Sermons

【Chapter 19-2】 < Khaûi huyeàn 19:1-21 > Chæ Coù Ngöôøi Coâng Chính Môùi Coù Theå Troâng Chôø Trong Hy Voïng Ngaøy Ñaáng Christ Trôû Laïi< Khaûi huyeàn 19:1-21 >


Trong ñoaïn tröôùc ñaây, chuùng ta ñaõ thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöa nhöõng tai hoïa ñaùng sôï cuûa Ngaøi ñeán theá gian naøy nhö theá naøo. Trong ñoaïn naøy, chuùng ta thaáy Ñaáng Christ vaø quaân ñoäi vinh döï cuûa Ngaøi choáng laïi vaø chieán thaéng quaân ñoäi cuûa Anti-christ, quaêng Con thuù vaø nhöõng ñaày tôù cuûa haén vaøo hoà löûa, gieát heát quaân coøn laïi cuûa Anti-christ vôùi löôõi kieám laø Lôøi ra töø mieäng Chuùa, vaø cuoái cuøng keát thuùc hoaøn toaøn cuoäc chieán ñaáu cuûa Ngaøi vôùi Sa-tan. 

Noäi dung cuûa ñoaïn naøy coù theå chia thaønh ba chuû ñeà chính: 1) nhöõng tín ñoà ñaõ thaêng thieân ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñang ñem söï ñoaùn phaït nhöõng tai hoïa lôùn ñeán vôùi theá giôùi naøy; 2) Tuyeân boá veà söï xaûy ñeán cuûa tieäc cöôùi Chieân con; vaø 3) Söï ngöï xuoáng töø Thieân ñaøng cuûa Chuùa cuøng vôùi quaân ñoäi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Taát caû chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén vaø seõ sôùm laøm troïn moïi thöù maø Ngaøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta qua Saùch Khaûi huyeàn. Söï Ñoaùn Phaït Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi!


Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø nhôø ñoù ñöôïc trôû thaønh daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua ñöùc tin seõ ngôïi khen Ngaøi vì ñaõ cöùu hoï khoûi moïi toäi loãi cuûa theá gian. Chuùng ta haõy ñoïc töø caâu 3-5: 

Heâ-bô-rô 9:27 noùi vôùi chuùng ta, “Theo nhö ñaõ ñònh cho loaøi ngöôøi phaûi cheát moät laàn, roài chòu phaùn xeùt,” Con ngöôøi seõ bò ñoaùn xeùt tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi moät laàn, nhöng söï tuyeân aùn cuûa söï ñoaùn xeùt naøy laø cuoái cuøng vaø seõ khoâng thay ñoåi. Noùi caùch khaùc, vôùi söï ñoaùn xeùt duy nhaát cuûa moãi ngöôøi vì toäi loãi cuûa anh/chò aáy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thöïc hieän söï ñoaùn xeùt ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi baèng caùch quaêng nhöõng toäi nhaân vaøo trong hoà löûa chaùy böøng böøng cho ñeán ñôøi ñôøi. Ñaáy laø taïi sao Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng, “khoùi cuûa noù bay leân ñôøi ñôøi.” 

Moät soá ngöôøi coù theå nghó vaø noùi raèng, “Moät khi baïn cheát, ñoù laø söï keát thuùc.” Nhöng ñaây laø yù nghó rieâng cuûa con ngöôøi, chöù khoâng phaûi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì moãi ngöôøi ñeàu coù moät thaân xaùc laãn moät linh hoàn, cho neân duø ngöôøi ta coù tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng, theo baûn naêng hoï ñeàu bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi hieän coù, vaø raèng sôùm hay muoän hoï ñeàu seõ bò ñoaùn xeùt vì toäi loãi cuûa hoï tröôùc maët Ngaøi. 

Vì lónh vöïc linh hoàn cuûa ngöôøi ta coù toàn taïi, neân hoï bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn toàn taïi, maëc duø khoâng ñöôïc chính maét thaáy. Nhöõng lónh vöïc coù theå nhìn thaáy baèng maét xaùc thòt khoâng toàn taïi maõi maõi, nhöng söï toàn taïi ñôøi ñôøi cuûa lónh vöïc leõ thaät khoâng theå nhìn thaáy baèng maét cuûa chuùng ta. Chæ nghó ñeán tieàn baïc cuûa caûi vaät chaát vaø chæ theo tham lam theo ñuoåi söï vaät chaát khoâng theå laø lyù do ñeå laøm ngöôøi; muïc ñích thaät cuûa con ngöôøi laø ñeå böôùc vaøo trong lónh vöïc phöôùc haïnh ñôøi ñôøi bôûi hieåu bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng Saùng Taïo cuûa caû vuõ truï, ñoàng thôøi bôûi bieát vaø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ngaøi ban cho. 

