Sermons

【Chapter 9-1】 < Khaûi huyeàn 9:1-21 > Tai Hoïa Töø Vöïc Saâu Khoâng Ñaùy< Khaûi huyeàn 9:1-21 >
“Vò thieân söù thöù naêm thoåi loa, thì toâi thaáy moät ngoâi sao töø trôøi rôi xuoáng ñaát, vaø ñöôïc ban cho chìa khoùa cuûa vöïc saâu khoâng ñaùy, Ngoâi sao aáy môû vöïc saâu khoâng ñaùy ra, coù moät luoàng khoùi döôùi vöïc bay leân, nhö khoùi cuûa loø löûa lôùn; maët trôøi vaø khoâng khí ñeàu bò toái taêm bôûi luoàng khoùi cuûa vöïc. Töø luoàng khoùi aáy, coù nhöõng chaâu chaáu bay ra raûi treân maët ñaát; vaø coù keû ban cho chuùng noù quyeàn gioáng nhö boï caïp ôû ñaát vaäy. Coù lôøi truyeàn cho chuùng noù chôù laøm haïi loaøi coû ôû ñaát, thöù xanh vaø caây coái naøo, nhöng chæ laøm haïi nhöõng ngöôøi khoâng coù aán Ñöùc Chuùa Trôøi ôû treân traùn. Laïi cho chuùng noù pheùp, khoâng phaûi laø gieát, nhöng laø laøm khoå nhöõng ngöôøi ñoù trong naêm thaùng, vaø söï laøm khoå aáy gioáng nhö söï laøm khoå khi boï caïp caén ngöôøi ta. Trong nhöõng ngaøy ñoù, ngöôøi ta seõ tìm söï cheát, maø khoâng tìm ñöôïc; hoï seõ öôùc ao cheát ñi maø söï cheát traùnh xa. Nhöõng chaâu chaáu ñoù gioáng nhö nhöõng ngöïa saém saün ñeå ñem ra chieán traän: Treân ñaàu noù coù nhö maõo trieàu thieân tôï hoà baèng vaøng, vaø maët noù nhö maët ngöôøi ta; noù coù toùc gioáng toùc ñaøn baø, vaø raêng noù nhö raêng sö töû. Noù coù giaùp nhö giaùp baèng saét, vaø tieáng caùnh noù nhö tieáng cuûa nhieàu xe coù nhieàu ngöïa keùo chaïy ra nôi chieán tröôøng. Ñuoâi noù coù noïc, nhö boï caïp, aáy bôûi trong nhöõng ñuoâi ñoù maø chuùng noù coù quyeàn haïi ngöôøi ta trong naêm thaùng. Noù coù vua ñöùng ñaàu, laø söù giaû cuûa vöïc saâu, tieáng Heâ-bô-rô goïi laø A-ba-ñoân, tieáng Gôø-reùc laø A-boâ-ly-oân. Naïn thöù nhöùt ñaõ qua; nay coøn hai naïn nöõa ñeán sau noù. Thieân söù thöù saùu thoåi loa Vò thieân söù thöù saùu thoåi loa, thì toâi nghe coù tieáng ra töø boán goùc baøn thôø baèng vaøng ñaët tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Tieáng aáy noùi cuøng vò thieân söù thöù saùu ñöông caàm loa raèng: Haõy côûi cho boán vò thieân söù bò troùi treân bôø soâng caùi Ô-phô-raùt. Boán vò thieân söù beøn ñöôïc côûi troùi, ñaõ chöïc saün ñeán giôø, ngaøy, thaùng, vaø naêm aáy, haàu cho tieâu dieät moät phaàn ba loaøi ngöôøi. Soá binh kî maõ cuûa ñaïo quaân laø hai traêm trieäu; soá ñoù toâi ñaõ nghe. Kìa trong söï hieän thaáy, toâi thaáy nhöõng ngöïa vaø keû côõi ra laøm sao: Nhöõng keû aáy ñeàu maëc giaùp maøu löûa, maøu tía, maøu löu hoaøng; ñaàu ngöïa gioáng nhö ñaàu sö töû, vaø mieäng noù coù phun löûa, khoùi, vaø dieâm sinh. Moät phaàn ba loaøi ngöôøi bò gieát vì ba tai naïn ñoù, laø löûa, khoùi, vaø dieâm sinh ra töø mieäng ngöïa. Vì quyeàn pheùp cuûa nhöõng ngöïa aáy ôû nôi mieäng vaø ñuoâi noù; nhöõng ñuoâi aáy gioáng nhö con raén, vaø coù ñaàu, nhôø ñoù noù laøm haïi ngöôøi. Coøn nhöõng ngöôøi soùt laïi, chöa bò caùc tai naïn ñoù gieát ñi, vaãn khoâng aên naên nhöõng coâng vieäc bôûi tay chuùng noù laøm, cöù thôø laïy ma quæ cuøng thaàn töôïng baèng vaøng, baïc, ñoàng, ñaù, vaø goã, laø nhöõng töôïng khoâng thaáy, khoâng nghe, khoâng ñi ñöôïc. Chuùng noù cuõng khoâng aên naên nhöõng toäi gieát ngöôøi, taø thuaät, gian daâm, troäm cöôùp cuûa mình nöõa.”


