Sermons

【Chapter 17-1】 < Khaûi huyeàn 17:1-18 > Ñoaùn Xeùt Ñaïi Daâm Phuï, Keû Ngoài Treân Nhöõng Doøng Nöôùc< Khaûi huyeàn 17:1-18 >

“Baáy giôø trong baûy vò thieân söù caàm baûy baùt aáy, coù moät vò ñeán gaàn maø noùi vôùi toâi raèng: Laïi ñaây ta seõ chæ cho ngöôi söï phaùn xeùt veà con ñaïi daâm phuï, noù ngoài treân caùc doøng nöôùc lôùn kia. Caùc vua trong thieân haï phaïm toäi taø daâm vôùi noù, vaø daân söï trong theá gian cuõng say söa vì röôïu taø daâm cuûa noù. Toâi ñöôïc Thaùnh Linh caûm ñoäng thieân söù ñoù ñem toâi tôùi nôi ñoàng vaéng; thaáy moät ngöôøi ñaøn baø ngoài treân löng moät con thuù saéc ñoû saëm, mình mang ñaày nhöõng teân söï phaïm thöôïng, coù baûy ñaàu vaø möôøi söøng. Ngöôøi ñaøn baø aáy maëc maøu tía maø ñieàu, trang söùc nhöõng vaøng, böûu thaïch vaø hoät chaâu; tay caàm moät caùi cheùn vaøng ñaày nhöõng ñoà gôùm ghieác vaø daâm ueá. Treân traùn noù coù ghi moät teân, laø: Söï Maàu nhieäm, Ba-By-Loân Lôùn, Laø Meï Keû Taø Daâm Vaø Söï Ñaùng Gôùm Gheâ Trong Theá Gian. Toâi thaáy ngöôøi ñaøn baø ñoù say huyeát caùc thaùnh ñoà vaø huyeát nhöõng keû cheát vì Ñöùc Chuùa Jeâsus; toâi thaáy maø laáy laøm laï laém. Thieân söù baûo toâi raèng: sao ngöôøi laáy laøm laï? Ta seõ caét nghóa cho ngöôi söï maàu nhieäm cuûa ngöôøi ñaøn baø cuøng cuûa con thuù chôû noù, laø con thuù coù baûy ñaàu vaø möôøi söøng. Con thuù ngöôi ñaõ thaáy, tröôùc coù, maø baây giôø khoâng coøn nöõa; noù seõ töø döôùi vöïc leân vaø ñi ñeán, choán hö maát; nhöõng daân söï treân ñaát, laø nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong saùch söï soáng töø khi saùng theá, thaáy con thuù thì ñeàu laáy laøm laï, vì noù tröôùc coù, nay khoâng coù nöõa, maø sau seõ hieän ñeán. Ñaây laø söï nghó ngôïi coù khoân ngoan. Baûy caùi ñaàu töùc laø baûy hoøn nuùi maø ngöôøi ñaøn baø ngoài leân. Noù cuõng laø baûy vì vua nöõa; naêm vì tröôùc ñaõ ñoå, moät vì hieän coù, coøn moät vì nöõa chöa ñeán; khi vì aáy seõ ñeán, cuõng chaúng coøn ñöôïc bao laâu. Chính con thuù tröôùc ñaõ coù nay khoâng coù nöõa, laø vì vua thöù taùm; noù cuõng ôû trong soá baûy, vaø noù seõ ñi ñeán choã hö maát. Vaû, möôøi caùi söøng maø ngöôi ñaõ thaáy, laø möôøi vì vua chöa nhaän ñöôïc nöôùc mình; nhöng hoï nhaän quyeàn vua vôùi con thuù trong moät giôø. Chuùng cuõng moät loøng moät yù trao theá löïc quyeàn pheùp mình cho con thuù. Chuùng chieán tranh cuøng Chieân Con, Chieân Con seõ ñöôïc thaéng, vì laø Chuùa cuûa caùc chuùa, Vua cuûa caùc vua; vaø nhöõng keû ñöôïc keâu goïi, nhöõng keû ñöôïc choïn cuøng nhöõng keû trung tín ñeàu ôû vôùi Chieân Con, cuõng thaéng ñöôïc chuùng nöõa. Ñoaïn, thieân söù laïi noùi vôùi toâi raèng: Nhöõng doøng nöôùc ngöôi ñaõ thaáy, treân coù daâm phuï ngoài, töùc laø caùc daân toäc, caùc chuùng, caùc nöôùc vaø caùc tieáng. Möôøi caùi söøng ngöôi ñaõ thaáy, vaø chính mình con thuù seõ gheùt daâm phuï, seõ boùc loät cho noù loõa loà, aên thòt noù vaø thieâu noù baèng löûa. Bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeå cho chuùng coù loøng vaâng laøm theo yù muoán Ngaøi cuøng khieán chuùng coù chung moät yù, vaø ban nöôùc mình cho con thuù, ñeán khi nhöõng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn ñöôïc öùng nghieäm. Ngöôøi ñaøn baø ngöôi ñaõ thaáy, töùc laø caùi thaønh lôùn haønh quyeàn treân caùc vua ôû theá gian.”Giaûi Thích


Caâu 1: Baáy giôø trong baûy vò thieân söù caàm baûy baùt aáy, coù moät vò ñeán gaàn maø noùi vôùi toâi raèng: Laïi ñaây ta seõ chæ cho ngöôi söï phaùn xeùt veà con ñaïi daâm phuï, noù ngoài treân caùc doøng nöôùc lôùn kia.

Hieåu bieát veà con ñaïi daâm phuï vaø Con thuù trong phaân ñoaïn chính naøy ñaõ ñieàu caàn ñöôïc giaûi thích vaø hieåu roõ trong ñoaïn 17. “Con ñaïi daâm phuï” trong caâu 1 töôïng tröng cho theá gian. Maët khaùc, “Con Thuù” töôïng tröng cho Anti-christ. “Nhieàu doøng nöôùc” töôïng tröng cho söï daïy doã cuûa Ma-quyû. Cuïm töø “Ta seõ chæ cho ngöôi söï phaùn xeùt veà con ñaïi daâm phuï, noù ngoài treân caùc doøng nöôùc lôùn kia,” noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoaùn xeùt caùc toân giaùo theá gian ngoài treân nhieàu söï daïy doã cuûa Sa-tan.


Caâu 2: Caùc vua trong thieân haï phaïm toäi taø daâm vôùi noù, vaø daân söï trong theá gian cuõng say söa vì röôïu taø daâm cuûa noù.

“Söï taø daâm” ôû ñaây töôïng tröng cho vieäc yeâu theá gian vaø moïi thöù trong ñoù hôn laø yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi. Laøm nhöõng hình töôïng theo nhöõng ñieàu theá gian, thôø phöôïng vaø yeâu chuùng nhö yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi chính thöïc laø nhöõng vieäc laøm taø daâm. 

Cuïm töø ôû treân, “caùc vua trong thieân haï phaïm toäi taø daâm vôùi noù,” coù nghóa raèng nhöõng laõnh ñaïo cuûa theá gian naøy soáng cuoäc soáng say söa trong caùc toân giaùo theá gian, vaø taát caû nhöõng ngöôøi theá gian cuõng soáng say söa vôùi nhöõng toäi loãi maø nhöõng toân giaùo theá gian cung caáp. 


Caâu 3: Toâi ñöôïc Thaùnh Linh caûm ñoäng thieân söù ñoù ñem toâi tôùi nôi ñoàng vaéng; thaáy moät ngöôøi ñaøn baø ngoài treân löng moät con thuù saéc ñoû saëm, mình mang ñaày nhöõng teân söï phaïm thöôïng, coù baûy ñaàu vaø möôøi söøng.

