Sermons

【Chapter 10-2】 < Khaûi huyeàn 10:1-11 > Baïn Coù Bieát Khi Naøo Söï Caát Leân Cuûa Caùc Tín Ñoà Seõ Xaûy Ra Khoâng?< Khaûi huyeàn 10:1-11 >


Baây giôø chuùng ta haõy ñeå yù ñeán vieäc khi naøo söï thaêng thieân seõ xaûy ra. Coù nhieàu phaân ñoaïn trong Kinh thaùnh noùi veà söï thaêng thieân. Taân öôùc coù nhieàu phaân ñoaïn baøn luaän veà ñieàu ñoù, vaø Cöïu öôùc cuõng vaäy, thí duï chuùng ta coù theå tìm thaáy EÂ-li laø ngöôøi thaêng thieân trong moät chieác xe ngöïa löûa, vaø Heâ-noùc laø ngöôøi böôùc ñi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc caát ñi vôùi Ngaøi. Nhö ñaõ thaáy, Kinh thaùnh ñeà caäp ñeán söï thaêng thieân trong nhieàu nôi. Thaêng thieân coù nghóa laø “caát leân”. Noù töôïng tröng cho vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi duøng quyeàn naêng cuûa Ngaøi ñeå caát daân söï cuûa Ngaøi leân trôøi. 

Tuy nhieân, ñieàu roái raém cuûa Kinh thaùnh cuõng laø caâu hoûi veà söï thaêng thieân naøy. Khi naøo Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caát daân söï cuûa Ngaøi leân? Caâu hoûi veà thôøi gian thaêng thieân naøy laø moät trong nhöõng caâu thöôøng hoûi nhaát trong voøng Cô-ñoác-giaùo. 

Chuùng ta haõy laät sang I Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:14-17 vaø xem ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi chuùng ta qua söù ñoà Phao-loâ: “Vì neáu chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ cheát vaø soáng laïi, thì cuõng vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñem nhöõng keû nguû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus cuøng ñeán vôùi Ngaøi. Vaû, naày laø ñieàu chuùng toâi nhôø lôøi Chuùa maø rao baûo cho anh em: chuùng ta laø keû soáng, coøn ôû laïi cho ñeán kyø Chuùa ñeán, thì khoâng leân tröôùc nhöõng ngöôøi ñaõ nguû roài. Vì seõ coù tieáng keâu lôùn vaø tieáng cuûa thieân söù lôùn cuøng tieáng keøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chính mình Chuùa ôû treân trôøi giaùng xuoáng; baáy giôø nhöõng keû cheát trong Ñaáng Christ, seõ soáng laïi tröôùc heát. Keá ñeán chuùng ta laø keû soáng, maø coøn ôû laïi, seõ cuøng nhau ñeàu ñöôïc caát leân vôùi nhöõng ngöôøi aáy giöõa ñaùm maây, taïi nôi khoâng trung maø gaëp Chuùa, nhö vaäy chuùng ta seõ ôû cuøng Chuùa luoân luoân.” 

Trong Giu-ñe 1:14, Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng, “4AÁy cuõng vì hoï maø Heâ-noùc, laø toå baûy ñôøi keå töø A-ñam, ñaõ noùi tieân tri raèng: Naày, Chuùa ngöï ñeán vôùi muoân vaøn thaùnhñoà cuûa Ngaøi.” Noùi caùch khaùc, nhöõng tín ñoà seõ ñöôïc caát leân khoâng trung bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta vôùi tieáng keøn cuûa thieân söù, ôû laïi trong khoâng trung moät thôøi gian, vaø sau ñoù cuøng vôùi Chuùa chuùng ta ngöï xuoáng theá gian. Ñaây laø söï moâ taû veà vieäc caát leân theo nhö Kinh thaùnh. 

Lyù do maø chuùng ta ñoïc phaân ñoaïn treân tröôùc laø bôûi vì Khaûi huyeàn ñoaïn 10 noùi vôùi chuùng ta khi naøo söï thaêng thieân seõ ñeán. Nhö toâi ñaõ noùi tröôùc ñaây, caâu goác cuûa ñoaïn naøy laø caâu 7, “nhöng ñeán ngaøy maø vò thieân söù thöù baûy cho nghe tieáng mình vaø thoåi loa, thì söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri.” Caâu naøy laø chìa khoùa traû lôøi moïi caâu hoûi vaø thaéc maéc veà söï thaêng thieân, vì noù noùi vôùi chuùng ta khi naøo söï thaêng thieân seõ xaûy ra. 

Ñöùc Chuùa Trôøi sai moät thieân söù huøng maïnh ñeán vôùi Giaêng trong khaûi thò cuûa oâng, vaø Ngaøi baøy toû ñieàu Ngaøi seõ laøm qua thieân söù naøy bôûi baûo ngöôøi laøm nhö laø Chuùa ñaõ ñeán theá gian naøy vaäy. Thieân söù naøy giô tay ngöôøi leân trôøi “chæ Ñaáng haèng soáng ñôøi ñôøi, laø Ñaáng ñaõ döïng neân trôøi cuøng muoân vaät treân trôøi, döïng neân ñaát cuøng muoân vaät döôùi ñaát, döïng neân bieån cuøng muoân vaät trong bieån, maø theà raèng khoâng coøn coù thì giôø naøo nöõa;” Khoâng coøn coù thì giôø trì hoaõn naøo nöõa coù nghóa raèng khoâng coù lyù do naøo ñeå trì hoaøn nöõa. Noù coù nghóa “khoâng coøn thôøi gian nöõa”. Khoâng coøn thôøi gian nöõa coù nghóa raèng trong ngaøy tieáng keøn cuûa thieân söù thöù baûy thoåi leân, thì söï maàu nhieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc laøm troïn nhö Ngaøi ñaõ phaùn vôùi nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi laø nhöõng tieân tri. 

