Sermons

【Chapter 16-2】 < Khaûi huyeàn 16:1-21 > Ñieàu Maø Baïn Caàn Phaûi Laøm Tröôùc Khi Baûy Caùi Baùt Ñoå Xuoáng Laø…< Khaûi huyeàn 16:1-21 >


Trong nhöõng tai hoïa cuûa 7 caùi baùt, tai hoïa thöù nhaát laø ñau nhöùc, tai hoïa thöù hai laø bieån trôû neân huyeát, vaø tai hoïa thöù ba laø nöôùc trôû thaønh huyeát. Tai hoïa thöù tö laø tai hoïa khieán ngöôøi ta bò ñoát cho ñeán cheát töø söùc noùng cuûa maët trôøi. 

Phaân ñoaïn chính noùi raèng, “Vò thieân söù thöù tö truùt baùt mình treân maët trôøi, thì maët trôøi ñöôïc quyeàn laáy löûa laøm seùm loaøi ngöôøi.” Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ dôøi maët trôøi gaàn laïi vôùi traùi ñaát vaø thieâu ñoát moïi traïng thaùi soáng cuûa noù cho ñeán cheát. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp ñieàu naøy xaûy ra, thì khoâng ai coù theå thoaùt khoûi söùc noùng thieâu ñoát cuûa maët trôøi, cho duø ngöôøi ñoù coù ñaøo moät caùi haàm döôùi maët ñaát vaø troán ôû ñoù ñi nöõa. Hay môû maùy laïnh thaät cao ñeå chuaån bò cho tai hoïa naøy thì hoï cuõng khoâng theå laøm ngöøng tai hoïa naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû boïn hoï seõ khoâng coù choïn löïa naøo khaùc ngoaøi chòu cheát. 

Chuùng ta coù theå töôûng töôïng ñieàu seõ xaûy ra vôùi hoï khi luùc tai hoïa naøy xaûy ñeán – da cuûa hoï seõ bò loät, thòt beân trong hoï seõ bò naáu ñoû, tan ra vaø thoái röõa. Sau ñoù moïi ngöôøi seõ cheát vì bò ung thö da. 

Tuy nhieân, cho duø hoï bò thieâu ñoát cho ñeán cheát töø söùc noùng cuûa maët trôøi, ngöôøi ta vaãn khoâng aên naên toäi loãi cuûa hoï. Tai hoïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaät laø kyø dieäu, tuy vaäy nhöõng ngöôøi naøy vaãn khoâng chòu aên naên cho duø hoï phaûi ôû döôùi tai hoïa naøy. Vì hoï khoâng chòu aên naên, neân nhöõng tai hoïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tieáp tuïc. 

Ñoaïn Kinh thaùnh noùi, “Vò thieân söù thöù naêm truùt baùt mình treân ngoâi con thuù, nöôùc cuûa noù beøn trôû neân toái taêm, ngöôøi ta ñeàu caén löôõi vì ñau ñôùn. Chuùng noù noùi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi treân trôøi vì côù ñau ñôùn vaø gheû choác mình, vaø cuõng khoâng aên naên coâng vieäc mình.” Khi chuùng ta nhìn vaøo theá giôùi ngaøy nay, coù phaûi chuùng ta nhìn thaáy voâ soá ngöôøi caàn phaûi bò Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn phaït ngay baây giôø khoâng? Nhöng bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi caàm giöõ côn thònh noä cuûa Ngaøi trong söï kieân nhaãn cho neân hoï chöa bò ñoaùn phaït. Tuy nhieân, neáu hoï cheát maø chöa tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm cho hoï soáng laïi trong thaân theå khoâng theå cheát vaø hoï seõ phaûi ñoái dieän vôùi söï ñau ñôùn ñôøi ñôøi trong hoûa nguïc. 

Khi ñieàu naøy xaûy ra, ngöôøi ta seõ muoán cheát, vì söï ñau ñôùn cuûa hoï quaù söùc chòu ñöïng. Nhöng söï ñau khoå nôi hoûa nguïc toàn taïi cho ñeán ñôøi ñôøi. Luùc nhöõng ngöôøi bò Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn phaït muoán söï cheát ñeán, nhöng söï cheát seõ traùnh xa hoï, vì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ngaên trôû hoï khoûi söï cheát ñeå Ngaøi seõ coù theå hình phaït hoï ñôøi ñôøi. 

Tai hoïa thöù saùu laø tai hoïa chieán tranh cuûa Ha-ma-gheâ-ñoân. Vaø tai hoïa thöù baûy laø tai hoïa keát thuùc vaø cuoái cuøng, tai hoïa ñoäng ñaát vaø tieáng gaàm lôùn. 