Chuùng ta khoâng chæ phaûi bieát nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta, nhöng chuùng ta cuõng phaûi tin nôi ñoù nöõa. Chuùng ta khoâng ñöôïc keát thuùc nôi hoûa nguïc bôûi chæ tin caäy nôi yù nghó rieâng cuûa chuùng ta maø thoâi. Tröôùc khi ñoái dieän vôùi söï ñau khoå ñôøi ñôøi vì toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta phaûi ñöôïc tha thöù moãi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa Jeâsus ban cho trong khi hieän ñang ôû treân ñaát naøy. 

Ñoái vôùi moïi ngöôøi, cuoäc soáng treân ñaát naøy thaät quaù ngaén nguûi. Cuõng nhö maët trôøi moïc vaø laën moãi ngaøy, haønh trình ngaén nguûi cuûa cuoäc ñôøi chuùng ta seõ nhanh choùng keát thuùc, nhö theå chuùng ta ñaõ chaïy nhö moät con soùc treân caùi coái xay. Cho duø baïn ñaõ soáng moät traêm naêm, baïn cuõng khoâng theå thöïc söï noùi raèng baïn ñaõ soáng thaät laâu. 

Neáu baïn tröø ra nhöõng chu kyø khoâng ñaùng keå trong cuoäc soáng moãi ngaøy cuûa baïn, nhö thôøi gian baïn nguõ, aên, ñi veä sinh, vaø laøm nhöõng vieäc taàm thöôøng nhö theá, vôùi khoaûng thôøi gian caû cuoäc ñôøi baïn, chaéc chaén baïn seõ coøn laïi raát ít thôøi gian. Trong luùc baïn nhìn thaáy nhöõng vieäc maø baïn ñaõ nhìn thaáy töø khi môùi sanh, vaø trong luùc baïn gaëp gôõ nhöõng ngöôøi maø baïn ñaõ töøng gaëp, thì toùc cuûa baïn ñaõ hoaøn toaøn baïc traéng, vaø thình lình baïn thaáy raèng baïn ñang ñoái dieän vôùi söï cuoái cuøng cuûa baïn. 

Lyù do duy nhaát taïi sao cuoäc ñôøi tín ñoà chuùng ta khoâng voâ nghóa laø bôûi vì chuùng ta, ñaõ ñöôïc sanh ra trong theá gian naøy, ñöôïc gaëp Chuùa, Ñaáng ñaõ ñeán vôùi chuùng ta qua Nöôùc vaø Thaùnh linh, ñaõ tin nôi Ngaøi, vaø ñaõ nhaän ñöôïc söï tha moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta thaät laø may maén vaø bieát ôn! Neáu khoâng phaûi nhôø Chuùa, Ñaáng ñaõ ñeán vôùi chuùng ta qua Nöôùc vaø Thaùnh linh thì taát caû chuùng ta ñaùng bò vaøo hoà löûa ñôøi ñôøi vaø chòu ñau khoå nôi ñoù. 

Khi naøo maø toâi nghó veà ñieàu naøy, toâi vaãn coøn sôï, vaø toâi caûm taï Chuùa moät laàn nöõa. Hoûa nguïc, nôi hieän coù bôûi vì Sa-tan, laø nôi kinh khuûng nhaát, laø nôi voâ cuøng ñau ñôùn ñeán noåi ngöôøi ta öôùc thaø ñöôïc cheát, nhöng khoâng theå cheát. Ñoù laø moät nôi maø löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng ñôøi ñôøi. 