Trong nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa, khi oáng loa cuoái cuøng thoåi leân, theá giôùi seõ böôùc vaøo trong tai hoïa cuûa 7 caùi baùt. Khi ñoù chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng khoâng coøn thôøi gian ñeå ôû laïi ñaát naøy nöõa. Nhö theá, Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong caâu 7, raèng trong ngaøy “nhöng ñeán ngaøy maø vò thieân söù thöù baûy cho nghe tieáng mình vaø thoåi loa, thì söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri.” töôïng tröng cho thôøi gian thaêng thieân. ÔÛ choã naøo ñoù trong Kinh thaùnh Phao-loâ cuõng noùi raèng söï thaêng thieân seõ xaûy ra cuøng vôùi tieáng cuûa moät thieân söù vaø tieáng keøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø ñieàu Phao-loâ ñaët trong trí, vaø ñaây cuõng laø ñieåm khôûi ñaàu cuûa moïi lieân quan khaùc trong Kinh thaùnh veà söï thaêng thieân. 

“Nhöng ñeán ngaøy maø vò thieân söù thöù baûy cho nghe tieáng mình vaø thoåi loa, thì söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri.” Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng söï thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà seõ xaûy ra khi thieân söù thöù baûy thoåi oáng loa cuûa ngöôøi, roài nhaác hoï leân khoâng trung. Khi nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho nhöõng linh hoàn hö maát, thì Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc seõ ngöï xuoáng trong loøng nhöõng ngöôøi tin, laø nhöõng ngöôøi tieáp nhaän Phuùc aâm thaät, vaø chaéc chaén hoï seõ trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuõng vaäy ñoái vôùi chuùng ta thaêng thieân, nhaác caùc tín ñoà leân khoâng trung, söï maàu nhieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng seõ trôû thaønh hieän thöïc. 

Sau söï naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät theá gian naøy hoaøn toaøn baèng caùch ñoå tai hoïa cuoái cuøng cuûa 7 caùi baùt xuoáng, mang Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi treân ñaát naøy laø nôi chuùng ta cuøng cai trò vôùi Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm, vaø sau ñoù seõ ñöa chuùng ta ñeán Trôøi môùi Ñaát môùi, laø nôi chuùng ta seõ soáng ñôøi ñôøi. 

Sau khi noùi vôùi Giaêng veà söï thaêng thieân seõ ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn baûo oâng nuoát quyeån saùch nhoû vaø noùi tieân tri laàn nöõa. Baøi hoïc quan troïng nhaát maø caùc ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi daïy caùc tín ñoà ñang soáng trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng naøy laø söï kieän thaêng thieân vaø thôøi gian chính xaùc cuûa noù. Hoï neân daïy nhöõng baøi hoïc naøy theo nhö neàn taûng Kinh thaùnh. Hoï cuõng phaûi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh caùch ñuùng ñaén. Ñaây laø nhöõng ñieàu maø caùc ñaày tôù vaø tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi ñang soáng trong thôøi kyø cuoái cuøng, phaûi laøm. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giao phoù nhöõng coâng taùc naøy cho caùc tín ñoà, cuõng nhö baøy toû söï maàu nhieäm cuûa Ngaøi vôùi hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi baûo chuùng ta raèng Ngaøi seõ khoâng trì hoaõn, nhöng nhaát ñònh laøm troïn coâng vieäc cuûa Ngaøi. Khi thì giôø ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm thaønh moïi thöù trong hieän thöïc. 

Trong ñoaïn 11, xuaát hieän hai caây oâ-li-ve, ñoù laø hai nhaø tieân tri. Hai ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi naøy ñöôïc coi nhö hai caây oâ-li-ve, seõ bò Anti-christ gieát trong cuoäc chieán cuûa hoï vôùi haén, nhöng hoï seõ phuïc sinh vaø ñöôïc thaêng thieân trong ba ngaøy röôõi. Noùi caùch khaùc, trong nguyeân nhaân khaùc, raèng söï thaêng thieân seõ ñeán khi caùc tín ñoà chòu töû ñaïo trong thôøi Anti-christ. 

Ñieàu maø chuùng ta neân bieát tröôùc laø caùc tín ñoà seõ soáng trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, tieáp tuïc ôû treân ñaát naøy cho ñeán saùu tai hoïa ñaàu tieân cuûa 7 oáng loa qua ñi. Vaø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baûo veä nhöõng tín ñoà khoûi nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa – nghóa laø, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baûo veä hoï cho ñeán tai hoïa thöù saùu, nhöng Anti-christ cuoái cuøng seõ gieát hoï vôùi söï chuyeân cheá nhaát cuûa haén nhö laø haén thöïc hieän cuoäc chieán cuoái cuøng nghòch cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï cheát maø caùc tín ñoà seõ chòu vaøo thôøøi naøy laø söï töû ñaïo cuûa hoï. Vì hoï seõ cheát trong söï cheát coâng chính ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï, neân chuùng ta goïi ñaây laø “söï töû ñaïo”. Vì theá chuùng ta phaûi tin raèng söï thaêng thieân seõ ñeán sau söï töû ñaïo naøy, vaø cuõng neân giaûng daïy nieàm tin naøy cho nhöõng ngöôøi khaùc nöõa. 

