Sermons

【Chapter 14-2】 < Khaûi huyeàn 14:1-20 > Tín Ñoà Neân Phaûn ÖÙng Nhö Theá Naøo Tröôùc Söï Xuaát Hieän Cuûa Anti-christ?< Khaûi huyeàn 14:1-20 >


Ñeå chieán thaéng Anti-christ khi haén xuaát hieän trong töông lai gaàn ñaây, caùc tín ñoà phaûi chuaån bò ñeå chòu töû ñaïo vì ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa. Ñeå laøm theá, hoï phaûi bieát roõ veà nhöõng aâm möu ñoäc aùc maø Anti-christ seõ ñem ñeán theá gian naøy. Chæ khi ñoù caùc tín ñoà môùi coù theå choáng nghòch vaø chieán thaéng haén bôûi ñöùc tin. Sa-tan seõ tìm caùch huûy dieät ñöùc tin cuûa Cô-ñoác-nhaân baèng caùch buoäc hoï nhaän daáu hieäu hoaëc con soá cuûa haén. 

Lyù do maø haén tìm caùch trieät phaù ñöùc tin cuûa Cô-ñoác-nhaân vì haén choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø muoán huûy dieät ñöùc tin cuûa ngöôøi coâng chính, neân haén ngaên trôû ngöôøi ta nhaän söï tha thöù toäi loãi qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Anti-christ seõ khieán ngöôøi ta trôû thaønh noâ leä cuûa haén vaø khieán hoï choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, Anti-christ vaø nhöõng keû ñi theo haén, laø nhöõng keû vaãn coøn ôû treân theá gian naøy seõ nhaän nhöõng söï tröøng phaït vaø tai hoïa lôùn. 

Ngöôøi coâng chính phaûi soáng ñôøi soáng ñöùc tin vôùi moät söï hieåu bieát roõ raøng veà tai hoïa 7 caùi baùt maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå xuoáng treân keû thuø cuûa hoï. Nhö Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn trong Phuïc-truyeàn 32:35, “Söï baùo thuø seõ thuoäc veà ta, phaàn ñoái traû seõ qui veà ta”. Ngaøi seõ baùo thuø hoï veà söï cheát cuûa con caùi Ngaøi. Nhö theá, chuùng ta phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta vaø soáng ñôøi soáng ñaéc thaéng, hôn laø bò traøn ngaäp söï giaän döõ vaø laøm nhöõng vieäc voâ ích. Tin vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät taát caû nhöõng ngöôøi vaãn coøn treân ñaát naøy sau söï tuaän ñaïo cuûa caùc thaùnh ñoà hoï phaûi chieán ñaáu choáng laïi Anti-christ. Khoâng Bao Giôø Ñöôïc Queân Laõng Lôøi Cuûa Leõ Thaät 


Taát caû nhöõng gì maø nhöõng ai ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi phaûi nhôù laø chæ coù nhöõng tín ñoà saïch toäi môùi coù theå ñöôïc soáng laïi vaø caát leân ngay sau khi chòu töû ñaïo bôûi Anti-christ. Khi Anti-christ xuaát hieän vaø ngaøy töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà ñeán, chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng moïi lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc laøm troïn. 

Töø caâu 14 trôû ñi, Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñoaïn 14 noùi vôùi chuùng ta raèng söï caát leân chaén chaén seõ xaûy ñeâán vôùi caùc thaùnh ñoà, vaø thôøi ñieåm caát leân laø ngay sau khi hoï töû ñaïo. 

Chuùng ta khoâng ñöôïc queân raèng söï töû ñaïo vaø caát leân cuûa chuùng ta seõ ñeán sau khi Sa-tan khieán ngöôøi ta nhaän daáu hieäu cuûa noù. Vì ngöôøi coâng chính chòu töû ñaïo bôûi Anti-christ, neân ôn phöôùc ñaàu tieân laø söï phuïc sinh vaø caát leân ñang chôø ñôïi hoï. Vaøo luùc ñoù, ngöôøi coâng chính seõ nhaän laáy söï töû ñaïo thieâng lieâng ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï, vì hoï seõ töø choái nhaän daáu hieäu cuûa Sa-tan. Nhöõng ngöôøi coâng chính ñaõ töû ñaïo seõ ñöôïc nhaän phaàn thöôûng tuøy theo coâng khoù cuûa hoï treân ñaát naøy, vaø söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc gia theâm cho hoï. 

Ñöøng buoàn raàu cuõng nhö ñöøng giaän döõ khi baïn thaáy caùc anh em tín höõu hay nhöõng ngöôøi thaân cuûa baïn chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. Ngöôïc laïi, taát caû caùc tín ñoà phaûi taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi vaø quy vinh hieån cho Ngaøi vì ñaõ cho pheùp hoï chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï, vì ngay sau ñoù nhöõng ngöôøi töû ñaïo seõ ñöôïc soáng laïi trong thaân theå thaùnh vaø ñöôïc Chuùa caát hoï leân. Tai Hoïa Baûy Caùi Baùt Ñöôïc Chuaån Bò Cho Nhöõng Keû Choáng Nghòch Laïi Ñöùc Chuùa Trôøi Laø Gì? 


Caâu 19 noùi, “Thieân söù quaêng löôõi lieàm xuoáng ñaát, caét vöôøn nho ôû ñaát vaø neùm nho vaøo thuøng lôùn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Nhöõng ngöôøi luoân luoân choáng nghòch laïi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi soá phaän cuûa hoï laø phaûi nhaän laáy nhöõng tai hoïa ñaùng sôï cuûa Ngaøi sau söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà, vì hoï ñaõ töø choái tieáp nhaän Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho vaøo loøng hoï trong khi hoï ôû treân ñaát naøy, vaø thaäm chí choáng nghòch laïi Ngaøi. Ñaây laø nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ khoâng tin nôi söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ñaõ ñeán bôûi huyeát cuûa Ngaøi vaø nöôùc ñeå cöùu hoï khoûi toäi loãi. Hoï khoâng chæ phaûi nhaän tai hoïa 7 caùi baùt do Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng nhöng hoï cuõng phaûi nhaän tai hoïa tröøng phaït ñaùng sôï cuûa ñòa nguïc ñôøi ñôøi. 

Ñaây laø 7 tai hoïa maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ mang ñeán cho nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc Chuùa thaêng thieân. Sau söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå tai hoïa 7 caùi baùt maø Ngaøi ñaõ chuaån bò cho nhöõng ngöôøi khoâng döï phaàn trong söï thaêng thieân neân vaãn coøn ôû treân ñaát naøy nhö laø noâ leä cuûa Sa-tan vaø tieáp tuïc phaïm thöôïng nghòch cuøng söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch khoâng thöông xoùt. 

Vaäy thì taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khieán ngöôøi coâng chính chòu töû ñaïo? Vì neáu nhöõng ngöôøi coâng chính vaãn coøn ôû treân ñaát naøy vôùi nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh, thì Ngaøi seõ khoâng theå ñoå tai hoïa 7 caùi baùt xuoáng khi thôøi ñieåm cuûa chuùng ñeán. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông ngöôøi coâng chính, neân Ngaøi cho pheùp hoï chòu töû ñaïo ñeå hoï coù theå tham döï trong söï vinh hieån cuûa Ngaøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khieán cho ngöôøi coâng chính chòu töû ñaïo tröôùc khi tai hoïa 7 caùi baùt xaûy ra. Sau söï soáng laïi vaø caát leân cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính ñaõ töû ñaïo, Ngaøi seõ ñoå nhöõng tai hoïa naøy xuoáng theá gian theo yù Ngaøi. Tai hoïa 7 caùi baùt naøy laø tai hoïa cuoái cuøng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng nhaân loaïi treân ñaát naøy. Vöông Quoác Ngaøn Naêm Vaø Uy Quyeàn Cuûa Caùc Tín Ñoà 


Thôøi ñaïi Vöông Quoác Ngaøn Naêm seõ baét ñaàu khi Chuùa cuøng vôùi caùc tín ñoà cuûa Ngaøi ngöï xuoáng theá gian naøy laàn nöõa. Ma-thi-ô 5:5 noùi vôùi chuùng ta raèng, “Phöôùc cho nhöõng keû nhu mì, vì seõ höôûng ñöôïc ñaát!” Khi Chuùa cuøng vôùi caùc tín ñoà trôû laïi, Lôøi Thi-thieân 37:29, raèng “Vì nhöõng keû laøm aùc seõ bò dieät; Coøn keû naøo troâng ñôïi Ñöùc Gieâ-hoâ-va seõ ñöôïc ñaát laøm cô nghieäp. Seõ hoaøn toaøn ñöôïc laøm thaønh. 

Khi Chuùa ngöï xuoáng ñaát naøy cuøng vôùi taát caû caùc tín ñoà, Ngaøi seõ ban cho hoï quyeàn ñeå khieán traùi ñaát naøy trôû thaønh cuûa hoï. Luùc ñoù, Ngaøi seõ ban cho hoï quyeàn cai trò 10 thaønh, vaø 5 thaønh khaùc nöõa. Chuùa seõ ñoåi môùi ñaát naøy vaø moïi thöù trong ñoù khi Ngaøi trôû laïi, vaø töø ñoù trôû ñi Ngaøi cho pheùp caùc tín ñoà cuøng cai trò vôùi Ngaøi trong moät ngaøn naêm. 

Vaäy thì ngöôøi coâng chính trong thôøi ñaïi naøy phaûi neân soáng vôùi hi voïng gì? Hoï phaûi soáng vôùi hi voïng veà ngaøy maø Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc xaây treân ñaát naøy. Khi Nöôùc Chuùa ñeán trong ñaát naøy thì seõ coù söï bình an, vui möøng vaø phöôùc haïnh tuoân traøn töø söï cai trò cuûa Ngaøi. Soáng döôùi söï cai trò cuûa Chuùa, chuùng ta seõ khoâng thieáu gì, maø seõ laø moät cuoäc soáng trong söï dö daät traøn ñaày vaø tuyeät myõ cuûa Ngaøi. 

Khi Nöôùc Chuùa ñeán trong ñaát naøy, moïi hi voïng vaø mô öôùc cuûa ngöôøi coâng chính seõ ñöôïc laøm troïn. Sau khi soáng treân ñaát naøy trong moät ngaøn naêm, ngöôøi coâng chính seõ böôùc vaøo Nöôùc Thieân ñaøng, nhöng nhöõng ai choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò quaêng vaøo hoà löûa vaø dieâm chaùy ñôøi ñôøi, chòu khoå caû ngaøy laãn ñeâm cho ñeán maõi maõi. 

Vì theá ngöôøi coâng chính phaûi soáng trong hi voïng, chôø ñôïi ngaøy cuûa Chuùa. Taát caû nhöõng ngöôøi coâng chính khoâng ñöôïc queân raèng söï töû ñaïo, soáng laïi, thaêng thieân vaø söï soáng ñôøi ñôøi hoaøn toaøn thuoäc veà hoï. Haõy giöõ trong loøng baïn Lôøi leõ thaät vaø hi voïng maø baïn ñaõ ñöôïc nghe vaø haõy naém giöõ noù caùch vöõng vaøng. 

Cho ñeán ngaøy Chuùa trôû laïi, ngöôøi coâng chính seõ soáng ñeå giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaø ñaët hi voïng cuûa hoï nôi Nöôùc Thieân ñaøng. Ngöôøi coâng chính coù quyeàn soáng ñôøi ñôøi trong Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø coù quyeàn giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh treân ñaát naøy. Nhöõng Tín Ñoà Soáng Trong Thôøi Ñaïi Ñen Toái Naøy Phaûi Laøm Gì? 


Thôøi ñaïi naøy roõ raøng laø moät thôøi ñaïi ñen toái, vaø caøng ngaøy caøng trôû neân khoù khaên ñeå soáng trong thôøi ñaïi naøy. Nhö theá, chuùng ta phaûi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho toäi nhaân vaø nuoâi döôõng hoï. Treân toaøn caû theá giôùi naøy, ngöôøi coâng chính phaûi rao truyeàn tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï tha thöù toäi loãi ñeán töø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho. Ñaây laø ñieàu maø nhöõng ngöôøi coâng chính phaûi laøm hieän nay. 

Neáu hoï ñeå maát cô hoäi hieän taïi naøy thì noù seõ khoâng bao giôø trôû laïi vôùi hoï nöõa. Vì söï cuoái cuøng cuûa theá giôùi naøy khoâng coøn xa, neân chuùng ta phaûi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh nhieàu hôn nöõa vaø nuoâi döôõng nhöõng linh hoàn hö maát baèng hi voïng veà Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø ñieàu toát ñeïp maø nhöõng ngöôøi coâng chính neân laøm. 

Trong theá giôùi hieän taïi, coù nhieàu ngöôøi, cho duø hoï khoâng coù Lôøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, nhöng hoï vaãn noùi raèng hoï tin Chuùa Jeâsus vaø soáng ñôøi soáng phuïc söï Chuùa. Nhöng nhöõng ngöôøi höôùng daãn ñôøi soáng ñaïo cuûa hoï maø khoâng coù leõ thaät laø nhöõng tieân tri giaû. Nhöõng keû giaû doái naøy laø nhöõng ngöôøi duï doã, laø nhöõng ngöôøi chæ boùc loät cuûa caûi vaät chaát cuûa tín ñoà trong danh Chuùa Jeâsus. 

Vì theá chuùng ta toäi nghieäp nhöõng ngöôøi coá gaéng soáng ñôøi soáng ñöùc tin trong khi bò nhöõng tieân tri giaû naøy caùm doã. Soáng ñôøi soáng ñöùc tin ngoaøi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, nhöõng Cô-ñoác-nhaân chæ coù hö danh naøy vaãn laø toäi nhaân vaø tieáp tuïc soáng döôùi söï nguyeàn ruûa cuûa Luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi, cho duø hoï noùi raèng hoï tin Chuùa Jeâsus. Hoï ñang luoân luoân soáng trong toäi loãi, khoâng bieát raèng neáu hoï chæ caàn tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, thì moïi toäi loãi trong loøng hoï seõ maát ñi vaø khieán hoï ñöôïc traéng nhö tuyeát, vaø Ñöùc Thaùnh Linh seõ ñöôïc ban cho hoï nhö moät aân töù. 

Nhöng ngöôïc laïi, nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi tin vaø giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh seõ soáng trong söï an bình. Nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daân söï Ngaøi vui möøng trong Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Hoï laøm chöùng raèng: “Bôûi gaùnh toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi moät laàn ñuû caû vôùi Baùp-tem Ngaøi nôi Giaêng, vaø bôûi chòu ñoaùn phaït vì nhöõng toäi loãi naøy treân Thaäp töï giaù, Chuùa Jeâsus ñaõ khieán moïi toäi loãi cuûa theá gian bieán maát. Khi toâi tin nôi söï cöùu roãi naøy, moïi toäi loãi ñaõ ñeø naëng trong toâi cuõng maát ñi. Hieän nay toâi ñaõ trôû thaønh ngöôøi coâng chính.” 

Vôùi nhöõng söï laøm chöùng nhö theá, nhöõng thaùnh ñoà trong Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi ñang quy vinh hieån cho Ngaøi. Nhöõng ai coù ñöùc tin naøy coù theå coù hi voïng veà Thieân ñaøng. Söï Soáng Laïi Ñaàu Tieân Laø Moät Söï Kieän Daønh Cho Caùc Thaùnh Ñoà 


Chæ trong moät thôøi gian ngaén nöõa Chuùa seõ sôùm trôû laïi theá gian naøy. Khoâng coøn bao laâu nöõa trong töông lai, ngöôøi trôû thaønh Anti-christ seõ xuaát hieän vaø in daáu hieäu cuûa haén treân tay phaûi hoaëc treân traùn nhieàu ngöôøi. Khi thôøi ñieåm naøy ñeán, baïn neân nhaän bieát raèng laàn ñeán thöù hai cuûa Chuùa cuõng nhö söï töû ñaïo, soáng laïi vaø phuïc sinh cuûa caùc tín ñoà ñang gaàn keà beân baïn. Khi ngaøy vaø giôø ñoù ñeán, baïn neân nhaän bieát raèng ñaây laø moät ngaøy vui möøng cho caùc tín ñoà, nhöng ñoái vôùi toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh, thì ñaây laø ngaøy ñoaùn xeùt toäi loãi cuûa hoï. 

Taát caû thaùnh ñoà seõ ñöôïc soáng laïi sau söï töû ñaïo cuûa hoï, vaø sau ñoù tham döï trong tieäc cöôùi Chieân Con cuøng vôùi Chuùa. Khi baïn vaø toâi chòu töû ñaïo trong thôøi gian naøy, thaân theå chuùng ta seõ sôùm ñöôïc soáng laïi vaø thaêng thieân. Baát keå ñieàu gì coù theå xaûy ra ñoái vôùi thaân theå cuûa nhöõng thaùnh ñoà ñaõ ñi tröôùc chuùng ta – duø thaân theå cuûa hoï coù bieán thaønh buïi ñaát hay hoï khoâng coøn hình thuø nöõa, khoâng thaønh vaán ñeà. Khi thôøi kyø naøy ñeán, caùc thaùnh ñoà seõ ñöôïc soáng laïi, khoâng phaûi trong thaân theå yeáu ñuoái cuûa hieän taïi, nhöng trong moät thaân theå troïn veïn. Ngöôøi coâng chính seõ ñöôïc soáng laïi trong thaân theå thaùnh vaøo luùc ñoù, vaø soáng ñôøi ñôøi vôùi Chuùa. 

Khi thôøi kyø khoù khaên chôø ñôïi chuùng ta, khi Anti-christ xuaát hieän vaø baét bôù chuùng ta, chuùng ta phaûi baûo veä ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ bôûi tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta ñang nghe hieän nay. Cuõng theá, chuùng ta khoâng ñöôïc queân raèng bôûi vì baïn vaø toâi ñaõ tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh neân chuùng ta seõ tham döï trong söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà, söï soáng laïi ñaàu tieân vaø söï thaêng thieân cuûa hoï. 

Baây giôø baïn khoâng ñöôïc rôøi xa ñöùc tin cuûa baïn nôi leõ thaät naøy vaø soáng ñôøi soáng choáng laïi vaø chieán thaéng Anti-christ. Cho ñeán khi ngaøy naøy xaûy ra, chuùng ta phaûi cuøng vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu tröôùc chuùng ta bôûi tin nôi leõ thaät naém laáy Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñi theo Chuùa trong nieàm tin. Ngay Caû Hieän Nay Vaãn Coù Nhieàu Keû Giaû Doái, Caùm Doã Ngöôøi Khaùc


Ngay caû hieän nay vaãn coù voâ soá ngöôøi, laø ñaày tôù cuûa Sa-tan, ñang daïy doã nhöõng nieàm tin sai laïc. Ñaëc bieät, coù nhieàu keû giaû doái, laø nhöõng keû uûng hoä vaø daïy hoïc thuyeát Caát leân tröôùc ñaïi naïn cho hoäi thaùnh cuûa hoï, tìm caùch thuyeát phuïc raèng hoï chaúng bò aûnh höôûng gì vôùi 7 naêm Ñaïi Naïn caû. 

Ngöôïc laïi, Kinh thaùnh minh chöùng roõ raøng raèng söï töû ñaïo vaø caát leân cuûa caùc thaùnh ñoà seõ ñeán khi ba naêm röôõi Ñaïi Naïn vöøa môùi qua. Chuùng ta ñöøng ñeå bò caùm doã bôûi nhöõng keû giaû doái nhö theá. Ngöôïc laïi chuùng ta haõy hieåu bieát vaø tin raèng khi ba naêm röôõi cuûa 7 naêm Ñaïi Naïn vöøa qua, taát caû chuùng ta seõ chòu töû ñaïo, vaø ngay sau ñoù seõ ñoàng thôøi ñöôïc soáng laïi vaø ñöoâc caát leân. 

Vì theá chuùng ta phaûi traùnh xa nhöõng tieân tri giaû, laø nhöõng ngöôøi daïy raèng hoï chaúng coù lieân quan gì ñeán baûy naêm Ñaïi Naïn. Nhöõng thaùnh ñoà thaät tin raèng söï töû ñaïo, soáng laïi, phuïc sinh vaø tieäc cöôùi Chieân Con seõ ñeán ngay khi ba naêm röôõi Ñaïi Naïn vöøa môùi qua. Vaäy Thì Hieän Nay Taát Caû Chuùng Ta Neân Soáng Nhö Theá Naøo? 


Baáy giôø baïn phaûi nhaän bieát raèng neáu ai tin Chuùa laø Cöùu Chuùa – nghóa laø, Ñaáng ñaõ ñeán theá gian naøy, mang toäi loãi cuûa theá gian vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi nôi Giaêng, ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù, vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát – thì Ñöùc Thaùnh Linh seõ ñeán trong loøng cuûa ngöôøi tin naøy nhö laø söï ban cho. 

Baïn phaûi duøng tai ñeå laéng nghe vaø tin trong loøng baïn nhöõng ñieàu Ñöùc Thaùnh Linh noùi vôùi baïn qua Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø haõy ñaët ñöùc tin cuûa baïn nôi Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû caùc thaùnh ñoà phaûi soáng ñôøi soáng ñöùc tin cuûa hoï bôûi söï höôùng daãn cuûa Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vì chæ moät ngöôøi, khoâng ai coù theå giaûng day Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuõng nhö khoâng theå giöõ noù hay phuïc vuï noù. Ñaây laø taïi sao Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaät voâ cuøng quan troïng cho nhöõng tín ñoà ñaõ ñöôïc taùi sanh. 

Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thieát laäp Hoäi thaùnh vaø ñaày tôù cuûa Ngaøi treân ñaát naøy, vaø qua hoï Ngaøi nuoâi döôõng chieân Ngaøi. Ñaëc bieät, coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân quan troïng vaø quyù baùu hôn khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán gaàn chuùng ta, vaø nhö theá toâi caàu nguyeän vaø hi voïng raèng baïn seõ soáng ñôøi soáng trung tín ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh. Vì thôøi kyø cuoái cuøng gaàn keà, ngöôøi coâng chính phaûi cuøng nhau laøm vieäc sieâng naêng hôn, ñeå caàu nguyeän, an uûi, naâng ñôû, giuùp nhau vaø ñeå soáng vì Chuùa, hieäp nhaát thaønh moät loøng vaø moät muïc ñích. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho söï töû ñaïo, phuïc sinh, söï caát leân vaø söï soáng ñôøi ñôøi cho tín ñoà. Taát caû chuùng ta haõy soáng cuoäc soáng choáng laïi vaø chieán thaéng Anti-christ, vaø sau ñoù töï tin ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Ha-leâ-lugia!