Sermons

【Chapter 16-1】 < Khaûi huyeàn 16:1-21 > Söï Baét Ñaàu Cuûa Tai Hoïa Cuûa Baûy Caùi Baùt< Khaûi huyeàn 16:1-21 >

“Baáy giôø, toâi nghe moät tieáng lôùn töø trong ñeàn thôø ra, phaùn vôùi baûy vò thieân söù raèng: Haõy ñi, truùt baûy baùt thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xuoáng ñaát. Vò thieân söù thöù nhaát ñi truùt baùt mình xuoáng ñaát, thì trôû neân gheû choác döõ vaø ñau treân nhöõng ngöôøi coù daáu con thuù cuøng thôø laïy hình töôïng noù. Vò thieân söù thöù hai, truùt baùt mình xuoáng bieån, thì bieån bieán ra huyeát, nhö huyeát ngöôøi cheát; phaøm sanh vaät ôû trong bieån ñeàu cheát heát. Vì thieân söù thöù ba truùt baùt mình xuoáng caùc soâng cuøng caùc suoái nöôùc, thì nöôùc bieán ra huyeát. Toâi nghe thieân söù cuûa nöôùc noùi raèng: Hôõi Ñaáng Hieän Coù, Ñaõ Coù, töùc laø Ñaáng Thaùnh, Ngaøi laø coâng bình, vì Ngaøi ñaõ phaùn xeùt theå naày; bôûi vì chuùng noù ñaõ laøm ñoå huyeát cuûa caùc thaùnh ñoà cuøng cuûa caùc ñaáng tieân tri, vaø Ngaøi ñaõ cho chuùng noù uoáng huyeát: thaät laø ñaùng laém. Toâi laïi nghe baøn thôø noùi raèng: Phaûi, laïy Chuùa, laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng, nhöõng söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñeàu chaân thaät vaø coâng bình. Vò thieân söù thöù tö truùt baùt mình treân maët trôøi, thì maët trôøi ñöôïc quyeàn laáy löûa laøm seùm loaøi ngöôøi. Loaøi ngöôøi bò löûa raát noùng laøm seùm, chuùng noù noùi phaïm ñeán danh Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng coù quyeàn treân caùc tai naïn aáy, vaø chuùng noù cuõng khoâng aên naên ñeå daâng vinh hieån cho Ngaøi. Vò thieân söù thöù naêm truùt baùt mình treân ngoâi con thuù, nöôùc cuûa noù beøn trôû neân toái taêm, ngöôøi ta ñeàu caén löôõi vì ñau ñôùn. Chuùng noù noùi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi treân trôøi vì côù ñau ñôùn vaø gheû choác mình, vaø cuõng khoâng aên naên coâng vieäc mình. Vò thieân söù thöù saùu truùt baùt mình xuoáng soâng caùi Ô-phô-raùt; soâng lieàn caïn khoâ, ñaëng söûa soaïn cho caùc vua töø Ñoâng phöông ñeán coù loái ñi ñöôïc. Toâi thaáy töø mieäng roàng, mieäng thuù, mieäng tieân tri giaû coù ba taø thaàn ra, gioáng nhö eách nhaùi. Ñoù laø nhöõng thaàn cuûa ma quæ, laøm pheùp laï vaø ñi ñeán caùc vua treân khaép theá gian, ñeå nhoùm hieäp veà söï chieán tranh trong ngaøy lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng. Kìa, ta ñeán nhö keû troäm. Phöôùc cho keû tænh thöùc vaø giöõ gìn aùo xoáng mình, ñaëng khoûi ñi loõa loà vaø ngöôøi ta khoâng thaáy söï xaáu hoå mình! Chuùng nhoùm caùc vua laïi moät choã, theo tieáng Heâ-bô-rô goïi laø Ha-ma-gheâ-ñoân. Vò thieân söù thöù baûy truùt baùt mình trong khoâng khí, thì coù tieáng lôùn trong ñeàn thôø vang ra, töø ngoâi ñeán maø phaùn raèng: Xong roài! Lieàn coù chôùp nhoaùng, tieáng raàm, saám vang vaø ñoäng ñaát döõ doäi, ñoäng ñaát lôùn laém ñeán noãi töø khi coù loaøi ngöôøi treân ñaát chöa heà coù nhö vaäy. Thaønh phoá lôùn bò chia ra laøm ba phaàn, coøn caùc thaønh cuûa caùc daân ngoaïi ñeàu ñoå xuoáng, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi nhôù ñeán Ba-by-loân lôùn ñaëng cho noù uoáng cheùn röôïu thaïnh noä Ngaøi. Moïi ñaûo ñeàu aån troán, caùc nuùi chaúng coøn thaáy nöõa. Nhöõng cuïc möa ñaù lôùn, naëng baèng moät ta-laâng, ôû treân trôøi rôùt xuoáng treân loaøi ngöôøi; loaøi ngöôøi beøn noùi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi côù tai naïn möa ñaù aáy, vì laø moät tai naïn gôùm gheâ.”Giaûi Thích


