Sermons

【Chapter 11-1】 < Khaûi huyeàn 11:1-19 > Hai Caây OÂ-Li-Ve Vaø Hai Tieân Tri Laø Ai?< Khaûi huyeàn 11:1-19 >

“Baáy giôø coù ngöôøi ban cho toâi moät caây lau gioáng nhö caây gaäy, vaø bieåu toâi raèng: Haõy ñöùng daäy, ño ñeàn thôø Ñöùc Chuùa Trôøi, baøn thôø, vaø nhöõng keû thôø laïy taïi ñoù. Coøn saân ngoaøi ñeàn thôø thì haõy ñeå noù ra ngoaøi, ñöøng ño laøm chi; vì choã ñoù ñaõ phoù cho daân ngoaïi, hoï seõ giaøy ñaïp thaønh thaùnh ñuû boán möôi hai thaùng. Ta seõ cho hai ngöôøi laøm chöùng ta maëc aùo bao gai ñi noùi tieân tri trong moät ngaøn hai traêm saùu möôi ngaøy. Hai ngöôøi laøm chöùng aáy töùc laø hai caây oâ-li-ve vaø hai chaân ñeøn ñöùng tröôùc maët Chuùa cuûa theá gian. Neáu ai muoán laøm haïi hai ngöôøi ñoù, thì coù löûa ra töø mieäng hai ngöôøi thieâu nuoát keû thuø nghòch mình: Keû naøo muoán laøm haïi hai ngöôøi thì phaûi bò gieát nhö vaäy. Hai ngöôøi coù quyeàn ñoùng trôøi laïi, ñeå cho trôøi khoâng möa trong nhöõng ngaøy mình noùi tieân tri; hai ngöôøi laïi coù quyeàn bieán nöôùc thaønh huyeát vaø khieán caùc thöù tai naïn laøm haïi treân ñaát, luùc naøo muoán laøm cuõng ñöôïc caû.

Khi hai ngöôøi ñaõ laøm chöùng xong roài, coù con thuù döôùi vöïc saâu leân, seõ chieán ñaáu cuøng hai ngöôøi; thuù aáy seõ thaéng vaø gieát ñi. Thaây hai ngöôøi seõ coøn laïi treân ñöôøng caùi cuûa thaønh lôùn, goïi boùng laø Soâ-ñoâm vaø EÂ-díp-toâ, töùc laø nôi maø Chuùa hai ngöôøi cuõng ñaõ bò ñoùng ñinh treân thaäp töï giaù. Ngöôøi ta ôû caùc daân toäc, caùc chi phaùi, caùc tieáng, caùc nöôùc seõ troâng thaáy thaây hai ngöôøi trong ba ngaøy röôõi, vaø chuùng seõ khoâng cho choân nhöõng thaây aáy trong moà. Caùc daân söï treân ñaát seõ vui möøng hôùn hôû veà hai ngöôøi, vaø gôûi leã vaät cho nhau, bôûi hai tieân tri ñoù ñaõ khuaáy haïi daân söï treân ñaát.

Nhöng, sau ba ngaøy röôõi aáy, coù sinh khí töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán nhaäp vaøo trong hai ngöôøi: Hai ngöôøi beøn ñöùng thaúng daäy, vaø nhöõng keû ñöùng xem ñeàu kinh haõi caû theå. Hai ngöôøi nghe moät tieáng lôùn ôû töø treân trôøi ñeán phaùn cuøng mình raèng: Haõy leân ñaây! Hai ngöôøi beøn leân trôøi trong ñaùm maây vaø nhöõng keû thuø nghòch ñeàu troâng thaáy. Ñoàng moät giôø ñoù, coù côn ñoäng ñaát lôùn; moät phaàn möôøi cuûa thaønh ñoå xuoáng, baûy ngaøn ngöôøi cheát trong côn ñoäng ñaát aáy, coøn nhöõng keû khaùc thaát kinh vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi treân trôøi. “Naïn” thöù nhì qua roài; naày “Naïn” thöù ba ñeán mau choùng. Vò thieân söù thöù baûy thoåi loa, coù nhöõng tieáng lôùn vang ra treân trôøi raèng:

Töø nay nöôùc cuûa theá gian thuoäc veà Chuùa chuùng ta vaø Ñaáng Christ cuûa Ngaøi, Ngaøi seõ trò vì ñôøi ñôøi. Hai möôi boán tröôûng laõo ñöông ngoài ôû tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, treân ngai mình, ñeàu cuùi mình saáp maët xuoáng, thôø laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, maø raèng:

Hôõi Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng,

Laø Ñaáng hieän coù, tröôùc ñaõ coù, chuùng toâi caûm taï Ngaøi, Vì Ngaøi ñaõ caàm quyeàn raát cao trong tay vaø ñaõ trò vì. 

Caùc daân toäc voán giaän döõ, 

Nhöng côn thaïnh noä cuûa Ngaøi ñaõ ñeán: 

Giôø ñaõ tôùi, laø giôø phaùn xeùt keû cheát, 

Thöôûng cho toâi tôù Chuùa laø caùc ñaáng tieân tri, 

Thöôûng chocaùc thaùnh vaø caùc ngöôøi kính sôï danh Chuùa, 

Thöôûng cho keû nhoû cuøng keû lôùn, 

Vaø huûy phaù nhöõng keû ñaõ huûy phaù theá gian. 

Ñeàn thôø Ñöùc Chuùa Trôøi beøn môû ra ôû treân trôøi, hoøm giao öôùc baøy ra trong ñeàn thôø Ngaøi, roài coù chôùp nhoaùng, tieáng, saám seùt, ñoäng ñaát vaø möa ñaù lôùn. ”Lôøi Khaûi huyeàn ñoaïn 11 raát quan troïng ñoái vôùi chuùng ta, cuõng nhö moïi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeå huûy dieät traùi ñaát, coù moät coâng vieäc quan troïng maø Ñöùc Chuùa Trôøi caàn phaûi laøm tröôùc. Ñoù laø söï ban cho daân Y-sô-ra-eân laàn cuoái cuøng. Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng coù moät coâng vieäc khaùc ñeå laøm cho ngöôøi Y-sô-ra-eân laãn ngöôøi Ngoaïi bang, vaø ñoù laø ñeå khieán hoï tham döï trong söï phuïc sinh ñaàu tieân vaø thaêng thieân baèng caùch ñeå hoï chòu töû ñaïo. 

Vì Kinh thaùnh ñaõ cung caáp toaøn boä lyù do veà nhöõng vaán ñeà naøy, neân chuùng ta caàn phaûi tìm ra söï cöùu roãi, söï tha thöù toäi loãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc laøm troïn nhö theá naøo trong Taân öôùc. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta veà nhöõng chuû ñeà naøy vì neáu chuùng ta khoâng xem xeùt chuùng caån thaän thì chuùng ta coù theå bò laàm laãn veà caùc tín ñoà, ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daân Y-sô-ra-eân ñöôïc cheùp trong Saùch Khaûi huyeàn. Giaûi thích


Caâu 1: Baáy giôø coù ngöôøi ban cho toâi moät caây lau gioáng nhö caây gaäy, vaø bieåu toâi raèng: “Haõy ñöùng daäy, ño ñeàn thôø Ñöùc Chuùa Trôøi, baøn thôø, vaø nhöõng keû thôø laïy taïi ñoù.

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng coâng taùc cöùu ngöôøi Y-sô-ra-eân khoûi toäi loãi bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hieän nay ñang baét ñaàu. “Ño” ôû ñaây coù nghóa laø chính Ñöùc Chuùa Trôøi seõ can thieäp vaøo vieäc cöùu daân Y-sô-ra-eân khoûi toäi loãi cuûa hoï trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

Trong phaân ñoaïn chính cuûa ñoaïn 11, chuùng ta phaûi ñaët söï chuù yù cuûa chuùng ta treân söï cöùu roãi daân Y-sô-ra-eân khoûi toäi loãi. Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ ñöôïc rao truyeàn ra cho daân Y-sô-ra-eân töø ñoù, daáu hieäu baét ñaàu coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø khieán daân Y-sô-ra-eân trôû thaønh daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi cöùu hoï khoûi moïi toäi loãi qua aân ñieån cuûa söï cöùu roãi do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho. Ñöùc Chuùa Trôøi cheùp Khaûi huyeàn ñoaïn 11-cuõng ñeå ban söï tha toäi cuûa Ngaøi cho daân Y-sô-ra-eân trong thôøi kyø cuoái cuøng. “Ño löôøng” trong caâu 1 vaø 2 coù yù nghóa laø saép ñaët tieâu chuaån cho moïi thöù. Muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc ño Ñeàn thôø cuûa Ngaøi seõ tìm thaáy, ñaõ coù chöông trình saün saøng ñeå cöùu daân Y-sô-ra-eân, cho duø loøng hoï coù saün saøng ñeå nhaän söï cöùu roãi cuûa hoï hay khoâng. Vaø neáu loøng hoï chöa saün saøng, thì ñieàu ñoù khieán cho hoï saün saøng, ñeå vì ñoù maø loøng cuûa hoï coù theå ñöùng thaúng. 


Caâu 2: “Coøn saân ngoaøi ñeàn thôø thì haõy ñeå noù ra ngoaøi, ñöøng ño laøm chi; vì choã ñoù ñaõ phoù cho daân ngoaïi, hoï seõ giaøy ñaïp thaønh thaùnh ñuû boán möôi hai thaùng.”

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho Sa-tan quyeàn giaøy xeùo ngöôøi Ngoaïi bang trong voøng ba naêm röôõi. Vì theá, taát caû ngöôøi Ngoaïi bang phaûi nhaän vaøo loøng hoï Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, Lôøi cuûa söï mua chuoäc, caøng sôùm caøng toát trong voøng ba naêm röôõi ñaàu cuûa 7 naêm Ñaïi Naïn. Lòch söû cuûa theá giôùi naøy seõ keát thuùc khi giöõa giai ñoaïn Ñaïi Naïn qua ñi vaø böôùc vaøo nöûa giai ñoaïn thöù hai. Thôøi gian seõ sôùm ñeán trong töông lai gaàn khi taát caû ngöôøi Ngoaïi bang, cuõng nhö caùc tín ñoà ñaõ ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï, seõ bò Sa-tan giaøy xeùo. 

Ngöôøi Ngoaïi bang phaûi nhaän söï tha toäi cuûa hoï vaø chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï cho söï töû ñaïo tröôùc khi ba naêm röôõi ñaàu cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn ñi qua hoï. Vaøo luùc ñoù, ngöôøi Y-sô-ra-eân cuõng seõ khoå sôû döôùi Ñaïi Naïn ñaùng sôï trong suoát ba naêm röôõi ñaàu. Nhöng vaøo luùc ñoù hoï cuõng seõ tieáp nhaän söï thaät raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Cuoái cuøng, daân Y-sô-ra-eân seõ nhaän ñöôïc söï cöùu roãi khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï trong thôøi gian ba naêm röôõi ñaàu cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp söï tha toäi ñeán vôùi daân Y-sô-ra-eân ngay caû trong suoát thôøi kyø Ñaïi Naïn. 


Caâu 3: “Ta seõ cho hai ngöôøi laøm chöùng ta maëc aùo bao gai ñi noùi tieân tri trong moät ngaøn hai traêm saùu möôi ngaøy.”

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñaëc bieät ñöa ra hai chöùng nhaän nhö laø ñaày tôù cuûa Ngaøi cho daân Y-sô-ra-eân. Hai tieân tri maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöa ñeán cho daân Y-sô-ra-eân coù quyeàn gaáp hai laàn nhöõng nhaø tieân tri xöa, vaø qua lôøi chöùng cuûa hoï, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baét ñaàu laøm vieäc trong voøng daân Y-sô-ra-eân ñeå vì ñoù maø hoï coù theå tieáp nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Qua nhöõng coâng vieäc cuûa hai tieân tri naøy, nhieàu ngöôøi Y-sô-ra-eân seõ trôû neân daân söï thaät söï taùi sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Bôûi hai tieân tri, laø nhöõng ngöôøi Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán trong thôøi kyø cuoái cuøng ñeå cöùu daân Y-sô-ra-eân khoûi toäi loãi cuûa hoï, laøm nhöõng pheùp laï vaø ñieàu kyø dieäu, Ngaøi seõ khieán daân Y-sô-ra-eân, laø nhöõng ngöôøi baáy giôø seõ ñöôïc nhöõng tieân tri naøy höôùng daãn, trôû laïi vôùi Ñaáng Christ vaø tin Ngaøi laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Hai tieân tri naøy seõ cung caáp Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho daân Y-sô-ra-eân trong 1.260 ngaøy trong suoát ba naêm röôõi ñaàu cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn. Bôûi ban Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho daân Y-sô-ra-eân vaø khieán hoï tin nôi ñoù, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho hoï söï cöùu roãi khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï cuõng gioáng nhö ñoái vôùi nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang cuûa thôøi Taân öôùc qua ñöùc tin. 

 

Caâu 4: Hai ngöôøi laøm chöùng aáy töùc laø hai caây oâ-li-ve vaø hai chaân ñeøn ñöùng tröôùc maët Chuùa cuûa theá gian.

