Sermons

【Chapter 9-2】 < Khaûi huyeàn 9:1-21 > Coù Ñöùc Tin Vöõng Vaøng Trong Thôøi Kyø Cuoái Cuøng< Khaûi huyeàn 9:1-21 >


Trong nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa, chuùng ta chæ phaûi traõi qua tai hoïa cuûa oáng loa thöù 5 vaø thöù 6 trong phaân ñoaïn treân. OÁng loa thöù naêm thoåi ra tai hoïa chaâu chaáu, vaø oáng loa thöù saùu loan baùo tai hoïa chieán tranh taïi soâng Ô-phô-raùt. 

Ñieàu ñaàu tieân chuùng ta caàn phaûi tìm hieåu laø nhöõng tín ñoà coù seõ traûi qua nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa naøy khoâng. Ñaây laø ñieàu ñaàu tieân chuùng ta phaûi nghe, bieát vaø tin. 

Caùc tín ñoà coù seõ tìm thaáy chính hoï ôû trong giöõa nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa khoâng? Caùc tín ñoà chaéc chaén tìm thaáy chính hoï ôû trong giöõa nhöõng tai hoïa naøy. Moät phaàn ba röøng seõ bò thieâu ñoát, moät phaàn ba bieån vaø soâng seõ bieán thaønh huyeát, maët trôøi, maët traêng vaø caùc ngoâi sao seõ trôû neân toái taêm. Maëc duø moät phaàn ba thieân nhieân cuûa caû theá giôùi seõ trôû neân huyeát hoaëc maát ñi aùnh saùng, ñieàu naøy cuõng coù nghóa raèng hai phaàn ba coøn laïi cuûa theá giôùi vaãn coøn. 

Lôøi Kinh-thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng, tín ñoà chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu seõ tìm thaáy mình ôû trong giöõa saùu tai hoïa ñaàu tieân laø nhöõng tai hoïa seõ huûy dieät moät phaàn ba theá giôùi. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng sôï haõi nhöõng tai hoïa naøy, vì nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ra leänh cho nhöõng con chaâu chaáu laøm haïi “chæ nhöõng ngöôøi khoâng coù daáu aán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân traùn hoï” trong tai hoïa thöù naêm cuûa Ngaøi, Ngaøi seõ baûo veä caùc tín ñoà ñaõ ñöôïc Ngaøi ñoùng aán trong giöõa nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa naøy. 

Nhöng ñieàu naøy coù nghóa laø caùc tín ñoà seõ vaãn phaûi traûi qua taát caû nhöõng tai hoïa naøy. Baïn vaø toâi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc mua chuoäc bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, seõ tìm thaáy chính chuùng ta ôû trong giöõa tai hoïa ñaàu tieân, laø tai hoïa seõ ñoát truïi moät phaàn ba theá giôùi bôûi löûa do Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng, cuõng nhö tai hoïa thöù hai laø bieán moät phaàn ba bieån thaønh maùu bôûi söï rôi xuoáng cuûa moät ngoïn nuùi löûa, vaø ñoàng thôøi tai hoïa thöù ba laø tai hoïa seõ bieán moät phaàn ba soâng suoái trôû thaønh ngaûi ñaéng vì moät ngoâi sao lôùn rôi xuoáng töø trôøi. 

