Sermons

【Chapter 15-1】 < Khaûi huyeàn 15:1-8 > Trong Khoâng Trung Tín Ñoà Ngôïi Khen Nhöõng Coâng Vieäc Laï Luøng Cuûa Chuùa< Khaûi huyeàn 15:1-8 >

“Toâi thaáy moät ñieàm khaùc ôû treân trôøi, vöøa lôùn vöøa laï: baûy thieân söù caàm baûy tai naïn sau cuøng, vì bôûi caùc tai naïn naày laøm heát côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi thaáy nhö bieån baèng pha ly loän vôùi löûa, nhöõng keû ñaõ thaéng con thuù vaø hình töôïng noù cuøng soá cuûa teân noù, ñöùng beân bieån pha ly ñoù maø naâng ñaøn caàm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng haùt baøi ca Moâi-se, laø toâi tôù Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø baøi ca Chieân Con, maø raèng: Hôõi Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng, coâng vieäc Chuùa lôùn lao vaø laï luøng thay! Hôõi Vua cuûa muoân ñôøi, ñöôøng loái Ngaøi laø coâng bình vaø chaân thaät! Laïy Chuùa, ai laø keû khoâng kính sôï vaø khoâng ngôïi khen danh Ngaøi? Vì moät mình Ngaøi laø thaùnh, moïi daân toäc seõ ñeán thôø laïy tröôùc maët Ngaøi, vì caùc söï ñoaùn xeùt Ngaøi ñaõ ñöôïc toû ra. Roài ñoù, toâi nhìn xem, thaáy treân trôøi coù nôi thaùnh cuûa ñeàn taïm chöùng côù môû ra. Baûy vò thieân söù caàm baûy tai naïn töø ñeàn thôø ñi ra, maëc aùo gai trong saïch röïc rôõ, vaø ngang ngöïc thaét ñai vaøng. Moät con trong boán con sanh vaät ban cho baûy vò thieân söù baûy caùi baùt baèng vaøng ñöïng ñaày söï thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng haèng soáng ñôøi ñôøi. Ñeàn thôø beøn ñaày nhöõng khoùi, vì côù söï vinh hieån vaø oai quyeàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; chaúng ai ñöôïc vaøo ñeàn thôø cho ñeán chöøng naøo baûy tai naïn cuûa baûy thieân söù ñöôïc laøm troïn.”Giaûi Thích


Caâu 1: Toâi thaáy moät ñieàm khaùc ôû treân trôøi, vöøa lôùn vöøa laï: baûy thieân söù caàm baûy tai naïn sau cuøng, vì bôûi caùc tai naïn naày laøm heát côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ñoaïn 15 noùi vôùi chuùng ta veà thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theá gian bôûi tai hoïa 7 caùi baùt do baûy thieân söù ñoå xuoáng. “Moät ñieàm khaùc ôû treân trôøi, vöøa lôùn vöøa laï,” maø söù ñoà Giaêng ñaõ thaáy laø gì? Ñoù laø moät caûnh töôïng kyø laï veà caùc thaùnh ñoà ñöùng treân bieån pha leâ vaø ngôïi khen nhöõng coâng vieäc cuûa Chuùa. 


Caâu 2: Toâi thaáy nhö bieån baèng pha ly loän vôùi löûa, nhöõng keû ñaõ thaéng con thuù vaø hình töôïng noù cuøng soá cuûa teân noù, ñöùng beân bieån pha ly ñoù maø naâng ñaøn caàm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Cuïm töø “nhö bieån pha leâ troän vôùi löûa” ôû ñaây noùi vôùi chuùng ta raèng tieáng than van vì ñau khoå treân ñaát naøy seõ ñaït ñeán ñænh cao cuûa noù khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå tai hoïa 7 caùi baùt xuoáng, vaø maët khaùc, caùc tín ñoà seõ ngôïi khen Chuùa treân khoâng trung. Tai hoïa 7 caùi baùt do Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng ñaát naøy laø ñem söï baùo thuø treân keû thuø cuûa caùc tín ñoà. 

