Sermons

【Chapter 19-1】 < Khaûi huyeàn 19:1-21 > Vöông Quoác Ñöôïc Ñaáng Voâ Sôû Baát Naêng Cai Trò< Khaûi huyeàn 19:1-21 >

"Söï ñoù ñoaïn, toâi nghe ôû treân trôøi nhö coù tieáng lôùn cuûa luõ ñoâng laém raèng: A-leâ-lu-gia! Söï cöùu chuoäc, vinh hieån, quyeàn pheùp ñeàu thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta. Vì nhöõng söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñeàu chaân thaät vaø coâng bình: Ngaøi ñaõ ñoaùn phaït ñaïi daâm phuï noù laáy ñeàu daâm loaïn laøm hö hoûng theá gian, vaø Ngaøi ñaõ baùo thuø huyeát cuûa caùc toâi tôù Ngaøi ñaõ bò tay con daâm phuï ñoù laøm ñoå ra. Chuùng laïi noùi moät laàn thöù hai raèng: A-leâ-lu-gia! Luoàng khoùi noù bay leân ñôøi ñôøi. Hai möôi boán tröôûng laõo cuøng boán con sanh vaät beøn moïp xuoáng thôø laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ngoài treân ngoâi, maø raèng: A-men, A-leâ-lu-gia! Laïi coù tieáng töø ngoâi ñeán raèng: Heát thaûy caùc ngöôi laø toâi tôù Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, vaãn kính sôï Ngaøi, nhoû hay lôùn, ñeàu haõy ngôïi khen Ngaøi! Ñoaïn, toâi laïi nghe coù tieáng nhö moät ñaùm ñoâng voâ soá ngöôøi, khaùc naøo tieáng nöôùc lôùn hoaëc nhö tieáng saám döõ, maø raèng: A-leâ-lu-gia! Vì Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, laø Ñaáng Toaøn naêng, ñaõ caàm quyeàn cai trò. Chuùng ta haõy hôùn hôû vui möøng, toân vinh Ngaøi; vì leã cöôùi Chieân Con ñaõ tôùi, vaø vôï Ngaøi ñaõ söûa soaïn, ñaõ cho ngöôøi ñöôïc maëc aùo saùng laùng tinh saïch baèng vaûi gai mòn (vaûi gai mòn töùc laø coâng vieäc coâng bình cuûa caùc thaùnh ñoà). Thieân söù phaùn cuøng toâi raèng: Haõy cheùp: Phöôùc thay cho nhöõng keû ñöôïc môøi ñeán döï tieäc cöôùi Chieân Con! Ngöôøi laïi tieáp raèng: Ñoù laø nhöõng lôøi chaân thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi beøn gieo mình xuoáng döôùi chaân ngöôøi ñaëng thôø laïy; song ngöôøi phaùn raèng: Haõy giöõ laáy, ñöøng laøm vaäy; ta laø baïn toâi tôù vôùi ngöôi vaø vôùi anh em ngöôi laø ngöôøi cuøng giöõ lôøi chöùng cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus. Ngöôi haõy thôø laïy Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì söï laøm chöùng cho Ñöùc Chuùa Jeâsus laø ñaïi yù cuûa lôøi tieân tri. Baáy giôø toâi thaáy trôøi môû ra, vaø coù moät con ngöïa baïch hieän ra: Ñaáng côõi ngöïa aáy goïi laø Ñaáng Trung Tín Vaø Chaân Thaät; Ngaøi laáy leõ coâng bình maø xeùt ñoaùn vaø chieán ñaáu. Maét Ngaøi nhö ngoïn löûa; treân ñaàu coù nhieàu maõo trieàu thieân, laïi coù ñeà moät danh, ngoaøi Ngaøi ra khoâng ai bieát ñöôïc. Ngaøi maëc aùo nhuùng trong huyeát, danh Ngaøi xöng laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Caùc ñaïo binh treân trôøi ñeàu maëc vaûi gai mòn, traéng vaø saïch, côõi ngöïa baïch theo Ngaøi. Coù moät löôõi göôm beùn ôû mieäng Ngaøi ra, Ngaøi seõ laáy noù maø ñaùnh caùc daân, vaø cai trò hoï baèng moät caây gaäy saét. Ngaøi giaøy ñaïp thuøng röôïu côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng. Treân aùo tôi vaø treân ñuøi Ngaøi, coù ñeà moät danh laø Vua Cuûa Caùc Vua Vaø Chuùa Cuûa Caùc Chuùa. Toâi thaáy moät vò thieân söù ñöùng trong maët trôøi. Ngöôøi caát tieáng lôùn keâu caùc chim choùc bay giöõa khoâng cuûa trôøi, maø raèng: Haõy ñeán, bay haõy nhoùm hieäp laïi ñeå döï tieäc lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, haõy ñeán aên thòt caùc vua, thòt caùc töôùng, thòt caùc duõng só, thòt ngöïa cuøng keû côõi ngöïa, vaø thòt cuûa moïi ngöôøi, töï chuû vaø toâi moïi, nhoû vaø lôùn. Toâi laïi thaáy con thuù vaø caùc vua theá gian cuøng nhöõng quaân ñoäi mình nhoùm laïi ñaëng tranh chieán vôùi Ñaáng côõi ngöïa, vaø vôùi ñaïo binh cuûa Ngaøi. Nhöng con thuù bò baét vaø tieân tri giaû laø keû ñaõ laøm pheùp laï tröôùc maët con thuù, nhôø ñoù löøa doái nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän daáu hieäu con thuù cuøng thôø laïy hình töôïng noù, cuøng bò baét vôùi noù nöõa; caû hai ñeàu ñang soáng bò quaêng xuoáng hoà coù löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng. Nhöõng keû khaùc ñeàu bò gieát bôûi löôõi göôm ra töø mieäng Ñaáng côõi ngöïa, vaø heát thaûy chim choùc ñeàu ñöôïc aên thòt chuùng noù no neâ."Giaûi Thích


Caâu 1:Söï ñoù ñoaïn, toâi nghe ôû treân trôøi nhö coù tieáng lôùn cuûa luõ ñoâng laém raèng: A-leâ-lu-gia! Söï cöùu chuoäc, vinh hieån, quyeàn pheùp ñeàu thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta. 

Caâu naøy mieâu taû caùc tín ñoà ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì ngaøy cöôùi cuûa hoï vôùi Chieân Con saép ñeâán gaàn. Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta ñaõ ban cho caùc tín ñoà söï cöùu roãi vaø söï vinh hieån cuûa hoï, ñeå nhôø ñoù maø hoï coù theå ngôïi khen Ngaøi vì moät lyù do toát laønh. Caùc tín ñoà ñaõ thaêng thieân ôû treân khoâng trung tieáp tuïc ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi, vì söï vui möøng lôùn laø ôn cöùu chuoäc giaûi cöùu hoï khoûi moïi toäi loãi vaø söï ñoaùn phaït khoâng theå traùnh khoûi cuûa hoï. 

Töø “A-le-lu-gia” hay “ha-leâ-lu-gia” laø moät töø gheùp keát hôïp giöõa hai töø cuûa tieáng Heâ-bô-rô “ha-lal,” coù nghóa laø ngôïi khen, vaø “Yah,” noù nghóa laø “Gieâ-hoâ-va” – do ñoù noù coù nghóa laø “ngôïi khen Ñöùc Gieâ-hoâ-va”. Ñaëc bieät Thi-thieân 113-118 cuûa Cöïu öôùc ñöôïc goïi laø “Ca Ngôïi EÂ-díp-toâ,” vaø Thi-thieân 146-150 ñöôïc goïi laø “Thi Thieân Cuûa Söï Ca Ngôïi.” 

“Thi Thieân Cuûa Söï Ca Ngôïi” laø nhöõng baøi haùt ñi cuøng vôùi söï vui veû vaø ñau khoå cuûa ngöôøi Do-thaùi, ñem cho hoï söùc maïnh trong thôøi gian buoàn baõ thöû thaùch vaø ñöôïc haùt nhö baøi haùt vui möøng trong thôøi kyø cöùu roãi vaø chieán thaéng. Nhöõng baøi haùt naøy cuõng ñöôïc haùt vaø chæ ñöôïc haùt cho Chuùa baát cöù khi naøo coù theå ngôïi khen “ha-leâ-lu-gia”. Lyù do laø bôûi vì nhöõng tai hoïa lôùn maø Chuùa ñöa ra ñeå ñoaùn phaït treân theá gian naøy laø thaät vaø coâng chính, vaø vì söï cöùu roãi, quyeàn löïc, vaø söï vinh hieån chæ thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 2: Vì nhöõng söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñeàu chaân thaät vaø coâng bình: Ngaøi ñaõ ñoaùn phaït ñaïi daâm phuï noù laáy ñeàu daâm loaïn laøm hö hoûng theá gian, vaø Ngaøi ñaõ baùo thuø huyeát cuûa caùc toâi tôù Ngaøi ñaõ bò tay con daâm phuï ñoù laøm ñoå ra. 

Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baùo thuø cho caùc tín ñoà baèng caùch ñoå tai hoïa 7 caùi baùt treân taát caû nhöõng ngöôøi toân giaùo cuûa theá gian vaø taát caû nhöõng ngöôøi khoâng tin laø söï ñoaùn phaït thaät vaø coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì nhöõng ngöôøi toân giaùo theá gian ñaõ gieát haïi nhöõng ñaày tôù coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân hoï phaûi ñaùng bò Ñöùc Chuùa Trôøi xöû cheát. 

Coù phaûi caùc tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm ñieâàu gì treân ñaát naøy ñeå ñaùng bò nhöõng ngöôøi toân giaùo theá gian gieát haïi khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Nhöng taát caû nhöõng ngöôøi toân giaùo cuûa theá gian ñaõ hieäp nhaát trong keá hoaïch cuûa hoï ñeå gieát haïi con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö theá, söï ñoå xuoáng nhöõng tai hoïa 7 caùi baùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân nhöõng keû gieát ngöôøi naøy laø coâng bình, cuõng laø ñieàu baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 3: Chuùng laïi noùi moät laàn thöù hai raèng: A-leâ-lu-gia! Luoàng khoùi noù bay leân ñôøi ñôøi. 

Caùc tín ñoà ñang ngôïi khen Chuùa trong khoâng trung bôûi vì ngaøy cöôùi cuûa hoï vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ trôû neân Chieân Con, ñaõ gaàn ñeán. 

“Khoùi cuûa noù bay leân ñôøi ñôøi.” Ñieàu naøy töôïng tröng cho khoùi bay leân töø theá giôùi bò thieâu ñoát vaø huûy dieät bôûi nhöõng tai hoïa lôùn cuûa 7 caùi baùt do Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng. Noù baøy toû cho chuùng ta raèng theá giôùi naøy seõ khoâng bao giôø bình phuïc töø söï ñoå naùt cuûa noù vì söï huûy dieät cuûa noù seõ laø khoâng theå traùnh khoûi vaø ñôøi ñôøi. 


Caâu 4: Hai möôi boán tröôûng laõo cuøng boán con sanh vaät beøn moïp xuoáng thôø laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ngoài treân ngoâi, maø raèng: A-men, A-leâ-lu-gia! 

Vieäc ngaøy cöôùi cuûa caùc tín ñoà vôùi Chuùa Jeâsus saép ñeán gaàn laø moät hieän töôïng veû vang neân 24 tröôûng laõo vaø 4 sinh vaät soáng treân Thieân ñaøng thôø phöôïng vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng ñang ngoài treân ngoâi. Ñoù laø lyù do taïi sao taát caû nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ngôïi khen Chuùa treân khoâng trung. 


Caâu 5: Laïi coù tieáng töø ngoâi ñeán raèng: Heát thaûy caùc ngöôi laø toâi tôù Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, vaãn kính sôï Ngaøi, nhoû hay lôùn, ñeàu haõy ngôïi khen Ngaøi!

Bôûi vì ngaøy cöôùi Chieân Con vôùi caùc tín ñoà laø moät söï vui möøng khoâng theå taû xieát cho taát caû caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ngaøi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, neân coù tieáng töø ngoâi phaùn baûo taát caû hoï ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. Thôøi gian cho caùc ñaày tôù vaø tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vui möøng vaø ngôïi khen Chuùa hieän nay ñang ñeán.


Caâu 6: Ñoaïn, toâi laïi nghe coù tieáng nhö moät ñaùm ñoâng voâ soá ngöôøi, khaùc naøo tieáng nöôùc lôùn hoaëc nhö tieáng saám döõ, maø raèng: A-leâ-lu-gia! Vì Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, laø Ñaáng Toaøn naêng, ñaõ caàm quyeàn cai trò. 

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng thôøi gian cai trò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñeán, hieän nay laø thôøi gian ñeå cho caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ngaøi nhaän ñöôïc söï vui möøng, bình an ñôøi ñôøi vaø phöôùc haïnh cuûa hoï chaûy ra nhö moät con soâng. Ñaây laø taïi sao hoï ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. Caùc tín ñoà ñang ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta treân khoâng maëc duø nhöõng tai hoïa lôùn tieáp tuïc ñoå treân ñaát naøy vì thôøi gian hoï ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi cai trò saép ñeán – nghóa laø, hieän nay laø thôøi gian ñeå Ñöùc Chuùa Trôøi laøm vinh hieån taát caû caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Tieáng ngôïi khen cuûa caùc tín ñoà vaøo luùc naøy gioáng nhö tieáng saám vaø tieáng cuûa caùc doøng nöôùc lôùn. Vì theá böõa tieäc cöôùi cuûa Nöôùc Chuùa baét ñaàu vôùi söï ngôïi khen ñeïp ñeõ cuûa caùc tín ñoà. 

Caâu 7: Chuùng ta haõy hôùn hôû vui möøng, toân vinh Ngaøi; vì leã cöôùi Chieân Con ñaõ tôùi, vaø vôï Ngaøi ñaõ söûa soaïn, 

Baáy giôø tai hoïa 7 caùi baùt do Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán ñang keát thuùc, caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng thôøi gian ñeå cho caùc tín ñoà ñöôïc vui möøng vaø haân hoan ñang ñeán. Caùc tín ñoà ñöôïc vui veû haân hoan ôû ñaây bôûi vì ngaøy cöôùi cuûa hoï vôùi Chuùa cuûa chuùng ta vaø ngaøy ñöôïc soáng trong Nöôùc Ngaøi ñang ñeán. Ñeå soáng vôùi caùc tín ñoà, Chuùa chuùng ta ñaõ chuaån bò Trôøi môùi Ñaát môùi, thaønh phoá thaùnh vaø nhöõng maûnh vöôøn cuûa noù, vôùi moïi söï vinh hieån, giaøu coù, vaø Ngaøi chæ ñang chôø ñôïi hoï maø thoâi. Töø ñoù trôû ñi, caùc tín ñoà ñöôïc cai trò cuøng vôùi Chuùa ñôøi ñôøi. 


Caâu 8: ñaõ cho ngöôøi ñöôïc maëc aùo saùng laùng tinh saïch baèng vaûi gai mòn (vaûi gai mòn töùc laø coâng vieäc coâng bình cuûa caùc thaùnh ñoà). 

Chuùa ban cho caùc tín ñoà aùo môùi, laø aùo laøm baèng vaûi gai mòn. Ai soáng phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc maëc nhöõng aùo naøy. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi maëc cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi aùo cuûa Thieân ñaøng. Nhöõng aùo vaûi gai mòn cuûa Thieân ñaøng naøy khoâng bò öôùt bôûi moà hoâi. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta trôû neân coâ daâu cuûa Chieân con khoâng phaûi bôûi vì nhöõng noå löïc vaø nhöõng söï ñaàu tö do chuùng ta taïo neân, nhöng bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. 