Nhieàu ngöôøi ñaõ töøng laãn loän veà vieäc caát leân seõ xaûy ra tröôùc hay sau thôøi kyø Ñaïi Naïn. Ngöôøi xöa töøng nghó raèng Ñaáng Christ seõ trôû laïi sau Ñaïi Naïn, vaø caùc tín ñoà seõ ñöôïc caát leân vôùi söï ñeán laàn thöù hai cuûa Chuùa Jeâsus. Nhöng ngaøy nay, haàu heát Cô-ñoác-nhaân tin raèng söï caát leân seõ ñeán tröôùc thôøi kyø Ñaïi Naïn. Hoï nghó raèng hoï seõ chaúng bò aûnh höôûng gì vôùi nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa, vaø raèng hoï seõ ñöôïc nhaác leân trong khi hoï ñang soáng cuoäc soáng bình thöôøng toát ñeïp moãi ngaøy. Nhöng chuùng ta khoâng ñöôïc bò löøa bôûi nhöõng söï daïy doã sai laïc naøy. Nhöõng ngöôøi naøy ñaõ sai laàm lôùn trong söï hieåu bieát cuûa hoï vaø trong söï hieåu bieát veà söï caát leân; khi thôøi kyø cuoái cuøng ñang gaàn hôn vaø gaàn hôn, loøng moä ñaïo cuûa hoï seõ giaûm daàn vaø ñöùc tin cuûa hoï seõ khoâng coøn nöõa. 

Khi toâi noùi vôùi baïn raèng söï caát leân seõ ñeán trong giöõa thôøi kyø Ñaïi Naïn, toâi khoâng noùi ñieàu naøy ñeå khieán baïn ngoan ñaïo hôn. Toâi chæ muoán baïn coù söï hieåu bieát veà thôøi gian thaêng thieân vaø traùnh khoûi söï daïy doã sai laïc veà söï caát leân tröôùc côn ñaïi naïn, vì trong caâu 7 Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta caùch chi tieát raèng “nhöng ñeán ngaøy maø vò thieân söù thöù baûy cho nghe tieáng mình vaø thoåi loa, thì söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri.” Khi tai hoïa cuûa 7 caùi baùt ñöôïc ñoå xuoáng, khoâng gioáng nhö nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa tröôùc, heát tai hoïa naøy ñeán tai hoïa kia seõ ñöôïc lieân tuïc ñoå xuoáng. Nhöõng tín ñoà chuùng ta phaûi nhaän bieát ñieàu naøy. 

Khaûi huyeàn 16:1-2 noùi vôùi chuùng ta, “Baáy giôø, toâi nghe moät tieáng lôùn töø trong ñeàn thôø ra, phaùn vôùi baûy vò thieân söù raèng: Haõy ñi, truùt baûy baùt thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xuoáng ñaát. Vò thieân söù thöù nhaát ñi truùt baùt mình xuoáng ñaát, thì trôû neân gheû choác döõ vaø ñau treân nhöõng ngöôøi coù daáu con thuù cuøng thôø laïy hình töôïng noù.” Söï ñoå xuoáng cuûa nhöõng caùi baùt coøn laïi seõ noái tieáp vôùi tai hoïa ñaàu tieân naøy, nhö theá nhöõng tai hoïa ôû trong moät phöông thöùc töï ñoäng, baûy thieân söù ñoå ñi heát caùi baùt naøy ñeán caùi baùt kia cuûa hoï, maø khoâng coù thoåi oáng loa hay laø gì khaùc. Noùi caùch khaùc, bôûi lieân tuïc ñoå 7 caùi baùt xuoáng, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät theá giôùi hoaøn toaøn. Taïi sao? Taïi vì moïi thöù seõ keát thuùc vôùi söï ñoå nhöõng tai hoïa cuûa 7 caùi baùt, laø bao goàm trong ñoù nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa. 

Khi nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa ñöôïc ñöa ñeán, ít nhaát coù moät söï taïm ngöng giöõa tai hoïa naøy vôùi tai hoïa tieáp, nhöng vôùi tai hoïa cuûa 7 caùi baùt, seõ khoâng coù moät söï taïm ngöng naøo nhö theá caû. Bôûi vì nhöõng tai hoïa cuûa 7 caùi baùt naøy ñöôïc giaønh cho thôøi ñieåm cuoái cuøng, sau khi nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa theo thöù töï xaûy ra, khi oáng loa cuoái cuøng thoåi leân, thì theá giôùi thay ñoåi vaøo trong moät vò trí môùi hoaøn toaøn laø luùc moïi thöù seõ keát thuùc. 

Ñaáây laø taïi sao Khaûi huyeàn 11:15-18 cheùp: “Vò thieân söù thöù baûy thoåi loa, coù nhöõng tieáng lôùn vang ra treân trôøi raèng: Töø nay nöôùc cuûa theá gian thuoäc veà Chuùa chuùng ta vaø Ñaáng Christ cuûa Ngaøi, Ngaøi seõ trò vì ñôøi ñôøi. Hai möôi boán tröôûng laõo ñöông ngoài ôû tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, treân ngai mình, ñeàu cuùi mình saáp maët xuoáng, thôø laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, maø raèng. Hôõi Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng, laø Ñaáng hieän coù, tröôùc ñaõ coù, chuùng toâi caûm taï Ngaøi, vì Ngaøi ñaõ caàm quyeàn raát cao trong tay vaø ñaõ trò vì. Caùc daân toäc voán giaän döõ, nhöng côn thaïnh noä cuûa Ngaøi ñaõ ñeán: Giôø ñaõ tôùi, laø giôø phaùn xeùt keû cheát, thöôûng cho toâi tôù Chuùa laø caùc ñaáng tieân tri, thöôûng cho caùc thaùnh vaø caùc ngöôøi kính sôï danh Chuùa, thöôûng cho keû nhoû cuøng keû lôùn, vaø huûy phaù nhöõng keû ñaõ huûy phaù theá gian.”