“Hai caây OÂ-li-ve” ôû ñaây töôïng tröng cho hai tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Khaûi huyeàn 11:10). Maët khaùc, “Hai chaân ñeøn” töôïng tröng cho Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi ñaõ tìm thaáy trong voøng ngöôøi Ngoaïi bang, vaø Hoäi thaùnh maø Ngaøi ban cho daân Y-sô-ra-eân. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ xaây döïng Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi trong voøng ngöôøi Do-thaùi laãn chuùng ta ngöôøi Ngoaïi bang, vaø Ngaøi seõ tieáp tuïc laøm coâng vieäc cöùu roãi nhöõng linh hoàn hö maát khoûi toäi loãi cho ñeán ngaøy cuoái cuøng. 

Bôûi “hai caây OÂ-li-ve” vaø “hai chaân ñeøn”, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng cuõng nhö Ngaøi ñaõ döïng neân nhöõng tieân tri cuûa Ngaøi trong thôøi Cöïu öôùc ñeå cöùu daân Y-sô-ra-eân khoûi toäi loãi cuûa hoï vaø ñaõ haønh ñoäng qua nhöõng tieân tri naøy baèng caùch phaùn baûo vôùi hoï, khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, Ngaøi cuõng seõ döïng neân töø daân Y-sô-ra-eân hai tieân tri laø nhöõng ngöôøi seõ giaûng daïy Lôøi cuûa Ngaøi vaø daãn daân Y-sô-ra-eân ñeán vôùi Chuùa Jeâsus qua nhöõng tieân tri naøy. 

Daân Y-sô-ra-eân ñaõ khoâng coi troïng nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng ngöôøi voán laø ngöôøi Ngoaïi bang, vaø hoï khoâng nghe ñieàu maø nhöõng ñaày tôù naøy noùi vôùi hoï. Vì hoï bieát moïi ñieàu veà heä thoáng teá leã vaø caùc tieân tri cuûa thôøi Cöïu öôùc, neân nhöõng tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong thôøi kyø cuoái cuøng caàn phaûi ñöôïc döïng neân töø trong chính daân Y-sô-ra-eân cuûa hoï. Daân Y-sô-ra-eân raát hieåu bieát veà Kinh thaùnh neân hoï coù theå ñoïc thuoäc loøng caû Torah cho duø hoï ñang chaïy. Ñaây laø taïi sao hoï khoâng bao giôø tin ñieàu maø nhöõng ñaày tôù Ngoaïi bang cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi hoï. 

Nhöng nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nghe Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø baïn vaø toâi hieän nay ñang giaûng daïy, seõ noåi leân töø trong chính daân hoï. Khi nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh noåi leân töø chính boïn hoï, vaø töø hoï noåi leân hai tieân tri do Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp, laø nhöõng ngöôøi seõ giaûi thích vaø giaûng daïy Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho hoï, chæ khi ñoù daân Y-sô-ra-eân môùi seõ tin. 

Daân Y-sô-ra-eân seõ bieát raèng hai chöùng nhaân naøy laø nhöõng tieân tri ñöôïc sai vaø ñöa ñeán töø chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cöùu hoï khoûi toäi loãi cuûa hoï trong thôøi kyø cuoái cuøng. Nhöõng tieân tri naøy seõ thöïc hieän quyeàn naêng phi thöôøng cuûa hoï, cuõng nhö caùc ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong thôøi Cöïu öôùc ñaõ thöïc hieän tröôùc ñaây. Vì theá daân Y-sô-ra-eân seõ chính maét nhìn thaáy quyeàn naêng kyø dieäu maø hai chöùng nhaân naøy thöïc hieän. Töø ñoù, daân Y-sô-ra-eân seõ trôû laïi vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø tin nôi Chuùa. Khi hoï nhaän bieát Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Cöùu Chuùa cuûa hoï, cuõng nhö chuùng ta vaäy, hoï seõ coù cuøng nieàm tin nhö chuùng ta – ñoù laø, hoï cuõng seõ ñöôïc cöùu bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Hai chöùng nhaân naøy seõ giaûi thích Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cung caáp Lôøi ñoù cho daân Y-sô-ra-eân trong 1.260 ngaøy trong suoát thôøi gian 7 naêm Ñaïi Naïn. Cuõng nhö baïn vaø toâi, laø nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang cuûa thôøi Taân öôùc, ñaõ ñöôïc cöùu bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ cho pheùp daân Y-sô-ra-eân ñöôïc cöùu trong thôøi kyø cuoái cuøng bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy. 

Nhö caâu 4 noùi vôùi chuùng ta, “Hai ngöôøi laøm chöùng aáy töùc laø hai caây oâ-li-ve vaø hai chaân ñeøn ñöùng tröôùc maët Chuùa cuûa theá gian.” Kinh thaùnh goïi hai chöùng nhaân naøy laø “hai caây OÂ-li-ve.” Hai caây OÂ-li-ve töôïng tröng cho hai tieân tri cuûa thôøi kyø cuoái cuøng. Trong caâu 10 cheùp, “Caùc daân söï treân ñaát seõ vui möøng hôùn hôû veà hai ngöôøi, vaø gôûi leã vaät cho nhau, bôûi hai tieân tri ñoù ñaõ khuaáy haïi daân söï treân ñaát.”

ÔÛ ñaây, chuùng ta phaûi laøm saùng toû Lôøi naøy baèng caùch taäp trung vaøo vieäc ai laø hai caây OÂ-li-ve naøy. 

Nhöõng caây OÂ-li-ve ñöôïc duøng trong thôøi Cöïu öôùc ñeå thaùnh hoùa nhöõng duïng cuï cuûa nôi toân nghieâm vaø haønh lang Ñeàn thôø Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch duøng daàu cuûa chuùng ñeå thoa leân. Daàu oâ-li-ve naøy cuõng ñöôïc duøng cho nhöõng muïc ñích khaùc nöõa, nhö ñeå ñoát nhöõng caây ñeøn cuûa Ñeàn thôø. Hoï chæ ñöôïc duøng daàu oâ-li-ve nguyeân chaát trong Ñeàn thôø. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng cho pheùp duøng baát cöù loaïi daàu naøo trong Ñeàn thôø cuûa Ngaøi, nhöng Ngaøi phaûi bieát chaéc raèng chæ daàu oâ-li-ve ñöôïc duøng maø thoâi. Vì theá, chuùng ta phaûi bieát raèng caây oâ-li-ve, cuõng nhö caây vaû, töôïng tröng cho daân Y-sô-ra-eân. 