Chuùng ta cuõng seõ soáng qua tai hoïa thöù tö, boùng toái seõ bao truøm bôûi söï maát aùnh saùng cuûa moät phaàn ba maët trôøi, maët traêng vaø caùc ngoâi sao; chuùng ta seõ traûi qua tai hoïa thöù naêm, khi nhöõng con chaâu chaáu laøm haïi ngöôøi ta vôùi söùc maïnh cuûa boø caïp; vaø khi tai hoïa thöù saùu ñöa ñeán moät chieán tranh theá giôùi taïi soâng Ô-pha-raùt, chuùng ta vaãn seõ tìm thaáy baûn thaân mình soáng trong suoát caû tai hoïa naøy. Vieäc chuùng ta seõ soáng qua saùu tai hoïa khuûng khieáp naøy ñöôïc cheùp trong Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùa chuùng ta ñaõ mua chuoäc chuùng ta ra khoûi moïi toäi loãi. Ngaøi ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Baùp-tem, huyeát vaø söï phuïc sinh töø coõi cheát cuûa Ngaøi. Chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc cuûa chuùng ta bôûi tin nôi nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laøm vì chuùng ta. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù moïi toäi loãi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, cho duø hoï soáng qua suoát saùu tai hoïa kinh khieáp, söï baûo veä ñaëc bieät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ôû vôùi hoï. Noùi caùch khaùc, Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng aân ñieån ñaëc bieät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp chuùng ta tieáp tuïc soáng. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùng nhaän ñöôïc moïi söï caûm taï cuûa chuùng ta vì söï baûo veä vaø ñaëc aân ñaëc bieät trong giöõa nhöõng tai hoïa ñoái vôùi chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu nhö theá naøo. 

Khi thieân söù thöù naêm thoåi keøn, Giaêng thaáy “moät ngoâi sao töø treân trôøi rôi xuoáng ñaát”, laø ñieàu “ñöôïc ban cho chìa khoùa cuûa vöïc saâu khoâng ñaùy.” Ngoâi sao ôû ñaây töôïng tröng cho moät thieân söù; nhöõng ngoâi sao cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi mang yù nghóa thuoäc linh laø nhöõng tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ngaøi. Khi thieân söù naøy rôi xuoáng traùi ñaát ñeå nhaän ñöôïc chìa khoùa cuûa vöïc saâu khoâng ñaùy vaø môû noù ra vôùi chìa khoùa ñoù, khoùi bay ra töø vöïc saâu nhö khoùi cuûa loø löûa lôùn. 

“Vöïc saâu khoâng ñaùy” töôïng tröng cho moät nôi, gaàn nhö laø theo nghóa ñen, khoâng coù ñaùy hay giôùi haïn. Noù cuõng ñöôïc bieát ñeán nhö Vöïc thaúm, noù laø moät caùi vöïc saâu voâ taän. Khi thieân söù thöù naêm thoåi keøn cuûa ngöôøi, laø ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc chìa khoùa cuûa vöïc saâu khoâng ñaùy, ñaõ môû cöûa vöïc saâu baèng chìa khoùa naøy. Töø vöïc saâu moät luoàng khoùi lôùn phun ra, gioáng nhö töø moät hoà löûa lôùn vaäy. Khoùi töø vöc thaúm naøy che phuû maët trôøi, baàu trôøi vaø laøm toái taêm caû theá giôùi. 

Khoùi khoâng phaûi laø ñieàu duy nhaát phun ra töø vöïc saâu khoâng ñaùy; nhöng cuøng xuaát hieän vôùi khoùi laø nhöõng con chaâu chaáu. Nhöõng con “chaâu chaáu” naøy boø leân maët ñaát coù söùc maïnh nhö nhöõng con boø caïp cuûa ñaát, chích ngöôøi ta baèng ñuoâi cuûa chuùng. Kinh thaùnh mieâu taû chuùng coù khuoân maët nhö maët ngöôøi, hình thuø nhö nhöõng con ngöïa chuaån bò cho cuoäc chieán, raêng cuûa chuùng nhö raêng sö töû, vaø toùc cuûa chuùng nhö toùc ñaøn baø. 

Baèng caùch duøng danh töø “chaâu chaáu” soá nhieàu thay vì chæ moät con chaâu chaáu, Kinh thaùnh coù yù noùi vôùi chuùng ta raèng khoâng phaûi chæ moät hay thaäm chí vaøi con chaâu chaáu, nhöng moät baày lôùn chaâu chaáu, gioáng nhö thænh thoaûng nhöõng tai hoïa mieàn nhieät ñôùi aûnh höôûng moïi caây troàng treân con ñöôøng huûy dieät cuûa chuùng, chaúng ñeå laïi gì caû ngoaøi nhöõng caùi reå cuûa noù. Nhöõng con chaâu chaáu nhö theá seõ xuaát hieän töø vöïc saâu khoâng ñaùy vaø giaøy voø ngöôøi ta trong 5 thaùng. 

