Sermons

【Chapter 13-1】 < Khaûi huyeàn 13:1-18 > Söï Hieän Ra Cuûa Anti-Christ< Khaûi huyeàn 13:1-18 >

“Ñoaïn, toâi thaáy ôû döôùi bieån leân moät con thuù coù möôøi söøng baûy ñaàu, treân nhöõng söøng coù möôøi caùi maõo trieàu thieân, vaø treân nhöõng ñaàu coù danh hieäu söï phaïm thöôïng. Con thuù toâi thaáy ñoù gioáng nhö con beo; chaân noù nhö chaân gaáu, mieäng nhö mieäng sö töû, vaø con roàng ñaõ laáy söùc maïnh, ngoâi, vaø quyeàn pheùp lôùn maø cho noù. Moät caùi trong caùc caùi ñaàu noù nhö bò thöông ñeán cheát; nhöng veát thöông cheát aáy ñöôïc laønh, vaø caû theá gian ñeàu laáy laøm laï maø theo con thuù ñoù. Ngöôøi ta khôûi söï thôø phöôïng con roàng, bôûi noù ñaõ laáy quyeàn pheùp cho con thuù; vaø hoï cuõng thôø phöôïng chính con thuù, maø raèng: Ai saùnh ñöôïc vôùi con thuù, ai giao chieán cuøng noù ñöôïc? Noù ñöôïc ban cho caùi mieäng noùi nhöõng lôøi kieâu ngaïo phaïm thöôïng; vaø noù laïi ñöôïc quyeàn laøm vieäc trong boán möôi hai thaùng. Vaäy, noù môû mieäng ra noùi nhöõng lôøi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi, phaïm ñeán danh Ngaøi, ñeàn taïm Ngaøi cuøng nhöõng keû ôû treân trôøi. Noù laïi ñöôïc pheùp giao chieán cuøng caùc thaùnh ñoà vaø ñöôïc thaéng. Noù cuõng ñöôïc quyeàn trò moïi chi phaùi, moïi daân toäc, moïi tieáng vaø moïi nöôùc. Heát thaûy nhöõng daân cö treân ñaát ñeàu thôø laïy noù, laø nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong saùch söï soáng cuûa Chieân Con ñaõ bò gieát töø buoåi saùng theá.

Ai coù tai, haõy nghe! Neáu ai baét ngöôøi laøm phu tuø, chính mình seõ bò laøm phu tuø; neáu ai gieát ngöôøi baèng göôm, mình phaûi bò gieát baèng göôm. Ñaây laø söï nhòn nhuïc vaø ñöùc tin cuûa caùc thaùnh ñoà. Toâi laïi thaáy töø döôùi ñaát leân moät con thuù khaùc, coù hai söøng nhö söøng chieân con, vaø noùi nhö con roàng. Noù cuõng duøng moïi quyeàn pheùp cuûa con thuù tröôùc taïi tröôùc maët con thuù aáy, vaø noù baét theá gian cuøng daân cö noù phaûi thôø laïy con thuù tröôùc, laø con coù veát thöông ñeán cheát ñaõ ñöôïc laønh. Noù laøm nhöõng pheùp laï lôùn, ñeán noãi khieán löûa töø treân trôøi rôi xuoáng ñaát tröôùc maët ngöôøi ta. Noù löøa doái daân cö treân ñaát baèng nhöõng pheùp laï noù ñaõ ñöôïc pheùp laøm ra tröôùc maët con thuù; vaø khuyeân daân cö treân ñaát taïc töôïng cho con thuù ñaõ bò thöông baèng göôm vaø ñaõ soáng laïi. Noù cuõng ñöôïc quyeàn haø hôi soáng vaøo töôïng con thuù, haàu cho töôïng aáy noùi ñöôïc vaø khieán heát thaûy nhöõng keû naøo khoâng thôø laïy töôïng con thuù ñoù bò gieát ñi. Noù cuõng khieán moïi ngöôøi, nhoû vaø lôùn, giaøu vaø ngheøo, töï chuû vaø toâi moïi, ñeàu chòu ghi daáu hoaëc treân tay höõu, hoaëc treân traùn, haàu cho ngöôøi naøo khoâng coù daáu aáy, nghóa laø khoâng coù danh con thuù hay soá cuûa teân noù, thì khoâng theå mua cuøng baùn ñöôïc. Ñaây toû ra söï khoân ngoan: Keû naøo thoâng minh, haõy tính soá con thuù, vì ñoù laø moät soá ngöôøi; soá noù laø saùu traêm saùu möôi saùu.”Giaûi thích


Caâu 1: Ñoaïn, toâi thaáy ôû döôùi bieån leân moät con thuù coù möôøi söøng baûy ñaàu, treân nhöõng söøng coù möôøi caùi maõo trieàu thieân, vaø treân nhöõng ñaàu coù danh hieäu söï phaïm thöôïng.

Söù ñoà Giaêng ñaõ nhìn thaáy moät con thuù döôùi bieån noåi leân. Qua Con Thuù maø Giaêng nhìn thaáy, Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû cho chuùng ta nhöõng ñieàu maø Anti-christ seõ laøm khi haén ñeán treân ñaát naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi cho Giaêng thaáy Con thuù 7 ñaàu vaø 10 söøng khoâng phaûi ñeå noùi vôùi chuùng ta raèng moät con thuù coù hình thuø nhö theá seõ xuaát hieän vaø hoaït ñoäng treân theá gian, nhöng ñeå noùi vôùi chuùng ta raèng ai ñoù coù quyeàn löïc vaø söùc maïnh nhö Con Thuù seõ xuaát hieän, baét bôù caùc tín ñoà vaø khieán hoï chòu töû ñaïo. 