Ñeå hieåu bieát Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa Jeâsus ban cho caùch ñuùng ñaén, vaø ñeå nhôø ñoù nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh, ngöôøi ñoù tröôùc nhaát phaûi gaëp gôû ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ gaëp ñöôïc Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh. Soáng nhö moät Cô-ñoác-nhaân, baát cöù ai muoán tìm caâu traû lôøi ñoái vôùi caâu hoûi ñöôïc taùi sanh bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh coù theå giaûi quyeát taát caû bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Thaùnh linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï ban cho ñoái vôùi taát caû nhöõng ai nhaän ñöôïc söï tha toäi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh (Coâng Vuï 2:38). Chæ coù nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï bôûi ñaõ ñöôïc tha thöù moïi toäi loãi cuûa hoï qua ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh môùi coù theå noùi raèng hoï coù ñöùc tin ñuùng ñaén nôi Chuùa Jeâsus, vaø chæ nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin naøy môùi coù theå vaøo trong Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 3:5). Moät ngöôøi ñöôïc phöôùc haïnh hay bò baát haïnh phuï thuoäc vaøo vieäc ngöôøi ñoù coù nhaän ñöôïc söï tha toäi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng. Ñöôïc Maëc Aùo Gai Mòn, Saùng Laùng, Tinh Saïch 


Nhöõng ngöôøi nghó veà töông lai cuûa hoï vaø muoán giaûi quyeát vaán ñeà tha thöù toäi loãi hieän taïi cuûa hoï laø nhöõng ngöôøi khoân ngoan vaø ñöôïc phöôùc. Maëc duø ngöôøi naøy coù theå ñang soáng moät cuoäc soáng nhö ngöôøi thaâu thueá, ñaày nhöõng söï baát toaøn, nhöng neáu anh/chò aáy ñaõ tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø nhaän ñöôïc söï tha toäi vaø Ñöùc Thaùnh Linh vaøo trong loøng, thì ngöôøi naøy ñaõ soáng moät cuoäc soâáng thaønh coâng nhaát. 

Khaûi huyeàn 19:4-5 noùi, “Hai möôi boán tröôûng laõo cuøng boán con sanh vaät beøn moïp xuoáng thôø laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ngoài treân ngoâi, maø raèng: A-men, A-leâ-lu-gia! Laïi coù tieáng töø ngoâi ñeán raèng: Heát thaûy caùc ngöôi laø toâi tôù Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, vaãn kính sôï Ngaøi, nhoû hay lôùn, ñeàu haõy ngôïi khen Ngaøi!”

ÔÛ ñaây, cuïm töø “kính sôï Ngaøi” coù nghóa laø tieáp nhaän Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaøo trong loøng vaø soáng theo söï daãn daét cuûa Ngaøi. Chæ coù nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi cuûa hoï môùi coù theå nhìn thaáy vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi trong Nöôùc Thieân ñaøng. Nhöng nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc nhaän söï tha toäi, hoï seõ bò ñoát chaùy ñau ñôùn trong nôi hoûa nguïc vaø nguyeàn ruûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Haõy tieáp tuïc vôùi caâu “Ñoaïn, toâi laïi nghe coù tieáng nhö moät ñaùm ñoâng voâ soá ngöôøi, khaùc naøo tieáng nöôùc lôùn hoaëc nhö tieáng saám döõ, maø raèng: A-leâ-lu-gia! Vì Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, laø Ñaáng Toaøn naêng, ñaõ caàm quyeàn cai trò. Chuùng ta haõy hôùn hôû vui möøng, toân vinh Ngaøi; vì leã cöôùi Chieân Con ñaõ tôùi, vaø vôï Ngaøi ñaõ söûa soaïn, ñaõ cho ngöôøi ñöôïc maëc aùo saùng laùng tinh saïch baèng vaûi gai mòn (vaûi gai mòn töùc laø coâng vieäc coâng bình cuûa caùc thaùnh ñoà).”

ÔÛ ñaây noùi raèng söù ñoà Giaêng ñaõ nghe ñöôïc tieáng ngôïi khen, gioáng nhö tieáng ñaùm ñoâng voâ soá ngöôøi, nhö tieáng nhieàu doøng nöôùc vaø tieáng saám döõ. Tieáng naøy khoâng gì khaùc hôn laø tieáng cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi hôïp laïi nhau vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. Baøi haùt ngôïi khen naøy, tröôùc nhaát ñeå ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ cho pheùp hoï ôû döôùi söï cai trò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng, ñeå ñöôïc Ngaøi caàm quyeàn, vaø ñeå soáng vôùi Ngaøi trong söï vinh hieån. Moïi ñieàu naøy ñaõ khieán caùc tín ñoà ñaày söï möøng rôõ vui veû vaø daâng söï vinh hieån lôùn cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, hoï khoâng theå khoâng ngôïi khen lôùn raèng, “Chuùng ta haõy hôùn hôû vui möøng toân vinh Ngaøi.” 

Thöù hai, caùc tín ñoà tieáp tuïc trong söï ngôïi khen cuûa hoï: “Chuùng ta haõy hôùn hôû vui möøng, toân vinh Ngaøi; vì leã cöôùi Chieân Con ñaõ tôùi, vaø vôï Ngaøi ñaõ söûa soaïn, ñaõ cho ngöôøi ñöôïc maëc aùo saùng laùng tinh saïch baèng vaûi gai mòn (vaûi gai mòn töùc laø coâng vieäc coâng bình cuûa caùc thaùnh ñoà).” Ñieàu naøy coù nghóa laø gì? Noù coù nghóa raèng: nhö Ngaøi ñaõ höùa vôùi nhaân loaïi, Chuùa Jeâsus seõ trôû laïi theá gian naøy, cöôùi nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh bôûi tin nôi Ngaøi, bôûi ñöôïc taùi sanh, vaø Ngaøi seõ soáng vaø ôû vôùi hoï ñôøi ñôøi. 

Ñaùm cöôùi laø söï hieäp nhaát giöõa coâ daâu vaø chuù reå. Noùi caùch khaùc, khi Chuùa Jeâsus trôû laïi ñaát naøy, Ngaøi seõ chæ tieáp nhaän vaø soáng vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vaø noù coù nghóa raèng Ngaøi seõ xaây döïng Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi cuûa Ngaøi ñeå soáng vôùi caùc tín ñoà cho ñeán ñôøi ñôøi. Cuoäc soáng vinh hieån cuûa caùc coâ daâu vôùi Chuù Reå naøy thaät to lôùn hôn caû dieãn taû. Chæ nghó veà ñieàu ñoù thoâi, loøng chuùng ta ñaõ ñaày söï vui veû. 

Khi theá giôùi maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ seõ cai trò xaûy ñeán, nhöõng coâ daâu cuûa Ngaøi seõ voâ cuøng haïnh phuùc, hôn caû nhöõng lôøi coù theå dieãn taû. Hoï seõ vui möøng theá naøo khi hoï ñöôïc Ngöôøi Chaên Toát Laønh trò vì? Vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Chuù Reå cuûa söï toát laønh, vì theá söï cai trò cuûa Ngaøi chaéc chaén toát laønh vaø troïn veïn. Ngaøi seõ cai trò Nöôùc Thieân ñaøng. Phuùc Aâm Duy Nhaát Coù Theå Laøm Cho Baïn Coù Ñuû Tieâu Chuaån Ñeå Vaøo Thieân Ñaøng 


Ñeå moät ngöôøi nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh vaø vaøo Thieân ñaøng, anh/chò aáy phaûi chæ tin nôi Baùp-tem vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus. Bôûi vì Chuùa chuùng ta ñaõ ñeán theá gian naøy ñeå cöùu taát caû toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï, bôûi gaùnh nhöõng toäi loãi ñoù cuûa con ngöôøi treân mình Ngaøi, Ngaøi ñaõ phaûi chòu Baùp- tem bôûi Giaêng. Bôûi nhaän Baùp-tem cuûa Ngaøi, Chuùa Jeâsus ñaõ phaûi chòu ñoùng ñinh treân Thaäp töï giaù thay cho chuùng ta, chòu ñoaùn phaït vì moïi toäi loãi cuûa chuùng ta, ñaõ soáng laïi töø coõi cheát vaø trôû thaønh Chuùa cuûa söï cöùu roãi ñôøi ñôøi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tin. 

Chuùa naøy seõ trôû laïi theá gian, nhaän laáy daân söï cuûa Ngaøi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh coâ daâu cuûa Ngaøi qua ñöùc tin, vaø soáng vôùi hoï ñôøi ñôøi. Nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh coâ daâu cuûa Ngaøi baáy giôø seõ soáng vôùi Chuùa trong moät traùi ñaát môùi, moät ôn phöôùc tuyeät vôøi vaø vinh hieån cho caùc coâ daâu. Nhöõng con caùi ñaõ ñöôïc cöùu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ daâng söï vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ baèng caùch ngôïi khen Ngaøi ñôøi ñôøi. Nhöõng ngöôøi naøy, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc trò vì bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ vui möøng trong söï haïnh phuùc cuûa hoï. Vaø vì söï vui möøng naøy, hoï seõ daâng moïi söï vinh hieån cho Chuù Reå. 