Caâu 1: Baáy giôø, toâi nghe moät tieáng lôùn töø trong ñeàn thôø ra, phaùn vôùi baûy vò thieân söù raèng: Haõy ñi, truùt baûy baùt thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xuoáng ñaát.

Vôùi tai hoïa 7 baùt thaïnh noä, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå côn thònh noä cuûa Ngaøi treân nhöõng ñaày tôù cuûa Anti-christ vaø daân söï cuûa haén, laø nhöõng ngöôøi vaãn coøn ñang soáng treân ñaát naøy. Moïi taïo vaät vaø con ngöôøi seõ bò queùt ñi bôûi côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi buøng noå sau bao nhieâu naêm kieân nhaãn cuûa Ngaøi, vaø hoï seõ ñau khoå töø nhöõng tai hoïa lôùn seõ taøn phaù qua suoát nhöõng naêm coøn laïi cuûa Ñaïi Naïn. Luùc ñoù, theá giôùi naøy seõ bò bieán thaønh tro buïi khi noù bò vôõ tan ra töøng maûnh vaø bieán maát. 

Khaûi huyeàn ñoaïn 16 laø ñoaïn noùi veà tai hoïa 7 caùi baùt ñöôïc ñoå xuoáng. Nhöõng ngöôøi cho ñeán thôøi ñieåm cuoái cuøng naøy, khoâng bieát cuõng nhö khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñaõ laøm chöùng cho söï cöùu roãi, laø Phuùc aâm cho pheùp hoï ñöôïc Chuùa caát leân khoâng trung – ñoù laø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh – seõ hoaøn toaøn bò huûy dieät bôûi tai hoïa naøy. 


Caâu 2: Vò thieân söù thöù nhaát ñi truùt baùt mình xuoáng ñaát, thì trôû neân gheû choác döõ vaø ñau treân nhöõng ngöôøi coù daáu con thuù cuøng thôø laïy hình töôïng noù.

Tai hoïa gheû choùc vaø ñau nhöùc maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng nhöõng ngöôøi nhaän daáu hieäu cuûa Con thuù qua thieân söù cuûa Ngaøi. Tai hoïa ñau ñôùn naøy laø moät beänh veà da khoâng theå chöõa ñöôïc, noù gaây ra söï söng muû vaø hoâi thoái treân da, nhöõng ngöôøi bò nhieãm beänh coù theå laøm laây lan vuøng da söng muû. Tai hoïa gheû lôû vaø ñau nhöùc naøy gaây ra khoå sôû vaø ñau ñôùn cho ñeán cheát seõ to lôùn nhö theá naøo? Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chæ ñoå xuoáng tai hoïa ñau nhöùc treân nhöõng ngöôøi nhaän daáu hieäu Con Thuù, nhöng sau ñoù Ngaøi seõ ñoå treân ñaàu hoï saùu tai hoïa nöõa. Neân, taát caû phaûi tìm caùch thoaùt khoûi nhöõng tai hoïa naøy nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vaø traùnh nhöõng tai hoïa ñaùng sôï naøy bôûi tin nôi Phuùc aâm ngay baây giôø, ngay chính thôøi ñieåm naøy. 

Chuùa chuùng ta noùi raèng Ngaøi seõ ñoå saùu tai hoïa nöõa treân nhöõng ngöôøi thôø phöôïng Con Thuù vaø töôïng haén. Toäi loãi naøo maø Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt nhaát? Ñoù laø toäi laøm hình töôïng, toân suøng chuùng vaø ñaàu phuïc chuùng ngoaøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá chuùng ta phaûi bieát chính xaùc ai laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta vaø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø ai, ñeå tin vaø thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Khoâng coù gì vaø khoâng coù ai trong toaøn caû vuõ truï naøy ngoaøi chính Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta. 