ÔÛ ñaây noùi raèng khi thieân söù thöù baûy thoåi oáng loa cuûa ngöôøi, thì coù moät gioïng noùi lôùn raèng, “Töø nay nöôùc cuûa theá gian thuoäc veà Chuùa chuùng ta vaø Ñaáng Christ cuûa Ngaøi, Ngaøi seõ trò vì ñôøi ñôøi Nhöng khoâng coù nhaéc gì ñeán tai hoïa. Taïi sao? Bôûi vì laäp töùc noái tieáp vôùi tieáng keøn cuûa oáng loa thöù baûy khoâng phaûi laø tai hoïa thöù baûy maø laø söï caát leân. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phuïc sinh nhöõng tín ñoà vaø caát hoï leân, caû nhöõng ngöôøi vaãn coøn ñang soáng treân theá gian laãn nhöõng ngöôøi ñaõ nguû, vaø khi söï thaêng thieân cuûa hoï keát thuùc, Ngaøi seõ ñoå tai hoïa cuûa 7 caùi baùt xuoáng vaø huûy dieät theá giôùi hoaøn toaøn. 

Neáu chuùng ta muoán tìm ra vieäc caát leân cuûa chuùng ta chính xaùc khi naøo xaûy ra, chuùng ta chæ caàn ñoïc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Khaûi huyeàn 10:7. Söï maàu nhieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ hoaøn thaønh vaøo thôøi gian naøy, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi laø nhöõng tieân tri. Söï maàu nhieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû ñaây töôïng tröng cho söï caát leân, khoâng cuûa ai khaùc ngoaøi cuûa caùc tín ñoà.

ÔÛ ñaây, toâi ñöa ra moät phaân ñoaïn khaùc ñeå baïn coù söï hieåu bieát roõ raøng vaø coù nieàm tin ñuùng ñaén. Laàn nöõa, Kinh thaùnh noùi, “Naày laø söï maàu nhieäm toâi toû cho anh em: Chuùng ta khoâng nguû heát, nhöng heát thaûy ñeàu seõ bieán hoùa, trong giaây phuùt, trong nhaùy maét, luùc tieáng keøn choùt; vì keøn seõ thoåi, keû cheát ñeàu soáng laïi ñöôïc khoâng hay hö naùt, vaø chuùng ta ñeàu seõ bieán hoùa.” (1 Coâ-rinh-toâ 15:51-52). Chaúng phaûi Kinh thaùnh noùi roõ raøng raèng söï soáng laïi cuûa caùc tín ñoà seõ xaûy ra khi tieáng keøn cuoái cuøng thoåi leân sao? Khi tieáng keøn thoåi leân, nhöõng ngöôøi cheát trong Ñaáng Christ seõ soáng laïi, vaø chuùng ta cuõng seõ ñöôïc thay ñoåi trong choác laùt ñeå ñöôïc caát leân. 

Thieân söù xuaát hieän trong ñoaïn 11 laø moät thieân söù huøng maïnh do Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán, khaùc vôùi nhöõng thieân söù thoåi saùu oáng loa ñaàu tieân. Khi chuùng ta nhìn vaøo ñieàu maø thieân söù huøng maïnh naøy laøm, ngöôøi coù veû thaät gioáng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, thaäm chí chuùng ta coù theå töôûng laàm ngöôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi: “Treân ñaàu ngöôøi coù moáng; maët ngöôøi gioáng nhö maët trôøi vaø chaân nhö truï löûa. Ngöôøi caàm nôi tay moät quyeån saùch nhoû môû ra: Ngöôøi ñeå chaân höõu mình treân bieån, chaân taû mình treân ñaát, vaø keâu leân moät tieáng lôùn, nhö tieáng sö töû roáng; khi keâu tieáng ñoù roài thì baûy tieáng saám reàn leân.” 

Noùi caùch khaùc, chuùng ta coù theå töôûng laàm raèng thieân söù naøy laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vì thieân söù huøng maïnh naøy thi haønh moïi vieäc maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laøm, vì Ngaøi. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm moïi söï qua thieân söù huøng maïnh naøy. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng thieân söù ñaët chaân ngöôøi treân bieån vaø ñaát, seõ huyû dieät caû hai, vaø raèng khi nhöõng tieáng saám ñeán, ngöôøi seõ hoaøn taát moïi ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép saün trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ töø ngay buoåi ñaàu taïo döïng vuõ truï vaø con ngöôøi. 

Trong nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa, tín ñoà chuùng ta seõ soáng qua vaø kinh nghieäm saùu tai hoïa ñaàu tieân, vaø chuùng ta seõ tieáp tuïc giaûng daïy Phuùc aâm cho ñeán khi ñoù. Ñöùc Chuùa Trôøi baûo Giaêng laáy vaø nuoát quyeån saùch nhoû vaø noùi tieân tri laàn nöõa, nhöng Lôøi naøy cuõng noùi tröïc tieáp vôùi baïn vaø toâi – ñoù laø, cho ñeán ngaøy cuoái cuøng, chuùng ta phaûi tieáp tuïc ôû trong ñöùc tin cuûa chuùng ta vaø tieáp tuïc soáng. Vì söï thaêng thieân cuûa chuùng ta seõ thaønh hieän thöïc khi oáng loa thöù baûy thoåi leân, neân chuùng ta phaûi nhaän bieát leõ thaät thaêng thieân naøy cuûa chuùng ta, naém vöõng trong ñöùc tin, nghe Lôøi vaø giaûng daïy Phuùc aâm cho ñeán khi ngaøy naøy ñeán. 

Cho ñeán khi oáng loa thöù baûy thoåi leân, Anti-christ seõ hoaït ñoäng trong giöõa tai hoïa naøy, caùc tín ñoà seõ bò töû ñaïo, vaø hoï seõ ñöôïc thaêng thieân ngay sau ñoù. Nhö theá, ngay caû trong thôøi gian naøy, khi coäi reå ñöùc tin cuûa nhieàu ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus bò lung lay vaø maát ñi söùc maïnh cuûa noù, thì baïn vaø toâi phaûi vaãn soáng bôûi ñöùc tin. Noùi caùch khaùc, chuùng ta phaûi tin raèng söï thaêng thieân cuûa chuùng ta seõ ñeán chính xaùc sau khi oáng loa thöù baûy thoåi leân, vaø soáng bôûi ñöùc tin naøy. 

Chuùng ta seõ sôùm chính maét nhìn thaáy nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa. Chuùng ta seõ nhìn thaáy vaø ñeám nhöõng tai hoïa naøy, töø ngay tai hoïa ñaàu tieân cho ñeán tai hoïa thöù saùu, baèng chính maét cuûa chuùng ta. Sau ñoù, khi tröïc giaùc cuûa chuùng ta caûm thaáy raèng thôøi töû ñaïo cuûa chuùng ta saép ñeán, chuùng ta seõ thöïc söï chòu töû ñaïo. Ñaây khoâng phaûi laø moät caâu chuyeän thaàn thoaïi hay khoa hoïc vieãn töôûng. Cuõng khoâng phaûi moät ñieàu gì ñoù maø baïn coù theå töï yù tin hay khoâng tin. Ñaây laø ñieàu chaéc chaén seõ xaûy ra cho baïn vaø toâi.

Khaûi huyeàn 10:7, caâu Kinh thaùnh naøy baøy toû roõ raøng nhaát veà söï thaêng thieân trong caû Saùch Khaûi Huyeàn, noùi vôùi chuùng ta raèng söï thaêng thieân seõ ñeán vôùi tieáng keøn cuûa oáng loa thöù baûy, vaø raèng theá giôùi seõ keát thuùc vôùi tai hoïa cuûa 7 caùi baùt. Sau khi caát caùc tín ñoà leân, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chaám döùt toaøn caû theá giôùi. Khi taát caû caùc tín ñoà thaêng thieân, hoï seõ ngôïi khen Chuùa trong khoâng trung. Nhöng treân traùi ñaát naøy, tai hoïa cuûa 7 caùi baùt seõ ñoå xuoáng, hoaøn toaøn huyû dieät theá giôùi, vaø khi tai hoïa cuûa 7 caùi baùt naøy keát thuùc, caùc tín ñoà seõ cuøng vôùi Chuùa ngöï xuoáng ñaát môùi. Vaø sau ñoù Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi seõ ñöôïc xaây döïng treân ñaát.

Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay haàu heát uûng hoä hoïc thuyeát caát leân tröôùc côn ñaïi naïn, vaø hieän nay moät soá ngöôøi trong boïn thaäm chí coøn uûng hoä thuyeát voâ thieân hy nieân—ñoù laø, khoâng coù ñieàu gì gioáng nhö Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Coù phaûi Vöông Quoác Ngaøn Naêm khoâng phaûi laø moät söï thaät khoâng? Ngaøy nay coù nhieàu ngöôøi tin nhö theá. Moät soá trong boïn hoï, laø nhöõng muïc sö trong soá nhöõng nhaø thôø lôùn nhaát Haøn-quoác, thaäm chí tuyeân boá raèng moïi ñieàu trong Khaûi huyeàn, töø daáu hieäu ba soá saùu cho ñeán söï caát leân, ñeàu khoâng phaûi laø coù thaät maø chæ laø nhöõng bieåu töôïng. Moät laàn Chuùa chuùng ta ñaõ hoûi, “Khi Con Ngöôøi ñeán, Ngaøi coù seõ thöïc söï tìm thaáy ñöùc tin treân ñaát khoâng?” thaät söï raát khoù maø tìm thaáy nhöõng ngöôøi tin thaät trong thôøi kyø cuoái cuøng naøy. 

Nhöng Chuùa noùi vôùi chuùng ta raèng söï caát leân cuûa chuùng ta quaû thaät seõ xaûy ra. Khi chuùng ta ñöôïc caát leân, chuùng ta seõ gaëp Chuùa trong khoâng trung vaø ngôïi khen Ngaøi, seõ ñöôïc Ngaøi chaêm soùc vaø an uûi, vaø cuøng vôùi Ngaøi trôû laïi theá gian laàn nöõa. Trôû xuoáng Vöông Quoác Ngaøn Naêm, chuùng ta seõ soáng cuoäc soáng môùi trong thaân theå phuïc sinh vaø ñoåi môùi cuûa chuùng ta, soáng ôû giöõa moïi thöù môùi, töø cuoäc ñôøi thay ñoåi cuûa chuùng ta ñeán nhöõng phöôùc haïnh ñoåi môùi. Chuùng ta seõ soáng nhö theá trong söï vinh hieån do Ñöùc Chuùa Trôøi maëc cho. Vaø khi Vöông Quoác Ngaøn Naêm keát thuùc, chuùng ta seõ böôùc vaøo Trôøi môùi Ñaát môùi, vaø ñoàng cai trò vôùi Ñaáng Christ ñôøi ñôøi trong söï danh döï vaø vinh hieån. 