Nhöõng ngöôøi seõ bò taán coâng bôûi tai hoïa thöù naêm cuûa 7 oáng loa chæ laø nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh. Chuùa chuùng ta seõ khoâng ñöa tai hoïa chaâu chaáu ñeán cho chuùng ta, vì Ngaøi bieát raèng nhöõng ngöôøi taùi sanh, neáu hoï bò chaâu chaáu chích, seõ phæ baùng Tin laønh cöùu roãi. Hoï töï hoûi “ Taïi sao cuoái cuøng chuùng ta ñöôïc cöùu?” Chuùng ta coù theå xaùc ñònh ñieàu naøy trong caâu 4: “Coù lôøi truyeàn cho chuùng noù chôù laøm haïi loaøi coû ôû ñaát, thöù xanh vaø caây coái naøo, nhöng chæ laøm haïi nhöõng ngöôøi khoâng coù aán Ñöùc Chuùa Trôøi ôû treân traùn.” 

Chuùng ta bieát raèng 144.000 ngöôøi I-sô-ra-eân seõ ñöôïc ñoùng daáu bôûi aán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng Kinh thaùnh khoâng coù nhaéc ñeán ngöôøi Ngoaïi bang. Coù phaûi ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta seõ bò ñau ñôùn bôûi nhöõng con chaâu chaáu nhö nhöõng toäi nhaân khoâng? Hoaøn toaøn khoâng! Nhö 144.000 ngöôøi I-sô-ra-eân ñöôïc ñoùng aán, chuùng ta cuõng vaäy – ñoù laø, loøng cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi ñöôïc ñoùng aán tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. Chaúng phaûi baïn coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng baïn sao? Vì nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng ñaõ ñöôïc ñoùng aán nhö laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chuùng ta, cuøng vôùi 144.000 ngöôøi I-sô-ra-eân seõ thoaùt khoûi tai hoïa chaâu chaáu laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vì tai hoïa chaâu chaáu seõ chæ laøm haïi ñeán nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh, neân ngöôøi ta chaéc chaén seõ ganh gheùt vaø baét bôù chuùng ta caøng hôn. Trong suoát naêm thaùng tai hoïa naøy, chæ coù nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh bò chaâu chaáu chích, bò haønh haïi thaät ñau ñôùn nhöng khoâng theå cheát ñöôïc. Maët cuûa nhöõng con chaâu chaáu naøy gioáng nhö maët con ngöôøi, toùc chuùng nhö toùc ñaøn baø, raêng chuùng nhö raêng nanh sö töû, vaø chích ngöôøi ta baèng nhöõng caùi ñuoâi noïc ñoäc cuûa chuùng, laøm cho naïn nhaân cuûa chuùng bò ñau nhöùc khoâng theå taû ñöôïc. 

Moät muõi chích seõ cuõng ñuû ñeå ñau ñôùn voâ cuøng, thaät ra noù cuõng gioáng nhö bò ñieän cao aùp giaät vaäy, noù seõ toàn taïi trong 5 thaùng. Vaø ngöôøi ta khoâng theå cheát ñöôïc, duø cho hoï bò ñau ñôùn ñeán theá naøo ñi nöõa, hoï muoán thaø cheát coøn hôn soáng vì söï khoå sôû voâ cuøng. Vì tai hoïa khoâng theå cheát ñöôïc bao goàm trong tai hoïa chaâu chaáu naøy, seõ khoâng coù söï cheát treân traùi ñaát trong 5 thaùng. Tai hoïa naøy seõ giaøy voø theá giôùi trong 5 thaùng. 

Chuùng ta chöa ñöôïc chính maét chöùng kieán nhöõng tai hoïa nhö theá, nhöng duø theá naøo ñi nöõa thì chuùng hoaøn toaøn ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ ñoå nhöõng tai hoïa naøy xuoáng theá gian, cho ngöôøi cuûa theá gian – ñoù laø, nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng tin nôi tình yeâu vaø söï cöùu roãi, cuõng nhö khoâng tin nôi Phuùc aâm cöùu roãi cuûa Ngaøi. Moïi ñieàu naøy ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi saép saün. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh thöïc hieän moïi ñieàu naøy, neân chuùng ta phaûi tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi thaät seõ thöïc hieän taát caû moïi vieäc ñoù. 

Taát caû ñieàu chuùng ta coù theå laøm chæ laø tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, vì khoâng coù ngöôøi naøo coù theå baøn luaän veà ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi döï tính vaø thöïc hieän. Ngay caû trong tröôøng hôïp naøy, ngöôøi ta seõ chòu khoå sôû vì nhöõng con chaâu chaáu, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng cho pheùp chaâu chaáu caén hay chích chuùng ta vaø Ngaøi seõ baûo veä chuùng ta khoûi tai hoïa naøy, vì Ngaøi seõ ra leänh chuùng khoâng ñöôïc haønh haïi ñeán nhöõng ngöôøi coù daáu aán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân traùn hoï. Taïi Sao Ñöùc Chuùa Trôøi Ñöa Ñeán Nhöõng Tai Hoïa Cuûa 7 OÁng Loa? 


Muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc ñem nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa laø, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi taùi sanh ñeå Ngaøi nhaän ñöôïc söï vinh hieån töø nôi hoï; ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh laø cho hoï moät cô hoäi nöõa ñeå ñöôïc taùi sanh; vaø ñoái vôùi moãi moät ngöôøi trong theá gian naøy, nhöõng ngöôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng, laø baøy toû cho hoï raèng Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng Saùng taïo theá giôùi naøy, laø Cöùu Chuùa vaø laø Quan aùn cuûa moïi vaät. 

Tröôùc nhaát, bôûi ñem söï khoå sôû ñeán cho nhöõng toäi nhaân qua nhöõng tai hoïa naøy vaø cho pheùp nhöõng ngöôøi coâng chính thoaùt khoûi chuùng, Ñöùc Chuùa Trôøi khieán cho nhöõng ngöôøi coâng chính ca ngôïi söï vó ñaïi, aân ñieån, ôn phöôùc vaø söï vinh hieån cuûa Ngaøi. 

Thöù hai, Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp nhöõng tai hoïa naøy vì muøa gaët cuoái cuøng cuûa Ngaøi. Ngaøi mang nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa ñeán ñeå laàn cuoái cuøng cöùu nhöõng ngöôøi ñaõ bieát ñeán Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh nhöng chöa tin. Qua Ñaïi Naïn Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho taát caû nhöõng ngöôøi Ngaøi ñaõ taïo döïng, ngöôøi I-sô-ra-eân laãn ngöôøi Ngoaïi bang, cô hoäi cuoái cuøng ñeå trôû laïi vôùi Chuùa haàu ñöôïc cöùu. 

Thöù hai, vì chaúng coù thöù gì trong theá gian naøy ñöôïc toàn taïi ôû ngoaøi Chuùa, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ – Ñaáng ñaõ ñeán trong theá gian naøy vôùi hình haøi moät con ngöôøi, ñaõ gaùnh toäi loãi cuûa theá gian treân mình Ngaøi qua Baùp-tem cuûa Ngaøi, vaø ñaõ taåy saïch toäi loãi cuûa theá gian treân Thaäp töï giaù –, qua nhöõng tai hoïa kinh khieáp naøy seõ baøy toû ra quyeàn löïc oai nghieâm cuûa Ngaøi ñoái vôùi nhöõng ai chöa tieáp nhaän tình yeâu cuûa Ngaøi vaø tình yeâu cuûa Cha Ngaøi, vaø khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa söï cöùu roãi. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh, Ngaøi seõ ñem ñeán cho hoï söï ñau khoå treân theá gian naøy laãn söï hình phaït ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc trong ñôøi sau. 