Neáu baïn thaät söï muoán traùnh khoûi tai hoïa ñau nhöùc vaø saùu tai hoïa nöõa, thì haõy hoïc vaø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho. Voâ soá ngöôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi trong cuoäc soáng moãi ngaøy cuûa hoï, vaø nhöõng ngöôøi ñaõ töø choái tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, taát caû seõ bò khoå sôû töø nhöõng tai hoïa naøy cho ñeán khi hoï hoaøn toaøn bò huûy dieät.


Caâu 3: Vò thieân söù thöù hai, truùt baùt mình xuoáng bieån, thì bieån bieán ra huyeát, nhö huyeát ngöôøi cheát; phaøm sanh vaät ôû trong bieån ñeàu cheát heát.

Tai hoïa thöù hai laø khi bieån bieán thaønh maùu cuûa ngöôøi cheát. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ gieát moïi sinh vaät trong bieån vôùi tai hoïa naøy. Töø tai hoïa thöù hai do Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng naøy, bieån seõ bò thoái röõa vaø moïi sinh vaät trong ñoù khoâng theå soáng nöõa. Vì theá con ngöôøi seõ khoâng theå aên nhöõng thaønh quaû cuûa bieån khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå tai hoïa thöù hai naøy xuoáng. Qua tai hoïa thöù hai, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baøy toû raèng Ngaøi laø Ñaáng soáng, vaø raèng Ngaøi laø Chuùa cuûa moïi vaät soáng. 

Tai hoïa thöù hai naøy laø söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho ngöôøi theá gian, laø nhöõng ngöôøi thay vì thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï saùng taïo cuûa Ngaøi thì thôø laïy töôïng Con Thuù, keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø laøm ñoå huyeát nhöõng tín ñoà. Taïi hoïa thöù hai naøy cuõng thaät thích ñaùng. Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû cho chuùng ta raèng Ngaøi seõ laáy ñi söï phong phuù cuûa thieân nhieân khoûi nhöõng keû khoâng taï ôn Chuùa vì moïi taïo vaät maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm neân. 

Caâu 4-7:Vì thieân söù thöù ba truùt baùt mình xuoáng caùc soâng cuøng caùc suoái nöôùc, thì nöôùc bieán ra huyeát. Toâi nghe thieân söù cuûa nöôùc noùi raèng: Hôõi Ñaáng Hieän Coù, Ñaõ Coù, töùc laø Ñaáng Thaùnh, Ngaøi laø coâng bình, vì Ngaøi ñaõ phaùn xeùt theå naày; bôûi vì chuùng noù ñaõ laøm ñoå huyeát cuûa caùc thaùnh ñoà cuøng cuûa caùc ñaáng tieân tri, vaø Ngaøi ñaõ cho chuùng noù uoáng huyeát: thaät laø ñaùng laém. Toâi laïi nghe baøn thôø noùi raèng: Phaûi, laïy Chuùa, laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng, nhöõng söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñeàu chaân thaät vaø coâng bình.

Tai hoïa thöù ba naøy seõ bieán soâng suoái trôû thaønh maùu chính laø tai hoïa kinh khuûng nhaát. Tai hoïa naøy, ñeán nhö söï ñoaùn phaït toäi loãi cuûa taát caû nhöõng ai khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi, seõ bieán suoái trôû thaønh maùu vaø khieán hoï khoâng theå soáng treân ñaát naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bieán moïi soâng suoái treân ñaát naøy trôû neân maùu. Tai hoïa naøy cuõng laø söï ñoaùn phaït daønh cho ngöôøi theá gian nhö laø söï traû giaù vaø söï tröøng phaït toäi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ ban cho hoï nöôùc vaø nguoàn cuûa söï soáng. 

Lyù do maø Ñöùc Chuùa Trôøi mang tai hoïa naøy ñeán vôùi nhöõng keû choáng nghòch laïi Ngaøi laø bôûi vì hoï ñaõ gieát caùc tín ñoà vaø tieân tri cuûa Ngaøi trong khi ôû theá gian naøy. Hoï laø nhöõng ngöôøi khoâng nhöõng chæ khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi maø coøn keát hôïp vôùi Anti-christ choáng nghòch Ngaøi. 

Coù ñaày quyeàn löïc cuûa Anti-christ, nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong theá gian naøy seõ baét bôù vaø gieát haïi nhöõng tín ñoà vaø ñaày tôù yeâu daáu nhaát cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi hieän nay khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, laø Phuùc aâm maø Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta ñeå giaûi cöùu ngöôøi theá gian khoûi toäi loãi, seõ gieát haïi vaø laøm ñoå huyeát nhieàu tín ñoà vaø tieân tri trong thôøi kyø cuoái cuøng. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå tai hoïa thöù ba cuûa Ngaøi treân theá giôùi naøy, laø nôi keû thuø cuûa Ngaøi ñang soáng, Ngaøi seõ bieán nöôùc, nguoàn cuûa moïi söï soáng, thaønh huyeát vaø huûy dieät hoï. 

Ñaây laø söï ñoaùn phaït coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì ñoù nhöõng tín ñoà trong khoâng trung seõ vui möøng hôùn hôû. Taïi sao? Bôûi vì vôùi söï ñoaùn phaït coâng chính cuûa Ngaøi daønh cho nhöõng keû thuø ñaõ gieát haïi caùc tín ñoà, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baùo thuø söï cheát cuûa caùc tín ñoà treân hoï. Nhö theá, caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñöôïc sôï haõi, nhöng phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa hoï nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø tin caäy lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng nhö quyeàn naêng cuûa Ngaøi khi hoï ñoái dieän vôùi söï töû ñaïo. 


Caâu 8-9: Vò thieân söù thöù tö truùt baùt mình treân maët trôøi, thì maët trôøi ñöôïc quyeàn laáy löûa laøm seùm loaøi ngöôøi. Loaøi ngöôøi bò löûa raát noùng laøm seùm, chuùng noù noùi phaïm ñeán danh Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng coù quyeàn treân caùc tai naïn aáy, vaø chuùng noù cuõng khoâng aên naên ñeå daâng vinh hieån cho Ngaøi.

Khi thieân söù thöù tö ñoå baùt tai hoïa thöù tö treân maët trôøi, thì ngöôøi ta seõ bò thieâu cho ñeán cheát vì caùi noùng thieâu ñoát cuûa noù. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñem tai hoïa caùi noùng thieâu ñoát cuûa maët trôøi ñeán cho nhöõng keû choáng nghòch Ngaøi. Vì traùi ñaát naøy quay xung quanh maët trôøi caùch chính xaùc, neân neáu traùi ñaát bò treäch khoûi quyõ ñaïo naøy vaø ñi gaàn maët trôøi hôn cho duø laø moät chuùt khoaûng caùch ñi nöõa, thì nhöõng ngöôøi ôû trong ñoù seõ bò thieâu ñoát cho ñeán cheát. Nhö theá, khi tai hoïa thöù tö naøy ñöôïc ñoå xuoáng thì nhöõng ngöôøi vaãn coøn soáng treân ñaát naøy seõ bò khoå sôû vì bò ñoát. 

Nhöng hoï vaãn chöa chòu aên naên toäi choáng nghòch Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï. Taïi sao? Bôûi vì do choáng nghòch laïi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, neân hoï ñaõ coù soá phaän bò huûy dieät. Vì theá, moïi ngöôøi ngay baây giôø phaûi sôùm chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï, laø ñöùc tin coù theå cho pheùp hoï thoaùt khoûi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin naøy laø tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø söï cöùu roãi cuûa moïi ngöôøi. Vì theá moïi ngöôøi phaûi tin nôi leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 


Caâu 10-11: Vò thieân söù thöù naêm truùt baùt mình treân ngoâi con thuù, nöôùc cuûa noù beøn trôû neân toái taêm, ngöôøi ta ñeàu caén löôõi vì ñau ñôùn. Chuùng noù noùi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi treân trôøi vì côù ñau ñôùn vaø gheû choác mình, vaø cuõng khoâng aên naên coâng vieäc mình.

Tai hoïa baùt thöù naêm laø tai hoïa seõ ñem ñeán söï toái taêm vaø ñau ñôùn. Nook Chuùa Trôøi seõ ñoå caùi baùt naøy treân ngai cuûa Anti-christ, ñem tai hoïa boùng toái vaø ñau ñôùn ñeán. Töø tai hoïa naøy, ngöôøi ta seõ caén löôõi vì ñau ñôùn. Ñöùc Chuùa Trôøi chaén chaén seõ baùo thuø nhöõng söï ñau ñôùn cuûa caùc tín ñoà treân hoï baèng söï ñau ñôùn gaáp ñoâi. 

Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khieán hoï ñau ñôùn y nhö hoï ñaõ laøm caùc tín ñoà ñau ñôùn tröôùc ñaây. Nhöng hoï vaãn phæ baùng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng aên naên, cho duø hoï khoå sôû vì ñau ñôùn. Nhö theá, hoï phaûi nhaän söï hình phaït ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc cuøng vôùi löûa vaø dieâm chaùy. 


Caâu 12: Vò thieân söù thöù saùu truùt baùt mình xuoáng soâng caùi Ô-phô-raùt; soâng lieàn caïn khoâ, ñaëng söûa soaïn cho caùc vua töø Ñoâng phöông ñeán coù loái ñi ñöôïc.

Tai hoïa cuûa baùt thöù saùu do Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng laø tai hoïa ñoùi keùm seõ laøm soâng Ô-phô-raùt bò caïn khoâ. Con ngöôøi seõ ñoái dieän vôùi söï khoå sôû lôùn nhaát töø tai hoïa naøy. Tai hoïa ñoùi keùm laø tai hoïa ñaùng sôï nhaát trong cuoäc ñôøi cuûa moãi ngöôøi. Tai hoïa naøy, laø tai hoïa seõ ñoå xuoáng treân nhöõng ngöôøi ñaõ töø choái Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho, noù baøy toû cho chuùng ta raèng söï tröøng phaït to lôùn nhö theá naøo ñoái vôùi nhöõng ngöôøi choái töø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø choáng nghòch Ngaøi. Sau ñoù, quaân ñoäi treân Thieân ñaøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø quaân ñoäi cuûa Sa-tan treân ñaát naøy seõ tieán haønh cuoäc chieán cuoái cuøng treân maët traän naøy. Tuy nhieân, Sa-tan vaø nhöõng ngöôøi ñi theo haén seõ bò baét vaø bò Ñöùc Chuùa Trôøi huûy dieät. 


Caâu 13: Toâi thaáy töø mieäng roàng, mieäng thuù, mieäng tieân tri giaû coù ba taø thaàn ra, gioáng nhö eách nhaùi.

Caâu naøy baøy toû cho chuùng ta raèng nhöõng coâng vieäc cuûa thaàn ma quyû oâ ueá baét nguoàn töø mieäng cuûa Sa-tan, Con Thuù cuûa haén vaø nhöõng tieân tri giaû. Coâng vieäc cuûa ma quyû seõ phoå bieán khaép theá giôùi khi söï keát thuùc cuûa noù gaàn ñeán. Ma-quyû seõ caùm doã ngöôøi ta vaø daãn hoï ñeán söï huûy dieät bôûi thöïc hieän nhöõng daáu kyø vaø pheùp laï qua Sa-tan, tieân tri giaû vaø Anti-christ. Theá giôùi cuûa thôøi kyø cuoái cuøng seõ trôû thaønh theá giôùi cuûa ma-quyû. Nhöng theá giôùi cuûa hoï seõ hoaøn toaøn bò keát thuùc bôûi tai hoïa 7 caùi baùt do Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng vaø söï ñeán laàn hai cuûa Ngaøi. 


Caâu 14: Ñoù laø nhöõng thaàn cuûa ma quæ, laøm pheùp laï vaø ñi ñeán caùc vua treân khaép theá gian, ñeå nhoùm hieäp veà söï chieán tranh trong ngaøy lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng.

Thaàn ma-quyû seõ xuùi giuïc loøng cuûa moïi vua chuùa treân caû theá gian hieäp nhau laïi trong moät nôi ñeå ñaùnh laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong thôøi giôùi cuûa thôøi kyø cuoái cuøng, loøng moïi ngöôøi seõ bò cai trò bôûi thaàn ma-quyû, vaø hoï seõ bò trôû thaønh ñaày tôù cuûa Sa-tan, laøm nhöõng coâng vieäc cuûa ma quyû. 


Caâu 15: Kìa, ta ñeán nhö keû troäm. Phöôùc cho keû tænh thöùc vaø giöõ gìn aùo xoáng mình, ñaëng khoûi ñi loõa loà vaø ngöôøi ta khoâng thaáy söï xaáu hoå mình!