Nhoùm töø, “ngöôøi ñaøn baø ngoài treân löng moät con thuù saéc ñoû saäm,” noùi vôùi chuùng ta raèng ngöôøi cuûa theá gian naøy seõ hieäp nhaát loøng hoï vôùi Anti-christ ñeå baét bôù vaø gieát haïi caùc tín ñoà. Noù baøy toû cho chuùng ta raèng ngöôøi theá gian cuoái cuøng seõ trôû neân ñaày tôù cuûa keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Antic-christ theo meänh leänh cuûa haén. Con thuù laø Anti-christ, laø keû choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Anti-christ caàm quyeàn treân caùc vua, vaø haén cuõng cai trò nhieàu nöôùc treân theá giôùi. 

Nhöng bôûi söï kieâu ngaïo, Anti-christ seõ khoâng ngaàn ngaïi phaïm thöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø thoát ra nhöõng lôøi ngaïo maïn. Haén seõ phaïm thöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi baèng nhöõng lôøi kieâu caêng, noùi raèng haén laø Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø haén seõ töï naâng cao mình nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá quyeàn löïc cuûa haén seõ traûi ra vaø haén seõ cai trò moïi vua chuùa cuûa theá gian vaø moïi nöôùc cuûa noù. 

Töø cuïm töø, “coù 7 ñaàu vaø möôøi söøng,” “7 ñaàu” ôû ñaây töôïng tröng cho 7 vua chuùa cuûa theá gian, vaø “10 söøng” töôïng tröng cho caùc nöôùc cuûa theá gian. 


Caâu 4: Ngöôøi ñaøn baø aáy maëc maøu tía maø ñieàu, trang söùc nhöõng vaøng, böûu thaïch vaø hoät chaâu; tay caàm moät caùi cheùn vaøng ñaày nhöõng ñoà gôùm ghieác vaø daâm ueá.

Nhoùm töø, “ngöôøi ñaøn baø maëc maøu tía maøu ñieàu, trang söùc nhöõng vaøng, böûu thaïch vaø hoät chaâu,” noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng toân giaùo theá gian, cuøng phe phaùi vôùi Anti-christ, seõ cho raèng haén laø vua cuûa hoï. Nhö theá, hoï seõ cho raèng taát caû nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi hoï bò xöû cheát laø ñaùng, vaø thöïc hieän yù nghó cuûa hoï qua vieäc choáng nghòch laïi caùc tín ñoà. 

Vaø ñeå trang hoaøng theá giôùi naøy nhö laø moät vöông quoác haïnh phuùc ñôøi ñôøi, chuùng seõ toâ ñieåm veû ñeïp cuûa chuùng baèng vaøng, böûu thaïch vaø hoät chaâu cuûa theá gian. Nhöng ñöùc tin cuûa hoï laø chæ ñaët duy nhaát nôi vieäc thoûa maõn xaùc thòt nhö theá naøo trong luùc soáng trong theá gian naøy. Bôûi vì khi Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn vaøo ngöôøi theá gian naøy, Ngaøi seõ thaáy moät theá giôùi ñaày nhöõng toäi loãi xaáu xa, neân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi taát caû boïn hoï seõ gioáng nhö nhöõng ñieàu gôùm ghieác. 


Caâu 5: Treân traùn noù coù ghi moät teân, laø: Söï Maàu nhieäm, Ba-By-Loân Lôùn, Laø Meï Keû Taø Daâm Vaø Söï Ñaùng Gôùm Gheâ Trong Theá Gian.

Maëc duø ngöôøi toân giaùo theá gian seõ tìm caùch toâ ñieåm hoï nhö laø moät hoaøng haäu, nhöng thöïc teá hoï seõ gioáng nhö con ñaïi daâm phuï. Maët khaùc, teân cuûa noù laø, “Ba-by-loân Lôùn,” baøy toû cho chuùng ta baûn chaát kieâu ngaïo, daâm loaïn vaø ñaùng gôùm cuûa con ñaïi daâm phuï, trong khi töø “meï” baøy toû cho chuùng ta moïi söùc maïnh cuûa Anti-christ trong lòch söû voán ñöôïc hình thaønh töø khoâng gì khaùc hôn laø theá gian, vaø raèng theá gian laø coäi reã cuûa moïi loaïi taø daâm vaø thoái naùt. 