Giaûi Thích

Caâu 1: Vò thieân söù thöù naêm thoåi loa, thì toâi thaáy moät ngoâi sao töø trôøi rôi xuoáng ñaát, vaø ñöôïc ban cho chìa khoùa cuûa vöïc saâu khoâng ñaùy. 
Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho thieân söù chìa khoùa cuûa vöïc saâu khoâng ñaùy coù nghóa laø Ngaøi ñaõ quyeát ñònh mang moät tai hoïa khuûng khieáp nhö ñòa nguïc ñeán cho nhaân loaïi. 
Vöïc saâu khoâng ñaùy cuõng ñöôïc goïi laø vöïc thaúm, coù nghóa laø moät nôi coù ñoä saâu voâ taän. Ñeå mang ñeán söï khoå sôû cho Anti-christ soáng treân ñaát, nhöõng ngöôøi theo haén vaø nhöõng keû choáng nghòch laïi ngöôøi coâng chính, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ môû ra vöïc saâu khoâng ñaùy. Chìa khoùa cuûa vöïc saâu khoâng ñaùy naøy ñöôïc ban cho thieân söù thöù naêm. Ñaây laø moät tai hoïa khuûng khieáp nhö ñòa nguïc. 

Caâu 2: Ngoâi sao aáy môû vöïc saâu khoâng ñaùy ra, coù moät luoàng khoùi döôùi vöïc bay leân, nhö khoùi cuûa loø löûa lôùn; maët trôøi vaø khoâng khí ñeàu bò toái taêm bôûi luoàng khoùi cuûa vöïc. 
Khi Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp môû cöûa vöïc saâu khoâng ñaùy, caû theá giôùi seõ ñaày buïi nhö laø tro taøn cuûa nuùi löûa. Tai hoïa toái taêm naøy laø daønh cho nhöõng ngöôøi yeâu thích boùng toái. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuùa cuûa söï saùng, laø Ñaáng soi saùng treân chuùng ta, ban Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho moïi ngöôøi. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tin leõ thaät naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi ban ôn cöùu roãi vaø cho pheùp hoï soáng trong aùnh saùng röïc rôõ cuûa Ngaøi. Nhöng nhöõng ngöôøi khoâng tieáp nhaän leõ thaät seõ ñoái dieän vôùi söï tröøng phaït coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì Ngaøi seõ ñoå treân hoï tai hoïa toái taêm vaø söï phaùn xeùt coâng bình cuûa Ngaøi. 
Ngöôøi ta voán sinh ra laø nhöõng toäi nhaân, vaø hoï thích boùng toái hôn laø aùnh saùng trong cuoäc soáng cuûa hoï. Vì theá hoï ñaùng nhaän tai hoïa boùng toái töø Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ baùc boû vaø khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho. 

Caâu 3: Töø luoàng khoùi aáy, coù nhöõng chaâu chaáu bay ra raûi treân maët ñaát; vaø coù keû ban cho chuùng noù quyeàn gioáng nhö boï caïp ôû ñaát vaäy.
Ñöùc Chuùa Trôøi seõ sai chaâu chaáu ñeán vôùi traùi ñaát vaø tröøng phaït toäi cuûa nhöõng ngöôøi choáng ñoái laïi leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong tö töôûng theo baûn naêng cuûa hoï. Tai hoïa chaâu chaáu naøy laø ñeå ñem söï ñau ñôùn nhöùc nhoái nhö laø bò boø caïp chích vaäy. Vì theá moïi toäi nhaân treân theá giôùi phaûi tin nôi tình yeâu thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø nhöõng ngöôøi khoâng tin, laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân phaûi chöùng kieán toäi töø choái tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï choáng nghòch Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï laø to lôùn vaø ñau ñôùn nhö theá naøo. 
Ñöùc Chuùa Trôøi sai chaâu chaáu ñeán vôùi theá gian vaø khieán ngöôøi ta traû giaù toäi loãi cuûa hoï trong vieäc choáng nghòch, laø leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng nhöõng yù nghó theo baûn naêng cuûa hoï. Giaù cuûa toäi loãi naøy laø söï khoå sôû cuûa hoï döôùi tai hoïa chaâu chaáu. 