Töông phaûn roõ raøng giöõa aùo maøu tía, maøu ñieàu do Anti-christ maëc, vaûi gai mòn naøy ñöôïc duøng ñeå laøm aùo cho caùc thaày teá leã vaø caùc vua. Khoâng laøm cho ñoå moà hoâi, vaûi gai mòn traéng baøy toû cho chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi ñöôïc maëc trong aân ñieån vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hieän nay ñaõ trôû thaønh daân söï cuûa Ngaøi. 

Cuïm töø, “vì vaûi gai mòn töùc laø nhöõng vieäc laøm coâng chính cuûa caùc tín ñoà,” coù nghóa raèng nhöõng ngöôøi trôû thaønh tín ñoà bôûi aân ñieån cöùu roãi do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho quy vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söï töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï bôûi Anti-christ vaø nhöõng ngöôøi ñi theo haén. Noùi caùch khaùc, “nhöõng vieäc laøm coâng chính” khoâng phaûi töôïng tröng cho söï coâng chính cuûa Luaät phaùp, nhöng cho söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà trong vieäc baûo veä ñöùc tin quyù baùu cuûa hoï. Cuõng vaäy, taát caû nhöõng coâ daâu cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trong thôøi kyø cuoái cuøng laø nhöõng ngöôøi töû ñaïo ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa, hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöùng leân choáng laïi Anti-christ vaø nhöõng ngöôøi ñi theo haén trong luùc ôû treân ñaát naøy. 

Ñeå chuaån bò ñöùc tin cho söï töû ñaïo cuûa hoï, taát caû caùc tín ñoà phaûi ñöôïc nuoâi naáng trong ba naêm röôõi ñaàu cuûa Ñaïi Naïn, vì khi ba naêm röôõi ñaàu naøy keát thuùc, hoï chaéc chaén seõ bò töû ñaïo. 


Caâu 9: Thieân söù phaùn cuøng toâi raèng: Haõy cheùp: Phöôùc thay cho nhöõng keû ñöôïc môøi ñeán döï tieäc cöôùi Chieân Con! Ngöôøi laïi tieáp raèng: Ñoù laø nhöõng lôøi chaân thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.. 

Khi nhöõng tai hoïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi keát thuùc ôû treân ñaát naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ môøi taát caû caùc tín ñoà döï böõa tieäc cöôùi Chieân Con (Nöôùc ñöôïc xaây döïng vaø cai trò bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi), vaø Ngaøi seõ cho pheùp hoï soáng trong Nöôùc cuûa Ñaáng Christ. Nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi döï tieäc cöôùi Chieân Con ôû ñaây laø nhöõng ngöôøi ñöôïc phöôùc. Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta ñaõ phaùn vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ laøm troïn lôøi höùa naøy. Cuoái cuøng ngaøy caùc tín ñoà ñaùm cöôùi vôùi Chuùa seõ ñeán. Chuùa chuùng ta seõ trôû laïi ñaát naøy ñeå röôùc nhöõng coâ daâu cuûa Ngaøi ñi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taåy saïch moïi toäi loãi cuûa hoï bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vaø Chuùa seõ soáng vôùi nhöõng coâ daâu cuûa Ngaøi cho ñeán ñôøi ñôøi trong Nöôùc Ngaøi. 

Söï hôïp maët cuûa caùc tín ñoà vôùi Chuùa ñöôïc hoaøn taát khi hoï ñöôïc Ñaáng Christ caát leân, taïi thôøi ñieåm maø hoï nhaän ñöôïc söï vinh hieån voâ taän vaø phaàn thöôûng nôi Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Ha-leâ-lu-gia! Toâi caûm taï vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ khieán chuùng ta trôû neân daân söï cuûa Ngaøi. 


