Sermons

【Chapter 18-1】 < Khaûi huyeàn 18:1-24 > Theá Giôùi Ba-By-Loân Suïp Ñoå< Khaûi huyeàn 18:1-24 >

“Sau ñieàu ñoù, toâi thaáy moät vò thieân söù khaùc ôû treân trôøi xuoáng, ngöôøi coù quyeàn lôùn, vaø söï vinh hieån ngöôøi chieáu röïc rôõ treân ñaát. Ngöôøi keâu lôùn tieáng raèng: Ba-by-loân lôùn ñaõ ñoå roài, ñaõ ñoå roài! Thaønh aáy ñaõ trôû neân choã ôû cuûa caùc ma quæ, nôi hang hoá cuûa moïi taø thaàn, hang hoá cuûa moïi gioáng chim dô daùy maø ngöôøi ta gôùm ghieác, vì moïi daân toäc ñeàu uoáng röôïu daâm loaïn buoâng tuoàng cuûa noù, vì caùc vua theá gian ñaõ cuøng noù phaïm toäi taø daâm, vaø vì caùc nhaø buoân treân ñaát ñaõ neân giaøu coù bôûi söï quaù xa hoa cuûa noù. Toâi laïi nghe moät tieáng khaùc töø treân trôøi ñeán raèng: Hôõi daân ta; haõy ra khoûi Ba-by-loân, keûo caùc ngöôi döï phaàn toäi loãi vôùi noù, cuõng chòu nhöõng tai hoïa noù nöõa chaêng; vì toäi loãi noù chaát cao taøy trôøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhôù ñeán caùc söï gian aùc noù. Caùc ngöôi haõy laøm cho noù ñieàu noù ñaõ laøm cho keû khaùc; haõy baùo laïi gaáp hai coâng vieäc noù, haõy pha cho noù gaáp hai cheùn maø noù ñaõ pha cho keû khaùc. Noù caøng khoe mình vaø chìm ñaém trong söï xa hoa bao nhieâu, thì haõy laøm cho noù ñau ñôùn khoán khoù baáy nhieâu. Bôûi trong loøng noù töï nghó raèng: Ta laø moät nöõ vöông ngöï treân ngoâi mình, khoâng phaûi laø ñaøn baø goùa, vaø ta seõ khoâng thaáy söï than khoùc bao giôø. Vaäy cho neân ñoàng trong moät ngaøy, nhöõng tai naïn naày seõ giaùng treân noù, naøo söï cheát, naøo söï than khoùc, naøo ñoùi keùm, vaø noù seõ bò löûa thieâu mình ñi nöõa; vì Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt noù laø Chuùa coù quyeàn löïc. Caùc vua theá gian ñaõ phaïm toäi daâm duïc vaø say ñaém trong cuoäc xa xæ vôùi noù, thaáy khoùi cuûa söï chaùy noù thì seõ vì noù khoùc loùc thôû than. Sôï phaûi cuøng chòu hình khoå vôùi noù, neân chuùng ñöùng xa maø raèng: Khoán thay! Khoán thay! Ba-by-loân laø thaønh lôùn, laø thaønh cöôøng thaïnh kia! Trong moät giôø maø söï phaùn xeùt ngöôi ñaõ ñeán roài. Caùc nhaø buoân treân ñaát cuõng vì noù khoùc loùc raàu ró, vì khoâng ai mua haøng hoùa mình nöõa: haøng hoùa laø vaøng, baïc, ngoïc, chaâu, vaûi gai mòn maøu tía, luïa, maøu ñieàu; caùc haïng goã thôm; caùc thöùc ñoà baèng ngaø voi, baèng