Sermons

【Chapter 20-1】 < Khaûi huyeàn 20:1-15 > Con Roàng Seõ Bò Giam Giöõ Trong Vöïc Saâu Khoâng Ñaùy< Khaûi huyeàn 20:1-15 >

"Ñoaïn, toâi thaáy moät vò thieân söù treân trôøi xuoáng, tay caàm chìa khoùa vöïc saâu vaø moät caùi xieàng lôùn. Ngöôøi baét con roàng, töùc laø con raén ñôøi xöa, laø ma quæ, laø Sa-tan, maø xieàng noù laïi ñeán ngaøn naêm. Ngöôøi quaêng noù xuoáng vöïc, ñoùng cöûa vöïc vaø nieâm phong laïi, haàu cho noù khoâng ñi löøa doái caùc daân ñöôïc nöõa, cho ñeán chöøng naøo haïn moät ngaøn naêm ñaõ maõn. Söï ñoù ñoaïn, Sa-tan cuõng phaûi ñöôïc thaû ra trong ít laâu. Toâi laïi thaáy nhöõng ngai, vaø nhöõng ngöôøi ngoài treân ngai ñöôïc quyeàn xeùt ñoaùn. Keá ñoù, toâi thaáy linh hoàn nhöõng keû ñaõ phaûi cheát cheùm vì söï laøm chöùng cho Ñöùc Chuùa Jeâsus vaø vì lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, linh hoàn nhöõng keû chaúng thôø laïy con thuù cuøng hình töôïng noù, chaúng nhaän daáu hieäu noù, hoaëc treân traùn hoaëc treân tay. Caùc ngöôøi aáy ñöôïc soáng vaø trò vì vôùi Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm. Coøn nhöõng keû cheát khaùc chaúng ñöôïc soáng cho ñeán khi ñuû moät ngaøn naêm. Aáy laø söï soáng laïi thöù nhaát. Phöôùc thay vaø thaùnh thay nhöõng keû ñöôïc phaàn veà söï soáng laïi thöù nhaát! Söï cheát thöù nhì khoâng coù quyeàn gì treân nhöõng ngöôøi aáy; song nhöõng ngöôøi aáy seõ laøm thaày teá leã cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuûa Ñaáng Christ, cuøng seõ trò vì vôùi Ngaøi trong moät ngaøn naêm. Khi haïn ngaøn naêm maõn roài, quæ Sa-tan seõ ñöôïc thaû, vaø noù ra khoûi nguïc mình ñaëng doã daønh daân ôû boán phöông treân ñaát, daân Goùt vaø daân Ma-goùt; noù nhoùm chuùng laïi ñeå chieán tranh, ñoâng nhö caùt bôø bieån. Chuùng noù leân khaép caùc vuøng roäng treân maët ñaát, vaây dinh thaùnh ñoà vaø thaønh yeâu daáu. Nhöng coù löûa töø treân trôøi rôi xuoáng thieâu dieät chuùng noù. Coøn ma quæ laø ñöùa ñaõ doã daønh chuùng, thì bò quaêng xuoáng hoà löûa vaø dieâm, trong ñoù ñaõ coù con thuù vaø tieân tri giaû roài. Chuùng noù seõ phaûi chòu khoå caû ngaøy laãn ñeâm cho ñeán ñôøi ñôøi. Baáy giôø toâi thaáy moät toøa lôùn vaø traéng cuøng Ñaáng ñang ngoài ôû treân; tröôùc maët Ngaøi trôøi ñaát ñeàu troán heát, chaúng coøn thaáy choã naøo cho noù nöõa. Toâi thaáy nhöõng keû cheát, caû lôùn vaø nhoû, ñöùng tröôùc toøa, vaø caùc saùch thì môû ra. Cuõng coù môû moät quyeån saùch khaùc nöõa, laø saùch söï soáng; nhöõng keû cheát bò xöû ñoaùn tuøy coâng vieäc mình laøm, cöù nhö lôøi ñaõ bieân trong nhöõng saùch aáy. Bieån ñem traû nhöõng ngöôøi cheát mình chöùa; Söï cheát vaø AÂm phuû cuõng ñem traû nhöõng ngöôøi cheát mình coù. Moãi ngöôøi trong boïn ñoù bò xöû ñoaùn tuøy coâng vieäc mình laøm. Ñoaïn, Söï Cheát vaø AÂm phuû bò quaêng xuoáng hoà löûa. Hoà löûa laø söï cheát thöù hai. Keû naøo khoâng ñöôïc bieân vaøo saùch söï soáng ñeàu bò neùm xuoáng hoà löûa."Giaûi thích


Caâu 1: Ñoaïn, toâi thaáy moät vò thieân söù treân trôøi xuoáng, tay caàm chìa khoùa vöïc saâu vaø moät caùi xieàng lôùn.

