Sermons

【Chapter 11-2】 < Khaûi huyeàn 11:1-19 > Söï Cöùu Roãi Cuûa Daân I-Sô-Ra-EÂn< Khaûi huyeàn 11:1-19 >


Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi sai hai tieân tri ñeán vôùi daân I-sô-ra-eân? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaëc bieät laøm theá ñeå cöùu daân I-sô-ra-eân. Phaân ñoaïn chính noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khieán hai chöùng nhaân noùi tieân tri trong 1.260 ngaøy. Vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän laø ñeå cöùu daân I-sô-ra-eân laàn cuoái cuøng. Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu daân I-sô-ra-eân cuõng coù nghóa laø thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theá giôùi seõ ñeán. 

Caâu 2 noùi, “Coøn saân ngoaøi ñeàn thôø thì haõy ñeå noù ra ngoaøi, ñöøng ño laøm chi; vì choã ñoù ñaõ phoù cho daân ngoaïi, hoï seõ giaøy ñaïp thaønh thaùnh ñuû boán möôi hai thaùng.” Ñieàu naøy coù nghóa laø khi nhöõng tai hoïa kinh khieáp ñeán vôùi ngöôøi Ngoaïi bang, laø khi thôøi kyø 7 naêm Ñaïi Naïn baét ñaàu vaø töøng böôùc moät mang nhöõng söï hoãn ñoän vaø tai hoïa ñeán, khi nhöõng ngöôøi trong soá ngöôøi Ngoaïi bang nghe vaø tin nôi Phuùc aâm chòu töû ñaïo, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöa hai tieân tri ñeán cho daân I-sô-ra-eân, khieán hoï laøm chöùng raèng Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Cöùu Chuùa, ñeå nhôø ñoù daân I-sô-ra-eân ñöôïc cöùu. Ñaây laø coâng vieäc seõ ñeán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta phaûi daïy Lôøi naøy cho nhöõng ngöôøi ñaõ bò Sa-tan caùm doã, cho raèng nhöõng laõnh ñaïo trong hoäi thaùnh cuûa hoï laø hai caây oâ-li-ve cuûa thôøi kyø cuoái cuøng, hoaëc ngöôøi thaønh laäp ra giaùo phaùi cuûa hoï laø tieân tri EÂ-li cuûa thôøi kyø cuoái cuøng. Baát cöù khi naøo nhöõng hoäi thaùnh cuûa theá gian noùi veà Khaûi huyeàn, hoï khai thaùc hai caây oâ-li-ve trong phaân ñoaïn naøy nhieàu nhaát. Haàu heát ngöôøi ta bò caùm doã bôûi nhöõng giaùo phaùi taø giaùo, nhöõng ngöôøi toâi ñaõ töøng gaëp trong ñôøi soáng ñöùc tin cuûa toâi tröôùc ñaây, khoâng ai maø khoâng cho raèng nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo giaùo phaùi cuûa hoï laø moät trong hai caây oâ-li-ve ñöôïc nhaéc ñeán ôû ñaây. Taát caû ngöôøi taø giaùo maø toâi bieát ñeàu cho laø nhö vaäy. 

Nhöng hai caây oâ-li-ve vaø hai chaân ñeøn trong Khaûi huyeàn khoâng phaûi laø ñieàu nhö nhöõng ngöôøi taø giaùo naøy noùi. Thaät ra hai caây oâ-li-ve naøy töôïng tröng cho hai tieân tri maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöa ñeán cho daân I-sô-ra-eân ñeå cöùu hoï. 

Ñoaïn 11 noùi vôùi chuùng ta caùch chi tieát veà vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cöùu daân I-sô-ra-eân nhö theá naøo. Gioáng nhö trong saùch Roâ-ma, moãi ñoaïn cuûa Saùch Khaûi huyeàn ñeàu coù chuû ñeà rieâng bieät cuûa noù. Hieåu ñöôïc chuû ñeà naøy chuùng ta môùi coù theå hieåu ñöôïc ñoaïn naøy noùi veà ñieàu gì. Khi ñoïc veà nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang seõ giaøy ñaïp thaønh thaùnh trong ñuùng 42 thaùng, moät soá ngöôøi khoâng hieåu bieát chuû ñeà naøy cho raèng thôøi ñaïi cuûa daân ngoaïi seõ bò keát thuùc, vaø thôøi ñaïi cöùu roãi cuûa daân I-sô-ra-eân seõ baét ñaàu, vaø vì theá töø ñoù chæ coù daân I-sô-ra-eân ñöôïc cöùu maø thoâi. 