Caâu 10: Toâi beøn gieo mình xuoáng döôùi chaân ngöôøi ñaëng thôø laïy; song ngöôøi phaùn raèng: Haõy giöõ laáy, ñöøng laøm vaäy; ta laø baïn toâi tôù vôùi ngöôi vaø vôùi anh em ngöôi laø ngöôøi cuøng giöõ lôøi chöùng cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus. Ngöôi haõy thôø laïy Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì söï laøm chöùng cho Ñöùc Chuùa Jeâsus laø ñaïi yù cuûa lôøi tieân tri. 

Caùc tín ñoà phaûi chæ daâng moïi söï vinh hieån naøy cho Chuùa maø thoâi. Ñaáng ñaùng ñöôïc nhaän moïi söï thôø phöôïng vaø ngôïi khen töø caùc tín ñoà chæ mình duy nhaát Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi. 

Cuïm töø, “Vì söï laøm chöùng cuûa Chuùa Jeâsus laø Thaùnh linh cuûa lôøi tieân tri,” coù nghóa raèng söï laøm chöùng vaø lôøi tieân tri cuûa Chuùa Jeâsus ñeán töø Ñöùc Thaùnh Linh. 


Caâu 11: Baáy giôø toâi thaáy trôøi môû ra, vaø coù moät con ngöïa baïch hieän ra: Ñaáng côõi ngöïa aáy goïi laø Ñaáng Trung Tín Vaø Chaân Thaät; Ngaøi laáy leõ coâng bình maø xeùt ñoaùn vaø chieán ñaáu. 

Khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta cöôõi treân moät con ngöïa traéng, seõ chieán ñaáu vôùi Sa-tan baèng söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø baét giöõ haén baèng caùch quaêng haén vaøo trong vöïc saâu khoâng ñaùy vaø hoà löûa. 

ÔÛ ñaây, danh cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø “Trung tín vaø Chaân thaät,” coù nghóa raèng Ñaáng Christ laø Ñaáng ñaùng tin caäy, baøy toû söï trung thöïc vaø chính xaùc cuûa Ngaøi, töø “Chaân thaät,” coù nghóa raèng Ngaøi khoâng heà noùi doái, noùi vôùi chuùng ta raèng Ñaáng Christ seõ chieán thaéng Anti-christ vôùi söï ñoaùn xeùt coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Caâu 12: Maét Ngaøi nhö ngoïn löûa; treân ñaàu coù nhieàu maõo trieàu thieân, laïi coù ñeà moät danh, ngoaøi Ngaøi ra khoâng ai bieát ñöôïc. 

Vieäc maét Chuùa gioáng nhö “ngoïn löûa” noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi coù quyeàn ñoaùn phaït taát caû. Maët khaùc, cuïm töø “treân ñaàu Ngaøi coù nhieàu maõo trieàu thieân,”coù nghóa raèng Chuùa chuùng ta luoân luoân chieán thaéng Sa-tan trong cuoäc chieán cuûa Ngaøi vôùi haén, vì Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng vaø toaøn tri. 


Caâu 13: Ngaøi maëc aùo nhuùng trong huyeát, danh Ngaøi xöng laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùa chuùng ta seõ baùo thuø cho caùc tín ñoà treân keû thuø cuûa hoï baèng caùch ñoaùn phaït nhöõng keû thuø naøy cuûa Ngaøi, laø nhöõng keû choáng nghòch laïi Ngaøi, vôùi côn thònh noä cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi naøy khoâng ai khaùc hôn chính laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Cuõng nhö Ngaøi ñaõ höùa vôùi Lôøi cuûa Ngaøi, Chuùa chuùng ta quaû thaät ñaõ ñeán theá gian trong xaùc thòt moät con ngöôøi, ñaõ chòu baùp tem bôûi Giaêng ñeå mang moïi toäi loãi cuûa theá gian, ñaõ mang chuùng ñeán Thaäp töï giaù, vaø khieâán cho toäi loãi cuûa caû nhaân loaïi maát ñi. 

