Sermons

【Chapter 20-2】 < Khaûi huyeàn 20:1-15 > Laøm Theá Chuùng Ta Coù Theå Thoaùt Khoûi Söï Cheát Ñeå Ñöôïc Söï Soáng?< Khaûi huyeàn 20:1-15 >


Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng khi Ngaøi khieán theá giôùi naøy bieán maát vaø ban cho chuùng ta Trôøi môùi Ñaát môùi, Ngaøi seõ phuïc sinh moïi toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi ñaõ soáng treân ñaát tröôùc ñaây vaø ñaõ nguû trong moà maõ cuûa hoï. Caâu 13 noùi “Bieån ñem traû nhöõng ngöôøi cheát mình chöùa; Söï cheát vaø Aâm phuû cuõng ñem traû nhöõng ngöôøi cheát mình coù. Moãi ngöôøi trong boïn ñoù bò xöû ñoaùn tuøy coâng vieäc mình laøm.” Thaân xaùc cuûa moät ngöôøi bò chìm trong bieån haàu heát ñeàu bò caù aên, trong khi moät ngöôøi ñaøn oâng bò thieâu ñoát cho ñeán cheát seõ haàu nhö khoâng ñeå laïi hình daïng ñeå coù theå nhaän dieän nöõa. Nhöng Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta ôû ñaây raèng khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm soáng laïi taát caû moïi ngöôøi vaø ñoaùn xeùt hoï ñeå ñöa hoï ñeán Thieân ñaøng hay ñòa nguïc, baát keå hoï bò Sa-tan nuoát chöûng hay bò gieát bôûi AÂm phuû hoaëc bò thieâu cheát. 

Tröôùc khi Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän quyeån Saùch Söï Soáng, laø Saùch coù ghi teân cuûa nhöõng ngöôøi seõ ñöôïc vaøo trong Nöôùc Thieân ñaøng, cuõng coù Saùch Vieäc Laøm, laø Saùch cheùp teân vaø toäi cuûa taát caû nhöõng ngöôøi seõ bò quaêng vaøo hoûa nguïc. Trong Saùch Vieäc Laøm naøy coù cheùp taát caû nhöõng toäi maø ngöôøi ta ñaõ phaïm trong khi soáng treân ñaát naøy. Taát caû nhöõng ñieàu naøy ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi tieàn ñònh trong söï quan phoøng cuûa Ngaøi. Chuùa Coù Hai Loaïi Saùch 


Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaân chia ngöôøi ta thaønh hai loaïi rieâng bieät theo tieâu chuaån coâng bình cuûa Ngaøi. Noù ñaõ ñöôïc tieàn ñònh bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi raèng taát caû nhöõng ngöôøi cheát seõ ñöôïc soáng laïi, vaø sau ñoù ñöùng tröôùc maët hai quyeån saùch cuûa Ngaøi vaø chòu phaùn xeùt. Trong Saùch Söï Soáng chæ cheùp teân nhöõng ngöôøi ñaõ tin nôi Chuùa Jeâsus trong khi ôû treân ñaát naøy, nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi cuûa hoï vaø laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc ñònh vaøo Thieân ñaøng. Vì theá söï phaùn xeùt cuoái cuøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tuøy thuoäc vaøo hai quyeån saùch maø teân ngöôøi ta ñöôïc cheùp trong ñoù. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët ai seõ ñöôïc vaøo Thieân ñaøng vaø ai seõ bò quaêng vaøo ñòa nguïc. 

Do ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm nhöõng ngöôøi cheát soáng laïi laàn nöõa, môû nhöõng quyeån Saùch cuûa Ngaøi ra vaø nhìn xem teân cuûa hoï ñöôïc cheùp ôû quyeån saùch naøo. Sau ñoù Ngaøi seõ ban cho nhöõng ngöôøi coù teân trong Saùch Söï Soáng vaøo Thieân ñaøng, vaø ngöôïc laïi nhöõng ngöôøi khoâng coù teân trong Saùch Söï Soáng seõ bò quaêng vaøo trong hoûa nguïc. Chuùng ta phaûi baûo ñaûm raèng chuùng ta bieát vaø tin nôi nhöõng vieäc maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thieát laäp naøy.

Ñeå quyeát ñònh ai ñöôïc vaøo Thieân ñaøng vaø ai seõ bò ñaøy xuoáng hoûa nguïc, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm soáng laïi taát caû nhöõng ngöôøi cheát vaø ñoaùn xeùt hoï. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi quyeát ñònh raèng, Ngaøi seõ phaùn xeùt hoï tuøy theo teân cuûa hoï coù cheùp trong Saùch Söï Soáng hay cheùp trong Saùch Vieäc Laøm (Saùch Phaùn Xeùt). 

Coù hai nôi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thieát laäp cho taát caû nhöõng ai seõ ñöùng tröôùc maët Ngaøi. Ñoù khoâng gì khaùc hôn laø Thieân ñaøng vaø ñòa nguïc. Ñòa nguïc laø hoà löûa, nôi coù löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh raèng nhöõng ngöôøi khoâng coù teân ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng seõ bò quaêng vaøo hoà löûa, trong khi nhöõng ngöôøi coù teân trong Saùch Söï Soáng seõ ñöôïc chaøo ñoùn vaøo Thieân ñaøng. 

