Sermons

【Chapter 10-1】 < Khaûi huyeàn 10:1-11 > Baïn Coù Bieát Khi Naøo Laø Luùc Caát Leân Khoâng?< Khaûi huyeàn 10:1-11 >

“Ñoaïn, toâi laïi thaáy moät vò thieân söù khaùc söùc maïnh laém, ôû töø trôøi xuoáng, coù ñaùm maây bao boïc laáy. Treân ñaàu ngöôøi coù moáng; maët ngöôøi gioáng nhö maët trôøi vaø chaân nhö truï löûa. Ngöôøi caàm nôi tay moät quyeån saùch nhoû môû ra: Ngöôøi ñeå chaân höõu mình treân bieån, chaân taû mình treân ñaát, vaø keâu leân moät tieáng lôùn, nhö tieáng sö töû roáng; khi keâu tieáng ñoù roài thì baûy tieáng saám reàn leân. Laïi khi baûy tieáng saám reàn leân roài, toâi coù yù cheùp laáy, nhöng toâi nghe moät tieáng ôû töø trôøi ñeán phaùn raèng: Haõy ñoùng aán nhöõng ñieàu baûy tieáng saám ñaõ noùi, vaø ñöøng cheùp laøm chi. Baáy giôø vò thieân söù maø toâi ñaõ thaáy ñöùng treân bieån vaø treân ñaát, giô tay höõu leân trôøi, chæ Ñaáng haèng soáng ñôøi ñôøi, laø Ñaáng ñaõ döïng neân trôøi cuøng muoân vaät treân trôøi, döïng neân ñaát cuøng muoân vaät döôùi ñaát, döïng neân bieån cuøng muoân vaät trong bieån, maø theà raèng khoâng coøn coù thì giôø naøo nöõa; nhöng ñeán ngaøy maø vò thieân söù thöù baûy cho nghe tieáng mình vaø thoåi loa, thì söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri. Tieáng maø toâi ñaõ nghe ñeán töø trôøi, laïi noùi cuøng toâi vaø baûo raèng: Haõy ñi, laáy quyeån saùch nhoû môû ra trong tay vò thieân söù ñöông ñöùng treân bieån vaø ñaát. Vaäy, toâi ñi tôùi vò thieân söù vaø xin ngöôøi cho toâi quyeån saùch nhoû. Ngöôøi phaùn: Ngöôi haõy laáy vaø nuoát ñi; noù seõ ñaéng trong buïng ngöôi, nhöng trong mieäng ngöôi noù seõ ngoït nhö maät. Toâi laáy quyeån saùch nhoû khoûi tay vò thieân söù vaø nuoát ñi; trong mieäng toâi noù ngoït nhö maät, nhöng khi toâi nuoát roài, thì ñaéng ôû trong buïng. Coù lôøi phaùn cuøng toâi raèng: Ngöôi caàn phaûi noùi tieân tri veà nhieàu daân nhieàu nöôùc, nhieàu tieáng vaø nhieàu vua nöõa.”Giaûi Thích


Ñieåm cao cuûa phaân ñoaïn naøy ñöôïc tìm thaáy trong caâu 7: “nhöng ñeán ngaøy maø vò thieân söù thöù baûy cho nghe tieáng mình vaø thoåi loa, thì söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri.” Noùi caùch khaùc, söï caát leân seõ xaûy ra vaøo thôøi ñieåm naøy. 

 

Caâu 1: Ñoaïn, toâi laïi thaáy moät vò thieân söù khaùc söùc maïnh laém, ôû töø trôøi xuoáng, coù ñaùm maây bao boïc laáy. Treân ñaàu ngöôøi coù moáng; maët ngöôøi gioáng nhö maët trôøi vaø chaân nhö truï löûa.