Caû nhaân loaïi ñang chôø ñôïi söï kieän naøy töø khi saùng theá. Söï kieän naøy ñöôïc laøm troïn khi Chuùa Jeâsus trôû laïi, caát nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh leân vaø soáng vôùi hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng moät theá giôùi môùi cho con ngöôøi vaø ñang chôø ñôïi chuùng ta. Chuùng ta toàn taïi vì ñieàu naøy, vaø vì ñieàu naøy chuùng ta ñaõ ñöôïc sanh ra trong theá gian. 

Nhö phaân ñoaïn chính noùi vôùi chuùng ta, “vì leã cöôùi Chieân Con ñaõ tôùi, vaø vôï Ngaøi ñaõ söûa soaïn, ñaõ cho ngöôøi ñöôïc maëc aùo saùng laùng tinh saïch baèng vaûi gai mòn (vaûi gai mòn töùc laø coâng vieäc coâng bình cuûa caùc thaùnh ñoà).” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ maëc cho nhöõng ngöôøi tin Chuùa Jeâsus aùo gai mòn tinh saïch. Noùi caùch khaùc, nhöõng ngöôøi tin nôi Lôøi naøy, nhaän ñöôïc söï tha toäi vaø loøng hoï trôû neân traéng nhö tuyeát. 

Nhö vaäy, nhöõng coâ daâu cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ ñöôïc chuaån bò tröôùc vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Bôûi nghe vaø tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong khi ôû treân ñaát naøy, moät ngöôøi coù theå ñöôïc taùi sanh laø coâ daâu cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñöùc tin naøy laø ñieàu khieán baïn trôû neân coâ daâu cuûa Ñaáng Christ, vaø ñöùc tin naøy laø ñieàu laøm cho baïn ñuû ñieàu kieâän ñeå vaøo Thieân ñaøng. Nhöõng Ngöôøi Chôø Ñôïi Trong Hy Voïng


Phaân ñoaïn chính noùi vôùi chuùng ta raèng, “Phöôùc cho nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi ñeå döï tieäc cöôùi Chieân Con!” Nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi neân soáng vôùi loaïi ñöùc tin naøo? Nhöõng coâ daâu ñaõ gaëp Chuù Reå Jeâsus vaø ñang soáng trong söï vinh hieån phaûi soáng cuoäc soáng ñöùc tin vaø hy voïng, troâng mong ngaøy hieäp maët vôùi Chuù Reå naøy. 

Vì theá giôùi trôû neân ngaøy caøng toái taêm hôn, neân vaãn coøn hy voïng cho caùc coâ daâu ñaõ ñöôïc cöùu. Hy voïng naøy khoâng gì khaùc hôn laø chôø ñôïi ngaøy Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñaõ döï bò saün Trôøi môùi Ñaát môùi cho coâ daâu cuûa Ngaøi, seõ trôû laïi ñeå ñem hoï ñi. Sau ñoù Chuù Reå seõ phuïc sinh taát caû caùc coâ daâu cuûa Ngaøi, vaø ban cho hoï söï soáng ñôøi ñôøi. Theá giôùi maø Chuù Reå vaø caùc coâ daâu seõ soáng ñôøi ñôøi laø moät nôi khoâng coù ñieàu aùc, khoâng coù toäi loãi, vaø khoâng thieáu gì caû. Ñaây laø taïi sao chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù moïi toäi loãi cuûa chuùng ta soáng vôùi ñöùc tin vaø hy voïng nhö theá. 

Ñaëc bieät, nhöõng coâ daâu hieän ñang soáng trong thôøi kyø hieän taïi, cuõng coù nhieàu söï baát toaøn veà xaùc thòt. Nhöng nhö I Coâ-rinh-toâ 13:13 noùi vôùi chuùng ta raèng, “Nhöng baây giôø chæ coøn coù ba ñieàu ñöùc tin, hy voïng vaø tình yeâu, nhöng ñieàu troïng hôn heát laø tình yeâu thong” bôûi vì Chuù Reå ñaõ yeâu nhöõng coâ daâu cuûa Ngaøi, neân Ngaøi seõ taåy ñi moïi toäi loãi cuûa hoï vôùi Baùp -tem cuûa Ngaøi vaø ñoùn nhaän hoï nhö laø nhöõng coâ daâu troïn veïn cuûa Ngaøi. 

Theá giôùi naøy ñang ñi ñeán söï chaám döùt cuoái cuøng cuûa noù vaø trong noù khoâng coøn hy voïng naøo nöõa. Nhöng cho duø moïi thöù ñang di chuyeån gaàn hôn vôùi söï huûy dieät, thì caùc coâ daâu phaûi soáng cuoäc soáng vôùi hy voïng ñaëc bieät. Thôøi gian laøm troøn hy voïng naøy hieän nay ñang gaàn keà vôùi chuùng ta. Hieän nay caû theá giôùi ñang ôû trong söï nguy hieåm suïp ñoå töø nhöõng côn ñoäng ñaát. Ngaøy maø moïi ngöôøi trong theá gian naøy bieán maát nhö nhöõng con khuûng long tuyeät chuûng cuûa thôøi kyø coå xöa ñang gaàn keà. Theá giôùi naøy seõ suïp ñoå caùch ñoät ngoät. 

Tuy nhieân, caùc coâ daâu coù hy voïng, vì khi thôøi gian ñeán, thaân theå cuûa caùc coâ daâu seõ ñöôïc ñoåi môùi thaønh thaân theå troïn veïn, vaø hoï seõ soáng vôùi Chuùa, Chuù Reå cuûa hoï, cho ñeán ñôøi ñôøi. Vì theá, caùc coâ daâu phaûi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh caùch trung tín hôn nöõa cho ngöôøi theá gian trong thôøi ñaïi naøy. Chuùng ta tin nôi Lôøi leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi! 


Chuùa Jeâsus noùi vôùi chuùng ta trong Giaêng 3:5 raèng, “Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng ngöôi, neáu moät ngöôøi chaúng nhôø nöôùc vaø Thaùnh Linh maø sanh, thì khoâng ñöôïc vaøo nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.” Vaäy thì Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø gì? Tröôùc heát, Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng, “Nöôùc” töôïng tröng cho Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus caùch roõ raøng, vaø töôïng tröng cho söï cöùu roãi (I Phi-e-rô 3:21).

Khi Chuùa Jeâsus 30 tuoåi, Ngaøi ñaõ ñeán vôùi Giaêng, ngöôøi laøm Baùp -tem cho daân I-sô-ra-eân taïi soâng Gioâ-ñanh. Chuùa Jeâsus noùi vôùi chuùng ta raèng Giaêng Baùp-tít laø ñaïi dieän cho nhaân loaïi vaø laø Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm cuoái cuøng cuûa thôøi Cöïu öôùc. Gaëp gôõ Giaêng, Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän Baùp-tem cuûa Ngaøi töø oâng, laø ñieàu ñaõ laøm troïn moïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Ma-thi-ô 3:15, 11:11-14). Baùp-tem maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän laø cuûa leã ñôøi ñôøi maø qua ñoù taát caû toäi loãi cuûa theá gian ñöôïc chuyeån sang Ngaøi. 

Hieän thaân cuûa Chuùa Jeâsus qua Ñöùc Thaùnh Linh, Baùp-tem, huyeát vaø söï cheát treân Thaäp töï giaù, söï soáng laïi vaø söï thaêng thieân cuûa Ngaøi – taát caû moïi ñieàu naøy laø coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Khi moät ngöôøi tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian naøy vaø ñaõ laøm moïi toäi loãi cuûa anh/chò aáy saïch ñi moät laàn ñuû caû qua Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì anh chò ta môùi coù theå trôû thaønh moät ngöôøi coâng chính, saïch toäi, vaø laø moät coâ daâu cuûa Ñaáng Christ. Ñieàu naøy khoâng phaûi laø ñieàu ñöôïc thaønh laäp bôûi nhöõng yù töôûng cuûa con ngöôøi, nhöng noù ñeán töø yù töôûng cuûa chính Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söï thaät laø Nöôùc, Huyeát vaø Ñöùc Thaùnh Linh laø ba thaønh phaàn chuû yeáu cho söï cöùu con ngöôøi ra khoûi toäi loãi, vaø hoaøn toaøn khoâng theå thieáu moät ñieàu naøo trong nhöõng ñieàu naøy. Kinh thaùnh noùi chi tieát ñieàu naøy caùch roõ raøng trong I Giaêng ñoaïn 5. Phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Nöôùc, Huyeát vaø Ñöùc Thaùnh Linh laø ba thaønh phaàn trong moät, vaø söï cöùu roãi khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta khoâng theå troïn veïn vaø ñöôïc chaáp thuaän neáu thieáu baát cöù ñieàu naøo trong nhöõng ñieàu naøy. 

Khi chuùng ta bieát vaø tin nôi leõ thaät naøy, söï cöùu roãi troïn veïn laø tin nôi ba ñieàu naøy – ñoù laø, Nöôùc, Huyeát vaø Ñöùc Thaùnh Linh – thì chuùng ta coù theå nhaän bieát vaø tieáp nhaän tình yeâu cuûa Chuùa Jeâsus, laø tình yeâu ñaõ cöùu chuùng ta, vaø vì theá loøng chuùng ta chaéc chaén hoaøn toaøn saïch toäi. Kinh thaùnh höùa vôùi chuùng ta trong Coâng vuï 2:38 raèng, “Phi-e-rô traû lôøi raèng: Haõy hoái caûi, ai naáy phaûi nhaân danh Ñöùc Chuùa Jeâsus chòu pheùp baùp-tem, ñeå ñöôïc tha toäi mình, roài seõ ñöôïc laõnh söï ban cho Ñöùc Thaùnh Linh.” 

Vaäy thì, Lôøi naøy laø Lôøi gì maø khieán chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi? Ñaây khoâng gì khaùc hôn laø Lôøi cuûa Baùp-tem Chuùa Jeâsus (nöôùc). Lôøi cuûa huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù (huyeát) vaø Lôøi cuûa vieäc Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, cuûa söï soáng laïi vaø thaêng thieân (Ñöùc Thaùnh Linh). Lôøi cöùu roãi naøy thöïc söï ñaõ ñöôïc tieân tri trong saùch cuûa Moâi-se vaø caùc tieân tri khaùc cuûa Cöïu öôùc, ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh vaø laøm chöùng trong caû boán saùch Phuùc AÂm cuûa Taân öôùc. Cuõng vaäy, “söï cöùu roãi ñôøi ñôøi ñöôïc laäp töùc laøm troïn,” laø ñieàu ñöôïc cheùp chi tieát trong saùch Heâ-bô-rô, laøm chöùng cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhieàu laàn, laø ñieàu chuùng ta ñaõ nhaän qua ñöùc tin cuûa chuùng ta. 

Maëc duø moãi ngöôøi ôû trong theá giôùi toäi loãi naøy ñang soáng cuoäc soáng xaùc thòt, thieáu maát Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng anh/chò aáy phaûi nhaän ñöôïc söï tha toäi do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, vaø soáng cuoäc soáng bôûi ñaët hy voïng cuûa anh/chò aáy nôi Thieân ñaøng. Ñaây laø moùn quaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi ñaõ ban cho nhaân loaïi. Taát caû chuùng ta phaûi nhaän laáy aân ñieån ban cho chuùng ta caùch nhöng khoâng naøy. Bôûi tin nôi Lôøi raèng Chuùa chuùng ta seõ trôû laïi, xaây döïng Nöôùc môùi cuûa Ngaøi, vaø ñeå cho chuùng ta soáng nôi ñoù, ñaáy laø hy voïng thaät söï cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi soáng vôùi hy voïng naøy, vaø ñaây laø ñieàu toâi tin chaéc nhaát. 

Baïn coù bieát toäi loãi trong theá gian naøy lan traøn nhö theá naøo khoâng? So saùnh vôùi thôøi luõ luït cuûa Noâ-eâ, toäi loãi cuûa thôøi ñaïi naøy lan traøn hôn nhieàu. Trong thôøi Noâ-eâ, nhìn thaáy tö töôûng cuûa loaøi ngöôøi luoân luoân xaáu xa, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh huûy dieät theá giôùi ñaàu tieân vôùi luõ luït, Ngaøi ñaõ phaùn baûo Noâ-eâ xaây moät con thuyeàn lôùn, vaø cöùu nhöõng ai vaøo trong con thuyeàn naøy bôûi tin nôi Lôøi Ngaøi. 

Maëc duø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi raèng Ngaøi chaéc chaén seõ ñoaùn phaït theá gian vôùi nöôùc, nhöng chæ gia ñình 8 ngöôøi cuûa Noâ-eâ tin nôi Lôøi Ngaøi. Vì theá hoï ñaõ laøm con thuyeàn treân moät traêm naêm, vaø vaøo ñoù ñeå traùnh luõ luït. Khi hoï ñaõ laøm nhö theá, Ñöùc Chuùa Trôøi baét ñaàu ñoå söï ñoaùn phaït cuûa Ngaøi treân theá gian ñaàu tieân. Baàu trôøi thình lình trôû neân toái taêm, vaø möa nhö truùt nöôùc baét ñaàu ñoå xuoáng. Chæ trong moät giôø, nöôùc coù theå leân cao ñeán taàng thöù ba. Vì theá möa trong 40 ngaøy, ñaõ nhaän chìm caû theá giôùi trong nöôùc. 