Maëc duø theá giôùi naøy ñöôïc trang hoaøng vôùi nhöõng ñoà trang söùc ñeïp ñeõ vaø röïc rôõ, nhöng Anti-christ, keû choáng nghòch Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm vieäc trong loøng ngöôøi theá gian seõ haønh ñoäng nhö laø meï cuûa hoï. Nhö theá Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta ñaõ quyeát ñònh huûy dieät hoï hoaøn toaøn baèng tai hoïa lôùn 7 caùi baùt cuûa Ngaøi. 


Caâu 6: Toâi thaáy ngöôøi ñaøn baø ñoù say huyeát caùc thaùnh ñoà vaø huyeát nhöõng keû cheát vì Ñöùc Chuùa Jeâsus; toâi thaáy maø laáy laøm laï laém.

“Caùc tín ñoà” töôïng tröng cho daân söï cuûa ñöùc tin treân toaøn caû lòch söû Hoäi thaùnh, laø nhöõng ngöôøi ñaõ tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho. Cuïm töø, “nhöõng ngöôøi cheát vì Chuùa Jeâsus” töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi ñaõ laøm chöùng veà leõ thaät raèng Chuùa Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, vaø hoï ñaëc bieät chòu cheát ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. 

Caâu naøy nhaán maïnh raèng nhöõng ngöôøi baét bôù vaø gieát haïi caùc tín ñoà khoâng laø ai khaùc hôn ngoaøi nhöõng ngöôøi toân giaùo theá gian. Hoï seõ laøm nhöõng vieäc ñoäc aùc ñoù nhö laø quaân ñoäi tieân phong cuûa Anti-christ.

Giaêng noùi ôû ñaây raèng khi oâng nhìn thaáy moät ngöôøi ñaøn baø, oâng “laáy laøm laï laém”. Quaû thaät theá giôùi naøy laø moät theá giôùi kyø laï. Caùc tín ñoà chaúng laøm gì haïi noù, nhöng theá gian naøy ñoàng loøng vôùi Anti-christ vaø gieát haïi nhieàu tín ñoà. Chaúng phaûi theá gian naøy thaät laï luøng sao? Nhöõng ñieàu naøy chaéc chaén seõ ñoå treân caùc tín ñoà bôûi ngöôøi theá gian naøy. Vì theá giôùi naøy ôû döôùi söï cai trò cuûa Anti-christ, ngöôøi cuûa noù, laø ñaày tôù cuûa noù, seõ baét laáy caùc tín ñoà vaø gieát hoï. 

Vì theá chuùng seõ raát khaùc laï ñoái vôùi chuùng ta. Khi chuùng ta nhìn vaøo ngöôøi theá gian, chaúng phaûi hoï coù veû kyø laï laém sao? Khi ngöôøi ta ñöôïc döïng neân theo hình Ñöùc Chuùa Trôøi, thì laøm sao hoï coù theå trôû thaønh ñaày tôù cuûa Anti-christ vaø gieát haïi ngöôøi ta – khoâng chæ moät vaøi ngöôøi maø laø voâ soá ngöôøi, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi? Ñoù laø bôûi vì theá gian naøy laø ñaày tôù cuûa Sa-tan. 


Caâu 7: Thieân söù baûo toâi raèng: sao ngöôøi laáy laøm laï? Ta seõ caét nghóa cho ngöôi söï maàu nhieäm cuûa ngöôøi ñaøn baø cuøng cuûa con thuù chôû noù, laø con thuù coù baûy ñaàu vaø möôøi söøng.

“Ngöôøi ñaøn baø” ôû ñaây töôïng tröng cho ngöôøi theá gian naøy. Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Con thuù, ñöôïc goïi laø Anti-christ, seõ cai trò moïi vua cuûa theá gian vaø caùc nöôùc cuûa noù, vaø qua chuùng haén seõ laøm coâng vieäc choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, baét bôù tín ñoà vaø gieát haïi hoï. “Söï maàu nhieäm cuûa con thuù” töôïng tröng cho ñaëc tính cuûa Anti-christ, hoaït ñoäng theo meänh leänh cuûa Sa-tan. Vaø haén seõ bieán caùc nöôùc cuûa theá gian naøy trôû thaønh cuûa haén. 