Thieân söù huøng maïnh xuaát hieän trong chöông 10 laø ngöôøi laøm vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ngöôøi laøm chöùng cho nhöõng coâng vieäc seõ ñeán cuûa Ngaøi. Söï xuaát hieän cuûa thieân söù naøy laø ñeå baøy toû söï oai nghi vaø quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoàng thôøi noù cuõng baøy toû raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät nhöõng bieån treân theá giôùi, phuïc sinh vaø caát caùc thaùnh ñoà leân trôøi. 

 

Caâu 2-3: Ngöôøi caàm nôi tay moät quyeån saùch nhoû môû ra: Ngöôøi ñeå chaân höõu mình treân bieån, chaân taû mình treân ñaát, vaø keâu leân moät tieáng lôùn, nhö tieáng sö töû roáng; khi keâu tieáng ñoù roài thì baûy tieáng saám reàn leân. 

Ñöùc Chuùa Trôøi laøm moïi vieäc theo nhö chöông trình cuûa Ngaøi. Ngaøi seõ huûy dieät caû ñaát laãn bieån khi ngaøy cuoái cuøng ñeán. Noùi caùch khaùc, Chuùa chuùng ta seõ huûy dieät bieån vaø ñaát ñaàu tieân. 

Caâu naøy baøy toû yù muoán baát khuaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå laøm troïn moïi vieäc nhö Ngaøi ñaõ döï tính, vaø laøm thaønh moïi coâng vieäc cuûa Ngaøi. Trong Kinh thaùnh, soá baûy mang yù nghóa troïn veïn. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ duøng con soá naøy khi Ngaøi hoaøn taát moïi coâng vieäc cuûa Ngaøi vaø nghæ ngôi. Cuõng vaäy, phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng trong thôøi kyø cuoái cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giaûi cöùu nhieàu ngöôøi khoûi söï huûy dieät, nhöng maët khaùc Ngaøi chaéc chaén seõ huûy dieät theá giôùi naøy. 


Caâu 4: Laïi khi baûy tieáng saám reàn leân roài, toâi coù yù cheùp laáy, nhöng toâi nghe moät tieáng ôû töø trôøi ñeán phaùn raèng: Haõy ñoùng aán nhöõng ñieàu baûy tieáng saám ñaõ noùi, vaø ñöøng cheùp laøm chi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn baûo Giaêng khoâng ñöôïc ghi cheùp ñieàu maø baûy tieáng saám phaùt ra, ñeå che giaáu nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc cöùu veà söï caát leân cuûa caùc thaùnh ñoà. Luùc ñoù, Ñöùc Chuùa Trôøi che giaáu nhöõng ngöôøi khoâng tin veà coâng vieäc cuûa Ngaøi, bôûi vì hoï laø keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, gheùt boû vaø baét bôù nhöõng thaùnh ñoà cuûa Ngaøi.

Trong thôøi Noâ-eâ cuõng vaäy, khi Ñöùc Chuùa Trôøi huûy dieät theá gian baèng nöôùc, Ngaøi ñaõ baøy toû vieäc luõ luït seõ xaûy ñeán vôùi Noâ-eâ. Ngay caû hieän nay, Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho toaøn caû theá giôùi, vaø ban Nöôùc Trôøi cho nhöõng ai tin nôi ñoù. Nhöng ngoaøi nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin thaät naøy, Ngaøi khoâng baøy toû cho baát cöù ai khaùc khi naøo söï caát leân seõ ñeán. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coâng chính, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng moät theá giôùi môùi trong Nöôùc Ngaøi, vaø Ngaøi muoán soáng vôùi hoï ôû nôi ñoù. 