Nhöng ñieàu naøy hoaøn toaøn sai traät. Chöông 7 noùi vôùi chuùng ta raèng voâ soá ngöôøi ra töø daân ngoaïi seõ ñöôïc cöùu khoûi Ñaïi Naïn – nghóa laø, caû ngöôøi Ngoaïi laãn ngöôøi I-sô-ra-eân ñeàu seõ ñöôïc cöùu trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, chöù khoâng phaûi chæ daân I-sô-ra-eân. Nhö theá, ñieàu maø ñoaïn 11 noùi vôùi chuùng ta raèng vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöa hai tieân tri ñeán laø ñeå cöùu daân I-sô-ra-eân trong thôøi kyø cuoái cuøng, nhöng khoâng coù nghóa laø ngöôøi Ngoaïi bang seõ khoâng coøn ñöôïc cöùu nöõa. 

Moät soá ngöôøi seõ hoûi laïi laø, “chaúng phaûi coù 144.000 ngöôøi I-sô-ra-eân ñaõ ñöôïc cöùu, nhö ñoaïn 7 noùi vôùi chuùng ta raèng ñaây laø con soá ngöôøi I-sô-ra-eân ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ñoùng aán sao?” Ñöôïc ñoùng aán khoâng coù nghóa laø ñöôïc cöùu. Khoâng ai coù theå ñöôïc cöùu maø khoâng thoâng qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Söï cöùu roãi chæ ñeán bôûi tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta baèng caùch ñeán trong theá gian naøy, chòu Baùp-tem ñeå gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta, Ngaøi ñaõ mang nhöõng toäi loãi cuûa theá gian naøy ñeán Thaäp töï giaù vaø cheát treân ñoù, vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. 

Maëc duø chuùng ta bieát raèng chuùng ta ôû trong toäi loãi cho ñeán khi cheát, tuy nhieân chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu bôûi tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ khieán moïi toäi loãi cuûa chuùng ta hoaøn toaøn khoâng coøn nöõa vaø vì theá ñaõ trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Trong khi 144.000 ngöôøi I-sô-ra-eân ñöôïc ñoùng aán, Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ ñöa hai tieân tri cuûa Ngaøi ñeán, vaø qua hoï giaûng daïy Phuùc aâm cho nhöõng ngöôøi I-sô-ra-eân naøy. Noùi caùch khaùc, ñieàu maø Lôøi Kinh-thaùnh noùi vôùi chuùng ta ôû ñaây laø hai tieân tri seõ giaûng daïy Phuùc aâm cho ngöôøi I-sô-ra-eân, vaø 144.000 ngöôøi vì theá maø ñöôïc cöùu. 

Kinh thaùnh khoâng bao giôø thieân vò hay phaân bieät ñoái xöû vôùi ai. Khoâng ai coù theå ñöôïc cöùu maø khoâng thoâng qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù noùi raèng, khoâng caàn qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, “Ngöôi ñöôïc cöùu, nhöng ngöôi khoâng ñöôïc cöùu.” 

Hai tieân tri, laø hai caây oâ-li-ve ñöôïc nhaéc ñeán trong phaân ñoaïn chính, seõ bò gieát taïi moät choã goïi laø Goâ-goâ-tha. Thaân xaùc cuûa hoï seõ bò baøy ra maø khoâng ñöôïc choân caát, vaø nhöõng ngöôøi khoâng tin cuõng nhö khoâng nhaän Chuùa Jeâsus seõ vui möøng treân söï cheát cuûa hoï vaø trao ñoåi quaø cho nhau. Nhöng caâu 11 vaø 12 noùi vôùi chuùng ta raèng, “Nhöng, sau ba ngaøy röôõi aáy, coù sanh khí töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán nhaäp vaøo trong hai ngöôøi: hai ngöôøi beøn ñöùng thaúng daäy, vaø nhöõng keû ñöùng xem ñeàu kinh haõi caû theå. Hai ngöôøi nghe moät tieáng lôùn ôû töø treân trôøi ñeán phaùn cuøng mình raèng: Haõy leân ñaây! Hai ngöôøi beøn leân trôøi trong ñaùm maây vaø nhöõng keû thuø nghòch ñeàu troâng thaáy.”

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta caùch thaúng thaén raèng khi thôøi gian ñeán chuùng ta – coù nghóa laø ngöôøi Ngoaïi bang, baïn vaø toâi – cuõng seõ chòu töû ñaïo bôûi ñöùc tin, vaø ngay sau söï töû ñaïo cuûa chuùng ta laø söï phuïc sinh vaø thaêng thieân cuûa chuùng ta seõ ñeán. Vaán ñeà naøy tieáp tuïc ñöôïc nhaéc ñeán trong toaøn boä Saùch Khaûi huyeàn. Ñaây cuõng laø phaân ñoaïn noùi vôùi chuùng ta raèng khi tai hoïa cuûa 7 caùi baùt ñöôïc ñoå xuoáng ñaát naøy, thì nhöõng tín ñoà ñaõ thaêng thieân seõ ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi trong khoâng trung. 

Ñoaïn 14 cuõng noùi veà 144.000 ngöôøi ñöôïc cöùu, laø nhöõng ngöôøi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi moät baøi haùt maø khoâng ai coù theå haùt ngoaøi nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu tröôùc nhaát. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng khi daân I-sô-ra-eân ñöôïc cöùu, hoï seõ chòu töû ñaïo baát cöù nôi naøo, vaø ngay sau söï töû ñaïo cuûa hoï söï soáng laïi vaø thaêng thieân seõ ñeán. 

Ñieàu naøy cuõng aùp duïng nhö theá ñoái vôùi daân ngoaïi. Trong thôøi kyø cuoái cuøng, baïn vaø toâi seõ traûi qua nhieàu söï thöû thaùch gay go cuûa nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa. Khi thôøi kyø 7 naêm Ñaïi Naïn ñaït ñeán ñænh cao cuûa noù sau khi ba naêm röôõi ñaàu qua ñi, thì söï baét bôù cuûa nhöõng tín ñoà cuõng seõ ñaït ñeán ñænh ñieåm cuûa noù. Nhöng söï baét bôù khaéc nghieät naøy seõ chæ toàn taïi trong moät thôøi gian ngaén. Nhieàu tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ sôùm bò töû ñaïo, vaø ngay sau söï töû ñaïo thì söï thaêng thieân cuûa hoï seõ ñeán. 

Taïi sao? Bôûi vì Khaûi huyeàn cheùp ñi cheùp laïi raèng luùc nhöõng tai hoïa 7 caùi baùt ñöôïc ñoå xuoáng theá gian, thì caùc tín ñoà ñaõ ôû treân trôøi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi roài. Lôøi mieâu taû naøy thaät laø tuyeät dieäu. 

Khaûi huyeàn 10:7 noùi, “nhöng ñeán ngaøy maø vò thieân söù thöù baûy cho nghe tieáng mình vaø thoåi loa, thì söï maàu nhieäm Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neân troïn, nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc toâi tôù Ngaøi, laø caùc ñaáng tieân tri.” Ñieàu naøy töôïng tröng cho khoâng gì khaùc ngoaøi söï thaêng thieân, söï maàu nhieäm aån giaáu bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong I Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:16, söù ñoà Phao-loâ cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng, “Vì seõ coù tieáng keâu lôùn vaø tieáng cuûa thieân söù lôùn cuøng tieáng keøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chính mình Chuùa ôû treân trôøi giaùng xuoáng.”

Tuy nhieân, vieäc Chuùa seõ ngöï xuoáng töø Thieân ñaøng khoâng coù nghóa raèng Ngaøi seõ xuoáng theá gian ngay laäp töùc. Ngaøi seõ töø Thieân ñaøng ngöï xuoáng khoâng trung, vaø khi söï soáng laïi ñaàu tieân, laø söï döïng daäy nhöõng ngöôøi ñaõ nguõ vaø bieán ñoåi nhöõng ngöôøi taùi sanh ñang soáng xaûy ra, thì söï thaêng thieân, laø söï maø caùc tín ñoà gaëp Chuùa treân khoâng trung, seõ tieáp theo ngay sau ñoù. Sau tieäc cöôùi Chieân Con xaûy ra trong khoâng trung vaø theá giôùi naøy hoaøn toaøn bò huûy dieät bôûi söï ñoå xuoáng cuûa tai hoïa 7 caùi baùt, thì Chuùa seõ ngöï xuoáng ñaát môùi vôùi chuùng ta vaø hieän ra tröôùc maët nhöõng ngöôøi vaãn coøn soáng. 

Giaûi thích Lôøi Khaûi huyeàn vaø Kinh thaùnh döïa treân nhöõng yù kieán rieâng cuûa caù nhaân hoï laø lao vaøo con ñöôøng huûy dieät. Thaät sai laàm khi chæ tin nôi nhöõng giaû thuyeát do moät soá nhaø thaàn hoïc ñöa ra vaø uûng hoä cho nhöõng luaän ñieäu naøy maø khoâng coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà Lôøi Kinh-thaùnh. 

Trong voøng caùc nhaø thaàn hoïc, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc toân troïng vaø tröù danh trong coäng ñoàng Cô-ñoác-giaùo baûo thuû, moät soá nhaø thaàn hoïc nhö L. Berkhof vaø Abraham Kuyper taùn thaønh voâ thieân hy nieân. Trong nhöõng hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn, caát leân sau ñaïi naïn, vaø voâ thieân hy nieân, tin theo hoïc thuyeát voâ thieân hy nieân thì cuõng gioáng nhö khoâng tin Kinh thaùnh vaäy.

Thôøi kyø ngöôøi ta tin nôi hoïc thuyeát caát leân sau ñaïi naïn ñaõ qua ñi, vaø trong nhöõng ngaøy naøy haàu nhö moïi ngöôøi tin nôi hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn. Hoïc thuyeát naøy cuõng khoâng ñuùng vôùi Kinh thaùnh. Duø sao ñi nöõa thì nhieàu ngöôøi vaãn raát thích ñöôïc nghe veà caát leân tröôùc ñaïi naïn. Taïi sao? Bôûi vì döïa theo hoïc thuyeát naøy, Cô-ñoác-nhaân seõ khoâng lo laéng gì veà thôøi kyø 7 naêm Ñaïi Naïn. 

Nhö theá, noù ñöôïc chaáp nhaän ñeå nhöõng ngöôøi tin soáng moät cuoäc soâáng ñöùc tin khoâng noùng cuõng khoâng laïnh, vaø ñeå cho hoäi thaùnh chæ quan taâm ñeán vieäc gia taêng tín ñoà. Vì theá ñöùc tin cuûa ngöôøi ta trôû neân ueå oaûi. Vì hoï nghó raèng hoï khoâng caàn lo laéng veà vieäc phaûi traûi qua thôøi kyø Ñaïi Naïn, neân ñöùc tin cuûa hoï trôû neân hoaøn toaøn laïc quan vaø loûng leõo trong khi ñöùc tin cuûa hoï ñaùng lyù phaûi neân maïnh meõ hôn trong thôøi kyø cuoái cuøng. Tröôùc ñaây ngöôøi ta töøng tin thuyeát voâ thieân hy nieân, vaø sau ñoù tin nôi hoïc thuyeát caát leân sau ñaïi naïn trong moät thôøi gian, vaø hieän nay hoï tin nôi hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn.

Trong thaäp nieân 1830, muïc sö Scofield, moät giaùo söï taïi tröôøng Kinh thaùnh Moody, baét ñaàu vieát quyeån Kinh thaùnh tham khaûo cuûa oâng. Scofield khaù bò aûnh höôûng bôûi moät nhaø thaàn hoïc noåi tieáng theá giôùi teân Darby.

Darby, ngöôøi thaày thuoäc linh cuûa Scofield, ngöôøi töøng laø Linh muïc Coâng giaùo tröôùc ñaây, laø moät ngöôøi thoâng thaùi vaø kieán thöùc roäng raõi. OÂng ñaõ rôøi boû nhaø thôø Coâng giaùo sau khi nhaän ra nhöõng söï sai traùi cuûa noù, oâng ñaõ tham gia moät toå chöùc Cô-ñoác-giaùo nhoû, vaø trôû thaønh laõnh ñaïo cuûa hoï. Maëc duø Darby luoân luoân ñoïc vaø hoïc Kinh thaùnh, nhöng oâng ñaõ khoâng theå luaän ra töø Khaûi huyeàn raèng söï thaêng thieân seõ xaûy ra tröôùc hay sau thôøi kyø Ñaïi Naïn. Vì theá oâng ñaõ thöïc hieän moät chuyeán ñi ñeå tìm kieám nhöõng chöùng côù roõ raøng hôn trong vaán ñeà naøy. 

Trong chuyeán ñi naøy oâng ñaõ gaëp moät nöõ thieáu nieân, laø moät laõnh ñaïo cuûa thuyeát thaàn linh. Coâ gaùi naøy cho raèng ñaõ nhìn thaáy söï thaêng thieân seõ xaûy ra tröôùc Ñaïi Naïn trong khaûi thò cuûa coâ ta. Tin nôi ñieàu coâ noùi vôùi oâng vaø tin chaéc raèng söï thaêng thieân seõ xaûy ñeán tröôùc thôøi kyø Ñaïi Naïn, Darby keát thuùc söï hoïc kinh thaùnh cuûa oâng vôùi hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn.

Tuy nhieân, vì ngöôøi cuûa thôøi gian naøy chuû yeáu tin nôi hoïc thuyeát caát leân sau ñaïi naïn, neân hoïc thuyeát caát lean tröôùc ñaïi naïn cuûa Darby khoâng ñöôïc tieáp nhaän laém. 

Darby cho raèng ñieàu cheùp trong Saùch Khaûi huyeàn laø noùi veà söï cöùu roãi cuûa daân I-sô-ra-eân, vaø noù chaúng coù lieân quan gì ñeán söï cöùu roãi cuûa daân ngoaïi. Vaø bôûi “Caùc ngöôi phaûi noùi tieân tri (10:11),” oâng giaûi thích raèng ñieàu naøy khoâng phaûi laø vieäc giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, nhöng laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc maø söï ñeán cuûa noù ñaõ ñöôïc coâng boá. 

Scofield, ngöôøi ñaõ chaáp nhaän nhöõng giaû thuyeát cuûa Darby ñeå nguyeân vaø saùt nhaäp hoïc thuyeát naøy vaøo trong Kinh thaùnh tham khaûo cuûa oâng, ñaõ saùng taïo ra giaû thuyeát 7 thôøi ñaïi cuûa chính oâng. Nhöõng luaän ñieäu cuûa Scofield ñaït nhöõng nhu caàu cuûa thôøi ñaïi oâng vaø phuø hôïp khaù toát vôùi kieán thöùc cuûa oâng, neân noù taïo ra moät söï huyeân naùo lôùn trong voøng caùc toân giaùo treân toaøn theá giôùi vaø ñöôïc tieáp nhaän caùch roäng raõi. 

Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi noùi gì trong Kinh thaùnh? Trong Kinh thaùnh chuùng ta thaáy raèng Chuùa Jeâsus noùi vaø môû quyeån saùch vôùi 7 caùi aán tröôùc ngai Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ chia lòch söû thaønh 7 thôøi ñaïi cuûa Ngaøi vôùi 7 caùi aán. 

Thôøi ñaïi thöù nhaát laø thôøi ñaïi ngöïa traéng. Ñaây laø thôøi ñaïi cuûa söï cöùu roãi, thôøi ñaïi maø nôi ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh cöùu chuùng ta ngay khi Ngaøi taïo döïng vuõ truï vaø con ngöôøi, vaø vì vaäy quaû thaät ñaõ cöùu chuùng ta. Nhö Khaûi huyeàn 6:2 noùi vôùi chuùng ta, “Toâi nhìn xem, thaáy moät con ngöïa baïch. Ngöôøi côõi ngöïa coù moät caùi cung; coù keû ban cho ngöôøi moät caùi maõo trieàu thieân, vaø ngöôøi ñi nhö keû ñaõ thaéng laïi ñeán ñaâu cuõng thaéng.”

Chuùa ñaõ chieán thaéng vaø seõ tieáp tuïc chieán thaéng. Ngay caû tröôùc khi saùng theá, Phuùc aâm ñaõ hieän coù vaø söï cöùu roãi ñaõ baét ñaàu. 

Thôøi ñaïi thöù hai laø thôøi ñaïi ngöïa hoàng, thôøi ñaïi cuûa Sa-tan. Ñaây laø thôøi ñaïi cuûa ma-quyû, laø thôøi ñaïi maø haén laáy ñi söï bình yeân khoûi con ngöôøi, khieán hoï ñaáu tranh laãn nhau, caêm gheùt nhau, vaø taïo neân nhöõng cuoäc tranh chaáp toân giaùo. 

Thôøi ñaïi thöù ba laø thôøi ñaïi ngöïa oâ, laø thôøi ñaïi ñoùi keùm veà thuoäc theå vaø thuoäc linh. Thôøi ñaïi thöù tö laø thôøi ñaïi ngöïa vaøng, thôøi ñaïi töû ñaïo. Thôøi ñaïi thöù naêm laø thôøi ñaïi thaêng thieân – Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët söï thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà laø moät trong nhöõng thôøi ñaïi cuûa Ngaøi. Thôøi ñaïi thöù saùu laø thôøi ñaïi cuûa 7 caùi baùt, gaây ra söï huûy dieät theá giôùi naøy, vaø theo sau thôøi ñaïi naøy laø Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët thôøi gian cuûa theá giôùi vaøo trong 7 thôøi ñaïi naøy, trong moät quyeån saùch nieâm phong bôûi 7 daáu aán. 

Söï phaân chia thôøi gian vaøo trong 7 thôøi ñaïi cuûa Scofield laø söï saép xeáp cuûa rieâng oâng. Ngöôïc laïi, 7 thôøi ñaïi ñöôïc tieân tri trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6 qua 7 daáu aán cuûa quyeån saùch ôû trong tay Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc chính Ngaøi saép xeáp. Nhöng ngöôøi ta noùi veà hoïc thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn do con ngöôøi taïo ra, vaø nhieàu ngöôøi tin nôi ñoù keát luaän raèng hoï khoâng caàn phaûi tin nôi Chuùa caùch nghieâm chænh. 

Hoï ñaõ quyeát ñònh trong loøng raèng “Vì chuùng toâi seõ ñöôïc thaêng thieân tröôùc khi Ñaïi Naïn, neân chuùng ta seõ ôû trong söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi thôøi kyø 7 naêm Ñaïi Naïn xaûy ñeán. Vì theá chuùng toâi chaúng coù gì phaûi lo laéng caû!” Neáu Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng chuùng ta seõ ñöôïc thaêng thieân tröôùc thôøi kyø Ñaïi Naïn, thì chuùng ta khoâng caàn phaûi chuaån bò ñöùc tin, vaø chæ caàn ñi nhoùm moät hai laàn moãi naêm laø ñuû. Nhöng ñaây khoâng phaûi laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta. “Hoï seõ ñi noùi tieân tri trong moät ngaøn hai traêm saùu möôi ngaøy.” “Hoï seõ giaøy ñaïp thaønh thaùnh ñuû boán möôi hai thaùng.”

Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng daân Ngoaïi bang cuõng seõ ñöôïc cöùu trong thôøi kyø Ñaïi Naïn. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöa hai tieân tri cuûa Ngaøi ñeán ñeå rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Khoâng ai coù theå ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng traûi qua ba naêm röôõi ñaàu cuûa 7 naêm Ñaïi Naïn do Ngaøi saép ñaët khi thôøi gian thöû thaùch ñeán. Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng luùc naøy seõ coù nhieàu ngöôøi töû ñaïo töø trong Ñaïi Naïn. 

Ñeå tin nôi Chuùa Jeâsus caùch chính xaùc, ngöôøi ta phaûi hoïc Kinh thaùnh caùch chính xaùc vaø tin y nhö nhöõng gì Kinh thaùnh phaùn daïy. Neáu ngöôøi ta giaûng daïy vaø tin nôi chính hoï maø khoâng ñoïc kyõ moãi trang Kinh thaùnh, cuoái cuøng hoï seõ trôû thaønh taø giaùo. Lyù do coù voâ soá giaùo phaùi trong theá giôùi naøy cuõng laø vì nhieàu ngöôøi ñaët ñöùc tin cuûa hoï treân söï hieåu Kinh thaùnh cuûa rieâng hoï. 

Vieäc daân I-sô-ra-eân seõ ñöôïc cöùu noùi vôùi chuùng ta raèng chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc laøm troïn theo nhö Lôøi höùa cuûa Ngaøi. Ñieàu naøy cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng bao giôø thaát höùa vôùi chuùng ta nhöng seõ laøm troïn lôøi höùa caùch hoaøn toaøn. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta coù moäït hi voïng lôùn nhö theá. 

Hai tieân tri cuûa I-sô-ra-eân seõ ñöôïc soáng laïi trong ba ngaøy röôõi sau söï cheát cuûa hoï vaø seõ bay veà Trôøi. Ñaây laø söï thaêng thieân. Noù ñöa ra moät kieåu maãu nhöõng ngöôøi töû ñaïo trong thôøi kyø Ñaïi Naïn seõ thaêng thieân nhö theá naøo, vaø noù baøy toû cho chuùng ta ñieàm baùo tröôùc cho söï thaêng thieân cuûa chuùng ta. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng sau tieáng keøn thöù 7, theá giôùi seõ trôû thaønh Nöôùc cuûa Ñaáng Christ vaø Ngaøi seõ cai trò noù ñôøi ñôøi. Vì theá nhöõng ngöôøi tin caäy nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ cuõng seõ cai trò vôùi Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ hoaøn toaøn huûy dieät theá giôùi sau söï thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà. Chuùng ta khoâng bieát söï huûy dieät seõ laø 100 phaàn traêm hay khoâng, vì chi tieát naøy khoâng coù cheùp trong Kinh thaùnh, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi coù noùi vôùi chuùng ta trong Khaûi huyeàn 11:18, “Caùc daân toäc voán giaän döõ, nhöng côn thaïnh noä cuûa Ngaøi ñaõ ñeán: giôø ñaõ tôùi, laø giôø phaùn xeùt keû cheát, thöôûng cho toâi tôù Chuùa laø caùc ñaáng tieân tri, thöôûng cho caùc thaùnh vaø caùc ngöôøi kính sôï danh Chuùa, thöôûng cho keû nhoû cuøng keû lôùn, vaø huûy phaù nhöõng keû ñaõ huûy phaù theá gian.”

Söï thaêng thieân chaéc chaén seõ xaûy ra khi ñænh ñieåm cuûa ba naêm röôõi Ñaïi Naïn qua ñi – khoâng chính xaùc ñuùng ba naêm röôõi, nhöng coù theå qua moät chuùt. Ñieåm giöõa cuûa 7 naêm laø luùc ÑaÏi naïn ñaït ñeán ñieåm cao cuûa noù. Ñaây laø luùc caùc tín ñoà töø trong daân I-sô-ra-eân seõ chòu töû ñaïo, vaø sau ñoù söï thaêng thieân seõ ñeán. Khi söï thaêng thieân xaûy ra, chuùng ta seõ tham döï böõa tieäc cöôùi Chieân con treân khoâng trung. 

Trong khi chuùng ta tham döï trong böõa tieäc cöôùi Chieân Con trong khoâng trung, nhö Ma-thi-ô ñoaïn 25 noùi vôùi chuùng ta, thì tai hoïa 7 caùi baùt seõ ñoå xuoáng ñaát naøy. Ngôïi ca Ñöùc Chuùa Trôøi trong khoâng trung vaø nhìn thaáy moïi vieäc ñang xaûy ra treân ñaát, chuùng ta seõ caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi nhieàu hôn vì moïi aân ñieån cuûa Ngaøi. 

Toâi hi voïng vaø caàu nguyeän raèng qua Lôøi Khaûi huyeàn, baïn seõ coù theå nhaän bieát khi naøo nhöõng ngaøy cuoái cuøng ñeán, tin nôi Lôøi Kinh-thaùnh caùch ñuùng ñaén, soáng cuoäc soáng bôûi ñöùc tin caùch bean vöõng, vaø chuaån bò cho töông lai. Ñeå daâng söï ngôïi khen, toân kính vaø thôø phöôïng cho Chuùa khi baïn tham döï trong böõa tieäc cöôùi Chieân con vôùi Ngaøi, baïn phaûi chuaån bò ñöùc tin cuûa baïn ngay giôø naøy. 

Toâi hi voïng raèng Lôøi Khaûi huyeàn seõ chöùng minh ñoù laø moät söï höôùng daãn lôùn cho baïn trong nhöõng ngaøy saép ñeán, nhaéc nhôû loøng baïn laàn nöõa raèng baïn seõ phaûi soáng bôûi ñöùc tin trong Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh caùch thaønh thaät vaø sieâng naêng.