Vaäy thì coù phaûi ñieàu naøy coù nghóa raèng moïi vieäc xaûy ra trong Khaûi huyeàn chæ laø bieåu töôïng khoâng? Hoaøn toaøn khoâng! Ñeå baøy toû söï xuaát hieän vaø coâng vieäc cuûa Anti-christ trong thôøi kyø cuoái cuøng, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ coù theå noùi qua nhöõng khaûi thò nhö theá. Ñaây laø söï khoân ngoan vaø quyeàn pheùp maø chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå noùi maø thoâi. Qua Lôøi Khaûi huyeàn ñoaïn 13, chuùng ta phaûi nhìn thaáy ñöôïc hình aûnh sinh ñoäng cuûa thôøi kyø cuoái cuøng. 

Ñieàu maø Giaêng nhìn thaáy tröôùc tieân laø hình daïng cuûa moät con thuù noåi leân töø bieån. Baûy ñaàu vaø möôøi söøng cuûa Con Thuù ôû ñaây töôïng tröng cho quyeàn löïc cuûa Anti-christ ñeán theá giôùi naøy. Cuïm töø, “treân söøng coù möôøi caùi maõo trieàu thieân, vaø treân nhöõng ñaàu coù moät danh hieäu söï phaïm thöôïng,” coù nghóa raèng Anti-christ seõ taäp hôïp caùc nöôùc treân theá giôùi laïi vaø choáng nghòch cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng haén seõ cai trò moïi vua chuùa cuûa theá gian. Möôøi maõo trieàu thieân töôïng tröng cho söï khaûi hoaøn cuûa hoï, vaø danh hieäu söï phaïm thöôïng ôû treân ñaàu Con thuù töôïng tröng cho söï kieâu haõnh cuûa hoï. 

Trong töông lai, theá giôùi seõ bò cai trò bôûi lieân keát cuûa caùc nöôùc, döïa treân moät heä thoáng chính quyeàn ñeå tìm kieám nhöõng quyeàn lôïi chung cuûa caùc bang ñaõ hôïp nhaát. Sieâu quyeàn löïc hôïp nhaát naøy, moät thöïc theå khoång loà, seõ môû roäng chuû quyeàn cuûa noù, vaø cai trò moïi nöôùc cuûa theá gian, vaø noù seõ laøm coâng vieäc cuûa Anti-christ khi haén xuaát hieän treân ñaát naøy. Haén laø keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø keû laøm vieäc döôùi quyeàn löïc cuûa Sa-tan, moät ñaày tôù cuûa Ma-quyû. 


Caâu 2: Con thuù toâi thaáy ñoù gioáng nhö con beo; chaân noù nhö chaân gaáu, mieäng nhö mieäng sö töû, vaø con roàng ñaõ laáy söùc maïnh, ngoâi, vaø quyeàn pheùp lôùn maø cho noù. 

Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta nhöõng ñieàu Anti-christ seõ laøm vôùi caùc tín ñoà vaø ngöôøi theá gian khi haén xuaát hieän. Anti-christ seõ laøm nhöõng vieäc ñoäc aùc vôùi caùc tín ñoà vì haén seõ nhaän ñöôïc quyeàn löïc vaø söùc maïnh töø Sa-tan ñeå laøm nhöõng vieäc naøy. Ñieàu naøy baøy toû vôùi chuùng ta Anti-christ seõ ñoái xöû ñoäc aùc nhö theá naøo ñoái vôùi caùc tín ñoà khi haén xuaát hieän, chæ ra loaïi khoå sôû naøo maø caùc tín ñoà seõ phaûi chòu ñöïng töø Anti-christ cuøng vôùi söï töû ñaïo cuûa hoï. 

Lôøi naøy cho chuùng ta thaáy Anti-christ ñoäc aùc nhö theá naøo. Cuïm töø, “chaân haén gioáng nhö chaân gaáu,” cho thaáy quyeàn löïc cuûa haén gaây ra söï taøn phaù nhö theá naøo. “Con roàng” ôû ñaây voán laø moät thieân söù do Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng, laø ngöôøi ñaõ giaønh laáy ngoâi cuûa Ngaøi. Con Thuù xuaát hieän trong ñoaïn naøy töôïng tröng cho ngöôøi nhaän ñöôïc quyeàn löïc töø Con Roàng vaø laø ngöôøi laøm nhöõng coâng vieäc choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng tín ñoà cuûa Ngaøi. 

Sa-tan, moät thieân söù ñaõ bò ñuoåi khoûi Thieân ñaøng, seõ ban quyeàn löïc vaø söùc maïnh cuûa haén cho nhöõng ai choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø daãn ngöôøi ñoù ñeán söï cheát bôûi khieán anh ta choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Anti-christ, ñöôïc bao boïc bôûi quyeàn löïc cuûa Sa-tan, seõ ñaøn aùp caùch ñoäc aùc daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø toaøn caû nhaân loaïi trong töông lai. 


Caâu 3: Moät caùi trong caùc caùi ñaàu noù nhö bò thöông ñeán cheát; nhöng veát thöông cheát aáy ñöôïc laønh, vaø caû theá gian ñeàu laáy laøm laï maø theo con thuù ñoù.

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Anti-christ seõ xuaát hieän nhö moät trong 7 vò vua. Anti-christ ñöôïc goïi laø Con Thuù bôûi vì haén seõ laøm nhöõng vieäc nhö suùc vaät ñoái vôùi caùc tín ñoà. 

ÔÛ ñaây, keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tín ñoà cuûa Ngaøi seõ xuaát hieän nhö laø moät ngöôøi coù theå giaûi quyeát moïi vaán ñeà cuûa söï cheát trong thôøi kyø cuoái cuøng. Nhö theá, nhieàu ngöôøi trong thôøi kyø cuoái cuøng tin haén coù theå giaûi quyeát moïi vaán ñeà tai hoïa treân ñaát. Nhöng haén laø keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Maëc duø haén seõ khieán ngöôøi theá gian ñaàu phuïc haén, nhöng cuoái cuøng haén seõ bò huûy dieät vì ñaõ choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tín ñoà cuûa Ngaøi. 


Caâu 4: Ngöôøi ta khôûi söï thôø phöôïng con roàng, bôûi noù ñaõ laáy quyeàn pheùp cho con thuù; vaø hoï cuõng thôø phöôïng chính con thuù, maø raèng: Ai saùnh ñöôïc vôùi con thuù, ai giao chieán cuøng noù ñöôïc? 

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Con Roàng seõ ban moïi quyeàn löïc cuûa haén cho ai laøm nhöõng vieäc ñaùng tôûm, nhöõng ngöôøi maø coù theå trôû thaønh ñaày tôù cuûa haén. Bôûi vì ñieàu naøy neân moïi ngöôøi treân theá giôùùi seõ nghó raèng Con Roàng laø Thöôïng Ñeá, hoï run sôï vaø thôø laïy haén. Vì vaøo luùc naøy khoâng coù vò vua naøo treân ñaát coù loaïi quyeàn löïc maø Con Thuù naém giöõ, khoâng ai coù theå ngaên caûn haén khoûi vieäc töï xöng laø chuùa vaø töï phong thaàn. 

Vì Con Roàng ban cho Con Thuù quyeàn löïc lôùn, neân moïi ngöôøi seõ toân troïng Con Roàng vaø Con Thuù, ñoàng thôøi thôø phöôïng chuùng nhö laø chuùa cuûa hoï. Khi Anti-christ vôùi quyeàn löïc lôùn nhö theá xuaát hieän, nhöõng ngöôøi yeâu thích söï toái taêm hôn laø aùnh saùng seõ ñi theo haén, thôø phöôïng haén nhö laø Chuùa cuûa hoï vaø toân cao haén. 


Caâu 5: Noù ñöôïc ban cho caùi mieäng noùi nhöõng lôøi kieâu ngaïo phaïm thöôïng; vaø noù laïi ñöôïc quyeàn laøm vieäc trong boán möôi hai thaùng.

Con Thuù seõ nhaän töø Con Roàng traùi tim kieâu haõnh vaø quyeàn noùi nhöõng lôøi kieâu ngaïo trong ba naêm vaø saùu thaùng (42 thaùng). Vì theá Con Thuù seõ nhaän ñöôïc quyeàn haõm haïi tín ñoà vaø ngöôøi cuûa theá gian trong ba naêm röôõi naøy. 

Con Thuù, coù nghóa laø Anti-christ, seõ nhaän ñöôïc quyeàn noùi ra nhöõng lôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø phaïm thöôïng Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi trong ba naêm röôõi. Vì theá moïi toäi nhaân cuoái cuøng seõ ñaàu phuïc Con Thuù naøy, vaø cuøng vôùi noù rôi vaøo söï huûy dieät. 


Caâu 6: Vaäy, noù môû mieäng ra noùi nhöõng lôøi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi, phaïm ñeán danh Ngaøi, ñeàn taïm Ngaøi cuøng nhöõng keû ôû treân trôøi.

Con Thuù, sau khi ñaõ nhaän ñöôïc quyeàn löïc töø Con Roàng, seõ phaïm thöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi, thieân söù vaø tín ñoà cuûa Ngaøi trong ba naêm saùu thaùng, chöûi ruûa vaø xem thöôøng hoï. Moïi ñieàu naøy seõ ñöôïc laøm troïn döïa theo ñieàu maø Con Roàng baûo haén laøm. ÔÛ ñaây, chuùng ta phaûi nhaän bieát vaø tin raèng ñaây laø vieäc laøm cuûa Sa-tan – ñoù laø ban cho Con Thuù quyeàn phaïm thöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi trong ba naêm röôõi – seõ ñöôïc thöïc hieän chæ bôûi söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Thöïc ra, Anti-christ toàn taïi ñeå phaïm thöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daân söï Ngaøi. Nhaän ñöôïc quyeàn löïc töø Con Roàng, Anti-christ seõ phaïm thöôïng danh Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daân söï Ngaøi trong ba naêm röôõi cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn. 


Caâu 7: Noù laïi ñöôïc pheùp giao chieán cuøng caùc thaùnh ñoà vaø ñöôïc thaéng. Noù cuõng ñöôïc quyeàn trò moïi chi phaùi, moïi daân toäc, moïi tieáng vaø moïi nöôùc. 

Con Thuù seõ nhaän ñöôïc quyeàn gieát nhöõng tín ñoà töø Con Roàng vaø khieán nhöõng tín ñoà chòu töû ñaïo. Vaø haén cuõng seõ cai trò toaøn caû theá giôùi, ñöôïc quyeàn chinh phuïc moïi ngöôøi treân theá giôùi naøy döôùi söï cai trò cuûa haén. 

Anti-christ seõ gieát caùc tín ñoà, vì caùch duy nhaát ñeå cho haén cai trò theá giôùi naøy seõ laø choáng laïi vaø chieán thaéng caùc tín ñoà. Ngöôøi giaät daây Anti-christ laø Ma-quyû, moät thieân söù bò ñaøy vì muoán ñöôïc thôø phöôïng nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø bôûi gieát haïi caùc tín ñoà haén seõ ñöôïc nhöõng ngöôøi khoâng taùi sanh kính phuïc. Trong thôøi gian Ñaïi Naïn naøy, caùc tín ñoà seõ bò baét bôù vaø töû ñaïo bôûi Anti-christ. 


Caâu 8: Heát thaûy nhöõng daân cö treân ñaát ñeàu thôø laïy noù, laø nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong saùch söï soáng cuûa Chieân Con ñaõ bò gieát töø buoåi saùng theá. 

Khi Anti-christ cheá ngöï ñaát naøy, moïi ngöôøi ngoaïi tröø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh – nghóa laø taát caû nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh seõ thôø phöôïng haén nhö laø chuùa cuûa hoï. Nhöng Anti-christ seõ chæ ñöôïc thôø phöôïng bôûi nhöõng toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi khoâng coù teân trong Saùch Söï Soáng. 

 

Caâu 9: Ai coù tai, haõy nghe. 

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng ai thuoäc veà daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi haõy chuaån bò ñöùc tin cuûa anh/chò ñeå chòu töû ñaïo, vì moïi ñieàu naøy seõ ñöôïc laøm troïn y nhö ñaõ cheùp trong Kinh thaùnh. 

 

Caâu 10: Neáu ai baét ngöôøi laøm phu tuø, chính mình seõ bò laøm phu tuø; neáu ai gieát ngöôøi baèng göôm, mình phaûi bò gieát baèng göôm. Ñaây laø söï nhòn nhuïc vaø ñöùc tin cuûa caùc thaùnh ñoà. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi ôû ñaây raèng Ngaøi seõ ñem söï cheát vaø thöû thaùch gioáng nhau ñeán vôùi nhöõng keû gieát haïi nhöõng tín ñoà taùi sanh trong thôøi kyø cuoái cuøng. Caùc tín ñoà seõ bò gieát bôûi Anti-christ vaø nhöõng ngöôøi ñi theo haén khi ba naêm röôõi ñaàu cuûa Ñaïi Naïn qua ñi. Nhöng ñoái vôùi taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ gieát haïi caùc tín ñoà, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ traû laïi vôùi nhöõng thöû thaùch vaø ñau khoå thaäm chí to lôùn hôn nöõa. Nhö theá, moïi tín ñoà phaûi hieäp nhaát loøng hoï, chieán thaéng thöû thaùch khoù khaên naøy vôùi ñöùc tin cuûa hoï nôi Lôøi Chuùa, vaø quy vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi gaùnh chòu söï töû ñaïo cuûa hoï.

 

Caâu 11: Toâi laïi thaáy töø döôùi ñaát leân moät con thuù khaùc, coù hai söøng nhö söøng chieân con, vaø noùi nhö con roàng. 

Chuùng ta thaáy ôû ñaây khoâng phaûi laø Con Thuù ñaàu tieân, nhöng laø con thuù thöù hai. Con thuù thöù hai cuõng seõ nghó vaø noùi nhö Con Roàng. Khoâng chæ haén nghó raèng haén gioáng nhö Con Roàng, nhöng haén laøm nhöõng haønh ñoäng nhö theá, haén baét bôù caùc tín ñoà coøn ñoäc aùc hôn nöõa. Con thuù naøy laø tieân tri cuûa Anti-christ. 

 

Caâu 12: Noù cuõng duøng moïi quyeàn pheùp cuûa con thuù tröôùc taïi tröôùc maët con thuù aáy, vaø noù baét theá gian cuøng daân cö noù phaûi thôø laïy con thuù tröôùc, laø con coù veát thöông ñeán cheát ñaõ ñöôïc laønh. 

Con thuù thöù hai, coù quyeàn löïc gioáng nhö Con Thuù thöù nhaát, seõ thôø phöôïng Con Thuù thöù nhaát vaø khieán moïi ngöôøi vaãn coøn ôû treân ñaát naøy cuõng thôø phöôïng haén nöõa. Coâng vieäc cuûa haén laø thôø phöôïng Con Thuù thöù nhaát vaø khieán moïi ngöôøi thôø phöôïng haén nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì coâng vieäc naøy, Con Thuù thöù nhaát vaø haén seõ trôû thaønh ñoái töôïng ñöôïc thôø phöôïng gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø baûn chaát thöïc söï cuûa Sa-tan. 

 

Caâu 13: Noù laøm nhöõng pheùp laï lôùn, ñeán noãi khieán löûa töø treân trôøi rôi xuoáng ñaát tröôùc maët ngöôøi ta. 

Khi Sa-tan thöïc hieän nhöõng pheùp laï lôùn treân ñaát naøy tröôùc maét con ngöôøi, haén seõ coù theå caùm doã nhieàu ngöôøi. Haén seõ coù quyeàn khieán löûa töø trôøi rôi xuoáng ñaát. 


Caâu 14: Noù löøa doái daân cö treân ñaát baèng nhöõng pheùp laï noù ñaõ ñöôïc pheùp laøm ra tröôùc maët con thuù; vaø khuyeân daân cö treân ñaát taïc töôïng cho con thuù ñaõ bò thöông baèng göôm vaø ñaõ soáng laïi. 

Nhöng Sa-tan seõ sôùm loä ra maøu saéc thaät cuûa haén. Ñieàu haén muoán laøm laø cöôùp ñi loøng tin cuûa con ngöôøi nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khieán hoï thôø phöôïng chuùng. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy, haén seõ thöïc hieän nhieàu pheùp laï tröôùc maët ngöôøi ta vaø gieát haïi daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeå laøm troïn muïc ñích cuoái cuøng cuûa haén – ñoù laø trôû thaønh gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi - haén seõ tìm caùch treøo leân choã cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Haén seõ taïo döïng hình Con Thuù ñaàu tieân vaø khieán ngöôøi ta thôø laïy noù nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 15: Noù cuõng ñöôïc quyeàn haø hôi soáng vaøo töôïng con thuù, haàu cho töôïng aáy noùi ñöôïc vaø khieán heát thaûy nhöõng keû naøo khoâng thôø laïy töôïng con thuù ñoù bò gieát ñi.

Vì ñieàu chöôùng ngaïi lôùn nhaát trong vieäc haén ñöôïc thôø phöôïng seõ laø daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân Sa-tan seõ laøm heát söùc cuûa haén ñeå loaïi boû hoï. Haén seõ gieát taát caû nhöõng ai khoâng thôø laïy hình töôïng Con Thuù, khoâng coøn bieát hoï laø bao nhieâu ngöôøi. Nhö theá, luùc naøy voâ soá tín ñoà seõ saün loøng nhaän laáy söï töû ñaïo vì ñöùc tin cuûa hoï, hoï seõ nhìn tôùi ñôøi sau cuûa hoï. Vì Anti-christ seõ ñem ñeán nhöõng söï khoå sôû lôùn cho caùc tín ñoà, neân Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ chuaån bò cho haén tai hoïa 7 caùi baùt vaø söï söûa phaït ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc. 


Caâu 16-17: haàu cho ngöôøi naøo khoâng coù daáu aáy, nghóa laø khoâng coù danh con thuù hay soá cuûa teân noù, thì khoâng theå mua cuøng baùn ñöôïc. 

Vaøo ñænh ñieåm cuûa Ñaïi Naïn, Anti-christ seõ ñoøi hoûi taát caû moïi ngöôøi nhaän moät daáu hieäu treân tay phaûi hoaëc treân traùn cuûa hoï, ñeå baûo ñaûm raèng moïi ngöôøi chòu döôùi söï ñieàu khieån cuûa haén. Daáu hieäu naøy laø daáu hieäu cuûa Con Thuù. Ñeå khieán moïi ngöôøi trôû neân ñaày tôù cuûa haén, Anti-christ seõ eùp buoäc ngöôøi ta nhaän daáu hieäu cuûa haén. 

Caàm giöõ söï soáng cuûa ngöôøi ta nhö laø vaät theá chaáp, Anti-christ seõ thu phuïc hoï vôùi möu ñoà chính trò cuûa noù. Haén seõ khoâng cho baát cöù ai khoâng coù daáu hieäu Con Thuù, baèng chöùng loøng trung thaønh vôùi haén, mua hay baùn baát cöù thöù gì trong baát cöù hình thöùc naøo. Daáu hieäu naøy laø teân cuûa Con Thuù hoaëc con soá cuûa haén. Khi Con Thuù ñeán theá gian trong töông lai, moïi ngöôøi seõ bò baét nhaän daáu hieäu cuûa haén, laøm baèng teân hoaëc con soá cuûa haén. Vì theá chuùng ta phaûi nhaéc nhôû mình veà söï caûnh baùo cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi raèng taát caû nhöõng ngöôøi nhaän daáu hieäu naøy seõ bò quaêng vaøo hoà löûa vaø dieâm chaùy. 

 

Caâu 18: Ñaây toû ra söï khoân ngoan: Keû naøo thoâng minh, haõy tính soá con thuù, vì ñoù laø moät soá ngöôøi; soá noù laø saùu traêm saùu möôi saùu. 

Soá cuûa Con Thuù laø 666. Trong yù nghóa thieån caän naøy Con Thuù laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù con soá naøo bieåu thò raèng “moät con ngöôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi” khoâng? Moät con soá mang yù nghóa nhö theá laø con soá cuûa Anti-christ. Nhö theá, tín ñoà khoâng theå nhaän daáu hieäu naøy, vì chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi môùi laø Ñöùc Chuùa Trôøi thaät ñoái vôùi chuùng ta. Caùc tín ñoà phaûi chieán thaéng Sa-tan bôûi ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa vaø quy vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø ñöùc tin vaø söï thôø phöôïng toát nhaát maø qua ñoù caùc tín ñoà coù theå daâng moïi söï vinh hieån cho Chuùa. Chuùng ta haõy chieán thaéng vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta. Giaûi Thích Nhöõng Thuaät Ngöõ chính 


Chuû ñeà cuûa ñoaïn 13 laø söï xuaát hieän cuûa Anti-christ vaø Sa-tan. Vôùi söï xuaát hieän cuûa hoï, caùc tín ñoà seõ chieán ñaáu trong cuoäc chieán thuoäc linh, laø cuoäc chieán maø trong ñoù hoï khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc ngoaøi vieäc chòu töû ñaïo bôûi Anti-christ. Anti-christ laø moät ñaày tôù cuûa Sa-tan, chính laø keû baét bôù caùc tín ñoà vaø khieán hoï chòu töû ñaïo. 

Soáng trong thôøi ñaïi hieän nay, moïi Cô-ñoác-nhaân vaø nhöõng ngöôøi khoâng phaûi laø Cô-ñoác-nhaân cuûa theá gian ñeàu phaûi bieát Lôøi Khaûi huyeàn. Ñoaïn 13 cuûa Khaûi huyeàn tieân tri raèng seõ coù luùc Sa-tan seõ toân suøng Anti-christ gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. Sa-tan seõ ban quyeàn löïc lôùn cho moät trong nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo chính trò huøng cöôøng cuûa theá gian vaø khieán haén choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Ñaëc bieät, Anti-christ seõ töï toân haén laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñoái nghòch vôùi Ngaøi. 

Moïi ngöôøi, bao goàm caû daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, seõ chòu khoå nhieàu töø nhöõng thöû thaùch vaø baét bôù bôûi caàm thuù Anti-christ mang ñeán. Phaân ñoaïn chính baøy toû cho chuùng ta raèng hình aûnh cuûa Anti-christ, ñaõ nhaän hôi thôû soáng cuûa Sa-tan, seõ noùi nhö ngöôøi soáng, cuõng nhö coù quyeàn haønh haïi ngöôøi ta. Nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc taùi sanh seõ ñaàu phuïc haén vaø trôû thaønh noâ leä cuûa haén. Maët khaùc, taát caû nhöõng ngöôøi khoâng thôø phöôïng hình töôïng cuûa Sa-tan seõ bò gieát, khoâng caàn bieát laø bao nhieâu ngöôøi. Sa-tan cuõng khieán taát caû moïi ngöôøi nhaän daáu hieäu vaø con soá cuûa haén treân tay hoaëc traùn cuûa hoï. 

Taát caû chuùng ta phaûi chuaån bò ñöùc tin cuûa mình ñeå chieán ñaáu vaø thaéng Sa-tan qua ñöùc tin cuûa chuùng ta trong töông lai bôûi hieåu tröôùc vaø tin nôi yù nghóa cuûa Lôøi baøy toû trong Khaûi huyeàn ñoaïn 13. Daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngaøy nay phaûi daâng söï vinh hieån cho Chuùa baèng caùch hoïc vaø tin nôi Lôøi Khaûi huyeàn, vaø choáng laïi Anti-christ caùch maïnh meõ vaø chieán thaéng haén trong khaûi hoaøn. Nguoàn Goác Cuûa Hoûa Nguïc 


Tröôùc nhaát chuùng ta phaûi bieát taïi sao phaûi coù hoûa nguïc vaø taïi sao coù söï toàn taïi cuûa noù. Hoûa nguïc laø moät nôi ñöôïc daønh cho Sa-tan. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng ban ñaàu haén khoâng phaûi laø Sa-tan, nhöng laø moät trong nhöõng thieân söù do Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng. Nhöng bôûi thaùch thöùc Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söï kieâu ngaïo cuûa haén, thieân söù naøy trôû thaønh Sa-tan vì toäi loãi cuûa haén, vaø hoûa nguïc laø nôi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo neân ñeå giam giöõ haén. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng hoûa nguïc ñeå ban cho Sa-tan vaø nhöõng ngöôøi theo haén söï tröøng phaït daønh cho nhöõng keû choáng nghòch laïi Ngaøi. 

EÂ-sai 14:12-15 giaûi thích laøm theá naøo maø thieân söù naøy trôû thaønh Sa-tan: “Hôõi sao mai, con trai cuûa saùng sôùm kia, sao ngöôi töø trôøi sa xuoáng! Hôõi keû giaøy ñaïp caùc nöôùc kia, ngöôi bò chaët xuoáng ñaát laø theå naøo! Ngöôi vaãn buïng baûo daï raèng: Ta seõ leân trôøi, seõ nhaéc ngai ta leân treân caùc ngoâi sao Ñöùc Chuùa Trôøi. Ta seõ ngoài treân nuùi hoäi veà cuoái cuøng phöông baéc. Ta seõ leân treân cao nhöõng ñaùm maây, laøm ra mình baèng Ñaáng Raát Cao. Nhöng ngöôi phaûi xuoáng nôi AÂm phuû, sa vaøo nôi vöïc thaúm! 

Treân Thieân ñaøng, Thieân söù naøy choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, muoán chieám höõu ngai cuûa Ngaøi. Nhìn thaáy chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi ôû treân haén, haén muoán ñuoåi Ngaøi ñi vaø ngoài leân ngai cuûa Ngaøi, vaø haäu quaû cuûa cuoäc noåi loaïn thaát baïi naøy laø chính haén bò Ñöùc Chuùa Trôøi ñuoåi ra khoûi Thieân ñaøng vaø cuoái cuøng trôû thaønh Sa-tan. Kinh thaùnh cuõng quy nhöõng thieân söù ñi theo Sa-tan trong cuoäc noåi loaïn naøy laø ma quyû. 

Ñeå hình phaït nhöõng taïo vaät ñaõ choáng nghòch laïi Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo neân nôi goïi laø “ñòa nguïc.” Maëc duø Sa-tan coù veû nhö thaùch thöùc Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán cuøng vaø baùng boå nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi, nhöng khi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc giaûng ra cho taát caû moïi ngöôøi, thì haén chaéc chaén seõ bò ôû trong vöïc saâu khoâng ñaùy trong moät ngaøn naêm. 

Bôûi vì Sa-tan voán khoâng aên naên toäi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa haén, neân haén seõ tieáp tuïc töï naâng cao haén nhö Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø cuoái cuøng nhaän ñöôïc hình phaït ñôøi ñôøi ñaùng sôï nôi hoûa nguïc. Cho ñeán söï cuoái cuøng cuûa haén, Sa-tan vaãn tieáp tuïc choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ngöôøi coâng chính baèng caùch khieán ngöôøi ta thôø laïy haén. Kinh thaùnh goïi thieân söù bò ñaøy naøy, laø ngöôøi phæ baùng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caùc tín ñoà cuûa Ngaøi, laø Sa-tan hay Ma-quyû, vaø Con Roàng hay con raén xöa (Khaûi huyeàn 12:9).Soá cuûa Con Thuù 666


Cuoái cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nhoát Sa-tan trong nguïc tuø cuûa haén. Nhöng tröôùc khi haén bò giam caàm trong hoûa nguïc, Sa-tan seõ khieán ngöôøi ta nhaän daáu hieäu 666, teân vaø con soá cuûa haén, treân tay hoaëc traùn hoï. Haén seõ caám nhöõng ai khoâng coù daáu hieäu naøy mua hay baùn baát cöù thöù gì. 

Soá 7 laø soá troïn veïn, laø con soá nguï yù veà Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôïc laïi, soá 6 nguï yù veà con ngöôøi, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng con ngöôøi vaøo ngaøy thöù 6 döïa theo hình Ngaøi vaø gioáng nhö Ngaøi. Soá cuûa Con Thuù ôû ñaây, 666, toû ra söï kieâu ngaïo cuûa con ngöôøi coá gaéng trôû thaønh gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi. Khoâng laâu nöõa trong töông lai, ngöôøi trong theá giôùi naøy seõ nhaän daáu hieäu 666 naøy. 

Khaûi huyeàn 13:1 noùi vôùi chuùng ta raèng baûy vua seõ xuaát hieän töø möôøi nöôùc. Trong soá hoï, moät ngöôøi seõ coù söùc maïnh lôùn, vaø ñöôïc ban cho quyeàn löïc töø Sa-tan, seõ cai trò theá giôùi naøy döôùi quy luaät cuûa haén. Thöïc hieän nhöõng pheùp laï lôùn nhö laø chöõa nhöõng veát thöông chí töû vaø ñem löûa töø trôøi xuoáng, haén seõ khieán moïi ngöôøi cuûa theá gian naøy ñi theo haén. 

Noùi caùch khaùc, vì Sa-tan khieán nhieàu ngöôøi ñi theo haén hôn laø ñi theo Ñöùc Chuùa Trôøi, neân nhieàu ngöôøi seõ thôø phöôïng haén nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö laø nhöõng anh huøng xuaát hieän trong thôøi gian loän xoän, Anti-christ nhaän ñöôïc quyeàn löïc lôùn töø Sa-tan, seõ muoán ngöôøi ta ñi theo haén nhö Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch giaûi quyeát moïi vaán ñeà khoù khaên veà kinh teá vaø chính trò maø theá giôùi ñang phaûi ñoái dieän luùc ñoù. Cuoái cuøng Sa-tan seõ hieän ra nguyeân saéc thaùi cuûa haén baèng caùch thaùch thöùc tröïc tieáp vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

Nhö chuùng ta coù theå thaáy töø Saùch Ña-ni-eân, Ñaïi Naïn seõ trôû neân voâ cuøng khaéc nghieät khi noù ñaït ñeán cuoái nöûa giai ñoaïn cuûa noù. Nöûa giai ñoaïn ñaàu tieân naøy, coù nghóa laø ba naêm röôõi ñaàu, laø thôøi kyø cuûa nhöõng tai hoïa khuûng khieáp vaø söï cai trò huøng maïnh cuûa Sa-tan. Nhöng khi ba naêm röôõi ñaàu naøy keát thuùc, nhöõng ñieàu noái tieáp seõ thaäm chí laø moät côn loác thöû thaùch to lôùn hôn. Luùc naøy, Sa-tan seõ ñöôïc quyeàn laøm nhöõng coâng vieäc cuûa haén trong voøng ngöôøi cuûa theá gian, gieát nhöõng ai khoâng nghe theo haén, caùm doã hoï vôùi nhöõng pheùp laï nhö ñem löûa töø trôøi xuoáng, töï toân cao haén, vaø khieán hoï laøm nhöõng vieäc phaïm thöôïng choáng nghòch Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Cuøng luùc ñoù, Anti-christ, khi ñaõ nhaän moïi quyeàn löïc töø Sa-tan, seõ phæ baùng nhöõng tín ñoà vaø gieát taát caû nhöõng tín ñoà khoâng vaâng phuïc haén. Nhö caâu 7-8 noùi vôùi chuùng ta, “Noù laïi ñöôïc pheùp giao chieán cuøng caùc thaùnh ñoà vaø ñöôïc thaéng. Noù cuõng ñöôïc quyeàn trò moïi chi phaùi, moïi daân toäc, moïi tieáng vaø moïi nöôùc. Heát thaûy nhöõng daân cö treân ñaát ñeàu thôø laïy noù, laø nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong saùch söï soáng cuûa Chieân Con ñaõ bò gieát töø buoåi saùng theá. Tuy nhieân, luùc ñoù seõ coù moät soá ngöôøi töø choái thôø phöôïng Con thuù, vaø nhöõng ngöôøi naøy khoâng ai khaùc hôn laø nhöõng daân söï taùi sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ coù teân trong Saùch Söï Soáng cuûa Chieân Con. Söï Kieän Töû Ñaïo


Töû ñaïo laø moät söï kieän xaûy ra khi caùc tín ñoà ñaõ taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh baûo veä ñöùc tin nôi Chuùa cuûa hoï bôûi töø choái daáu hieäu cuûa Sa-tan. Noùi caùch khaùc hôn, Ñaïi Naïn seõ chieám vai troø ñaày ñuû cuûa noù töø giöõa giai ñoaïn ñaàu cuûa ba naêm röôõi cho ñeán khi keát thuùc Luùc ñoù, ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính phaûi saün saøng cho söï töû ñaïo cuûa hoï. 

Tuy nhieân, nhöõng ngöôøi maëc duø tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, nhöng khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì khoâng ñöôïc nhaän söï tha thöù toäi loãi vaø vaãn coù toäi trong loøng, cuoái cuøng seõ theo phía Sa-tan vaø thaäm chí ñaàu phuïc haén. Vì Cô-ñoác-nhaân, nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng chöa ñöôïc taùi sanh thì khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï, khi bò thuùc eùp hoï seõ ñaàu haøng Sa-tan, nhaän daáu hieäu cuûa haén treân tay phaûi hoaëc traùn cuûa hoï, vaø cuoái cuøng laø thôø phöôïng haén nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta phaûi bieát roõ raøng raèng ngöôøi khoâng thôø phöôïng Sa-tan luùc ñoù chæ laø nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi. Chuùng ta cuõng nhaän bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ quaêng nhöõng ngöôøi ñaàu phuïc Con Thuù vaøo hoà löûa vaø dieâm chaùy cuøng vôùi Sa-tan. 

Caâu 9-10 noùi vôùi chuùng ta raèng, “Ai coù tai, haõy nghe! Neáu ai baét ngöôøi laøm phu tuø, chính mình seõ bò laøm phu tuø; neáu ai gieát ngöôøi baèng göôm, mình phaûi bò gieát baèng göôm. Ñaây laø söï nhòn nhuïc vaø ñöùc tin cuûa caùc thaùnh ñoà.” Vaøo luùc naøy, Anti-christ vaø nhöõng ngöôøi ñi theo haén seõ ñem söï baét bôù lôùn ñeán cho nhöõng tín ñoà, baùn reû hoï vaø gieát hoï baèng nhöõng löôûi kieám cuûa chuùng. Tuy nhieân, chuùng ta phaûi nhaän bieát ôû ñaây laø Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ baùo traû treân keû thuø cuûa chuùng ta, laø nhöõng keû ñaõ baét bôù vaø gieát haïi ngöôøi coâng chính. 

Nhö theá, nhöõng tín ñoà phaûi traûi qua söï baét bôù vaø söï cheát cuûa hoï bôûi tin nôi nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng baùo thuø treân keû thuø cuûa chuùng ta, thì laøm sao chuùng ta coù theå nhaém maét chuùng ta trong caûm giaùc naûn loøng veà coâng lyù? Nhöng vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ baùo thuø keû thuø ñaõ haønh haïi chuùng ta, neân söï cheát cuûa chuùng ta seõ khoâng trôû neân voâ ích. Ñöùc Chuùa Trôøi chaén chaén seõ baùo thuø treân nhöõng keû giaøy voø vaø aùp böùc ngöôøi coâng chính, vaø daãn ngöôøi coâng chính ñeán söï soáng laïi, söï thaêng thieân cuûa hoï vaø ñeán tieäc cöôùi Chieân Con, khieán hoï cuøng Chuùa cai trò trong moät ngaøn naêm vaø soáng vôùi Ngaøi ñôøi ñôøi. Taát caû chuùng ta ñeàu tin nôi ñieàu naøy vaø troâng mong ñieàu ñoù. Vì theá Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi toát nhaát, laø Ñaáng seõ laøm troïn moïi hi voïng cuûa chuùng ta.