 

Caâu 5-6: Baáy giôø vò thieân söù maø toâi ñaõ thaáy ñöùng treân bieån vaø treân ñaát, giô tay höõu leân trôøi, chæ Ñaáng haèng soáng ñôøi ñôøi, laø Ñaáng ñaõ döïng neân trôøi cuøng muoân vaät treân trôøi, döïng neân ñaát cuøng muoân vaät döôùi ñaát, döïng neân bieån cuøng muoân vaät trong bieån, maø theà raèng khoâng coøn coù thì giôø naøo nöõa; Moïi ñieàu naøy coù theå ñöôïc duøng danh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø theà, laø lôøi theà cuoái cuøng trong moïi vieäc khoâng ñöôïc duøng bôûi danh cuûa con ngöôøi, nhöng bôûi danh cuûa Ñaáng cao troïng hôn. Nhö theá, Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi baûo laõnh cuoái cuøng cho caû caùc tín ñoà trong thôøi kyø cuoái cuøng laãn nhöõng ngöôøi ñaõ trôû neân thaùnh ñoà cuûa Ngaøi. 

ÔÛ ñaây, thieân söù huøng maïnh theà tröôùc Thöôïng ñeá raèng söï caát leân chaéc chaén seõ ñeán. Lôøi theà naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ taïo döïng Trôøi môùi Ñaát môùi vaø soáng vôùi caùc tín ñoà cuûa Ngaøi trong theá giôùi môùi naøy. Noù baøy toû raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng trì hoaõn söï taïo döïng theá giôùi môùi, nhöng seõ sôùm hoaøn thaønh noù cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. 


Caâu 7: nhöng ñeán ngaøy maø vò thieân söù thöù baûy cho nghe tieáng mình vaø thoåi loa, thì söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri. 

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng khi oâáng loa cuoái cuøng ñöôïc thoåi leân trong söï thöû thaùch cuoái cuøng, thì taát caû caùc tín ñoà seõ ñöôïc thaêng thieân. Ñieàu maø ngöôøi soáng treân ñaát naøy thaéc maéc nhaát laø khi naøo söï caát leân cuûa caùc tín ñoà seõ ñeán. 

Khaûi huyeàn 10:7 noùi vôùi chuùng ta raèng, “nhöng ñeán ngaøy maø vò thieân söù thöù baûy cho nghe tieáng mình vaø thoåi loa, thì söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri.” Caâu “Söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri.” ôû ñaây coù nghóa gì? Noù coù nghóa raèng chæ khi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø Phuùc aâm thaät, maø moät ngöôøi tin Phuùc aâm aáy nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc vaø nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng, thì söï caát leân cuûa caùc thaùnh ñoà chaéc chaén seõ ñeán khi oáng loa thöù baûy ñöôïc thoåi leân cuõng nhö theá. 

Sau tai hoïa thöù saùu cuûa 7 oáng loa keát thuùc, caùc tín ñoà seõ chòu töû ñaïo khi Anti-christ xuaát hieän vaø thaønh laäp quyeàn löïc cuûa noù treân theá giôùi, ra leänh moïi ngöôøi phaûi nhaän daáu hieäu cuûa Con thuù. Ngay sau ñoù, khi thieân söù thöù baûy thoåi oáng loa cuûa ngöôøi, caû nhöõng ngöôøi ñaõ töû ñaïo laãn nhöõng tín ñoà soáng soùt, laø nhöõng ngöôøi ñaõ giöõ ñöùc tin, seõ ñöôïc phuïc sinh vaø caát leân cuøng moät luùc. Keá ñoù tai hoïa cuûa 7 caùi baùt, laø tai hoïa cuûa caû treân nhaân loaïi, seõ baét ñaàu. Luùc ñoù, caùc tín ñoà khoâng coøn treân traùi ñaát nöõa, nhöng ôû treân trôøi vôùi Chuùa sau khi hoï ñöôïc caát leân. Caùc tín ñoà phaûi bieát raèng söï caát cuûa hoï seõ xaûy ra khi thieân söù thöù baûy thoåi oáng loa cuoái cuøng.