Trong Thieân ñaøng, Caây Söï Soáng ñöùng beân soâng nöôùc söï soáng, ra möôøi hai loaïi traùi tuøy theo moãi muøa. Trong Thieân ñaøng ñeïp ñeõ naøy, caùc thaùnh ñoà seõ khoâng bò beänh taät hay ñau ñôùn, nhöng seõ soáng haïnh phuùc ñôøi ñôøi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh ban Thieân ñaøng naøy cho caùc thaùnh ñoà.

Maët khaùc, nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Chuùa Jeâsus, coù teân trong Saùch Vieäc Laøm. Bôûi vì moïi vieäc laøm maø nhöõng toäi nhaân ñaõ laøm trong khi ôû treân ñaát naøy ñöôïc cheùp trong Saùch naøy, neân Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ quaêng hoï vaøo trong hoà löûa, ñeå hình phaït hoï vì nhöõng toäi loãi cuûa hoï ñaõ cheùp trong Saùch naøy, vaø vì toäi khoâng tin nôi Chuùa Jeâsus. Ñieàu voâ cuøng quan troïng ôû ñaây laø teân cuûa baïn vaø teân toâi ñöôïc cheùp trong quyeån Saùch naøo. 

Trong khi soáng treân theá gian naøy, chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng cuoäc soáng treân ñaát naøy khoâng hoaøn toaøn nhö theá. Nhö Thi-thieân 90:10 noùi vôùi chuùng ta raèng “Tuoåi taùc cuûa chuùng toâi ñeán ñöôïc baûy möôi, Coøn neáu maïnh khoûe thì ñeán taùm möôi; Song söï kieâu caêng cuûa noù baát quaù laø lao khoå vaø buoàn thaûm, Vì ñôøi soáng choùng qua, roài chuùng toâi bay maát ñi.” Cho duø chuùng ta soáng treân ñaát naøy cho ñeán 70 hoaëc 80 tuoåi, thì sôùm hay muoän sau ñoù taát caû chuùng ta cuõng seõ ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø khi chuùng ta ñöùng tröôùc maët Chuùa chuùng ta, vaán ñeà laø teân cuûa chuùng ta ñöôïc cheùp trong quyeån Saùch naøo, Saùch Söï Soáng hay Saùch Vieäc Laøm, vì ñieàu naøy seõ ñònh chuùng ta ñöôïc chaøo ñoùn vaøo Thieân ñaøng hay bò quaêng vaøo hoà löûa. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng cuoäc soáng treân ñaát naøy khoâng phaûi laø taát caû.Nhöõng Ngöôøi Coù Teân Ñöôïc Cheùp Trong Saùch Söï Soáng 


Chuùng ta haõy ñoïc trong Lu-ca 16:19-26: “Coù moät ngöôøi giaøu maëc aùo tía vaø aùo baèng vaûi gai mòn, haèng ngaøy aên ôû raát laø sung söôùng. Laïi coù moät ngöôøi ngheøo, teân laø La-xa-rô, naèm ngoaøi cöûa ngöôøi giaøu ñoù, mình ñaày nhöõng gheû. Ngöôøi öôùc ao ñöôïc aên nhöõng ñoà ôû treân baøn ngöôøi giaøu rôùt xuoáng; cuõng coù choù ñeán lieám gheû ngöôøi. Vaû, ngöôøi ngheøo cheát, thieân söù ñem ñeå vaøo loøng AÙp-ra-ham; ngöôøi giaøu cuõng cheát, ngöôøi ta ñem choân. Ngöôøi giaøu ôû nôi aâm phuû ñang bò ñau ñôùn, ngöôùc maét leân, xa thaáy AÙp-ra- ham, vaø La-xa-rô trong loøng ngöôøi; beøn keâu leân raèng: Hôõi AÙp-ra-ham toå toâi, xin thöông laáy toâi, sai La-xa-rô nhuùng ñaàu ngoùn tay vaøo nöôùc ñaëng laøm cho maùt löôõi toâi; vì toâi bò khoå trong löûa naày quaù ñoãi. Nhöng AÙp-ra-ham traû lôøi raèng: Con ôi, haõy nhôù laïi luùc ngöôi coøn soáng ñaõ ñöôïc höôûng nhöõng söï laønh cuûa mình roài, coøn La-xa-rô phaûi nhöõng söï döõ; baây giôø, noù ôû ñaây ñöôïc yeân uûi, coøn ngöôi phaûi bò khoå hình. Vaû laïi, coù moät vöïc saâu ôû giöõa chuùng ta vôùi ngöôi, ñeán noãi ai muoán töø ñaây qua ñoù khoâng ñöôïc, maø ai muoán töø ñoù qua ñaây cuõng khoâng ñöôïc.”