Luùc ñoù, caùc thaùnh ñoà ñaõ döï phaàn trong söï phuïc sinh vaø ñöôïc caát leân bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, seõ ñöùng treân bieån pha leâ troän vôùi löûa maø ngôïi khen nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi. Caùc thaùnh ñoà ñaõ ñöôïc soáng laïi vaø thaêng thieân bôûi chòu töû ñaïo treân ñaát naøy qua quyeàn naêng cuûa Chuùa seõ ngôïi khen söï cöùu roãi vaø quyeàn naêng cuûa Ngaøi ñôøi ñôøi. Nhöõng thaùnh ñoà ngôïi khen Chuùa laø nhöõng thaùnh ñoà ñaõ giaønh ñöôïc khaûi hoaøn cuûa ñöùc tin bôûi chieán thaéng Anti-christ vôùi ñöùc tin baèng vieäc ñaõ töø choái haén, hình töôïng cuûa haén, caû daáu hieäu teân hoaëc con daáu cuûa haén. 


Caâu 3: Chuùng haùt baøi ca Moâi-se, laø toâi tôù Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø baøi ca Chieân Con, maø raèng: Hôõi Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng, coâng vieäc Chuùa lôùn lao vaø laï luøng thay! Hôõi Vua cuûa muoân ñôøi, ñöôøng loái Ngaøi laø coâng bình vaø chaân thaät!

Caùc thaùnh ñoà ñöùng treân bieån pha leâ ñang haùt baøi haùt Moâi-se vaø baøi haùt Chieân Con. Noäi dung cuûa noù laø: “Hôõi Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng, coâng vieäc Chuùa lôùn lao vaø laï luøng thay! Hôõi Vua cuûa muoân ñôøi, ñöôøng loái Ngaøi laø coâng bình vaø chaân thaät!”

Lôøi cuûa baøi haùt naøy, nhö ñöôïc cheùp, laø ñeå ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì quyeàn pheùp toaøn naêng cuûa Ngaøi, chaúng coù gì maø Ngaøi khoâng theå laøm. ÔÛ ñaây cuõng cheùp raèng, “lôùn lao vaø laï luøng thay coâng vieäc [Ngaøi].” 

Töø “laï luøng” ôû ñaây coù nghóa laø “ñieàu gì ñoù thaät to lôùn maø lôøi khoâng theå dieãn taû ñöôïc”. Noùi caùch khaùc, thaät vó ñaïi vaø laï luøng khi, qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, Chuùa chuùng ta ñaõ cöùu taát caû nhöõng tín ñoà trong thôøi Cöïu öôùc laãn Taân öôùc khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï, khieán hoï saïch toäi, vaø cho pheùp nhöõng tín ñoà naøy, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu qua ñöùc tin cuûa hoï, ñöôïc ngôïi khen Chuùa trong khoâng trung bôûi phuïc sinh hoï töø söï cheát cuûa xaùc thòt vaø caát hoï leân khoâng trung. Caùc thaùnh ñoà naøy ñang ngôïi khen Chuùa vì Ngaøi laø Cöùu Chuùa, laø Chuùa vaø laø Thöôïng Ñeá cuûa hoï. 

Baïn coù thöïc söï tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng vuõ truï vaø moïi thöù trong ñoù, bao goàm caû baïn vaø toâi, vaø Ngaøi chính thaät laø Chuùa cuûa chuùng ta khoâng? Chæ coù nhöõng ngöôøi tin nôi leõ thaät naøy môùi coù theå trôû thaønh nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho. Nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin naøy laø nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin thaät nhaát. Cô-ñoác-nhaân phaûi bieát vaø tin raèng Chuùa Jeâsus laø Ñaáng Saùng Taïo, laø Ñaáng ñaõ taïo neân caû vuõ truï vaø moïi thöù trong ñoù. Hoï phaûi ngôïi khen vaø thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi bieát vaø tin nôi nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi. “Hôõi Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng, to lôùn vaø laï luøng thay coâng vieäc cuûa Ngaøi!” Söï ngôïi khen trong ñöùc tin naøy baøy toû ñöùc tin thaät cuûa nhöõng tín ñoà thaät söï taùi sanh, laø nhöõng ngöôøi haùt baøi haùt Moâi-se vaø baøi haùt Chieân Con. 