Söù ñoà Phao-loâ cuõng coù noùi vôùi chuùng ta trong I Teâ-sa-loâ-ni-ca ñoaïn 4 raèng Chuùa seõ ngöï xuoáng töø treân trôøi vôùi tieáng keøn cuûa moät thieân söù. Nhieàu Cô-ñoác-nhaân nghó raèng Chuùa seõ xuoáng theá gian khi söï caát leân xaûy ra, nhöng ñieàu naøy khoâng ñuùng. Khi söï caát leân xaûy ra, Chuùa chuùng ta khoâng ngöï xuoáng theá gian naøy, nhöng Ngaøi ngöï xuoáng nôi khoâng trung. Noùi caùch khaùc, Ngaøi hoaøn taát söï caát leân baèng caùch nhaác caùc tín ñoà leân vaø ñoùn hoï trong khoâng trung. 

Nhö theá, Cô-ñoác-nhaân naøo nghó sai laàm raèng Chuùa seõ xuoáng theá gian khi söï caát leân cuûa caùc tín ñoà thaät xaûy ñeán neân loaïi boû söï hieåu bieát sai laàm cuûa hoï, vaø hoï neân bieát leõ thaät vaø tin nôi ñoù caùch ñuùng ñaén baèng caùch ghi nhôù raèng söï caát leân cuûa caùc tín ñoà seõ ñeán khi thieân söù thöù baûy thoåi oáng loa cuûa ngöôøi. 

“Söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri.” Baïn phaûi nhaän bieát raèng söï maàu nhieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû ñaây töôïng tröng cho söï caát leân cuûa caùc tín ñoà seõ ñeán vôùi tieáng keøn tai hoïa cuûa oáng loa thöù baûy. Toùm laïi, baáy giôø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät theá giôùi ban ñaàu, vaø xaây döïng theá giôùi thöù hai. Theá giôùi naøy laø ñeå cho Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï vaø soáng vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong khi ôû treân ñaát naøy, vaø cuõng ñeå trung tín laøm troïn moïi lôøi höùa maø Thöôïng Ñeá ñaõ laäp vôùi daân söï cuûa Ngaøi. Ñaây laø yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng Saùng Taïo cuûa caû vuõ truï, laø ñieàu maø chính Ngaøi ñaõ ñaët ñeå cho caùc tín ñoà. 

Khi thieân söù thoåi oáng loa thöù baûy, thì tai hoïa cuûa baûy oáng loa seõ keát thuùc, vaø tai hoïa cuoái cuøng cuûa 7 caùi baùt seõ baét ñaàu. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng, “nhöng ñeán ngaøy maø vò thieân söù thöù baûy cho nghe tieáng mình vaø thoåi loa, thì söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri.” Söï maàu nhieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû ñaây laø vieäc caùc tín ñoà seõ caát leân cuøng vôùi tieáng keøn cuûa thieân söù thöù baûy. 

Caùc tín ñoà hieän nay ñang soáng trong theá gian naøy, nhöng ñeå ñöôïc soáng trong moät theá giôùi môùi toát ñeïp hôn, hoï phaûi chòu töû ñaïo, phuïc sinh vaø thaêng thieân. Chæ khi ñoù hoï môùi ñöôïc môøi döï tieäc cöôùi Chieân Con cuøng vôùi Chuùa vaø cai trò vôùi Ngaøi trong moät ngaøn naêm. Sau moät ngaøn naêm naøy, Anti-christ, Sa-tan, vaø taát caû nhöõng ngöôøi ñi theo haén seõ nhaän söï ñoaùn xeùt ñôøi ñôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø töø ñoù, caùc tín ñoà seõ ñöôïc phöôùc soáng vôùi Chuùa trong Thieân ñaøng phöôùc haïnh ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi. Ñaây laø söï maàu nhieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta chæ coù theå caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ baøy toû söï maàu nhieäm naøy cho chuùng ta laø nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin thaät. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng raèng Ngaøi seõ laøm troïn moïi lôøi höùa naøy khi thieân söù thöù 7 thoåi oáng loa cuûa ngöôøi. 


