Sermons

【Chapter 21-1】 < Khaûi huyeàn 21:1-27 > Thaønh Thaùnh Ngöï Xuoáng Töø Thieân Ñaøng< Khaûi huyeàn 21:1-27 >

"Ñoaïn, toâi thaáy trôøi môùi vaø ñaát môùi; vì trôøi thöù nhaát vaø ñaát thöù nhaát ñaõ bieán ñi maát, vaø bieån cuõng khoâng coøn nöõa. Toâi cuõng thaáy thaønh thaùnh, laø Gieâ-ru-sa-lem môùi, töø treân trôøi, ôû nôi Ñöùc Chuùa Trôøi maø xuoáng, söûa soaïn saün nhö moät ngöôøi vôï môùi cöôùi trang söùc cho choàng mình. Toâi nghe moät tieáng lôùn töø nôi ngai maø ñeán, noùi raèng: naày, ñeàn taïm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû giöõa loaøi ngöôøi! Ngaøi seõ ôû vôùi chuùng, vaø chuùng seõ laøm daân Ngaøi; chính Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ôû vôùi chuùng. Ngaøi seõ lau raùo heát nöôùc maét khoûi maét chuùng, seõ khoâng coù söï cheát, cuõng khoâng coù than khoùc, keâu ca, hay laø ñau ñôùn nöõa; vì nhöõng söï thöù nhaát ñaõ qua roài. Ñaáng ngöï treân ngoâi phaùn raèng: Naày, ta laøm môùi laïi heát thaûy muoân vaät. Ñoaïn, laïi raèng: Haõy cheùp; vì nhöõng lôøi naày ñeàu trung tín vaø chaân thaät. Ngaøi laïi phaùn cuøng toâi raèng: Xong roài! Ta laø An-pha vaø OÂ-meâ-ga, nghóa laø ñaàu tieân vaø cuoái cuøng. Keû naøo khaùt, ta seõ laáy nöôùc suoái söï soáng maø ban cho nhöng khoâng. Keû naøo thaéng seõ ñöôïc nhöõng söï aáy laøm cô nghieäp, ta seõ laøm Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôøi vaø ngöôøi seõ laøm con ta. Coøn nhöõng keû heøn nhaùt, keû chaúng tin, keû ñaùng gôùm gheùt, keû gieát ngöôøi, keû daâm loaïn, keû phuø pheùp, keû thôø thaàn töôïng, vaø phaøm keû naøo noùi doái, phaàn cuûa chuùng noù ôû trong hoà coù löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng: ñoù laø söï cheát thöù hai. Moät vò trong baûy thieân söù ñaõ caàm baûy baùt ñöïng ñaày baûy tai naïn cuoái cuøng, ñeán gaàn toâi, baûo raèng: Haõy ñeán, ta seõ chæ cho ngöôi thaáy ngöôøi vôï môùi cöôùi laø vôï Chieân Con. Roài toâi ñöôïc Thaùnh Linh caûm ñoäng, thieân söù ñoù ñöa toâi ñeán treân moät hoøn nuùi lôùn vaø cao, vaø chæ cho toâi thaáy thaønh thaùnh, laø Gieâ-ru-sa-lem, töø treân trôøi, ôû nôi Ñöùc Chuùa Trôøi maø xuoáng, röïc rôõ vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï choùi saùng cuûa thaønh aáy gioáng nhö cuûa moät vieân böûu thaïch, nhö bích ngoïc saùng suoát. Thaønh coù moät böùc töôøng cao lôùn, vôùi möôøi hai cöûa, treân nhöõng cöûa coù möôøi hai vò thieân söù, cuøng nhöõng danh ñeà, laø danh möôøi hai chi phaùi cuûa con chaùu Y-sô-ra-eân: phía ñoâng coù ba cöûa; phía baéc coù ba cöûa; phía nam coù ba cöûa; phía taây coù ba cöûa. Coøn töôøng cuûa thaønh coù möôøi hai caùi neàn, taïi treân coù ñeà möôøi hai danh, laø danh möôøi hai söù ñoà cuûa Chieân Con. Ñaáng noùi cuøng ta tay caàm moät caùi thöôùc, töùc laø caây saäy baèng vaøng ñeå ño thaønh, caùc cöûa vaø töôøng cuûa thaønh. Thaønh laøm kieåu vuoâng vaø beà daøi cuøng beà ngang baèng nhau. Thieân söù ño thaønh baèng caây saäy: thaønh ñöôïc moät vaïn hai ngaøn eách-ta-ñô; beà daøi, beà ngang, vaø beà cao cuõng baèng nhau. Ngöôøi laïi ño töôøng thaønh: ñöôïc moät traêm boán möôi boán cu-ñeâ, laø thöôùc ño cuûa loaøi ngöôøi, vaø cuõng laø thöôùc ño cuûa thieân söù. Töôøng thì xaây baèng bính ngoïc, thaønh thì xaây baèng vaøng roøng, tôï nhö thuûy tinh trong vaét. Nhöõng neàn töôøng thaønh thì trang söùc ñuû thöù ngoïc. Neàn thöù nhaát, baèng bích ngoïc; neàn thöù nhì, baèng ñaù lam böûu; neàn thöù ba, baèng luïc maõ naõo; neàn thöù tö, baèng ñaù luïc caåm; neàn thöù naêm, baèng hoàng maõ naõo; neàn thöù saùu, baèng ñaù hoaøng ngoïc; neàn thöù baûy baèng ngoïc hoaøng bích, neàn thöù taùm, baèng ngoïc thuûy thöông; neàn thöù chín, baèng ngoïc hoàng bích; neàn thöù möôøi, baèng ngoïc phæ tuùy; neàn thöù möôøi moät, baèng ñaù hoàng böûu; neàn thöù möôøi hai, baèng ñaù töû böûu. Möôøi hai cöûa thì laøm baèng möôøi hai hoät chaâu; moãi cöûa baèng moät hoät chaâu nguyeân khoái laøm thaønh. Ñöôøng trong thaønh laøm baèng vaøng roøng, gioáng nhö thuûy tinh trong suoát. ÔÛ ñoù, toâi khoâng thaáy ñeàn thôø naøo; vì Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng vaø Chieân Con ñeàu laø ñeàn thôø cuûa thaønh. Thaønh cuõng khoâng caàn maët trôøi, maët traêng ñeå soi saùng; vì vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi choùi loùi cho, vaø Chieân Con laø ngoïn ñeøn cuûa thaønh. Caùc daân seõ ñi giöõa söï saùng thaønh ñoù vaø caùc vua treân ñaát seõ ñem vinh hieån mình vaøo ñoù. Nhöõng cöûa thaønh ban ngaøy khoâng ñoùng, vì ôû ñoù khoâng coù ban ñeâm. Ngöôøi ta seõ ñem vinh hieån vaø phuù quí cuûa caùc daân ñeán ñoù; keû oâ ueá, ngöôøi laøm ñieàu gôùm ghieác vaø noùi doái khoâng heà ñöôïc vaøo thaønh; nhöng chæ coù nhöõng keû ñaõ bieân teân trong saùch söï soáng cuûa Chieân Con."Giaûi thích


Caâu 1: Ñoaïn, toâi thaáy trôøi môùi vaø ñaát môùi; vì trôøi thöù nhaát vaø ñaát thöù nhaát ñaõ bieán ñi maát, vaø bieån cuõng khoâng coøn nöõa.

Lôøi naøy coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta seõ ban Trôøi môùi vaø Ñaát môùi cuûa Ngaøi nhö laø moùn quaø cho caùc tín ñoà ñaõ döï phaàn trong söï phuïc sinh ñaàu tieân. Töø ñoù trôû ñi, caùc tín ñoà seõ khoâng soáng trong trôøi vaø ñaát ñaàu tieân nöõa, nhöng seõ soáng trong trôøi vaø ñaát thöù hai môùi. Ôn phöôùc naøy laø söï ban cho cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi seõ ban cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban ôn phöôùc nhö theå chæ cho nhöõng tín ñoà ñaõ tham döï trong söï soáng laïi ñaàu tieân. 

Noùi caùch khaùc, nhöõng ngöôøi ñöôïc höôûng ôn phöôùc naøy laø nhöõng tín ñoà ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñaáng Christ ban cho. Chuùa chuùng ta laø Chuù Reå cuûa caùc tín ñoà. Töø ñoù trôû ñi, taát caû nhöõng vieäc ñang chôø ñôïi caùc coâ daâu laø ñöôïc maëc laáy söï baûo veä, ôn phöôùc vaø quyeàn naêng cuûa Chuù Reå nhö laø nhöõng coâ daâu cuûa Chuù Reå Chieân Con, vaø soáng vinh hieån trong Nöôùc vinh quang cuûa Ngaøi. 


Caâu 2: Toâi cuõng thaáy thaønh thaùnh, laø Gieâ-ru-sa-lem môùi, töø treân trôøi, ôû nôi Ñöùc Chuùa Trôøi maø xuoáng, söûa soaïn saün nhö moät ngöôøi vôï môùi cöôùi trang söùc cho choàng mình.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò moät thaønh phoá thaùnh cho caùc tín ñoà. Thaønh phoá naøy laø thaønh phoá Gieâ-ru-Sa-tan-lem môùi, moät Cung Ñieän Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø ñieàu naøy ñaõ ñöôïc döï tính trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ cho caùc tín ñoà, ngay caû tröôùc khi Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta saùng taïo vuõ truï. Vì theá caùc tín ñoà khoâng theå khoâng taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi vì söï ban cho aân ñieån cuûa Ngaøi vaø daâng moïi söï vinh hieån leân cho Ngaøi vôùi ñöùc tin cuûa hoï. 


Caâu 3: Toâi nghe moät tieáng lôùn töø nôi ngai maø ñeán, noùi raèng: naày, ñeàn taïm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû giöõa loaøi ngöôøi! Ngaøi seõ ôû vôùi chuùng, vaø chuùng seõ laøm daân Ngaøi; chính Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ôû vôùi chuùng.

Töø ñoù trôû ñi, caùc tín ñoà ñöôïc soáng vôùi Chuùa trong Ñeàn thôø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán ñôøi ñôøi. Moïi ñieàu naøy laø bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, moät söï ban cho maø caùc tín ñoà seõ nhaän vì ñöùc tin cuûa hoï nôi Lôøi cöùu roãi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Taát caû nhöõng ngöôøi ñöôïc bao phuû trong ôn ñieån ñöôïc böôùc vaøo Ñeàn thôø cuûa Chuùa vaø soáng vôùi Ngaøi seõ caûm taï vaø daâng söï vinh hieån cho Chuùa ñôøi ñôøi. 


Caâu 4: Ngaøi seõ lau raùo heát nöôùc maét khoûi maét chuùng, seõ khoâng coù söï cheát, cuõng khoâng coù than khoùc, keâu ca, hay laø ñau ñôùn nöõa; vì nhöõng söï thöù nhaát ñaõ qua roài.

Baáy giôø vì Ñöùc Chuùa Trôøi ôû vôùi caùc tín ñoà, neân khoâng coøn nhöõng gioït nöôùc maét ñau buoàn, cuõng nhö khoâng coù söï than vaõn vì bò maát ngöôøi thaân, cuõng nhö khoâng coù söï khoùc loùc trong söï ñau khoå nöõa. 

Moïi söï ñau khoå cuûa trôøi vaø ñaát ñaàu tieân seõ bieán maát töø cuoäc soáng cuûa caùc tín ñoà, vaø ñieàu chôø ñôïi caùc tín ñoà laø soáng cuoäc soáng phöôùc haïnh vaø vinh hieån vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï nôi Trôøi môùi vaø Ñaát môùi cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuùa chuùng ta, vì trôû neân Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc tín ñoà, seõ khieán moïi vieäc vaø moïi söï trôû neân môùi, vì theá seõ khoâng coøn nhöõng gioït nöôùc maét ñau buoàn cuõng nhö söï cheát hay söï than khoùc hoaëc beänh taät hay baát cöù ñieàu gì laøm hoï ñau khoå treân traùi ñaát ñaàu tieân nöõa. 


Caâu 5: Ñaáng ngöï treân ngoâi phaùn raèng: Naày, ta laøm môùi laïi heát thaûy muoân vaät. Ñoaïn, laïi raèng: Haõy cheùp; vì nhöõng lôøi naày ñeàu trung tín vaø chaân thaät.

Baáy giôø Chuùa seõ khieán moïi söï trôû neân môùi, vaø taïo döïng moät trôøi môùi ñaát môùi. Laøm cho moïi taïo vaät cuûa Ngaøi trong trôøi vaø ñaát ñaàu tieân bieán maát, Ngaøi seõ döïng neân trôøi vaø ñaát môùi thöù hai. Ñieàu maø caâu naøy noùi vôùi chuùng ta khoâng phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ taùi taïo laïi söï cuõ, nhöng ngöôïc laïi Ngaøi seõ taïo döïng moät vuõ truï môùi. Ngaøi seõ taïo döïng Trôøi môùi Ñaát môùi vaø soáng vôùi caùc tín ñoà. Caùc tín ñoà ñaõ döï phaàn trong söï phuïc sinh ñaàu tieân seõ cuõng döï phaàn trong ôn phöôùc naøy. Ñaây laø ñieàu maø con ngöôøi khoâng bao giôø mô tôùi vôùi yù nghó cuûa hoï, nhöng ñaây laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Vì theá moïi tín ñoà vaø moïi vaät daâng moïi söï vinh hieån, taï ôn, ngôïi khen vaø toân kính leân cho Ñöùc Chuùa Trôøi vì coâng taùc vó ñaïi naøy.


Caâu 6: Ngaøi laïi phaùn cuøng toâi raèng: Xong roài! Ta laø An-pha vaø OÂ-meâ-ga, nghóa laø ñaàu tieân vaø cuoái cuøng. Keû naøo khaùt, ta seõ laáy nöôùc suoái söï soáng maø ban cho nhöng khoâng.

Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta ñaõ döï bò vaø laøm troïn moïi ñieàu naøy töø luùc ban ñaàu cho ñeán cuoái cuøng. Moïi ñieàu maø Chuùa ñaõ laøm, Ngaøi laøm vì chính Ngaøi vaø vì caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Baáy giôø caùc tín ñoà ñöôïc goïi laø “ nhöõng ngöôøi thuoäc veà Ñaáng Christ”, vaø ñöôïc trôû neân daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi trôû thaønh tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh baáy giôø nhaän bieát raèng maëc duø hoï daâng söï taï ôn vaø ngôïi khen leân Ñöùc Chuùa Trôøi ñôøi ñôøi, hoï vaãn khoâng theå caûm taï Ngaøi ñuû tình yeâu vaø coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

“Keû naøo khaùt, ta seõ laáy nöôùc suoái söï soáng maø ban cho nhöng khoâng.” Trong Trôøi môùi vaø Ñaát môùi, Chuùa chuùng ta ñaõ ban nguoàn nöôùc soáng cho caùc tín ñoà. Ñaây laø söï ban cho lôùn nhaát trong nhöõng söï maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Baáy giôø caùc tín ñoà ñöôïc soáng ñôøi ñôøi trong Trôøi môùi Ñaát môùi vaø uoáng nöôùc töø nguoàn nöôùc söï soáng, laø nöôùc seõ laøm cho hoï khoâng bao giôø khaùt nöõa. Noùi caùc khaùc, caùc tín ñoà trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi coù söï soáng ñôøi ñôøi, cuõng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø soáng trong söï vinh hieån cuûa Ngaøi. Moät laàn nöõa toâi daâng söï caûm taï vaø vinh hieån leân cho Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta ñaõ ban cho chuùng ta phöôùc lôùn naøy. Ha-leâ-lu-gia! 


Caâu 7: Keû naøo thaéng seõ ñöôïc nhöõng söï aáy laøm cô nghieäp, ta seõ laøm Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôøi vaø ngöôøi seõ laøm con ta.

“Ai chieán thaéng” ôû ñaây töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc baûo veä ñöùc tin cuûa hoï do Chuùa ban cho. Ñöùc tin naøy cho pheùp caùc tín ñoà chieán thaéng theá gian vaø keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nôi tình yeâu thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ngaøi ban cho laø ñieàu laøm cho chuùng ta chieán thaéng moïi toäi loãi cuûa theá gian, thoaùt khoûi söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chieán thaéng keû thuø cuûa chuùng ta, chieán thaéng söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta vaø chieán thaéng söï baét bôù cuûa Anti-christ. 

Toâi daâng söï caûm taï vaø ngôïi khen leân Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta vì ñaõ ban cho chuùng ta söï chieán thaéng treân taát caû. Nhöõng tín ñoà tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi coù khaû naêng chieán thaéng Anti-christ vôùi ñöùc tin cuûa hoï. Ñoái vôùi moãi moät ngöôøi tín ñoà chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta ñaõ ban ñöùc tin naøy, laø ñöùc tin maø hoï coù theå hoaøn toaøn chieán thaéng trong cuoäc chieán cuûa hoï choáng laïi moïi keû thuø cuûa hoï. 

Baáy giôø Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp caùc tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi ñaõ chieán thaéng theá gian vaø Anti-christ vôùi ñöùc tin cuûa hoï, cai trò Trôøi môùi Ñaát môùi cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta ñaõ ban ñöùc tin chieán thaéng cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi ñeå hoï coù theå cai trò Nöôùc Ngaøi. Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta ñöùc tin ñeå chieán thaéng Anti-christ, neân hieän nay Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta, vaø chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Toâi daâng söï caûm taï vaø ngôïi khen leân Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta vì ñaõ ban cho chuùng ta ñöùc tin chieán thaéng moïi keû thuø cuûa chuùng ta. 


Caâu 8: Coøn nhöõng keû heøn nhaùt, keû chaúng tin, keû ñaùng gôùm gheùt, keû gieát ngöôøi, keû daâm loaïn, keû phuø pheùp, keû thôø thaàn töôïng, vaø phaøm keû naøo noùi doái, phaàn cuûa chuùng noù ôû trong hoà coù löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng: ñoù laø söï cheát thöù hai.

Trong thöïc chaát cuûa Ngaøi, Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa leõ thaät vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa tình yeâu. Vaäy thì ai voán laø nhöõng ngöôøi heøn nhaùt tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi? Hoï laø nhöõng ngöôøi ñöôïc sinh ra trong toäi loãi vaø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taåy saïch moïi toäi loãi cuûa hoï vôùi Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho. Bôûi vì thöïc chaát hoï voán thôø phöôïng ma-quyû hôn laø thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï ñaõ trôû thaønh ñaày tôù cuûa Sa-tan. Bôûi vì hoï thôø phöôïng ma quyû tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì hoï yeâu vaø ñi theo söï toái taêm hôn laø söï saùng laùng, neân hoï chæ laø nhöõng keû heøn nhaùt tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Thöïc chaát Ñöùc Chuùa Trôøi laø aùnh saùng. Neân moät söï thaät ñöôïc thieát laäp laø nhöõng ngöôøi ôû trong söï toái taêm seõ sôï haõi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì linh hoàn cuûa nhöõng ngöôøi thuoäc veà Sa-tan yeâu söï toái taêm, hoï laø nhöõng keû heøn nhaùt tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng cuûa aùnh saùng. Ñaây laø taïi sao hoï phaûi ñem söï xaáu xa vaø toäi loãi cuûa hoï ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå nhaän ñöôïc söï tha toäi töø nôi Ngaøi. 

Nhöõng ngöôøi “khoâng tin” laø nhöõng ngöôøi voán coù taám loøng khoâng tin nôi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta vaø khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa Ngaøi, laø keû thuø cuûa Ngaøi vaø laø nhöõng troïng toäi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Linh hoàn cuûa hoï thuoäc veà söï xaáu xa, vaø hoï choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, thôø phöôïng moïi loaïi thaàn töôïng, vaø noùi moïi söï giaû doái. Vì theá, bôûi söï ñoaùn phaït coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taát caû boïn hoï seõ bò quaêng vaøo trong hoà löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng. Ñaây laø söï hình phaït cuûa söï cheát laàn thöù hai cuûa hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ban Trôøi môùi vaø Ñaát môùi cuûa Ngaøi cho nhöõng ngöôi heøn nhaùt tröôùc maët Ngaøi, nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa Ngaøi, vaø nhöõng ngöôøi xaáu xa, ñaõ trôû thaønh ñaày tôù cuûa Sa-tan. Ngöôïc laïi, Chuùa chuùng ta chæ ban cho hoï söï hình phaït ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi, quaêng taát caû boïn hoï (bao goàm nhöõng keû gieát ngöôøi, nhöõng ngöôøi taø daâm, nhöõng thaày phuø thuûy, nhöõng ngöôøi thôø thaàn töôïng, vaø taát caû nhöûng keû giaû doái) vaøo trong hoà löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng. Ñòa nguïc, laø nôi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho hoï, laø söï cheát thöù hai cuûa hoï. 


Caâu 9: Moät vò trong baûy thieân söù ñaõ caàm baûy baùt ñöïng ñaày baûy tai naïn cuoái cuøng, ñeán gaàn toâi, baûo raèng: Haõy ñeán, ta seõ chæ cho ngöôi thaáy ngöôøi vôï môùi cöôùi laø vôï Chieân Con.

Moät trong nhöõng thieân söù ñoå moät trong nhöõng tai hoïa cuûa 7 caùi baùt noùi vôùi Giaêng raèng, “Haõy ñeán, ta seõ chæ cho ngöôøi coâ daâu, laø vôï cuûa Chieân Con.” “Vôï cuûa Chieân Con” ôû ñaây töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi trôû thaønh nhöõng coâ daâu cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ngaøi ban cho. 


Caâu 10-11 Roài toâi ñöôïc Thaùnh Linh caûm ñoäng, thieân söù ñoù ñöa toâi ñeán treân moät hoøn nuùi lôùn vaø cao, vaø chæ cho toâi thaáy thaønh thaùnh, laø Gieâ-ru-sa-lem, töø treân trôøi, ôû nôi Ñöùc Chuùa Trôøi maø xuoáng, röïc rôõ vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï choùi saùng cuûa thaønh aáy gioáng nhö cuûa moät vieân böûu thaïch, nhö bích ngoïc saùng suoát.

“Thaønh thaùnh lôùn Gieâ-ru-sa-lem” töôïng tröng cho Thaùnh Thaùnh maø caùc tín ñoà seõ soáng vôùi Chuù Reå cuûa hoï. Thaønh maø Giaêng thaáy thaät laø ñeïp ñeõ vaø tuyeät vôøi. Noù to lôùn beä veä, töø trong ra ngoaøi ñöôïc toâ ñieåm bôûi nhöõng hoøn ñaù quyù saùng choùi. Thieân söù ñoù chæ cho Giaêng nôi nhöõng coâ daâu cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ seõ soáng vôùi Chuù Reå cuûa hoï. Thaønh Thaùnh Gieâ-ru-sa-lem töø trôøi naøy laø söï ban cho maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho vôï cuûa Chieân Con. 

Thaønh Gieâ-ru-sa-lem saùng choùi röïc rôõ vaø aùnh saùng cuûa noù gioáng nhö vieân ñaù quyù, nhö moät vieân böûu thaïch, vaø trong saùng nhö thuûy tinh. Vì theá, ñoái vôùi nhöõng ai soáng trong ñoù, söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû vôùi hoï ñôøi ñôøi. Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi saùng laùng nhö theá ñoù, cho neân chæ coù nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taåy saïch moïi söï toái taêm, yeáu ñuoái vaø toäi loãi cuûa hoï môùi coù theå ñöôïc vaøo trong Thaønh ñoù. Nhö theá, taát caû chuùng ta phaûi tin raèng ñeå chuùng ta ñöôïc vaøo trong Thaønh Thaùnh, chuùng ta phaûi hoïc, bieát vaø tin nôi Lôøi leõ thaät cuûa Nöôùc Thaùnh linh maø Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta. 


Caâu 12: Thaønh coù moät böùc töôøng cao lôùn, vôùi möôøi hai cöûa, treân nhöõng cöûa coù möôøi hai vò thieân söù, cuøng nhöõng danh ñeà, laø danh möôøi hai chi phaùi cuûa con chaùu Y-sô-ra-eân:

Nhöõng caùnh cöûa cuûa Thaønh naøy ñöôïc möôøi hai thieân söù canh giöõ, vaø treân hoï coù vieát teân möôøi hai chi phaùi cuûa con chaùu I-sô-ra-eân. Thaønh naøy coù “moät böùc töôøng cao lôùn,” noùi vôùi chuùng ta raèng con ñöôøng vaøo Thaønh thaùnh naøy thaät khoù khaên. Ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñieàu khoâng theå xaûy ra bôûi nhöõng noå löïc cuûa con ngöôøi hay bôûi nhöõng thöù thuoäc veà vaät chaát theá gian maø Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng. 

Ñeå ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø ñeå ñöôïc vaøo trong Thaønh Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chaéc chaén ñoøi hoûi chuùng ta ta phaûi coù cuøng nieàm tin vôùi möôøi hai moân ñoà cuûa Chuùa Jeâsus, laø nieàm tin- tin nôi leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhö theá, ai khoâng coù ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy khoâng bao giôø coù theå vaøo ñöôïc Thaønh Thaùnh naøy. Ñaây laø taïi sao möôøi hai thieân söù ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chæ ñònh canh giöõ nhöõng caùnh cöûa cuûa Thaønh naøy. 

Maët khaùc, nhoùm töø, “nhöõng teân vieát treân hoï,” noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng chuû nhaân cuûa Thaønh naøy ñaõ ñöôïc choïn löïa. Nhöõng chuû nhaân cuûa noù khoâng ai khaùc hôn laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daân söï cuûa Ngaøi, vì Thaønh naøy thuoäc veà daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi hieän nay ñaõ trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. 


Caâu 13: phía ñoâng coù ba cöûa; phía baéc coù ba cöûa; phía nam coù ba cöûa; phía taây coù ba cöûa. 

Vì ba cöûa ñöôïc ñaët ôû höôùng ñoâng, neân höôùng baéc, nam vaø taây cuûa noù cuõng coù ba cöûa. Ñieàu naøy baøy toû cho chuùng ta raèng chæ coù nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vôùi loøng cuûa hoï môùi coù theå vaøo Thaønh naøy. 

Caâu 14: Coøn töôøng cuûa thaønh coù möôøi hai caùi neàn, taïi treân coù ñeà möôøi hai danh, laø danh möôøi hai söù ñoà cuûa Chieân Con.

Nhöõng hoøn ñaù lôùn ñöôïc duøng ñeå laøm neàn cuûa nhöõng toøa nhaø hoaëc dinh thöï. Töø “ñaù” ñöôïc duøng trong Kinh thaùnh töôïng tröng cho ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta. Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng ñeå vaøo Thaønh Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta phaûi coù ñöùc tin maø Ngaøi ñaõ ban cho nhaân loaïi, ñöùc tin tin nôi söï mua chuoäc troïn veïn cuûa Ngaøi khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. Ñöùc tin cuûa caùc tín ñoà quyù baùu hôn caû nhöõng hoøn ñaù quyù cuûa Thaønh Thaùnh. Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng töôøng Thaønh ñöôïc xaây treân möôøi hai caùi neàn, vaø treân nhöõng neàn ñoù coù ghi teân möôøi hai söù ñoà cuûa Chieân Con. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Thaønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ cho pheùp nhöõng ngöôøi coù cuøng ñöùc tin vôùi möôøi hai moân ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ coù maø thoâi. 


Caâu 15 Ñaáng noùi cuøng ta tay caàm moät caùi thöôùc, töùc laø caây saäy baèng vaøng ñeå ño thaønh, caùc cöûa vaø töôøng cuûa thaønh.

Lôøi naøy coù nghóa raèng ñeå vaøo Thaønh do Ñöùc Chuùa Trôøi xaây döïng, ngöôøi ñoù phaûi coù ñöùc tin ñöôïc Ngaøi coâng nhaän, loaïi ñöùc tin mang ñeán cho ngöôøi aáy söï cöùu roãi. Ñieàu naøy coù nghóa raèng chuùng ta phaûi tin raèng Chuùa chuùng ta ñaõ ban cho chuùng ta moïi ôn phöôùc trong voøng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vì, “Ñöùc tin laø söï bieát chaéc vöõng vaøng cuûa nhöõng ñieàu mình ñang troâng mong (Heâ-bô-rô 11:1),” Ñöùc Chuùa Trôøi thaät ñaõ ban cho chuùng ta Thaønh Thaùnh vaø Trôøi môùi Ñaát môùi, laø nhöõng ñieàu lôùn hôn caû ñieàu maø chuùng ta troâng mong. 


Caâu 16: Thaønh laøm kieåu vuoâng vaø beà daøi cuøng beà ngang baèng nhau. Thieân söù ño thaønh baèng caây saäy: thaønh ñöôïc moät vaïn hai ngaøn eách-ta-ñô; beà daøi, beà ngang, vaø beà cao cuõng baèng nhau.

Thaønh ñöôïc laøm kieåu vuoâng, beà daøi, beà roäng vaø beà ngang baèng nhau. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta phaûi coù ñöùc tin ñöôïc taùi sanh nhö daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Quaû thaät, Chuùa chuùng ta khoâng cho pheùp baát cöù ai khoâng coù chính xaùc loaïi ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaøo trong Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Coù nhieàu ngöôøi coù moät khaùi nieäm mô hoà raèng hoï seõ vaøo Thaønh Thaùnh chæ bôûi laø Cô-ñoác-nhaân, cho duø hoï vaãn coøn toäi loãi. Nhöng Chuùa chuùng ta ñaõ ban söï cöùu roãi khoûi toäi loãi, ban Ñöùc Thaùnh Linh vaø ñaõ chæ khieán nhöõng ai tin nôi leõ thaät raèng Ngaøi ñaõ tha thöù moïi toäi loãi cuûa hoï qua Baùp-tem cuûa Ngaøi treân ñaát naøy vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù trôû neân daân söï Ngaøi. Ñaây laø loaïi ñöùc tin maø Chuùa ñoøi hoûi nôi chuùng ta. 


Caâu 17: Ngöôøi laïi ño töôøng thaønh: ñöôïc moät traêm boán möôi boán cu-ñeâ, laø thöôùc ño cuûa loaøi ngöôøi, vaø cuõng laø thöôùc ño cuûa thieân söù.

Con soá boán theo yù nghóa Kinh thaùnh laø söï ñau khoå. Ñöùc tin maø Chuùa ñoøi hoûi nôi cho chuùng ta laø moät ñieàu gì ñoù maø khoâng moät ai coù theå coù, nhöng ñöùc tin naøy chæ coù theå coù bôûi ai ñoù chaáp nhaän Lôøi cæa Ñöùc Chuùa Trôøi, duø cho hoï khoâng hoaøn toaøn hieåu noù vôùi nhöõng tö töôûng rieâng cuûa hoï. Moät Cô-ñoác nhaân khoâng theå vaøo Thaønh Thaùnh chæ bôûi tin vaøo Thaäp-töï giaù cuûa Chuùa Jeâsus, vaø tin Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Cöùu Chuùa. Baïn coù bieát Chuùa muoán noùi gì khi Ngaøi phaùn trong Giaêng 3:5, “Quaû thaät, quaû thaät, Ta noùi cuøng ngöôi, neáu moät ngöôøi chaúng nhôø nöôùc vaø Thaùnh Linh maø sanh thì khoâng ñöôïc vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi,” Baïn coù bieát yù nghóa maø Chuùa ñeán theá gian naøy, chòu Baùp-tem bôûi Giaêng, mang toäi cuûa theá gian ñeán Thaäp töï giaù, ñoå huyeát Ngaøi ra laø gì khoâng? Neáu baïn coù theå traû lôøi caâu hoûi naøy, thì baïn ñaõ hieåu toâi muoán noùi gì ôû ñaây.

Caâu 18: Töôøng thì xaây baèng bính ngoïc, thaønh thì xaây baèng vaøng roøng, tôï nhö thuûy tinh trong vaét.

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng ñöùc tin cho pheùp chuùng ta vaøo Thaønh Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø tinh khieát vaø khoâng coù vöôùng baån ñieàu gì cuûa theá gian caû. 


Caâu 19-20: Nhöõng neàn töôøng thaønh thì trang söùc ñuû thöù ngoïc. Neàn thöù nhaát, baèng bích ngoïc; neàn thöù nhì, baèng ñaù lam böûu; neàn thöù ba, baèng luïc maõ naõo; neàn thöù tö, baèng ñaù luïc caåm; neàn thöù naêm, baèng hoàng maõ naõo; neàn thöù saùu, baèng ñaù hoaøng ngoïc; neàn thöù baûy baèng ngoïc hoaøng bích, neàn thöù taùm, baèng ngoïc thuûy thöông; neàn thöù chín, baèng ngoïc hoàng bích; neàn thöù möôøi, baèng ngoïc phæ tuùy; neàn thöù möôøi moät, baèng ñaù hoàng böûu; neàn thöù möôøi hai, baèng ñaù töû böûu.

Neàn cuûa töôøng Thaønh ñöôïc toâ ñieåm bôûi ñuû loaïi ñaù quyù. Lôøi naøy noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta coù theå ñöôïc nuoâi döôõng vôùi ñuû khía caïnh khaùc nhau cuûa ñöùc tin töø Lôøi cuûa Chuùa chuùng ta. Vaø nhöõng vieân ñaù quyù naøy baøy toû cho chuùng ta nhöõng loaïi ôn phöôùc maø Chuùa chuùng ta seõ ban cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. 


Caâu 21: Möôøi hai cöûa thì laøm baèng möôøi hai hoät chaâu; moãi cöûa baèng moät hoät chaâu nguyeân khoái laøm thaønh. Ñöôøng trong thaønh laøm baèng vaøng roøng, gioáng nhö thuûy tinh trong suoát.

Trong Kinh thaùnh ngoïc chaâu nguï yù noùi veà “Leõ thaät” (Ma-thi-ô 13:46). Moät ngöôøi thöïc söï ñi tìm leõ thaät saün loøng töø boû moïi cuûa caûi vaät chaát cuûa anh/chò aáy ñeå coù ñöôïc Leõ thaät ñaõ ban cho anh/chò aáy söï soáng ñôøi ñôøi. Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng caùc tín ñoà seõ vaøo Thaønh Thaùnh caàn phaûi coù nhieàu kieân nhaãn trong khi ôû treân ñaát naøy, naém chaët vaøo giöõa trung taâm cuûa ñöùc tin hoï nôi leõ thaät. Noùi caùch khaùc, nhöõng ngöôøi tin nôi Lôøi leõ thaät do Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn baûo caàn phaûi coù thaät nhieàu söï kieân nhaãn ñeå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï. 