Vôùi phaân ñoaïn naøy, Chuùa Jeâsus daïy chuùng ta raèng Thieân ñaøng vaø ñòa nguïc thöïc söï coù toàn taïi. Nhö ngöôøi giaøu trong phaân ñoaïn naøy, raát nhieàu ngöôøi khoâng tin nôi söï toàn taïi cuûa Thieân ñaøng vaø ñòa nguïc. AÙp-ra-ham laø oâng toå cuûa ñöùc tin. Khi ôû ñaây noùi raèng ngöôøi aên maøy La-xa-rô ñöôïc ñaët vaøo loøng AÙp-ra-ham, coù nghóa raèng, cuõng nhö AÙp-ra-ham ñaõ tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, La-xa-rô cuõng tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa oâng, oâng ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi vaø bôûi ñoù ñaõ ñöôïc vaøo Thieân ñaøng. Soáng trong theá gian naøy, taát caû chuùng ta caàn suy gaãm vaø nghó veà soá phaän cuûa La-xa-rô vaø ngöôøi giaøu coù.

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng ñoái vôùi moïi ngöôøi trong theá gian naøy, söï soáng treân ñaát hoaøn toaøn khoâng phaûi laø taát caû. Duø ngöôøi ta ñaõ noå löïc soáng nhö theá naøo treân ñaát naøy, khoâng chæ anh/chò aáy coù theå chæ soáng nhieàu laém laø töø 70 ñeán 80 naêm, nhöng moïi ñieàu coøn laïi cuûa anh/chò aáy vaøo luùc cuoái cuøng chæ laø khoù nhoïc vaø buoàn raàu. 

Vì theá, trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta, chuùng ta phaûi chuaån bò cho ñôøi sau cuûa chuùng ta. Vaø chuùng ta cuõng phaûi truyeàn ñöùc tin cuûa chuùng ta laïi cho con chaùu chuùng ta, haàu cho hoï cuõng ñöôïc vaøo nôi toát laønh. Thaät bi thaûm nhö theá naøo cho moät ngöôøi ñaõ soáng treân ñaát naøy maø cuoái cuøng seõ ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi chæ ñeå bò Ngaøi ñoaùn phaït vaø quaêng vaøo hoà löûa? 

Khoâng ngöôøi naøo coù theå thay ñoåi nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh, cho neân taát caû nhöõng ngöôøi coù teân trong Saùch Vieäc Laøm seõ bò quaêng vaøo hoà löûa ñôøi ñôøi. Chæ coù moät con ñöôøng ñeå chuùng ta traùnh hoà löûa, vaø ñoù laø teân chuùng ta ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. Ñeå traùnh khoûi hoà löûa, khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc ngoaøi vieäc ñeå teân cuûa chuùng ta coù trong Saùch Söï Soáng. 

Vaäy thì, laøm theá naøo ñeå teân cuûa chuùng ta ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng? Cuõng nhö La-xa-rô ñöôïc ñaët vaøo loøng AÙp-ra-ham, thì chuùng ta cuõng phaûi nhaän söï tha toäi cuûa chuùng ta bôûi bieát vaø tin nôi haønh ñoäng coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Roâ-ma 5:18) qua Lôøi cuûa Ngaøi. Chæ khi ñoù chuùng ta môùi coù theå vaøo Thieân ñaøng. Ñeå teân chuùng ta ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng, chuùng ta phaûi tin Chuùa Jeâsus. Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Ñaáng Meâ-si cuûa chuùng ta. Meâ-si coù nghóa laø Ñaáng giaûi cöùu nhöõng ngöôøi ñaõ rôi vaøo toäi loãi. Chæ coù Chuùa Jeâsus môùi coù theå cöùu chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi ñaùng bò söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì toäi loãi cuûa chuùng ta vaø ñaùng bò quaêng vaøo hoà löûa. 

Ai trong theá gian naøy khoâng bao giôø phaïm baát cöù toäi naøo tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ai trong voøng chuùng ta hoaøn toaøn thaùnh khieát 100% trong vieäc laøm cuûa chuùng ta? Khoâng ai caû! Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng vì chuùng ta ñaày nhöõng söï baát toaøn, neân chuùng ta khoâng theå traùnh ñöôïc vieäc rôi vaøo trong toäi loãi, vaø vì nhöõng toäi loãi naøy cuûa chuùng ta, chuùng ta ñaùng bò quaêng vaøo trong hoà löûa. 

Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Chuùa Jeâsus ñeán trong theá gian naøy ñeå giaûi cöùu chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi khoâng theå traùnh khoûi vieäc bò quaêng vaøo hoà löûa vì toäi loãi cuûa chuùng ta. Danh “Jeâsus” coù nghóa laø “Ñaáng seõ cöùu daân Ngaøi ra khoûi toäi” (Ma-thi-ô 1:21). Vì theá, chuùng ta coù theå vaøo Thieân ñaøng chæ khi chuùng ta tin nôi leõ thaät raèng Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian naøy vaø ñaõ cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta qua haønh ñoäng coâng chính cuûa Ngaøi. Vaäy Thì Ai Seõ Bò Quaêng Vaøo Hoà Löûa? 


Khaûi huyeàn 21:8 noùi vôùi chuùng ta nhöõng ai seõ bò quaêng vaøo hoà löûa: “Coøn nhöõng keû heøn nhaùt, keû chaúng tin, keû ñaùng gôùm gheùt, keû gieát ngöôøi, keû daâm loaïn, keû phuø pheùp, keû thôø thaàn töôïng, vaø phaøm keû naøo noùi doái, phaàn cuûa chuùng noù ôû trong hoà coù löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng: ñoù laø söï cheát thöù hai.”

Tröôùc nhaát, Kinh thaùnh duøng töø “keû heøn nhaùt” ñeå aùm chæ nhöõng ai? Ñieàu naøy aùm chæ ñeán nhöõng ngöôøi mang danh Cô-ñoác-nhaân, laø nhöõng ngöôøi ñaõ khoâng nhaän ñöôïc söï tha toäi cuûa hoï qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø vì theá hoï sôï haõi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi cho duø hoï coù tin nôi Chuùa Jeâsus. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh raèng nhöõng ngöôøi nhö theá seõ bò quaêng vaøo hoà löûa. Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng ñaõ ñònh raèng ai laø nhöõng ngöôøi khoâng tin, xaáu xa, daâm loaïn, phuø pheùp, thôø thaàn töôïng, vaø nhöõng keû noùi doái ñeàu seõ bò quaêng vaøo ñòa nguïc. 

Theo truyeàn thoáng, coù nhieàu ngöôøi taïi Haøn quoác thôø thaàn töôïng. Ngay caû hieän nay, nhìn thaáy ngöôøi ta quyø tröôùc töôïng nhöõng taïo vaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caàu nguyeän vôùi chuùngï laø ñieàu bình thöôøng. Ngöôøi ta laøm nhö theá vì hoï ngu daïi vaø khoâng bieát. Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt khi ngöôøi ta thôø laïy nhöõng töôïng khoâng coù söï soáng nhö theå chuùng laø thaàn thaùnh vaäy. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng con ngöôøi theo töôïng Ngaøi (Saùng theá kyù 1:27). Con ngöôøi cuõng laø chuû nhaân cuûa moïi taïo vaät. Bôûi vì chuùng ta gioáng nhö hình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân chuùng ta toàn taïi maõi maõi cuõng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi toàn taïi ñôøi ñôøi vaäy. Sau söï cheát cuûa chuùng ta laø moät theá giôùi ñôøi ñôøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi baûo chuùng ta phaûi thôø phöôïng Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñôøi ñôøi duy nhaát. Vaäy thì, ñieàu gì seõ xaûy ra khi chuùng ta quyø laïy döôùi nhöõng ñieàu chæ laø taïo vaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùng ta seõ bò phaïm toäi troïng choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, vì chuùng ta laøm ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt nhaát: thôø thaàn töôïng. Con ngöôøi coù theå voâ cuøng daïi doät vaø thaät ngu xuaån. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh raèng nhöõng ngöôøi coù loaïi ñöùc tin ñaët khoâng ñuùng choã naøy seõ bò quaêng vaøo trong hoà löûa. 

Nhöõng ngöôøi bò quaêng vaøo ñòa nguïc seõ cheát laàn hai. Ñaây laø ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh. Söï cheát laàn thöù nhaát seõ ñeán vaøo cuoái cuoäc ñôøi khoù khaên treân ñaát naøy cuûa hoï, sau khi soáng trong theá giôùi chaùn ngaét naøy. Coù caâu ñoá vui thöôøng noùi raèng con gì tröôùc nhaát ñi baèng boán chaân, sau ñoù hai chaân, cuoái cuøng ñeán ba chaân, vaø roài cheát ñi, ñoù khoâng ai khaùc hôn laø con ngöôøi. 

Sau khi cheát moät laàn nhö theá, con ngöôøi seõ ñöùùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø nhöõng toäi nhaân, hoï seõ ñoái dieän vôùi söï ñoaùn phaït cuûa hoï, vaø ñoù laø thôøi gian söï cheát laàn hai thaêm vieáng hoï, söï cheát naøy trong hình thöùc bò quaêng vaøo hoà löûa seõ khoâng bao giôø chaám döùt nhöng seõ coøn laïi ñôøi ñôøi. Neáu hoï chæ cheát trong hoâà löûa naøy, ít nhaát hoï seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi söï ñau khoå. Nhöng trong nôi naøy, maëc duø hoï mong muoán ñöôïc cheát, nhöng söï cheát seõ chaïy troán hoï. 

Moïi ngöôøi ñeàu mong muoán ñöôïc soáng ñôøi ñôøi, khoâng bao giôø phaûi bò ñoái dieän vôùi söï cheát. Thöïc ra söï toàn taïi cuûa con ngöôøi laø ñôøi ñôøi, cuõng nhö ngöôøi ta mong muoán. Ñoù laø lyù do taïi sao Kinh thaùnh khoâng mieâu taû moät ngöôøi cheát laø cheát maø mieâu taû laø nguû. Vì theá chuùng ta phaûi thoaùt khoûi söï cheát thöù hai laø söï seõ bò quaêng vaøo hoà löûa. Taát caû chuùng ta phaûi nhaän bieát chuùng ta phaûi coù ñieàu gì ñeå teân chuùng ta ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. Vaø ñeå teân chuùng ta ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng, chuùng ta phaûi tin nôi Chuùa Jeâsus caùch ñuùng ñaén. 