Khi chuùng ta böôùc vaøo Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi, taát caû thieân söù seõ trôû thaønh ñaày tôù cuûa chuùng ta. Moïi thöù thuoäc linh, caû theá giôùi do Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ saùng taïo vaø moïi thöù trong ñoù seõ thuoäc veà ai? Chuùng seõ hoaøn toaøn thuoäc veà chuùng ta. Ñoù laø lyù do taïi sao Kinh thaùnh noùi raèng nhöõng ngöôøi thöøa keá moïi thöù laø nhöõng tín ñoà. Bôûi vì baïn vaø toâi laø nhöõng tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi taùi sanh bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân chuùng ta laø nhöõng ngöôøi thöøa keá cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñoàng keá thöøa vôùi Ñaáng Christ, laø nhöõng ngöôøi thöøa keá moïi thöù. Nhö theá, baïn vaø toâi phaûi chieán thaéng nhöõng thöû thaùch gian khoå treân ñaát naøy bôûi ñöùc tin, vaø kieân nhaãn baèng caùch nhìn tôùi ngaøy thöøa keá cuûa chuùng ta. Chuùng ta cuõng phaûi ñaùnh traän thuoäc linh nhö nhöõng chieán só anh duõng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng moïi thöù sôùm seõ ñöôïc laøm troïn maø khoâng heà coù söï trì hoaõn naøo. Noùi caùch khaùc, chuùng chaéc chaén seõ sôùm ñöôïc hoaøn thaønh. Moät soá ngöôøi coù theå thaéc maéc raèng taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng noùi vôùi chuùng ta veà ñieàu ñoù caùch chi tieát hôn. Caâu traû lôøi cuûa caâu hoûi naøy ñöôïc aån giaáu trong nhöõng coâng taùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï khoân ngoan cuûa Ngaøi. (Chaâm ngoân 25:2, Lu-ca 10:21).

Neáu chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc ghi laïi caùch chi tieát, thì noù seõ gaây ra moät söï phieán ñoäng trong theá giôùi naøy. Caùc tín ñoà seõ khoâng theå soáng cho ñeán ngaøy cuoái cuøng. Haàu heát moïi tín ñoà seõ bò nhöõng ngöôøi khoâng tin gieát, vaø khoâng moät tín ñoà naøo soáng soùt caû. Neáu moïi chi tieát veà thôøi kyø cuoái cuøng ñöôïc cheùp trong Kinh thaùnh, thì nhöõng ngöôøi khoâng taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ gieát taát caû nhöõng tín ñoà taùi sanh. Bôûi aån giaáu nhöõng muïc ñích cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ baøy toû cho chuùng ta nhöõng ai ñaùng ñöôïc, ngöôïc laïi Ngaøi giöõ chuùng nhö söï maàu nhieäm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coøn laïi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû chöông trình cuûa Ngaøi cho chuùng ta vaø cho pheùp chuùng ta bieát chöông trình ñoù, chæ vì noù thaät quan troïng ñoái vôùi caùc tín ñoà cuûa thôøi ñaïi naøy. 

Vieäc nhöõng hoäi thaùnh taùi sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baây giôø ñöôïc ñeà caäp ñeán caùch chi tieát coù nghóa raèng nhöõng ngaøy cuoái cuøng ñang gaàn vôùi chuùng ta. Vì thôøi kyø Ñaïi Naïn saép xaûy ñeán, Lôøi Khaûi huyeàn ñöôïc giaûng daïy ñeå nhôø ñoù caùc tín ñoà seõ coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà thôøi kyø cuoái cuøng ñeå beàn chí vöôït qua vaø chieán thaéng Ñaïi Naïn gaàn ñeán naøy. Ngay caû nhöõng ngöôøi taùi sanh, neáu hoï ñoái dieän vôùi Ñaïi Naïn maø khoâng coù söï hieåu bieát naøo, thì hoï seõ khoâng bieát laøm gì vaø seõ bò rôi vaøo trong söï roái loaïn lôùn khi Ñaïi Naïn thaät söï ñeán. Söï roái loaïn naøy seõ coøn teä hôn cho nhöõng ngöôøi chæ döïa vaøo ñöùc tin rieâng cuûa caù nhaân hoï. 

Chuùng ta coù theå töôûng töôïng raèng nhieàu linh hoàn khoâng chuaån bò, trong söï khoâng bieát vaø maäp môø cuûa hoï, seõ baét ñaàu ñi sai ñöôøng khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán. “Coù phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi gì ñoù vôùi baïn khoâng?” “Chaúng phaûi Ngaøi ñaõ cho baïn thaáy moät khaûi thò khi baïn caàu nguyeän sao?” Nhieàu ngöôøi seõ boàn choàn lo laéng ñi tìm kieám khaûi thò töø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nhieàu ngöôøi seõ noùi raèng hoï ñaõ thaáy nhöõng khaûi thò nhö theá trong thôøi kyø cuoái cuøng. “Chaúng phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi ñieàu gì ñoù vôùi baïn khi baïn ñang caàu nguyeän sao?” Neáu nhöõng tín ñoà vaãn khoâng bieát, ñieàu naøy seõ laø moät caâu hoûi thoâng thöôøng xuaát hieän giöõa nhöõng tín ñoà trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø laøm vieäc trong moät caùch nhö theá, vì Ngaøi ñaõ phaùn baûo vôùi chuùng ta raèng, “Ai coù tai haõy nghe, haõy nghe lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn vôùi caùc hoäi thaùnh.” Noùi caùch khaùc, caùc tín ñoà phaûi chæ nghe ñieàu Ñöùc Thaùnh Linh noùi qua hoäi thaùnh. Vì Ñöùc Thaùnh Linh, baûo ñaûm Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chæ laøm chöùng cho nhöõng gì thaät vaø ñuùng, khi tai hoïa baùo hieäu söï keát thuùc cuûa theá gian ñeán, tín ñoà chuùng ta seõ khoâng bò ngaïc nhieân töø nhöõng thöû thaùch tieáp theo, nhöng soáng bôûi ñöùc tin – vì khi ñoù chuùng ta ñaõ nghe tröôùc Lôøi leõ thaät vaø ghi taïc vaøo loøng chuùng ta trong ñöùc tin. 