Coù nhieàu caùch giaûi thích veà hai caây oâ-li-ve vaø hai chaân ñeøn naøy. Moät soá ngöôøi thaäm chí cho raèng chính hoï laø nhöõng caây oâ-li-ve naøy. Nhöng hai caây oâ-li-ve töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi ñöôïc xöùc daàu. Trong thôøi Cöïu öôùc, ngöôøi ta ñöôïc xöùc daàu khi hoï laø moät tieân tri, vua hay moät thaày teá leã. Khi ngöôøi ñoù ñöôïc xöùc daàu, thì Ñöùc Thaùnh Linh seõ ñaùp ñaäu treân hoï. Nhö theá, caây oâ-li-ve töôïng tröng cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng ñöôïc thuï thai bôûi Ñöùc Thaùnh Linh (Roâ-ma 11:24). Nhöng ngöôøi ta coù nhieàu söï hieåu bieát sai laàm veà ñieåm naøy. 

Tuy nhieân, hai caây oâ-li-ve, laø hai chöùng nhaân ñöôïc nhaéc ñeán trong suoát phaân ñoaïn chính, töôïng tröng cho hai ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ngöôøi maø Ngaøi ñaëc bieät choïn ra trong thôøi kyø cuoái cuøng vì söï cöùu roãi cuûa daân Y-sô-ra-eân. 

Ñaáy laø ñieàu maø caâu 4 noùi vôùi chuùng ta. Vaø hai chaân ñeøn ôû ñaây töôïng tröng cho Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi ñaõ ban cho trong voøng ngöôøi Ngoaïi bang, vaø Hoäi thaùnh ban cho ngöôøi Y-sô-ra-eân. Trong thôøi Cöïu öôùc, daân Y-sô-ra-eân voán coù Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng töø thôøi Taân öôùc, hoï khoâng coøn Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nöõa. Taïi sao? Bôûi vì hoï khoâng nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø cuõng khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï. 

Vì hoï ñaõ khoâng tieáp nhaän Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuõng nhö Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, neân khoâng coøn tìm thaáy Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong voøng hoï nöõa. Tuy nhieân, tröôùc khi theá giôùi keát thuùc, trong ba naêm röôõi ñaàu cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban Hoäi thaùnh cho daân Y-sô-ra-eân. Ñaây laø taïi sao Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta veà hai caây oâ-li-ve, chính laø hai chöùng nhaân.

Chuùa seõ thaønh laäp Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi vaø thöïc hieän coâng taùc cöùu roãi linh hoàn cuûa Ngaøi trong voøng ngöôøi Do-thaùi laãn ngöôøi Ngoaïi bang chuùng ta. Vaø qua nhöõng hoäi thaùnh naøy, Ngaøi seõ khieán hoï phuïc vuï coâng taùc thuoäc linh cöùu roãi nhöõng linh hoàn khoûi toäi loãi cho ñeán khi Anti-christ xuaát hieän. Ñieàu naøy coù nghóa raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm ra nhöõng bình goám töø trong nhöõng tín ñoà cuûa Ngaøi, nhöõng thaønh vieân cuûa Hoäi thaùnh Ngaøi, ñeå khieán hoï phuïc söï chöùc vuï cöùu nhöõng linh hoàn hö maát khoûi toäi loãi. Vì theá chuùng ta phaûi sieâng naêng thöïc hieän chöùc vuï coøn laïi cuûa chuùng ta trong ñöùc tin. 


Caâu 5: Neáu ai muoán laøm haïi hai ngöôøi ñoù, thì coù löûa ra töø mieäng hai ngöôøi thieâu nuoát keû thuø nghòch mình: Keû naøo muoán laøm haïi hai ngöôøi thì phaûi bò gieát nhö vaäy.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban quyeàn pheùp naøy cho hai tieân tri ñeå vì theá maø hoï coù theå thöïc hieän söù meänh ñaëc bieät cuûa hoï. Ñeå khieán daân Y-sô-ra-eân aên naên vaø chieán thaéng Sa-tan trong thôøi kyø cuoái cuøng, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû cho chuùng ta raèng ai tìm caùch gieát hai chöùng nhaân naøy thì chính hoï seõ bò toån haïi, vaø raèng quyeàn pheùp cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ôû vôùi hai chöùng nhaân naøy. 

Nhö theá, daân Y-sô-ra-eân, vì tin nôi söï daïy doã cuûa hai tieân tri naøy, seõ trôû laïi vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñaây laø taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ban hai caây oâ-li-ve – nghóa laø hai chöùng nhaân - daân Y-sô-ra-eân ñeå vì theá maø hoï coù theå ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï trong thôøi kyø cuoái cuøng naøy. 


Caâu 6: Hai ngöôøi coù quyeàn ñoùng trôøi laïi, ñeå cho trôøi khoâng möa trong nhöõng ngaøy mình noùi tieân tri; hai ngöôøi laïi coù quyeàn bieán nöôùc thaønh huyeát vaø khieán caùc thöù tai naïn laøm haïi treân ñaát, luùc naøo muoán laøm cuõng ñöôïc caû. 

Bôûi vì daân Y-sô-ra-eân seõ khoâng aên naên tröø khi nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi maø Ngaøi ñöa ra cho hoï thöïc hieän nhöõng vieäc quyeàn pheùp, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp hai tieân tri naøy laøm vieäc vôùi quyeàn pheùp cuûa Ngaøi. Hai tieân tri naøy seõ khoâng chæ daãn daân Y-sô-ra-eân ñeán vôùi Chuùa Jeâsus, nhöng hoï cuõng seõ chieán thaéng keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng quyeàn pheùp vaø laøm troïn moïi coâng taùc trong söï keâu goïi cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho hoï quyeàn naêng ñaëc bieät ñeå nhôø ñoù hoï coù theå giaûng daïy moïi Lôøi tieân tri cho daân Y-sô-ra-eân, laøm chöùng raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng Meâ-si maø hoï chôø ñôïi laâu nay, vaø khieán hoï tin. 


Caâu 7: Khi hai ngöôøi ñaõ laøm chöùng xong roài, coù con thuù döôùi vöïc saâu leân, seõ chieán ñaáu cuøng hai ngöôøi; thuù aáy seõ thaéng vaø gieát ñi.

Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Anti-christ seõ xuaát hieän trong theá giôùi khi ba naêm röôõi ñaàu cuûa thôøi kyø 7 naêm Ñaïi naïn troâi qua. Vaøo thôøi gian naøy nhöõng ngöôøi tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng Meâ-si ñang mong ñôïi cuûa hoï cuoái cuøng seõ noåi leân töø daân Y-sô-ra-eân. Nhöng nhieàu ngöôøi trong soá hoï seõ bò töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï khoûi Con thuù, nghóa laø Anti-christ, vaø nhöõng keû theo haén. Hai tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ chòu töû ñaïo khi hoï toaøn taát nhöõng coâng taùc trong söï keâu goïi cuûa hoï. 

Vieäc hai chöùng nhaân naøy seõ bò Anti-christ gieát laø döïa theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taïi sao? Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng muoán ban cho hoï phaàn thöôûng töû ñaïo cuûa Ngaøi. Phaàn thöôûng naøy cho hoï ñeå döï phaàn trong söï phuïc sinh ñaàu tieân, tham döï vôùi Chuùa trong böõa tieäc cöôùi Chieân Con, vui möøng maõi maõi vaø nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Ñeå ban phöôùc haïnh naøy cho moïi tín ñoà, Ñöùc Chuùa Trôøi muoán hoï chòu töû ñaïo vì ñöùc tin cuûa hoï. Vì theá moïi tín ñoà khoâng ñöôïc sôï cuõng nhö traùnh söï töû ñaïo cuûa hoï, nhöng ngöôïc laïi mang laáy noù trong ñöùc tin quaû quyeát vaø nhaän phaàn thöôûng phöôùc haïnh cuûa hoï. 

Caâu 8: Thaây hai ngöôøi seõ coøn laïi treân ñöôøng caùi cuûa thaønh lôùn, goïi boùng laø Soâ-ñoâm vaø EÂ-díp-toâ, töùc laø nôi maø Chuùa hai ngöôøi cuõng ñaõ bò ñoùng ñinh treân thaäp töï giaù. 

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng “hai chöùng nhaân” chính laø ra töø daân Y-sô-ra-eân. Hai ñaày tôù maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöa ñeán cho daân Y-sô-ra-eân khoâng phaûi ra töø ngöôøi Ngoaïi bang, nhöng töø chính daân toäc Y-sô-ra-eân cuûa hoï. Nhö theá, hai chöùng nhaân seõ bò gieát cuøng nôi maø Chuùa Jeâsus ñaõ chòu ñoùng ñinh. Söï thaät naøy noùi vôùi chuùng ta caùch roõ raøng raèng hai chöùng nhaân naøy laø ngöôøi Y-sô-ra-eân. Ñoái vôùi daân Y-sô-ra-eân, hoï laø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñoái vôùi daân Y-sô-ra-eân, nhöõng ngöôøi gioáng daân thaønh Soâ-ñoâm vaø thaønh EÂ-díp-toâ veà thuoäc linh, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thieát laäp hai tieân tri cuûa Ngaøi, ban cho hoï quyeàn pheùp vaø khieán hoï laøm chöùng raèng Chuùa Jeâsus laø Ñaáng Meâ-si maø daân Y-sô-ra-eân ñang troâng ñôïi, ñeå nhôø ñoù maø daân Y-sô-ra-eân coù theå aên naên vaø tin Chuùa Jeâsus. 

Anti-christ seõ gieát hai ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taïi Goâ-goâ-tha, nôi maø Chuùa Jeâsus chòu ñoùng ñinh. Vì nhöõng keû ñi theo Anti-christ coù thuoäc linh gian aùc, neân hoï seõ caêm gheùt hai chöùng nhaân naøy laø nhöõng ngöôøi tin Chuùa Jeâsus vaø laøm chöùng veà Ngaøi. Nhö nhöõng ngöôøi lính La-maõ, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñoùng ñinh Chuùa Jeâsus vaø ñaâm hoâng Ngaøi vôùi caây giaùo tröôùc ñaây, nhöõng ngöôøi vôùi taâm linh ñoäc aùc naøy chaúng nhöõng chæ gheùt Chuùa Jeâsus, nhöng hoï cuõng seõ gheùt hai chöùng nhaân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø gieát hoï. 


Caâu 9: Ngöôøi ta ôû caùc daân toäc, caùc chi phaùi, caùc tieáng, caùc nöôùc seõ troâng thaáy thaây hai ngöôøi trong ba ngaøy röôõi, vaø chuùng seõ khoâng cho choân nhöõng thaây aáy trong moà. 

Trong voøng ngöôøi Y-sô-ra-eân cuõng vaäy, coù nhöõng ngöôøi khoâng tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Nhìn thaáy hai thaân theå cheát cuûa hai ñaày tôù (hai caây oâ-li-ve), nhöõng ngöôøi naøy seõ traøn ngaäp caûm giaùc chieán thaéng, thaäm chí hoï seõ khoâng choân caát naïn nhaân cuûa hoï ñaøng hoaøng nöõa. Nhöng thaéng lôïi cuûa hoï seõ tan thaønh töøng maõnh vuïn khi Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho “hai chöùng nhaân” soáng daäy, vaø vì theá hoï seõ kinh sôï Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Hoï coù theå chuùc möøng hoï vì söï cheát cuûa hai ñaày tôù Ñöùc Chuùa Trôøi naøy, nhöng noù seõ khoâng toàn taïi laâu, vì hoï seõ sôùm nhaän ra raèng Anti-christ khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ – söï thaát voïng vaø troáng khoâng seõ vì ñoù traøn ngaäp trong hoï.

Nhöõng ngöôøi naøy khoâng thích Lôøi tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi do hai tieân tri naøy giaûng daïy. Bôûi choáng nghòch laïi hai ñaày tôù maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán, neân hoï chaéc chaén seõ bò loaïi khoûi muøa gaët cuoái cuøng cuûa söï cöùu roãi naøy vaø cuoái cuøng seõ trôû neân ñaày tôù cuûa Sa-tan. 


Caâu 10: Caùc daân söï treân ñaát seõ vui möøng hôùn hôû veà hai ngöôøi, vaø gôûi leã vaät cho nhau, bôûi hai tieân tri ñoù ñaõ khuaáy haïi daân söï treân ñaát. 

Vì hoï seõ giaûng daïy Lôøi tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân hai chöùng nhaân ñöôïc ñöa ñeán vì söï cöùu roãi cuûa daân Y-sô-ra-eân seõ laø moät söï ñau nhöùc lôùn treân coå cuûa nhöõng ngöôøi ñi theo Sa-tan. Nhö theá, hoï seõ hoaøn toaøn vui möøng vôùi söï cheát cuûa hai chöùng nhaân naøy vaø gôûi taëng quaø ñeå chuùc möøng nhau. 

Chuùng ta cuõng vui veû khi nhöõng ngöôøi laøm phieàn chuùng ta bieán maát. Anti-christ vaø nhöõng ngöôøi theo haén seõ raát gheùt khi hai chöùng nhaân do Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán giaûng daïy Lôøi cuûa Ngaøi. Moïi khi hoï nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, taâm linh cuûa hoï seõ ñaày daãy söï thoáng khoå. Vì hoï seõ bò giaøy voø khi hai chöùng nhaân noùi vôùi hoï veà Chuùa Jeâsus, hoï seõ vui möøng khi hoï thaáy hai chöùng nhaân bò Anti-christ gieát cheát. Ñoù laø lyù do taïi sao hoï seõ trao ñoåi quaø vaø chuùc möøng nhau. 