Ñöùc Chuùa Trôøi mang nhöõng tai hoïa naøy ñeán cho theá gian vôùi nhöõng muïc ñích vaø chöông trình nhö theá. Chuùng ta phaûi bieát vaø tin raèng nhöõng tai hoïa naøy quaû thaät seõ ñeán. Maëc duø chuùng ta seõ ñaëc bieät ñöôïc mieãn khoûi tai hoïa chaâu chaáu, nhöng chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng duø theá naøo ñi nöõa chuùng ta cuõng seõ phaûi soáng qua moïi tai hoïa naøy. Tai hoïa löûa seõ ñoát chaùy moät phaàn ba thieân nhieân vaø röøng raäm cuûa caû theá giôùi, tai hoïa nöôùc khieán moät phaàn ba bieån bieán thaønh maùu vaø moät phaàn ba soâng suoái bieán thaønh ngaûi ñaéng, tai hoïa boùng toái khieán maët trôøi, maët traêng vaø caùc ngoâi sao toái taêm vaø tai hoïa chieán tranh seõ huûy dieät theá giôùi – chuùng ta seõ hoaøn toaøn ôû ngay giöõa taát caû nhöõng tai hoïa naøy. Nhöng chuùng ta cuõng phaûi nhaän bieát raèng cho duø chuùng ta soáng qua suoát nhöõng tai hoïa nhö theá, chuùng ta vaãn seõ ñöôïc ñaày daãy bôûi söï vui möøng. 

Vôùi nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa, chuùng ta seõ maát ñi moïi thích thuù trong cuoäc soáng treân ñaát. Haõy giaû söû trong cuøng moät thôøi ñieåm nuùi löûa phun ra ôû khaép nôi, ñoäng ñaát nhoå baät maët ñaát, nuùi seõ ñaày khoùi vì löûa chaùy, vaø moät phaàn ba bieån, soâng suoái seõ bieán thaønh huyeát vaø ngaûi ñaéng. Buïi baäm, khoùi ñen, vaø tro taøn bao truøm caû theá giôùi; maët trôøi seõ moïc khoaûng 10 giôø saùng vaø laën vaøo 4 giôø chieàu; maët traêng vaø caùc ngoâi sao seõ maát ñi aùnh saùng cuûa chuùng neân chuùng ta khoâng theå nhìn thaáy chuùng nöõa. Baïn coù coøn caûm thaáy thích thuù veà cuoäc soáng theá gian trong moät theá giôùi nhö vaäy nöõa khoâng? Dó nhieân laø khoâng! 

Ñoù laø lyù do taïi sao caùc tín ñoà seõ chæ nhìn vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñaët hi voïng cuûa hoï nôi Nöôùc Ngaøi vaøo thôøi kyø naøy. Taát caû hi voïng cuûa chuùng ta, 100 phaàn traêm, chæ ñöôïc tìm thaáy nôi Ñöùc Chuùa Trôøi maø thoâi. Chuùng ta seõ khoâng coøn baát cöù ham muoán soáng treân traùi ñaát nöõa, cuõng nhö cho duø chuùng ta coù moïi söï giaøu coù nhaát cuûa theá gian ñeå soáng moät ngaøn naêm chuùng ta cuõng khoâng laøm nhö vaäy. Bôûi vì moïi tai hoïa naøy ñaõ ñöôïc saép saün vaø cho pheùp bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, neân khoâng ai coù theå döøng noù laïi. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép saün nhöõng tai hoïa naøy neân Ngaøi seõ cho pheùp chuùng xaûy ra. 