Ñaây laø taïi sao Giaêng baøy toû tröôùc cho chuùng ta ñieàu seõ xaûy ra trong töông lai, vaø taïi sao nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaûng daïy leõ thaät trong phaïm vi Lôøi ñöôïc cheùp naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi tieân tri khoâng gì khaùc hôn laø bieát vaø giaûng daïy veà nhöõng ñieàu seõ xaûy ñeán trong Lôøi cheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; noùi raèng thaáy khaûi thò trong giaác mô hay trong lôøi caàu nguyeän khoâng phaûi laø noùi tieân tri! 

Ñöøng bao giôø queân raèng söï caát leân cuûa chuùng ta chaéc seõ ñeán, vaø raèng chuùng ta laø nhöõng tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuõng khoâng ñöôïc queân raèng hieän nay baïn ñaõ trôû thaønh moät tín ñoà, laø ngöôøi seõ ñöôïc ôû vôùi Ñaáng Christ trong khoâng trung khi söï caát leân cuûa baïn ñeán, laø ngöôøi seõ trôû xuoáng theá giôùi môùi ñeå soáng moät ngaøn naêm, vaø laø ngöôøi seõ soáng ñôøi ñôøi nôi Trôøi môùi Ñaát môùi. Neáu baïn nghe ngöôøi ta noùi veà söï caát leân tröôùc côn ñaïi naïn hay caát leân sau côn ñaïi naïn, hay cho raèng hoaøn toaøn khoâng coù Vöông Quoác Ngaøn Naêm, thì haõy noùi vôùi hoï raèng leõ thaät naøy ñöôïc nhaéc ñeán trong phaân ñoaïn maø chuùng ta ñaõ thaûo luaän ôû ñaây. Baïn cuõng neân chæ hoï xem trong I Teâ-sa-loâ-ni-ca ñoaïn 4 vaø I Coâ-rinh-toâ ñoaïn 15, vaø noùi vôùi hoï raèng Chuùa seõ ngöï xuoáng vôùi tieáng cuûa moät thieân söù vaø tieáng keøn cuûa oáng loa cuoái cuøng, vaø nhaác caùc tín ñoà leân khoâng trung vôùi Ngaøi. Chæ khi baïn tin nôi söï thaêng thieân naøy thì baïn môùi coù theå baûo veä ñöùc tin cuûa baïn. 

Ñeå ñöôïc caát leân, baïn phaûi chòu töû ñaïo bôûi ñöùc tin vaø phuïc sinh thaân xaùc. Vì söï caát leân seõ ñeán cuøng luùc vôùi söï phuïc sinh, ngay khi chuùng ta phuïc sinh, chuùng ta seõ ñöôïc thaêng thieân vaø caát leân khoâng trung. Vì theá söï thaêng thieân vaø söï soáng laïi laø nhö nhau. Döï phaàn trong söï phuïc sinh ñaàu tieân coù nghóa laø ñöôïc soáng vôùi Chuùa trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Ñöôïc thaêng thieân cuõng coù nghóa laø soáng vôùi Chuùa trong moät ngaøn naêm treân ñaát naøy. 

Vaäy thì taïi sao chuùng ta seõ phaûi thaêng thieân? Bôûi vì Chuùa muoán huûy dieät moïi thöù treân ñaát naøy baèng caùch ñoå tai hoïa cuûa 7 caùi baùt xuoáng – do ñoù, Ngaøi seõ caát caùc tín ñoà leân tröôùc ñeå giaûi cöùu con caùi cuûa Ngaøi khoûi tai hoïa keát thuùc naøy. Ñeå taùch nhöõng tín ñoà ra khoûi toäi nhaân, vaø toû cho hoï nôi ñeán khaùc nhau cuûa hoï, Ngaøi seõ caát caùc tín ñoà leân. Nhö theá, chuùng ta phaûi tin nôi moïi ñieàu naøy - tin nôi söï thaêng thieân, söï soáng laïi vaø söï töû ñaïo cuûa chuùng ta. 

Ñoái vôùi moät soá ngöôøi, Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc baøy ra caùch chi tieát, trong khi ñoái vôùi moät soá ngöôøi khaùc, noù vaãn laø moät söï bí aån. Cuõng vaäy, söï töû ñaïo, söï soáng laïi, söï thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà vaø söï cai trò Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi cuûa hoï ñeàu laø nhöõng söï bí aån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi chæ ñeå loä vaø baøy toû nhöõng bí aån naøy vôùi nhöõng ngöôøi taùi sanh. Vaø bôûi khieán hoï tin nôi nhöõng söï maàu nhieäm naøy maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán hoï soáng qua thôøi kyø cuoái cuøng vaø chieán thaéng moïi söï thöû thaùch khoù khaên cuûa hoï vôùi hi voïng nôi söï thaêng thieân vaø Nöôùc Trôøi. 

Baïn vaø toâi phaûi coù loaïi ñöùc tin naøy. Ngoaøi ñöùc tin naøy – coù nghóa laø khoâng tin raèng chuùng ta seõ ñöôïc thaêng thieân, raèng chuùng ta seõ soáng nôi Trôøi môùi Ñaát môùi, raèng Chuùa seõ vöïc chuùng ta daäy töø söï cheát khi chuùng ta bò Anti-christ gieát, caát chuùng ta leân, cho pheùp chuùng ta ôû trong khoâng trung, vaø sau ñoù ñem chuùng ta trôû laïi ñaát naøy ñeå cai trò vôùi Ngaøi trong moät ngaøn naêm – thì chuùng ta khoâng theå kieân nhaãn traûi qua cuoäc soáng khoù khaên vaø buoàn chaùn trong thôøi kyø cuoái cuøng naøy. 