Caâu 11: Nhöng, sau ba ngaøy röôõi aáy, coù sinh khí töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán nhaäp vaøo trong hai ngöôøi: Hai ngöôøi beøn ñöùng thaúng daäy, vaø nhöõng keû ñöùng xem ñeàu kinh haõi caû theå.

Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khieán hai chöùng nhaân naøy döï phaàn trong söï phuïc sinh ñaàu tieân. Lôøi naøy laø moät baèng chöùng hieån nhieân raèng caùc tín ñoà, nhöõng ngöôøi chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï sau khi ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi bôûi tin nôi Lôøi cöùu roãi do Chuùa ban cho, seõ tham döï trong söï soáng laïi ñaàu tieân. 

Vieäc sinh khí söï soáng nhaäp vaøo hoï trong “ba ngaøy röôõi” noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa seõ cho pheùp hoï soáng laïi trong thôøi gian ngaén, cuõng gioáng nhö chính Ngaøi ñaõ soáng laïi trong xaùc thòt töø coõi cheát. Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho moïi tín ñoà ñöùc tin cuûa söï soáng laïi ñaàu tieân naøy, moät ôn phöôùc lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng khoâng phaûi cho moïi toäi nhaân, seõ ñem ñeán cho hoï söï ngaõ loøng vaø sôï haõi lôùn. 


Caâu 12: Hai ngöôøi nghe moät tieáng lôùn ôû töø treân trôøi ñeán phaùn cuøng mình raèng: Haõy leân ñaây! Hai ngöôøi beøn leân trôøi trong ñaùm maây vaø nhöõng keû thuø nghòch ñeàu troâng thaáy.

Lôøi naøy chæ ra söï soáng laïi vaø thaêng thieân cuûa moïi tín ñoà. Bôûi tin nôi Lôøi tieân tri cuûa Chuùa, nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï seõ khoâng coøn choïn löïa naøo khaùc hôn laø chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. Caâu naøy baøy toû cho chuùng ta raèng Chuùa seõ phuïc sinh taát caû nhöõng tín ñoà naøy vaø caát hoï leân. Caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi chòu töû ñaïo trong söï trung tín vôùi Ngaøi seõ ñöôïc phöôùc bôûi ñöôïc caát leân khoâng trung (thaêng thieân) vì ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa. Chuùng ta khoâng theå khoâng caûm taï Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta söï soáng laïi vaø thaêng thieân nhö laø phaàn thöôûng vì chòu töû ñaïo sau khi ñöôïc cöùu bôûi tin nôi söï tha thöù toäi loãi maø Chuùa ban cho chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Cha seõ ban söï soáng laïi vaø thaêng thieân cho taát caû nhöõng ai choáng laïi Anti-christ vaø chòu töû ñaïo bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho. Chuùng ta phaûi tin nôi söï thaät naøy. Söï soáng laïi vaø thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà laø ôn phöôùc tuoân traøn töø söï cöùu roãi cuûa hoï qua ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. Sa-tan vaø nhöõng keû theo haén trong thôøi kyø cuoái cuøng seõ thaáy raèng moïi noå löïc cuûa hoï bieán maát trong khoâng khí khi hoï nhìn thaáy caùc tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi maø hoï ñaõ baét bôù vaø gieát ñi, ñöôïc phuïc sinh vaø thaêng thieân. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phuïc sinh vaø thaêng thieân nhöõng tín ñoà töû daïo, nhöng Ngaøi seõ huûy dieät nhöõng ngöôøi vaãn coøn laïi treân ñaát baèng caùch ñoå tai hoïa cuûa 7 caùi baùt xuoáng. Khi coâng vieäc naøy nhanh choùng hoaøn taát, thì Ngaøi seõ trôû laïi theá gian naøy vôùi caùc tín ñoà vaø môøi nhöõng ngöôøi coâng chính döï tieäc cöôùi cuûa Ñaáng Christ. Chuùa chuùng ta seõ ñeå böõa tieäc naøy keùo daøi trong moät ngaøn naêm. Khi ngaøn naêm naøy keát thuùc, Ngaøi seõ cho pheùp Sa-tan noåi leân töø vöïc saâu khoâng ñaùy trong thôøi gian ngaén ñeå choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caùc tín ñoà cuûa Ngaøi, nhöng Ngaøi chaéc chaén seõ huûy dieät Sa-tan vaø nhöõng keû ñi theo haén vaø xöû chuùng bò quaêng vaøo hoà löûa ñôøi ñôøi. Ngöôïc laïi, nhöõng ngöôøi coâng chính seõ böôùc vaøo Nöôùc Trôøi vaø soáng vôùi Chuùa ôû ñoù ñôøi ñôøi. 

 

Caâu 13: Ñoàng moät giôø ñoù, coù côn ñoäng ñaát lôùn; moät phaàn möôøi cuûa thaønh ñoå xuoáng, baûy ngaøn ngöôøi cheát trong côn ñoäng ñaát aáy, coøn nhöõng keû khaùc thaát kinh vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi treân trôøi. 

Sau söï töû ñaïo, phuïc sinh vaø söï thaêng thieân cuûa hai tieân tri maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán vì söï cöùu roãi cuûa daân Y-sô-ra-eân, Ngaøi seõ cho pheùp caùc thieân söù cuûa Ngaøi ñoå tai hoïa cuûa 7 caùi baùt xuoáng traùi ñaát naøy. Nhöõng ngöôøi vaãn coøn laïi treân ñaát sau khi caùc tín ñoà thaêng thieân seõ nhaän laáy tai hoïa 7 caùi baùt naøy nhö laø moùn quaø cuûa hoï. Chæ khi ñoù hoï môùi naém laáy söï sôï haõi vaø qui vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng ñieàu naøy khoâng coøn ích lôïi gì cho hoï nöõa, vì noù khoâng coøn laø haønh ñoäng cuûa ñöùc tin thaät trong tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Khi theá giôùi naøy bò huûy dieät, ngöôøi coâng chính seõ nhaän ñöôïc Thieân ñaøng, söï phuïc sinh vaø nhöõng phöôùc haïnh ñôøi ñôøi, trong khi ñoù nhöõng toäi nhaân chæ khoå sôû ñôøi ñôøi trong hoûa nguïc ñang chôø ñôïi hoï. Ñaáây laø taïi sao moïi ngöôøi phaûi nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi cuûa hoï bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vaø vì nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc mua chuoäc toäi loãi cuûa hoï tin nôi theá giôùi môùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa cho hoï neân hoï giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho moïi ngöôøi. 


Caâu 14: “Naïn” thöù nhì qua roài; naày “Naïn” thöù ba ñeán mau choùng. 