Caâu 4: Coù lôøi truyeàn cho chuùng noù chôù laøm haïi loaøi coû ôû ñaát, thöù xanh vaø caây coái naøo, nhöng chæ laøm haïi nhöõng ngöôøi khoâng coù aán Ñöùc Chuùa Trôøi ôû treân traùn.
Khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa tai hoïa chaâu chaáu khuûng khieáp naøy, Ngaøi khoâng queân baøy toû loøng thöông xoùt cuûa Ngaøi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc Ngaøi ñoùng aán. Ngaøi cuõng ra leänh cho nhöõng con chaâu chaáu khoâng ñöôïc laøm haïi ñeán thieân nhieân. 

Caâu 5: Laïi cho chuùng noù pheùp, khoâng phaûi laø gieát, nhöng laø laøm khoå nhöõng ngöôøi ñoù trong naêm thaùng, vaø söï laøm khoå aáy gioáng nhö söï laøm khoå khi boï caïp caén ngöôøi ta.
Trong Nhaõ ca 8:6, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi veà tình yeâu vaø côn giaän cuûa Ngaøi raèng: “Vì aùi tình maïnh nhö söï cheát, Loøng ghen hung döõ nhö AÂm phuû; Söï noùng noù laø söï noùng cuûa löûa, Thaät moät ngoïn löûa cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va.” Cuõng theå aáy, tai hoïa naøy noùi vôùi chuùng ta veà söï tröøng phaït seõ kinh khuûng nhö theá naøo ñoái vôùi nhöõng ngöôøi töø choái tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa Ngaøi. Tai hoïa naøy seõ giaøy voø ngöôøi ta trong naêm thaùng. 

Caâu 6: Trong nhöõng ngaøy ñoù, ngöôøi ta seõ tìm söï cheát, maø khoâng tìm ñöôïc; hoï seõ öôùc ao cheát ñi maø söï cheát traùnh xa. 
Tai hoïa chaâu chaáu seõ ñem ñeán söï khoå sôû lôùn ñeán noãi ngöôøi ta thaø cheát hôn laø soáng trong söï ñau ñôùn ñoù, nhöng hoï seõ khoâng theå cheát maëc daàu hoï muoán cheát ñeán nhö theá naøo ñi nöõa. Tai hoïa naøy ñeán bôûi vì ngöôøi ta töø choái Ñöùc Chuùa Trôøi. Nghó raèng söï keát thuùc cuûa xaùc thòt laø söï keát thuùc cuûa taát caû, hoï baùc boû Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng thoáng trò treân söï soáng laãn söï cheát. Nhöng qua tai hoïa chaâu chaáu naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû cho chuùng ta thaáy raèng ngay caû söï cheát cuõng khoâng theå ñeán neáu khoâng coù söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Caâu 7-12: Nhöõng chaâu chaáu ñoù gioáng nhö nhöõng ngöïa saém saün ñeå ñem ra chieán traän: Treân ñaàu noù coù nhö maõo trieàu thieân tôï hoà baèng vaøng, vaø maët noù nhö maët ngöôøi ta; noù coù toùc gioáng toùc ñaøn baø, vaø raêng noù nhö raêng sö töû. Noù coù giaùp nhö giaùp baèng saét, vaø tieáng caùnh noù nhö tieáng cuûa nhieàu xe coù nhieàu ngöïa keùo chaïy ra nôi chieán tröôøng. Ñuoâi noù coù noïc, nhö boï caïp, aáy bôûi trong nhöõng ñuoâi ñoù maø chuùng noù coù quyeàn haïi ngöôøi ta trong naêm thaùng. Noù coù vua ñöùng ñaàu, laø söù giaû cuûa vöïc saâu, tieáng Heâ-bô-rô goïi laø A-ba-ñoân, tieáng Gôø-reùc laø A-boâ-ly-oân. Naïn thöù nhöùt ñaõ qua; nay coøn hai naïn nöõa ñeán sau noù. 
Ñuoâi cuûa nhöõng con chaâu chaáu töø vöïc saâu khoâng ñaùy coù söùc laøm ngöôøi ta ñau ñôùn trong naêm thaùng. Maëc duø beân ngoaøi chuùng gioáng nhö phuï nöõ, nhöng nhöõng con chaâu chaáu naøy laø nhöõng sinh vaät voâ cuøng ñaùng sôï vaø ñoäc aùc. Ñieàu naøy baøy toû toäi cuûa ñaøn oâng to lôùn nhö theá naøo khi theo ñuoåi ñaøn baø hôn laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng ñöôïc queân raèng Sa-tan tìm caùch khieán chuùng ta rôi vaøo trong toäi taø daâm vaø keùo chuùng ta ra khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch ñem nhöõng toäi ham muoán xaùc thòt saâu vaøo trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta. 