Caâu 17-21 “noùi vôùi chuùng ta raèng, Vò thieân söù thöù baûy truùt baùt mình trong khoâng khí, thì coù tieáng lôùn trong ñeàn thôø vang ra, töø ngoâi ñeán maø phaùn raèng: Xong roài! Lieàn coù chôùp nhoaùng, tieáng raàm, saám vang vaø ñoäng ñaát döõ doäi, ñoäng ñaát lôùn laém ñeán noãi töø khi coù loaøi ngöôøi treân ñaát chöa heà coù nhö vaäy. Thaønh phoá lôùn bò chia ra laøm ba phaàn, coøn caùc thaønh cuûa caùc daân ngoaïi ñeàu ñoå xuoáng, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi nhôù ñeán Ba-by-loân lôùn ñaëng cho noù uoáng cheùn röôïu thaïnh noä Ngaøi. Moïi ñaûo ñeàu aån troán, caùc nuùi chaúng coøn thaáy nöõa. Nhöõng cuïc möa ñaù lôùn, naëng baèng moät ta-laâng, ôû treân trôøi rôùt xuoáng treân loaøi ngöôøi; loaøi ngöôøi beøn noùi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi côù tai naïn möa ñaù aáy, vì laø moät tai naïn gôùm gheâ.”

Phaân ñoaïn ôû treân noùi vôùi chuùng ta raèng khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå baùt thöù baûy xuoáng, thì moät côn ñoäng ñaát lôùn seõ aäp xuoáng traùi ñaát, caû theá giôùi seõ bò chia laøm ba, vaø nhöõng thaønh bò ñoå xuoáng, chaúng ñeå laïi moät caùi naøo coøn nguyeân. Khi theá giôùi naøy ôû döôùi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, moïi ñaûo vaø nuùi seõ bieán maát. 

Nuùi Hi-maõ-laïp-sôn seõ vaãn coøn khi ñieàu naøy xaûy ra khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Taát caû nhöõng ngoïn nuùi cao seõ bieán maát ngay tröôùc maét cuûa nhöõng ngöôøi soáng. Moïi ngoïn nuùi treân theá giôùi naøy seõ tan bieán maát khoâng ñeå laïi daáu veát naøo. Phaân ñoaïn treân cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng cuïc möa ñaù lôùn, moãi cuïc naëng khoaûng 45 kyù, seõ rôi xuoáng ñaát. Coù ai coù theå soáng soùt qua nhöõng côn ñoäng ñaát vaø tieáng gaàm lôùn naøy khoâng? 

Khaûi huyeàn ñoaïn 18 noùi vôùi chuùng ta raèng côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng nhöõng ngöôøi khoâng tin Ngaøi vaø nhöõng ngöôøi baùc boû Lôøi Ngaøi. Moät soá ngöôøi trong theá giôùi naøy noùi raèng, nhö theå hoï laø thaàn thaùnh vaäy, “Toâi seõ khoâng bao giôø ôû döôùi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng nhö toâi seõ khoâng bao giôø bò Ngaøi ñoaùn phaït.” Tuy nhieân, söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå chính xaùc treân loaïi ngöôøi ñaày söï kieâu ngaïo vaø khoâng hieåu bieát naøy. Chuùng ta phaûi tin raèng theá giôùi naøy seõ bieán maát khi noù bò taán coâng bôûi tai hoïa 7 caùi baùt do Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng. Chuùng Ta Phaûi Coù Ñöùc Tin Nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi 


Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ khieán theá giôùi naøy bieán maát. Vì theá theá giôùi naøy seõ khoâng toàn taïi maõi maõi. Nhö theá, taát caû nhöõng ai ñang ñoái dieän vôùi söï keát thuùc gaàn ñeán cuûa noù phaûi tin nôi leõ thaät naøy caùch vöõng vaøng hôn vaø theo ñuoåi nieàm tin thuoäc linh cuûa hoï. Do ñoù, taát caû ngöôøi cuûa theá gian naøy phaûi ra khoûi giaác nguû thuoäc linh. Toâi khoâng bieát baïn ñang soáng vôùi loaïi ñöùc tin naøo, nhöng hieän nay laø thì giôø baïn phaûi taäp trung söï chuù yù cuûa baïn leân nhöõng ñieàu seõ xaûy ra trong thôøi kyø cuoái cuøng, ñeå tænh thöùc vaø tin. Vì theá baïn phaûi coù moät söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà nhöõng tai hoïa ñaõ ñöôïc tieân tri trong Khaûi huyeàn, vaø baïn phaûi caûnh giaùc. 

Chuùa chuùng ta ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng traùi ñaát naøy seõ sôùm ôû döôùi nhöõng tai hoïa 7 caùi baùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö theá, chuùng ta phaûi chôø ñôïi Chuùa trong khi tieáp tuïc giaûng daïy Phuùc aâm, cho duø ngöôøi ta khoâng nhaän noù. 