“AÙo nhuùng trong huyeát” huyeát naøy khoâng töôïng tröng cho huyeát cuûa Ñaáng Christ. Noù töôïng tröng cho huyeát cuûa nhöõng keû thuø ñaõ bò vaêng leân aùo Chuùa khi Ngaøi ñem söï ñoaùn phaït ñaùng sôï cuûa Ngaøi ñeán vôùi hoï vaø giaøy ñaïp hoï döôùi söùc maïnh ñoâi chaân cuûa Ngaøi. 

“Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” töôïng tröng cho tính caùch cuûa Chuùa Jeâsus. Bôûi vì Chuùa chuùng ta laøm moïi vieäc bôûi Lôøi quyeàn naêng cuûa Ngaøi, neân Ngaøi ñöôïc meänh danh laø “Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” 


Caâu 14-16: Caùc ñaïo binh treân trôøi ñeàu maëc vaûi gai mòn, traéng vaø saïch, côõi ngöïa baïch theo Ngaøi. Coù moät löôõi göôm beùn ôû mieäng Ngaøi ra, Ngaøi seõ laáy noù maø ñaùnh caùc daân, vaø cai trò hoï baèng moät caây gaäy saét. Ngaøi giaøy ñaïp thuøng röôïu côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng. Treân aùo tôi vaø treân ñuøi Ngaøi, coù ñeà moät danh laø Vua Cuûa Caùc Vua Vaø Chuùa Cuûa Caùc Chuùa. 

Quaân ñoäi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi luoân luoân phuïc vuï nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi, ñöôïc maëc trong aân ñieån vinh quang cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoaùn phaït theá gian naøy vôùi Lôøi ra töø mieäng Ngaøi. Chuùa chuùng ta luoân luoân höùa vôùi chuùng ta bôûi Lôøi töø mieäng Ngaøi, vaø Ngaøi luoân luoân laøm troïn nhöõng lôøi höùa naøy vôùi quyeàn naêng cuûa Ngaøi. Ñaáng ñoaùn xeùt theá gian vaø huûy dieät Sa-tan laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Vua muoân vua vaø Chuùa muoân chuùa. 


Caâu 17: Toâi thaáy moät vò thieân söù ñöùng trong maët trôøi. Ngöôøi caát tieáng lôùn keâu caùc chim choùc bay giöõa khoâng cuûa trôøi, maø raèng: Haõy ñeán, bay haõy nhoùm hieäp laïi ñeå döï tieäc lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, 

Theá gian naøy, cuøng vôùi Sa-tan vaø nhöõng ngöôøi theo haén, cuoái cuøng seõ bò Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ huûy dieät. Kinh thaùnh mieâu taû söï huûy dieät cuûa theá gian naøy laø böõa tieäc lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 18: haõy ñeán aên thòt caùc vua, thòt caùc töôùng, thòt caùc duõng só, thòt ngöïa cuøng keû côõi ngöïa, vaø thòt cuûa moïi ngöôøi, töï chuû vaø toâi moïi, nhoû vaø lôùn. 

Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng vì caû theá giôùi vaø moïi ngöôøi trong ñoù seõ bò xöû cheát khi thôøi kyø nhöõng tai hoïa lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi keát thuùc, nhöõng con chim bay treân trôøi seõ laøm ñaày buïng noù baèng caùch aên xaùc cheát cuûa hoï. Chuùng seõ laøm nhö theá bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå tai hoïa lôùn 7 caùi baùt treân theá gian naøy. Chuùa chuùng ta ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng “Nôi naøo coù xaùc cheát thì nhöõng chim où seõ nhoùm taïi ñoù.” (Ma-thi-ô 24:28).” Trong thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theá gian, seõ chæ coù söï huûy dieät, söï cheát vaø hình phaït nôi hoûa nguïc daønh cho nhöõng toäi nhaân. Nhöng ñoái vôùi caùc tín ñoà seõ laø ôn cai trò Nöôùc Ñaáng Christ. 


Caâu 19: Toâi laïi thaáy con thuù vaø caùc vua theá gian cuøng nhöõng quaân ñoäi mình nhoùm laïi ñaëng tranh chieán vôùi Ñaáng côõi ngöïa, vaø vôùi ñaïo binh cuûa Ngaøi. 

Cho ñeán luùc cuoái cuøng cuûa chuùng, Anti-christ, ñaày tôù cuûa Sa-tan vaø nhöõng keû theo haén seõ choáng nghòch laïi nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tín ñoà cuûa Ngaøi vaø coá gaéng chieán thaéng hoï. Nhöng vì Chuùa chuùng ta laø Vua treân muoân vua, neân Ngaøi seõ baét laáy Anti-christ vaø tieân tri giaû, quaêng chuùng vaøo trong hoà löûa, vaø gieát taát caû ñaày tôù cuûa chuùng vôùi löôõi kieám laø Lôøi cuûa Ngaøi. 


Caâu 20: Nhöng con thuù bò baét vaø tieân tri giaû laø keû ñaõ laøm pheùp laï tröôùc maët con thuù, nhôø ñoù löøa doái nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän daáu hieäu con thuù cuøng thôø laïy hình töôïng noù, cuøng bò baét vôùi noù nöõa; caû hai ñeàu ñang soáng bò quaêng xuoáng hoà coù löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng. 


“Con thuù” ôû ñaây töôïng tröng cho Anti-christ. “Tieân tri giaû” laø ñaày tôù cuûa Anti-christ, laø keû khieán ngöôøi ta quay khoûi ñöùc tin nôi Lôøi cuûa leõ thaät bôûi thöïc hieän nhöõng daáu kyø vaø pheùp laï. Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta seõ huûy dieät Sa-tan, Con thuù (Anti-christ), tieân tri giaû, vaø nhöõng keû ñi theo Sa-tan, laø nhöõng ngöôøi thôø phöôïng töôïng cuûa Anti-christ vaø choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, choáng nghòch laïi caùc tín ñoà, vaø choáng nghòch laïi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

“Hoà löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng” töôïng tröng cho hoûa nguïc. Hoûa nguïc khaùc vôùi vöïc saâu khoâng ñaùy. Vöïc saâu khoâng ñaùy laø nôi giam giöõ Sa-tan taïm thôøi, coøn “hoà löûa” laø nôi hình phaït ñôøi ñôøi cuûa chuùng. Ñaëc bieät, löûa vaø dieâm chaùy luoân luoân ñöôïc duøng trong Kinh thaùnh nhö laø duïng cuï ñeå hình phaït vaø ñoaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Sau khi theá giôùi naøy bò huûy dieät, Chuùa chuùng ta seõ cuøng vôùi caùc tín ñoà trôû laïi ñaát naøy, tröôùc nhaát huûy dieät Sa-tan vaø caùc tín ñoà cuûa haén vaø sau ñoù môû ra Nöôùc cuûa Ñaáng Christ. Khi ñoù caùc tín ñoà seõ soáng vaø cai trò vôùi Chuùa trong Nöôùc cuûa Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm saép ñeán. 


Caâu 21: Nhöõng keû khaùc ñeàu bò gieát bôûi löôõi göôm ra töø mieäng Ñaáng côõi ngöïa, vaø heát thaûy chim choùc ñeàu ñöôïc aên thòt chuùng noù no neâ.

Theá giôùi naøy ñaõ ñöôïc taïo neân bôûi Lôøi töø mieäng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta; cuõng nhö theá, keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ bò huûy dieät bôûi Lôøi ñoaùn xeùt ra töø mieäng Ngaøi. Sau ñoù Nöôùc Ñaáng Christ seõ ñöôïc thieát laäp treân ñaát naøy. Vì theá, caùc tín ñoà phaûi ñaët hi voïng cuûa hoï nôi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø quy vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch choáng laïi Sa-tan, Anti-christ vaø nhöõng keû ñi theo haén, vaø bôûi mang laáy söï töû ñaïo cuûa hoï vôùi ñöùc tin.