Baïn coù tin raèng Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng khoâng? Nhöõng ngöôøi tin raèng Chuùa Jeâsus chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ taïo döïng toaøn caû vuõ truï cuõng tin raèng Chuùa ñaõ ñeán theá gian naøy trong hình haøi moät con ngöôøi, vaøo tuoåi 30 Ngaøi ñaõ chòu Baùp-tem bôûi Giaêng ñeå gaùnh toäi loãi cuûa con ngöôøi moät laàn ñuû caû, vaø Ngaøi ñaõ ñoå huyeát, cheát treân Thaäp töï giaù vaø soáng laïi töø coõi cheát. Qua ñöùc tin cuûa hoï, hoï nhaän ñöôïc söï tha toäi vaø trôû thaønh thaùnh ñoà. Nhöõng ngöôøi bieát leõ thaät naøy, vaø coù ñöùc tin thaät nôi ñoù, chaéc chaén coù theå ñöôïc mieâu taû laø ngöôøi coù ñöùc tin lôùn. 

Phaân ñoaïn naøy noùi raèng nhöõng tín ñoà ñaõ ñöôc caát leân ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi treân khoâng trung raèng, “Vó ñaïi vaø laï luøng thay nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi.” Noùi caùch khaùc, hoï ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ taïo döïng vuõ truï vaø loaøi ngöôøi, vì ñaõ cöùu nhöõng toäi nhaân treân ñaát naøy bôûi taåy saïch moïi toäi loãi cuûa hoï moät laàn ñuû caû vôùi Baùp-tem cuûa Chuùa nhaän nôi Giaêng, vaø vì ñaõ ban cho hoï quyeàn trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi – moïi ñieàu ñoù do Chuùa ban cho qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vieäc caùc thaùnh ñoà coù theå döï phaàn trong söï töû ñaïo vì Ñaáng Christ, soáng laïi, vaø höôûng söï soâáng ñôøi ñôøi – moïi ñieàu naøy laø nhöõng ôn phöôùc do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. 

Taát caû caùc thaùnh ñoà phaûi daâng Chuùa söï ngôïi khen ñeå baøy ra söï vinh hieån cuûa Ngaøi vì nhöõng coâng vieäc coâng chính maø Chuùa ñaõ laøm cho toäi nhaân – nghóa laø, vì khieán moïi toäi loãi maát ñi, cuõng nhö vì nhöõng coâng vieäc khaùc maø Ngaøi ñaõ laøm trong khi soáng treân theá gian. Nhöõng thaùnh ñoà haùt baøi haùt cuûa Moâi-se vaø baøi ca cuûa Chieân Con treân khoâng trung. Hoï ca ngôïi Chuùa raèng thaät vó ñaïi vaø laï luøng thay nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng ñaõ laøm cho nhöõng toäi nhaân vaø keû thuø cuûa Ngaøi. 

Quaû thaät, nhöõng ñieàu maø Chuùa ñaõ laøm cho nhöõng thaùnh ñoà vaø cho taát caû nhöõng ngöôøi choáng nghòch Ngaøi khoâng chæ tuyeät vôøi ñoái vôùi chuùng ta maø noù coøn laï luøng nöõa. Muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc taïo döïng theá giôùi naøy laø ñeå khieán con ngöôøi trôû thaønh daân söï cuûa Ngaøi. Nhö theá, moïi coâng vieäc maø Ngaøi ñaõ laøm cho nhaân loaïi ñoái vôùi chuùng ta thaät laø to lôùn vaø laï luøng. Chuùng ta daâng söï vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi moïi ñieàu maø Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng ta, vaø chuùng ta ngôïi khen Ngaøi bôûi tin nôi moïi coâng vieäc cuûa Ngaøi. 

Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng con ngöôøi theo hình Ngaøi cuõng thaät laï luøng. Vieäc Ngaøi ban Luaät phaùp cuûa Ngaøi cho moïi ngöôøi vaø vieäc Ngaøi laøm vieäc qua nöõ ñoàng trinh Ma-ri ñeå sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeán theá gian naøy cuõng thaät tuyeät vôøi tröôùc maét chuùng ta. Nhöng cuøng luùc chuùng ta tin raèng moïi coâng vieäc naøy ñöôïc laøm laø ñeå cöùu toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï. Cuõng thaät laï luøng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta ñaõ chuyeån moïi toäi loãi cuûa theá gian treân thaân theå cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ moät laàn ñuû caû, bôûi khieán Ngaøi nhaän Baùp-tem nôi Giaêng ñeå vì theá maø Ngaøi coù theå khieán moïi toäi loãi cuûa con ngöôøi maát ñi hoaøn toaøn vaø troïn veïn. 

Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï söï tha toäi ñôøi ñôøi vaø Ñöùc Thaùnh Linh cuûa Ngaøi laø vieäc tuyeät vôøi vaø laï luøng. Vaø vieäc Ngaøi khieán nhöõng thaùnh ñoà ñaõ ñöôïc cöùu cuûa Ngaøi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho toaøn caû theá giôùi laø moät ôn phöôùc tuyeät vôøi khaùc, laø vieäc maø moät laàn nöõa thaät laï luøng ñoái vôùi chuùng ta. Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta cho pheùp söï töû ñaïo ñeán vôùi nhöõng thaùnh ñoà, cho hoï ñöôïc soáng laïi, ñöôïc caát leân vaø cho hoï soáng trong söï vinh hieån ñôøi ñôøi treân Thieân ñaøng – moïi coâng vieäc naøy cuõng laø nhöõng ôn phöôùc tuyeät vôøi.

Döï tính saün moïi ñieàu naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm troïn tuøy theo thôøi ñieåm cuûa noù – nhöõng coâng vieäc naøy cuûa Chuùa, laø vieäc khieán nhöõng toäi nhaân ñöôïc vinh hieån vaø ñöôïc ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi trôû thaønh ôn phöôùc lôùn trong loøng chuùng ta. Chuùng ta cuõng taï ôn Chuùa vì chính Ngaøi ñaõ baùo thuø nhöõng keû ñoái nghòch Ngaøi vôùi quyeàn pheùp toaøn naêng qua tai hoïa 7 caùi baùt.

Vì moïi coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hieän ra tröôùc maét caùc thaùnh ñoà laø ñieàu gì ñoù vöôït hôn caû giôùi haïn cuûa hoï neân hoï ngôïi khen Ngaøi. Cho neân hoï ngôïi khen Chuùa vì quyeâàn tuyeät ñoái cuûa Ngaøi, vì nhöõng coâng vieäc vaø quyeàn naêng laï luøng cuûa Ngaøi. Chuùa chuùng ta ñaùng ñöôïc nhaän moïi söï ngôïi khen khoâng chæ töø moãi con ngöôøi maø cuõng töø moïi taïo vaät trong vuõ truï naøy. Ha-leâ-lu-gia! 

Nhöõng ngöôøi ñaõ töøng bieát, kinh nghieäm vaø taän maét chöùng kieán nhöõng ñieàu maø Chuùa chuùng ta ñaõ laøm cho hoï khoâng theå khoâng ngôïi khen Ngaøi vì quyeàn naêng tuyeät ñoái, söï khoân ngoan troïn veïn, söï coâng chính, söï ñoaùn xeùt coâng bình, vaø tình yeâu ñôøi ñôøi khoâng ñoåi cuûa Ngaøi. Chuùa ñaõ cho pheùp nhöõng thaùnh ñoà ngôïi khen Ngaøi ñôøi ñôøi vì nhöõng coâng vieäc laï luøng cuûa Ngaøi. 

Nhö theá, caùc thaùnh ñoà ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi ñôøi ñôøi vì taát caû nhöõng coâng vieäc maø Ngaøi ñaõ laøm cho hoï, vì söï toát laønh vaø cao caû cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta ñaùng nhaän ñöôïc söï ngôïi khen töø moïi vaät trong vuõ truï vì moïi coâng vieäc cuûa Ngaøi ñöôïc laøm thaønh chæ bôûi quyeàn naêng tuyeät ñoái cuûa Ngaøi. Ha-leâ-lu-gia! Toâi ngôïi khen Chuùa vì quyeàn naêng vaø tình yeâu phöôùc haïnh ñôøi ñôøi khoâng thay ñoåi cuûa Ngaøi! 


Caâu 4: “Laïy Chuùa, ai laø keû khoâng kính sôï vaø khoâng ngôïi khen danh Ngaøi? Vì moät mình Ngaøi laø thaùnh, moïi daân toäc seõ ñeán thôø laïy tröôùc maët Ngaøi, vì caùc söï ñoaùn xeùt Ngaøi ñaõ ñöôïc toû ra.”

Caùc thaùnh ñoà trong khoâng trung ca ngôïi nhöõng coâng vieäc cuûa Chuùa baèng moâi mieäng hoï. “Ai laø keû khoâng kính sôï vaø khoâng ngôïi khen danh Ngaøi?” Ñaây laø söï ngôïi khen ñaày daãy ñöùc tin vöõng chaéc, cho thaáy quaû quyeát raèng khoâng ai coù theå choáng nghòch laïi söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khoâng ai daùm ngaên Ngaøi khoûi vieäc nhaän söï ngôïi khen. Ai coù theå ñöùng tröôùc danh Chuùa maø khoâng run raåy sôï haõi? Khoâng coù ai vaø khoâng coù gì trong theá giôùi naøy, trong toaøn caû vuõ truï vaø toaøn caû lónh vöïc ñôøi ñôøi coù theå choáng nghòch vaø chieán thaéêng Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta, vì Chuùa Jeâsus laø Vua cuûa caùc vua vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toái Thöôïng. 

Moïi vaät trong theá gian naøy vaø caùc thaùnh ñoà khoâng theå khoâng run raåy sôï haõi tröôùc danh Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, quyeàn naêng tuyeät ñoái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø to lôùn voâ cuøng, vaø vì Ngaøi laø thaät vaø troïn veïn, neân moïi taïo vaät daâng söï caûm taï, vinh hieån vaø ngôïi khen tröôùc danh Ngaøi. Moïi ngöôøi phaûi coù moät taám loøng kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø moïi vaät trong vuõ truï phaûi ngôïi khen danh Chuùa chuùng ta. Taïi sao? Bôûi vì Chuùa chuùng ta laø thaùnh, vaø Ngaøi ñaõ giaûi cöùu taát caû nhaân loaïi khoûi moïi söï khoâng coâng chính cuûa hoï. 

Vì tai hoïa 7 caùi baùt maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå xuoáng Anti-christ, nhöõng keû theo haén vaø nhöõng ngöôøi cuoàng tín ñang soâáng treân ñaát naøy seõ baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi, neân chuùng ta khoâng theå khoâng ngôïi khen Ngaøi. Vì chaân lyù coâng chính cuûa Chuùa ñöôïc baøy toû qua tai hoïa lôùn 7 caùi baùt, neân Chuùa chuùng ta ñaùng nhaän ñöôïc söï vinh hieån, ngôïi khen vaø thôø phöôïng töø moïi vaät soáng, töø caùc thieân söù, vaø töø caùc thaùnh ñoà trong khoâng trung. 

Ai daùm khoâng sôï haõi danh cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ? Chuùa chuùng ta khoâng phaûi laø moät taïo vaät, nhöng laø Ñöùc Chuùa Trôøi Thöôïng Ñeá. Bôûi vieäc ñoå nhöõng tai hoïa ñaùng sôï cuûa 7 caùi baùt xuoáng taát caû nhöõng keû choáng nghòch Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi khieán moïi taïo vaät cuûa Ngaøi buoäc phaûi ngôïi khen Ngaøi tröôùc quyeàn naêng vaø söï oai nghi cuûa Ngaøi. 

“Moïi daân toäc seõ ñeán thôø laïy tröôùc maët Ngaøi, vì caùc söï ñoaùn xeùt Ngaøi ñaõ ñöôïc toû ra” Vì theá chuùng ta phaûi nhaâän bieát raèng khoâng ai coù theå choáng nghòch vaø phaïm thöôïng danh Chuùa maø coù theå ñöôïc soáng caùch vui veû. 

Chæ coù quyø goái tröôùc danh Chuùa, tin, caûm taï vaø ngôïi khen Ngaøi vì quyeàn naêng tuyeät ñoái voâ haïn, söï nhaân töø, ôn cöùu roãi vó ñaïi vaø tình yeâu cuûa Ngaøi laø caùch thôø phöôïng xöùng ñaùng vôùi danh cuûa Ngaøi. Vì theá moïi taïo vaät phaûi tin nôi nhöõng ñieàu maø Chuùa ñaõ laøm trong khi soáng treân ñaát naøy, ngôïi khen vaø thôø phöôïng Ngaøi. Chuùa chuùng ta ñaùng nhaän ñöôïc söï ngôïi khen töø taát caû moïi ngöôøi vaø moïi nöôùc. A-men. Ha-leâ-lu-gia! 


Caâu 5: Roài ñoù, toâi nhìn xem, thaáy treân trôøi coù nôi thaùnh cuûa ñeàn taïm chöùng côù môû ra.

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng khi tai hoïa 7 caùi baùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta ñoå xuoáng ñaát naøy keát thuùc, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho caùc thaùnh ñoà nhaø treân Trôøi cuûa Ngaøi. Moïi ñieàu naøy seõ ñöôïc laøm troïn bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaäy thì ñeàn taïm chöùng côù naøy laø gì? Ñoù laø nhaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi gioáng nhö ñeàn taïm treân ñaát naøy. Cuïm töø, “ñeàn taïm chöùng côù treân trôøi ñöôïc môû ra,” coù nghóa raèng thôøi ñaïi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ môû ra töø ñoù. 

Vôùi söï môû ra cuûa caùnh cöûa ñeàn taïm chöùng côù, nhöõng tai hoïa cuoái cuøng vaø Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc mang ñeán ñaát naøy. Khoâng bieát Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh thì khoâng coù nieàm tin naøo ñöôïc thöøa nhaän tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö theá, chuùng ta phaûi bieát vaø tin nôi Phuùc aâm leõ thaät naøy, nhaän bieát vaø ñoàng thôøi tin raèng thôøi gian ñeå chuùng ta ñi vaø soáng trong Nöôùc Ñaáng Christ ñang gaàn keà vôùi chuùng ta. 


Caâu 6: Baûy vò thieân söù caàm baûy tai naïn töø ñeàn thôø ñi ra, maëc aùo gai trong saïch röïc rôõ, vaø ngang ngöïc thaét ñai vaøng.

Lôøi naøy baøy toû cho chuùng ta raèng khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå tai hoïa 7 caùi baùt xuoáng theá gian, Ngaøi seõ laøm vieäc qua caùc thieân söù, laø nhöõng ngöôøi tin nôi thöïc chaát coâng bình vaø chính tröïc cuûa 7 tai hoïa naøy. Noùi caùch khaùc, ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ coù theå ñuû tieâu chuaån ñeå phuïc vuï Chuùa nhö laø ñaày tôù cuûa Ngaøi khi hoï luoân luoân tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø hoaøn toaøn ñaët loøng tin caäy cuûa hoï nôi söï toát laønh cuûa Chuùa. 

Chæ khi hoï tin raèng nhöõng coâng vieäc cuûa Chuùa luoân luoân ñuùng, thì nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi. Caùc tín ñoà coù theå ñöôïc söû duïng nhö nhöõng ñaày tôù quyù baùu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ khi hoï luoân luoân maëc laáy söï coâng chính cuûa Chuùa, mang hi voïng cuûa söï cöùu roãi nhö laø maõo truï, baûo veä ñöùc tin cuûa hoï vaø soáng ñôøi soáng quy vinh hieån cho Chuùa. 


Caâu 7: Moät con trong boán con sanh vaät ban cho baûy vò thieân söù baûy caùi baùt baèng vaøng ñöïng ñaày söï thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng haèng soáng ñôøi ñôøi.