goã quí, baèng ñoàng, baèng saét, baèng ñaù hoa; nhuïc queá, sa nhaân, höông, daàu thôn, nhuõ höông; röôïu, daàu, boät mì mòn, luùa mì; boø, tröøu, ngöïa, xe, toâi moïi vaø linh hoàn ngöôøi ta nöõa. Caùc thöù traùi maø loøng ngöôøi mô öôùc ñoù ñaõ maát ñi roài, moïi söï röïc rôõ sang troïng ñoù cuõng ñaõ hö maát khoûi ngöôi; ngöôøi ta seõ khoâng heà tìm thaáy nöõa. Caùc nhaø buoân ñoù ñaõ nhôø Ba-by-loân laøm neân giaøu, seõ ñöùng caùch xa, vì e phaûi chia khoå cuøng noù; hoï seõ than khoùc vaø buoàn raàu, maø raèng: Khoán thay! Khoán thay! thaønh lôùn kia, ñaõ töøng maëc vaûi gai mòn, maøu tía vaø maøu ñieàu, röïc rôõ nhöõng vaøng ngoïc cuøng hoät chaâu! Trong moät giôø, söï giaøu coù sang troïng döôøng bao ñaõ bieán maát heát! Phaøm nhöõng laùi taøu, nhöõng ngöôøi ñi bieån, vaø thuûy thuû, nhöõng keû buoân baùn treân maët bieån, ñeàu ñöùng caùch xa; khi thaáy khoùi cuûa söï chaùy thaønh thì cuøng keâu leân raèng: Coù thaønh naøo ñaõ ñöôïc nhö thaønh lôùn naày ö? Chuùng laáy buïi raéc leân ñaàu mình, thöông khoùc than vaõn, maø raèng: Khoán thay! Khoán thay! thaønh lôùn naày ñaõ laáy söï giaøu coù mình laøm giaøu cho moïi keû coù taøu treân bieån, maø trong moät giôø, ñaõ hoùa thaønh moät choã hoang vu! Hôõi trôøi, haõy vui möøng veà vieäc noù ñi, vaø caùc thaùnh, caùc söù ñoà, caùc tieân tri, cuõng haõy möøng rôõ ñi; vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ xöû coâng bình cho caùc ngöôi trong khi Ngaøi xeùt ñoaùn noù. Baáy giôø moät vò thieân söù raát maïnh laáy moät hoøn ñaù nhö coái xay lôùn quaêng xuoáng bieån maø raèng: Ba-by-loân laø thaønh lôùn cuõng seõ bò quaêng maïnh xuoáng nhö vaäy, vaø khoâng ai tìm thaáy noù nöõa. Khoâng ai coøn nghe thaáy nôi ngöôi nhöõng tieáng keû khaûy ñaøn caàm, keû ñaùnh nhaïc, keû thoåi saùo vaø thoåi keøn nöõa. ÔÛ ñoù cuõng seõ khoâng thaáy coù thôï naøo nöõa, daàu ngheà gì maëc loøng, vaø tieáng coái xay cuõng khoâng nghe nöõa. Aùnh saùng ñeøn seõ khoâng chieáu nôi ñoù nöõa, vaø ngöôøi ta cuõng chaúng coøn nghe tieáng vôï choàng môùi cöôùi, bôûi vì caùc nhaø buoân cuûa ngöôi ñeàu laø keû toân troïng treân ñaát, bôûi vì moïi nöôùc ñeàu bò taø thuaät ngöôi löøa doái. Aáy chính trong thaønh naày, maø ñaõ tìm thaáy huyeát caùc ñaáng tieân tri, caùc thaùnh ñoà, vaø heát thaûy nhöõng keû ñaõ bò gieát trong theá gian.”Giaûi Thích 


Caâu 1: Sau ñieàu ñoù, toâi thaáy moät vò thieân söù khaùc ôû treân trôøi xuoáng, ngöôøi coù quyeàn lôùn, vaø söï vinh hieån ngöôøi chieáu röïc rôõ treân ñaát.

Qua nhöõng ñaày tôù maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai ñeán theá gian naøy ñeå thöïc hieän coâng vieäc cuûa Ngaøi, ngöôøi ta coù theå nghe nhöõng baøi giaûng ôn phöôùc vaø ruûa saû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeå ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi vaø söï buoàn baõ cuûa hoï, taát caû caùc baïn phaûi nhaän vaøo loøng vaø tin nôi Lôøi ôn phöôùc thuoäc linh cuûa Thieân ñaøng do caùc ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaûng daïy.


Caâu 2: Ngöôøi keâu lôùn tieáng raèng: Ba-by-loân lôùn ñaõ ñoå roài, ñaõ ñoå roài! Thaønh aáy ñaõ trôû neân choã ôû cuûa caùc ma quæ, nôi hang hoá cuûa moïi taø thaàn, hang hoá cuûa moïi gioáng chim dô daùy maø ngöôøi ta gôùm ghieác,

Trong nhoùm töø “Ba-by-loân lôùn bò suïp ñoå,” töø Ba-by-loân ñöôïc Kinh thaùnh duøng töôïng tröng cho theá gian. Thí duï nhö trong Cöïu öôùc, chuùng ta thaáy moät caâu chuyeän noùi veà thaùp Ba-beân, moät caùi thaùp ñöôïc xaây döïng bôûi nhöõng ngöôøi muoán thaùch thöùc Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch taäp hôïp söùc maïnh cuûa rieâng hoï, nhöng sau ñoù bò Ñöùc Chuùa Trôøi phaù vôõ vì lyù do naøy. Khi caâu Kinh thaùnh ôû treân noùi raèng Ba-by-loân lôùn bò suïp ñoå, thì coù nghóa noù noùi vôùi chuùng ta raèng theá giôùi naøy seõ bò suïp ñoå. Nhieàu ngöôøi coù theå nghó raèng, “Theá giôùi naøy hieän nay ñang vöõng vaøng, laøm sao noù coù theå suïp ñoå ñöôïc chöù?” Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta ôû ñaây raèng khi tai hoïa 7 caùi baùt ñöôïc lieân tuïc ñoå xuoáng, thì Ngaøi seõ ñaäp ñoå theá giôùi naøy cuõng nhö Ngaøi ñaõ ñaäp ñoå thaùp Ba-beân vaäy. 

Vaäy thì, vì lyù do naøo maø Ñöùc Chuùa Trôøi duøng tai hoïa 7 caùi baùt ñeå huûy dieät theá giôùi naøy? Ñoù laø bôûi vì ngöôøi theá gian naøy hieäp nhaát vôùi Anti-christ trong vieäc gieát haïi caùc tín ñoà taùi sanh, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vaø bôûi vì hoï choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán cuoái cuøng. Cuõng ñoàng thôøi bôûi vì theá giôùi naøy ñaõ trôû thaønh “moät nôi ôû cuûa ma-quyû.” 

Taïi sao laïi nhö vaäy? Taïi sao theá giôùi naøy laïi trôû thaønh nôi ôû cuûa ma-quyû? Ñoù laø bôûi vì khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, nhieàu ngöôøi seõ ñaàu phuïc Anti-christ vaø trôû thaønh nhöõng ñaày tôù cuûa keû aùc bôûi nhaän daáu hieäu cuûa Sa-tan töø nôi haén. 

Trong Kinh thaùnh, Con roàng ñöôïc duøng ñeå töôïng tröng cho Sa-tan, vaø ma-quyû laø ñaày tôù cuûa Con roàng. Vì theá, khi ôû ñaây noùi raèng theá giôùi naøy seõ trôû thaønh nôi ôû cuûa ma-quæ coù nghóa raèng Anti-christ, moät ñaày tôù cuûa Con roàng, seõ hoaøn toaøn chieám giöõ theá gian. Theá gian cuûa thôøi kyø cuoái cuøng seõ ñoái dieän vôùi thôøi kyø thöû thaùch naëng neà khi tai hoïa 7 caùi baùt ñöôïc ñoå xuoáng treân noù. Theá gian naøy seõ trôû thaønh theá giôùi cuûa Con roàng, vaø ma-quæ seõ ñieàu khieån caùch huøng hoå ñeå caû theá gian thuoäc veà chuùng. Vaø theá gian naøy seõ nhanh choùng suïp ñoå, bôûi tai hoïa cuoái cuøng 7 caùi baùt do Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng.


Caâu 3: vì moïi daân toäc ñeàu uoáng röôïu daâm loaïn buoâng tuoàng cuûa noù, vì caùc vua theá gian ñaõ cuøng noù phaïm toäi taø daâm, vaø vì caùc nhaø buoân treân ñaát ñaõ neân giaøu coù bôûi söï quaù xa hoa cuûa noù.

Nhö caâu naøy noùi ôû ñaây theo nghóa ñen raèng “moïi nöôùc” treân theá gian seõ uoáng röôïu daâm loaïn buoâng tuoàng cuûa noù. Noùi caùch khaùc, ngöôøi theá gian nghó veà theá gian naøy nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi, tin vaø ñi theo nhö theá. Hoï yeâu theá gian hôn Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá giôùi naøy trôû thaønh moät oå toäi loãi, vaø ngöôøi cuûa noù soáng cuoäc soáng say söa trong toäi loãi. 

