Sermons

【Chapter 18-2】 < Khaûi huyeàn 18:1-24 > “Hôõi Daân Ta, Haõy Ra Khoûi Noù, Keûo Caùc Ngöôi Cuõng Döï Phaàn Toäi Loãi Vôùi Noù, Cuõng Chòu Nhöõng Tai Hoïa Cuûa Noù”< Khaûi huyeàn 18:1-24 >


Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta trong ñoaïn 18 raèng Ngaøi seõ huûy dieät thaønh Ba-by-loân lôùn vôùi nhöõng tai hoïa lôùn cuûa Ngaøi. Bôûi vì trong thôøi kyø cuoái cuøng theá gian naøy seõ trôû neân voâ cuøng xaáu xa vaø toäi loãi tröôùc maét Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coøn caùch choïn löïa naøo ngoaøi vieäc phaûi huûy dieät noù cho duø chính Ngaøi ñaõ döïng neân noù, Ngaøi seõ cho pheùp nhöõng tai hoïa lôùn keát thuùc traùi ñaát. Do ñoù theá gian naøy seõ ôû trong söï ñoå naùt cho ñeán khi noù hoaøn toaøn bò suïp ñoå. 

Lyù do thöïc söï maø Ñöùc Chuùa Trôøi huûy dieät theá gian naøy laø vì Ngaøi seõ nhìn thaáy maùu cuûa nhöõng tieân tri vaø tín ñoà cuûa Ngaøi. Vaø vì theá gian naøy seõ phaïm voâ soá toäi voâ cuøng lôùn vôùi nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho noù, noù seõ trôû neân voâ cuøng xaáu xa ñeán noãi Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå tha thöù ñöôïc. Haønh tinh ñeïp ñeõ nhaát maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng laø traùi ñaát. Ñoù laø bôûi vì chính Ngaøi ñaõ laøm vieäc treân traùi ñaát naøy vôùi vui loøng, vaø vì noù cuõng laø nôi maø nhöõng chöông trình vaø coâng vieäc cöùu roãi toäi nhaân trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñöôïc laøm troïn. 

Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù chöông trình seõ huûy dieät theá gian naøy nhö theá naøo vaø Ngaøi seõ laøm cho Nöôùc Ñaáng Christ ñeán nhö theá naøo. Khi theá gian naøy ñaày daãy moïi thöù xaáu xa, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät noù qua nhöõng thieân söù cuûa Ngaøi cuøng vôùi tai hoïa 7 caùi baùt. Sau ñoù Ngaøi seõ laøm môùi laïi moïi thöù vaø cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi cai trò trong theá giôùi môùi naøy. Söï Suïp Ñoå Cuûa Thaønh Ba-By-Loân!


Caùc vua cuûa theá gian ñaõ thoâng daâm vôùi nhöõng ñieàu cuûa theá gian vaø soáng trong söï xa hoa cuûa noù, trong khi caùc nhaø buoân cuõng baän roän mua baùn moïi thöù maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï, neân ñaõ ñaùnh maát chính Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc theo ñuoåi söï tham lam cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät taát caû moïi thöù – nhaø cöûa, toân giaùo, haøng hoùa ñöôïc tìm thaáy trong toân giaùo, nhöõng ngöôøi laøm giaøu qua toân giaùo, caùc vua, caùc nhaø chính trò, nhöõng ngöôøi ñeo ñuoåi cuûa caûi vaät chaát vaø nhieàu thöù nöõa – taát caû nhöõng ñieàu naøy seõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho suïp ñoå. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laät ñoå moïi thaønh trì treân theá giôùi vaø khoâng chöøa moät thaønh trì naøo caû, vaø Ngaøi seõ huûy dieät moïi thöù, töø ngöôøi ta cho ñeán röøng raäm vaø caây coái cuøng vôùi löûa cuûa Ngaøi. Khi moïi thöù trong theá gian naøy bò suïp ñoå, ngöôøi ta seõ reân ræ vaø than khoùc. Ñaëc bieät, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chaéc chaén huûy dieät taát caû nhöõng ai laøm giaøu qua toân giaùo. Bieát tröôùc vaø tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät theá giôùi ñeïp ñeõ maø chính Ngaøi ñaõ döïng neân laø ñieàu raát quan troïng ñoái vôùi chuùng ta. 