Taïi sao nhöõng tai hoïa saép saün cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc cheùp trong Kinh thaùnh? Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñem Giaêng leân Thieân ñaøng, ñeå cho oâng nghe vaø thaáy moïi tai hoïa seõ xaûy ra bôûi tieáng keøn cuûa 7 oáng loa, vaø khieán oâng vieát xuoáng nhöõng ñieàu oâng ñaõ nghe vaø thaáy? Baøy toû nhöõng ñieàu seõ xaûy ra vôùi theá giôùi naøy, laø ñeå khieán cho caùc tín ñoà ñaët hi voïng cuûa hoï nôi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå khieán hoï giaûng daïy Phuùc aâm treân ñaát naøy, vaø ñeå khieán cho moïi ngöôøi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép saün vaø cho pheùp moïi ñieàu naøy ñeå qua nhöõng tai hoïa naøy, con ngöôøi seõ suy nghó laïi vaø khoâng bò khoå sôû trong hoà löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng nôi hoûa nguïc. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï moät nôi aån naùu ñeå traùnh khoûi moïi tai hoïa naøy. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán baát cöù ai trong chuùng ta cuoái cuøng phaûi vaøo hoûa nguïc, Ngaøi muoán moïi taám loøng toäi nhaân trôû laïi vôùi Ngaøi qua nhöõng tai hoïa naøy. Toâi tin raèng Lôøi ñaõ ñöôïc cheùp vaø baøy toû cho chuùng ta ñeå nhôø ñoù maø moïi ngöôøi seõ ñöôïc ñöa ñeán Thieân ñaøng. 

Noùi caùch khaùc, nhöõng tai hoïa maø Ñöùc Chuùa Trôøi mang ñeán cho chuùng ta khoâng chæ ñeán ñeå khieán chuùng ta khoå sôû. Ñöùc Chuùa Trôøi mang nhöõng tai hoïa naøy ñeán theá gian vaø ñeán cho chuùng ta ñeå vì theá maø chuùng ta khoâng coøn ñaët hi voïng cuûa chuùng ta nôi theá gian naøy maø nôi Nöôùc Ngaøi. Chuùng ta cuõng phaûi nhaän bieát raèng Ngaøi cho pheùp moïi vieäc naøy xaûy ra ñeå khieán chuùng ta giaûng daïy tình yeâu cöùu roãi cuûa Ngaøi cho voâ soá linh hoàn hö maát, laø nhöõng ngöôøi ñang ñi ñeán löûa ñôøi ñôøi cuûa hoûa nguïc, ñeå vì theá maø hoï cuõng coù theå tin nôi Lôøi cöùu roãi, ñöôïc cöùu vaø thoaùt khoûi Ñaïi naïn naøy. 

Moät soá caù treâ noåi tieáng trong voøng nhöõng sinh vaät khaùc vì khi chuùng chích thì gaây ra söï ñau ñôùn. Neáu baïn khoâng caàm giöõ nhöõng con caù naøy caån thaän, thì tay cuûa baïn coù theå bò nhöõng caùi vaây ñoäc cuûa noù ñaâm vaøo, vaø sau ñoù seõ bò ñau nhöùc, nhö theå baïn bò ñieän giaät vaäy. Noãi ñau nhöùc naøy chaúng ñaùng gì so vôùi ñau nhöùc do bò nhöõng con chaâu chaáu chích. 