Ngöôøi theá gian, ñoàng loøng vôùi Anti-christ cuoái cuøng seõ laø nhöõng duïng cuï cuûa Sa-tan trong vieäc taøn saùt voâ soá daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá gian naøy vaø Anti-christ seõ laø duïng cuï cuûa Sa -tan, hieän nay ñang aån nuùp khoûi maét chuùng ta. Nhöng khi ba naêm röôõi ñaàu cuûa Ñaïi Naïn vöøa qua, chuùng seõ xuaát hieän vaø gieát haïi caùc tín ñoà. 

Coù theå ngöôøi ta thaéc maéc raèng laøm sao ñieàu naøy coù theå xaûy ra ñöôïc trong khi theá gian coù quaù nhieàu ngöôøi thoâng minh, kieán thöùc vaø coù löông taâm, töø nhöõng nhaø chính trò cho ñeán nhöõng ngöôøi hoïc thöùc cho ñeán nhöõng nhaø trieát hoïc vaø nhöõng tieán só. Nhöng bôûi vì theá gian naøy seõ keát hôïp laïi vôùi Anti-christ neân moïi söï naøy, bao goàm caû söï saùt haïi caùc tín ñoà, seõ trôû neân khaû thi. Nhö theá, vieäc theá gian naøy seõ ñaàu phuïc Anti-christ vaø gieát haïi tín ñoà laø chìa khoùa ñeå giaûi quyeát moïi söï bí aån cuûa Anti-christ. 


Caâu 8: Con thuù ngöôi ñaõ thaáy, tröôùc coù, maø baây giôø khoâng coøn nöõa; noù seõ töø döôùi vöïc leân vaø ñi ñeán, choán hö maát; nhöõng daân söï treân ñaát, laø nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong saùch söï soáng töø khi saùng theá, thaáy con thuù thì ñeàu laáy laøm laï, vì noù tröôùc coù, nay khoâng coù nöõa, maø sau seõ hieän ñeán.

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Anti-christ ñöôïc tìm thaáy trong voøng caùc vua cuûa nhöõng thôøi ñaïi xöa, vaø maëc duø hieän nay haén khoâng coù trong theá giôùi naøy nhöng haén seõ xuaát hieän trong töông lai. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng theá giôùi naøy seõ voâ cuøng ngaïc nhieân khi hoï thaáy Anti-christ xuaát hieän vaø gieát haïi caùc tín ñoà. 

Anti-christ seõ thöïc hieän nhöõng muïc ñích cuûa haén baèng caùch tham döï chính trò môùi cuûa theá giôùi. Haén seõ vaãn tieáp tuïc huyeàn bí ñoái vôùi ngöôøi theá gian nhöng seõ ñöôïc noåi baät caùch laï luøng. Vì haén seõ gaùnh laáy nhieàu vaán ñeà veà chính trò, kinh teá, tö töôûng vaø toân giaùo cuûa theá giôùi naøy vaø giaûi quyeát chuùng taát caû vôùi taøi naêng cuûa haén neân nhieàu ngöôøi seõ töôûng haén laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeán laàn hai trong thôøi kyø cuoái cuøng vaø ñi theo haén. Vì theá haén seõ tieáp tuïc huyeàn bí tröôùc maét cuûa ngöôøi theá gian. 


Caâu 9: Ñaây laø söï nghó ngôïi coù khoân ngoan. Baûy caùi ñaàu töùc laø baûy hoøn nuùi maø ngöôøi ñaøn baø ngoài leân.

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Anti-christ seõ laäp neân luaät rieâng cuûa haén ñeå cai trò ngöôøi theá gian vaø bieán nhöõng luaät naøy thaønh hình theå chính quyeàn cuûa haén ñeå thöïc hieän nhöõng muïc ñích cuûa haén. Lyù do maø ngöôøi theá gian seõ hieäp nhaát vôùi nhau laø ñeå ôû döôùi quyeàn cuûa Sa-tan bôûi nhaän daáu hieäu cuûa Anti-christ, vaø choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng nhö tín ñoà cuûa Ngaøi, ñaët nieàm tin cuûa hoï nôi quyeàn löïc cuûa luaät phaùp do Anti-christ laäp neân.


Caâu 10: Noù cuõng laø baûy vì vua nöõa; naêm vì tröôùc ñaõ ñoå, moät vì hieän coù, coøn moät vì nöõa chöa ñeán; khi vì aáy seõ ñeán, cuõng chaúng coøn ñöôïc bao laâu.

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng caùc vua choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tieáp tuïc xuaát hieän treân theá giôùi, cuõng nhö nhöõng vua chuùa ñaõ xuaát hieän tröôùc ñaây. Khi thôøi Ñaïi Naïn cuoái cuøng ñeán, moät keû caàm quyeàn cuûa theá gian naøy seõ xuaát hieän laø Anti-christ vaø saùt haïi caùc tín ñoà. Nhöng söï baét bôù cuûa keû caàm quyeàn theá gian naøy, laø keû seõ trôû thaønh Anti-christ, seõ chæ toàn taïi moät thôøi gian ngaén trong söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 11: Chính con thuù tröôùc ñaõ coù nay khoâng coù nöõa, laø vì vua thöù taùm; noù cuõng ôû trong soá baûy, vaø noù seõ ñi ñeán choã hö maát.

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Anti-christ ñeán trong theá gian naøy seõ hieän leân nhö laø vò vua cuoái cuøng cuûa theá gian. Khi Anti-christ xuaát hieän töø nhöõng vua chuùa cuûa theá gian, nhieàu ngöôøi seõ ñi theo haén, vì haén seõ nhaän ñöôïc thaàn cuûa Con Roàng, thöïc hieän söùc maïnh nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm nhöõng daáu kyø pheùp laï. Ñaày tôù vaø tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ bò Anti-christ gieát haïi, nhöng moïi ñieàu naøy seõ chæ toàn taïi trong moät thôøi gian ngaén trong söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Sau khi nhöõng söï naøy qua ñi, Anti-christ seõ bò boû vaøo vöïc saâu khoâng ñaùy, vaø sau ñoù bò quaêng vaøo hoà löûa chaùy böøng böøng, khoâng bao giôø ñöôïc giaûi thoaùt khoûi ñoù. 


Caâu 12: Vaû, möôøi caùi söøng maø ngöôi ñaõ thaáy, laø möôøi vì vua chöa nhaän ñöôïc nöôùc mình; nhöng hoï nhaän quyeàn vua vôùi con thuù trong moät giôø.

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng möôøi nöôùc seõ taäp hôïp quyeàn löïc cuûa noù ñeå cai trò toaøn caû theá giôùi. Möôøi quoác gia naøy, sau khi hieäp nhaát, seõ cuøng vôùi Anti-christ vaän duïng quyeàn löïc cuûa chuùng treân caû theá giôùi trong moät thôøi gian ngaén. Nhöng caâu naøy cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng caùc vua chuùa cuûa theá gian naøy chöa nhaän ñöôïc nöôùc do Anti-christ caàm quyeàn. Tuy nhieân, trong töông lai gaàn caùc vua cuûa theá gian naøy seõ cuøng vôùi Con thuù cai trò theá giôùi trong moät thôøi gian nhö laø caùc vua cuûa söï toái taêm. Nhöng söï cai trò cuûa hoï chæ toàn taïi moät caùch ngaén haïn, vaø nhö theá hoï seõ caàm quyeàn treân laõnh thoå toái taêm trong thôøi gian ngaén naøy. 


Caâu 13: Chuùng cuõng moät loøng moät yù trao theá löïc quyeàn pheùp mình cho con thuù.

Khi thôøi gian ñeán, caùc vua cuûa theá gian naøy seõ chuyeån moïi söùc maïnh vaø quyeàn löïc cuûa hoï cho Anti-christ. Luùc ñoù Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, tín ñoà, vaø ñaày tôù cuûa Ngaøi seõ bò baét bôù döõ doäi bôûi Anti-christ vaø chòu töû ñaïo. Nhöng chính Anti-christ seõ bò söùc maïnh, quyeàn löïc cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø löôõi kieám Lôøi cuûa mieäng Ngaøi huûy dieät. 


Caâu 14: Chuùng chieán tranh cuøng Chieân Con, Chieân Con seõ ñöôïc thaéng, vì laø Chuùa cuûa caùc chuùa, Vua cuûa caùc vua; vaø nhöõng keû ñöôïc keâu goïi, nhöõng keû ñöôïc choïn cuøng nhöõng keû trung tín ñeàu ôû vôùi Chieân Con, cuõng thaéng ñöôïc chuùng nöõa.

Maëc duø Sa-tan seõ möu caàu tieán haønh chieán tranh choáng laïi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, nhöng haén seõ khoâng caân xöùng vôùi Ngaøi. Caùc tín ñoà cuõng seõ chieán thaéng haén trong cuoäc chieán choáng laïi haén cuûa hoï. Chuùa seõ ban cho caùc tín ñoà söùc maïnh ñeå choáng laïi vaø chieán thaéng Anti-christ bôûi ñöùc tin cuûa hoï. Nhö theá, caùc tín ñoà seõ khoâng sôï haõi trong cuoäc chieán choáng laïi Anti-christ, nhöng soáng trong söï an bình vaø thanh thaûn trong thôøi kyø cuoái cuøng bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï. Sau ñoù hoï seõ chieán thaéng keû thuø cuûa hoï vôùi ñöùc tin nôi Chuùa. 

Chieán thaéng naøy cuûa caùc tín ñoà coù nghóa raèng hoï seõ baûo veä ñöùc tin cuûa hoï vaø chòu töû ñaïo. Khi thôøi gian ñeán, caùc tín ñoà seõ chieán thaéng Sa-tan vaø Anti-christ bôûi nhaän söï töû ñaïo cuûa hoï vôùi ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø vôùi hy voïng nôi Nöôùc Trôøi, hoï seõ tham döï trong söï soáng laïi, thaêng thieân vaø nhaän Nöôùc môùi cuûa Ñaáng Christ, roài sau ñoù soáng ñôøi ñôøi trong söï vinh hieån. 


Caâu 15: Ñoaïn, thieân söù laïi noùi vôùi toâi raèng: Nhöõng doøng nöôùc ngöôi ñaõ thaáy, treân coù daâm phuï ngoài, töùc laø caùc daân toäc, caùc chuùng, caùc nöôùc vaø caùc tieáng. 

Nhöõng toân giaùo theá gian ñaõ duï doã vaø cai trò ngöôøi cuûa moïi nöôùc vôùi söï daïy doã cuûa Sa-tan. Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng söï baøi hoïc cuûa Sa-tan thöïc hieän ôû giöõa caùc toân giaùo theá gian ñaõ thaám nhuaàn moïi nöôùc vaø moïi löôõi cuûa theá giôùi, vaø aûnh höôûng cuûa noù ñaõ ñaït ñeán moät phaïm vi lôùn ñeán noåi coù theå mang söï huûy dieät ñeán cho linh hoàn cuûa ngöôøi ta. 


Caâu 16: Möôøi caùi söøng ngöôi ñaõ thaáy, vaø chính mình con thuù seõ gheùt daâm phuï, seõ boùc loät cho noù loõa loà, aên thòt noù vaø thieâu noù baèng löûa.

Caâu naøy ôû ñaây noùi vôùi chuùng ta raèng caùc nöôùc cuûa theá gian seõ hieäp nhaát vôùi Anti-christ ñeå gieát haïi vaø huûy dieät ngöôøi cuûa caùc toân giaùo. Noùi caùch khaùc, ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng ngöôøi theá gian vaø Anti-christ seõ gheùt vaø haønh haïi ngöôøi cuûa caùc toân giaùo, vaø tieâu dieät moïi toân giaùo cuûa theá gian. Maëc duø ngöôøi cuûa caùc toân giaùo cuûa theá gian tröôùc ñaây ñaõ gieát caùc tín ñoà vôùi söï uûng hoä cuûa Anti-christ, nhöng baây giôø chính hoï bò Sa-tan vaø ngöôøi theá tuïc huûy dieät. Cuoái cuøng, Sa-tan chæ duøng caùc toân giaùo cuûa theá gian ñeå töï toân haén laø Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 17: Bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeå cho chuùng coù loøng vaâng laøm theo yù muoán Ngaøi cuøng khieán chuùng coù chung moät yù, vaø ban nöôùc mình cho con thuù, ñeán khi nhöõng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn ñöôïc öùng nghieäm.

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng ngöôøi theá gian seõ daâng nöôùc vaø quyeàn löïc cuûa hoï cho Sa-tan. Nhö theá, hoï seõ trôû thaønh ngöôøi cuûa Anti-christ khi hoï nhaän daáu hieäu cuûa haén caùch töï nguyeän, töï haøo trong vieäc laøm ñaày tôù cuûa haén, vaø cuõng gieát haïi nhöõng ngöôøi töø choái nhaän daáu hieäu cuûa haén. Tuy nhieân, söï baét bôù caùc tín ñoà cuûa hoï chæ ñöôïc cho pheùp trong moät khoaûng thôøi gian maø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp. Trong thôøi gian cho pheùp naøy, Anti-christ seõ boäc loä ra taát caû nhöõng söï ñoäc aùc cuûa loøng haén vaø töï do choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi cuøng caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. 


Caâu 18: Ngöôøi ñaøn baø ngöôi ñaõ thaáy, töùc laø caùi thaønh lôùn haønh quyeàn treân caùc vua ôû theá gian.

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta ôû ñaây raèng theá gian naøy seõ thaønh laäp moät boä luaät môùi ñeå cai trò vaø caàm quyeàn treân vua chuùa cuûa noù, vaø caùc vua chuùa cuûa theá gian seõ bò cai trò trong voøng phaïm vi nhöõng luaät leä môùi naøy. Quyeàn löïc toái cao cuûa theá gian seõ caàm quyeàn moïi vua chuùa theá gian, nhö theå noù laø moät ngöôøi vaäy. Noùi caùch khaùc, theá gian seõ laøm ra nhöõng luaät leä buoäc chaët taát caû vua chuùa, vaø trôû thaønh moät chuùa caàm quyeàn treân hoï. 

“Caùi thaønh lôùn” töôïng tröng cho cô quan chính quyeàn maø qua ñoù Anti-christ seõ cai trò. Moïi ngöôøi trong theá gian naøy cuoái cuøng seõ phaûi phuïc vuï luaät phaùp hieän taïi cuûa theá gian maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï, nhö theá noù chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø bò noù cai trò. Bôûi vì con ngöôøi ñaõ trôû thaønh ñaày tôù cuûa Sa-tan, neân hoï seõ bò huûy dieät. 

Thi-thieân 49:20 noùi vôùi chuùng ta, “Ngöôøi naøo höôûng söï sang troïng maø khoâng hieåu bieát gì, gioáng nhö thuù vaät phaûi hö maát.” Nhö theá, ngöôøi cuûa theá gian naøy phaûi hieåu bieát tröôùc keá hoaïch cuûa Sa-tan laø gì, ngay baây giôø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do caùc tín ñoà thôøi kyø naøy giaûng daïy, vaø nhôø ñoù thoaùt khoûi vieäc trôû thaønh ñaày tôù cuûa Sa-tan nhöng soáng bao phuû trong ôn Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø daân söï cuûa Ngaøi.