Caâu 13-15: Vò thieân söù thöù saùu thoåi loa, thì toâi nghe coù tieáng ra töø boán goùc baøn thôø baèng vaøng ñaët tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Tieáng aáy noùi cuøng vò thieân söù thöù saùu ñöông caàm loa raèng: Haõy côûi cho boán vò thieân söù bò troùi treân bôø soâng caùi Ô-phô-raùt. Boán vò thieân söù beøn ñöôïc côûi troùi, ñaõ chöïc saün ñeán giôø, ngaøy, thaùng, vaø naêm aáy, haàu cho tieâu dieät moät phaàn ba loaøi ngöôøi.
Söï phaùn xeùt toäi loãi, laø ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chôø ñôïi trong söï kieân nhaãn vì nhaân loaïi, cuoái cuøng cuõng ñöôïc baét ñaàu. Hieän nay laø thôøi tai hoïa chieán tranh seõ noù gieát moät phaàn ba ngöôøi taïi soâng Ô-phô-raùt. 

Caâu 16: Soá binh kî maõ cuûa ñaïo quaân laø hai traêm trieäu; soá ñoù toâi ñaõ nghe. 
ÔÛ ñaây, soá quaân kò maõ ñöôïc giaûi thích roõ raøng. Chieán tranh naøy töôïng tröng cho moät cuoäc chieán tranh ñieän töû hieän ñaïi. Maëc duø moät phaàn ba nhaân loaïi seõ bò gieát trong cuoäc chieán tranh naøy, nhöõng ngöôøi coøn soáng vaãn seõ tieáp tuïc thôø thaàn töôïng, choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khöôùc töø aên naên toäi loãi cuûa hoï. Ñieàu naøy baøy toû cho chuùng ta thaáy raèng taám loøng toäi loãi cuûa ngöôøi ta cöùng coõi laø theá naøo trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

Caâu 17: Kìa trong söï hieän thaáy, toâi thaáy nhöõng ngöïa vaø keû côõi ra laøm sao: Nhöõng keû aáy ñeàu maëc giaùp maøu löûa, maøu tía, maøu löu hoaøng; ñaàu ngöïa gioáng nhö ñaàu sö töû, vaø mieäng noù coù phun löûa, khoùi, vaø dieâm sinh.
Ñieàu maø söù ñoà Phao-loâ thaáy ôû ñaây laø nhöõng vuõ khí phaù hoaïi ñaùng sôï cuûa theá kyû 21, nhö laø xe taêng, phi cô phaûn löïc, vaø nhöõng vuõ khí hieän ñaïi ngaøy nay. 

Caâu 18-19: Moät phaàn ba loaøi ngöôøi bò gieát vì ba tai naïn ñoù, laø löûa, khoùi, vaø dieâm sinh ra töø mieäng ngöïa. Vì quyeàn pheùp cuûa nhöõng ngöïa aáy ôû nôi mieäng vaø ñuoâi noù; nhöõng ñuoâi aáy gioáng nhö con raén, vaø coù ñaàu, nhôø ñoù noù laøm haïi ngöôøi.
Moät cuoäc chieán ñaáu lôùn baèng caùc vuõ khí hieän ñaïi seõ ñeán vaøo thôøi kyø cuoái cuøng. Vaø moät phaàn ba nhaân loaïi seõ cheát vì tai hoïa khoùi löûa vaø möa ñaù ñeán töø nhöõng vuõ khí ñoù.

Caâu 20: Coøn nhöõng ngöôøi soùt laïi, chöa bò caùc tai naïn ñoù gieát ñi, vaãn khoâng aên naên nhöõng coâng vieäc bôûi tay chuùng noù laøm, cöù thôø laïy ma quæ cuøng thaàn töôïng baèng vaøng, baïc, ñoàng, ñaù, vaø goã, laø nhöõng töôïng khoâng thaáy, khoâng nghe, khoâng ñi ñöôïc. 
Baát keå nhöõng tai hoïa naøy, nhöng ngöôøi soáng soùt sau chieán tranh thaäm chí coøn thôø thaàn töôïng nhieàu hôn nöõa vaø tieáp tuïc thôø laïy chuùng, vì nhöõng ngöôøi naøy bò ñònh laø seõ bò huûy dieät. 

Caâu 21: Chuùng noù cuõng khoâng aên naên nhöõng toäi gieát ngöôøi, taø thuaät, gian daâm, troäm cöôùp cuûa mình nöõa.
Ñieàu naøy baøy toû cho chuùng ta raèng trong thôøi kyø cuoái cuøng, con ngöôøi seõ khoâng bao giôø aên naên toäi cuûa hoï tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoaùn xeùt nhöõng toäi nhaân naøy, nhöng ban cho moät theá giôùi môùi vaø phöôùc haïnh cho nhöõng ngöôøi coâng chính.