Vì theá, keát quaû laø söï suïp ñoå cuûa theá giôùi do toäi loãi mang ñeán. Bôûi vì ngöôøi ta yeâu vaø ñi theo theá gian nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi neân Ngaøi seõ huûy dieät hoï vôùi hình phaït tai hoïa 7 caùi baùt cuûa Ngaøi. Moïi ngöôøi soáng trong theá giôùi naøy cuoái cuøng seõ bò huûy dieät bôûi 7 tai hoïa lôùn do Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán vaø bò quaêng vaøo ñòa nguïc. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ban cho chuùng ta söï caûnh baùo roõ raøng cuûa Ngaøi raèng ngöôøi naøo hieän nay khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh do Chuùa ban cho seõ phaûi ñoái dieän vôùi tai hoïa 7 caùi baùt trong thôøi kyø cuoái cuøng. Baïn phaûi nhôù raèng neáu baïn khoâng tin nôi Phuùc aâm naøy vaø cöù tieáp tuïc choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi baát chaáp lôøi caûnh caùo cuûa Ngaøi, thì baïn seõ khoâng chæ bò tröøng phaït bôûi tai hoïa 7 caùi baùt nhöng baïn cuõng seõ nhaän hình phaït ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc. 

Vì theá ngöôøi ta phaûi nhaän bieát raèng hoï phaûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh ngay baây giôø, ñeå thoaùt khoûi nhöõng tai hoïa lôùn vaø khuûng khieáp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoï phaûi trôû laïi vôùi ñöùc tin nôi Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh caøng sôùm caøng toát. 

Maëc duø nhieàu vua chuùa vaø caùc nhaø buoân treân ñaát ñaõ tích luõy nhieàu cuûa caûi vaät chaát, nhöng cuoái cuøng taát caû boïn hoï seõ than khoùc vaø reân ræ khi hoï thaáy theá giôùi naøy suïp ñoå bôûi nhöõng tai hoïa lôùn do Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán. 

Vì theá, taát caû chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng chuùng ta phaûi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho moïi ngöôøi, vaø raèng chuùng ta phaûi soáng ñôøi soáng nhìn veà moät ngaøn naêm môùi. Chuùng ta phaûi höôùng daãn moïi ngöôøi ñeán vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå vì theá maø hoï coù theå thoaùt khoûi nhöõng tai hoïa lôùn naøy. 


Caâu 4: Toâi laïi nghe moät tieáng khaùc töø treân trôøi ñeán raèng: Hôõi daân ta; haõy ra khoûi Ba-by-loân, keûo caùc ngöôi döï phaàn toäi loãi vôùi noù, cuõng chòu nhöõng tai hoïa noù nöõa chaêng; “Hôõi daân ta haõy ra khoûi Ba-by-loân, keûo caùc ngöôi döï phaàn toäi loãi vôùi noù, cuõng chòu nhöõng tai hoïa noù nöõa chaêng.” 

Ñaây laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Noùi caùch khaùc, caùc tín ñoà khoâng ñöôïc thuoäc veà theá giôùi cuoái cuøng naøy vaø khoâng ñöôïc soáng cuoäc soáng nhö laø noâ leä cuûa noù. Cho duø nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh tín ñoà tröôùc ñaây, neáu hoï rôi vaøo trong toäi loãi cuûa theá gian trong thôøi kyø cuoái cuøng, thì hoï cuõng seõ khoâng theå traùnh khoûi bò Ñöùc Chuùa Trôøi hình phaït baèng nhöõng tai hoïa ñaùng sôï cuûa Ngaøi. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi ñang phaùn vôùi taát caû caùc tín ñoà ñöøng ñeå côn thaïnh noä cuûa Ngaøi noåi leân bôûi vì hoï laøm noâ leä cho theá gian. 


Caâu 5: vì toäi loãi noù chaát cao taøy trôøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhôù ñeán caùc söï gian aùc noù.

Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc seõ nhôù taát caû moïi toäi loãi vaø vieäc laøm cuûa theá gian naøy vaø chæ chôø ñôïi ngaøy ñoaùn xeùt cuûa noù maø thoâi. Vôùi söï xuaát hieän thình lình cuûa Anti-christ moät ngaøy naøo ñoù, söï huûy dieät seõ sôùm bao truøm toaøn caû theá gian y nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ döï tính. Nhöng coù moät soá ngöôøi vaãn tin raèng theá gian naøy seõ khoâng bò huûy dieät maø seõ toàn taïi ñôøi ñôøi. 

