Sermons

【Chapter 12-1】 < Khaûi huyeàn 12:1-17 > Hoäi Thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi Seõ Bò Toån Haïi Lôùn Trong Töông Lai< Khaûi huyeàn 12:1-17 >

“Ñoaïn, treân trôøi hieän ra moät daáu lôùn: Moät ngöôøi ñaøn baø coù maët trôøi bao boïc, döôùi chaân coù maët traêng, vaø treân ñaàu coù maõo trieàu thieân baèng möôøi hai ngoâi sao. Ngöôøi coù thai, vaø keâu la vì nhoïc nhaèn vaø ñau ñeû. Treân trôøi cuõng hieän ra moät daáu khaùc nöõa: Laø moät con roàng lôùn saéc ñoû, coù baûy ñaàu, möôøi söøng, vaø treân ñaàu coù baûy maõo trieàu thieân. Ñuoâi keùo moät phaàn ba caùc ngoâi sao treân trôøi, ñem quaêng xuoáng ñaát; con roàng aáy chöïc tröôùc ngöôøi ñaøn baø gaàn ñeû, haàu cho khi ñeû ra thì nuoát con ngöôøi ñi. Ngöôøi sanh moät con trai, con trai aáy seõ duøng gaäy saét maø cai trò moïi daân toäc; ñöùa treû aáy ñöôïc tieáp leân tôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nôi ngoâi Ngaøi. Coøn ngöôøi ñaøn baø, thì troán vaøo ñoàng vaéng, taïi ñoù ngöôøi ñaõ coù moät nôi ôû maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ söûa soaïn cho, ñeå nuoâi mình trong moät ngaøn hai traêm saùu möôi ngaøy. Baáy giôø coù moät cuoäc chieán ñaáu treân trôøi: Mi-chen vaø caùc söù ngöôøi tranh chieán cuøng con roàng, roàng cuõng cuøng caùc söù mình tranh chieán laïi; song chuùng noù khoâng thaéng, vaø chaúng coøn thaáy nôi chuùng noù ôû treân trôøi nöõa. Con roàng lôùn ñoù bò quaêng xuoáng, töùc laø con raén xöa, goïi laø ma quæ vaø Sa-tan, doã daønh caû thieân haï; noù ñaõ bò quaêng xuoáng ñaát, caùc söù noù cuõng bò quaêng xuoáng vôùi noù. Toâi laïi nghe treân trôøi coù tieáng lôùn raèng: Baây giôø söï cöùu roãi, quyeàn naêng, vaø nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ñaõ ñeán cuøng quyeàn pheùp cuûa Ñaáng Christ Ngaøi nöõa; vì keû kieän caùo anh em chuùng ta, keû ngaøy ñeâm kieän caùo chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, nay ñaõ bò quaêng xuoáng roài. Chuùng ñaõ thaéng noù bôûi huyeát Chieân Con vaø bôûi lôøi laøm chöùng cuûa mình; chuùng chaúng tieác söï soáng mình cho ñeán cheát. Bôûi vaäy, hôõi caùc töøng trôøi vaø caùc ñaáng ôû ñoù, haõy vui möøng ñi! Khoán naïn cho ñaát vaø bieån! Vì ma quæ bieát thì giôø mình coøn chaúng bao nhieâu, neân giaän hoaûng maø ñeán cuøng caùc ngöôi. Khi roàng thaáy mình bò quaêng xuoáng ñaát, beøn ñuoåi theo ngöôøi ñaøn baø ñaõ sanh con trai. Nhöng ngöôøi ñöôïc ban cho moät caëp caùnh chim phuïng hoaøng, ñaëng bay veà nôi ñoàng vaéng laø choã aån naùu cuûa mình; ôû ñoù ñöôïc nuoâi moät thì, caùc thì, vaø nöûa thì, laùnh xa maët con raén. Baáy giôø con raén phun nöôùc ôû mieäng mình ra nhö soâng theo sau ngöôøi ñaøn baø, haàu cho keùo ngöôøi xuoáng soâng. Nhöng ñaát tieáp cöùu ngöôøi ñaøn baø; vì ñaát haû mieäng nuoát soâng maø con roàng ñaõ phun ra töø mieäng noù. Con roàng giaän ngöôøi ñaøn baø, beøn ñi tranh chieán cuøng con caùi khaùc cuûa ngöôøi, laø nhöõng keû vaãn giöõ caùc ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø lôøi chöùng cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus. Con roàng ñöùng treân baõi caùt cuûa bieån.”Giaûi Thích


Caâu 1: “Ñoaïn, treân trôøi hieän ra moät daáu lôùn: Moät ngöôøi ñaøn baø coù maët trôøi bao boïc, döôùi chaân coù maët traêng, vaø treân ñaàu coù maõo trieàu thieân baèng möôøi hai ngoâi sao.” 

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ quy vinh hieån cho Ngaøi qua söï töû ñaïo. “Ngöôøi ñaøn baø coù maët trôøi bao boïc” töôïng tröng cho Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân ñaát naøy, vaø cuïm töø “maët traêng ôû döôùi chaân baø” coù nghóa laø Hoäi thaùnh seõ vaãn chòu söï cai trò cuûa theá giôùi. Maët khaùc, caâu “treân ñaàu coù maõo trieàu thieân baèng 12 ngoâi sao” coù nghóa raèng Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi seõ chieán thaéng söï baét bôù vaø ñe doïa cuûa Sa-tan. 

Caâu naøy töôïng tröng cho Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong giöõa thôøi kyø Ñaïi Naïn. Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi seõ chòu ñöïng söï haønh haïi lôùn töø Sa-tan vaø chòu töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng, tuy nhieân hoï seõ chieán thaéng Sa-tan baèng ñöùc tin cuûa hoï vaø ñöôïc vinh hieån bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngay caû trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, caùc tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chieán thaéng Anti-christ vaø khaûi hoaøn vôùi söï töû ñaïo cuûa hoï bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh chaéc chaén seõ chòu töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng. Nhöõng ngöôøi naøy ñaõ tin vaø phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc khi Ñaïi Naïn ñeán, vaø nhöõng ngöôøi naøy seõ tin nôi Phuùc aâm seõ moïc leân nhö naám trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, caû hai seõ coù ñöùc tin cuûa söï töû naïn laø ñöùc tin coù theå khieán hoï choáng nghòch vaø chieán thaéng Anti-christ. 

Nhöõng ngöôøi bò loaïi tröø khoûi söï töû ñaïo bôûi phaûn boäi Ngaøi cuõng seõ bò loaïi boû khoûi Thieân ñaøng, vaø rôi vaøo Hoûa nguïc cuøng vôùi Sa-tan. Vaø chuùng ta neân chuaån bò ñeå chòu söï töû ñaïo cuûa chuùng ta cuøng vôùi ñöùc tin maïnh meõ ñeå chuùng ta khoâng bò maát ñi phöôùc haïnh ñôøi ñôøi ñaõ chuaån bò cho chuùng ta. Vaø chuùng ta phaûi bieát raèng moïi ngöôøi taùi sanh seõ ñoái dieän vôùi söï ñe doïa cuûa Sa-tan. Söï töû ñaïo chæ keùo daøi trong moät thôøi gian, vaø khi thôøi gian ñau buoàn naøy keát thuùc, Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Thieân ñaøng seõ laø cuûa chuùng ta. 

Nhö theá, chuùng ta phaûi soáng trong thôøi kyø hieän ñaïi hieåu bieát raèng khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, chuùng ta seõ chòu töû ñaïo bôûi ñöùc tin vaø qua Ñöùc Thaùnh Linh. Khi ñoù Ñöùc Thaùnh Linh seõ ban cho chuùng ta Lôøi Kinh-thaùnh, laø Lôøi ñöôïc phaùn trong thôøi kyø töû ñaïo naøy, khieán chuùng ta seõ can ñaûm chieán thaéng söï baét bôù vaø saün saøng chòu töû ñaïo chöù khoâng phaûn boäi ñöùc tin cuûa chuùng ta. 

Ngay caû trong giöõa Ñaïi Naïn ñaùng sôï, Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn seõ choáng nghòch laïi Sa-tan vaø chieán thaéng haén baèng caùch chòu töû ñaïo. Thaät voâ cuøng roõ raøng raèng Hoäi thaùnh seõ nhaän ñöôïc phaàn thöôûng töø Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi chieán thaéng Anti-christ vôùi söï töû ñaïo cuûa hoï, tin nôi Lôøi Chuùa ngay caû trong thôøi ñaïi cuoái cuøng cuûa Sa-tan. 


Caâu 2: Ngöôøi coù thai, vaø keâu la vì nhoïc nhaèn vaø ñau ñeû. 

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong söï thöû thaùch. Noù noùi vôùi chuùng ta raèng caû Hoäi thaùnh kieân nhaãn chòu söï baét bôù vaø thöû thaùch cuûa thôøi kyø cuoái cuøng do Sa-tan ñöa ñeán. Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vöôït qua thôøi kyø Ñaïi Naïn, thôøi kyø choáng laïi Anti-christ. Caùc tín ñoà seõ keâu caàu Ñöùc Chuùa Trôøi chæ khi hoï traûi qua Ñaïi Naïn. Hoï seõ caàu nguyeän raèng “Ñöùc Chuùa Trôøi oâi, xin ban cho chuùng con aân ñieån cuûa Ngaøi ñeå chuùng con coù theå mau choùng vöôït qua moïi söï thöû thaùch naøy. Xin giuùp chuùng ta baèng caùch chaám döùt nhöõng thöû thaùch naøy. Cho pheùp chuùng ta chieán thaéng nhöõng thöû thaùch cuûa chuùng con. Khieán chuùng con chieán thaéng Sa-tan!” 


Caâu 3: Treân trôøi cuõng hieän ra moät daáu khaùc nöõa: Laø moät con roàng lôùn saéc ñoû, coù baûy ñaàu, möôøi söøng, vaø treân ñaàu coù baûy maõo trieàu thieân. 

Khi Sa-tan xuaát hieän treân traùi ñaát trong töông lai, haén seõ haønh ñoäng nhö theå haén laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø haén seõ gom goùp moïi nöôùc treân theá giôùi vaø söû duïng hoï nhö coâng cuï cuûa haén ñeå laøm troøn nhöõng muïc ñích cuûa haén. Ñoàng thôøi haén chaéc chaén seõ gieát nhöõng tín ñoà vaø cai trò caû theá giôùi nhö Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhö laø moät oâng vua. 

Caâu, “Kìa, moät con roàng lôùn saéc ñoû, treân ñaàu coù möôøi söøng vaø baûy maõo trieàu thieân,” baøy toû raèng, Sa-tan, keû phaù hoaïi bình yeân, seõ dôøi chuyeån baûy vua vaø möôøi nöôùc theo caùch saép xeáp cuûa rieâng haén. Noù noùi vôùi chuùng ta raèng Sa-tan, trong baûn chaát cuûa haén, voán choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

 

Caâu 4: Ñuoâi keùo moät phaàn ba caùc ngoâi sao treân trôøi, ñem quaêng xuoáng ñaát; con roàng aáy chöïc tröôùc ngöôøi ñaøn baø gaàn ñeû, haàu cho khi ñeû ra thì nuoát con ngöôøi ñi.

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta nhöõng ñieàu Sa-tan laøm. Con roàng quay laïi nghòch cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi treân Thieân ñaøng vaø bò quaêng khoûi ñoù. Haén loâi keùo moät phaàn ba thieân söù cuûa Thieân ñaøng ñi theo phe haén vaø daãn hoï ñeán söï huûy dieät cuûa hoï cuøng vôùi söï huûy dieät cuûa chính haén. Haén bò ñuoåi khoûi söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng ngay caû trong khi ôû treân ñaát naøy, haén vaãn tieáp tuïc ngaên trôû coâng vieäc cuûa Phuùc aâm Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch baét bôù nhöõng ngöôøi tin nôi ñoù. 


Caâu 5: Ngöôøi sanh moät con trai, con trai aáy seõ duøng gaäy saét maø cai trò moïi daân toäc; ñöùa treû aáy ñöôïc tieáp leân tôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nôi ngoâi Ngaøi. 

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ neân chòu töû ñaïo, seõ ñöôïc soáng laïi vôùi Ñaáng Christ vaø ñöôïc caát leân Nöôùc Trôøi. 


Caâu 6: Coøn ngöôøi ñaøn baø, thì troán vaøo ñoàng vaéng, taïi ñoù ngöôøi ñaõ coù moät nôi ôû maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ söûa soaïn cho, ñeå nuoâi mình trong moät ngaøn hai traêm saùu möôi ngaøy 

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nuoâi daân söï cuûa Ngaøi trong ba naêm röôõi treân theá gian naøy. Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc nuoâi döôõng vaø baûo veä bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi trong 1.260 ngaøy tröôùc khi toaøn boä ñaïi naïn xaûy ñeán, vaø khi thôøi gian ñeán, hoï seõ choáng nghòch laïi Anti-christ vaø chòu töû ñaïo. 

Caâu 7-8: Baáy giôø coù moät cuoäc chieán ñaáu treân trôøi: Mi-chen vaø caùc söù ngöôøi tranh chieán cuøng con roàng, roàng cuõng cuøng caùc söù mình tranh chieán laïi; song chuùng noù khoâng thaéng, vaø chaúng coøn thaáy nôi chuùng noù ôû treân trôøi nöõa. 

Ñieàu naøy töôïng tröng cho Sa-tan hoaøn toaøn bò ñuoåi khoûi Thieân ñaøng. 

Tröôùc khi ñeán trong theá gian naøy, Sa-tan seõ bò ñuoåi khoûi Thieân ñaøng hoaøn toaøn. Ma-quyû seõ khoâng coøn ôû Thieân ñaøng nöõa. Sa-tan, keû coù quyeàn treân toaøn khoâng trung, hieän nay ñang ngoài treân caû khoâng trung laãn maët ñaát vaø cai trò chuùng. Vì haén bò ñuoåi haún khoûi Thieân ñaøng, neân treân ñaát naøy haén seõ baét bôù caùc tín ñoà caøng hôn khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán. Nhöng Sa-tan seõ hoaøn toaøn bò quaêng vaøo trong vöïc saâu khoâng ñaùy vaø ôû ñòa nguïc ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chuaån bò tröôùc. 


Caâu 9: Con roàng lôùn ñoù bò quaêng xuoáng, töùc laø con raén xöa, goïi laø ma quæ vaø Sa-tan, doã daønh caû thieân haï; noù ñaõ bò quaêng xuoáng ñaát, caùc söù noù cuõng bò quaêng xuoáng vôùi noù.

Trong thôøi kyø cuoái cuøng, Sa-tan, khi bò ñuoåi khoûi Thieân ñaøng vaø bò quaêng xuoáng ñaát naøy, seõ baét bôù vaø gieát haïi caùc tín ñoà trong thôøi kyø cuoái cuøng. Nhieàu tín ñoà khi ñoù seõ bò töû ñaïo bôûi tay haén. 

 

Caâu 10: Toâi laïi nghe treân trôøi coù tieáng lôùn raèng: Baây giôø söï cöùu roãi, quyeàn naêng, vaø nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ñaõ ñeán cuøng quyeàn pheùp cuûa Ñaáng Christ Ngaøi nöõa; vì keû kieän caùo anh em chuùng ta, keû ngaøy ñeâm kieän caùo chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, nay ñaõ bò quaêng xuoáng roài 

Seõ khoâng coøn tìm thaáy Sa-tan treân Nöôùc Trôøi nöõa. Khi thôøi kyø cuoái cuøng qua ñi, haén seõ khoâng coøn ôû trong Thieân ñaøng nöõa. Ñaây laø lyù do taïi sao Khaûi huyeàn 21:27 noùi vôùi chuùng ta raèng ngöôøi laøm ñieàu gôùm ghieát vaø ngöôøi noùi doái ñeàu khoâng ñöôïc tìm thaáy trong Thieân ñaøng. 


Caâu 11: “Chuùng ñaõ thaéng noù bôûi huyeát Chieân Con vaø bôûi lôøi laøm chöùng cuûa mình; chuùng chaúng tieác söï soáng mình cho ñeán cheát.”

Khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, caùc tín ñoà seõ chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. Baát cöù ai laø moät tín ñoà ñeàu seõ ñaït ñöôïc söï chieán thaéng cuûa ñöùc tin qua söï töû ñaïo cuûa anh/chò aáy trong thôøi kyø cuoái cuøng. Nhöõng ngöôøi töû ñaïo, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa, seõ chieán thaéng trong cuoäc chieán choáng laïi baûn thaân mình.


Caâu 12: “Bôûi vaäy, hôõi caùc töøng trôøi vaø caùc ñaáng ôû ñoù, haõy vui möøng ñi! Khoán naïn cho ñaát vaø bieån! Vì ma quæ bieát thì giôø mình coøn chaúng bao nhieâu, neân giaän hoaûng maø ñeán cuøng caùc ngöôi.”

Khi Sa-tan, bò ñuoåi ra khoûi Thieân ñaøng, taïm thôøi coù quyeàn löïc treân theá giôùi, haén seõ giaøy voø vaø baét bôù nhöõng tín ñoà caùch gheâ gôùm khi haén xuoáng theá gian naøy. Nhöng ñoái vôùi caùc tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi seõ chòu töû ñaïo vaø ñöôïc caát leân khoâng trung, chæ coù söï vui möøng ñang chôø ñôïi hoï. Sau söï thaêng thieân, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå tai hoïa 7 caùi baùt xuoáng moïi ñaát vaø bieån. 


Caâu 13: Khi roàng thaáy mình bò quaêng xuoáng ñaát, beøn ñuoåi theo ngöôøi ñaøn baø ñaõ sanh con trai. 

Ñieàu naøy töôïng tröng cho söï baét bôù cuûa caùc tín ñoà ñeán trong thôøi kyø Ñaïi Naïn. Caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cheát vaøo luùc naøy nhö laø hoï chòu töû ñaïo, nhöng thöïc ra ñieàu naøy seõ laø thaønh tích thaéng lôïi cuûa ñöùc tin hoï. Seõ khoâng coøn söï cheát, ñau khoå hay tai hoïa cho hoï nöõa. Moïi ñieàu coøn laïi cho hoï laø seõ ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc vinh hieån ñôøi ñôøi treân Thieân ñaøng. 

Caâu 14: Nhöng ngöôøi ñöôïc ban cho moät caëp caùnh chim phuïng hoaøng, ñaëng bay veà nôi ñoàng vaéng laø choã aån naùu cuûa mình; ôû ñoù ñöôïc nuoâi moät thì, caùc thì, vaø nöûa thì, laùnh xa maët con raén. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng söï thaêng thieân seõ xaûy ra sau ba naêm röôõi ñaàu tieân cuûa Ñaïi Naïn troâi qua. Lôøi naøy noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho caùc tín ñoà söï baûo veä vaø nuoâi döôõng ñaëc bieät cuûa Ngaøi giöõa nhöõng tai hoïa thieân nhieân cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nuoâi naáng chuùng ta, nhöõng ngöôøi gìn giöõ ñöùc tin ñeå nhôø ñoù maø chuùng ta coù theå chieán ñaáu vaø thaéng Sa-tan bôûi ñöùc tin naøy. 

Hieän nay chuùng ta ñang soáng vì Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, chuùng ta ñöôïc nuoâi döôõng vaø giaûng daïy Phuùc aâm naøy. Thaäm chí cho ñeán khi nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa ñoå xuoáng theá gian naøy, chuùng ta cuõng seõ tieáp tuïc soáng ñôøi soáng giaûng daïy Phuùc aâm. Taïi sao? Bôûi vì neáu chuùng ta khoâng giaûng daïy Phuùc aâm naøy cho ñeán thôøi ñieåm cuoái cuøng cuûa söï töû ñaïo chuùng ta, thì nhieàu linh hoàn seõ bò hö maát nôi hoûa nguïc. Ngay luùc naøy, khoâng coøn luùc naøo khaùc. 


Caâu 15-17: Baáy giôø con raén phun nöôùc ôû mieäng mình ra nhö soâng theo sau ngöôøi ñaøn baø, haàu cho keùo ngöôøi xuoáng soâng. Nhöng ñaát tieáp cöùu ngöôøi ñaøn baø; vì ñaát haû mieäng nuoát soâng maø con roàng ñaõ phun ra töø mieäng noù. Con roàng giaän ngöôøi ñaøn baø, beøn ñi tranh chieán cuøng con caùi khaùc cuûa ngöôøi, laø nhöõng keû vaãn giöõ caùc ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø lôøi chöùng cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus. 

Tröôùc ñaây, Sa-tan gieát nhöõng tín ñoà baèng caùch baét bôù hoï vaø khieán hoï xa rôøi Phuùc aâm thaät. Nhöng hieän nay, khi Phuùc aâm ñaõ laøn traøn roäng raõi qua nhieàu caùch khaùc nhau, haén tìm caùch gieát tín ñoà baéng caùch baøy ra voâ soá toäi loãi vaø nhaän chìm hoï trong doøng chaûy cuûa noù. Vì theá Sa-tan tìm caùch ñem söï cheát ñeán cho nhieàu tín ñoà baèng caùch ñoå toäi loãi xuoáng soâng vaø khieán hoï uoáng nöôùc ñoù, ai khoâng ñöôïc taùi sanh laø ngöôøi ñaõ uoáng nöôùc cuûa soâng toäi loãi naøy. Vì caùc tín ñoà ñaõ soáng coøn vaø chöa bò gieát bôûi vieäc naøy, neân Sa-tan seõ nghó ra caùch khaùc ñeå gieát heát hoï, nhö ñöôïc baøy toû trong ñoaïn 13.