Caâu 22-23: ÔÛ ñoù, toâi khoâng thaáy ñeàn thôø naøo; vì Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng vaø Chieân Con ñeàu laø ñeàn thôø cuûa thaønh. Thaønh cuõng khoâng caàn maët trôøi, maët traêng ñeå soi saùng; vì vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi choùi loùi cho, vaø Chieân Con laø ngoïn ñeøn cuûa thaønh.

Caâu naøy coù nghóa raèng taát caû caùc tín ñoà seõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ oâm vaøo trong caùnh tay Ngaøi, Vua cuûa caùc vua. Vaø Thaønh Thaùnh Gieâ-ru-sa-lem khoâng caàn aùnh saùng cuûa maët trôøi hay maët traêng ñaàu tieân, vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø aùnh saùng cuûa theá gian, seõ soi saùng noù. 


Caâu 24: Caùc daân seõ ñi giöõa söï saùng thaønh ñoù vaø caùc vua treân ñaát seõ ñem vinh hieån mình vaøo ñoù.

Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi soáng nôi Vöông Quoác Ngaøn Naêm baáy giôø seõ vaøo trong Trôøi môùi Ñaát môùi. “Caùc vua cuûa theá gian” ôû ñaây töôïng tröng cho caùc tín ñoà ñaõ soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Caâu naøy tieáp tuïc, nhöõng vua theá gian naøy, “seõ mang söï vinh hieån vaø toân quyù vaøo ñoù.” Ñieâàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng caùc tín ñoà ñaõ soáng trong thaân theå vinh hieån cuûa hoï baáy giôø seõ chuyeån töø Vöông Quoác Ngaøn Naêm ñeán Trôøi môùi Ñaát môùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng. 

Nhö theá, chæ coù nhöõng ngöôøi ñaõ taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong khi ôû treân ñaát naøy vaø vì theá ñöôïc thaêng thieân ñeå soáng trong Nöôùc cuûa Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm môùi coù theå vaøo trong Thaønh Thaùnh Gieâ-ru-sa-lem. 

Caâu 25: Nhöõng cöûa thaønh ban ngaøy khoâng ñoùng, vì ôû ñoù khoâng coù ban ñeâm.

Bôûi vì Trôøi môùi vaø Ñaát môùi, laø vò trí cuûa Thaønh Thaùnh, ñaõ ñaày ngaäp aùnh saùng thaùnh, neân khoâng coù ban ñeâm cuõng nhö khoâng coù nhöõng söï gian aùc.

Caâu 26: Ngöôøi ta seõ ñem vinh hieån vaø phuù quí cuûa caùc daân ñeán ñoù;

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng qua quyeàn naêng laï luøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng ngöôøi ñaõ töøng soáng trong Nöôùc Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm baáy giôø ñuû ñieàu kieän ñeå chuyeån ñeán Nöôùc Trôøi môùi Ñaát môùi, laø Nöôùc maø Thaønh thaùnh ôû ñoù. 


Caâu 27: keû oâ ueá, ngöôøi laøm ñieàu gôùm ghieác vaø noùi doái khoâng heà ñöôïc vaøo thaønh; nhöng chæ coù nhöõng keû ñaõ bieân teân trong saùch söï soáng cuûa Chieân Con.

Trong voøng Cô-ñoác-nhaân cuõng nhö ngoaøi Cô-ñoác-nhaân cuõng vaäy, taát caû nhöõng ngöôøi khoâng bieát leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeàu laø nhöõng ngöôøi oâ ueá, xaáu xa vaø doái traù. Vì theá hoï khoâng theå vaøo trong Thaønh Thaùnh. 

ÔÛ ñaây, Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp chuùng ta chöùng thöïc quyeàn pheùp cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta treân ñaát naøy laø to lôùn nhö theá naøo. Maëc duø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ ñöôïc giaûng daïy cho nhieàu ngöôøi treân ñaát naøy, thaäm chí ñaõ coù luùc Phuùc aâm bò baùc boû vaø mieät thò bôûi nhöõng ngöôøi goïi laø Cô-ñoác-nhaân. Nhöng chæ ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho môùi laø chìa khoùa cuûa Thieân ñaøng. 

Nhieàu ngöôøi vaãn baùc boû leõ thaät naøy, nhöng baïn phaûi bieát raèng ai nhaän bieát vaø tin raèng vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh Chuùa ñaõ ban cho anh/chò aáy chìa khoùa Thieân ñaøng vaø söï tha toäi, thì anh/chò ñoù seõ coù teân trong Saùch Söï Soáng. 

Neáu baïn tieáp nhaän vaø tin nôi leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, baïn seõ ñöôïc bao phuû trong ôn ñöôïc vaøo Thaønh Thaùnh.