Soá phaän cuûa theá giôùi naøy hieän nay ñang ôû trong söï nguy hieåm. Theá giôùi hieän nay ñang bò ñaët vaøo ñuû loaïi nguy hieåm, töø söï ñe doïa chieán tranh ñeán thôøi tieát khoâng oån ñònh, söï suy thoaùi cuûa moâi tröôøng, söï xung ñoät cuûa nhieàu taàng lôùp xaõ hoäi, vaø ñuû moïi loaïi beänh taät. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng thôøi kyø hieän taïi gioáng nhö thôøi kyø cuûa Noâ-eâ. Neáu thôøi kyø hieän nay gioáng nhö thôøi kyø cuûa Noâ-eâ, thì noù coù nghóa laø theá giôùi naøy hieän ñang ñeán nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa noù. Daáu hieäu cuûa thôøi kyø cuoái cuøng laø ngöôøi ta chæ thích thuù vôùi nhöõng ñieàu xaùc thòt, nhö aên, uoáng, cöôùi gaû vaø nhöõng vieäc laët vaët khaùc. Vì theá hoï ñaùng bò Ñöùc Chuùa Trôøi hình phaït. Trong thôøi Noâ-eâ cuõng vaäy, nhöõng ngöôøi nhö theá ñaõ khoâng nghe ñieàu Noâ-eâ noùi vôùi hoï, vaø vì theá hoï ñaõ bò huyû dieät, ngoaïi tröø Noâ-eâ vaø taùm ngöôøi trong gia ñình oâng. Theá giôùi saép ñeán cuõng seõ nhö theá. 

Haàu heát moïi thöù maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa seõ ñöôïc laøm troïn nhö ñöôïc cheùp trong Kinh thaùnh. Trong nhöõng ñieàu naøy, 5 phaàn traêm vaãn chöa laøm troøn, nhöng phaàn coøn laïi ñaõ ñöôïc laøm troïn roài. Lôøi cöùu roãi vaø lôøi höùa cöùu chuoäc bôûi Chuùa cuõng ñaõ ñöôïc laøm troïn. Trong Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chæ coù söï ñoaùn phaït daønh cho nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø vaãn coøn chöa thöïc hieän troïn veïn. Ñoái vôùi nhöõng tín ñoà taùi sanh, chæ coù Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi, laø nôi nhöõng ngöôøi coâng chính seõ vaøo vaø ôû, laø ñang chôø ñôïi hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi thaät nhaân töø, Ngaøi ñöùng beân ngöôøi coâng chính. Tuy nhieân, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaùng nhaän côn thaïnh noä cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi chaén chaén seõ ñoå côn giaän cuûa Ngaøi treân hoï, trong khi nhöõng ngöôøi ñaùng nhaän söï thöông xoùt cuûa Ngaøi, Ngaøi chaéc chaén seõ ban cho hoï söï thöông xoùt. 

Khi naøo nhöõng tai hoïa naøy seõ xaûy ra? Tai hoïa 7 caùi baùt seõ ñeán sau söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà, khi theá giôùi naøy bò baét nhaän con daáu 666 vaø noù bò caùc tín ñoà töø choái. Sau nhöõng tai hoïa laø seõ ñeán söï soáng laïi ñaàu tieân, Vöông Quoác Ngaøn Naêm, vaø söï ñoaùn xeùt cuoái cuøng cuûa Chuùa Jeâsus ñang ngoài treân ngoâi traéng lôùn. Ñieâàu naøy seõ ñöôïc tieáp noái bôûi söï môû ra cuûa Nöôùc Thieân ñaøng. Qua Kinh thaùnh, chuùng ta phaûi ñaït ñeán söï hieåu bieát veà söï quan phoøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Baïn coù tin nôi vieäc Chuùa Jeâsus ñaõ soáng laïi töø coõi cheát khoâng? Baïn coù tin raèng Chuùa ñaõ khieán toäi loãi cuûa nhaân loaïi ñöôïc saïch qua Baùp-tem vaø huyeát cuûa Ngaøi khoâng? Chuùa chuùng ta ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa con ngöôøi vôùi Nöôùc vaø huyeát cuûa Ngaøi, Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát sau 3 ngaøy, vaø hieän nay ñang ngoài beân höõu ngai cuûa Cha. Nhö theá, toäi cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ ñöôïc saïch, vaø vì Ñaáng Christ ñaõ soáng laïi töø coõi cheát neân hoï cuõng seõ ñöôïc soáng laïi. 