Caâu 8: Tieáng maø toâi ñaõ nghe ñeán töø trôøi, laïi noùi cuøng toâi vaø baûo raèng: Haõy ñi, laáy quyeån saùch nhoû môû ra trong tay vò thieân söù ñöông ñöùng treân bieån vaø ñaát.

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi tieáp tuïc giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho ñeán ngaøy cuoái cuøng. Phuùc aâm naøy laø noùi veà leõ thaät cuûa söï tha toäi, söï töû ñaïo, söï thaêng thieân vaø tieäc cöôùi Chieân Con. Ñeå caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaûng daïy Phuùc aâm cho ñeán cuoái cuøng, tröôùc heát hoï phaûi aên nuoát Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng ñöùc tin cuûa hoï tröôùc khi thôøi kyø Ñaïi Naïn xaûy ñeán. Ñöùc Chuùa Trôøi ñoøi hoûi hai loaïi ñöùc tin nôi chuùng ta. Thöù nhaát laø ñöùc tin ñöôïc taùi sanh, vaø thöù hai laø ñöùc tin chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin thaät cuûa chuùng ta. 


Caâu 9: Vaäy, toâi ñi tôùi vò thieân söù vaø xin ngöôøi cho toâi quyeån saùch nhoû. Ngöôøi phaùn: Ngöôi haõy laáy vaø nuoát ñi; noù seõ ñaéng trong buïng ngöôi, nhöng trong mieäng ngöôi noù seõ ngoït nhö maät.

Caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc heát phaûi aên nuoát Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø sau ñoù rao truyeàn Lôøi ñoù ra cho nhieàu ngöôøi khaùc nöõa. Caâu naøy daïy chuùng ta raèng maëc duø loøng cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngoït ngaøo, nhöng giaûng daïy Lôøi cuûa ñöùc tin cho nhöõng linh hoàn hö maát khoâng phaûi laø moät nhieäm vuï deã daøng maø noù ñi keøm vôùi söï hi sinh. Ñaây laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû vôùi chuùng ta. 

 

Caâu 10: Toâi laáy quyeån saùch nhoû khoûi tay vò thieân söù vaø nuoát ñi; trong mieäng toâi noù ngoït nhö maät, nhöng khi toâi nuoát roài, thì ñaéng ôû trong buïng.

Khi Giaêng nuoát Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñöùc tin, loøng cuûa oâng ñaày daãy söï vui möøng. Nhöng trong vieäc giaûng daïy leõ thaät chöùng thöïc bôûi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi leõ thaät, Giaêng ñaõ phaûi ñoái dieän vôùi nhieàu söï thöû thaùch gay go.


Caâu 11: Coù lôøi phaùn cuøng toâi raèng: Ngöôi caàn phaûi noùi tieân tri veà nhieàu daân nhieàu nöôùc, nhieàu tieáng vaø nhieàu vua nöõa.

Nhöõng tín ñoà phaûi noùi tieân tri laàn nöõa cho moïi ngöôøi raèng ôn phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán töø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Hoï phaûi noùi tieân tri laàn nöõa raèng muïc ñích cuûa Chuùa chuùng ta cho theá giôùi trong thôøi kyø cuoái cuøng laø ñeå cho moïi ngöôøi ñeán trong ôn phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn baûo Giaêng noùi tieân tri laø ñeå giaûng daïy Lôøi cuûa leõ thaät – raèng moät theá giôùi môùi seõ sôùm ñeán, do Ñöùc Chuùa Trôøi mang ñeán, vaø raèng ai muoán vaøo trong ñoù phaûi ñöôïc coâng nhaän bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vì coâng taùc naøy, caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi giaûng daïy Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi heát töø ñaàu laàn nöõa, ñeå moïi ngöôøi trong theá giôùi naøy seõ coù ñöùc tin haàu hoï ñöôïc pheùp vaøo vaø soáng trong Nöôùc cuûa Chuùa chuùng ta.