Sermons

【Chapter 12-2】 < Khaûi huyeàn 12:1-17 > Haõy Nhaän Laáy Söï Töû Ñaïo Trong Ñöùc Tin Vöõng Vaøng< Khaûi huyeàn 12:1-17 >


Ñoaïn 12 baøy toû cho chuùng ta Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoái dieän vôùi söï thöû thaùch cuûa thôøi kyø cuoái cuøng nhö theá naøo. Caâu 1 noùi, “Ñoaïn, treân trôøi hieän ra moät daáu lôùn: Moät ngöôøi ñaøn baø coù maët trôøi bao boïc, döôùi chaân coù maët traêng, vaø treân ñaàu coù maõo trieàu thieân baèng möôøi hai ngoâi sao.” “Ngöôøi ñaøn baø coù maët trôøi bao boïc” ôû ñaây töôïng tröng cho Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân ñaát, vaø cuïm töø “döôùi chaân coù maët traêng” coù nghóa raèng Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ôû döôùi söï cai trò cuûa theá gian. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân ñaát naøy, vaø caùc tín ñoà thuoäc veà hoäi thaùnh, seõ qui vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi chòu töû ñaïo. 

Nhoùm töø, “treân ñaàu coù maõo trieàu thieân baèng 12 ngoâi sao,” baøy toû raèng Hoäi thaùnh seõ choáng laïi Sa-tan trong thôøi kyø cuoái cuøng vaø chòu töû ñaïo bôûi ñöùc tin. Nhö Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta, Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ khaûi hoaøn. Maëc duø, ñeå huûy hoaïi ñöùc tin cuûa chuùng ta, Sa-tan seõ ñe doïa chuùng ta vôùi ñuû moïi caùch, khieán chuùng ta khoå sôû, haønh haïi chuùng ta, vaø thaäm chí laáy ñi söï soáng cuûa chuùng ta, nhöng chuùng ta vaãn seõ baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta vaø chòu töû ñaïo caùch coâng chính. Cho duø laáy ñi söï soáng cuûa chuùng ta, chuùng ta vaãn seõ baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta vaø chòu töû ñaïo caùch coâng chính. Ñaây laø söï chieán thaéng trong ñöùc tin. 

Trong Hoäi thaùnh ñaàu tieân, nhieàu tín ñoà tröôùc chuùng ta cuõng chòu töû ñaïo. Söï töû ñaïo naøy khoâng ñeán bôûi söùc maïnh cuûa chuùng ta, nhöng bôûi Ñöùc Thaùnh Linh laø Ñaáng ngöï trong loøng chuùng ta. 

Töø cuïm töø, “moät ngöôøi ñaøn baø coù maët trôøi bao boïc”, “ngöôøi ñaøn baø” ôû ñaây töôïng tröng cho Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ngöôøi ñaøn baø naøy “coù maët trôøi bao boïc” coù nghóa raèng Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò thöû thaùch caùch naëng neà. Ngay caû trong giöõa nhöõng söï thöû thaùch ñaùng sôï, caùc tín ñoà vaãn seõ baûo veä ñöùc tin cuûa hoï caùch kieân cöôøng vaø khoâng bao giôø ñaàu haøng Sa-tan. Taïi sao? Bôûi vì Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï seõ khieán hoï ñöùng leân vaø choáng laïi Sa-tan, vaø seõ ban cho hoï ñöùc tin khoâng bao giôø ñaàu haøng baát cöù söï ñe doïa hay baét bôù naøo ngay caû khi nguy hieåm ñeán tính maïng cuûa hoï. 

Cuõng vaäy, vì nhöõng ngöôøi ñaõ ñaët ñöùc tin cuûa hoï nôi Nöôùc Thieân ñaøng tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn baûo hoï raèng nhöõng tai hoïa cuûa 7 oáng loa seõ sôùm keát thuùc vaø tai hoïa 7 caùi baùt ñöôïc noái tieáp seõ xoùa saïch traùi ñaát, neân hoï khoâng bao giôø ñaàu haøng tröôùc Sa-tan. 

Nhöõng ngöôøi bieát vaø tin raèng moät theá giôùi toát ñeïp hôn seõ khoâng chôø ñôïi hoï neáu hoï ñaàu haøng Sa-tan khoâng bao giôø coù theå cuùi ñaàu tröôùc haén. Taïi hoïa 7 caùi baùt seõ ñöôïc ñoå xuoáng treân Anti-christ vaø nhöõng ngöôøi ñi theo haén seõ nhaãn taâm nuoát soáng hoï khoâng ngöøng. Caùc tín ñoà maø bieát moïi söï veà nhöõng tai hoïa naøy, 100 phaàn traêm hoï seõ khoâng bao giôø quaêng boû ñöùc tin cuûa hoï vì bò ñe doïa, vì Ñöùc Thaùnh Linh seõ laøm vieäc trong loøng hoï. Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong chuùng ta seõ ban cho chuùng ta söùc maïnh ñeå choáng laïi Sa-tan, chieán thaéng haén, vaø chòu töû ñaïo. 

Khi tai hoïa oáng loa thöù tö qua ñi vaø tai hoïa cuûa oáng loa thöù naêm vaø thöù saùu ñeán, thì söï “töû ñaïo” seõ ñeán vôùi chuùng ta. Nhöõng ngöôoøi baûo veä ñöùc tin cuûa hoï vaø chòu töû ñaïo chæ laø nhöõng ngöôøi ñaõ taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh. Khi tai hoïa cuûa oáng loa thöù baûy ñoå xuoáng, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp Anti-christ thoáng trò toaøn caû theá giôùi trong moät thôøi gian. 

Bieát raèng quyeàn löïc cuûa haén chæ toàn taïi trong moät thôøi gian ngaén, ñaày tôù cuûa Sa-tan, Anti-christ seõ baét bôù nhöõng ai phuïc söï Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ nhö Chuùa cuûa hoï, vì theá haén ñem bao nhieâu ngöôøi maø haén coù theå ñem theo haén xuoáng hoûa nguïc. Nhöng nhöõng ngöôøi ñaõ chuyeån toäi loãi cuûa hoï qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi seõ khoâng ñaàu haøng söï baét bôù cuûa Anti-christ, nhöng seõ duõng caûm baûo veä Phuùc aâm do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho vaø chòu töû ñaïo. 

Nhö theá, töû ñaïo laø baèng chöùng cuûa ñöùc tin. Nhöõng ngöôøi coù baèng chöùng naøy seõ coù Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi do Chuùa ñaõ saém saün. Ñieàu naøy aùp duïng cho taát caû nhöõng ai tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ ñöôïc raõi ra treân toaøn theá giôùi. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng haàu heát nhöõng tín ñoà taùi sanh seõ chòu töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng naøy. 

Nhöng ñeå traùnh söï töû ñaïo naøy moät soá ngöôøi seõ töø boû ñöùc tin Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa hoï, ñöùng veà phía Anti-christ, phuïc vuï vaø thôø phöôïng haén nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi, seõ bò gieát bôûi tai hoïa 7 caùi baùt vaø chính tay cuûa Anti-christ. Söï cheát cuûa hoï khoâng ñöôïc xem laø töû ñaïo, nhöng chæ laø moät caùi cheát voâ ích. Khi Anti-christ vaø Sa-tan bò quaêng vaøo hoà löûa, nhöõng ngöôøi naøy seõ cuøng rôi vaøo trong ñoù. 

Phaûn boäi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeå traùnh töû ñaïo vaø giaûm ñi nhöõng gian khoå trong söï thöû thaùch duø chæ chuùt ít seõ laø moät vieäc laøm ngu ngoác. Khi tai hoïa cuûa 7 oáng loa keát thuùc vaø nhöõng ngöôøi ñaõ baûo veä ñöùc tin cuûa hoï chòu töû ñaïo, thì tai hoïa 7 caùi baùt seõ sôùm taøn phaù caû traùi ñaát naøy, chæ chöøa laïi vaøi ngöôøi soáng soùt. Ñieàu roõ raøng ôû ñaây laø nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc söï tha toäi cuûa hoï chaéc chaén seõ chòu töû ñaïo, vaø ñeå chuùng ta khoâng phaûn boäi Chuùa chuùng ta trong thôøi gian töû ñaïo naøy, chuùng ta phaûi chuaån bò ñöùc tin chuùng ta ngay baây giôø bôûi tin vôùi söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà thôøi kyø cuoái cuøng vaø söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà Lôøi Kinh-thaùnh. 

Chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi, vaø khi chuùng ta chòu töû ñaïo, chuùng ta seõ kinh nghieäm ñöôïc moät söï vui möøng maø tröôùc ñaây chuùng ta chöa heà bieát ñeán, vì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm cho chuùng ta maïnh meõ. Chuùng ta haõy ñaët ñöùc tin chuùng ta caùch roõ raøng trong loøng chuùng ta raèng baïn vaø toâi seõ coù soá phaän chòu töû ñaïo vì Chuùa. Khi thôøi gian töû ñaïo naøy qua ñi, Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén ban cho chuùng ta söï soáng laïi vaø thaêng thieân, cho pheùp chuùng ta ñöôïc vinh hieån trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm, ban cho chuùng ta Trôøi môùi Ñaát môùi ñôøi ñôøi vaø cho chuùng ta cai trò, vaø cho pheùp chuùng ta soáng ñôøi ñôøi trong söï giaøu coù – neáu chuùng ta tin vöõng vaøng nôi moïi ñieàu naøy, thì söï ñau khoå cuûa chuùng ta seõ bieán thaønh söï vui möøng. 

Söù ñoà Phao-loâ ñaõ noùi, “Vaû, toâi töôûng raèng nhöõng söï ñau ñôùn baây giôø chaúng ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån haàu ñeán, laø söï seõ ñöôïc baøy ra trong chuùng ta” (Roâ-ma 8:18). Trong khi phuïc vuï Phuùc aâm, Phao-loâ ñaõ chòu khoå nhieàu, nhieàu laàn bò ñaùnh gaàn cheát. Nhöng bôûi tin raèng söï chòu khoå naøy laø söï vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi, neân söï ñau ñôùn cuûa Phao-loâ trôû thaønh nieàm vui to lôùn cuûa oâng. Vaø döïa theo söï ghi cheùp lòch söû vaø vaên hoïc, haàu heát moïi söù ñoà, keå caû Phao-loâ, ñeàu chòu töû ñaïo. Ñöôïc bieát raèng Phi-e-rô bò ñoùng ñinh ngöôïc taïi ñoài Va-ti-caên. Vaø nhöõng laõnh ñaïo cuûa Hoäi thaùnh Ñaàu tieân, bao goàm caû Polycarp, vaø nhieàu tín ñoà khaùc ñaõ haùt ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi cho duø hoï ñang bò thieâu cho ñeán cheát treân daøn hoûa. Nhöõng ñieàu nhö theá khoâng theå naøo xaûy ra neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ban söùc maïnh cho nhöõng tín ñoà cuûa Ngaøi. 

Cho duø coù nhöõng tín ñoà trung tín nhö theá trong thôøi ñaïi naøy, cuõng seõ coù nhöõng ngöôøi choái boû ñöùc tin cuûa hoï. Origen, moät nhaø hoïc thuyeát raát ñöôïc nhöõng nhaø thaàn hoïc ngaøy nay kính troïng, laø ngöôøi ñaõ nghe Phuùc aâm tröïc tieáp töø nhöõng söù ñoà. Nhöng khi thôøi gian töû ñaïo cuûa oâng ñeán, oâng ñaõ chaïy troán khoûi noù, neân oâng ñaõ ñöôïc soáng cho duø nhöõng tín höõu cuûa oâng ñaõ chòu töû ñaïo. Ñieàu naøy ñaõ khoâng xaûy ra neáu oâng khoâng choái boû moïi thöù maø Chuùa Jeâsus ñaõ laøm cho oâng. Vì theá maø Origen trôû thaønh ñaïi dieän cuûa nhöõng ngöôøi choái boû Chuùa Jeâsus. Nhöng baát chaáp söï phaûn boäi cuûa oâng, nhöõng nhaø thaàn hoïc ngaøy nay ñaët oâng ôû nôi raát cao trong voøng nhöõng nhaø thaàn hoïc noåi tieáng nhaát. 

Taïi sao Origen chaïy troán khoûi söï töû ñaïo trong khi nhöõng tín ñoà khaùc nhaän chòu noù? Khoâng phaûi vì oâng yeáu ñuoái trong khi nhöõng söù ñoà töû ñaïo khaùc maïnh meõ. Nhöõng tín ñoà chòu töû ñaïo trong khi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm ñöôïc nhö theá laø bôûi vì hoï tin nôi nhöõng ñieàu maø Phao-loâ ñaõ noùi – ñoù laø, “nhöõng söï ñau ñôùn baây giôø chaúng ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån haàu ñeán, laø söï seõ ñöôïc baøy ra trong chuùng ta.” Noùi caùch khaùc, hoï coù theå chòu khoå trong hieän taïi bôûi vì hoï ñaõ tin nôi Lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi raèng Ngaøi seõ phuïc sinh vaø thaêng thieân hoï, vaø ban cho hoï Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta phaûi nhaän bieát roõ raøng raèng söï töû ñaïo seõ ñeán vôùi chuùng ta. Nhöõng ngöôøi soáng cuoäc soáng ñöùc tin cuûa hoï vôùi moät söï hieåu bieát roõ raøng veà leõ thaät naøy thì khaùc haún nhöõng ngöôøi coøn laïi. Nhöõng ngöôøi naøy tin raèng hình aûnh töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà thôøi Hoäi thaùnh Ñaàu tieân laø hình aûnh cuûa chính hoï, hoï coù theå coù moät ñôøi soáng ñöùc tin maïnh meõ, trang nghieâm vaø vöõng vaøng, vì moïi Lôøi Kinh thaùnh seõ laø caâu chuyeän cuûa chính hoï. Hoï luoân luoân soáng vôùi ñöùc tin coù theå chòu töû ñaïo – ñoù laø, hoï soáng bôûi luoân luoân tin raèng sau söï töû ñaïo cuûa hoï, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho hoï söï phuïc sinh, thaêng thieân vaø Trôøi môùi Ñaát môùi maø Ngaøi ñaõ döï tính vaø saém saün tröôùc cho hoï. 

Nhöõng ngöôøi tin nôi ñieàu naøy luoân luoân coù theå soáng moät cuoäc soáng ñöùc tin vöõng vaøng, vì hoï bieát raèng ñöùc tin cuûa hoï chuaån bò cho hoï söï cuoái cuøng, khi hoï coù theå cheát trong luùc ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø bôûi vì ñieàu naøy khoâng phaûi chæ ñôn giaûn laø moät hoïc thuyeát, nhöng laø moät ñöùc tin chính thöïc, nhöõng ngöôøi khoâng hoaøn toaøn tin nôi Lôøi naøy vaø Phuùc aâm thaät seõ laø nhöõng ngöôøi tröôùc nhaát baùn reû chuùng ta cho Anti-christ. Ñaây laø taïi sao, moät khi baïn vaø toâi nhaän ra raèng chuùng ta seõ chòu töû ñaïo, thì anh chò em cuûa chuùng ta trong Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi coù cuøng ñöùc tin vôùi chuùng ta vaø seõ ôû vôùi chuùng ta ñôøi ñôøi, voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi chuùng ta. Nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, daân söï vaø Hoäi thaùnh Ngaøi – taát caû ñeàu quyù troïng ñoái vôùi chuùng ta. 

Nhöõng tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Ñaàu tieân ñaõ coù moät ñöùc tin soát saéng vaø roõ raøng hôn chuùng ta, nhöõng ngöôøi hieän ñang soáng trong thôøi ñaïi cuoái cuøng naøy. Hoï ñaõ tin nôi söï töû ñaïo cuûa hoï, tin nôi söï soáng laïi vaø phuïc sinh tieáp theo cuûa hoï, vaø tin nôi Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuøng Trôøi môùi Ñaát môùi. Ñaây laø taïi sao hoï soáng ñôøi soáng ñöùc tin nhö theå hoï ñang thöïc söï soáng trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, nhö theá söï trôû laïi cuûa Chuùa ñaõ xaûy ra. Vì theá khi chuùng ta laø nhöõng ngöôøi soáng trong thôøi ñaïi saép xaûy ñeán cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn, ñoïc veà hoï, nhöõng caâu chuyeän cuûa hoï loâi cuoán chuùng ta nhö thaät vaø saâu saéc vì hoï cuõng bieát vaø tin nôi moïi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà Ñaïi Naïn, söï töû ñaïo, phuïc sinh vaø thaêng thieân cuûa hoï

Vì chuùng ta thöïc ñang soáng khi thôøi kyø cuoái cuøng gaàn ngay tröôùc maét chuùng ta, neân chuùng ta phaûi chuaån bò ñöùc tin töû ñaïo caùch chaët cheõ trong loøng chuùng ta. Sa-tan seõ thaùch thöùc nhöõng ai tin nôi nöôùc vaø huyeát cuûa Ñaáng Christ, tìm caùch ñeø ñöùc tin cuûa hoï xuoáng. Ñeå khoâng ñaàu haøng söï thaùch thöùc naøy töø Sa-tan, chuùng ta phaûi thöøa nhaän Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong loøng chuùng ta, suy gaãm söï hieåu bieát veà Phuùc aâm naøy laàn nöõa vôùi hi voïng cuûa chuùng ta nôi Trôøi môùi Ñaát môùi, vaø baûo ñaûm raèng ñöùc tin naøy cuûa chuùng ta khoâng bò maát ñi cho ñeán ngay chính giaây phuùt töû ñaïo cuûa chuùng ta. 

Lyù do maø caùc tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Ñaàu tieân lieàu maïnh baûo veä ñöùc tin cuûa hoï laø bôûi vì hoï ñaõ bieát vaø tin nôi moïi lôøi Kinh thaùnh veà Ñaïi Naïn, söï töû ñaïo, söï phuïc sinh vaø söï thaêng thieân cuûa hoï. Baïn vaø toâi cuõng seõ chòu töû ñaïo. Toâi seõ cheát vaø baïn cuõng vaäy – taát caû chuùng ta seõ cheát ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta. Coù theå toâi seõ laø ngöôøi ñaàu tieân bò keùo leâ vaø bò gieát. Ñieàu naøy coù veû nhö laø moät vieãn caûnh kinh khuûng, nhöng thaät ra chaúng coù gì ñaùng sôï caû, vì neáu muoán traùnh khoûi söï töû ñaïo thì phaûi choái boû ñöùc tin cuûa chuùng ta, moät ñieàu maø chaéc chaén chuùng ta khoâng theå laøm. 

Cuoái cuøng, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc vinh hieån qua söï töû ñaïo cuûa chuùng ta, vaø Ngaøi ñaõ ñaët ñeå ñieàu naøy nhö laø soá phaän cuûa chuùng ta. Vì theá ñaây laø ñieàu maø chuùng ta phaûi traûi qua ít nhaát moät laàn. Vì chuùng ta khoâng theå traùnh hoaëc troán khoûi vieäc traûi qua noù, neân chuùng ta haõy chaïy ñeán noù vôùi moät söùc maïnh ñaày daãy vaø vöôït qua noù caùch maïnh meõ. Nhö theá, chuùng ta luoân luoân coù theå caàu nguyeän xin Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta söùc maïnh, qui theâm vinh hieån cho Ngaøi. Bôûi ñöùc tin khoâng sôï haõi söï töû ñaïo cuûa chuùng ta, chuùng ta seõ nhaän ñöôïc moät söï vinh hieån to lôùn hôn. Ñaây laø moät söï vinh hieån lôùn cho Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø laø moät phöôùc haïnh lôùn cho chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ vieát Saùch Khaûi huyeàn ñeå noùi vôùi chuùng ta veà söï töû ñaïo, söï phuïc sinh, thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà, Vöông Quoác Ngaøn Naêm, vaø Trôøi môùi Ñaát môùi. Nhö theá, hieåu bieát veà Khaûi huyeàn cuõng gioáng nhö coù ñöùc tin roõ raøng nôi theá giôùi ñang xuoáng doác naøy. Con ñöôøng ñeán Trôøi môùi Ñaát môùi ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn khoâng theå ñi ñöôïc neáu khoâng coù Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vaø neáu khoâng traûi qua söï töû ñaïo thì ñöùc tin naøy khoâng theå ñöôïc chaéc chaén. Vì theá, toâi hi voïng vaø caàu nguyeän raèng baïn seõ buoäc chaët ñöùc tin cuûa baïn trong loøng baïn, moät ñöùc tin giuùp baïn khoâng choái boû Phuùc aâm nhöng seõ chòu töû ñaïo khi thôøi ñieåm ñeán, vaø luoân nhìn veà phía tröôùc thì ñôøi soáng ñöùc tin cuûa baïn seõ thay ñoåi moät caùch quyeát lieät töø ngay chính thôøi ñieåm naøy. 

Chuùng ta seõ khoâng cheát caùch voâ ích, seõ khoâng bò rôi vaøo nhöõng caïm baãy cuûa Sa-tan. Tuaân theo haønh ñoäng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng chuùng ta, chuùng ta seõ cheát ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta. Ñaây chính laø söï töû ñaïo. Ngaøy töû ñaïo cuûa chuùng ta chaén chaén seõ ñeán. Nhöng chuùng ta khoâng sôï ñieàu ñoù, vì chuùng ta bieát raèng maëc duø thaân theå cuûa chuùng ta seõ bò Sa-tan gieát haïi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ sôùm khieán chuùng ta soáng laïi trong thaân theå môùi vinh quang. Chuùng ta cuõng bieát raèng söï töû ñaïo cuûa chuùng ta seõ sôùm ñöôïc noái tieáp vôùi söï soáng laïi vaø söï thaêng thieân, vaø moïi ñieàu chôø ñôïi chuùng ta töø ñoù laø ôn cai trò Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø vöông quyeàn ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta treân Thieân ñaøng. 

Ngaøy xöa, hoaøng ñeá La-maõ Neâ-roâ ñaõ ñoát thaønh Roâ-ma ñeå xaây döïng laïi thaønh phoá. Khi ngöôøi La-maõ giaän döõ veà ñieàu naøy, oâng ñaõ ñoå loãi söï coá yù ñoát thaønh naøy treân nhöõng Cô-ñoác-nhaân vaø taøn saùt hoï caùch böøa baõi. Cuõng nhö theá, khi nhöõng tai hoïa thieân nhieân taán coâng theá giôùi trong thôøi kyø Ñaïi Naïn, Anti-christ seõ ñoå thöøa moïi tai hoïa naøy laø vì tín ñoà chuùng ta, buoäc toäi chuùng ta caùch sai laàm vaø gieát chuùng ta. 

Vì theá, chuùng ta phaûi caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå ban cho chuùng ta ñöùc tin cuûa söï töû ñaïo, laø ñöùc tin maø vì ñoù chuùng ta seõ cheát. Neáu chuùng ta khoâng töø boû ñöùc tin cuûa chuùng ta vaø chòu töû ñaïo thì söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ hieän ñeán. Nhöng neáu chuùng ta töø boû ñöùc tin cuûa chuùng ta, ñaàu haøng Anti-christ, vaø nhaän haén laø Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta seõ bò quaêng vaøo trong hoà löûa ñôøi ñôøi. Noùi caùch khaùc, neáu chuùng ta caàu nguyeän Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta ñöùc tin ñeå chuùng ta coù theå chieán thaéng Anti-christ, thì Chuùa chuùng ta seõ ban cho chuùng ta söùc maïnh vaø naêng löïc, nhöng neáu chuùng ta khoâng ñaët loøng chuùng ta vöõng vaøng vaø phaûn boäi ñöùc tin cuûa chuùng ta, thì Ngaøi chæ seõ phaûi quaêng chuùng ta vaøo hoûa nguïc. 

Ñeå toâi keå cho baïn nghe moät caâu chuyeän nhoû veà chieán tranh Haøn-quoác. Quaân ñoäi cuûa Baéc Haøn tieán vaøo moät nhaø thôø noï ôû ñoàng queâ mieàn nam, coù moät tröôûng laõo teân Chudal Bae troâng xem nhaø thôø taïi ñoù. Nhìn thaáy saân nhaø thôø dô baån, moät ngöôøi lính baûo vò tröôûng laõo doïn deïp noù. Nhöng vò tröôûng laõo naøy khoâng laøm, oâng noùi raèng oâng phaûi giöõ ngaøy thaùnh cuûa Chuùa. Nhöõng ngöôøi lính baét ñaàu maát kieân nhaãn ñe doïa seõ gieát oâng ngay tröôùc caû hoäi thaùnh neáu oâng khoâng doïn deïp saân nhaø thôø. Nhöng vò tröôûng laõo tieáp tuïc cöï tuyeät, noùi raèng oâng phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa oâng, vaø ñaõ bò gieát. Sau ñoù moät vaøi Cô-ñoác-nhaân ñaõ noùi raèng söï cheát cuûa oâng laø töû ñaïo nhöng ñaây khoâng phaûi laø töû ñaïo. Taïi sao? Bôûi vì töû ñaïo laø cheát cho vieäc coâng chính – nghóa laø, ñeå baøy toû söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cheát vì söï öông ngaïnh vieän côù laø vì Ñöùc Chuùa Trôøi thì hoaøn toaøn khoâng phaûi laø töû ñaïo. 

Chuùng ta coù theå quaêng boû tình yeâu cöùu roãi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta khoâng? Bôûi vì söï baát toaøn vaø toäi loãi cuûa chuùng ta maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ gaùnh moïi toäi loãi ñoù treân mình Ngaøi vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi vaø ñaõ chòu ñoùng ñinh cho ñeán cheát. Neáu chuùng ta khoâng theå bieåu hieän heát loøng chuùng ta ñoái vôùi tình yeâu naøy cuûa Chuùa cho ñeán cheát, thì laøm sao chuùng ta coù theå quaêng boû Phuùc aâm coù theå ban cho chuùng ta Trôøi môùi Ñaát môùi vì xaùc thòt seõ bieán maát caùch ñôn giaûn bôûi söï cheát cuûa chuùng ta. Chuùng ta sanh ra trong theá gian naøy coù soá phaän laø ñeå ñöôïc cöùu, ñeå giaûng daïy Phuùc aâm cöùu roãi cho moïi ngöôøi treân ñaát naøy, vaø ñeå cheát trong luùc ñang giaûng daïy. Ñöøng queân raèng soá phaän cuûa caùc tín ñoà ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi, chính laø soá phaän cuûa chuùng ta, laø ñeå soáng bôûi ñöùc tin vaø chòu töû ñaïo ñeå chieán thaéng cuoäc chieán ñöùc tin cuûa Sa-tan vì söï vinh hieån maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta. 

Chuùng ta coù quaù nhieàu thieáu soùt vaø ñaày nhöõng söï baát toaøn neân chuùng ta khoâng theå daâng söï vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi baèng baát cöù ñieàu gì caû. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi nhö chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cô hoäi ñeå qui vinh hieån lôùn cho Chuùa, vaø ñieàu naøy khoâng gì khaùc hôn laø söï töû ñaïo. Ñöøng troán traùnh noù. Chuùng ta haõy tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng seõ laøm giaûm ñi thôøi gian Ñaïi Naïn neáu chuùng ta caàu xin Ngaøi, vaø bôûi naém laáy ñöùc tin thöøa keá Trôøi môùi Ñaát môùi, chuùng ta haõy chieán thaéng söï ñau ñôùn seõ keát thuùc nhanh choùng naøy cuûa chuùng ta. Chuùng ta haõy soáng bôûi tin raèng Chuùa seõ khoâng cho pheùp söï ñau khoå naøo quaù lôùn cho nhöõng ai soáng vì Ngaøi caùch trung tín, cuõng nhö khoâng cho baát cöù ñieàu gì khieán hoï choái boû ñöùc tin cuûa hoï, nhöng Ngaøi seõ baûo veä hoï, vaø ban cho hoï nhieàu aân ñieån hôn nöõa. 

Nhaän bieát raèng chuùng ta seõ bò töû ñaïo, chuùng ta caàn phaûi kinh nghieäm ñoái dieän vôùi gian khoù, beàn chí qua ñau ñôùn, vaø chòu khoå vì Chuùa. Qua nhöõng ñieàu nhö theá, ñöùc tin cuûa chuùng ta seõ lôùn leân qua kinh nghieäm böôùc ñi vôùi Chuùa, vaø khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, chuùng ta seõ coù theå ñoái dieän vôùi söï töû ñaïo cuûa chuùng ta vôùi söùc maïnh do Chuùa ban cho. Neáu chuùng ta vaãn khoâng kinh nghieäm ñöôïc baát cöù söï chòu khoå naøo vì Chuùa, khoâng daán thaân cho Ngaøi, hay hi sinh vì Ngaøi, thì söï sôï haõi seõ xaâm chieám chuùng ta khi thôøi gian töû ñaïo cuûa chuùng ta xaûy ñeán cuøng vôùi Ñaïi Naïn. Chæ coù nhöõng ngöôøi ñaõ töøng chòu khoå vaø vöôït qua ñau ñôùn tröôùc thì môùi coù theå ñaùnh baïi söï ñau khoå laàn nöõa. 

Toâi caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi raèng ñôøi soáng ñöùc tin cuûa baïn seõ laø chòu khoå vì Chuùa vaø chieán thaéng noù, ñeå khi thôøi gian töû ñaïo ñeán baïn cuõng seõ laø moät trong voøng nhöõng ngöôøi trung tín coù theå nhaéc nhôû loøng hoï vaø duøng moâi mieäng hoï xöng ra raèng taát caû moïi söï naøy laø söï vinh hieån ñöôïc ban cho chính hoï qua ôn phöôùc vaø aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Neáu baïn heát loøng muoán nhaän Nöôùc Trôøi vôùi ñöùc tin cuûa baïn thì Trôøi môùi vaø Ñaát môùi chaéc chaén seõ laø cuûa baïn. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán taát caû nhaân loaïi ñeàu ñöôïc cöùu vaø coù söï hieåu bieát veà leõ thaät (1 Ti-moâ-theâ 2:4).