Tuy nhieân, theá giôùi naøy seõ khoâng toàn taïi nhö hoï nghó, maø noù seõ bò huûy dieät thình lình bôûi tai hoïa cuûa 7 oáng loa vaø 7 caùi baùt do Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán. Khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñem tai hoïa ñeán moïi nôi treân theá gian naøy vaø huûy dieät noù. Vì theá chuùng ta phaûi chuyeân caàn trong cuoäc soáng ñöùc tin cuûa chuùng ta cho ñeán cuoái cuøng, giöõ vöõng ñöùc tin cuûa chuùng ta raèng Nöôùc Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chaéc chaén seõ ñeán.

Tröôùc khi Ñöùc Chuùa Trôøi ra leänh caùc thieân söù cuûa Ngaøi ñoå 7 caùi baùt xuoáng theá gian naøy, toäi loãi cuûa theá gian ñaõ thaät lan roäng voâ cuøng hôn bao giôø heát, ñaùng bò nhaän söï hình phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nhôù toäi loãi cuûa noù, vaø khoâng caàm giöõ söï huûy dieät cuûa noù laïi nöõa. Tuy nhieân, Anti-christ vaø ngöôøi theá gian seõ baét bôù daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, eùp buoäc caùc tín ñoà töø boû nieàm tin cuûa hoï vaø khieán hoï chòu töû ñaïo. Khi nhöõng ñieàu naøy xaûy ra, theá giôùi seõ ñoái dieän vôùi tai hoïa 7 caùi baùt. 


Caâu 6: Caùc ngöôi haõy laøm cho noù ñieàu noù ñaõ laøm cho keû khaùc; haõy baùo laïi gaáp hai coâng vieäc noù, haõy pha cho noù gaáp hai cheùn maø noù ñaõ pha cho keû khaùc.

ÔÛ ñaây cheùp raèng, “Hoaøn traû noù ñieàu noù ñaõ laøm cho caùc ngöôi.” “Noù” ôû ñaây töôïng tröng cho ai” Noù töôïng tröng cho theá gian, laø nhöõng toäi nhaân soáng trong ñoù, Anti-christ vaø Sa-tan. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baùo traû chuùng cuõng nhö chuùng ñaõ ñem söï baét bôù, ñau khoå, thöû thaùch vaø söï cheát ñeán cho caùc tín ñoà. 

Caâu 6 cuõng noùi raèng, “trong cheùn maø noù ñaõ pha, haõy pha gaáp hai cho noù.” Ñaây laø meänh leänh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho caùc thieân söù ñeå hình phaït taát caû nhöõng toân giaùo giaû maïo cuûa theá gian ñaõ daãn ngöôøi ta ñeán ñòa nguïc bôûi rao truyeàn nhöõng söï löøa doái cuûa Ma-quæ. Noù coù nghóa raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå côn giaän vaø söï hình phaït cuûa Ngaøi treân Cô-ñoác-giaùo ngaøy nay vì toäi giaûng daïy nhöõng ñieàu sai traät, troän laãn Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi nhöõng söï daïy doã cuûa Sa-tan, vaø vì theá daãn ngöôøi ta ñeán vôùi Ma-quæ. Vì theá, nhöõng Cô-ñoác-nhaân khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh seõ nhaän cuøng hình phaït toäi loãi vôùi ngöôøi theá gian. 


Caâu 7: Noù caøng khoe mình vaø chìm ñaém trong söï xa hoa bao nhieâu, thì haõy laøm cho noù ñau ñôùn khoán khoù baáy nhieâu. Bôûi trong loøng noù töï nghó raèng: Ta laø moät nöõ vöông ngöï treân ngoâi mình, khoâng phaûi laø ñaøn baø goùa, vaø ta seõ khoâng thaáy söï than khoùc bao giôø.

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi ôû ñaây ñeå baùo traû toäi loãi cuûa nhöõng ngöôøi kieâu ngaïo naøy baèng söï thoáng khoå vaø ñau ñôùn. Ñoái vôùi taát caû ngöôøi toân giaùo cuûa theá gian, laø nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh, vaø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khoâng tin, töùc laø ngöôøi theá gian, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ hoûi toäi vaø tröøng phaït hoï. 

Nhöng hoï vaãn kieâu ngaïo maø noùi raèng, “Ta laø moät nöõ vöông ngöï treân ngoâi mình, khoâng phaûi laø ñaøn baø goùa, vaø ta sdeõ khoâng thaáy söï than khoùc bao giôø.” Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöa ñeán cho hoï nhöõng tai hoïa cuûa söï huûy dieät. Vôùi nhöõng tai hoïa lôùn do Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán, hoï seõ chòu ñöïng söï ñau khoå trong vieäc cuøng moät luùc maát moïi cuûa caûi vaät chaát cuûa theá gian vaø ngöôøi thaân cuûa hoï. 


Caâu 8: Vaäy cho neân ñoàng trong moät ngaøy, nhöõng tai naïn naày seõ giaùng treân noù, naøo söï cheát, naøo söï than khoùc, naøo ñoùi keùm, vaø noù seõ bò löûa thieâu mình ñi nöõa; vì Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt noù laø Chuùa coù quyeàn löïc.

Vôùi söï xaûy ñeán cuûa 7 tai hoïa, nhöõng tai hoïa cheát choùc, reân ræ vaø ñoùi keùm seõ ñeán vôùi theá gian naøy trong moät ngaøy. Anti-christ vaø taát caû nhöõng ngöôøi theá gian ñi theo haén seõ bò hình phaït thieâu ñoát ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc. 


Caâu 9: Caùc vua theá gian ñaõ phaïm toäi daâm duïc vaø say ñaém trong cuoäc xa xæ vôùi noù, thaáy khoùi cuûa söï chaùy noù thì seõ vì noù khoùc loùc thôû than. 

Ngöôøi vaø caùc vua cuûa theá gian seõ chính maét chöùng kieán theá giôùi cuûa hoï bò nhaän chìm trong löûa vaø ñoäng ñaát vaø bò huûy dieät bôûi tai hoïa 7 caùi baùt. Vì theá caùc vua cuûa theá gian seõ than khoùc vaø reân ræ vì söï maát maùt cuûa hoï. 


Caâu 10: Sôï phaûi cuøng chòu hình khoå vôùi noù, neân chuùng ñöùng xa maø raèng: Khoán thay! Khoán thay! Ba-by-loân laø thaønh lôùn, laø thaønh cöôøng thaïnh kia! Trong moät giôø maø söï phaùn xeùt ngöôi ñaõ ñeán roài.

Nhöõng ngöôøi khoâng tin raèng theá giôùi naøy seõ suïp ñoå seõ bò kinh haõi khi hoï thaáy caû theá giôùi thöïc söï suïp ñoå ngay tröôùc maét cuûa hoï. Treân moät theá giôùi ñaày röïc rôõ vôùi veû ñeïp cuûa noù, moät ngaøy naøo ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaùn xeùt noù, vaø noù seõ laäp töùc bò suïp ñoå. 


Caâu 11-13 Caùc nhaø buoân treân ñaát cuõng vì noù khoùc loùc raàu ró, vì khoâng ai mua haøng hoùa mình nöõa: haøng hoùa laø vaøng, baïc, ngoïc, chaâu, vaûi gai mòn maøu tía, luïa, maøu ñieàu; caùc haïng goã thôm; caùc thöùc ñoà baèng ngaø voi, baèng goã quí, baèng ñoàng, baèng saét, baèng ñaù hoa; nhuïc queá, sa nhaân, höông, daàu thôn, nhuõ höông; röôïu, daàu, boät mì mòn, luùa mì; boø, tröøu, ngöïa, xe, toâi moïi vaø linh hoàn ngöôøi ta nöõa.

Ai coù theå mua hay baùn baát cöù vaät gì khi söï suy suïp cuûa theá giôùi saép xaûy ra? Nhöõng thöông nhaân treân haønh tinh naøy seõ khoùc loùc vaø thôû than vì theá giôùi cuûa hoï suy suïp. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñổ baûy baùt thanh noä xuoáng, khoâng một ai treân theá gian naøy coù theå mua baát cöù vaät gì. Theá giôùi naøy seõ khoâng bao giôø đñược tái thieât, vaø chæ Nöôùc cuûa Đấng Christ seõ ñöôïc xaây döïng treân söï ñoå naùt naøy.

Ñaây laø danh saùch nhöõng thöù phung phí maø ngöôøi ta ñaõ trang ñieåm cho hoï trong söï xa hoa trong nhöõng ngaøy naøy. Nhöng taát caû moïi thöù naøy seõ trôû neân voâ giaù trò chæ trong moät ngaøy, vaø khoâng coù ai tìm kieám nhöõng ñieàu thuoäc veà theá gian naøy nöõa. Moïi ñieàu naøy laø ñieàu maø nhöõng toân giaùo theá gian trao ñoåi. Nhöõng toân giaùo theá gian ñaõ laøm moïi thöù coù theå töôûng töôïng ñöôïc vì loøng yeâu tieàn cuûa hoï, hoï khoâng ngaàn ngaïi baùn ngay caû linh hoàn cuûa hoï chæ vì moät xu.


Caâu14-18: Caùc thöù traùi maø loøng ngöôøi mô öôùc ñoù ñaõ maát ñi roài, moïi söï röïc rôõ sang troïng ñoù cuõng ñaõ hö maát khoûi ngöôi; ngöôøi ta seõ khoâng heà tìm thaáy nöõa. Caùc nhaø buoân ñoù ñaõ nhôø Ba-by-loân laøm neân giaøu, seõ ñöùng caùch xa, vì e phaûi chia khoå cuøng noù; hoï seõ than khoùc vaø buoàn raàu, maø raèng: Khoán thay! Khoán thay! thaønh lôùn kia, ñaõ töøng maëc vaûi gai mòn, maøu tía vaø maøu ñieàu, röïc rôõ nhöõng vaøng ngoïc cuøng hoät chaâu! Trong moät giôø, söï giaøu coù sang troïng döôøng bao ñaõ bieán maát heát! Phaøm nhöõng laùi taøu, nhöõng ngöôøi ñi bieån, vaø thuûy thuû, nhöõng keû buoân baùn treân maët bieån, ñeàu ñöùng caùch xa; khi thaáy khoùi cuûa söï chaùy thaønh thì cuøng keâu leân raèng: Coù thaønh naøo ñaõ ñöôïc nhö thaønh lôùn naày ö? 

Vì theá ngöôøi ta seõ khoâng bao giôø coù theå nhìn thaáy baát cöù cuûa caûi theá gian naøo cuûa hoï nöõa. 

Caùc nhaø buoân giaøu coù cuûa theá gian seõ than khoùc vaø reân ræ khi hoï nhìn thaáy theá giôùi cuûa hoï bò suïp ñoå. Hoï seõ than khoùc trong söï tuyeät voïng, khi theá giôùi suïp ñoå hoï cuõng seõ suïp ñoå theo noù, vaø moïi cuûa caûi ñaõ tích luõy ñöôïc cuûa hoï seõ bieán maát chæ trong moät ngaøy.

Khi nhöõng toân giaùo thaønh laäp treân söï giaøu coù cuûa theá gian suïp ñoå, thì ngöôøi theá gian cuõng seõ than khoùc raèng, “khoán thay, khoán thay!” Nhöõng nhaø giao dòch quoác teá vaø nhöõng thuyeàn tröôûng ngang doïc treân theá giôùi cuõng seõ than khoùc. Nhöõng ngöôøi naøy seõ khoùc la trong söï tuyeät voïng raèng, “Coù söï vaên minh naøo maø con ngöôøi taïo neân lôùn hôn vaø toát hôn söï vaên minh cuûa ngay nay?”


Caâu 19: Chuùng laáy buïi raéc leân ñaàu mình, thöông khoùc than vaõn, maø raèng: Khoán thay! Khoán thay! thaønh lôùn naày ñaõ laáy söï giaøu coù mình laøm giaøu cho moïi keû coù taøu treân bieån, maø trong moät giôø, ñaõ hoùa thaønh moät choã hoang vu! 

Nhìn thaáy theá giôùi bò suïp ñoå bôûi tai hoïa 7 caùi baùt, taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ nghó raèng theá giôùi naøy seõ toàn taïi maõi maõi seõ than khoùc trong söï ñau ñôùn toät cuøng. Nhöõng ngöôøi vaãn coøn ôû treân theá giôùi naøy seõ than khoùc vaø reân ræ khi hoï chöùng kieán toaøn caû theá giôùi bò huûy dieät trong choác laùt vôùi tai hoïa 7 caùi baùt do Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán, nhöng moïi söï than khoùc cuûa hoï seõ trôû neân voâ duïng, vì khi ñoù theá giôùi naøy vaø moïi vaät trong ñoù ñaõ keát thuùc roài. Neáu luùc ñoù hoï coù söùc ñeå khoùc, thì ngay baây giôø hoï neân than khoùc cho soá phaän cuûa hoï, laø soá phaän bò ñaøy nôi hoûa nguïc vì toäi loãi cuûa hoï, vaø hoï neân tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå ñöôïc giaûi cöùu khoûi söï huûy dieät ñôøi ñôøi cuûa hoï. 


Caâu 20: Hôõi trôøi, haõy vui möøng veà vieäc noù ñi, vaø caùc thaùnh, caùc söù ñoà, caùc tieân tri, cuõng haõy möøng rôõ ñi; vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ xöû coâng bình cho caùc ngöôi trong khi Ngaøi xeùt ñoaùn noù. 

Caùc tín ñoà ñaõ thaêng thieân ôû treân khoâng trung seõ vui möøng khi tai hoïa 7 caùi baùt ñöôïc ñoå xuoáng, vì vôùi nhöõng tai hoïa naøy Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baùo thuø cho hoï. Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå nhöõng tai hoïa lôùn vaø kinh khuûng treân keû thuø cuûa naøy thì thaät laø ñuùng ñaén. 


Caâu 21: Baáy giôø moät vò thieân söù raát maïnh laáy moät hoøn ñaù nhö coái xay lôùn quaêng xuoáng bieån maø raèng: Ba-by-loân laø thaønh lôùn cuõng seõ bò quaêng maïnh xuoáng nhö vaäy, vaø khoâng ai tìm thaáy noù nöõa. 

ÔÛ ñaây Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng theá giôùi naøy seõ khoâng bao giôø ñöôïc nhìn thaáy nöõa, nhö moät coái xay lôùn bò quaêng xuoáng bieån. Sau ñoù Chuùa chuùng ta seõ laøm môùi laïi toaøn caû vuõ truï vaø moïi vaät ôû trong ñoù, vaø laøm troïn vieäc bieán theá giôùi naøy thaønh Nöôùc cuûa Ñaáng Christ. 


Caâu 22: Khoâng ai coøn nghe thaáy nôi ngöôi nhöõng tieáng keû khaûy ñaøn caàm, keû ñaùnh nhaïc, keû thoåi saùo vaø thoåi keøn nöõa. ÔÛ ñoù cuõng seõ khoâng thaáy coù thôï naøo nöõa, daàu ngheà gì maëc loøng, vaø tieáng coái xay cuõng khoâng nghe nöõa.

Khi tai hoïa 7 caùi baùt keát thuùc, ngöôøi ta seõ khoâng coøn nghe tieáng nhaïc maø hoï töøng nghe tröôùc ñaây trong theá gian naøy nöõa, cuõng nhö khoâng coøn nghe tieáng coái xay nöõa. 


Caâu 23 AÙnh saùng ñeøn seõ khoâng chieáu nôi ñoù nöõa, vaø ngöôøi ta cuõng chaúng coøn nghe tieáng vôï choàng môùi cöôùi, bôûi vì caùc nhaø buoân cuûa ngöôi ñeàu laø keû toân troïng treân ñaát, bôûi vì moïi nöôùc ñeàu bò taø thuaät ngöôi löøa doái.

Khi tai hoïa 7 caùi baùt hoaøn taát, theá giôùi naøy seõ khoâng bao giôø nhìn thaáy aùnh saùng ñeøn nöõa, cuõng nhö khoâng nghe tieáng coâ daâu vaø chuù reå nöõa. Söï löøa doái cuûa nhöõng thaày phuø thuûy cuûa theá gian cuõng seõ heát, vì theá gian ñaõ keát thuùc. 


Caâu 24: AÁy chính trong thaønh naày, maø ñaõ tìm thaáy huyeát caùc ñaáng tieân tri, caùc thaùnh ñoà, vaø heát thaûy nhöõng keû ñaõ bò gieát trong theá gian.

Lyù do maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå nhöõng tai hoïa lôùn cuûa 7 caùi baùt treân ñaát naøy laø vì nhöõng ñaày tôù cuûa Sa-tan seõ laøm ñoå huyeát caùc tín ñoà vaø nhöõng tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.