Sermons

【Chapter 15-2】 < Khaûi huyeàn 15:1-8 > Ñieåm Phaân Chia Cuûa Soá Phaän Ñôøi Ñôøi< Khaûi huyeàn 15:1-8 >


Ñoaïn 15 mieâu taû tai hoïa 7 caùi baùt, laø tai hoïa seõ ñöôïc ñoå xuoáng ngay sau söï caát leân cuûa caùc thaùnh ñoà, laø tai hoïa ñoå xuoáng nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Soá “baûy” thöôøng xuaát hieän trong Khaûi huyeàn, thí duï nhö 7 caùi aán, 7 oáng loa, 7 caùi baùt, chuùng bieåu thò cho söï troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø quyeàn naêng tuyeät ñoái cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi troïn veïn vaø quyeàn naêng tuyeät ñoái. Vieäc Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi troïn veïn vaø quyeàn naêng tuyeät ñoái, ñoái vôùi chuùng ta coù nghóa raèng Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng vì vôùi Ngaøi khoâng gì laø khoâng coù theå xaûy ra. Chuùa chuùng ta chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ taïo döïng neân moïi vaät vaø laø Ñaáng coù quyeàn laøm troïn veïn chuùng. 

Nhö theá caùc thaùnh ñoà phaûi ngôïi khen Chuùa vì söï oai nghi tuyeät ñoái vaø toaøn veïn cuûa Ngaøi vaø quyeàn naêng ñoù baøy toû qua tai hoïa 7 caùi baùt maø Ngaøi seõ ñoå xuoáng ñaát naøy. Chuùng ta caûm taï Chuùa vì söï ñoaùn xeùt nhö theá ñöôïc laøm neân bôûi quyeàn naêng voâ haïn vaø söï toaøn veïn cuûa Ngaøi. Vieäc Chuùa seõ baùo thuø treân keû thuø cuûa Ngaøi baèng tai hoïa 7 caùi baùt vaø söï ñau khoå ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc, ñoái vôùi caùc thaùnh ñoà laø ñieàu gì ñoù maø hoï coù theå caûm taï vaø laø ñieàu thích ñaùng nhaát. Vì theâá caùc tín ñoà khoâng theå khoâng ngôïi khen Chuùa. Ha-leâ-lu-gia! 

Tai hoïa 7 caùi baùt seõ ñeán sau khi caùc tín ñoà bò töû ñaïo luùc ba naêm röôõi cuûa 7 naêm Ñaïi Naïn vöøa qua. Vì tai hoïa 7 caùi baùt naøy, loøng cuûa keû thuø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò chaùn naûn, vaø khi hoï bieát raèng Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng thì hoï seõ kính sôï Ngaøi. 

“Daáu hieäu lôùn vaø laï treân trôøi,” ñöôïc ghi trong caâu 1 töôïng tröng cho tai hoïa cuoái cuøng seõ ñoå xuoáng ñaát naøy – ñoù laø, tai hoïa 7 caùi baùt. Maët khaùc, ñieàu maø cuïm töø “lôùn vaø laï” ôû ñaây noùi vôùi chuùng ta ba vaán ñeà: thöù nhaát, qua Lôøi tieân tri, caùc thaùnh ñoà ñaõ bieát moïi ñieàu veà tai hoïa seõ ñeán theá gian naøy; thöù hai, caùc tín ñoà seõ ñöôïc loaïi khoûi tai hoïa 7 caùi baùt; thöù ba, söùc maïnh cuûa tai hoïa 7 caùi baùt do Chuùa mang ñeán seõ huûy dieät toaøn caû theá giôùi. 

Maët khaùc, nhöõng tín ñoà ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc vaø caát leân seõ haùt “baøi ca cuûa Moâi-se, ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø baøi ca cuûa Chieân Con” trong khoâng trung. Noäi dung cuûa baøi haùt naøy coù theå ñöôïc xem trong Xuaát-eâ-díp-toâ-kyù 15:1-8, laø baøi ca cuûa daân I-sô-ra-eân ngôïi khen Chuùa vì quyeàn naêng vaø söùc maïnh cuûa Ngaøi sau khi baêng qua Bieån ñoû do Moâi-se höôùng daãn. Hoï khoâng theå khoâng ngôïi khen Chuùa vì ñaõ cöùu hoï khoûi söï tuyeät voïng trong vieäc bò quaân ñoäi EÂ-díp-toâ röôït ñuoåi vôùi söùc maïnh vaø quyeàn naêng cuûa Ngaøi. 