Cuõng nhö Noâ-eâ vaø gia ñình oâng ñaõ vaøo trong thuyeàn bôûi tin raèng moät theá giôùi môùi seõ ñöôïc môû ra, baïn vaø toâi phaûi soáng trong thôøi ñaïi naøy trong hy voïng. Cuõng nhö hoï ñaõ xaây döïng con thuyeàn trong moät traêm naêm bôûi vì hoï tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, toâi tin raèng chuùng ta cuõng phaûi beàn chí vaø giaûng daïy Phuùc aâm. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi Noâ-eâ raèng “Haõy laøm cho chính ngöôi moät con taøu” (Saùng theá kyù 6:14). Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng “ñeå chuùng ta baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta tröôùc heát chuùng ta phaûi daâng mình cho Chuùa vaø giaûng daïy Phuùc aâm.”

Maëc duø nhöõng ngöôøi taùi sanh coù hy voïng, nhöng khoâng coù hy voïng cho nhöõng ai khoâng tin nôi Phuùc aâm. Chæ coù söï thaát voïng daønh cho nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm naøy. Cho duø ngöôøi ta coù tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh hay khoâng, chuùng ta vaãn phaûi giaûng daïy Phuùc aâm cho hoï vôùi ñöùc tin. Thôøi kyø hieän nay laø thôøi kyø maø ngöôøi ta phaûi tin nôi Phuùc aâm thaät caøng sôùm caøng toát. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm maø chuùng ta giaûng daïy seõ tìm thaáy haïnh phuùc, nhöng nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi ñoù seõ chæ bò baát haïnh. Nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm laø nhöõng ngöôøi ngu daïi, nhöõng ngöôøi seõ nhaän ñöôïc söï ñoaùn phaït ñôøi ñôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bò quaêng vaøo hoà löûa. 

Ñöøng ñaùnh maát hy voïng cuûa baïn. Neáu ngöôøi coâng chính maát ñi hy voïng cuûa hoï, thì chæ coù söï cheát ñang chôø ñôïi hoï maø thoâi. Neáu chuùng ta khoâng coù hy voïng, chuùng ta seõ khoâng ham muoán hay thích thuù hoaëc khoâng coù lyù do gì ñeå tieáp tuïc soáng nöõa. Vì theá chuùng ta haõy soáng vôùi hy voïng. 

Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus vaø ñaõ ñöôïc taùi sanh laø nhöõng ngöôøi thöïc söï haïnh phuùc. Ñoái vôùi nhaân loaïi, hy voïng duy nhaát coøn laïi cuûa noù laø nhaâän söï tha thöù toäi loãi – ñoù laø, khoâng coù hy voïng naøo khaùc ngoaøi vieäc nhaän laõnh Ñöùc Thaùnh Linh. Khi ngöôøi ta ñöôïc tha thöù moïi toäi loãi cuûa hoï, hoï coù theå coù hy voïng vaø soáng haïnh phuùc ñôøi ñôøi, nhöng neáu hoï khoâng coù hy voïng thì chæ coù söï huûy dieät ñang chôø ñôïi hoï, vì hoï seõ khoâng nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh. 

Bôûi vì toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù moïi toäi loãi neân toâi coù theå soáng qua theá giôùi ngaøy nay vôùi hy voïng. Toâi hy voïng vaø caàu nguyeän raèng baïn cuõng seõ soáng cuoäc soâáng cuûa baïn vôùi hy voïng naøy. Toâi caàu nguyeän raèng baïn seõ khoâng troùi buoäc baûn thaân baïn vôùi nhöõng tö töôûng haûo huyeàn cuûa theá gian, nhöng soáng cuoäc soáng nhö coâ daâu khoân ngoan, yeâu thöông nhöõng anh chò em coâng chính cuûa baïn, giuùp hoï ñöùng vöõng trong Ñaáng Christ, khoâng ñöôïc ñaùnh maát ñöùc tin cuûa baïn, chôø ñôïi Chuù Reå vaø gaëp Ngaøi khi Ngaøi ñeán ñeå ñem baïn ñi. 

Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ khieán cho chuùng ta coù theå ñöôïc soáng trong söï vinh hieån cuûa Ngaøi.