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng khi Ñöùc Chuùa Trôøi laøm vieäc qua nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi, Ngaøi seõ khieán hoï laøm vieäc moät caùch thöù töï, vaø nhöõng coâng vieäc nhö theá cuõng ñöôïc laøm troïn trong moät thöù töï toát ñeïp. Cuïm töø, “moät trong boán con sinh vaät” baøy toû cho chuùng ta raèng Chuùa ñaët ñeå caùc ñaày tôù yeâu daáu cuûa Ngaøi trong nhöõng muïc ñích cuûa Ngaøi vaø Ngaøi laøm vieäc qua hoï. Boán sinh vaät soáng xuaát hieän ôû ñaây laø boán ñaày tôù yeâu quyù nhaát cuûa Chuùa, laø nhöõng ngöôøi luoân luoân ñöùng beân Ngaøi, vaø laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân phuïc söï cho nhöõng muïc ñích cuûa Chuùa. Chuùng ta phaûi nhaän bieát quyeàn naêng toái cao vaø tuyeät ñoái cuûa Ngaøi, vaø chuùng ta cuõng phaûi tin raèng Ngaøi laøm vieäc qua caùc ñaày tôù cuûa Ngaøi.


Caâu 8: Ñeàn thôø beøn ñaày nhöõng khoùi, vì côù söï vinh hieån vaø oai quyeàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; chaúng ai ñöôïc vaøo ñeàn thôø cho ñeán chöøng naøo baûy tai naïn cuûa baûy thieân söù ñöôïc laøm troïn.” 

Tröôùc khi Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn taát söï ñoaùn phaït traùi ñaát cuûa Ngaøi thì khoâng ai coù theå böôùc vaøo Nöôùc Ngaøi. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta söï thaùnh khieát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø troïn veïn theå naøo. Noù cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi khoâng phaûi laø moät Ñöùc Chuùa Trôøi baèng loøng söï döõ (Thi-thieân 5:4). Vì theá chuùng ta phaûi nhôù raèng neáu ngöôøi naøo muoán vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi thì anh/chò aáy phaûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Chuùa ñaõ ban cho nhaân loaïi. Chuùa chuùng ta chæ cho pheùp nhöõng ai tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh böôùc vaøo Nöôùc Ngaøi. 

Ñoái vôùi nhöõng tín ñoà ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi, Ñöùc Chuùa Trôøi ban ôn soáng ñôøi ñôøi trong Nöôùc Ngaøi sau khi Ngaøi huûy dieät nhöõng keû thuø cuûa Ngaøi baèng caùch ñoå tai hoïa 7 caùi baùt xuoáng. Moïi coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vöôït quaù söï töôûng töôïng cuûa con ngöôøi, baøy toû söï vó ñaïi vaø toái cao cuûa ngaøi. Bôûi vieäc ñoaùn xeùt keû thuø cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû quyeàn tuyeät ñoái voâ haïn cuûa Ngaøi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù quyeàn hình phaït keû thuø cuûa Ngaøi vì toäi hoï ñaõ choáng nghòch Ngaøi, thì Ngaøi khoâng theå nhaän söï ngôïi khen töø moïi vaät. 

Nhöng vì Ñöùc Chuùa Trôøi coù thöøa quyeàn hình phaït nhöõng keû choáng nghòch Ngaøi, neân Ñöùc Chuùa Trôøi seõ mang söï ñoaùn xeùt cuûa Ngaøi treân keû thuø Ngaøi vaø keát aùn hoï baèng hình phaït ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc. 

Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta ñaùng ñöôïc ngôïi khen maõi maõi bôûi moãi moät ngöôøi trong moãi nöôùc. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ hoaøn taát söï ñoaùn xeùt keû thuø vì moïi toäi loãi cuûa hoï vaø môû Nöôùc Ngaøi ra. A-men. Chuùng ta caûm taï Chuùa chuùng ta vì quyeàn naêng to lôùn, söï vinh hieån vaø thaùnh khieát cuûa Ngaøi. Ha-leâ-lu-gia!