Cuõng theá, caùc tín ñoà cuûa thôøi Taân öôùc cuõng khoâng theå khoâng ngôïi khen Chuùa vì söï cöùu roãi ñôøi ñôøi cuûa hoï, laø ñieàu ñeán töø söï tha toäi ñöôïc laøm troïn bôûi Baùp-tem maø Chuùa ñaõ nhaän nôi Giaêng vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Khi thôøi gian ñeán, daân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ moät laàn nöõa ngôïi khen Chuùa, caûm taï Ngaøi vì söï töû ñaïo, phuïc sinh, thaêng thieân vaø söï soáng ñôøi ñôøiï, moïi ñieàu ñöôïc laøm neân bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ñaõ giaûi cöùu hoï khoûi keû thuø vaø moïi toäi loãi. 

Hôn nöõa, neùt ñaëc bieät cuûa baøi haùt naøy laø ngôïi khen quyeàn naêng tuyeät ñoái, söï oai nghi vaø söï coâng chính cuûa Chuùa. Nhöõng ngöôøi töû ñaïo khoâng theå khoâng ngôïi khen Chuùa vì quyeàn naêng, aân ñieån cuûa Ngaøi cöùu hoï khoûi toäi loãi, vaø ban söï soáng ñôøi ñôøi. 

“Ñeàn taïm chöùng côù” trong caâu 5 töôïng tröng cho ñeàn taïm maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho daân I-sô-ra-eân khi hoï rôøi EÂ-díp-toâ nhö laø ban cho hoï ôn ñi cuøng vôùi Chuùa. 

“Vaûi lanh” trong caâu 6 töôïng tröng cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù noùi vôùi chuùng ta raèng caùc thieân söù seõ ñöôïc maëc laâáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän töø Ngaøi quyeàn thöïc hieän söï ñoaùn phaït maø khoâng keû thuø naøo coù theå ñöôïc ngoaïi leä. 

Caâu 8 noùi, “Ñeàn thôø ñaày nhöõng khoùi, vì côù söï vinh hieån vaø oai quyeàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; chaúng ai ñöôïc vaøo ñeàn thôø cho ñeán chöøng naøo baûy tai naïn cuûa baûy thieân söù ñöôïc laøm troïn.” Chuùng ta coù theå khaùm phaù ra ba yù nghóa ôû ñaây. Tröôùc nhaát noù baøy toû côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân keû thuø cuûa Ngaøi hoaøn thaønh nhö theá naøo. 

Thöù hai, noù noùi vôùi chuùng ta raèng khoâng ai coù theå vaøo Ñeàn thôø cuûa Chuùa maø khoâng tin nôi Baùp-tem cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø huyeát cuûa Ngaøi, vì söï cöùu roãi toäi nhaân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaät laø troïn veïn. 

Thöù ba, noù baøy toû raèng khoâng moät söï toát laønh naøo cuûa con ngöôøi coù theå khieán ngöôøi ñoù traùnh khoûi söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chæ bôûi tin nôi Baùp-tem cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù thì ngöôøi ñoù môùi coù theå thoaùt khoûi côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå treân toäi nhaân. 

Vì theá caùc thaùnh ñoà phaûi naém vöõng Phuùc aâm vaø giaûng daïy noù cho ñeán thì giôø cuoái cuøng. Vaø nhöõng ngöôøi chöa nhaän ñöôïc söï tha toäi phaûi nhaän bieát raèng hoï ñang ñoái dieän vôùi söï ñoaùn phaït coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø sôùm trôû laïi vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho. Caâu naøy baøy toû cho chuùng ta raèng, khi söï ñoaùn phaït maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ mang ñeán cho keû thuø cuûa Ngaøi bôûi tai hoïa 7 caùi baùt hoaøn thaønh tröôùc maét moïi ngöôøi, thì khoâng ai coù theå ngöng noù laïi cho ñeán khi söï ñoaùn phaït toäi loãi naøy hoaøn toaøn laøm xong. 

Khaûi huyeàn ñoaïn 15 baøy toû cho chuùng ta raèng Anti-christ, Sa-tan, ma quyû, vaø taát caû nhöõng keû choáng nghòch vaø khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm ñöôïc ban cho chuùng ta bôûi tình yeâu cuûa Ñaáng Christ, laø keû thuø cuûa Chuùa chuùng ta. Toâi caûm taï vaø ngôïi khen Chuùa vì ñaõ mang tai hoïa cuûa Ngaøi ñeán cho nhöõng keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñoaùn phaït hoï. Thaät xöùng ñaùng cho caùc thaùnh ñoà trong vieäc ngôïi khen Chuùa baèng baøi ca cuûa Moâi-se, ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø baøi ca cuûa Chieân Con. 

Khoâng ai coù theå ngaên caûn söï ngôïi khen cuûa chuùng ta veà söï coâng chính, quyeàn naêng, söï oai nghi vaø leõ thaäït cuûa Chuùa. Toâi ngôïi khen Chuùa vì ñaõ ban cho chuùng ta nhöõng ôn phöôùc nhö theá. Ha-leâ-lu-gia!