Caùc tín ñoà seõ ñöôïc vinh hieån cuøng vôùi Chuùa, nhöng trong khi soáng treân ñaát naøy, hoï cuõng seõ chòu nhieàu ñau khoå vì Chuùa. Nhöng nhöõng söï ñau ñôùn trong thôøi gian hieän taïi naøy khoâng ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån ñang chôø ñôïi hoï, vì söï vinh hieån naøy laø ñieàu duy nhaát ñang chôø ñôïi caùc tín ñoà taùi sanh. Do ñoù caùc tín ñoà chaúng coù gì phaûi lo laéng veà töông lai. Ñieàu maø ngöôøi coâng chính phaûi laøm laø soáng heát cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa hoï vì Phuùc aâm vaø soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta phaûi daâng mình cho coâng vieäc cöùu roãi linh hoàn, vaø khoâng ñöôïc ñi theo theá gian. Haõy Daâng Cuoäc Ñôøi Coøn Laïi Cuûa Chuùng Ta Cho Ñöùc Chuùa Trôøi 


Toâi lo laéng raèng coù theå ai ñoù trong voøng chuùng ta seõ phaûn boäi Phuùc aâm. Baát cöù ai phaûn boäi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuoái cuøng seõ choái töø Chuùa. Maëc duø chuùng ta yeáu ñuoái, nhöng neáu chuùng ta tin vaø ñi theo Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa thieát laäp, thì chuùng ta seõ coù theå soáng bôûi ñöùc tin. Caùc tín ñoà khoâng ñöôïc soáng chæ bôûi söï khoân ngoan vaø söùc maïnh cuûa rieâng hoï. Neáu hoï laøm nhö theá, cuoái cuøng hoï seõ phaûn boäi ñöùc tin cuûa hoï vaø ñoái dieän vôùi söï huûy dieät cuûa hoï. Ñeå traùnh ñieàu naøy, chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin. 

Taïi sao Chuùa chuùng ta cho pheùp con ngöôøi nhaän daáu hieäu 666? Ñaây laø ñeå phaân bieät giöõa luùa vaø luùa leùp. Tröôùc khi cho pheùp caùc tín ñoà thaêng thieân, ñieàu ñaàu tieân Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi laøm laø taùch rôøi luùa vaø luùa leùp ra caùch roõ raøng. 

Ñaây laø cuoäc chieán thuoäc linh do caùc tín ñoà chieán ñaáu. Nhö theá, caùc tín ñoà khoâng ñöôïc troán traùnh cuoäc chieán choáng laïi keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu hoï ngaàn ngaïi choáng nghòch laïi Sa-tan, thì hoï seõ nhaän moät cuù ñaùnh cheát ngöôøi töø Sa-tan. Vì theá, taát caû caùc tín ñoà phaûi chieán ñaáu cho cuoäc chieán thuoäc linh duø laø vì chính baûn thaân hoï. Taát caû nhöõng cuoäc chieán thuoäc linh do caùc tín ñoà tham chieán ñeàu laø coâng baèng. Ñeå ñi theo Ñöùc Chuùa Trôøi, moãi tín ñoà phaûi choáng laïi vaø chieán thaéng Sa-tan vaø ñaày tôù cuûa haén. 

Caùc tín ñoà phaûi chieán ñaáu vì Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï cuõng phaûi chòu baét bôù vì Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø bò ngöôøi theá gian gheùt boû. Vieäc caùc tín ñoà ñöôïc cho cô hoäi chieán ñaáu vì Chuùa chính laø moät ñieàu toát. Neáu cô hoäi chieán ñaáu vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc ban cho baïn, baïn neân caûm taï Ngaøi vì ñieàu ñoù. Moät cuoäc chieán nhö theá laø cuoäc chieán toát laønh, vì noù laø cuoäc chieán vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi giuùp ñôõ ngöôøi coâng chính. Khoâng coøn bao nhieâu ngaøy nöõa trong cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta. Hy voïng vaø caàu nguyeän cuûa toâi laø taát caû chuùng ta neân soáng chieán ñaáu trong cuoäc chieán thuoäc linh vaø laøm coâng vieäc thuoäc linh cho ñeán ngaøy chuùng ta ñöùng tröôùc maët Chuùa trong nhöõng ngaøy coøn laïi cuûa cuoäc ñôøi chuùng ta. Khi ngaøy cuûa Chuùa trôû laïi, taát caû chuùng ta haõy töï tin ñöùng tröôùc maët Ngaøi. Khi ngaøy naøy ñeán, Chuùa seõ lau raùo nöôùc maét cuûa chuùng ta vaø cho chuùng ta soáng trong moät nôi bình yeân, laø nôi chuùng ta khoâng coøn khoùc, khoâng coøn chòu khoå, cuõng nhö toäi loãi khoâng coøn tìm thaáy trong chuùng ta nöõa. 

Taát caû chuùng ta haõy soáng bôûi ñöùc tin, vaø bôûi ñöùc tin naøy taát caû chuùng ta haõy böôùc vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.