Ñoái vôùi ngöôøi Ngoaïi bang laãn ngöôøi Y-sô-ra-eân, naïn thöù ba maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán ñang chôø ñôïi hoï ngoaïi tröø nhöõng ngöôøi ñaõ tham döï trong söï phuïc sinh vaø thaêng thieân vì ñaõ ñöôïc cöùu vaø chòu töû ñaïo. 

Tai hoïa vöøa qua töø tieáng keøn oáng loa thöù saùu cuûa thieân söù laø ñeå baét ñaàu tai hoïa 7 caùi baùt vôùi tieáng keøn cuûa oáng loa thöù 7 ñöôïc goïi laø naïn thöù hai. Nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa ñöôïc chia ra laøm ba thôøi kyø – ñaàu tieân, chính giöõa vaø cuoái cuøng. Nhöõng thaûm hoïa thieân nhieân vaø söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà bôûi Anti-christ ñöôïc bao goàm trong naïn thöù nhaát vaø naïn thöù hai. Maët khaùc, naïn thöù ba laø tai hoïa seõ huûy dieät theá giôùi hoaøn toaøn. Naïn thöù ba naøy laø nhöõng caùi baùt, côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå xuoáng nhöõng toäi nhaân vaãn coøn ôû laïi treân ñaát. 

 

Caâu15: “Vò thieân söù thöù baûy thoåi loa, coù nhöõng tieáng lôùn vang ra treân trôøi raèng: Töø nay nöôùc cuûa theá gian thuoäc veà Chuùa chuùng ta vaø Ñaáng Christ cuûa Ngaøi, Ngaøi seõ trò vì ñôøi ñôøi!”

Nhoùm töø “coù nhöõng tieáng lôùn vang ra töø trôøi” baøy toû cho chuùng ta raèng caùc tín ñoà vaø ñaày tôù ñaõ ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi ñaõ ôû treân Thieân ñaøng khi tai hoïa 7 caùi baùt baét ñaàu treân theá giôùi naøy. Nhö theá, vaøo luùc ñoù daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coøn tìm thaáy treân theá giôùi naøy nöõa. Chuùng ta phaûi nhaän bieát ñieàu naøy. “Töø nay nöôùc cuûa theá gian thuoäc veà Chuùa chuùng ta vaø Ñaáng Christ cuûa Ngaøi, Ngaøi seõ trò vì ñôøi ñôøi!” 

Vaøo luùc naøy, caùc tín ñoà ôû treân Trôøi seõ ngôïi khen Chuùa, nhöng sau moïi tai hoïa cuûa 7 caùi baùt ñöôïc ñoå xuoáng, hoï seõ cuøng vôùi Chuùa ngöï xuoáng ñaát môùi vaø cai trò vôùi Ngaøi trong moät ngaøn naêm treân theá giôùi naøy. Sau ñoù ñieàu naøy seõ ñöôïc noái tieáp bôûi Chuùa vaø caùc tín ñoà cai trò ñôøi ñôøi trong Trôøi môùi Ñaát môùi. 

Ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi, Chuùa ñaõ phuïc vuï chuùng ta nhö moät ñaày tôù trong luùc naøy, thay vì cai trò chuùng ta nhö Vua. Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta aân ñieån cuûa Ngaøi, khieán nhöõng ngöôøi tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø söï cöùu roãi cuûa hoï trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì Chuùa chuùng ta laø Vua ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta, neân Ngaøi cuõng coù theå khieán daân söï cuûa Ngaøi cai trò ñôøi ñôøi. Ha-leâ-lu-gia. Taï ôn Chuùa!


Caâu 16: Hai möôi boán tröôûng laõo ñang ngoài ôû tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, treân ngai mình, ñeàu cuùi mình saáp maët xuoáng, thôø laïy Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùng ñöôïc moïi söï vinh hieån. Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï phaûi neân xaáp maët mình xuoáng thôø phöôïng vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa chuùng ta, Ñaáng ñaõ thöïc hieän moïi coâng taùc cöùu roãi toäi nhaân naøy, ñaùng ñöôïc söï ngôïi khen vaø thôø phöôïng töø taát caû caùc tín ñoà vaø moïi taïo vaät cho ñeán ñôøi ñôøi. 


Caâu 17: maø raèng: Hôõi Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng, laø Ñaáng Hieän Coù, Tröôùc Ñaõ Coù, chuùng toâi caûm taï Ngaøi, vì Ngaøi ñaõ caàm quyeàn raát cao trong tay vaø ñaõ trò vì.”

Ñeå töø ñoù cuøng cai trò vôùi daân söï cuûa Ngaøi, Chuùa chuùng ta seõ chieán thaéng Sa-tan vaø nhaän ñöôïc quyeàn pheùp lôùn töø Ñöùc Chuùa Cha. Nhö theá, Chuùa seõ cai trò ñôøi ñôøi. Ngaøi ñaùng ñöôïc laøm nhö theá. Toâi daâng söï vinh hieån cho Ngaøi, vì Chuùa, Ñaáng ñaõ khieán moïi toäi loãi cuûa theá gian maát ñi, Ñaáng ñaõ cöùu taát caû nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø laø Ñaáng ñoaùn phaït keû thuø cuûa Ngaøi, ñaùng ñöôïc nhaän laáy quyeàn pheùp oai nghi vaø cai trò ñôøi ñôøi. Nhö theá, nhöõng ai nhaän bieát quyeàn toái cao cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc maëc laáy söï vinh hieån ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi ñôøi ñôøi cuøng vôùi quyeàn pheùp toaøn naêng vaø tình yeâu cuûa Chuùa. 


Caâu 18: “Caùc daân toäc voán giaän döõ, nhöng côn thaïnh noä cuûa Ngaøi ñaõ ñeán: giôø ñaõ tôùi, laø giôø phaùn xeùt keû cheát, thöôûng cho toâi tôù Chuùa laø caùc ñaáng tieân tri, thöôûng cho caùc thaùnh vaø caùc ngöôøi kính sôï danh Chuùa, thöôûng cho keû nhoû cuøng keû lôùn, vaø huûy phaù nhöõng keû ñaõ huûy phaù theá gian.”

Cuøng luùc ñoå xuoáng tai hoïa 7 caùi baùt baáy giôø laø söï huûy dieät theå xaùc cuûa nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang thuoäc linh seõ ñeán. Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng khi ñoù seõ laø thôøi ñieåm maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn xeùt moïi ngöôøi nhö laø Quan AÙn cuûa moïi ngöôøi, Ngaøi seõ töôûng thöôûng nhöõng tín ñoà, tieân tri, ñaày tôù cuûa Ngaøi vaø nhöõng ngöôøi toân thôø Ngaøi, vaø huûy dieät nhöõng ai choáng nghòch vaø baát tuaân yù muoán cuûa Ngaøi. Chuùa seõ ñoå côn giaän ñoaùn xeùt cuûa Ngaøi treân nhöõng ngöôøi khoâng nhaän bieát söï toái cao cuûa Ngaøi, nhöng Ngaøi seõ cho pheùp nhöõng tín ñoà ñöôïc vinh hieån vôùi Ngaøi. Ñieàu naøy coù nghóa raèng Chuùa seõ trôû neân Quan AÙn cuûa moïi ngöôøi, ngöôøi toát laãn ngöôøi xaáu. 

Khi Chuùa ngoài leân ngai cuûa Ngaøi nhö laø Vua cuûa nhöõng ngöôøi taùi sanh vaø ñoaùn xeùt moïi ngöôøi, thì moïi toäi nhaân vaø ngöôøi coâng chính cuûa theá gian seõ nhaän ñöôïc söï ñoaùn xeùt coâng baèng cuûa hoï. Luùc ñoù, nhö lôøi tuyeân aùn cuûa Ngaøi, Chuùa seõ ban Thieân ñaøng vaø söï soáng ñôøi ñôøi cho caùc tín ñoà, nhöng Ngaøi seõ ban söï huûy dieät ñôøi ñôøi vaø hình phaït nôi hoûa nguïc cho nhöõng toäi nhaân. Söï toái cao cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø ôn cai trò cuûa daân söï Ngaøi seõ tieáp tuïc cho ñeán ñôøi ñôøi. Vaøo luùc ñoù theá giôùi ñaàu tieân seõ keát thuùc vaø theá giôùi thöù hai - Nöôùc cuûa Ñaáng Christ seõ töø ñoù baét ñaàu.


Caâu 19: Ñeàn thôø Ñöùc Chuùa Trôøi beøn môû ra ôû treân trôøi, hoøm giao öôùc baøy ra trong ñeàn thôø Ngaøi, roài coù chôùp nhoaùng, tieáng, saám seùt, ñoäng ñaát vaø möa ñaù lôùn.

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp caùc tín ñoà cuûa Ngaøi, nhöõng ngöôøi coâng chính, ñöôïc ôn soáng trong Ñeàn thôø cuûa Ngaøi. Moïi ñieàu naøy ñöôïc laøm troïn theo nhö Lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi nhaân loaïi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi baét ñaàu vôùi lôøi tieân tri cuûa Ngaøi, vaø noù seõ hoaøn taát bôûi söï laøm troïn lôøi tieân tri naøy. 

Moïi lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, töø söï phuïc sinh, thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà ñeán söï döï phaàn trong tieäc cöôùi Chieân Con vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø ôn phöôùc cai trò ñôøi ñôøi nhö nhöõng vua chuùa, ñöôïc ban nhö nhau cho ngöôøi Y-sô-ra-eân vaø ngöôøi Ngoaïi bang chuùng ta. Cuõng vaäy, Ngaøi ban söï cöùu roãi cuûa daân Y-sô-ra-eân trong thôøi kyø cuoái cuøng vaø söï cöùu roãi cuûa chuùng ta nhö nhau, khieán caû hai ñeàu chòu töû ñaïo vaøo thôøi ñieåm naøy, cho pheùp chuùng ta cuøng soáng laïi vaø thaêng thieân sau ñoù, vaø maëc cho chuùng ta söï vinh hieån nhö nhau. Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng duø daân Y-sô-ra-eân vaø ngöôøi Ngoaïi bang chuùng ta laø nhöõng daân toäc khaùc nhau veà theå xaùc, tuy nhieân chuùng ta ñeàu laø daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong thuoäc linh. 

Nhieàu ngöôøi noùi vaø tin raèng nhöõng ngöôøi taùi sanh seõ ñöôïc thaêng thieân tröôùc khi thôøi kyø 7 naêm Ñaïi Naïn baét ñaàu. Nhöng ñieàu naøy khoâng ñuùng. Kinh thaùnh noùi raèng ngöôøi ta seõ tieáp tuïc nghe veà Phuùc aâm thaät vaø ñöôïc cöùu trong ba naêm röôõi ñaàu cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn. Sau ñoù Anti-christ seõ xuaát hieän, caùc tín ñoà seõ chòu töû ñaïo, vaø sau söï soáng laïi vaø thaêng thieân cuûa hoï seõ ñeán tieäc cöôùi Chieân Con cuûa Ñaáng Christ, cho pheùp caùc tín ñoà ñoàng cai trò vôùi Ngaøi trong moät ngaøn naêm. 

Caùc tín ñoà phaûi coù moät söï hieåu bieát chính xaùc veà thôøi gian töû ñaïo, soáng laïi vaø thaêng thieân cuûa hoï. Khoâng bieát veà thôøi gian naøy, hoï seõ tieáp tuïc ñi laïc trong söï maäp môø vaø thuoäc linh seõ cheát ôû ñoù. 

Nhöõng ngöôøi coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà thôøi kyø cuoái cuøng seõ troâng ñôïi söï soáng laïi vaø thaêng thieân cuûa hoï, vaø seõ sieâng naêng phuïc vuï Phuùc aâm. Nhöõng ngöôøi bieát raèng khoâng coù hi voïng naøo nôi theá gian naøy phaûi coù cuøng troâng ñôïi nhö nhöõng ngöôøi taùi sanh baèng caùch tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vaø nhöõng tín ñoà chòu töû ñaïo bôûi tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc tin coù theå nhaän thöùc ñöôïc thôøi gian voâ cuøng caàn thieát trong thôøi ñaïi nay. Thôøi gian nhöõng tai hoïa ñaùng sôï vaø nhöõng söï thöû thaùch ñoå treân toaøn theá giôùi vaø söï xuaát hieän cuûa Anti-christ ñaõ saép ñeán. Hieän nay laø thì ñeå chuùng ta thöùc tænh töø giaác nguû cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi nhôù raèng chuùng ta phaûi traûi qua haàu heát taát caû nhöõng thöû thaùch cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn. Vaø chuùng ta caàn phaûi tin nôi söï trôû laïi cuûa Ñaáng Christ, tin nôi söï soáng laïi vaø thaêng thieân, tin nôi vieäc döï phaàn trong tieäc cöôùi Chieân con vôùi Ñaáng Christ cuûa chuùng ta. Ñeå chuùng ta coù ñöùc tin ñuùng ñaén nhaát trong thôøi ñaïi naøy, chuùng ta phaûi böôùc vaøo con thuyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Toâi hi voïng vaø caàu nguyeän raèng bôûi hieåu bieát thôøi ñaïi hieän taïi naøy, baïn seõ coù ñöùc tin toái caàn thieát vaø ñuùng ñaén nhaát trong thôøi ñaïi naøy.