Baây giôø haõy töôûng töôïng baïn bò ñau nhöùc nhö theá trong 5 thaùng. Noù seõ laø söï ñau nhöùc thaäm teä nhaát, vì cho duø ngöôøi ta muoán cheát ñi trong söï ñau ñôùn cuûa hoï, hoï cuõng khoâng theå laøm ñöôïc. Thaäm chí hoï cuõng khoâng theå töï huûy mình, nhö Lôøi Kinh-thaùnh noùi vôùi chuùng ta, “Hoï seõ öôùc ao cheát maø söï cheát traùnh xa hoï.” Nhöng bôûi vì chuùng ta ñaõ trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø vì theá chuùng ta coù Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong chuùng ta, neân Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baûo veä chuùng ta khoûi tai hoïa naøy ñeå nhôø ñoù maø chuùng ta khoâng phaûi chòu ñau ñôùn vì nhöõng con chaâu chaáu. Chuùng ta ñöôïc baûo veä thaäm chí ngay giöõa moät tai hoïa nhö theá vì chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Chuùng ta khoâng neân chæ xem saùch Khaûi huyeàn caùch sôï haõi, nhöng qua Lôøi Khaûi huyeàn, chuùng ta phaûi nhaän bieát Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta söï baûo veä ñaëc bieät khoûi nhöõng tai hoïa cuûa Ngaøi nhö theá naøo, Ngaøi seõ ñöôïc vinh hieån qua chuùng ta ra sao, vaø chuùng ta cuõng seõ ñöôïc maëc laáy söï vinh hieån bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi laøm sao. Bôûi hieåu bieát nhöõng ñieàu naøy, chuùng ta coù theå ñöôïc vöõng vaøng hôn, giaûng daïy Phuùc aâm nhieàu hôn nöõa vaø daâng söï vinh hieån theâm leân cho Ñöùc Chuùa Trôøi khi thôøi kyø Ñaïi Naïn ñeán. Nhö theá, chuùng ta phaûi soáng trong thôøi ñaïi naøy maø khoâng coù söï sôï haõi naøo trong loøng caû, cuõng nhö khoâng coù söï tham soáng cuoäc soáng theá gian naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi daïy chuùng ta tröôùc moïi ñieàu naøy ñeå nhôø ñoù chuùng ta coù söï can ñaûm. Vì theá chuùng ta phaûi coù ñöùc tin vöõng vaøng. 

Ñöùc Chuùa Trôøi saép xeáp 7 tai hoïa thaønh hai loaïi, boán thaûm hoïa ñaàu tieân vaø ba tai öông cuoái, vaø Ngaøi phaân boá raèng tai hoïa caøng xaûy ra sau caøng khuûng khieáp vaø ñaùng sôï hôn veà tyû leä vaø cöôøng ñoä. Vì theá, Ngaøi ñaõ loan baùo caùch ñaëc bieät khi tai hoïa thöù naêm keát thuùc, “Moät naïn ñaõ qua. Nay coøn hai naïn nöõa ñeán sau noù.” 

Naïn thöù hai laø tai hoïa cuûa oáng loa thöù saùu: “Tieáng aáy noùi cuøng vò thieân söù thöù saùu ñöông caàm loa raèng: Haõy côûi cho boán vò thieân söù bò troùi treân bôø soâng caùi Ô-phô-raùt. 15Boán vò thieân söù beøn ñöôïc côûi troùi, ñaõ chöïc saün ñeán giôø, ngaøy, thaùng, vaø naêm aáy, haàu cho tieâu dieät moät phaàn ba loaøi ngöôøi.” Trong caâu 16 cheùp raèng, “soá binh kî maõ cuûa ñaïo quaân laø hai traêm trieäu.” Noù baøy toû raèng moät cuoäc chieán tranh khoång loà seõ xaûy ra, vaø moät phaàn ba nhaân loaïi seõ cheát bôûi cuoäc chieán naøy. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ mang moät tai hoïa chieán tranh kinh khieáp ñeán vôùi theá gian naøy. 

Caâu 17-18 noùi, “Kìa trong söï hieän thaáy, toâi thaáy nhöõng ngöïa vaø keû côõi ra laøm sao: Nhöõng keû aáy ñeàu maëc giaùp maøu löûa, maøu tía, maøu löu hoaøng; ñaàu ngöïa gioáng nhö ñaàu sö töû, vaø mieäng noù coù phun löûa, khoùi, vaø dieâm sinh. 18Moät phaàn ba loaøi ngöôøi bò gieát vì ba tai naïn ñoù, laø löûa, khoùi, vaø dieâm sinh ra töø mieäng ngöïa.”

