Sermons

【Chapter 13-2】 < Khaûi huyeàn 13:1-18 > Söï Xuaát Hieän Cuûa Antichrist< Khaûi huyeàn 13:1-18 >


Döïa treân phaân ñoaïn chính, baây giôø toâi seõ thaûo luaän veà söï xuaát hieän cuûa Anti-christ vaø söï töû ñaïo cuûa tín ñoà. Töø ñoaïn 13 chuùng ta thaáy moät con thuù noåi leân töø bieån. Con Thuù naøy, laø con thuù coù möôøi söøng vaø baûy ñaàu, khoâng laø ai khaùc hôn ngoaøi Anti-christ. Phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng treân söøng cuûa con thuù coù möôøi maõo trieàu thieân, vaø treân ñaàu haén coù danh cuûa söï phaïm thöôïng. Chuùng ta cuõng ñöôïc bieát con thuù naøy gioáng nhö moät con beo, chaân haén gioâáng nhö chaân gaáu, vaø mieäng haén gioáng nhö mieäng sö töû. Hôn nöõa, Con Roàng ban cho haén söùc maïnh, ngai vaøng vaø quyeàn löïc lôùn cuûa noù. Moät trong nhöõng caùi ñaàu cuûa haén bò thöông chí töû, nhöng veát thöông chí töû naøy ñöôïc laønh caùch kyø laï. 

Kinh ngaïc vì ñieàu naøy, caû theá giôùi baét ñaàu ñi theo Con Thuù, vaø vì haén ñöôïc Con Roàng ban cho quyeàn, neân hoï thôø phöôïng caû Con Roàng laãn Con Thuù, hoï noùi raèng, “Ai saùnh ñöôïc vôùi Con Thuù? Ai giao chieán cuøng noù ñöôïc?” Phaân ñoaïn naøy cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng Con Thuù ñöôïc ban cho moâi mieäng ñeå noùi nhöõng lôøi kieâu ngaïo phaïm thöôïng vaø quyeàn tieáp tuïc nhöõng coâng vieäc cuûa haén trong 42 thaùng. Con Thuù Noåi Leân Töø Bieån


Ñieàu maø söù ñoà Giaêng nhìn thaáy laø söï xuaát hieän cuûa Anti-christ trong söï xuaát hieän nhöõng laõnh ñaïo cuûa theá giôùi trong thôøi kyø cuoái cuøng. Anti-christ naøy laø Con Thuù noåi leân töø bieån, moät con quaùi vaät vôùi möôøi söøng vaø baûy ñaàu. 

Tröôùc nhaát chuùng ta phaûi tìm hieåu xem Con Thuù naøy coù phaûi laø con thuù thaät seõ xuaát hieän treân theá gian khoâng. Coù hai vaán ñeà chính veà Con Thuù maø chuùng ta chuù yù ñeán: tröôùc nhaát, Con Thuù naøy seõ thöïc söï xuaát hieän treân theá gian naøy vaø gieát nhieàu ngöôøi khoâng vaø thöù hai, Con Thuù naøy coù phaûi aùm chæ ñeán Anti-christ baïo quyeàn, keû seõ xuaát hieän töø nhöõng ngöôøi thoáng trò theá giôùi khoâng. Ñaây laø moät soá vaán ñeà gaây ra söï chuù yù nhaát cho ngöôøi ta. Nhöõng ngöôøi bieát veà nhöõng vaán ñeà naøy coù theå noùi raèng chuùng thaät deã daøng ñeå hieåu, nhöng ñoái vôùi moät soá ngöôøi khoâng bieát veà chuùng, thì dó nhieân bò roái raém vì caâu hoûi raèng Con Thuù nhö theá coù theå seõ thöïc söï xuaát hieän trong thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theá giôùi vaø cai trò ngöôøi ta khoâng. 

Ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôí chuùng ta trong ñoaïn 13 laø söï xuaát hieän trong töông lai cuûa moät vò vua trong theá giôùi naøy, laø ngöôøi seõ bò Sa-tan caàm quyeàn. Cuïm töø, “moät con thuù noåi leân töø bieån,” coù nghóa laø moät vò vua trong voøng baûy vò vua cuûa theá giôùi naøy seõ trôû thaønh Anti-christ. Phaân ñoaïn naøy cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng möôøi nöôùc seõ hieäp nhaát xung quanh Anti-christ vaø cai trò toaøn caû theá giôùi ñaõ bò taøn phaù naøy. 

Maët khaùc, veát thöông chí töû treân moät trong nhöõng caùi ñaàu cuûa Con Thuù vaø söï laønh laïi cuûa noù noùi vôùi chuùng ta raèng moät trong baûy vò vua seõ bò thöông chí töû, nhöng cuõng seõ ñöôïc laønh. Vò vua naøy seõ thoâng baùo laø ñaõ cheát treân phöông dieän y hoïc, nhöng ñöôïc soáng laïi caùch thaàn kyø, vaø sau ñoù haønh ñoäng nhö Con Roàng. Cuõng nhö Con Roàng, Con Thuù seõ coù moïi quyeàn huûy dieät vaø haønh haïi ngöôøi ta. Khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, moät ngöôøi caàm thuù nhö theá seõ xuaát hieän trong theá giôùi naøy vaø taøn saùt ngöôøi ta, noù khoång loà nhö Godzilla trong phim aûnh vaäy. 

Vôùi söï xuaát hieän cuûa ñaày tôù Sa-tan, theá giôùi seõ baét ñaàu chaïm ñeán söï huûy dieät cuûa noù. Phöông phaùp maø Sa-tan choïn ñeå haønh ñoäng trong thôøi ñaïi cuoái cuøng laø ñaët söï taøn aùc cuûa haén leân ngöôøi ta qua ñaày tôù cuûa haén. Ñaây cuõng gioáng vôùi nguyeân taéc khi Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï qua caùc tín ñoà cuûa Ngaøi.

Chuùng ta caàn phaûi nhaän roõ phaân ñoaïn naøy coù yù nghóa gì cho chuùng ta. Vì moät trong nhöõng caùi ñaàu cuûa Con Thuù bò thöông trong phaân ñoaïn naøy, moät ngöôøi cai trò cuûa theá giôùi, soáng laïi töø veát thöông chí töû cuûa haén, seõ nhaän quyeàn töø Con Roàng vaø ñöôïc ngöôøi ta kính troïng nhö theå haén laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaäy. Ñoù laø lyù do taïi sao, chuùng ta phaûi nhôù, ngöôøi ta noùi raèng, “Ai saùnh ñöôïc vôùi con thuù? Ai giao chieán cuøng noù ñöôïc?” 

Anti-christ xuaát hieän trong phaân ñoaïn naøy seõ ñöôïc toân troïng bôûi taát caû nhöõng ngöôøi ôû döôùi söï thoáng trò cuûa Sa-tan vaø choáng nghòch Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù coù nghóa laø moät ngöôøi caàm quyeàn coù theá löïc seõ xuaát hieän trong theá giôùi cuoái cuøng vaø cai trò. Ngöôøi caàm quyeàn naøy seõ laø moät trong nhöõng ngöôøi caàm quyeàn cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi. Nhaän ñöôïc thaàn linh cuûa Anti-christ töø Sa-tan, haén seõ xuaát hieän nhö moät nhaø caàm quyeàn huøng cöôøng. Sau ñoù trong töông lai theá giôùi seõ hieäp nhaát thaønh moät nöôùc. Nhöõng quoác gia tieán boä trong thôøi hieän taïi seõ hôïp taùc vôùi nhau vaø môû roäng quyeàn löïc cuûa hoï treân toaøn caû theá giôùi bôûi söï cai trò ñaày quyeàn löïc. 

Taïi Chaâu AÂu, chuùng ta bieát hieän nay coù Coäng ñoàng ngöôøi Chaâu AÂu vaø taïi Chaâu AÙ, Chaâu Myõ cuõng vaäy, coù nhöõng toå chöùc muoán hôïp nhaát caùc bang rieâng leû thaønh moät khoái chính trò. Khi nhöõng toå chöùc naøy phaùt trieån xa hôn, thì quoác gia cai trò Lieân bang seõ xuaát hieän. Vaø moät nhaø caàm quyeàn raát theá löïc seõ xuaát hieän töø nhöõng bang hôïp nhaát ñoù. Ngöôøi caàm quyeàn naøy seõ ñoùng vai troø cuûa Anti-christ, laø keû choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Haén seõ laø moät nhaø caàm quyeàn coù uy tín vôùi quyeàn cai trò vaø kieàm cheá toaøn caû theá giôùi theo nhö caùch haén muoán. 

Taïi sao? Vì bôûi nhaän ñöôïc naêng löïc vaø thaåm quyeàm töø Con Roàng, Sa-tan, neân söï khoân ngoan cuûa haén seõ khaùc vôùi ngöôøi thöôøng, vaø nhöõng suy nghó cuûa haén cuõng seõ khaùc vôùi hoï. Ñieàu haén noùi seõ ñöôïc hoaøn thaønh maø khoâng coù vaán ñeà gì, vaø khoâng ai daùm chieám choã haén. Thôøi gian cai trò naøy cuûa haén laø thôøi ñaïi ngöïa vaøng ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6. 

Thôøi ñaïi ngöïa vaøng seõ chaéc chaén ñeán trong töông lai gaàn ñaây, vaø theá giôùi seõ thuoäc veà Anti-christ trong moät thôøi gian. Nhöng nhöõng ngöôøi khoâng bieát leõ thaät naøy chaéc chaén seõ muoán thaáy moät nhaø caàm quyeàn huøng maïnh nhö Anti-christ xuaát hieän. Tuy nhieân, caùc tín ñoà bieát leõ thaät naøy vaø seõ tænh thöùc trong thôøi ñaïi naøy, vaø khi thôøi gian naøy ñeán, hoï seõ coù theå khaùng cöï vaø choáng laïi Anti-christ, vaø chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï.

Ngaøy nay khoâng coù nhieàu ngöôøi hoaøn toaøn toân troïng nhaø caàm quyeàn cuûa ñaát nöôùc hoï. Duø soáng ôû ñaát nöôùc naøo, ngöôøi ta thöôøng coù moät vaøi ñieàu khoâng vöøa loøng vôùi nhaø caàm quyeàn chính trò cuûa hoï. Ngöôøi treân toaøn caû theá giôùi chôø ñôïi moät nhaø caàm quyeàn maïnh meõ vaø coù taøi. Taïi sao? Bôûi vì hoï muoán moät nhaø caàm quyeàn coù theå giaûi quyeát moïi nan ñeà ñang gia taêng trong theá giôùi naøy, töø vieäc thieáu löông thöïc cho ñeán söï bieán thoaùi moâi tröôøng, nhöõng vaán ñeà toân giaùo, ñình treä kinh teá, tình traïng kyø thò chuûng toäc vaø nhieàu thöù nöõa. Khi moät nhaø caàm quyeàn theá giôùi, ñöôïc trang bò vôùi söï khoân ngoan vaø söùc maïnh, coù theå giaûi quyeát moïi vaán ñeà, thì moïi ngöôøi trong theá giôùi naøy seõ kính troïng haén nhö Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vui möøng ñöôïc haén cai trò. Nhaø caàm quyeàn naøy, Anti-christ, laø keû caàm giöõ caû theá giôùi trong tay haén, seõ giaûi quyeát moïi vieäc. 

Taát caû chuùng ta ñeàu muoán moät nhaø laõnh ñaïo chính trò, laø ngöôøi maø chuùng ta coù theå toân troïng trong moïi khía caïnh, nhöng moät mong muoán nhö theá thaät laø khoù ñeå ñaït ñöôïc, vì ngöôøi caàm quyeàn naøy khoâng theå xuaát hieän cuõng nhö khoâng toàn taïi trong thöïc teá. Nhöng khi Anti-christ coù theå giaûi quyeát nhieàu vaán ñeà chính trò vaø kinh teá cuûa theá giôùi naøy, haén seõ trôû laïi ngöôøi laõnh ñaïo maø moïi ngöôøi mong muoán, laø ngöôøi coù theå laøm cho chính trò vaø kinh teá theá giôùi oån ñònh. 

Khi thôøi ñaïi ngöïa oâ qua ñi thì thôøi ñaïi ngöïa vaøng baét ñaàu, vì tai hoïa cuûa 7 oáng loa, traùi ñaát ñaõ bò suy thoaùi seõ tìm kieám moät nhaø caàm quyeàn maïnh meõ vaø coù khaû naêng. Nhöõng nhaø caàm quyeàn khoâng coù quyeàn theá cuûa nhöõng ñaát nöôùc nhoû khoâng theå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà toaøn caàu. Vì theá, ngöôøi ta seõ tìm kieám moät nhaø caàm quyeàn thaät söï. Anti-christ seõ xuaát hieän vaøo luùc ñoù vaø haønh ñoäng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì haén ñaõ ñöôïc laønh töø veát thöông chí töû, neân ngöôøi ta seõ bò kinh ngaïc. Vì haén coù theå soáng laïi vaø laøm vieäc nhö moät nhaø caàm quyeàn vôùi quyeàn löïc lôùn, duõng caûm, tính quaû quyeát vaø söï khoân ngoan, neân moïi ngöôøi treân toaøn caû theá giôùi seõ xem haén nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhö theá, ngay caû ngöôøi Y-sô-ra-eân cuõng seõ tin raèng haén laø ñaáng Meâ-si maø laâu nay hoï chôø ñôïi. Nhöng daân Y-sô-ra-eân seõ sôùm nhaän ra raèng haén laø moät keû löøa doái vaø raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chính laø Ñaáng Meâ-si thaät söï cuûa hoï, vaø nhieàu ngöôøi nhôø ñoù maø seõ ñöôïc cöùu. Anti-christ seõ nghe ngöôøi ta noùi, “Ai coù theå giao chieán cuøng haén?” Taát caû nhöõng ngöôøi khoâng vaâng phuïc haén, ñeàu seõ bò gieát khoâng ngoaïi tröø ai caû. 

Khi thôøi ñaïi ngöïa vaøng ñeán, toaøn caû theá giôùi seõ khoâng chæ chòu khoå lôùn töø nhöõng thaûm hoïa thieân nhieân, bò taøn phaù bôûi löûa ñoát chaùy moät phaàn ba röøng vaø bò ngheït thôû bôûi laøn khoùi daøy ñaëc, nhöng ngöôøi cuûa theá giôùi cuõng seõ hieäp nhaát döôùi moät nhaø caàm quyeàn ñeå phuïc vuï haén nhö laø vua cuûa hoï. Ngöôøi giaûi quyeát moïi vaán ñeà seõ ñöôïc hoï naâng cao nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Taát caû moïi ñieàu naøy khoâng ngoaøi nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët. Vì nhöõng ñieàu naøy seõ xaûy ñeán vôùi theá giôùi, tröôùc tieân seõ laø nhöõng söï thay ñoåi nghieâm troïng veà moâi tröôøng toaøn caàu, vaø moät söï ñoàng loøng hieäp yù giöõa nhöõng nhaø caàm quyeàn cuûa caùc nöôùc trong vieäc caàn moät nhaø caàm quyeàn coù theá löïc chung. Moät söï ñoàng loøng nhö theá trong vieäc tìm kieám nhaø caàm quyeàn naøy ñang ñöôïc thöïc hieän trong thôøi ñaïi ngöïa oâ ngaøy nay. Hieän nay theá giôùi muoán moät nhaø caàm quyeàn thaät huøng maïnh. Vì nhöõng nhaø caàm quyeàn cuûa moãi nöôùc khoâng theå xua tan ñi nhöõng söï khoâng vöøa loøng cuûa daân chuùng hoï caùch caù nhaân, neân nhaân loaïi ñang tìm kieám moät nhaø laõnh ñaïo maïnh meõ coù theå giaûi quyeát moïi vaán ñeà maø hoï ñang ñoái dieän. 

Neáu baïn nhìn gaàn hôn vaøo nhöõng ñieàu ñang xaûy ra trong theá giôùi naøy thì baïn seõ nhaän bieát raèng moïi ñieàu gaàn nhö ñang trôû thaønh hieän thöïc. Nhaø caàm quyeàn ñaõ ñöôïc tieân tri seõ voâ cuøng taøn aùc, moät ngöôøi coù quyeàn löïc tuyeät ñoái vaø nhöõng khaû naêng lôùn, nhö ñaõ ñöôïc mieâu taû raèng chaân haén nhö chaân gaáu, mieäng nhö mieäng sö töû, vaø maët nhö maët beo. 

Ngöôøi naøy, nhaän ñöôïc quyeàn löïc töø Con Roàng, seõ phaïm thöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng thieân söù treân Thieân ñaøng vaø caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Haén seõ choáng laïi caùc tín ñoà vaø thaéng hoï, baét hoï phaûi töø boû ñöùc tin cuûa hoï. Bôûi vì caùc tín ñoà seõ khoâng töø boû ñöùc tin cuûa hoï vaøo luùc ñoù neân taát caû hoï seõ bò töû ñaïo. Vaø vì Anti-christ coù quyeàn treân caû theá gian neân haén seõ töï do gieát vaø huûy dieät taát caû nhöõng ai khoâng nghe leänh cuûa haén. 

Caâu 8 noùi vôùi chuùng ta raèng, “Heát thaûy nhöõng daân cö treân ñaát ñeàu thôø laïy noù, laø nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong saùch söï soáng cuûa Chieân Con ñaõ bò gieát töø buoåi saùng theá.” Vì Anti-christ seõ cai trò nhö moät nhaø caàm quyeàn tuyeät ñoái trong thôøi gian naøy neân ngöôøi naøo khoâng vaâng phuïc haén seõ bò gieát bôûi leänh cuûa haén. Tuy nhieân, ñoái vôùi taát caû caùc tín ñoà, thôøi gian nhö theá seõ laø thôøi gian töû ñaïo cuûa hoï. 

Töø lôøi trích daãn trong caâu 8 ôû treân, töø “thôø phöôïng” ôû ñaây coù nghóa laø toân kính vaø phuïc söï ngöôøi naøo maø ngöôøi ñoù laø tuyeät ñoái. Trong thôøi kyø cuoái cuøng, Anti-christ seõ ñöôïc ngöôøi treân ñaát naøy thôø phöôïng nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi, nhaän ñöôïc söï kính troïng hôn baát cöù vua naøo ñaõ ñöôïc nhaän tröôùc ñaây. Nhöng moät nhoùm ngöôøi khaùc seõ khoâng thôø phöôïng nhaø caàm quyeàn naøy. Hoï khoâng ai khaùc hôn laø “nhöõng Cô-ñoác-nhaân taùi sanh”. Hoï seõ khoâng nhaän Anti-christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nhö theá, hoï seõ khoâng thôø phöôïng haén nhöng ngöôïc laïi hoï chòu cheát ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. Con Thuù Khaùc Töø Ñaát Leân 


Anti-christ cuõng coù tieân tri giaû cuûa haén. Tieân tri giaû naøy laø moät trong nhöõng keû naâng cao Anti-christ, cuõng nhö ñe doïa vaø gieát nhöõng ai khoâng vaâng phuïc Con Thuù. Khaûi huyeàn 13:11 noùi, “Toâi laïi thaáy töø döôùi ñaát leân moät con thuù khaùc, coù hai söøng nhö söøng chieân con, vaø noùi nhö con roàng.” Con thuù thöù hai seõ xuaát hieän ôû ñaây laø ñaày tôù cuûa Con Thuù thöù nhaát – nghóa laø ñaày tôù cuûa Anti-christ. Gioáng nhö Anti-christ, haén cuõng seõ choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, gieát ngöôøi theá gian vaø ngöôøi coâng chính. 

Nhaän ñöôïc quyeàn töø Con Roàng, haén seõ nuoâi döôõng nhöõng ngöôøi thôø phöôïng Anti-christ, ngöôøi ñeán phuïc tröôùc haén vaø xem haén nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vì haén cuõng seõ nhaän ñöôïc quyeàn töø Con Roàng, neân haén seõ laøm nhöõng ñieàu Con Roàng muoán haén laøm. Haén khoâng chæ khieán ngöôøi ta thôø phöôïng Anti-Christ, laø ngöôøi ñeán tröôùc haén, nhöng haén cuõng seõ laøm pheùp laï, nhö laø mang löûa töø trôøi xuoáng, vaø thaäm chí haønh ñoäng nhö Anti-christ vaäy. Haén seõ toân suøng vaø thôø laïy Con Thuù, laø keû töøng bò thöông chí töû nhöng ñöôïc bình phuïc töø veát thöông naøy tröôùc maët moïi ngöôøi. 

Vaäy ai seõ laøm moïi ñieàu naøy? Ñoù laø tieân tri cuûa Anti-christ. Coâng vieäc cuûa haén laø laøm moät hình töôïng cuûa Anti-christ ñaõ ñeán tröôùc haén vaø khieán ngöôøi ta toân cao Anti-christ naøy nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeå laøm nhö theá, haén seõ haø hôi vaøo töôïng naøy ñeå noù coù theå noùi, vaø gieát taát caû nhöõng ngöôøi khoâng thôø phöôïng hình töôïng cuûa Con Thuù khoâng caàn bieát laø bao nhieâu ngöôøi. Vì caùc tín ñoà seõ chòu töû ñaïo bôûi töø choái thôø phöôïng thaàn töôïng naøy, voâ soá ngöôøi seõ bò töû ñaïo trong thôøi gian naøy. 

Maët khaùc, taát caû nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu trong theá gian seõ run sôï tröôùc söï cheát cuûa hoï vaø cuoái cuøng trôû thaønh noâ leä cuûa söï cheát. Nhö theá, hoï seõ hoaøn toaøn thôø phöôïng Anti-christ nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi trí thöùc coù löông taâm coù theå noåi leân trong moät cuoäc noåi loaïn choáng laïi keû ñoäc taøi, nhöng hoï seõ mau choùng bò suïp ñoå, bò gieát bôûi löûa phun ra töø mieäng cuûa tieân tri giaû vaø Anti-christ. 

Nhöng tieân tri giaû naøy, sau khi xaây döïng thaàn töôïng, seõ noùi, “Moïi ngöôøi phaûi nhaän daáu hieäu cuûa teân hoaëc con soá cuûa noù!” Sau ñoù haén seõ laøm noù trôû thaønh chính saùch cuûa haén ñeå caám nhöõng ai khoâng coù daáu hieäu Con Thuù naøy trong vieäc mua baùn, ñeå vì ñoù maø ngöôøi ta seõ nhaän daáu hieäu teân Con Thuù. Caâu 18 noùi, “Ñaây toû ra söï khoân ngoan: Keû naøo thoâng minh, haõy tính soá con thuù, vì ñoù laø moät soá ngöôøi; soá noù laø saùu traêm saùu möôi saùu.” 

Ñieàu naøy thaät ra khoâng coù gì raéc roái caû. Maëc duø chuùng ta nghó raèng soá 666 laø ñieàu phöùc taïp, nhöng noù chæ ñôn giaûn coù nghóa laø teân cuûa Anti-christ hoaëc laø con soá cuûa haén. Nhaän daáu hieäu Con Thuù coù nghóa laø nhaän daáu hieäu teân cuûa haén treân traùn hoaëc tay phaûi. In teân cuûa nhaø caàm quyeàn naøy treân thaân theå cuûa ai ñoù, ñeå ñònh giaù trong moät con soá vaø bieåu thò trong thanh maõ soá. 

Ngöôøi ta seõ caàn daáu hieäu naøy baát cöù luùc naøo, baát cöù khi naøo hoï muoán mua thöù gì ñoù. Ngay caû khi baïn leân xe buyùt, baïn cuõng seõ caàn con soá in treân thaân theå cuûa baïn, vaø khoâng coù noù baïn seõ bò giôùi haïn. Thôøi ñaïi ngaøy nay laø thôøi ñaïi kyõ thuaät soá. Noù laø thôøi ñaïi cuûa nhöõng con soá. Khi moïi thöù ñöôïc chuyeån thaønh soá, caùi gì töøng laø voâ cuøng phöùc taïp hieän nay trôû neân voâ cuøng ñôn giaûn. Trong moät thôøi ñaïi nhö theá seõ xuaát hieän daáu aán Con Thuù naøy. 

Anti-christ seõ laøm moät hình töôïng cuûa haén vaø ra leänh ngöôøi ta phaûi thôø phöôïng haén nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. Thôøi gian seõ thöïc söï ñeán khi ngöôøi ta bò ñoøi hoûi phaûi goïi Anti-christ laø “Ñöùc Chuùa Trôøi,” cuûa hoï, thôø phöôïng haén vaø goïi teân haén caùch toân kính, vaø nhaän teân cuûa haén treân tay phaûi hoaëc traùn cuûa hoï. Khi nhöõng ñieàu naøy xaûy ra, taát caû tín ñoà seõ chòu töû ñaïo. Anti-Christ seõ ra leänh caùc tín ñoà nhaän daáu hieäu cuûa haén vaø thôø laïy haén, haén noùi “Caùc ngöôi tin nôi Chuùa Jeâsus phaûi khoâng? Caùc ngöôi tin Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi chöù gì? Haõy boû Ngaøi ñi! Thôø laïy hình töôïng naøy vaø goïi ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi! Tin raèng ta chính laø ngöôøi tuyeät ñoái! Neáu khoâng, caùc ngöôi chaén chaén seõ cheát!” 

Anti-christ seõ chæ ñöa ra moät ñöùc tin treân toaøn caû theá giôùi. Vaø haén seõ ra leänh moïi ngöôøi thôø phöôïng haén nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. Luùc ñoù nhöõng ngöôøi khoâng thöøa nhaän haén laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò gieát taát caû. Anti-christ seõ coâng khai haønh hình nhöõng tín ñoà choáng nghòch laïi haén. 

Taát caû nhöõng ngöôøi khoâng coù teân trong Saùch Söï Soáng cuûa Chieân Con seõ nhaän daáu hieäu cuûa haén vaø thôø phöôïng haén. Khi chuùng ta nhaän ñöôïc söï cöùu roãi vaøo trong loøng chuùng ta, thì Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong chuùng ta vaø teân cuûa chuùng ta ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng treân Nöôùc Trôøi. Bôûi vì teân cuûa chuùng ta ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng vaø bôûi vì Ñöùc Thaùnh Linh ñoùng aán trong loøng chuùng ta, neân taát caû chuùng ta seõ ñöôïc caát leân nhö con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi Ngaøi goïi chuùng ta. 

Chuùng ta coù theå naøo choái boû Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta, vaø tuyeân boá raèng baây giôø hình töôïng Con Thuù laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Khoâng caàn bieát chuùng ta baát toaøn nhö theá naøo tröôùc maët Ngaøi, nhöng Chuùa chuùng ta ñaõ ñeán theá gian naøy trong hình haøi xaùc thòt cuûa moät con ngöôøi, ñaõ taåy saïch ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi gaùnh chuùng treân mình Ngaøi vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi, vaø ñaõ cöùu chuùng ta bôûi chòu ñoaùn phaït thay chuùng ta treân Thaäp töï giaù. 

Cuõng vaäy, vì Chuùa chuùng ta ñaõ noùi tröôùc vôùi chuùng ta veà taát caû nhöõng ñieàu seõ ñeán, neân tín ñoà chuùng ta khoâng bao giôø coù theå phaûn boäi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong thôøi kyø Anti-christ naøy. Maëc duø thôøi kyø Ñaïi Naïn seõ ñeán vôùi chuùng ta vaø tieáp theo sau laø söï cheát cuûa chuùng ta, nhöng chuùng ta vaãn tin raèng Chuùa chuùng ta seõ khieán chuùng ta soáng trong Nöôùc Thieân Ñaøng cuûa Ngaøi baèng caùch sôùm phuïc sinh vaø thaêng thieân chuùng ta ngay sau söï töû naïn cuûa chuùng ta. 

Bôûi vì chuùng ta tin raèng sau söï thaêng thieân cuûa chuùng ta Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät theá giôùi naøy baèng caùch ñoå tai hoïa 7 caùi baùt cuûa Ngaøi xuoáng, vaø sau ñoù chuùng ta seõ ngöï xuoáng traùi ñaát vaø cai trò noù trong moät ngaøn naêm, neân chuùng ta khoâng bao giôø quyø laïy tröôùc thaàn töôïng. Ñaây laø taïi sao ñaày tôù vaø tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ saün loøng töø boû söï soáng cuûa hoï. 

Tieân tri giaû seõ tìm caùch thuyeát phuïc chuùng ta baèng caùch khaùc. Haén seõ tìm caùch mua chuoäc chuùng ta baèng caùch noùi raèng, “Haõy xem, söï hoãn ñoän ñang lan traøn treân theá giôùi hieän nay. Khi moïi ngöôøi, bao goàm caû nhöõng ngöôøi trí thöùc vaø hoïc giaû tin vaø ñi theo nhaø caàm quyeàn toái cao cuûa chuùng ta nhö Ñöùc Chuùa Trôøi, vaäy thì sao caùc ngöôi vaãn cöù töø choái tin nôi vò vua tuyeät ñoái naøy cuûa chuùng ta?” Nhöng neáu chuùng ta luoân luoân bieát vaø tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, thì cuoái cuøng chuùng ta seõ khaûi hoaøn bôûi nhaän laáy söï töû ñaïo cuûa chuùng ta.

Trong Khaûi huyeàn ñoaïn 14 xuaát hieän 144.000 tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi treân Trôøi. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta veà söï phuïc sinh vaø thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà sau khi hoï töû ñaïo. Ñaâu ñoù trong Kinh thaùnh, cuõng nhö ñieàu maø Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta veà söï hieän ñeán laàn thöù hai cuûa Ñaáng Christ hoaëc laø ñieàu maø nhöõng ñaày tôù khaùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tieân tri trong Cöïu öôùc, chuùng ta cuõng coù theå tìm thaáy veà söï thaêng thieân, laø vieäc caùc tín ñoà seõ ñöôïc caát leân khoâng trung vaø döï phaàn trong tieäc cöôùi Chieân Con cuøng vôùi Chuùa. Tieäc cöôùi naøy seõ thieát laäp cho caùc tín ñoà. 

Khi caùc tín ñoà tieán vaøo trong tieäc cöôùi Chieân Con treân Trôøi, thì tai hoïa 7 caùi baùt seõ ñoå xuoáng ñaát naøy, hoaøn toaøn bieán noù thaønh raùc röôûi. Sau söï naøy, traùi ñaát seõ ñoåi môùi, vaø caùc tín ñoà seõ ngöï xuoáng cuøng vôùi Chuùa ñeå cai trò noù trong moät ngaøn naêm. Khi chuùng ta bieát taát caû nhöõng söï kieän naøy, thì chuùng ta coù theå naøo goïi Anti-christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi, cho duø haén ñöa ra ñuû caùch khuyeân giaûi vaø duï doã ñeå khieán chuùng ta quyø tröôùc töôïng haén, thôø phöôïng haén nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø töø boû ñöùc tin cuûa chuùng nôi Ñöùc Chuùa Trôøi thaät khoâng? Dó nhieân laø khoâng!

Nhö ñaõ ñöôïc cheùp trong Kinh thaùnh, “Vaû, ñöùc tin laø söï bieát chaéc vöõng vaøng cuûa nhöõng ñieàu mình ñang troâng mong laø baèng côù cuûa nhöõng ñieàu mình chaúng xem thaáy”. (Heâ-bô-rô 11:1),” nhöõng tieân tri tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn baûo hoï tröôùc veà moïi vieäc seõ xaûy ñeán. Nhöõng ñaày tôù vaø daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi tin nôi Lôøi Kinh Thaùnh laø nhöõng thaày teá leã vaø nhaø tieân tri. Baèng caùch khieán chuùng ta giaûng daïy Phuùc aâm cuûa söï tha toäi cho moïi ngöôøi treân toaøn caû theá giôùi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa nhieàu linh hoàn ñeán nhaän söï cöùu roãi toäi loãi cuûa hoï. Vì Chuùa chuùng ta ñaõ cöùu chuùng ta baát keå chuùng ta baát toaøn nhö theá naøo tröôùc maët Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán chuùng ta trôû neân daân söï Ngaøi, vaø cho ñeán ngay luùc naøy, Ngaøi ñaõ yeâu thöông, höôùng daãn vaø ban phöôùc cho chuùng ta khoâng heà thay ñoåi. 

Chuùa ñaõ khoâng chæ ban cho chuùng ta bình an trong taâm linh chuùng ta, nhöng Ngaøi cuõng khieán chuùng ta ñaët hi voïng cuûa chuùng ta nôi Nöôùc Trôøi baèng caùch ban cho chuùng ta Ñöùc Thaùnh Linh. Nhö theá, khi chuùng ta nghe Anti-christ baûo chuùng ta thôø phöôïng haén nhö Ñöùc Chuùa Trôøi, taän ñaùy loøng chuùng ta quyeát khaùng cöï laïi. 

Ban ñaàu chuùng ta coù theå bò hoaûng hoát bôûi nhöõng söï kieän baøy ra khi chuùng ta ñoät ngoät nhaän ra raèng thì giôø maø Ñöùc Chuùa Trôøi noùi, thöïc söï ñaõ ñeán, nhöng tín ñoà chuùng ta seõ sôùm bình tænh trôû laïi vaø baét ñaàu choáng cöï laïi Anti-christ. “Vaäy ngöôi nghó ngöôi laø Ñöùc Chuùa Trôøi thaät phaûi khoâng? Coù phaûi ngöôi ñaõ taïo döïng theá gian khoâng? Ngöôi coù thaät söï laø chuùa cuûa linh hoàn ngöôøi ta khoâng?” Ñaây laø nhöõng lôøi maø chuùng ta seõ noùi khi chuùng ta choáng nghòch laïi Anti-christ. 

Luùc naøy khi Anti-christ gieát haïi caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì chuùng ta cuõng seõ cheát. Khoâng bao giôø coù theå coù moät söï thay ñoåi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta. Ñöùc tin khoâng ñeán bôûi söï eùp buoäc. Cuõng nhö ñöùc tin khoâng ñeán vaø ñi bôûi laäp luaän cuûa vuõ löïc. Ngöôïc laïi, ñöùc tin thaät coù söùc maïnh lôùn ñeå chieán thaéng söï eùp buoäc. Caùc tín ñoà bôûi ñoù seõ bò töû ñaïo, vaø Anti-christ cuoái cuøng seõ maát ñi tín ñoà. 

Khi Anti-christ taïo nhöõng hình töôïng cuûa haén vaø ra leänh caùc tín ñoà thôø phöôïng haén nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi, caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ theùt leân vôùi haén raèng, “Ngöôi laø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay laø ñaày tôù cuûa Sa-tan? Ngöôi coù bieát Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh khoâng? Ngöôi coù bieát vaø tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Khi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trôû laïi ñaát naøy, Ngaøi seõ quaêng nhöõng ngöôøi nhö ngöôi vaøo trong nôi saâu taän cuøng cuûa ñòa nguïc! Ngöôi coù hieåu khoâng, hôõi con caùi cuûa Sa-tan kia?” Vaø sau ñoù Anti-christ vaø tieân tri cuûa haén seõ gieát caùc tín ñoà, vaø caùc tín ñoà seõ vui möøng nhaän laáy söï töû ñaïo cuûa hoï vì Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Caâu 10 noùi vôùi chuùng ta raèng, “neáu ai gieát ngöôøi baèng göôm, mình phaûi bò gieát baèng göôm” Ñieàu naøy coù nghóa raèng neáu Anti-christ gieát caùc tín ñoà thì Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ quaêng haén vaø nhöõng ngöôøi theo haén vaøo trong vöïc saâu khoâng ñaùy, cuõng nhö gieát hoï ôû treân ñaát. Khi nhöõng keû choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi haønh haïi caùc tín ñoà, thì hoï cuõng seõ ñoái dieän vôùi söï haønh haïi thaäm chí lôùn hôn nöõa töø Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhö theá, chuùng ta phaûi choáng nghòch laïi Anti-christ cuøng vôùi söï beàn chí trong ñöùc tin cuûa chuùng ta. Thôøi gian baét bôù cuûa caùc tín ñoà vaøo luùc naøy caû thaûy seõ chæ toàn taïi trong ba naêm röôõi. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå giaûm bôùt söï baét bôù vaø thöû thaùch cuûa tín ñoà, laøm ngaén laïi thôøi gian chæ trong voøng vaøi thaùng hoaëc vaøi tuaàn. Maëc duø caùc tín ñoà seõ chòu töû ñaïo, nhöng hoï seõ soáng laïi. Hoï seõ ñöôïc phuïc sinh vaø thaêng thieân, vaø hoï seõ ñöôïc phöôùc cai trò trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuøng vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Khi Vöông Quoác Ngaøn Naêm ñeán, veû ñeïp thieân nhieân seõ ñaït ñeán ñænh cao cuûa noù, vaø caùc tín ñoà seõ cuøng vôùi Chuùa cai trò trong thaân theå thaùnh ñaõ ñöôïc ñoåi môùi töø theå xaùc cuõ cuûa hoï. Sau ñoù hoï seõ soáng vui veû vôùi Chuùa trong Trôøi môùi Ñaát môùi ñôøi ñôøi. Laøm sao chuùng ta, nhöõng ngöôøi bieát vaø tin nôi moïi ñieàu naøy, coù theå khoâng beàn chí traûi qua söï chòu khoå ngaén haïn seõ ñeán vôùi chuùng ta vì ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Chuùa Jeâsus? 

Baát keå söï thöû thaùch khaéc nghieät nhö theá naøo trong luùc naøy, nhöng voâ soá tín ñoà seõ chòu töû ñaïo, vaø vì theá khoâng coù lyù do naøo ñeå chuùng ta khoâng nhaän söï töû ñaïo cuûa chuùng ta caû. Vì moïi ñieàu naøy laø thaät, neân chuùng ta khoâng bao giôø ñaàu haøng Ñaïi Naïn maø chæ toàn taïi trong moät thôøi gian ngaén treân ñaát naøy. Thí duï cho duø theá giôùi bieán thaønh moät thieân ñöôøng trong moät traêm hay moät ngaøn naêm, chuùng ta cuõng khoâng theå ñaàu phuïc Anti-christ. Moïi ñieàu naøy khoâng coøn xa vôùi chuùng ta nöõa, nhöng seõ xaûy ñeán vôùi chuùng ta trong moät thôøi gian raát gaàn ñaây. 

Vì theá baây giôø chuùng ta phaûi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, trong khi theá giôùi ñang yeân bình. Ñeå chuaån bò cho thôøi gian Ñaïi Naïn naøy, hieän nay chuùng toâi ñang chuyeân caàn rao truyeàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Trong voøng moät naêm, Phuùc aâm maø chuùng toâi giaûng daïy seõ laøm nhöõng coâng vieäc kyø dieäu nhaát. Trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc, nhöõng coâng vieäc kyø dieäu cuûa Phuùc aâm seõ ñeán. Ban ñaàu ngöôøi ta coù theå nhaän Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh caùch thôø ô, nhöng nhieàu ngöôøi khoâng bieát Lôøi Khaûi huyeàn seõ tìm kieám ñeå nghe noù vaø trôû laïi vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vì hoï raát thích thuù vôùi Lôøi Khaûi huyeàn vaø seõ khoâng nhaän noù caùch thôø ô nöõa. 

Khaûi huyeàn ñoaïn 13 laø ñoaïn noùi veà söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà. Khi thôøi gian töû ñaïo ñeán, caùc tín ñoà seõ bò gieát bôûi göôm giaùo vaø bò baén cheát. Nhieàu tín ñoà seõ bò gieát bôûi tay cuûa Anti-christ. Nhöng chuùng ta coù theå ñoái dieän vôùi söï cheát cuûa chuùng ta maø khoâng coù söï sôï haõi naøo, vì noù seõ laø söï cheát veà theå xaùc, chöù khoâng phaûi cheát veà ñöùc tin cuûa chuùng ta. Ñaày daãy ñöùc tin vaø Ñöùc Thaùnh Linh, chuùng ta seõ hoâ to nhöõng lôøi can ñaûm. 

Khoâng coù gì ñeå cho baïn phaûi sôï haõi caû, cho duø baïn khoâng coù khieáu aên noùi hay bò nhuùt nhaùt. Chæ nghó veà caùc tín ñoà xöa cuûa thôøi kyø Hoäi thaùnh Ñaàu tieân. Caùc tín ñoà thôøi ñoù ñaõ khoâng ñaàu phuïc söï eùp buoäc cuûa Sa-tan bôûi vì hoï khoâng bò gieát moät mình nhöng bò gieát chung vôùi nhau, vaø vì hoï cuõng ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh. Haõy nhôù raèng Chuùa Jeâsus ñaõ phaùn vôùi chuùng ta, “Song khi hoï seõ ñem noäp caùc ngöôi, thì chôù lo veà caùch noùi laøm sao, hoaëc noùi lôøi gì; vì nhöõng lôøi ñaùng noùi seõ chæ cho caùc ngöôi chính trong giôø ñoù. Aáy chaúng phaûi töï caùc ngöôi noùi ñaâu, song laø Thaùnh-Linh cuûa Cha caùc ngöôi seõ töø trong loøng caùc ngöôi noùi ra” (Ma-thi-ô 10:19-20). Ñeå nhaän ñöôïc Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, coù theå naøo chuùng ta, laø daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng nhaän laáy söï cheát cuûa chuùng ta sao? Taát caû chuùng ta coù theå nhaän laáy noù. 

Theá giôùi naøy seõ hoaøn toaøn bò huûy dieät bôûi tai hoïa 7 oáng loa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, trong khi moät baïo chuùa goïi laø Anti-christ seõ cai trò trong moät thôøi gian. Vaäy thì laøm sao chuùng ta coù theå ñoåi Thieân ñaøng ñôøi ñôøi vôùi baát cöù ñieàu gì treân theá gian naøy, baát keå noù coù theå laø toát ñeïp nhö theá naøo ñi nöõa? Khi theá giôùi bieán thaønh moät nôi khoâng theå naøo soáng ñöôïc, laø khi nhöõng con soâng bieán thaønh ngaûi ñaéng, bieån bieán thaønh maùu, vaø thieân nhieân bò taøn phaù, thì chuùng ta khoâng theå naøo ñaàu haøng ngöôøi caàm thuù, keû tìm caùch laøm cho chuùng ta phaûn boäi ñöùc tin cuûa chuùng ta. 

Töø ngay ngaøy chuùng ta töû ñaïo, theá giôùi duy nhaát chôø ñôïi nhöõng ngöôøi vaãn coøn ôû treân ñaát naøy seõ laø theá giôùi maø nhöõng beänh dòch khoâng bieát nguyeân nhaân seõ hoaønh haønh döõ doäi vaø nhöõng vuï muøa seõ khoâng coù thu hoaïch, vì chuùng bò khoâ heùo hoaëc bò taøn phaù bôûi möa ñaù. Trong moät theá giôùi nhö theá, daàu khoâng keå ñeán vaán ñeà ñöùc tin, thì cuõng khoâng ai muoán soáng nöõa. 

Saùch Khaûi huyeàn baøy toû cho chuùng ta nhöõng vieäc seõ ñeán trong töông laïi. Khi thôøi ñaïi ngöïa oâ ngaøy nay chæ coøn nhích xa hôn moät ít, thì thôøi ñaïi ngöïa vaøng chaéc chaén seõ ñeán. Noùi caùch khaùc, Chuùa chuùng ta seõ sôùm trôû laïi. Ñieàu maø toâi ñang noùi ôû ñaây laø khoâng phaûi baïn neân töø boû moïi cuûa caûi cuûa baïn vì söï trôû laïi cuûa Chuùa saép ñeán. Nhöng ñieàu toâi noùi ôû ñaây laø chuùng ta neân tieáp tuïc phuïc vuï Chuùa chuùng ta caùch trung tín vaø khoâng thay ñoåi nhö hoâm nay cho ñeán ngaøy Anti-christ xuaát hieän. 

Neáu coù luùc naøo ñoù baïn bò lo laéng hay naûn loøng, thì baây giôø baïn khoâng neân lo laéng nöõa. Khi baïn vaø toâi nhaän bieát raèng chuùng ta seõ bò töû ñaïo, thì loøng chuùng ta seõ trôû neân bình yeân vaø thanh thaûn. Noùi caùch khaùc, vì chuùng ta seõ chòu töû ñaïo, thì chuùng ta coøn tham lam gì nöõa? Neáu coù moät ham muoán naøo ñoù coøn ôû trong chuùng ta, thì ñoù seõ laø giaûng daïy Phuùc aâm naøy cho moïi ngöôøi treân toaøn caû theá giôùi, ñeå nhôø ñoù maø nhieàu tín ñoà seõ taêng leân trong thôøi gian naøy, ñeå hoï ñöôïc cöùu vaø chòu töû ñaïo bôûi tin nôi Phuùc aâm naøy, vaø vì theá hoï ñöôïc nhaän Trôøi môùi Ñaát môùi. Toâi cuõng hi voïng raèng taát caû caùc tín ñoà seõ khieán Nöôùc cuûa Ñaáng Christ trôû thaønh cuûa hoï cuøng vôùi ñöùc tin, ñöôïc nuoâi döôõng bôûi tin nôi leõ thaät naøy, vaø vì theá saün loøng traûi qua moïi ñieàu ñang chôø ñôïi hoï trong thôøi kyø Anti-christ. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban ôn töû ñaïo cho chuùng ta. Khoâng phaûi ai cuõng coù theå chòu töû ñaïo, vaø khoâng phaûi ai cuõng coù theå soáng cho Chuùa. Toâi thaät bieát ôn Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ ban cho chuùng ta moät ôn phöôùc nhö theá, vaø toâi thaät vui vì toâi seõ cheát vì ñöùc tin ñoù. Vì chuùng ta khoâng coù hi voïng cuõng nhö baát cöù söï quyeán luyeán mong manh naøo nôi theá giôùi naøy, neân söï töû ñaïo laø moät haïnh phuùc lôùn ñoái vôùi chuùng ta. 

Moïi ñieàu chuùng ta phaûi laøm laø hi voïng veà Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Thieân ñaøng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saém saün cho chuùng ta, soáng cuoäc soáng bôûi hieäp nhaát moïi noå löïc cuûa chuùng ta ñeå giaûng daïy Phuùc aâm cho toaøn caû theá giôùi cho ñeán ngaøy Chuùa chuùng ta trôû laïi, ñeå ñöôïc gaëp maët Ngaøi trong söï vui möøng khi Ngaøi trôû laïi, vaø ñi ñeán nôi maø chuùng ta ñang troâng ñôïi. Haõy tin nôi Lôøi naøy, vì ñaây laø moïi ñieàu chaéc chaén seõ ñeán. 

Chuùng ta khoâng theå nhaän daáu hieäu cuûa Anti-christ, vì chuùng ta laø daân söï cuûa Nöôùc Trôøi. Bôûi nhaän daáu hieäu seõ laø moät vaán ñeà choïn löïa caù nhaân, noù seõ khoâng hoaøn thaønh bôûi söï eùp buoäc theå xaùc, nhöng bôûi söï chaáp nhaän cuûa taám loøng. 

Ngay caû con caùi cuûa chuùng ta, neáu Phuùc aâm ñöôïc tìm thaáy trong loøng chuùng noù, chuùng cuõng seõ nhaän chòu söï töû ñaïo cuûa chuùng thaäm chí coøn vöõng vaøng hôn laø nhöõng ngöôøi lôùn, vì chuùngï cuõng coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng. Nhö nhöõng ngöôøi lôùn xöng nhaän raèng Chuùa Jeâsus laø Cöuù Chuùa cuûa hoï, neáu Ñöùc Thaùnh Linh ñöôïc tìm thaáy trong loøng con treû thì chuùng chaéc chaén cuõng seõ xöng nhaän raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng. Kinh thaùnh baûo chuùng ta khoâng caàn suy nghó phaûi noùi gì khi chuùng ta bò loâi ñeán tröôùc Anti-christ, vì Ñöùc Thaùnh Linh seõ laøm ñaày loøng chuùng ta vôùi nhöõng lôøi maø chuùng ta coù theå noùi. 

Con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå cuõng seõ sôï haõi khi hoï khoâng thaät tin vaø yeáu ñuoái veà thuoäc linh, nhöng Ñöùc Thaùnh Linh trong hoï khoâng heà sôï haõi. Hoï seõ chòu töû ñaïo bôûi quyeàn naêng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong hoï. Bôûi vì hoï cuõng thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi, neân Ngaøi seõ nhaän linh hoàn hoï, cho pheùp hoï bò gieát veà theå xaùc, vaø cuõng thöôûng cho hoï ñöôïc cai trò trong moät theá giôùi toát hôn. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm ñaày daãy loøng nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuøng vôùi nhöõng Lôøi maø Ngaøi ñaõ phaùn vôùi hoï. Vì theá chæ coù nhöõng linh hoàn ñaõ ñöôïc choïn vaø nhaän bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå chòu töû ñaïo, neân Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå khoâng chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï vì danh cuûa Ngaøi. Bôûi chuùng ta coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng vì chuùng ta ñaõ tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, neân chuùng ta seõ nhaän ñöôïc phaàn thöôûng cuûa Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø söï vinh hieån cuûa Trôøi môùi Ñaát môùi. 

Trong thôøi kyø cuoái cuøng, taát caû chuùng ta seõ kinh nghieäm ñöôïc söï ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng chuùng ta. Khi chuùng ta ñaõ ñöôïc tieàn ñònh ñeå töû ñaïo theo nhö chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, taát caû chuùng ta seõ traûi qua söï töû ñaïo khi chuùng ta ñang ngôïi khen, thôø phöôïng vaø toân vinh Ñöùc Chuùa Trôøi trong söï hieän dieän cuûa Ngaøi. Bôûi vì chuùng ta tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi neân chuùng ta ñi theo Ngaøi chæ bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta, laø ñöùc tin maø chuùng ta coù theå hoâ to “A-men!”. Vì chuùng ta bieát raèng chuùng ta seõ chòu töû ñaïo, neân nhöõng tham lam theå xaùc cuûa chuùng ta töï nhieân seõ ñi khoûi chuùng ta, khieán linh hoàn chuùng ta thaät trong saïch. 

Chòu töû ñaïo, laø yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta, laø nhaän moät ôn phöôùc lôùn vaø ñöôïc vinh hieån lôùn. Khi caùc tín ñoà coù ñöùc tin cuûa hoï trong söï soáng ñôøi ñôøi cuûa Trôøi môùi Ñaát môùi, hoï seõ choáng nghòch laïi Anti-christ vaø baûo veä Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong loøng hoï cho ñeán cuoái cuøng. Trong thôøi gian Ñaïi Naïn naøy, taát caû caùc tín ñoà, nhaän bieát Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï vaø tin nôi söï cöùu roãi troïn veïn cuûa hoï do Ngaøi ban cho, seõ chòu töû ñaïo tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Toâi caûm taï Chuùa vì ñaõ ban cho chuùng ta ôn töû ñaïo naøy.