Caùc tín ñoà coù moät giaác mô ñeïp ñeõ, vaø khoâng ai ngoaøi Chuùa chuùng ta coù theå khieán giaác mô naøy trôû thaønh söï thaät. Khoâng coù hi voïng naøy, chuùng ta seõ chæ soáng trong söï buoàn baõ vaø khoå sôû trong theá giôùi buoàn chaùn naøy. 

Phao-loâ noùi vôùi Ti-moâ-theâ giöõ nhöõng ñieàu toát ñeïp ñaõ ñöôïc giao phoù cho oâng. Phuùc aâm naøy laø söï ñeïp ñeõ; cuõng nhö söï töû ñaïo, söï phuïc sinh vaø söï thaêng thieân; vaø cuõng nhö soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi. Moïi ñieàu naøy ñeàu laø nhöõng ñieàu toát ñeïp. Chuùng chæ thuoäc veà nhöõng tín ñoà, vaø chuùng ñöôïc nhaän bieát qua ñöùc tin vaø hi voïng, chöù khoâng phaûi qua aûo giaùc vaø töôûng töôïng. Nhöõng ñieàu naøy laø hi voïng vaø nieàm tin cuûa chuùng ta do Chuùa ban cho. Vôùi ñöùc tin nôi moïi ñieàu naøy, chuùng ta phaûi soáng trong thôøi ñaïi naøy troâng ñôïi ngaøy Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi seõ mang ñeán cho chuùng ta. 

Nhöõng ngöôøi seõ ñöôïc thaêng thieân khoâng ai khaùc hôn laø baïn vaø toâi. Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin, chôø ñôïi ngaøy chuùng ta ñöôïc thaêng thieân ñeå ñöùng tröôùc maët Chuùa vaø cai trò Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuøng Trôøi môùi Ñaát môùi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Ñaáng seõ ñeán seõ sôùm ñeán. Tai hoïa seõ ñeán trong nöõa thôøi kyø ñaàu cuûa 7 naêm Ñaïi Naïn seõ khaù nheï nhaøng vaø mau choùng. Neáu nhöõng tai hoïa tieáp tuïc suoát 7 naêm Ñaïi Naïn, thì ai coù theå chòu noåi? Nhöõng tai hoïa ñaàu tieân seõ ngaén haïn, vaø khi thôøi gian gaàn ñeán cuoái cuøng, seõ coøn nhieàu ñieàu ñeå xem. Khi tai hoïa cuûa 7 oáng loa ñeán, noù seõ ñaït ñeán moät tæ leä kyø dieäu. 

Khi Sa-tan tìm caùch lung lay ñöùc tin cuûa caùc tín ñoà, haén seõ ñem moät vaøi laõnh ñaïo cuûa hoäi thaùnh ñeå laøm göông baèng caùch gieát hoï. Sa-tan coù theå noùi raèng, “Ta seõ tha maïng cho caùc ngöôi neáu caùc ngöôi choái Ñöùc Chuùa Trôøi!” Cho duø theá giôùi coù trôû neân toâát ñeïp hôn, ngöôøi ta cuõng vaãn seõ suy nghó laïi veà ñeà nghò cuûa Sa-tan. Ngöôøi coù suy nghó ai laïi ñi choái Chuùa trong khi bieát raát roõ raèng Chuùa seõ ñoå tai hoïa cuûa 7 caùi baùt xuoáng, vaø hoï seõ phaûi traûi qua moïi söï khoå sôû bôûi nhöõng tai hoïa naøy ñem ñeán? Caùc tín ñoà bieát thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theá giôùi seõ khoâng choái Chuùa cuõng nhö phaûn boäi nieàm tin cuûa hoï. Hôn nöõa, vì Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong loøng chuùng ta, neân Ngaøi seõ ban cho chuùng ta söï can ñaûm. 

Vì moïi chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ sôùm ñöôïc laøm troøn trong thôøi kyø cuoái cuøng, neân seõ khoâng coù choã cho söï buoàn chaùn. Khi nhöõng tai hoïa ngaén haïn keát thuùc, seõ laø söï phuïc sinh, vaø sau ñoù laø söï thaêng thieân seõ ñeán, laø ñieàu seõ caát chuùng ta leân khoâng trung. Haõy töôûng töôïng thaân theå xaùc thòt cuûa chuùng ta ñöôïc bieán ñoåi thaønh thaân theå thuoäc linh, ngôïi khen Chuùa. Trong Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta coù theå höôûng thuï caû moät theá giôùi môùi, ñeïp ñeõ vaø öu haïng, nhö laø chuùng ta chöa bao giôø kinh nghieäm ñöôïc tröôùc ñaây treân ñaát naøy. Khi thaân theå thuoäc linh ñöôïc töï do khoûi söï giôùi haïn cuûa thôøi gian vaø khoâng gian, chuùng ta seõ soáng trong moät theá giôùi phi thöôøng vaø tuyeät dieäu laø nôi chuùng ta coù theå ñi baát cöù nôi naøo chuùng ta muoán. 

Toâi daâng lôøi caûm taï thaät loøng cuûa toâi leân cho Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ ban cho chuùng ta nhöõng ôn phöôùc lôùn lao nhö theá. Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ baøy toû cho chuùng ta caùch chi tieát qua Lôøi Ngaøi, veà Ñaïi Naïn, nhöõng tai hoïa cuûa noù, söï töû ñaïo, söï soáng laïi vaø söï thaêng thieân cuûa chuùng ta. Vaø toâi caàu nguyeän raèng loøng cuûa chuùng ta seõ luoân luoân soáng bôûi hieåu bieát veà thôøi ñaïi cuoái cuøng naøy vaø tin vaøo ñoù.