Chuùa seõ ñeán theá gian naøy nhö keû troäm, nhöõng ngöôøi baûo veä ñöùc tin cuûa hoï vaø giaûng daïy Phuùc aâm cuûa Ngaøi cho ñeán tai hoïa 7 caùi baùt ñöôïc ñoå xuoáng seõ ñöôïc phöôùc lôùn. Chuùa chuùng ta noùi vôùi caùc tín ñoà soáng trong theá giôùi thôøi kyø cuoái cuøng naøy raèng hoï phaûi soáng bôûi ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho vaø baûo veä ñöùc tin cuûa hoï cho ñeán ngaøy cuoái cuøng. Nhöõng ngöôøi baûo veä ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa tröôùc söï ñoå xuoáng cuûa tai hoïa 7 caùi baùt seõ nhaän ñöôïc phaàn thöôûng lôùn töø Ngaøi. Chuùa chuùng ta chaén chaén seõ ñeán laàn nöõa ñeå tìm kieám nhöõng ngöôøi maø Ngaøi seõ ban cho nhöõng ôn phöôùc cuûa Ngaøi. 


Caâu 16: Chuùng nhoùm caùc vua laïi moät choã, theo tieáng Heâ-bô-rô goïi laø Ha-ma-gheâ-ñoân.

Kinh thaùnh tieân tri raèng cuoäc chieán cuoái cuøng giöõa Sa-tan vaø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ xaûy ra ôû moät choã goïi laø Ha-ma-gheâ-ñoân. Nhöng vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø voâ haïn neân Ngaøi seõ chieán thaéng Sa-tan, quaêng Con Thuù vaøo trong hoà löûa vaø dieâm chaùy. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Sa-tan luoân luoân laø moät keû duï doã, vaø chuùng ta phaûi giöõ ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Chuùa caùch vöõng vaøng cho ñeán ngaøy chuùng ta ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 17-21: Vò thieân söù thöù baûy truùt baùt mình trong khoâng khí, thì coù tieáng lôùn trong ñeàn thôø vang ra, töø ngoâi ñeán maø phaùn raèng: Xong roài! Lieàn coù chôùp nhoaùng, tieáng raàm, saám vang vaø ñoäng ñaát döõ doäi, ñoäng ñaát lôùn laém ñeán noãi töø khi coù loaøi ngöôøi treân ñaát chöa heà coù nhö vaäy. Thaønh phoá lôùn bò chia ra laøm ba phaàn, coøn caùc thaønh cuûa caùc daân ngoaïi ñeàu ñoå xuoáng, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi nhôù ñeán Ba-by-loân lôùn ñaëng cho noù uoáng cheùn röôïu thaïnh noä Ngaøi. Moïi ñaûo ñeàu aån troán, caùc nuùi chaúng coøn thaáy nöõa. Nhöõng cuïc möa ñaù lôùn, naëng baèng moät ta-laâng, ôû treân trôøi rôùt xuoáng treân loaøi ngöôøi; loaøi ngöôøi beøn noùi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi côù tai naïn möa ñaù aáy, vì laø moät tai naïn gôùm gheâ.

Khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå tai hoïa cuûa baùt thöù baûy trong khoâng trung, thì coù chôùp nhoaùng, saám vang, treân baàu trôøi, trong khi coù moät côn ñoäng ñaát vaø tieáng gaàm lôùn, laø ñieàu maø chöa bao giôø thaáy, seõ aäp xuoáng traùi ñaát. Vôùi nhöõng tai hoïa naøy, theá giôùi ñaàu tieân seõ bieán maát maø khoâng coøn moät daáu veát naøo. Sau söï naøy, caùc tín ñoà seõ soáng vinh hieån vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ treân ñaát môùi trong moät ngaøn naêm saép ñeán. 

Khi moät ngaøn naêm qua ñi, vaø thôøi gian laøm troïn lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà Trôøi môùi Ñaát môùi daønh cho caùc tín ñoà ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm theá giôùi ñaàu tieân bieán maát vaø ban cho caùc tín ñoà trôøi vaø ñaát thöù hai. Sau ñoù caùc tín ñoà seõ cuøng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi cai trò Trôøi môùi Ñaát môùi naøy cho ñeán ñôøi ñôøi. Caùc tín ñoà phaûi tin raèng hoï seõ soáng trong Nöôùc cuûa Ñaáng Christ moät ngaøn naêm vaø sau ñoù soáng ñôøi ñôøi trong söï vinh hieån nôi Trôøi môùi Ñaát môùi cuûa Ngaøi. Hoï phaûi soáng trong hi voïng naøy, chôø ñôïi ngaøy Chuùa trôû laïi.