Ngöôøi ta thöôøng nghó vaø noùi raèng Chuùa Jeâsus, Phaät, Khoång töû, vaø Moâ-ha-meùt ñeàu chæ laø ngöôøi, neân chæ soáng nhö moät ngöôøi toát laø ñöôïc roài. Ñoù laø lyù do taïi sao hoï khoâng hieåu vì lyù do gì maø chuùng ta cöù nhaát ñònh laø hoï phaûi chæ tin nôi Chuùa Jeâsus. Nhöng ñaây laø nhöõng yù nghó sai laïc. Tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn vaø toâi, cuõng nhö moïi vaät khaùc trong theá gian naøy chaúng laø gì hôn ngoaøi nhöõng taïo vaät vaø con ngöôøi. Nhöng khi chuùng ta nhìn vaøo söï giaùng sinh cuûa Chuùa Jeâsus vaø ñieàu Ngaøi ñaõ laøm trong khi ôû treân ñaát naøy, chuùng ta hoaøn toaøn coù theå nhaän ra raèng Ngaøi khoâng chæ laø moät con ngöôøi nhö boán nhaø Hieàn nhaân kia. Ngaøi chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng vì cöùu nhaân loaïi, ñaõ ñeán theá gian naøy trong hình haøi moät con ngöôøi, ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta qua Baùp-tem cuûa Ngaøi, ñaõ nhaän moïi söï söûa phaït vì toäi loãi cuûa chuùng ta thay cho chuùng ta, vaø vì theá Ngaøi ñaõ hoaøn taát coâng vieäc giaûi cöùu con ngöôøi khoûi toäi loãi. 

Söï ra ñôøi cuûa Ñaáng Christ khaùc vôùi söï ra ñôøi cuûa ngöôøi thöôøng. Nhöõng em beù ñöôïc sanh ra töø söï keát hôïp giöõa ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ. Ñaây laø caùch maø moïi ngöôøi ñöôïc sanh ra trong theá gian naøy. Nhöng Chuùa Jeâsus ñöôïc sanh ra töø moät nöõ ñoàng trinh, laø ngöôøi ñaõ chöa bieát gì ñeán ñaøn oâng. Ñeå cöùu con ngöôøi chuùng ta, vaø ñeå laøm troïn Lôøi tieân tri ñaõ ñöôïc noùi tröôùc treân 700 naêm tröôùc qua Tieân tri EÂ-sai, Chuùa Jeâsus, chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi, qua thaân theå cuûa moät nöõ ñoàng trinh ñaõ sanh ra trong theá gian naøy vôùi xaùc thòt cuûa moät con ngöôøi (EÂ-sai 7:14). Vaø trong khi ôû treân ñaát naøy khoâng chæ Ngaøi ñaõ khieán ngöôøi cheát soáng laïi vaø chöõa laønh beänh taät, nhöng Ngaøi cuõng laøm cho moïi toäi loãi cuûa theá gian maát ñi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa cuûa taïo vaät, Ñaáng ñaõ taïo neân caû vuõ truï, ñaõ ñeán theá gian naøy vaø trôû thaønh moät con ngöôøi trong moät thôøi gian, taát caû laø ñeå cöùu loaøi ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï. Lyù do tröôùc nhaát taïi sao chuùng ta phaûi tin nôi Chuùa Jeâsus vì Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Lyù do thöù hai vì Ngaøi ñaõ gaùnh taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, haàu cho teân cuûa chuùng ta ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng, vaø khieán chuùng ta trôû neân con caùi trong saïch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät khi sanh ra trong theá gian naøy, taát caû chuùng ta phaûi cheát moät laàn, vaø sau söï cheát ñoù chuùng ta phaûi chòu phaùn xeùt. 

Nhöng Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian naøy, ñaõ gaùnh taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi ñaõ nhaän nôi Giaêng, ñaõ chòu hình phaït treân Thaäp töï giaù thay cho chuùng ta vaø bôûi ñoù ñaõ khieán cho chuùng ta, nhöõng ngöôøi tin nôi Ngaøi, ñöôïc soáng vôùi Ngaøi ñôøi ñôøi nôi Nöôùc Thieân ñaøng. Ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi söï ñoaùn phaït toäi loãi cuûa chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taåy saïch chuùng ta khoûi moïi toäi loãi. Ñoù laø lyù do taïi sao taát caû chuùng ta phaûi tin nôi Chuùa Jeâsus, Ñaáng ñaõ trôû neân Cöùu Chuùa. 