Luùc ñoù, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp nhöõng tín ñoà taùi sanh ñaõ tham döï trong söï soáng laïi ñaàu tieân cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ cai trò ñaát naøy trong moät ngaøn naêm. Bôûi Nöôùc Chuùa, Ngaøi seõ ñeàn buø cho caùc tín ñoà vì söï phuïc vuï Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø vì chòu töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï trong khi ôû treân ñaát naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho hoï quyeàn cai trò möôøi thaønh, naêm thaønh, hai thaønh vaø cho hoï cai trò trong moät ngaøn naêm, sau söï naøy, Ngaøi cuõng seõ ban cho hoï Trôøi môùi Ñaát môùi ñeå soáng ñôøi ñôøi. 

Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät traùi ñaát, haønh tinh ñeïp ñeõ nhaát trong toaøn caû vuõ truï? Chæ coù traùi ñaát naøy caù môùi coù theå bôi loäi trong caùc soâng, thuù hoang môùi coù theå gaàm ruù trong röøng raäm, vaø con ngöôøi môùi coù theå soáng. Nhöng vì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå tha thöù moät theá giôùi maø toäi loãi trôû neân lan traøn voâ cuøng, neân Ngaøi seõ ñeå theá giôùi naøy ôû trong söï suïp ñoå huûy dieät cuûa noù bôûi nhöõng tai hoïa cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh huûy dieät theá gian. 

Moïi ngöôøi soáng trong traùi ñaát naøy, ngoaïi tröø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu, seõ bò huûy dieät bôûi tai hoïa 7 caùi baùt. Vì taát caû nhöõng ngöôøi coâng chính trong thôøi kyø cuoái cuøng seõ bò töû ñaïo, bò baét bôù vaø ñaøn aùp bôûi theá gian naøy, neân Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giaøy ñaïp theá giôùi naøy trong söï baùo traû vì nhöõng vieäc laøm xaáu xa cuûa noù. Khi thôøi gian naøy ñeán, nhöõng laõnh ñaïo toân giaùo vaø caùc nhaø buoân ñaõ trao ñoåi linh hoàn ngöôøi ta seõ bò huûy dieät hoaøn toaøn. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng chæ gieát nhöõng ngöôøi haønh ñoäng nhö nhöõng laõnh ñaïo toân giaùo nhöng chöa ñöôïc taùi sanh, maø Ngaøi coøn seõ quaêng hoï, cuøng vôùi Ma-quyû vaøo trong hoà löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng. 

Chaéc chaén Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät theá gian naøy. Nhö theá, chuùng ta phaûi nhaän bieát vaø tin caùch khoâng chuùt nghi ngôø raèng theá giôùi naøy seõ bò huûy dieät. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ gieát taát caû caùc nhaø buoân, laø nhöõng ngöôøi khoe khoang veà moïi ñieàu lôùn vaø buoân baùn linh hoàn ngöôøi ta baèng toân giaùo cuûa hoï. Nhöng cho duø nhöõng tai hoïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang saép xaûy ñeán, ngöôøi ta vaãn laõnh ñaïm thôø ô. Chæ nhìn vaøo nhöõng laõnh ñaïo toân giaùo cuûa theá gian naøy. Chaúng phaûi hoï voâ cuøng kieâu ngaïo, nhö theå hoï ñang laøm ñieàu ñuùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Ñöùc Chuùa Trôøi coù thöïc söï chaáp thuaän nhöõng vieäc laøm cuûa nhöõng ngöôøi naøy khoâng? 

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ huûy dieät theá gian vì toäi loãi cuûa nhöõng ngöôøi naøy, thì chuùng ta phaûi tin nhö theá, vì moïi ñieàu seõ ñeán y nhö Ñöùc Chuùa Trôøi noùi chuùng seõ ñeán. Vaø chuùng ta phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta. Khoâng phaûi toâi noùi ñieàu naøy cuõng nhö moät trong nhöõng laõnh ñaïo cuûa caùc giaùo phaùi, laø nhöõng ngöôøi taïo neân nhöõng hoïc thuyeát nhoû nhoi cuûa hoï vaø noùi veà söï xaûy ñeán cuûa khaûi huyeàn, nhöng toâi noùi ñieàu naøy laø bôûi vì chuùng ta phaûi tin nôi ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi chuùng ta trong Kinh thaùnh – ñoù laø, Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng chaéc chaén seõ huûy dieät theá giôùi naøy baèng nhöõng tai hoïa lôùn cuûa 7 caùi baùt. Chuùng Ta Khoâng Ñöôïc Nuoâng Chieàu Baûn Thaân Chuùng Ta Trong Theá Giôùi Seõ Sôùm Bò Huûy Dieät Naøy. 


Nhö theá, chuùng ta khoâng ñöôïc tích luõy cuûa caûi vaät chaát cuûa theá gian, laø nhöõng söï sôùm seõ bò huûy dieät. Chuùng ta phaûi thoûa loøng vôùi nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta, söû duïng vaø chia seû chuùng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi muoán. Moïi vaät chaát cuûa theá gian chæ ñöôïc caàn ñeán ñeå phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi maø thoâi. Chuùng ta phaûi soáng nhö nhöõng ñaày tôù trung tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi quaûn lyù nhöõng thöù maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta ñeå giaûng daïy Phuùc aâm. Chuùng ta khoâng ñöôïc daây döa vôùi nhöõng vaät chaát theá gian, vì chuùng ta tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ huûy dieät theá gian naøy. 

Chuùng ta khoâng ñöôïc töï doái mình baèng caùch nghó raèng söï giaøu coù vaø giaù trò cuûa theá gian naøy seõ toàn taïi maõi maõi. Bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giaøy ñaïp taát caû nhöõng laõnh ñaïo toân giaùo vaø nhöõng ngöôøi ñi theo hoï, chuùng ta phaûi soáng chôø ñôïi ngaøy Chuùa trôû laïi. Neáu khoâng, cuoái cuøng chuùng ta seõ rôi vaøo trong theá gian, moät theá gian seõ sôùm bò huûy dieät. Nhö theá, ñeå khoâng bò rôi vaøo trong moät theá giôùi ñang ñoái dieän vôùi söï huûy dieät cuûa noù, chuùng ta phaûi tin raèng traùi ñaát naøy chaéc chaén seõ bò huûy dieät. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñang soáng ngay chính thôøi ñieåm naøy, vaø khi thôøi gian ñeán, Ngaøi seõ laøm troïn nhöõng ñieàu Ngaøi ñaõ noùi. Trong khi ñuùng laø trong voøng nhöõng ngöôøi taùi sanh coù nhöõng ngöôøi ñöùc tin chöa ñöôïc tröôûng thaønh, tuy nhieân taát caû chuùng ta phaûi tin khoâng chuùt nghi ngôø. Vaø chuùng ta phaûi hoaøn toaøn tænh thöùc laàn nöõa. Chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc ñaùnh maát loøng chuùng ta cho theá gian seõ sôùm bò huûy dieät naøy, ngöôïc laïi chuùng ta phaûi soáng baèng caùch ñaët ñöùc tin vöõng chaéc, quaû quyeát cuûa chuùng ta nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù theå ñoâi khi loøng chuùng ta bò yeáu ñuoái, nhöng chuùng ta vaãn phaûi soáng vôùi ñöùc tin maïnh meõ. 

Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm moïi vieäc naøy ñoái vôùi theá gian laø ñieàu tuyeät dieäu cho chuùng ta. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng huûy dieät theá giôùi naøy vaø xaây döïng Nöôùc môùi cuûa Ñaáng Christ trong choã cuûa noù, thì ngöôøi coâng chính seõ thaát voïng lôùn. Ñaây laø taïi sao chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaät tuyeät vôøi, vaø taïi sao noù ñem hy voïng ñeán cho nhöõng tín ñoà coâng chính. 

Neáu nhöõng ngöôøi khoâng tin vaãn ôû trong söï thôø ô cuûa hoï, vaø soáng vui veû trong theá gian naøy roài sau ñoù vaøo Thieân ñaøng cuøng vôùi chuùng ta, thì thaät laø baát coâng ñoái vôùi chuùng ta neân Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø cho pheùp ñieàu naøy xaûy ra. Lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, raèng Ngaøi seõ phaùn xeùt vaø huûy dieät taát caû nhöõng ngöôøi baét bôù, giaøy voø ngöôøi coâng chính vôùi nhöõng söï doái traù, vaø laøm ñoå huyeát cuûa nhöõng tín ñoà, laø ñieàu phaûi vaø thaät coâng bình. 

Neáu khoâng coù söï ñoaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho nhöõng toäi nhaân cuûa theá gian naøy, thì chaúng phaûi noù thaät laø baát coâng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coâng chính ñaõ soáng caû cuoäc ñôøi cuûa hoï vì Chuùa trong söï beàn chí maëc duø phaûi ñoái dieän vôùi ñuû loaïi khoù khaên vaø nan ñeà sao? Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn xeùt theá gian naøy laø ñieàu phaûi. Khi theá giôùi naøy trôû neân gioáng nhö theá giôùi cuûa thôøi Noâ-eâ, thì chaéc chaén Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laät ngöôïc caû theá giôùi vaø huûy dieät noù.

Bôûi vì chuùng ta tin nôi Chuùa, neân chuùng ta hoaøn toaøn khoâng ganh tò vôùi ngöôøi theá gian. Bôûi vì Chuùa ñaõ noùi raèng Ngaøi seõ ñoaùn xeùt theá gian naøy vaø quaêng Sa-tan, Anti-christ cuøng nhöõng ngöôøi ñi theo haén vaøo trong hoûa nguïc, neân chuùng ta hoaøn toaøn coù theå kieân nhaãn vaø chôø ñôïi. 

Theá gian naøy chæ caùch söï huûy dieät moät phuùt maø thoâi, theo nhö nhöõng lôøi tieân tri cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Qua toaøn caû traùi ñaát, chuùng ta ñaõ ñöôïc nhìn thaáy nhieàu daáu hieäu söï saép ñeán cuûa nhöõng tai hoïa cuûa thôøi kyø cuoái cuøng. 

Nhöõng söï dò thöôøng cuûa thôøi tieát nhö hieän töôïng El Niño vaø nhöõng beänh dòch môùi nhö Boø ñieân ñang laøm rung chuyeån theá giôùi ngaøy nay. Nhöõng beänh dòch khoâng theå chöõa maø con ngöôøi khoâng coù söùc ngaên chaën ñang nhaän chìm theá giôùi, gioáng nhö nhöõng thaûm hoïa coù tyû leä lôùn khoâng theå töôûng töôïng tröôùc ñaây nhö nhöõng côn ñoùi keùm lôùn vaø nhöõng côn ñoäng ñaát gaây ra söï taøn phaù lôùn ñang taán coâng toaøn caû traùi ñaát. 

Khi taát caû nhöõng ñieàu naøy ñang xaûy ra, chuùng ta phaûi tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi hieän coù, vaø soáng ñôøi soáng bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoaùn xeùt vaø huûy dieät nhöõng ngöôøi chæ soáng cho söï ham muoán tích luõy söï giaøu coù cuûa hoï trong khi ôû treân ñaát naøy. Theá giôùi naøy quaù phung phí trong söï xa hoa cuûa noù. Ngöôøi ta quaù baän roän cöôùi hoûi, aên uoáng vaø xaây nhöõng caên nhaø cuûa hoï hôn laø quan taâm ñeán thuoäc linh cuûa hoï. Theá giôùi ngaøy nay laø moät theá giôùi maø moät ngöôøi ñaøn oâng phaïm toäi tình duïc vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng, vaø khoâng ít ngöôøi ñaøn baø nung naáu xaùc thòt cuûa hoï cho ngöôøi ñaøn baø khaùc (Roâ-ma 1:27). 

Chaúng phaûi theá giôùi cuõng gioáng nhö theá naøy trong thôøi kyø Noâ-eâ sao? Coù theå baïn bieát roõ raèng töø nguyeân hoïc cuûa chöõ “ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi.” Khi Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô bò huûy dieät, neàn vaên hoùa cuûa noù cuõng gioáng nhö theá giôùi ngaøy nay maø chuùng ta hieän ñang soáng. Theá giôùi naøy ñaõ trôû neân voâ cuøng xaáu xa vaø toäi loãi, ñaùng bò Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng löûa vaø ñoát noù thaønh tro buïi, vaø noù ñaõ trôû thaønh moät theá giôùi bò ma-quæ chieám ngöï. Nhöõng Tieân Tri Giaû Seõ Bò Ñaët Vaøo Choã Cheát 


Nhöõng tieân tri giaû luoân luoân tìm kieám cuûa caûi vaät chaát vaø tích luõy cuûa caûi khoâng hôïp phaùp, aån giaáu phía sau moái quan heä toân giaùo cuûa hoï. “Neáu baïn tin nôi Chuùa Jeâsus, baïn seõ ñöôïc giaøu coù, soáng toát, vaø chöõa laønh beänh taät cuûa baïn” – baïn phaûi nhaän bieát raèng phía sau söï giaû doái nhö theá, luoân luoân coù moät muïc ñích aån giaáu vieäc khai thaùc cuûa caûi. 

Taïi Haøn-quoác cuõng vaäy, ñaõ laâu laém töø khi Cô-ñoác giaùo maát ñi neàn taûng ñöùc tin cuûa noù vaø bò thoâái naùt, vôùi ñuû loaïi xuaát quyû nhaäp thaàn lan traøn trong danh Chuùa Jeâsus. Ñaây laø thöïc teá cuûa Cô-ñoác giaùo ngaøy nay. Nhöng ñoái vôùi nhöõng tieân tri giaû, laø nhöõng ngöôøi ño löôøng ñöùc tin trong cuûa caûi vaät chaát cuûa theá gian vaø laøm nhöõng yeâu thuaät baèng Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, thì söï ñoaùn phaït ñaùng sôï nôi hoûa nguïc cuûa Ngaøi vaø nhöõng tai hoïa lôùn cuûa 7 caùi baùt ñang chôø ñôïi hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng caû nhöõng ngöôøi duï doã ngöôøi vaø nhöõng ngöôøi bò duï doã bôûi nhöõng tieân tri giaû ñeàu bò ñoaùn phaït gioáng nhau. Chuùng ta khoâng ñöôïc nhìn tôùi theá giôùi naøy vaø khoâng ñöôïc ñi theo noù. Ngöôïc laïi chuùng ta phaûi tin raèng vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng soáng, neân nhöõng ai khoâng tin nôi Chuùa Jeâsus, choáng nghòch Ngaøi vaø baét bôù nhöõng ngöôøi coâng chính ñeàu seõ bò ñoaùn xeùt vaø keát toäi cheát ñôøi ñôøi. Vaø chuùng ta cuõng phaûi tin raèng sau söï ñoaùn xeùt theá giôùi naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ thöôûng cho nhöõng tín ñoà vì taát caû söï ñau ñôùn vaø khoå naïn maø hoï ñaõ mang vì danh cuûa Ñaáng Christ.