Ñeå ñeàn buø cho nhöõng tín ñoà ñaõ chòu khoù nhoïc vì Phuùc aâm baèng nhöõng phaàn thöôûng cuûa Ngaøi, Chuùa chuùng ta seõ ban cho hoï Nöôùc Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm. Ñeå laøm nhö theá, tröôùc nhaát Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi ra leänh moät trong nhöõng thieân söù cuûa Ngaøi baét laáy Con Roàng ñeå giam giöõ noù trong vöïc saâu khoâng ñaùy trong moät ngaøn naêm. Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi laøm coâng vieäc naøy tröôùc tieân bôûi vì Con roàng phaûi bò baét vaø nhoát vaøo trong vöïc thaúm tröôùc khi cho pheùp caùc tín ñoà soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuûa Ñaáng Christ. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho thieân söù cuûa Ngaøi chìa khoùa cuûa vöïc saâu khoâng ñaùy cuøng moät daây xích lôùn, vaø ra leänh ngöôøi baét ñaàu laøm coâng vieäc baét vaø giam Con roàng vaøo trong vöïc thaúm. 

Caâu 2: Ngöôøi baét con roàng, töùc laø con raén ñôøi xöa, laø ma quæ, laø Sa-tan, maø xieàng noù laïi ñeán ngaøn naêm.

Keû ñaõ caùm doã vaø khieán A-ñam cuøng EÂ-va sa ngaõ chính laø con raén. Kinh thaùnh goïi con raén naøy laø Con roàng vaø Sa-tan. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baét giöõ vaø giam noù vaøo trong vöïc saâu khoâng ñaùy trong moät ngaøn naêm, ñeå caùc tín ñoà coù theå soáng vôùi Ñaáng Christ ôû Vöông Quoác Ngaøn Naêm trong söï an bình. 


Caâu 3: Ngöôøi quaêng noù xuoáng vöïc, ñoùng cöûa vöïc vaø nieâm phong laïi, haàu cho noù khoâng ñi löøa doái caùc daân ñöôïc nöõa, cho ñeán chöøng naøo haïn moät ngaøn naêm ñaõ maõn. Söï ñoù ñoaïn, Sa-tan cuõng phaûi ñöôïc thaû ra trong ít laâu.

Ñeå xaây döïng Nöôùc cuûa Ñaáng Christ treân ñaát naøy vaø ñeå caùc tín ñoà cuøng vôùi Chuùa cai trò trong moät ngaøn naêm, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giam giöõ Con roàng ôû Vöïc thaúm trong moät ngaøn naêm vaø ngaên ngöøa haén khoûi vieäc caùm doã caùc tín ñoà. 

Phaân ñoaïn ôû ñaây noùi raèng, “Sau sự đó, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu.” Khi moät ngaøn naêm ñöôïc hoaøn taát, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thaû Con roàng ra trong moät thôøi gian, ñeå khi haén baét ñaàu baét bôù caùc tín ñoà laàn nöõa, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñaøy haén nôi hoûa nguïc ñôøi ñôøi, khoâng bao giôø coøn ñöôïc nhìn thaáy nöõa. 


Caâu 4: Toâi laïi thaáy nhöõng ngai, vaø nhöõng ngöôøi ngoài treân ngai ñöôïc quyeàn xeùt ñoaùn. Keá ñoù, toâi thaáy linh hoàn nhöõng keû ñaõ phaûi cheát cheùm vì söï laøm chöùng cho Ñöùc Chuùa Jeâsus vaø vì lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, linh hoàn nhöõng keû chaúng thôø laïy con thuù cuøng hình töôïng noù, chaúng nhaän daáu hieäu noù, hoaëc treân traùn hoaëc treân tay. Caùc ngöôøi aáy ñöôïc soáng vaø trò vì vôùi Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm.

Trong Nöôùc cuûa Ñaáng Christ, nhöõng Cô-ñoác-nhaân seõ nhaän ñöôïc quyeàn phaùn xeùt. Caùc thaùnh ñoà ñaõ ñöôïc trôû thaønh nhöõng thaày teá leã cuûa Ñaáng Christ, seõ cai trò Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuøng vôùi Chuùa. Nhöõng ngöôøi ôû nôi ñoù laø nhöõng ngöôøi ñaõ chòu töû ñaïo ñeå laøm chöùng cho Chuùa Jeâsus vaø ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï, hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ khoâng nhaän daáu hieäu cuûa Con thuù cuõng nhö ñaõ khoâng thôø laïy töôïng haén. 

Hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ chòu töû ñaïo trong thôøi gian thöû thaùch do Anti-christ mang ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khieán hoï soáng laïi laàn nöõa vaø seõ cho hoï cai trò Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuûa Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm saép ñeán. Dó nhieân, taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ tham döï trong söï soáng laïi ñaàu tieân cuõng seõ ñöôïc ban cho nhöõng ôn phöôùc ñoù. 

Coù hai söï phuïc sinh do Chuùa ban cho: söï phuïc sinh laàn ñaàu tieân vaø söï phuïc sinh laàn hai. Caùc thaùnh ñoà seõ soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm laø nhöõng ngöôøi thuoäc veà vaø ñaõ tham döï trong söï phuïc sinh laàn thöù nhaát. Taát caû nhöõng ngöôøi tham gia trong laàn phuïc sinh ñaàu tieân naøy cuõng seõ döï phaàn trong söï vinh hieån soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm, Nöôùc cuûa Ñaáng Christ. Söï phuïc sinh laàn ñaàu tieân seõ xaûy ra khi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trôû laïi ñeå khieán taát caû caùc thaùnh ñoà thaêng thieân (I Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:15-17). Nhöng söï phuïc sinh laàn hai seõ xaûy ra vaøo cuoái thôøi kyø Vöông Quoác Ngaøn Naêm bôûi vì noù ñöôïc döï bò cho toäi nhaân ñeå tuyeân aùn hoï cheát ñôøi ñôøi. 

Quyeàn cai trò moät ngaøn naêm cuûa caùc thaùnh ñoà laø do Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng ban cho. Hoï ñöôïc ban cho Nöôùc cuûa Ñaáng Christ vì hoï tin nôi Phuùc aâm cuûa Chuùa vaø ñaõ hy sinh söï soáng cuûa hoï ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. 


Caâu 5: Coøn nhöõng keû cheát khaùc chaúng ñöôïc soáng cho ñeán khi ñuû moät ngaøn naêm. Aáy laø söï soáng laïi thöù nhaát.

Nhöõng ngöôøi chöa nhaän ñöôïc söï tha toäi töø Chuùa, ñeán vôùi Ngaøi nhö nhöõng toäi nhaân sau khi soáng treân ñaát naøy seõ khoâng theå tham döï trong söï phuïc sinh ñaàu tieân maø Chuùa seõ ban cho caùc thaùnh ñoà. Nhö theá, cho duø caùc thaùnh ñoà vui möøng soáng moät ngaøn naêm trong Nöôùc cuûa Ñaáng Christ, hoï seõ khoâng nhaän söï soáng laïi ñaàu tieân, nhöng ngöôïc laïi hoï seõ döï phaàn trong söï soáng laïi thöù hai. Lyù do laø vì nhöõng thaùnh ñoà naøo seõ nhaän ôn phuïc sinh laàn thöù nhaát cuõng seõ nhaän ñöôïc quyeàn soáng trong Nöôùc cuûa Ñaáng Christ vôùi söï giaøu coù vaø vinh hieån trong moät ngaøn naêm. 

Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp “söï phuïc sinh laàn hai” ñeán vôùi nhöõng toäi nhaân. Taïi sao? Bôûi vì vaøo söï phuïc sinh laàn hai, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ vöïc hoï daäy töø söï cheát ñeå hoï coù theå phaùn xeùt hoï vì nhöõng toäi loãi cuûa hoï. Soá phaän cuûa hoï laø hoï phaûi ñöôïc vöïc daäy töø coõi cheát ñeå chòu phaùn xeùt nhöõng toäi loãi cuûa hoï. Ñaây laø taïi sao söï phuïc sinh daønh cho toäi nhaân khaùc vôùi söï phuïc sinh cuûa caùc tín ñoà veà caû thöù töï laãn keát quaû. 

Ngoaøi nhöõng ngöôøi ñaõ döï phaàn trong söï phuïc sinh ñaàu tieân vì ñöùc tin cuûa hoï nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, Chuùa seõ khoâng cho pheùp baát cöù ai soáng cho ñeán khi moät ngaøn naêm keát thuùc. Vì theá, söï phuïc sinh cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính xaûy ra moät ngaøn naêm tröôùc söï phuïc sinh cuûa nhöõng toäi nhaân. Nhöõng ngöôøi coâng chính phuïc sinh laø ñeå nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi, nhöng toäi nhaân phuïc sinh laø ñeå nhaän söï hình phaït ñôøi ñôøi vì toäi loãi cuûa hoï. 


Caâu 6: Phöôùc thay vaø thaùnh thay nhöõng keû ñöôïc phaàn veà söï soáng laïi thöù nhaát! Söï cheát thöù nhì khoâng coù quyeàn gì treân nhöõng ngöôøi aáy; song nhöõng ngöôøi aáy seõ laøm thaày teá leã cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuûa Ñaáng Christ, cuøng seõ trò vì vôùi Ngaøi trong moät ngaøn naêm.

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng söï cheát laàn hai khoâng coù quyeàn treân nhöõng ngöôøi ñaõ döï phaàn trong laàn soáng laïi ñaàu tieân. Nhö theá, chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñaõ tham döï trong laàn phuïc sinh ñaàu tieân naøy ñöôïc phöôùc vì hoï cuõng seõ cai trò Vöông Quoác Ngaøn Naêm. 


Caâu 7-8: Khi haïn ngaøn naêm maõn roài, quæ Sa-tan seõ ñöôïc thaû, vaø noù ra khoûi nguïc mình ñaëng doã daønh daân ôû boán phöông treân ñaát, daân Goùt vaø daân Ma-goùt; noù nhoùm chuùng laïi ñeå chieán tranh, ñoâng nhö caùt bôø bieån.

Ñöôïc thaû ra sau khi bò giam trong vöïc saâu khoâng ñaùy trong moät ngaøn naêm, Con Roàng seõ tìm caùch choáng nghòch caùc thaùnh ñoà laàn nöõa, vaø vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi seõ quaêng noù vaøo hoà löûa ñeå noù khoâng bao giôø coù theå trôû ra laàn nöõa. Vôùi söï ñoaùn phaït naøy, Con roàng seõ chæ coù theå tìm thaáy nôi hoûa nguïc maø thoâi. 

Chuùng ta coù theå hoûi raèng, “Coù phaûi ñieàu naøy coù nghóa laø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh seõ vaãn toàn taïi trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm naøy khoâng?” Caâu traû lôøi laø, “Ñuùng.” Khaûi huyeàn 20:8 cheùp raèng coù nhieàu ngöôøi cuûa theá gian ôû trong Nöôùc Ñaáng Christ. Chuùng ta khoâng bieát chaéc raèng nhöõng ngöôøi naøy môùi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng hay laø nhöõng ngöôøi ñaõ soáng treân theá gian tröôùc ñaây. Nhöng ñieàu chuùng ta bieát laø Ñöùc Chuùa Trôøi bieát hoï laø ai, vaø caùc thaùnh ñoà seõ cai trò voâ soá ngöôøi, nhieàu nhö caùt treân bieån vaäy. 

Söï thaät laø khi caùc thaùnh ñoà soáng trong Nöôùc Ñaáng Christ, hoï seõ vaãn nhìn thaáy ngöôøi cuûa theá gian. Hoï seõ hieän coù ñeå phuïc vuï caùc thaùnh ñoà, vaø hoï ñoâng nhö caùt treân bieån vaäy. Maëc duø hoï lieân keát vôùi Con roàng ñeå moät laàn nöõa choáng nghòch laïi caùc thaùnh ñoà, nhöng hoï seõ hoaøn toaøn bò huûy dieät bôûi löûa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi mang ñeán, hoï seõ nhaän ñöôïc söï ñoaùn phaït ñôøi ñôøi töø ngoâi lôùn traéng cuûa Ngaøi, vaø bò quaêng vaøo trong hoà löûa ñôøi ñôøi. Vôùi ñieàu naøy, Vöông Quoác Ngaøn Naêm seõ ñeán gaàn, vaø töø luùc ñoù trôû ñi caùc thaùnh ñoà seõ di chuyeån ñeán Trôøi môùi Ñaát môùi, laø nôi hoï seõ soáng ñôøi ñôøi ôû ñoù. 

 

Caâu 9: Chuùng noù leân khaép caùc vuøng roäng treân maët ñaát, vaây dinh thaùnh ñoà vaø thaønh yeâu daáu. Nhöng coù löûa töø treân trôøi rôi xuoáng thieâu dieät chuùng noù.

Con roàng laø Sa-tan, laø keû khoâng ngöøng choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caùc thaùnh ñoà cuûa Ngaøi. Maëc duø haén duï doã nhöõng ngöôøi theá gian soáng trong Nöôùc cuûa Ñaáng Christ vaø ñe doïa caùc thaùnh ñoà, nhöng vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng toaøn naêng, Ngaøi seõ ñoå löûa töø trôøi xuoáng thieâu huûy taát caû boïn hoï, vaø quaêng Con roàng vaøo trong hoà löûa ñôøi ñôøi ñeå noù khoâng bao giôø coù theå choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caùc thaùnh ñoà cuûa Ngaøi nöõa. 


Caâu 10: Coøn ma quæ laø ñöùa ñaõ doã daønh chuùng, thì bò quaêng xuoáng hoà löûa vaø dieâm, trong ñoù ñaõ coù con thuù vaø tieân tri giaû roài. Chuùng noù seõ phaûi chòu khoå caû ngaøy laãn ñeâm cho ñeán ñôøi ñôøi.

Bôûi quaêng Con roàng vaøo trong hoà löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baûo ñaûm raèng haén bò chòu khoå ngaøy vaø ñeâm. Ñaây laø söï ñoaùn phaït coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø söï chòu khoå maø Con roàng vaø nhöõng keû theo haén ñaùng phaûi chòu. 


Caâu 11: Baáy giôø toâi thaáy moät toøa lôùn vaø traéng cuøng Ñaáng ñang ngoài ôû treân; tröôùc maët Ngaøi trôøi ñaát ñeàu troán heát, chaúng coøn thaáy choã naøo cho noù nöõa.

Sau khi hoaøn taát söï töôûng thöôûng cho caùc thaùnh ñoà trong moät ngaøn naêm, baáy giôø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ taïo döïng Trôøi Ñaát môùi cuûa Ngaøi vaø soáng vôùi hoï ñôøi ñôøi taïi nôi naøy. Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaûi hoaøn taát taát caû nhöõng coâng vieäc maø Ngaøi ñaõ laøm vaø keát thuùc noù. Haønh ñoäng cuoái cuøng cuûa vieäc keát thuùc naøy laø vieäc Chuùa ngoài treân ngai traéng nhö laø Quan AÙn vaø ñöa ra söï ñoaùn xeùt cuoái cuøng cuûa Ngaøi treân taát caû nhöõng toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi coù vieäc laøm ñöôïc cheùp trong Saùch Vieäc Laøm, ngoaïi tröø nhöõng ngöôøi coù teân ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. 

Söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi toâäi nhaân seõ hoaøn toaøn keát thuùc vôùi ñieàu naøy, vaø töø ñoù trôû ñi Vöông Quoác Trôøi môùi Ñaát môùi seõ ñöôïc môû ra. Chuùa chuùng ta seõ khieán trôøi ñaát ñaàu tieân bieán maát, Ngaøi seõ taïo döïng Trôøi Ñaát môùi thöù hai, vaø cho pheùp caùc tín ñoà soáng trong Nöôùc ôû thieân ñöôøng naøy. Theo nhö nhöõng ñieàu ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng vaø Saùch Phaùn Xeùt cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban Trôøi môùi Ñaát môùi cho moät nhoùm ngöôøi, vaø phaït nhoùm khaùc nôi hoûa nguïc. 


Caâu 12: Toâi thaáy nhöõng keû cheát, caû lôùn vaø nhoû, ñöùng tröôùc toøa, vaø caùc saùch thì môû ra. Cuõng coù môû moät quyeån saùch khaùc nöõa, laø saùch söï soáng; nhöõng keû cheát bò xöû ñoaùn tuøy coâng vieäc mình laøm, cöù nhö lôøi ñaõ bieân trong nhöõng saùch aáy.

Söï ñoaùn xeùt cuûa Ñaáng Christ vaøo luùc naøy seõ quyeát ñònh hình phaït cuoái cuøng – nghóa laø, Ngaøi seõ ñöa ra nhöõng lôøi tuyeân aùn cuoái cuøng cuûa Ngaøi treân nhöõng toäi nhaân baèng söï hình phaït nôi hoûa nguïc. Hoï seõ bò ñoaùn phaït tuøy theo coâng vieäc cuûa hoï, nhö ñöôïc cheùp trong Saùch Phaùn Xeùt. Do ñoù toäi nhaân seõ bò cheát hai laàn. Söï cheát laàn hai cuûa hoï laø söï chòu khoå nôi hoûa nguïc, ñieàu maø Kinh thaùnh mieâu taû laø söï cheát ñôøi ñôøi. Toäi nhaân khoâng theå thoaùt khoûi söï hình phaït nôi hoûa nguïc. Vì theá, hoï phaûi tìm kieám hoïc hoûi Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ngay baây giôø, trong khi hoï vaãn coøn ñang soáng treân ñaát naøy, hoï phaûi tin nôi ñoù ñeå nhaän ñöôïc ôn coù teân ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. 


Caâu13: Bieån ñem traû nhöõng ngöôøi cheát mình chöùa; Söï cheát vaø AÂm phuû cuõng ñem traû nhöõng ngöôøi cheát mình coù. Moãi ngöôøi trong boïn ñoù bò xöû ñoaùn tuøy coâng vieäc mình laøm.

“Bieån ñem traû nhöõng ngöôøi cheát mình chöùa; Söï cheát vaø AÂm phuû cuõng ñem traû nhöõng ngöôøi cheát mình coù”. Vì taát caû toäi nhaân phaûi nhaän söï ñoaùn phaït cuoái cuøng cho toäi loãi cuûa hoï. Nhöõng nôi ñöôïc mieâu taû trong caâu naøy – ñoù laø Söï cheát vaø AÂm phuû – ñaëc bieät töôïng tröng cho nhöõng nôi maø caùc ñaày tôù cuûa Sa-tan, laø nhöõng ngöôøi ñaõ bò haén duï doã vaø ôû döôùi söï ñieàu khieån cuûa haén trong khi coøn soáng, ñaõ choáng vaø phaïm toäi nghòch cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò giam caàm. Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ trì hoaõn söï söûa phaït toäi loãi cuûa hoï trong moät thôøi gian, baây giôø laø luùc söï ñoaùn phaït cuoái cuøng cuûa hoï ñeán

Nhö theá, duø soáng ôû baát cöù nôi naøo, ngöôøi ta phaûi nhaän bieát raèng hoï thuoäc veà ai laø ñieàu voâ cuøng quan troïng. Nhöõng ngöôøi ñaõ laøm vieäc nhö laø ñaày tôù cuûa Sa-tan trong khi ôû treân ñaát naøy seõ ñöôïc soáng laïi töø coõi cheát bôûi hình phaït phuïc sinh ñeå nhaän söï ñoaùn phaït ñôøi ñôøi cuûa hoï, nhöng nhöõng ngöôøi ñaõ phuïc vuï Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ thuoäc veà söï phuïc sinh soáng ñôøi ñôøi vaø nhöõng phöôùc haïnh. 

Do ñoù, ngöôøi ta phaûi nhaän bieát trong khi ôû treân ñaát naøy raèng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm Chuùa ñaõ taåy saïch toäi loãi cuûa nhaân loaïi, laø ñieàu quan troïng hôn heát. Nhöõng ngöôøi ñaõ laøm vieäc nhö laø ñaày tôù cuûa Sa-tan treân ñaát naøy seõ ñöôïc vöïc daäy cuøng vôùi hình phaït phuïc sinh, nhöng nhöõng ngöôøi ñaõ phuïc vuï nhöõng coâng vieäc coâng chính cuûa Chuùa chuùng ta seõ ñöôïc vöïc daäy vôùi söï soáng phuïc sinh ñôøi ñôøi vaø nhöõng phöôùc haïnh. Moïi toäi nhaân seõ bò ñoaùn phaït vì toäi loãi cuûa hoï vaø nhaän hình phaït ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc. Ñaây laø nôi chuùng ta tìm ñöôïc lyù do chính xaùc taïi sao trong khi soáng treân ñaát naøy chuùng ta phaûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm maø qua ñoù Chuùa ñaõ tha thöù moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. 


Caâu 14: Ñoaïn, Söï Cheát vaø AÂm phuû bò quaêng xuoáng hoà löûa. Hoà löûa laø söï cheát thöù hai.

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta veà söï ñoaùn phaït toäi loãi cuûa nhaân loaïi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, laø toäi ñaõ ñöùng veà phía Sa-tan. Hình phaït daønh cho nhöõng keû gian aùc, laø nhöõng keû ñaõ daãn ngöôøi ta ñeán vôùi Sa-tan, laø bò quaêng vaøo hoà löûa. Ñaây laø söï cheát thöù hai maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ñeán cho toäi nhaân, vaø laø söï hình phaït nôi hoà löûa. Söï cheát maø Kinh thaùnh noùi ñeán ôû ñaây khoâng chæ ñôn laø laø söï maát ñi, nhöng laø hình phaït ñôøi ñôøi chòu khoå nôi hoûa nguïc chaùy böøng böøng. 

Söï cöùu roãi ñöôïc Kinh thaùnh noùi ñeán khoâng phaûi laø vieäc taïm thôøi, nhöng laø ñôøi ñôøi. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong khi ôû treân ñaát naøy seõ vaøo trong Nöôùc Trôøi ñôøi ñôøi vaø soáng haïnh phuùc maõi maõi. Söï khaùc bieät giöõa phaàn thöôûng cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø hình phaït cuûa nhöõng ngöôøi khoâng tin cuõng to lôùn nhö söï khaùc bieät giöõa trôøi vaø ñaát vaäy. 


Caâu 15: Keû naøo khoâng ñöôïc bieân vaøo saùch söï soáng ñeàu bò neùm xuoáng hoà löûa.

Töø “keû naøo” ôû ñaây trong caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng teân ngöôøi ta coù ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng hay khoâng laø tuøy thuoäc vaøo hoï coù tin nôi Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh hay khoâng. Lôøi maø qua ñoù moïi toäi loãi cuûa hoï ñöôïc tha, trôû neân traéng nhö tuyeát, cho duø hoï laø nhöõng tín ñoà toát hay xaáu hoaëc laø hoäi thaùnh cuûa hoï thuoäc veà chính giaùo hay taø giaùo. Vì theá, nhöõng ngöôøi khoâng coù teân cheùp trong Saùch Söï Soáng seõ bò quaêng vaøo hoà löûa khoâng ngoaïi tröø ai caû. 

Ngöôøi theo toân giaùo theá gian coù moät khuynh höôùng roõ raøng laø ñaët troïng nhöõng leã nghi toân giaùo cuûa hoï hôn laø söï cöùu roãi khoûi toäi loãi cuûa hoï. Nhöng khi ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, neáu Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa Jeâsus ban cho khoâng ñöôïc tìm thaáy trong loøng cuûa ngöôøi ñoù, thì teân ngöôøi naøy seõ khoâng ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng, vaø anh/chò aáy cuõng bò quaêng vaøo hoà löûa cho duø anh/chò aáy laø moät Cô-ñoác-nhaân toát. 

Vì theá, trong khi baïn vaãn coøn ñang soáng treân ñaát naøy, baïn phaûi laéng tai nghe Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh la Phuùc aâm ñaõ khieán moïi toäi loãi cuûa baïn ñöôïc saïch, vaø baïn phaûi tin nôi ñoù vôùi caû taám loøng cuûa baïn thì baïn seõ nhaän ñöôïc söï vinh hieån coù teân trong Saùch Söï Soáng.