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp voâ soá ngöôøi cheát bôûi quaân kî maõ huøng maïnh. Ñaây laø tai hoïa seõ ñeán vôùi tieáng keøn cuûa thieân söù thöù saùu. Ñieàu gì seõ xaûy ra khi oáng loa thöù baûy ñöôïc thoåi leân? Söï phuïc sinh vaø thaêng thieân seõ ñeán. Cho ñeán oáng loa thöù saùu, moïi tai hoïa tröôùc seõ mang ñeán nhö nhöõng thaûm hoïa thieân nhieân hoaëc nhö moät cuoäc chieán tranh seõ tröïc tieáp ñem söï cheát choùc ñeán cho ngöôøi ta. Vì moïi ñieàu naøy ñöôïc bao goàm trong nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa vaø ñöôïc cheùp trong Kinh thaùnh, neân toâi tin nôi Lôøi naøy. Coøn baïn thì sao? Baïn coù cuõng tin nôi leõ thaät naøy khoâng? 

Baïn coù nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi cuûa baïn bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh chöa? Maëc duø bao goàm caû trong nhöõng tai hoïa naøy, ñeå baïn ñöôïc thoaùt khoûi söï khoå sôû cuûa tai hoïa ñôøi ñôøi vaø ñeå khoâng bao giôø phaûi vaøo hoûa nguïc, baïn phaûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ngay baây giôø, laø Phuùc aâm maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho baïn ñeå khieán moïi toäi loãi cuûa baïn khoâng coøn nöõa, ñeå giaûi cöùu baïn khoûi Ñaïi Naïn, vaø ban cho baïn Nöôùc Ngaøi, ban cho baïn Trôøi môùi Ñaát môùi. Baïn phaûi coù ñöùc tin tin nôi Phuùc aâm naøy. Baïn phaûi bieát vaø tin nôi Phuùc aâm naøy. Khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc ñeå vaøo Thieân ñaøng ngoaïi tröø bôûi ñöùc tin cuûa baïn nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy.

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ phaùn vôùi Phi-e-rô raèng, “Ta seõ ban cho ngöôøi chìa khoùa cuûa nöôùc Thieân ñaøng.” Chìa khoùa cuûa Nöôùc Thieân ñaøng ñöôïc ban cho chuùng ta khi chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta – raèng Ngaøi ñaõ ñeán theá gian naøy, raèng Ngaøi ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa nhaân loaïi vaø cuûa theá gian treân mình Ngaøi vôùi Baùp-tem maø Ngaøi ñaõ nhaän nôi Giaêng Baùp-tít taïi soâng Gioâ-ñanh, raèng Ngaøi ñaõ mang taát caû nhöõng toäi loãi naøy vaø cheát treân Thaäp töï giaù, vaø raèng Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. Chuùng ta coù theå vaøo Thieân ñaøng vaø ñöôïc baûo veä khoûi nhöõng tai hoïa naøy chæ khi chuùng ta coù ñöùc tin naøy – ñöùc tin tin raèng moïi toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc taåy xoùa. 

Vôùi tieáng keøn cuûa oáng loa thöù baûy söï thaêng thieân seõ ñeán cuøng vôùi söï töû ñaïo nhö ñöôïc mieâu taû trong Khaûi huyeàn ñoaïn 13. Khi Anti-christ xuaát hieän, chuùng ta seõ ñoái dieän vôùi söï cheát coâng chính cuûa chuùng ta, chòu cheát vì Phuùc aâm. 

Baïn phaûi nhaän bieát raèng Phuùc aâm maø baïn bieát vaø tin laø quyù baùu vaø quan troïng nhö theá naøo. Haõy tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Thì baïn seõ coù theå chieán thaéng caùch maïnh meõ trong thôøi kyø cuoái cuøng vaø ñöôïc ôû trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi do Chuùa ñaõ höùa. Ñeå thôø phöôïng Chuùa nhö 24 tröôûng laõo ñöùng xung quanh Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñöùc Chuùa Trôøi, thì khoâng coù caùch naøo khaùc ngoaøi chieán thaéng maïnh meõ Ñaïi Naïn bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Toâi hi voïng vaø caàu nguyeän raèng baïn seõ laø caùc tín ñoà taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm naøy trong loøng baïn, hoaøn toaøn chieán thaéng trong thôøi kyø cuoái cuøng vaø keá thöøa Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Nöôùc Thieân Ñaøng ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi.