Sermons

【Chapter 14-1】 < Khaûi huyeàn 14:1-20 > Söï Ngôïi Khen Cuûa Nhöõng Ngöôøi Töû Ñaïo Phuïc Sinh Vaø Caát Leân< Khaûi huyeàn 14:1-20 >

“Toâi nhìn xem, thaáy Chieân Con ñöùng treân nuùi Si-oân, vaø vôùi Ngaøi coù möôøi boán vaïn boán ngaøn ngöôøi ñeàu coù danh Chieân Con vaø danh Cha Chieân Con ghi treân traùn mình. Toâi nghe moät tieáng töø treân trôøi xuoáng, y nhö tieáng nhieàu nöôùc, vaø nhö tieáng saám lôùn; tieáng maø toâi nghe ñoù nhö tieáng ñaøn caàm maø ngöôøi ñaùnh ñaøn gaûy vaäy: chuùng haùt moät baøi ca môùi tröôùc ngoâi, tröôùc boán con sanh vaät vaø caùc tröôûng laõo. Khoâng ai hoïc ñöôïc baøi ca ñoù, hoïa chaêng chæ coù möôøi boán vaïn boán ngaøn ngöôøi ñaõ ñöôïc chuoäc khoûi ñaát maø thoâi. Nhöõng keû aáy chöa bò oâ ueá vôùi ñaøn baø, vì coøn trinh khieát. Chieân Con ñi ñaâu, nhöõng keû naày theo ñoù. Nhöõng keû ñoù ñaõ ñöôïc chuoäc töø trong loaøi ngöôøi, ñeå laøm traùi ñaàu muøa cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con; trong mieäng chuùng chaúng coù lôøi noùi doái naøo heát, cuõng khoâng coù daáu veát gì. Ñieàu aáy ñoaïn, toâi thaáy moät vò thieân söù khaùc bay giöõa trôøi, coù Tin Laønh ñôøi ñôøi, ñaëng rao truyeàn cho daân cö treân ñaát, cho moïi nöôùc, moïi chi phaùi, moïi tieáng, vaø moïi daân toäc. Ngöôøi caát tieáng lôùn noùi raèng: Haõy kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø toân vinh Ngaøi, vì giôø phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñaõ ñeán; haõy thôø phöôïng Ñaáng döïng neân trôøi, ñaát, bieån vaø caùc suoái nöôùc. Moät vò thieân söù khaùc, laø vò thöù hai, theo sau maø raèng: Ba-by-loân lôùn kia, ñaõ ñoå roài, ñaõ ñoå roài, vì noù coù cho caùc daân toäc uoáng röôïu taø daâm thaïnh noä cuûa noù. Laïi moät vò thieân söù khaùc, laø vò thöù ba, theo sau, noùi lôùn tieáng maø raèng: Neáu ai thôø phöôïng con thuù cuøng töôïng noù, vaø chòu daáu noù ghi treân traùn hay treân tay, thì ngöôøi aáy cuõng vaäy, seõ uoáng röôïu thaïnh noä khoâng pha cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi roùt trong cheùn thaïnh noä Ngaøi; vaø seõ chòu ñau ñôùn trong löûa vaø dieâm ôû tröôùc maët caùc thieân söù thaùnh vaø tröôùc maët Chieân Con. Khoùi cuûa söï ñau ñôùn chuùng noù bay leân ñôøi ñôøi. Nhöõng keû thôø laïy con thuù vaø töôïng noù, cuøng nhöõng keû chòu daáu cuûa teân noù ghi, thì caû ngaøy laãn ñeâm khoâng luùc naøo ñöôïc yeân nghæ. Ñaây toû ra söï nhòn nhuïc cuûa caùc thaùnh ñoà: chuùng giöõ ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø giöõ loøng tin Ñöùc Chuùa Jeâsus. Toâi nghe coù tieáng ñeán töø treân trôøi raèng: Haõy vieát laáy: Töø raøy, phöôùc thay cho nhöõng ngöôøi cheát laø ngöôøi cheát trong Chuùa! Ñöùc Thaùnh Linh phaùn: Phaûi, vì nhöõng ngöôøi aáy nghæ ngôi khoûi söï khoù nhoïc, vaø vieäc laøm mình theo sau. Toâi nhìn xem, thaáy moät ñaùm maây traéng; coù keû gioáng nhö moät con ngöôøi ngoài treân maây, ñaàu ñoäi maõo trieàu thieân vaøng, tay caàm löôõi lieàm beùn. Coù moät thieân söù khaùc ôû ñeàn thôø ñi ra, caát tieáng lôùn keâu Ñaáng ngoài treân maây raèng: Haõy quaêng löôõi lieàm xuoáng vaø gaët ñi; vì giôø gaët haùi ñaõ ñeán, muøa maøng döôùi ñaát ñaõ chín roài. Ñaáng ngoài treân maây beøn quaêng löôõi lieàm mình xuoáng ñaát, vaø döôùi ñaát ñeàu bò gaët. Moät vò thieân söù khaùc ôû ñeàn thôø treân trôøi ñi ra, cuõng caàm moät caùi löôõi lieàm beùn. Roài moät vò thieân söù khaùc nöõa coù quyeàn cai trò löûa, töø baøn thôø ñi ra, laáy tieáng lôùn keâu vò thieân söù caàm löôõi lieàm beùn maø raèng: Haõy quaêng löôõi lieàm beùn cuûa ngöôi xuoáng vaø haùi nhöõng chuøm nho ôû döôùi ñaát ñi, vì nho ñaõ chín roài. Thieân söù quaêng löôõi lieàm xuoáng ñaát, caét vöôøn nho ôû ñaát vaø neùm nho vaøo thuøng lôùn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thuøng aáy phaûi giaøy ñaïp taïi ngoaøi thaønh; roài coù huyeát ôû thuøng chaûy ra, huyeát ñoù leân ñeán choã khôùp ngöïa, daøi moät quaõng laø moät ngaøn saùu traêm daëm.”Giaûi Thích


Caâu 1: Toâi nhìn xem, thaáy Chieân Con ñöùng treân nuùi Si-oân, vaø vôùi Ngaøi coù möôøi boán vaïn boán ngaøn ngöôøi ñeàu coù danh Chieân Con vaø danh Cha Chieân Con ghi treân traùn mình.

Ñaây laø noùi veà nhöõng tín ñoà taùi sanh, nhöõng ngöôøi ñöôïc phuïc sinh vaø thaêng thieân sau söï töû ñaïo cuûa hoï do Anti-christ, ngôïi khen Chuùa treân Thieân ñaøng. Caùc thaùnh ñoà chòu töû ñaïo bôûi Anti-christ vaø caùc thaùnh ñoà ñang nguõ baáy giôø seõ ôû treân Thieân ñaøng, ngôïi khen Chuùa baèng moät baøi baøi haùt môùi. Trong caâu 4 chuùng ta thaáy raèng 144 ngaøn ngöôøi haùt baøi haùt môùi naøy. Baïn coù theå thaéc maéc raèng coù phaûi chæ coù 144 ngaøn ngöôøi ñöôïc thaêng thieân khoâng. Nhöng con soá 14 ôû ñaây coù nghóa raèng moïi vieäc ñaõ thay ñoåi (Ma-thi-ô 1:17).

Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng sau söï töû ñaïo vaø thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà, Chuùa seõ thay ñoåi theá giôùi hieän taïi naøy thaønh moät theá giôùi hoaøn toaøn môùi. Thay vì theá giôùi naøy, Chuùa chuùng ta seõ xaây döïng moät theá giôùi maø Ngaøi seõ soáng vôùi daân söï cuûa Ngaøi ôû ñoù. Ñaây laø yù muoán cuûa Ñaáng Saùng Taïo. 

Nhöõng ngöôøi ngôïi khen Chuùa treân Thieân ñaøng laø nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh thaùnh ñoà bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Ñaáng Christ ban cho trong khi ôû treân ñaát naøy. Nhö theá, treân traùn hoï laø teân cuûa Chieân Con vaø cuûa Cha, vì hieän nay hoï thuoäc veà Ñaáng Christ. 

 

Caâu 2: Toâi nghe moät tieáng töø treân trôøi xuoáng, y nhö tieáng nhieàu nöôùc, vaø nhö tieáng saám lôùn; tieáng maø toâi nghe ñoù nhö tieáng ñaøn caàm maø ngöôøi ñaùnh ñaøn gaûy vaäy 

Caùc thaùnh ñoà treân Thieân ñaøng laø nhöõng ngöôøi ñaõ chòu töû ñaïo ñeå baûo veä söï cöùu roãi maø Chuùa ñaõ ban cho hoï vaø baûo veä ñöùc tin cuûa hoï nôi leõ thaät raèng chæ mình Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï, vaø sau ñoù hoï laø nhöõng ngöôøi ñöôïc phuïc sinh. Vì thaân xaùc cuûa hoï ñöôïc phuïc sinh vaø ñöôïc thaêng thieân bôûi quyeàn naêng cuûa Chuùa, neân hoï ngôïi khen Ngaøi treân Thieân ñaøng veà söï cöùu roãi vaø söï ban phöôùc cuûa Ngaøi cuõng nhö ban cho hoï naêng quyeàn. Tieáng ca ngôïi cuûa hoï ñeïp nhö tieáng nöôùc chaûy, vaø uy nghieâm nhö saám lôùn. Taát caû hoï ñeàu ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï ñôøi ñôøi qua söï cöùu chuoäc bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho trong khi hoï ôû treân ñaát. 


Caâu 3: Chuùng haùt moät baøi ca môùi tröôùc ngoâi, tröôùc boán con sanh vaät vaø caùc tröôûng laõo. Khoâng ai hoïc ñöôïc baøi ca ñoù, hoïa chaêng chæ coù möôøi boán vaïn boán ngaøn ngöôøi ñaõ ñöôïc chuoäc khoûi ñaát maø thoâi.

144.000 ngöôøi ôû ñaây töôïng tröng cho caùc tín ñoà ñaõ thaêng thieân. Trong Kinh thaùnh, soá 14 coù nghóa laø moät söï thay ñoåi. Nhöõng ngöôøi coù theå ngôïi khen Chuùa baèng moät baøi ca môùi trong Thieân ñaøng laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc ñoåi môùi trong khi ôû treân ñaát bôûi nhaän ñöôïc söï tha toäi vaø ñöôïc taùi sanh qua ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ñaáây laø taïi sao ôû ñaây Chuùa noùi raèng hoï coù 144 ngaøn ngöôøi. 

Ngoaøi hoï ra, khoâng ai coù theå ngôïi khen Chuùa veà ôn cöùu chuoäc cuûa Ngaøi qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Chuùa chuùng ta vì theá ñöôïc ngôïi khen bôûi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaø laø nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh laø söï ban cho cuûa hoï. 


Caâu 4: Nhöõng keû aáy chöa bò oâ ueá vôùi ñaøn baø, vì coøn trinh khieát. Chieân Con ñi ñaâu, nhöõng keû naày theo ñoù. Nhöõng keû ñoù ñaõ ñöôïc chuoäc töø trong loaøi ngöôøi, ñeå laøm traùi ñaàu muøa cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con;

Thaùnh ñoà laø nhöõng ngöôøi ñaõ khoâng bò laøm oâ ueá ñöùc tin cuûa hoï bôûi baát cöù söùc maïnh hay toân giaùo theá gian naøo. Coù nhieàu ngöôøi trong theá gian naøy deã daøng thay ñoåi ñöùc tin cuûa hoï. Nhöng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh thaùnh ñoà bôûi tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, vaø bôûi nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi cuûa hoï, ñöùc tin cuûa hoï khoâng bao giôø thay ñoåi vì baát cöù ñieàu gì trong theá gian naøy. 

Caùc thaùnh ñoà caát leân Thieân Ñaøng vaø ngôïi khen Chuùa laø nhöõng ngöôøi ñaõ gìn giöõ moät caùch vöõng beàn Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho. Nhö theá, nhöõng ngöôøi coù theå ngôïi khen Chuùa trong Nöôùc Trôøi laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc Chuùa caát leân bôûi ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 

Trong phaàn giöõa cuûa caâu 4 cheùp, “Chieân Con ñi ñaâu, nhöõng keû naày theo ñoù.” Baïn phaûi nhaän bieát raèng nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taåy saïch moïi toäi loãi cuûa hoï moät laàn ñuû caû qua ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, sau khi ñöôïc taùi sanh, phaûi ñi theo Chuùa baát cöù nôi naøo Ngaøi daãn hoï ñi. Vì hoï ñaõ nhaän ñöôïïc söï tha toäi, trong loøng hoï tìm thaáy söï vui möøng saün loøng ñi theo Chuùa baát cöù nôi naøo Ngaøi daãn hoï ñi. Trong thôøi kyø cuoái cuøng, hoï seõ ngôïi khen Chuùa nôi Thieân ñaøng, chòu töû ñaïo bôûi Anti-christ cuøng vôùi ñöùc tin cuûa hoï, ñöôïc soáng laïi vaø thaêng thieân bôûi Chuùa. 

Kinh Thaùnh cuõng cheùp raèng, “Nhöõng keû ñoù ñaõ ñöôïc chuoäc töø trong loaøi ngöôøi, ñeå laøm traùi ñaàu muøa cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con” Trong voâ soá ngöôøi soáng trong theá gian naøy, chæ coù moät ít ngöôøi ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa chuùng ta noùi trong Gieâ-reâ-mi 3:14 raèng, “Trong voøng caùc ngöôi, ta seõ löïa moãi thaønh moät ngöôøi, moãi hoï hai ngöôøi, maø ñem ñeán Si-oân.” Moät soá ít ngöôøi ñaõ gaëp Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaø nhaän ñöôïc söï tha toäi laø nhö vaäy. 

Bôûi vì hoï thuoäc veà Chieân Con, neân hoï seõ laø nhöõng ngöôøi nhaän traùi ñaàu muøa cuûa söï phuïc sinh, hoï ñöôïc thaêng thieân bôûi quyeàn naêng cuûa Chuùa vaø hoï laø nhöõng ngöôøi ngôïi khen Chuùa ñôøi ñôøi, moïi ñieàu nhö Chuùa ñaõ höùa. Treân ñaát naøy hoï cuõng laø nhöõng ngöôøi ñi theo Chuùa baát cöù nôi naøo Ngaøi daãn hoï ñi. Ñieàu naøy laø bôûi aân ñieån vaø quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 5: Trong mieäng chuùng chaúng coù lôøi noùi doái naøo heát, cuõng khoâng coù daáu veát gì phaïm vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.

Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh coù theå giaûng daïy Phuùc aâm thaät naøy bôûi moâi mieäng cuûa hoï. Trong khi ngaøy nay coù nhieàu ngöôøi ñang giaûng daïy Phuùc aâm trong caùch rieâng cuûa hoï, thaät söï chæ coù moät soá ít ngöôøi giaûng daïy moät caùch chính xaùc Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 

Coù nhöõng ngöôøi chæ giaûng daïy veà huyeát cuûa Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù maø khoâng daïy veà Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho. Taïi sao? Bôûi vì khoâng coù Phuùc aâm naøo khaùc ngoaøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø Phuùc aâm thaät cuûa Kinh thaùnh. Vì taát caû toäi loãi trong loøng ngöôøi coâng chính ñaõ ñöôïc caát ñi bôûi Lôøi cuûa Phuùc aâm thaät, neân hoï coù theå giaûng daïy Phuùc aâm naøy baèng moâi mieäng cuûa hoï vôùi ñaày söï thuyeát phuïc. 


Caâu 6-7: Ñoaïn, toâi thaáy moät vò thieân söù khaùc bay giöõa trôøi, coù Tin Laønh ñôøi ñôøi, ñaëng rao truyeàn cho daân cö treân ñaát, cho moïi nöôùc, moïi chi phaùi, moïi tieáng, vaø moïi daân toäc. Ngöôøi caát tieáng lôùn noùi raèng: Haõy kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø toân vinh Ngaøi, vì giôø phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñaõ ñeán; haõy thôø phöôïng Ñaáng döïng neân trôøi, ñaát, bieån vaø caùc suoái nöôùc.

Nhöõng thaùnh ñoà taùi sanh phaûi tieáp tuïc coâng boá veà phuùc aâm treân ñaát naøy. Vì theá, coâng vieäc giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh naøy phaûi tieáp tuïc treân ñaát cho ñeán ngay ngaøy caùc tín ñoà thaêng thieân. 

Chæ nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh môùi coù theå chòu töû ñaïo bôûi Anti-christ ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï, vaø chæ hoï môùi coù theå ñöôïc caát leân Nöôùc Trôøi. Moïi ngöôøi phaûi kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaø bôûi ñoù nhaän ñöôïc söï tha toäi vaø ñöôïc ban cho Ñöùc Thaùnh Linh. Neáu nhöõng Cô-ñoác-nhaân Chuùa Jeâsus ngaøy nay khoâng theå tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho trong söï bieát ôn, thì ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa Jeâsus seõ trôû neân voâ ích. 

Ñaáng ñaõ döïng neân toaøn caû vuõ truï vaø moïi ñieàu trong ñoù khoâng laø ai khaùc hôn ngoaøi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Nhö theá, con ngöôøi phaûi nhaän bieát Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï, laø Ñaáng ñaõ taïo döïng neân hoï vaø ban cho hoï söï cöùu roãi cuøng vôùi söï tha thöù cuûa Ngaøi veà toäi loãi hoï, vaø vì theá phaûi thôø phöôïng Ngaøi caùch xöùng hôïp vì bôûi tay Ngaøi maø moïi vieäc ñöôïc taïo döïng vaø hoaøn taát. Bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuûa Ngaøi trong loøng hoï, taát caû moïi ngöôøi coù theå ñöôïc tha thöù toaøn boä toäi loãi cuûa hoï vaø ñöôïc ban cho Ñöùc Thaùnh Linh.

Theá giôùi naøy hieän nay phaûi chuaån bò ñeå nhaän söï ñoaùn phaït maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ seõ baùo traû treân nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Dó nhieân, chuùng ta cuõng phaûi chuaån bò ñöùc tin cuûa chuùng ta trong vieäc sôùm ñöôïc thaêng thieân bôûi Chuùa, vì ngaøy ñoaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ñeán raát gaàn vôùi chuùng ta. Caùch ñeå chuaån bò cho söï thaêng thieân laø tin nôi Lôøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho. Taïi sao? Bôûi vì chæ bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuûa Ngaøi thì ngöôøi ñoù môùi coù theå nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh, vaø khi ngaøy cuoái cuøng ñeán, hoï seõ maëc laáy söï vinh hieån cuûa vieäc ñöôïc Chuùa caát leân khoâng trung trong söï thaêng thieân cuûa hoï. 

Vì theá moïi toäi nhaân phaûi tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa söï saùng taïo vaø söï cöùu roãi, vaø thôø phöôïng Ngaøi caùch xöùng hôïp caøng sôùm caøng toát. Hoï phaûi tieáp nhaän Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaøo loøng hoï, nhaän aân ñieån cuûa söï cöùu chuoäc vaø Ñöùc Thaùnh Linh nhö laø söï ban cho cuûa hoï. Nhöõng ai thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nhaän Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho vaøo trong loøng hoï vaø khoâng töø boû noù, vì ñaây laø caùch hoï coù theå thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 8: Moät vò thieân söù khaùc, laø vò thöù hai, theo sau maø raèng: Ba-by-loân lôùn kia, ñaõ ñoå roài, ñaõ ñoå roài, vì noù coù cho caùc daân toäc uoáng röôïu taø daâm thaïnh noä cuûa noù.

Theá giôùi naøy seõ bieán maát bôûi söï ñoaùn phaït ñaùng sôï cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Vì nhöõng toân giaùo ñöôïc taïo neân döïa treân nhöõng söï daïy doã sai laïc, neân noù seõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi huûy dieät. Nhöõng toân giaùo theá gian naøy ñaõ khieán ngöôøi ta ñi theo theá gian hôn laø ñi theo Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø duøng hoï nhö laø coâng cuï choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, theá giôùi naøy seõ bò huûy dieät, vì daân söï cuûa noù ñaõ rôøi boû Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ham muoán nhöõng toân giaùo theá gian ñoù. 

Vieäc hoï ñi theo nhöõng toân giaùo cuûa theá gian coù nghóa laø hoï ñaõ ñi theo nhöõng chuùa giaû taïo, töùc laø ma quyû. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät theá giôùi naøy trong côn giaän döõ cuûa Ngaøi. Moïi thöù trong theá giôùi naøy vaø taát caû nhöõng toân giaùo sai laïc cuûa noù seõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi huûy dieät, vaø chuùng seõ uoáng laáy röôïu phaãn noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö theá, nhöõng ai choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng nhö nhöõng keû aùc soáng aên baùm vaøo nhöõng toân giaùo theá gian, seõ ñeàu rôi vaøo trong nhöõng tai hoïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bò quaêng vaøo ñòa nguïc ñôøi ñôøi. 


Caâu 9-10: Laïi moät vò thieân söù khaùc, laø vò thöù ba, theo sau, noùi lôùn tieáng maø raèng: Neáu ai thôø phöôïng con thuù cuõng töôïng noù, vaø chòu daáu noù ghi treân traùn hay treân tay, thì ngöôøi aáy cuõng vaäy, seõ uoáng röôïu thaïnh noä khoâng pha cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi roùt trong cheùn thaïnh noä Ngaøi; vaø seõ chòu ñau ñôùn trong löûa vaø dieâm ôû tröôùc maët caùc thieân söù thaùnh vaø tröôùc maët Chieân Con.

Ñöùc Chuùa Trôøi caûnh baùo moïi ngöôøi ôû ñaây raèng neáu ai thôø phöôïng Con Thuù vaø töôïng haén hay nhaän daáu hieäu cuûa haén treân tay phaûi hoaëc traùn hoï, thì anh/chò ta seõ nhaän söï tröøng phaït nôi hoûa nguïc. Haønh ñoäng qua nhieàu ngöôøi, Sa-tan seõ eùp buoäc toaøn theå nhaân loaïi thôø phöôïng thaàn töôïng laøm theo hình aûnh cuûa Anti-christ, nhöng nhöõng ngöôøi taùi sanh seõ choáng laïi vaø chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. Cho neân nhöõng ngöôøi taùi sanh phaûi choáng nghòch laïi Anti-christ vaø chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. 

Neáu baát cöù ai ñaàu phuïc Anti-christ, quyø laïy tröôùc töôïng haén vaø nhaän con daáu teân hay soá cuûa haén, thì anh/chò aáy seõ nhaän laáy côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi seõ quaêng anh/chò ñoù vaøo trong hoà löûa vaø dieâm chaùy ñôøi ñôøi. Khi thôøi gian Ñaïi Naïn ñeán, caùc tín ñoà phaûi caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, baûo veä ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa, vaø ñaët hi voïng cuûa hoï nôi Nöôùc Ngaøi. Vaø bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, hoï phaûi choáng laïi Anti-christ vaø baûo veä ñöùc tin cuûa hoï, tham gia trong söï töû ñaïo, phuïc sinh vaø thaêng thieân, ñeå nhôø ñoù hoï nhaän ñöôïc ôn phöôùc ôû vôùi Chuùa ñôøi ñôøi trong Nöôùc Ngaøi. 


Caâu 11: Khoùi cuûa söï ñau ñôùn chuùng noù bay leân ñôøi ñôøi. Nhöõng keû thôø laïy con thuù vaø töôïng noù, cuøng nhöõng keû chòu daáu cuûa teân noù ghi, thì caû ngaøy laãn ñeâm khoâng luùc naøo ñöôïc yeân nghæ.

Nhöõng ngöôøi thôø phöôïng Sa-tan nhö Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nhaän laõnh nhöõng tai hoïa cuûa Ngaøi vaø bò thoáng khoå ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc. Ai ñaàu phuïc Anti-christ trong thôøi kyø cuoái cuøng vaø thôø phöôïng töôïng haén nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò khoå sôû nôi hoà löûa vaø dieâm chaùy ñaày ngaäp söï phaãn noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû chuùng ta phaûi tin raèng ai ñi theo Con Thuù vaø töôïng haén, vaø ai nhaän daáu hieäu Con Thuù thì ngaøy vaø ñeâm seõ khoâng ñöôïc ngôi nghæ. 


Caâu 12: Ñaây toû ra söï nhòn nhuïc cuûa caùc thaùnh ñoà: chuùng giöõ ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø giöõ loøng tin Ñöùc Chuùa Jeâsus.

Vì caùc thaùnh ñoà tin hoaøn toaøn nôi söï giaøu coù, vinh hieån vaø phöôùc haïnh maø Chuùa ñaõ höùa cho hoï, neân hoï seõ beàn chí vöôït qua trong söï kieân nhaãn. Hoï cuõng phaûi beàn chí vöôït qua thôøi kyø Ñaïi Naïn. Lôøi höùa maø Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc hieän vôùi caùc thaùnh ñoà trong thôøi kyø cuoái cuøng laø Ngaøi seõ ban cho hoï ôn ñöôïc soáng vôùi Ngaøi sau söï töû ñaïo cuûa hoï, cuøng vôùi söï soáng laïi bôûi quyeàn naêng cuûa Chuùa, hoï ñöôïc caát leân Trôøi. 

Vì theá caùc thaùnh ñoà phaûi beàn chí vì hoï tin nôi phöôùc haïnh naøy, laø phöôùc haïnh seõ cho pheùp hoï böôùc vaøo tieäc cöôùi Chieân Con cuøng vôùi Chuùa, cuøng cai trò vôùi Ngaøi trong moät ngaøn naêm, vaø luoân luoân soáng vôùi Ngaøi trong Nöôùc Thieân ñaøng. Khi thôøi gian cuoái cuøng ñeán, caùc thaùnh ñoà phaûi chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. Hoï phaûi beàn chí vöôït qua heát thaûy nhöõng thöû thaùch cuûa thôøi kyø naøy trong söï kieân nhaãn. 

Caùc thaùnh ñoà hieän ñang soáng trong thôøi ñaïi hieän taïi, khi Anti-christ ñoøi hoï töø boû ñöùc tin cuûa hoï cuøng vôùi söï ñe doïa, eùp buoäc vaø duï doã cuûa haén, phaûi nhaän laáy söï töû ñaoï cuûa hoï, tin nôi nhöõng lôøi höùa cuûa Chuùa. Taïi sao? Vì ngay töùc thì sau ñoù, moïi ôn phöôùc cuûa Chuùa chuùng ta seõ ñöôïc laøm troïn y nhö Ngaøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta. Taát caû moïi tín ñoà coù theå nhaän phaàn thöôûng cuûa hoï chæ bôûi giöõ ñöùc tin cuûa hoï nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nôi Chuùa. Vì theá, haõy giöõ ñöùc tin cuûa baïn nôi Lôøi Chuùa. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ möøng ñoùn caùc thaùnh ñoà ñaõ baûo veä ñöùc tin cuûa hoï trong Lôøi Ngaøi vaø trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaøo trong theá giôùi hoaøn toaøn môùi cuûa Ngaøi. 

Coù nhieàu lyù do taïi sao caùc thaùnh ñoà phuïc vuï Phuùc aâm cuûa Chuùa phaûi beàn chí kieân nhaãn vöôït qua moïi khoù khaên cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn naøy. Vì moät töông lai toát ñeïp hôn, caàn phaûi coù moät söï kieân nhaãn chòu ñöïng nhöõng gian khoå hieän taïi 

Roâ-ma 5:3-4 noùi vôùi chuùng ta, “Naøo nhöõng theá thoâi, nhöng chuùng ta cuõng khoe mình trong hoaïn naïn nöõa, vì bieát raèng hoaïn naïn sanh söï nhòn nhuïc, söï nhòn nhuïc sanh söï reøn taäp, söï reøn taäp sanh söï troâng caäy. Nhöõng thaùnh ñoà coù theå beàn chí vöôït qua Ñaïi Naïn bôûi tin nôi Chuùa seõ soáng moät cuoäc ñôøi phöôùc haïnh, nhaän ñöôïc söï phuïc sinh vaø thaêng thieân töø nôi Ngaøi vaø cai trò trong Nöôùc Ngaøi. Nhö theá, chuùng ta phaûi hoaøn toaøn beàn chí vöôït qua Thöû thaùch vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta. Bôûi gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa, caùc thaùnh ñoà coù theå thöïc söï beàn chí vöôït qua Ñaïi Naïn cuûa thôøi kyø cuoái cuøng. Caùc thaùnh ñoà luoân tin nôi moïi ñieàu maø Chuùa seõ laøm troïn cho hoï trong ñôøi naøy laãn treân Thieân ñaøng. 

 

Caâu 13: Toâi nghe coù tieáng ñeán töø treân trôøi raèng: Haõy vieát laáy: Töø raøy, phöôùc thay cho nhöõng ngöôøi cheát laø ngöôøi cheát trong Chuùa! Ñöùc Thaùnh Linh phaùn: Phaûi, vì nhöõng ngöôøi aáy nghæ ngôi khoûi söï khoù nhoïc, vaø vieäc laøm mình theo sau.

Caâu naøy noùi ôû ñaây raèng, “Phöôùc thay cho nhöõng ngöôøi cheát laø ngöôøi cheát trong Chuùa!” Taïi sao? Vì khi thôøi gian Thöû thaùch ñeán – coù nghóa laø khi Anti-christ cai trò toaøn caû theá giôùi – thì moïi toäi nhaân ñang soáng trong theá gian naøy seõ hoaøn toaøn bò huûy dieät. Vì theá caùc thaùnh ñoà phaûi nhìn vaøo söï saép ñeán cuûa Nöôùc Ñaáng Christ, baûo veä ñöùc tin cuûa hoï, vaø nhaän chòu söï töû ñaïo trong ñöùc tin hoï. Nhöõng ngöôøi chòu töû ñaïo ñeå quy vinh hieån cho Chuùa thì ñöôïc phöôùc, vaø nhö theá, hoï phaûi chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. 

Chuùa seõ chaêm soùc nhöõng thaùnh ñoà nhö theá, cho pheùp hoï phuïc sinh vaø thaêng thieân ñeå caát hoï leân Nöôùc cuûa Ngaøi. Taát caû nhöõng coâng khoù cuûa nhöõng thaùnh ñoà treân ñaát seõ keát thuùc, vaø hoï seõ ñöôïc soáng höôûng nhöõng phaàn thöôûng cuûa hoï do Chuùa ban cho. Luùc baáy giôø, taát caû caùc thaùnh ñoà seõ vui veû cai trò vôùi Chuùa vaø höôûng söï soáng ñôøi ñôøi, vaø söï giaøu coù, vinh hieån cuûa Nöôùc Ngaøi seõ laø cuûa hoï ñôøi ñôøi. 

Ñaáy laø taïi sao nhöõng ngöôøi chòu töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng baûo veä ñöùc tin cuûa hoï thaät ñöôïc phöôùc, vì hoï seõ soáng vôùi Chuùa trong moïi söï giaøu coù vaø vinh hieån cuûa Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuøng vôùi Nöôùc Thieân ñaøng cuûa Ngaøi cho ñeán ñôøi ñôøi. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khoâng ñaàu phuïc Con Thuù vaø baûo veä ñöùc tin nôi Chuùa cuûa hoï, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban ôn ñoàng cai trò vôùi Chuùa ñôøi ñôøi. 


Caâu 14: Toâi nhìn xem, thaáy moät ñaùm maây traéng; coù keû gioáng nhö moät con ngöôøi ngoài treân maây, ñaàu ñoäi maõo trieàu thieân vaøng, tay caàm löôõi lieàm beùn.

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa seõ trôû laïi ñeå caát caùc thaùnh ñoà leân. Vì Chuùa laø Thaày cuûa caùc thaùnh ñoà, neân Ngaøi seõ phuïc sinh caùc thaùnh ñoà ñaõ chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï vaø caát hoï leân Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong thôøi gian Ñaïi Naïn, söï thaêng thieân chaéc chaén seõ xaûy ñeán vôùi caùc thaùnh ñoà. 


Caâu 15: Coù moät thieân söù khaùc ôû ñeàn thôø ñi ra, caát tieáng lôùn keâu Ñaáng ngoài treân maây raèng: Haõy quaêng löôõi lieàm xuoáng vaø gaët ñi; vì giôø gaët haùi ñaõ ñeán, muøa maøng döôùi ñaát ñaõ chín roài.

Lôøi naøy töôïng tröng cho söï hoaøn taát vieäc thaêng thieân cuûa caùc thaùnh ñoà do Chuùa thöïc hieân. Cuõng thôøi gian ñoù, söï thaêng thieân seõ xaûy ra sau söï töû ñaïo cuûa caùc thaùnh ñoà. Luùc ñoù, Chuùa seõ cho pheùp söï thaêng thieân ñoái vôùi nhöõng thaùnh ñoà ñaõ nguû, cuøng vôùi caùc thaùnh ñoà ñaõ chòu töû naïn. Keát quaû ñöùc tin cuûa caùc thaùnh ñoà ñöôïc tìm thaáy trong söï cöùu roãi, söï töû ñaïo, söï phuïc sinh, söï thaêng thieân vaø söï soáng ñôøi ñôøi cuûa hoï. Thôøi gian thaêng thieân cuûa caùc thaùnh ñoà laø sau söï töû ñaïo cuûa hoï trong khi chòu söï baét bôù cuûa Anti-christ, vaø ñoàng thôøi vôùi söï soáng laïi cuûa hoï. 


Caâu 16: Ñaáng ngoài treân maây beøn quaêng löôõi lieàm mình xuoáng ñaát, vaø döôùi ñaát ñeàu bò gaët.

Caâu naøy cuõng töôïng tröng cho söï thaêng thieân cuûa caùc thaùnh ñoà. Thaêng thieân coù nghóa laø caát caùc thaùnh ñoà leân khoâng trung. Vaäy coù phaûi ñieàu naøy coù nghóa raèng caùc thaùnh ñoà seõ ñöôïc caát leân khoâng trung vaø sau ñoù ngöï xuoáng theá gian cuøng vôùi Chuùa khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Sau khi caùc thaùnh ñoà ñöôïc thaêng thieân, Chuùa chuùng ta seõ huûy dieät ñaát, bieån vaø moïi thöù trong ñoù baèng caùch ñoå tai hoïa 7 caùi baùt xuoáng, vaø sau söï huûy dieät theá giôùi naøy, Ngaøi seõ ngöï xuoáng theá gian cuøng vôùi caùc thaùnh ñoà. 

Sau ñoù Chuùa vaø caùc thaùnh ñoà cuûa Ngaøi seõ cai trò theá gian naøy trong moät ngaøn naêm, vaø khi tieäc cöôùi Chieân Con keát thuùc, hoï seõ thaêng thieân leân Nöôùc Thieân ñaøng ñôøi ñôøi. Khi caùc thaùnh ñoà cuøng vôùi Chuùa döï tieäc cöôùi Chieân Con, thì Chuùa ñaõ ñoåi môùi toaøn caû theá gian vaø moïi vaät trong ñoù. 

Sau söï thaêng thieân, caùc thaùnh ñoà seõ ôû laïi trong khoâng trung vôùi Chuùa trong moät thôøi gian, vaø khi tai hoïa 7 caùi baùt hoaøn toaøn keát thuùc, hoï seõ trôû xuoáng ñaát môùi ñeå cuøng cai trò vôùi Ngaøi trong moät ngaøn naêm. Sau ñoù hoï seõ böôùc vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi Chuùa, vaø soáng vôùi Ngaøi ñôøi ñôøi. 


Caâu 17: Moät vò thieân söù khaùc ôû ñeàn thôø treân trôøi ñi ra, cuõng caàm moät caùi löôõi lieàm beùn.

Thieân söù xuaát hieän ôû ñaây laø thieân söù cuûa söï ñoaùn xeùt. Thieân söù naøy seõ ñoå nhöõng tai hoïa treân ngöôøi theá gian, laø nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø quaêng hoï vaøo trong hoà löûa ñôøi ñôøi. Nhieäm vuï cuûa ngöôøi laø quaêng vaø boû nhöõng toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh vaøo vöïc saâu khoâng ñaùy cuøng vôùi Anti-christ vaø nhöõng keû theo haén. 

 

Caâu 18: Roài moät vò thieân söù khaùc nöõa coù quyeàn cai trò löûa, töø baøn thôø ñi ra, laáy tieáng lôùn keâu vò thieân söù caàm löôõi lieàm beùn maø raèng: Haõy quaêng löôõi lieàm beùn cuûa ngöôi xuoáng vaø haùi nhöõng chuøm nho ôû döôùi ñaát ñi, vì nho ñaõ chín roài.

Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng thôøi gian nhöõng toäi nhaân bò Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn xeùt toäi choáng nghòch Ngaøi hieän ñang ñeán. Thôøi gian cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø thôøi gian thöïc hieän chöông trình cuûa Ngaøi. Ñeå ban cho nhöõng toäi nhaân söï ñoaùn xeùt hoà löûa cuûa Ngaøi, Ngaøi seõ taäp hôïp taát caû moïi toäi nhaân vaø nhöõng keû choáng nghòch Ngaøi vaø tröøng phaït hoï caùch xöùng ñaùng. 

 

Caâu 19: Thieân söù quaêng löôõi lieàm xuoáng ñaát, caét vöôøn nho ôû ñaát vaø neùm nho vaøo thuøng lôùn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Lôøi naøy baøy toû cho chuùng ta raèng sau söï thaêng thieân cuûa caùc thaùnh ñoà, Anti-christ vaø nhöõng toäi nhaân seõ chòu khoå naïn lôùn döôùi tai hoïa 7 caùi baùt. Treân ñaát naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ ñoå côn giaän cuûa Ngaøi treân nhöõng toäi nhaân baèng caùch môû xích nhöõng tai hoïa ñaùng sôï cuûa Ngaøi treân hoï, vaø tieáp theo söï naøy seõ laø hình phaït nôi hoûa nguïc. Nhöõng tai hoïa maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå treân toäi nhaân, Anti-christ vaø nhöõng keû theo haén laø côn giaän coâng chính cuûa Ngaøi. Ñaây laø söï döï bò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho nhöõng toäi nhaân choáng nghòch Ngaøi. 

Caâu 20: Thuøng aáy phaûi giaøy ñaïp taïi ngoaøi thaønh; roài coù huyeát ôû thuøng chaûy ra, huyeát ñoù leân ñeán choã khôùp ngöïa, daøi moät quaõng laø moät ngaøn saùu traêm daëm.

ÔÛ ñaây caâu naøy noùi raèng söï tröøng phaït töø côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï khoå naïn cuûa nhöõng ngöôøi vaãn coøn ôû treân ñaát naøy, caû con ngöôøi laãn sinh vaät, bôûi söï ñoå xuoáng cuûa taïi hoïa 7 caùi baùt laø khaéc nghieät nhö theá naøo. Noù cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng tai hoïa naøy seõ taøn phaù toaøn caû theá giôùi. Khi nhöõng thaùnh ñoà chòu töû ñaïo, ñöôïc soáng laïi vaø phuïc sinh, töø luùc baáy giôø vaø sau ñoù, thì côn giaän tai hoïa 7 caùi baùt naøy seõ cuøng moät luùc ñoå xuoáng theá gian, vaø vì theá keát thuùc moïi söï ôû ñoù. 

Khoâng ai ngoaïi tröø caùc thaùnh ñoà ôû trong Thieân ñaøng vaø caùc thieân söù ôû beân caïnh Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thoaùt khoûi nhöõng tai hoïa ñaùng sôï naøy. Maët khaùc, chæ coù söï söûa phaït nôi hoûa nguïc ñang chôø ñôïi nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôïc laïi, khi ñoù nhöõng thaùnh ñoà taùi sanh seõ ôû trong böûa tieäc cöôùi treân khoâng trung cuøng vôùi Chuùa, caûm taï vaø ngôïi khen Ngaøi vì söï cöùu roãi cuûa Ngaøi. Töø ñoù, caùc thaùnh ñoà seõ soáng vôùi Chuùa maõi maõi trong nhöõng phöôùc haïnh ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi.