Sermons

【Chapter 17-2】 < Khaûi huyeàn 17:1-8 > Taäp Trung Moïi Söï Chuù Yù Cuûa Chuùng Ta Treân Yù Muoán Cuûa Ngaøi< Khaûi huyeàn 17:1-8 >

Khaûi 17:1-5 cheùp, “Baáy giôø trong baûy vò thieân söù caàm baûy baùt aáy, coù moät vò ñeán gaàn maø noùi vôùi toâi raèng: Laïi ñaây ta seõ chæ cho ngöôi söï phaùn xeùt veà con ñaïi daâm phuï, noù ngoài treân caùc doøng nöôùc lôùn kia. Caùc vua trong thieân haï phaïm toäi taø daâm vôùi noù, vaø daân söï trong theá gian cuõng say söa vì röôïu taø daâm cuûa noù. Toâi ñöôïc Thaùnh Linh caûm ñoäng thieân söù ñoù ñem toâi tôùi nôi ñoàng vaéng; thaáy moät ngöôøi ñaøn baø ngoài treân löng moät con thuù saéc ñoû saëm, mình mang ñaày nhöõng teân söï phaïm thöôïng, coù baûy ñaàu vaø möôøi söøng. Ngöôøi ñaøn baø aáy maëc maøu tía maø ñieàu, trang söùc nhöõng vaøng, böûu thaïch vaø hoät chaâu; tay caàm moät caùi cheùn vaøng ñaày nhöõng ñoà gôùm ghieác vaø daâm ueá. Treân traùn noù coù ghi moät teân, laø: 
Söï Maàu nhieäm, Ba-By-Loân Lôùn, Laø Meï Keû Taø Daâm Vaø Söï Ñaùng Gôùm Gheâ Trong Theá Gian.”
Ñaïi daâm phuï trong phaân ñoaïn treân töôïng tröng cho caùc toân giaùo cuûa theá gian naøy, vaø ñieàu ñoù noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ñaõ ñöôïc nuoâng chìu trong trong söï xa xæ quaù ñoä bôûi nhöõng ñieàu cuûa theá gian vaø vaät chaát phong phuù do Chuùa ban cho. Hoï töï toâ ñieåm cho mình baèng moïi söï xa hoa, vôùi nhöõng daây chuyeàn vaøng, boâng hoät xoaøn, vaø xöùc treân ngöôøi ñuû loaïi nöôùc hoa. Phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng trong tay noù laø moät caùi cheùn vaøng ñöïng ñaày ñoà gôùm ghieác vaø daâm ueá. Ñaây laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû vôùi Giaêng. 
Sa-tan baøy möu keá trong linh hoàn ngöôøi ta vaø tìm caùch khieán hoï ñaàu phuïc haén bôûi laøm cho hoï say söa vôùi nhöõng ñieàu thuoäc veà theá gian. Caùc vua cuûa theá gian cuõng töøng bò Sa-tan laøm cho say söa vôùi nhöõng ñieàu cuûa theá gian. Nhö theá, moïi ngöôøi treân traùi ñaát naøy bò say söa vôùi röôïu daâm ueá cuûa theá gian. 
Sa-tan thöïc hieän nhöõng muïc ñích cuûa haén khi ngöôøi ta bò say söa vôùi doøng chaûy cuûa theá gian, vôùi nhöõng söï thoûa maõn vaø söï tham lam vaät chaát cuûa noù. Thaät ra muïc ñích cuûa haén laø ngaên ngöøa ngöôøi ta tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeå laøm nhö theá, Sa-tan khieán linh hoàn cuûa hoï say söa vôùi nhöõng ñieàu thuoäc veà vaät chaát cuûa theá gian. Chuùng ta phaûi nhaän bieát leõ thaät naøy. 
Khoâng coù ai trong theá gian naøy coù theå khoâng rôi vaøo caïm baãy cuûa vaät chaát. Moïi ngöôøi rôi vaøo trong söï tham meâ vaät chaát. Nhöõng xu höôùng thôøi trang cuûa theá giôùi naøy hoaøn toaøn ñöôïc vaän ñoäng vaø höôùng daãn bôûi Sa-tan. Moïi ngöôøi nghó raèng anh/ chò ta coù moát rieâng duy nhaát cuûa hoï. Nhöng phía sau noù laø moät ngöôøi thao taùc, vaø ngöôøi thao taùc naøy khoâng ai khaùc hôn laø Sa-tan. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta khoâng ñöôïc soáng ñaém mình trong cuûa caûi vaät chaát, nhöng ngöôïc laïi soáng haáp thuï Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi. 
Lôøi Khaûi huyeàn maø Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû cho chuùng ta qua söù ñoà Giaêng laø leõ thaät. Vaäy thì, Ñöùc Chuùa Trôøi muoán noùi gì vôùi chuùng ta qua Lôøi naøy? Chuùa chuùng ta ñang noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta khoâng neân ñaém mình trong theá gian naøy, nhöng phaûi choáng laïi noù. Noùi caùch khaùc, Ngaøi ñang noùi vôùi chuùng ta, laø caùc tín ñoà, phaûi nghó veà vaø tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi loøng cuûa chuùng ta. 
1 Giaêng 2:15 noùi, “Chôù yeâu theá gian, cuõng ñöøng yeâu caùc vaät ôû theá gian nöõa; neáu ai yeâu theá gian, thì söï kính meán Ñöùc Chuùa Cha chaúng ôû trong ngöôøi aáy.” Khi loøng chuùng ta yeâu thích nhöõng ñieàu vaät chaát cuûa theá gian, thì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå ngöï trong loøng chuùng ta. Nhöng khi loøng chuùng ta quaêng boû ñi nhöõng ñieàu thuoäc veà theá gian, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ngöï vaøo loøng chuùng ta. Chuùng ta khoâng ñöôïc soáng cuoäc soáng ñaém mình trong nhöõng ñieàu vaät chaát theá gian. Chæ khi chuùng ta suy gaãm Lôøi cuûa Chuùa vaø nhöõng muïc ñích cuûa Ngaøi thì chuùng ta môùi coù theå ñöôïc Ngaøi höôùng daãn. 
Chuùng ta coù theå thay ñoåi yù nghó cuûa chuùng ta baát cöù luùc naøo. Khi nhöõng ñieàu thuoäc veà theá gian tìm caùch tieán vaøo loøng chuùng ta, chuùng ta neân luoân luoân töø choái chuùng. Chuùng ta coù theå ñuoåi ñi nhöõng ñieàu xaáu xa cuûa theâá gian naøy khoûi loøng chuùng ta. Chuùa muoán ñieàu gì töø chuùng ta? Vaø Ngaøi baûo chuùng ta phaûi laøm gì? Ñeå chaéc chaén raèng nhöõng suy nghó thuoäc veà Chuùa seõ xuaát hieän trong loøng chuùng ta, chuùng ta phaûi xoùa boû nhöõng ñieàu thuoäc veà theá gian trong loøng chuùng ta. 
Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta thaät nhieàu ôn phöôùc, vaø chuùng ta nhaän bieát raèng hieän nay chuùng ta phaûi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cho moïi ngöôøi treân toaøn caû theá giôùi trong nhöõng ngaøy coøn laïi cuûa chuùng ta. Vì theá chuùng ta khoâng ñöôïc laøm ngaõ nhöõng caùi chaén cuûa chuùng ta, vaø taäp trung moïi söï chuù yù cuûa chuùng ta vaøo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi nghó veà nhöõng coâng vieäc thuoäc linh, chuùng ta coù theå ñuoåi ñi moïi thöù thuoäc veà theá gian tìm thaáy trong loøng chuùng ta. 
Caùc tín ñoà chuùng ta phaûi ñuoåi ñi nhöõng ñieàu thuoäc veà theá gian. Cho ñeán khi Chuùa trôû laïi laàn nöõa, chuùng ta phaûi soáng cuoäc ñôøi Cô-ñoác-nhaân cuûa chuùng ta vôùi ñöùc tin. Trong nhöõng ngaøy coøn laïi cuûa cuoäc ñôøi chuùng ta, chuùng ta phaûi laøm nhöõng ñieàu maø Chuùa ñaõ giao phoù cho chuùng ta cho ñeán khi chuùng ta ñöùng tröôùc maët Ngaøi. Vaø chuùng ta phaûi yeâu Chuùa, soáng bôûi ñöùc tin, laøm baát cöù coâng vieäc gì maø Ngaøi cho pheùp chuùng ta laøm.