Chuùa Jeâsus khoâng chæ laø moät con ngöôøi. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi nhaân loaïi raèng Ngaøi seõ cöùu hoï, vaø vì ñeå laøm troïn lôøi höùa naøy, Ngaøi ñaõ ñeán theá gian trong xaùc thòt cuûa moät con ngöôøi qua thaân theå cuûa moät nöõ ñoàng trinh, vaø vì Ngaøi thaät ñaõ mang taát caû khoûi toäi loãi cuûa hoï, neân chuùng ta phaûi hoaøn toaøn tin Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi chuùng ta tin Chuùa Jeâsus caùch ñuùng ñaén, teân cuûa chuùng ta seõ ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi chuùng ta raèng chæ do taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh thì moät ngöôøi môùi coù theå thaáy vaø vaøo ñöôïc Nöôùc Thieân ñaøng. Taát caû chuùng ta phaûi tin Chuùa Jeâsus. Chuùa Jeâsus, Ñaáng Trôû Thaønh Con Ñöôøng Ñeán Thieân Ñaøng 


Chuùng ta phaûi bieát chính xaùc Chuùa Jeâsus ñaõ khieán moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bieán maát nhö theá naøo. Bôûi ñeán trong theá gian naøy, Chuùa Jeâsus ñaõ chòu Baùp-tem nôi Giaêng taïi soâng Gioâ-ñanh (Ma-thi-ô 3:13-17). Ngaøi ñaõ nhaän Baùp-tem cuûa Ngaøi töø Giaêng haàu cho Ngaøi coù theå gaùnh moïi toäi loãi cuûa nhaân loaïi (bao goàm taát caû toäi loãi cuûa baïn vaø toâi). Qua tay cuûa Giaêng Baùp-tít, ñaïi dieän cho con ngöôøi, moïi toäi loãi cuûa toaøn theå nhaân loaïi ñöôïc chuyeån sang Chuùa Jeâsus. Sau khi gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân mình Ngaøi, Chuùa Jeâsus ñaõ ñoå huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù vaø cheát treân ñoù. Sau ñoù ba ngaøy Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. 

Chuùa chuùng ta ñaõ höùa raèng ai tin Ngaøi thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh raèng ai tin nôi leõ thaät raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa anh/chò ñoù treân mình Ngaøi vaø ñaõ nhaän moïi hình phaït cuûa nhöõng toäi loãi naøy treân Thaäp töï giaù thì seõ khoâng bò quaêng vaøo hoà löûa, nhöng ngöôïc laïi teân anh/chò ñoù ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng. 

Chuùa Jeâsus phaùn trong Giaêng 14:6, “Vaäy Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Ta laø ñöôøng ñi, leõ thaät, vaø söï soáng; chaúng bôûi ta thì khoâng ai ñöôïc ñeán cuøng Cha.” Con ngöôøi phaûi tin Chuùa Jeâsus, Ñaáng ñaõ trôû neân con ñöôøng ñeán Thieân ñaøng. Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta. Chuùa Jeâsus laø Leõ thaät duy nhaát trong theá gian naøy. Vaø Chuùa Jeâsus laø Chuùa cuûa Söï soâáng. Ñeå baûo ñaûm raèng teân cuûa chuùng ta ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng vaø chuùng ta seõ ñöôïc chaøo ñoùn vaøo Nöôùc Thieân ñaøng, taát caû chuùng ta phaûi tin Chuùa Jeâsus. 

Bôûi vì Chuùa Jeâsus ñaõ thöïc söï gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân mình Ngaøi bôûi nhaän Baùp-tem cuûa Ngaøi nôi Giaêng Baùp-tít taïi soâng Gioâ-ñanh, neân chuùng ta phaûi tin Ngaøi, Ñaáng ñaõ trôû thaønh Cöùu Chuùa cuûa söï cöùu chuoäc. Vaø bôûi vì Chuùa Jeâsus ñaõ hoaøn taát moïi söï cöùu roãi cuûa chuùng ta bôûi chòu ñoùng ñinh vaø ñoå huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù vì söï hình phaït toäi loãi cuûa chuùng ta maø hieän nay baïn vaø toâi coù theå vaøo Thieân ñaøng. 

Chuùa Jeâsus ñaõ quyeát ñònh ai seõ bò quaêng vaøo hoà löûa. Nhöõng ngöôøi khoâng tin vaø nhöõng ngöôøi heøn nhaùt seõ bò quaêng vaøo hoà löûa. Khoâng chæ baûn thaân hoï bò quaêng vaøo hoà löûa vì söï khoâng tin cuûa hoï, maø con caùi vaø doøng doõi cuûa hoï cuõng seõ bò quaêng vaøo ñoù nöõa. Ñeå ñaït ñöôïc phuùc lôïi veà thuoäc linh vaø thuoäc theå, moïi ngöôøi phaûi tin tuyeät ñoái nôi Chuùa Jeâsus. Neáu Chuùa Jeâsus Ñaõ Khoâng Nhaän Baùp-Tem Cuûa Ngaøi Thì Sao? 


Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng duy nhaát ban ôn phöôùc hoaëc ruûa saû cho moãi con ngöôøi. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi tin Ngaøi. Baïn coù bieát taïi sao nhieàu cuoäc ñôøi thaät laø khoán khoå, taïi sao nhieàu nöôùc cuûa theá gian naøy bò suïp ñoå khoâng? Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ ruûa saû nhöõng keû gheùt Ngaøi vaø thôø thaàn töôïng cho ñeán ba boán ñôøi. Nhöng Ngaøi cuõng noùi raèng Ngaøi seõ ban phöôùc moät ngaøn ñôøi cho nhöõng ai phuïc vuï vaø yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng nhö gìn giöõ ñieàu raên cuûa Ngaøi (Xuaát-eâ-díp-toâ-kyù 20:5-6).

Ñieàu naøy khoâng coù nghóa raèng neáu ai tin nôi Chuùa Jeâsus vì lyù do naøy lyù do khaùc thì ngöôøi ñoù ñöôïc phöôùc caùch voâ ñieàu kieän. Moät ngöôøi phaûi tin Chuùa Jeâsus vôùi söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà Ngaøi. Noùi caùch khaùc, neáu ngöôøi ta tin raèng Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ ñeán trong theá gian naøy, ñaõ taåy ñi moïi toäi loãi cuûa hoï bôûi gaùnh nhöõng toäi loãi naøy treân mình Ngaøi qua Baùp-tem cuûa Ngaøi, vaø Ngaøi ñaõ trôû neân Cöùu Chuùa cuûa hoï bôûi chòu ñoùng ñinh thay cho hoï – toùm laïi, neáu hoï tin raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chính hoï – thì Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ ban ôn ngaøn ñôøi cho nhöõng ngöôøi tin. 

Nhöng ñoàng thôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng höùa vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ ruûa saû ba boán ñôøi ñoái vôùi nhöõng ai khoâng tin Chuùa Jeâsus. Ñaây laø lyù do taïi sao moïi ngöôøi, khoâng caàn bieát laø ai, phaûi bieát vaø tin nôi leõ thaät taùi sanh cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin nhö theá seõ ñöôïc tha moïi toäi loãi cuûa hoï, seõ nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi, ñöôïc vaøo Thieân ñaøng, cuõng nhö nhaän ñöôïc moïi ôn phöôùc maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho AÙp-ra-ham tröôùc ñaây, trong khi soáng treân ñaát naøy. 

Chuùng ta phaûi hoaøn toaøn ôû trong Lôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh cho chuùng ta, vaø ñöùc tin chuùng ta phaûi hoaøn toaøn döïa theo y nhö Lôøi ñaõ cheùp. Chuùng ta phaûi nhaän bieát vaø tin nôi leõ thaät raèng nhöõng ai khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò quaêng vaøo hoà löûa, nhöng ngöôïc laïi nhöõng ngöôøi tin seõ coù teân trong Saùch Söï Soáng vaø ñöôïc chaøo ñoùn vaøo Trôøi môùi Ñaát môùi. Vaø chuùng ta cuõng phaûi tin raèng nhöõng ngöôøi tin chuùng ta seõ soáng laàn nöõa. Vieäc chuùng ta ñöôïc taùi sanh chæ coù theå ñöôïc thöïc hieän bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Vì khoâng ai coù theå soáng maø khoâng caàn nöôùc, neân Phuùc aâm nöôùc cuøng vôùi Phuùc aâm huyeát laø voâ cuøng quan troïng cho söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. Khi Chuùa Jeâsus chòu Baùp- tem, Ngaøi ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân Ngaøi. Vaø Ngaøi ñaõ bò dìm xuoáng nöôùc roài sau ñoù noåi leân töø nöôùc. Ñieàu naøy töôïng tröng cho söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù vaø söï soáng laïi cuûa Ngaøi. Noùi caùch khaùc, Chuùa chuùng ta ñaõ chòu hình phaït vì moïi toäi loãi cuûa chuùng ta thay cho chuùng ta. Vaø vieäc Chuùa noåi leân töø nöôùc aùm chæ söï phuïc sinh cuûa Ngaøi. Ñieàu naøy cuõng töôïng tröng cho söï soáng laïi cuûa chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi tin. 

Chuùng ta hoaøn toaøn tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi. Neáu Chuùa Jeâsus ñaõ khoâng nhaän Baùp-tem cuûa Ngaøi, thì ñieàu gì seõ xaûy ra cho chuùng ta? Seõ khoâng coù con ñöôøng naøo ñeå chuùng ta traùnh khoûi hoà löûa. Cuõng nhö khoâng coù möa thì khoâng ai coù theå soáng treân ñaát naøy, traùi ñaát toàn taïi nhôø nöôùc. Cuõng nhö theá, Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus laø quan troïng ñoái vôùi chuùng ta nhö theá ñoù. Ngoaøi ra, söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù cuõng quan troïng nhö theá, vì ñieàu naøy coù nghóa raèng Ngaøi ñaõ chòu ñoaùn phaït vì toäi loãi cuûa chuùng ta thay cho chuùng ta. Neáu chuùng ta muoán ñöôïc giaûi cöùu khoûi söï ruûa saû vaø ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta phaûi tin Chuùa Jeâsus caùch tuyeät ñoái. Vaø neáu chuùng ta muoán ñöôïc taåy saïch toäi loãi chuùng ta thì chuùng ta phaûi tin raèng moïi toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc chuyeån sang Chuùa Jeâsus khi Ngaøi chòu Baùp-tem.

Nieàm tin Cô-ñoác-nhaân khoâng bao giôø laø loaïi toân giaùo khieán ngöôøi ta run raåy sôï haõi. Moïi ngöôøi phaûi tin nôi Chuùa Jeâsus. Ngöôøi taùi sanh phaûi ñeán trong Hoäi thaùnh taùi sanh vaø nghe Lôøi ñeå ñöôïc nuoâi döôõng ñöùc tin. 

Moät soá ngöôøi cho raèng ngöôøi ta phaûi tin Chuùa Jeâsus vaø laøm nhöõng vieäc laønh ñeå ñöôïc cöùu vaø ñeå ñöôïc phöôùc, nhöng taát caû ñieàu naøy laø moät luaän ñieäu giaû doái cuûa nhöõng keû giaû doái. Dó nhieân, chuùng ta phaûi soáng nhö nhöõng Cô-ñoác-nhaân ñoan chính, laøm nhöõng vieäc laønh, nhöng mieãn lieân quan ñeán vaán ñeà cô baûn veà söï cöùu roãi chuùng ta, vì baûn chaát cuûa chuùng ta thaät laø xaáu xa neân khoâng ai trong chuùng ta coù theå soáng cuoäc soáng xaùc thòt caùch troïn veïn 100 phaàn traêm. Ñaây laø lyù do taïi sao nhöõng ngöôøi noùi raèng ngöôøi ta phaûi ñöôïc cöùu qua vieäc laønh laø nhöõng keû giaû doái, khoâng bieát veà Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø laø nhöõng ngöôøi duï doã ngöôøi ta. 

Khi chuùng ta töï nhaän bieát raèng chuùng ta voán bò ñònh laø phaïm toäi, khi chuùng ta suy gaãm veà Baùp-tem maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ nhaän vaø Thaäp töï giaù maø Ngaøi ñaõ mang vì chuùng ta theo Lôøi ñöôïc cheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chæ khi chuùng ta tieáp nhaän moïi söï naøy, thì chuùng ta môùi coù theå trôû neân coâng chính, trôû neân nhöõng ngöôøi coù taám loøng saïch toäi, vaø ñöôïc ñuû ñieàu kieän ñeå vaøo Thieân ñaøng. Tröôùc khi Ñöùc Thaùnh Linh ngöï vaøo loøng chuùng ta vaø höôùng daãn chuùng ta, khoâng ai trong chuùng ta coù theå laø toát laønh, duø chuùng ta coá gaéng ñeán ñoä naøo. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta bôûi khieán moïi toäi loãi cuûa chuùng ta maát ñi. Thay vì quaêng chuùng ta vaøo trong hoà löûa chaùy böøng böøng ñôøi ñôøi, Ngaøi ñaõ ghi teân chuùng ta vaøo trong Saùch Söï Soáng, ban cho chuùng ta Trôøi môùi Ñaát môùi, vaø nhö nhöõng coâ daâu töï trang ñieåm mình cho Chuù Reå, Ngaøi cuõng seõ ban cho chuùng ta nhöõng caên nhaø saïch seõ ñeïp ñeõ nhaát cuøng vôùi nhöõng khu vöôøn, vaø nhöõng ñoùa hoa. Vaø Ngaøi cuõng seõ caát ñi moïi beänh taät khoûi chuùng ta, vaø soáng vôùi chuùng ta ñôøi ñôøi trong Nöôùc Ngaøi. Chuùng ta phaûi tin Chuùa Jeâsus vì ñôøi sau cuûa chuùng ta, nhöng chuùng ta cuõng phaûi tin Ngaøi vì cuoäc soáng hieän taïi cuûa chuùng ta. Vaø cuõng con caùi cuûa chuùng ta, chuùng ta phaûi tin. 

Baïn coù muoán ñöôïc chaøo ñoùn vaøo Thieân ñaøng, hay baïn muoán bò quaêng vaøo hoà löûa? Loaïi keá thöøa naøo maø baïn seõ truyeàn cho con caùi cuûa baïn? Cho duø baïn ñoái dieän vôùi moät soá khoù khaên vaø ñau khoå vì ñöùc tin cuûa baïn nôi Chuùa Jeâsus, nhöng baïn vaãn phaûi tin nôi Ngaøi, vì laøm nhö theá seõ ñem laïi nhöõng phöôùc haïnh lôùn cho caû baïn vaø con caùi cuûa baïn. 

Hôõi nhöõng thaùnh ñoà yeâu daáu cuûa toâi, qua Lôøi cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta lyù do taïi sao chuùng ta phaûi giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø lyù do taïi sao gia ñình chuùng ta cuõng phaûi ñöôïc cöùu. Toâi daâng lôøi taï ôn cuûa toâi leân cho Ñöùc Chuùa Trôøi.