng ta phaûi neân soáng nhö theá naøo. Chuùng ta phaûi tin nôi moïi tai hoïa seõ ñeán nhö ñöôïc cheùp trong phaân ñoaïn naøy, vaø soáng caû cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa chuùng ta vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuaån bò cho theá giôùi tieáp theo vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi coù söï hieåu bieát veà Lôøi tieân tri cuûa Khaûi huyeàn. Baây giôø toâi noùi ñieàu naøy laø vì khi ngaøy ñoù ñeán, moïi söï hieåu bieát maø baïn coù seõ ñöôïc chöùng minh vaø seõ coù lôïi lôùn cho ñöùc tin cuûa baïn. 

Moïi vaät theå khoâng gian ñaõ va chaïm vôùi traùi ñaát, töø nhöõng thieân thaïch raûi raùc giöõa Sao Hoûa vaø Sao Moäc ñeán voâ soá sao choåi khoâng bieát chu kyø, ñöôïc goïi chung laø “Nhöõng vaät theå gaàn traùi ñaát (NEOs).” NASA moät laàn ñaõ tieát loä moät danh saùch nhaän daïng 893 ñöôïc bieát nhö NEOs chæ trong heä thoáng maët trôøi maø thoâi. Neáu baát cöù moät trong nhöõng NEOs naøy va chaïm vôùi traùi ñaát thì söï taøn phaù do söï va chaïm naøy khoâng theå naøo töôûng töôïng noåi. Tai hoïa va chaïm naøy chaéc seõ lôùn hôn haøng ngaøn laàn nhöõng quaû bom nguyeân töû hoïp laïi. 

Haõy töôûng töôïng xem ñieàu gì seõ xaûy ra luùc ñoù. Röøng raäm, nöôùc soâng, taøu thuyeàn seõ bò huûy dieät laø chuyeän seõ xaûy ra. Vì theá, taát caû con ngöôøi phaûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø soáng ñôøi soáng chuaån bò cho söï soáng ñôøi ñôøi. 

Chuùa ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng khi nhöõng thieân tai xaûy ñeán vôùi traùi ñaát naøy, thì moät phaàn ba maët trôøi, maët traêng vaø caùc ngoâi sao seõ trôû neân toái taêm. Nhöng chæ coù moät soá ngöôøi bieát ñieàu naøy, vaø thaäm chí chæ coù moät ít ngöôøi hôn tin nôi ñoù. Nhö theá, chæ moät soá ít ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø giaûng daïy leõ thaät cuûa noù. 

Taâm trí chuùng ta phaûi tænh thöùc. Nhöõng tai hoïa naøy chaéc chaén seõ ñeán. Chuùng ta phaûi tìm bieát vôùi loaïi ñöùc tin vaø söï quyeát ñònh naøo maø chuùng ta phaûi neân soáng heát cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa chuùng ta. Baïn vaø toâi phaûi nhaän bieát raèng thôøi ñaïi hoâm nay chæ coøn moät böôùc nöõa laø ñeán thôøi kyø Ñaïi Naïn, vaø chuùng ta phaûi soáng cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa chuùng ta trong ñöùc tin, khoâng moät chuùt nghi ngôø naøo veà baát cöù ñieàu gì trong loøng chuùng ta. 

Neáu hieän nay chuùng ta khoâng soáng bôûi tin nôi Lôøi tieân tri veà Ñaïi Naïn naøy, thì loøng chuùng ta seõ trôû neân troáng roãng, chuùng ta seõ maát ñi muïc tieâu cuûa mình, vaø chuùng ta seõ bò teâ lieät vì nhöõng lo laéng trong cuoäc soáng. Ñieàu naøy khoâng ñöôïc xaûy ra. Cuøng luùc ñoù, chuùng ta khoâng neân soáng bôûi ñaët hi voïng cuûa chuùng ta nôi theá gian, nhö theå chuùng ta seõ khoâng bao giôø boû laïi theá gian naøy. Nhieàu ngöôøi coù söï hieåu bieát chuùt ít veà khoa hoïc bieát raát roõ raèng khoâng coù hi voïng naøo trong theá gian naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ huûy boû theá giôùi naøy. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ taïo döïng moät Nöôùc môùi cuûa Chuùa Jeâsus vaø cho pheùp nhöõng ngöôøi coâng chính soáng nôi ñoù. Vaø Ngaøi seõ cho pheùp nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh soáng vôùi Ngaøi ñôøi ñôøi. 

Chuùng ta neân quaêng boû nhöõng yù muoán vaø tö töôûng rieâng cuûa chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khieâm nhöôøng tieáp nhaän cuõng nhö tin nôi Lôøi tieân tri cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø sau ñoù gaëp gôõ Chuùa khi Ngaøi ñeán. Chuùng ta haõy soáng vì coâng taùc naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi Chuùa trôû laïi theá gian, chuùng ta seõ nhaän ñöôïc söï soáng môùi, thaân theå cuûa chuùng ta seõ ñöôïc ñoåi môùi nhö Ngaøi, vaø chuùng ta seõ soáng laïi vôùi Ngaøi trong theá giôùi môùi cuûa Ngaøi, nhö Ngaøi ñaõ phaùn baûo vôùi chuùng ta vaäy. 

Chuùng ta khoâng bieát chính xaùc ngaøy vaø giôø Chuùa seõ trôû laïi. Nhöng nhìn vaøo nhöõng daáu hieäu cuûa theá giôùi, chuùng ta bieát raèng moïi tai hoïa ñaõ ñöôïc cheùp trong Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñang raát gaàn vôùi chuùng ta. Vì theá chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaõ tieân tri moïi ñieàu naøy, vaø laø Ñaáng ñaõ baøy toû ra cho chuùng ta con ñöôøng cöùu roãi.